KRAFTSENTERET ASKIM A S K I M. En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne. NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRAFTSENTERET ASKIM A S K I M. En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne. NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein"

Transkript

1 A S K I M En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein

2 innbyggere pr. 1. januar ,5 % innvandrere 5,6 % vestlige 12,9 % ikke-vestlige Ca. 70 nasjonaliteter Norges 9. største innvandrerkommune mht. prosentandel Østfolds største innvandrerkommune Fremtidsperspektiver: 30 % innvandrere i 2030 Store utfordringer! Store muligheter!

3 HISTORIEN FORTELLER... Askim har hatt en internasjonal orientering helt siden 1870-årene Rallarene kom fra hele Skandinavia for å bygge jernbanen Peter M. Røwde hentet inn kvinnelige arbeidere fra Sverige og ingeniører fra Russland og Europa til Viking Gummivarefabrikk. Senere også arbeidere fra tidligere Jugoslavia Polske krigsfanger bosatte seg i området etter 2. verdenskrig

4 Innbyggerdeltakelse har lenge vært et fokusområde Ved kommunens omorganisering i ble det innført brukerråd og dialogprosess der virksomheter og innbyggere kom i direkte dialog med politikere Et samfunnsseminar mellom innbyggere og politikere dannet grunnlaget for kommunens visjonsplan Den sier: «Askim er et flerkulturelt samfunn med mange innbyggere fra ulike innvandrergrupper. Dette medfører utfordringer og muligheter for det lokale og regionale samfunnet»

5 CLEAR-prosjektet 2006 Internasjonalt prosjekt om demokratiutvikling i regi av Europarådet Fokus på innbyggerdeltakelse Et klart funn: innvandrerbefolkningen i Askim opplevde ikke å ha politisk innflytelse Også de øvrige innbyggerne ga uttrykk for at innvandrerne trengte en politisk arena Resultat: bystyret gjorde vedtak om å opprette et innvandrerråd

6 Velkomstgruppa I skolene ble det stadig mer vanskelig å ta imot elever som ikke hadde tilstrekkelige norskferdigheter Velkomstgruppa startet opp høsten 2007 Intensiv norskopplæring for alle nyankomne grunnskoleelever

7 Etter hvert. Behov for å utvikle en strategi for arbeidet med mangfold og integrering i kommunen

8 PROSJEKT MANGFOLD

9 LANGSIKTIGE MÅL: KRAFTSENTERET ASKIM Tilhørighet og deltakelse for alle i lokalsamfunnet Mangfoldsperspektivet implementert i alle tjenester og virksomheter Ingen opplevd diskriminering

10 Hvordan utvikle en god strategi? Sitte inne og lage en «skrivebordsstrategi»? Nei, vi måtte ut og lytte og lære!

11 Open space Vi arrangerte tre «Open space»-samlinger der innbyggere og ansatte var invitert til å bidra med sine synspunkter

12 Derfor opplever alle innbyggerne at de hører til i Askim

13 Besøk i andre kommuner Vi besøkte tre kommuner som hadde jobbet helhetlig med planer og strategier om mangfold og integrering: Bydel Alna i Oslo kommune Bergen kommune Nacka kommun utenfor Stockholm

14

15 KONKLUSJONER Mangfold er en RESSURS Mangfoldet må SYNLIGGJØRES så vi kan bli kjent med hverandre Vi skal møte hverandre med RESPEKT og FORVENTNINGER Innvandrerne må få HJELP, slik at de FØLER SEG VELKOMNE

16 DE STORE UTFORDRINGENE: SPRÅK ARBEID FLERKULTURELL KOMPETANSE INNVANDRERKVINNER MØTEPLASSER

17 INSPIRERT AV BYDEL ALNA I OSLO: Utarbeide en strategi som skal bringe oss hit: Gjennomført utdanningsløp Aktiv deltakelse i arbeidsliv og samfunnsliv Fremtidsrettede tjenester

18 Seks linjer å jobbe etter Språk Arbeid Flerkulturell forståelse Deltakelse Møteplasser Kultur

19 Seks linjer å jobbe etter Språkopplæring for barn, unge og voksne Språk er nøkkelen til integrering Tidlig innsats er nødvendig Barnehage, skole og fritidsaktiviteter er viktige fokusområder Språktrappa et dugnadsarbeid der mange har delansvar

20 Jobb eller studier I m in! Introduksjonssenteret Askim videregående skole Innføringsklasse på videregående NAV Delta voksenopplæringssenter Biblioteket Virksomhet kultur Velkomstgruppa Askimskolen Askimbarnehagen Servicetorget PPT Åpen barnehage Helsestasjonen KRAFTSENTERET ASKIM SPRÅKTRAPPA

21 Tolk Følge opp ny tolketjeneste slik at den fungerer som ønsket Fremmøtetolking Telefontolking Sørge for at innvandrere og virksomheter kjenner sine rettigheter og plikter, og at de benytter tolk Sørge for at de ansatte kan bruke tolk Tolkebrukerkurs

22 Seks linjer å jobbe etter Arbeidsgiverpolitikk som bidrar til mangfold Arbeid er viktig for integrering Kommunen trenger innvandrernes kunnskap og erfaringer Askim vil i fremtiden ha stort behov for ansatte med flerkulturell kompetanse Vi må ha en arbeidsgiverstrategi som sikrer mangfold

23 Flere innvandrere ut i arbeid eller studier Lære av Nes kommune Vurdere råd fra en privat bedrift der vi har gjort intervjuer Etterspørre kompetanse fra hjemlandet Sikre at vi har praksisplasser Effektivt samarbeid mellom intro og NAV Forberede oss på fremtidig behov for omsorgstjenester NOVA-rapport 28/11 «Omsorgstjenester til personer med etnisk minoritetsbakgrunn» Intervjuer med innvandrere i Askim som har gitt oss nyttig informasjon

24 Seks linjer å jobbe etter Flerkulturell forståelse hos politikere, innbyggere og ansatte Generell kunnskap om innvandring og innvandrere Kjennskap til innvandrerne som bor i Askim Vilje til respektfull og inkluderende omgang på tvers av kulturer

25 Ansatte på kurs Ansatte ved NAV, Servicetorget og Familiens hus har vært på kurs Ansatte i Askimbarnehagen og Askimskolen skal på kurs høsten 2013 Askim deltar i utvikling av kurstilbud for ansatte i Østfoldkommunene «Østfoldmodellen for tverrkulturell kompetanse»

26 Seks linjer å jobbe etter Innvandrere som aktive deltakere i lokalsamfunnet Nødvendig med tiltak rettet spesielt mot innvandrerkvinner Avislesegruppe for innvandrerkvinner på biblioteket Kvinnekafé i Askim internasjonale senter Fokusere på viktigheten av mødres deltakelse på foreldremøter i barnehage og skole

27 Økt innvandrerdeltakelse ved valg Det er et uttrykt ønske å få innvandrere til å bruke stemmeretten sin i samme grad som den øvrige befolkningen Gjennomførte prosjekt knyttet til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 Viderefører prosjektet foran stortingsvalget i 2013

28 Seks linjer å jobbe etter Videreutvikle eksisterende møteplasser og skape nye Behov for møteplasser for å bli kjent med hverandre, for å vise frem kulturtradisjoner og for dialog Askim internasjonale senter er etablert Vi vil fokusere på frivillige og private aktører Utfordre innbyggerne til selv å skape møteplasser i nabolag, velforeninger eller hjemme

29 Kontakt mellom kommunen og religiøse samfunn i Askim Januar 2013: Møte med representanter for Den norske kirke Mars 2013: Møte med representanter for Det muslimske kultursenter. Dette var innledningen til halvårlige møter med dem Etter søknad fra Det muslimske kultursenter er det nå opprettet muslimsk gravplass i Askim

30 Seks linjer å jobbe etter Det kulturelle uttrykket i Askim preges av mangfold Synliggjøre det kulturelle mangfoldet i Askim, slik at alle får mulighet til å bli kjent med det I det offentlige rom I kommunens virksomheter

31 Kommunikasjon I møte med andre kulturer ser vi at det trengs kreativitet for å oppnå en god kommunikasjon Det trengs stor grad av muntlighet, og dessuten oversettelser og tolking til ulike språk Vi er alle i en læringsprosess på dette feltet Det handler om å bli kjent med hverandre

32 Økt mangfold gir større forskjeller Kultur Språk Religion Familiestruktur Oppdragelsesmønster Levekår Tilknytning til omgivelsene Botid Tillit til myndighetspersoner Erfaringer

33 Skole Helse- stasjon Kultur MANGFOLD ER HVERDAGEN PPT Barnevern Rådmann Barnehage Ordfører

34 En helhetlig integreringspolitikk Mangfold og fellesskap (Meld. St. 6, ) «Det er i kommunene folk bor, jobber, går på skole og danner fellesskap. Det er på disse arenaene alle nyinnflyttere i en kommune må finne sin plass» «Kommunene har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av integreringspolitikken i lokalsamfunnene»

35 En helhetlig integreringspolitikk Mangfold og fellesskap (Meld. St. 6, ) «Kommunenes eierskap og lederskap av integreringsarbeidet er avgjørende for en helhetlig, langsiktig politikk og for et vellykket resultat» «Innvandreres behov må sees som en del av behovene til hele befolkningen i kommunene» «Det er viktig at integreringsarbeidet inngår som en del av det kommunale planarbeidet. Dette forutsetter tverrsektorielt samarbeid»

36 Forankring en forutsetning I Askim tok ledelsen tak ville møte mangfoldet offensivt Mangfold synlig i kommunens visjonsplan Etablerte innvandrerråd og internasjonalt senter Etablerte velkomstgruppe Mangfoldsrådgiver i rådmannens fagstab, Strategienheten Sørget for utvikling av en strategi som gir systematikk i mangfoldsarbeidet Rådmannen følger opp

37 Økonomi Mye av arbeidet kan gjøres med ingen eller få nye midler I Askim har rådmannen sørget for en grunnpakke Viktig å holde seg orientert om prosjektmidler og tilskudd Tilskuddsportalen Fylkesmannen Fylkeskommunen IMDi Oslofjordfondet (Buskerud, Telemark, Vestfold, Østfold)

38 Samarbeid på tvers, eksempler 4-årskontrollen gjennomføres i barnehagen i stedet for på helsestasjonen (barnehage, skole, helsestasjon) Avislesegruppe for innvandrerkvinner på biblioteket (bibliotek, voksenopplæring, lokalavis) Språktrappa (ulike virksomheter utenfor og innenfor kommunen) Rutiner kjønnslemlestelse (politi, barnevern, skole, barnehage, barnevern, helsestasjon, SLT- koordinator, minoritetsrådgiver) Økt valgdeltakelse blant innvandrere (strategienhet, valgstyre)

39 ASKIM - En god by å bo og jobbe i for ALLE

40 KRAFTSENTERET ASKIM

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner?

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? «Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? Sluttrapport med evaluering «Vold i nære relasjoner - æresrelatert vold», 2007-2010 Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX Vi er på rett vei Tall og fakta om integreringen i Norge Arbeidsliv Sysselsettingen er høyere i Norge enn i de fleste andre europeiske land, både blant innvandrere og i hele

Detaljer

«Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge. Populærversjon av NIBR-rapport 2012:15. www.distriktssenteret.no 1

«Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge. Populærversjon av NIBR-rapport 2012:15. www.distriktssenteret.no 1 «Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge Populærversjon av NIBR-rapport 2012:15 www.distriktssenteret.no 1 Innhold s. 3 Direktørene har ordet s. 4 Innvandring er redningen for Distrikts-Norge

Detaljer

Minoritetsorganisasjoners betydning i et demokratisk samfunn Innledning v/ella Ghosh, rådgiver Senter mot etnisk diskriminering

Minoritetsorganisasjoners betydning i et demokratisk samfunn Innledning v/ella Ghosh, rådgiver Senter mot etnisk diskriminering Referat fra Ungdomshøring 25.okt. 2002 Minoritets- ungdoms- organisasjoner Nå & Hva nå? OMOD-rapport Innledning Minoritetsorganisasjoners betydning i et demokratisk samfunn Innledning v/ella Ghosh, rådgiver

Detaljer

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn.

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Mitt navn er Gunhild Thunem Jeg er utdannet sykepleier og har en mastergrad i samfunnsplanlegging og ledelse

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Likestilling og mangfold Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Innhold Forord... 03 1. Helhetlig likestillings- og mangfoldsarbeid... 04 1.1 Roller og ansvar... 05 1.2 Sentrale og lokale føringer... 05

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Et flerkulturelt perspektiv. Skoleeiers ansvar for elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling

Et flerkulturelt perspektiv. Skoleeiers ansvar for elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling Et flerkulturelt perspektiv Skoleeiers ansvar for elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling Oversikt Introduksjon - Hva er et flerkulturelt perspektiv - Innvandring i Norge i dag Migrasjon

Detaljer

Ulik bakgrunn Felles framtid

Ulik bakgrunn Felles framtid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ulik bakgrunn Felles framtid Uttalelse til Oslo SVs årsmøte 2010 om prinsipper

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

«Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort»

«Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort» «Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort» 2/2013 - Tiltak for å øke andelen personer med etnisk minoritetsbakgrunn i styrer i offentlig eide foretak Foto: Harj Panesar KUN senter for kunnskap og

Detaljer

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter! 1. september 2004 ble introduksjonsordningen innført i alle kommuner som bosetter flyktninger.

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

Sett mål - oppnå resultater

Sett mål - oppnå resultater Sett mål - oppnå resultater Et verktøy i kommunens arbeid med introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere TRINN 7: Presentasjon og rapportering av virksomhetsplan. Når resultater og analyser av virksomhetsplanen

Detaljer

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011 EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG Arbeidet blant Rom 2011 INNLEDNING OMDIRIGERING AV MIDLER - FRA HELHETLIG PROSJEKT TIL OFFENTLIGE SYSLER STATISTIKKER RESULTATER DEN LANGE VEIEN PROSESSEN INNAD I MILJØET

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Integrert, men diskriminert

Integrert, men diskriminert IMDi-rapport 9-2008 Integrert, men diskriminert en undersøkelse blant innvandrere fra Afrika, Asia, Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Gamle og nye diasporat

Gamle og nye diasporat Gamle og nye diasporat Den flerkulturelle immaterielle kulturen i Hedmark Tekst: Mustafa Pourbayat Seniorrådgiver, Hedmark fylkeskommune Hva er grunnlaget for at Hedmark betraktes som et flerkulturelt

Detaljer

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Helse og omsorg i plan 2012/2013 Prosjektoppgave fra studiet ved Høgskolen i Vestfold - fakultet for helsevitenskap Tonje Vågårøy

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Oppvekst i to multietniske boligområder

Oppvekst i to multietniske boligområder Susanne Søholt Oppvekst i to multietniske boligområder i Oslo Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 313 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Susanne Søholt Oppvekst i

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer