Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna"

Transkript

1 Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Utført for RIPYN Utarbeidet av Jostein Brå Vardehaug, RIPYN i samarbeid med Per Arne Sørli, Namdalshagen Vi takker for bidrag i prosessen fra: Nord-Trøndelag fylkeskommune Trønderbilene AS - FosenNamsos Sjø AS Arbeidsgruppe for kollektivtransport i Region Namdal

2 Innledning Utgangspunktet for arbeidet med et handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna er basert på vedtatt prosjektplan for regionalt infrastrukturprosjekt: RIPYN. Det vises her til prosjektets hovedmålsetting: «Prosjektet skal gjennomføre analyser, dokumentere behov og anbefale tiltak innenfor områdene infrastruktur og samferdsel». I oppgavespesifikasjonen for RIPYN inngår følgende målformulering: «Prosjektet skal ha som formål å analysere regionen og bidra til at regionen blir en bedre bestiller i saker hvor samferdsel og infrastruktur er et tema. Prosjektet skal fremskaffe dokumentasjon som kan brukes som grunnlag for beslutninger og arbeid innenfor de relevante feltene». Den ble det inngått en samarbeidsavtale mellom RIPYN og Namdalshagen AS og som følge av dette etablert en arbeidsgruppe bestående av Jostein Brå Vardehaug (RIPYN) og Per Arne Sørli (Namdalshagen AS, avd. Ytre Namdal). Arbeidsgruppa har konkludert med at en anser at utarbeidelse av en handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i de aktuelle kommunene vil være et hensiktsmessig verktøy som kan bidra til at et framtidig, helhetlig tilbud innen kollektivtransport baseres på reelle transportstrømmer og være bedre i samsvar med publikums behov i regionen. Et sentralt poeng er at et handlingsprogram for utviklingen av kollektivtransporten må være dynamisk slik at tilbudet innenfor dette området til enhver tid kan tilpasses samfunnsutviklingen og de transportbehov som oppstår (og har oppstått) som følge av dette. Det legges videre vekt på at programmet skal danne grunnlag for en prosess hvor de aktuelle målsettingene og forslag til tiltak skal være regionens bestilling i en overbyggende fylkeskommunal plan for kollektivtransport i Nord-Trøndelag. I prosessen med utarbeidelse av foreliggende forslag til handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i YN er det registrert at det innenfor feltet kollektivtransport ikke foreligger noen spesifikke, fylkeskommunale strategier og målsettinger knyttet til en videre utvikling av kollektivtilbudet i et helhetlig, samfunnsmessig perspektiv. I foreliggende handlingsprogram, per , er det foreslått et tilfang av relevante og konkrete målsettinger og tiltak som er drøftet detaljert på møte i styringsgruppa den Handlingsprogrammet er etter dette revidert og styringsgruppas medlemmer har behandlet og gitt tilbakemeldinger på dette siste reviderte forslaget per tlf. og e-post per 6. mars Programmet omfatter tilbud innenfor busstransport, bestillingstransport, fergeruter og hurtigbåt. 2

3 En har funnet det hensiktsmessig også å ta inn flytilbudet over Rørvik lufthavn og videreutvikling av lufthavnen som en integrert del av handlingsprogrammet. Mer utfyllende strategier og tiltak vedrørende lufthavnen inngår i det arbeidet som har vært utført i regi av det flerårige utviklingsprosjektet for Rørvik Lufthavn. Prosjekteier her har vært Ytre Namdal regionråd / Kystgruppen. Foreliggende handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna kommuner sendes med dette ut på høring til aktuelle instanser. Vi håper med dette på gode tilbakemeldinger og konstruktive innspill til programmet før dette sluttbehandles i de respektive kommunestyrene i løpet av våren Ottersøy, Jostein Brå Vardehaug Steinar Aspli Per Arne Sørli Prosjektleder RIPYN Styringsgruppeleder RIPYN Rådgiver/Namdalshagen avd. YN Styringsgruppen for RIPYN-prosjektet: Steinar Aspli Reinert Eidshaug Per Helge Johansen ordfører ordfører ordfører Nærøy kommune Vikna kommune Leka kommune Hege Nordheim-Viken Petter Bjørnli Arnt M. Wendelbo ordfører ordfører rådmann Høylandet kommune Bindal kommune Nærøy kommune Bjarne Hopen repr. for Nærøy og Vikna næringsforeninger Marit Dille Daglig leder Nyskaping og utvikling Ytre Namdal iks 3

4 Innholdsfortegnelse Innledning Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i Ytre Namdal, Bindal og Høylandet Bakgrunn Overordnete premisser og målsettinger relatert til kollektivtransport Målsettinger for utvikling av kollektivtransporten i Ytre Namdal samt Bindal og Høylandet Bakgrunnsperspektiv Målsettinger: Forslag til tiltak handlingsdel Analyse av kollektivtransporten i regionen - beskrivende del Grunnlag Sammendrag Rutetilbud Buss Bestillingstransport Hurtigbåt problemstillinger Hurtigbåt et positivt tilbud Hurtigruten Luftfart Passasjerstatistikk Forventet utvikling Ytre Namdals tilbud sammenlignet med resten av Namdalen Konsekvenser av kommunereform Betydning av mer skoleungdom fra Bindal Rutetilbud nordover Tilgjengelighet Prispolitikk Statistikkgrunnlag Passasjerstatistikk Foldafjord Passasjertall bestillingstransport Passasjertall busstransport

5 1. Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i Ytre Namdal, Bindal og Høylandet 1.0 Bakgrunn Bakgrunnen for at det nå legges fram et handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i regionen er, som nevnt i innledningen, RIPYN-prosjektets hovedmålsetting: «Prosjektet skal gjennomføre analyser, dokumentere behov og anbefale tiltak innenfor områdene infrastruktur og samferdsel». Prosjektet skal fremskaffe dokumentasjon som kan brukes som grunnlag for beslutninger og arbeid innenfor de aktuelle feltene og prosjektet skal bl.a. ha til formål at regionene blir en bedre bestiller i saker som er relatert til samferdsel. I analysefasen av arbeidet med programmet har en innhentet det som har vært mulig å oppspore av plandokumenter som har relevans for kollektivtransporten i Ytre Namdal, Bindal og Høylandet. Nord-Trøndelag fylkeskommune har ikke utarbeidet noen spesifikk og helhetlig plan for kollektivtransporten i fylket. Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for planlegging og finansiering av store deler av kollektivtransporten i fylket og vi anser at mangelen på en helhetlig plan på dette området medfører at en totalt sett har et lite oversiktlig beslutningsgrunnlag når aktuelle rutetilbud, konsesjoner og bevilgninger mv. skal behandles. Samferdselspolitiske målsettinger og prioriteringer på dette området framstår som noe fragmentert og uoversiktlig. Dette er også noe som gjenspeiler seg i synliggjøringen av det eksisterende kollektivtilbudet mot publikum. Den strukturen en har på eksisterende tilbud mht. kollektivtransporten i fylket bygger i stor grad på befordringstradisjoner som har vært etablert over tid, tildels for flere tiår tilbake. En viss utvikling har det vært mht. kollektivtransporten i de større sentraene i fylket, men for regionen Ytre Namdal har utvikling av kollektivtilbudet stort sett vært vedlikehold av konserverte trafikkmønstre over lengre tid. Et unntak her er etableringen av bestillingstransport: dvs. servicetransport og tilbringertjeneste. Parallelt med dette må det også trekkes fram at det har skjedd en relativt rask endring i taxinæringen i regionen og følgene av endringene bør kvalitativt evalueres. Mangelen på helhetlige og planmessige strategier, målsettinger, tiltak og bevilgningsrammer for kollektivtransporten i regionen gir som resultat at en ikke har tilstrekkelige, operative styringsverktøy på dette området. Både i nasjonalt, regionalt og lokalt perspektiv må det være en overordnet målsetting å etablere gode, kollektive transporttilbud som fundament for en framtidsrettet og bærekraftig utvikling innen sektoren, såvel som samfunnet forøvrig. For å møte framtidens utfordringer, bl.a. med grunnlag i klima-, energi-, og miljøpolitiske målsettinger er det et grunnleggende perspektiv at kollektivtransporten også i distriktene må utvikles og ikke nedbygges. Men tilbudet må også her, som nevnt innledningsvis, være dynamisk og tilpasses løpende samfunnsmessige endringer med hensyn til transportstrømmer. Det etterlyses en større dristighet med tanke på å etablere nye tilbud som iverksetter av markedsmekanismer. Erfaring fra andre regioner viser at gode, tilpassede tilbud øker etterspørselen. En viktig målsetting med «Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i YN» er å medvirke til at det snarest settes gang en prosess med utarbeidelse av en overordnet, fylkeskommunal plan for kollektivtransport. Foreliggende handlingsprogram forutsettes å kunne inngå som en delplan for YN i en overordnet, fylkeskommunal plan for kollektivtransport. Samtidig må handlingsprogrammet fungere som et selvstendig dokument og være et funksjonelt verktøy for regionen som kan bidra til realiseringen av flere aktuelle tiltak allerede fom

6 1.1 Overordnete premisser og målsettinger relatert til kollektivtransport NTP Fra gjeldende NTP nevnes følgende som relevant for en regional plan/handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten: Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken er: Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling. Regjeringen vil bidra til regional utvikling gjennom: Å bistå fylkeskommunene med å videreutvikle den regionale kollektivtransporten for å få et sømløst og universelt utformet tilbud. Samordnet areal- og transportplanlegging må legges til grunn for å styrke bo- og arbeidsregionene og gi grunnlag for best mulig transporttilbud i distriktene og regionene. Det er ønskelig at kollektivtrafikken skal framstå som et samlet og koordinert transportsystem som tilbyr konkurransedyktige reisealternativer til privatbilen. Nye løsninger for nasjonal reiseplanlegging og elektronisk billettering er under gjennomføring for kollektivtransporten i hele landet. Dette vil gjøre det enklere å reise kollektivt. Klimakur 2020 Klimakur 2020 har hatt i oppdrag å vurdere mulige tiltak og virkemidler for å oppfylle målet om at norske utslipp av klimagasser skal reduseres med 15 til 17 millioner tonn innen 2020 når skog er inkludert. Rapporten inneholder forslag til en rekke tiltak og virkemidler for å nå dette målet. Rapporten var grunnlaget for utarbeidelse av Stortingets klimamelding og klimaforliket som ble inngått i juni Som referanse vises til Klimakur-rapporten: Tiltak og virkemidler for å nå norske klimamål mot 2020 Følgende målformuleringer er relevant for handlingsprogram for kollektivtransport i YN: - Subsidier og offentlige investeringer kan gjøre klimavennlige transportalternativer mer tilgjengelig og billigere. - Støtte til kollektivtransport medfører at kollektivtilbudet blir billigere, slik at flere passasjerer vil kunne velge å gå over til kollektivtransport i stedet for å kjøre privatbil. 6

7 Nasjonal handlingsplan for kollektivtransport Samferdselsdepartementet la i starten av september 2014 fram en handlingsplan for kollektivtransport. Av tiltakene som skisseres i handlingsplanen er de underliggende de mest relevante for RIPYNkommunene: Fjerning av fordelsbeskatning av arbeidsgiverbetalt kollektivtransport til og fra arbeid vil vurderes. Statens vegvesen har fått ansvar for nasjonal reiseplanlegger, rutedatabase, sanntidsinformasjon om ruter og informasjon om tilgjengelighet. Utredning om bedre samordning av ekspressbusser, tog og lokal rutetrafikk. I samband med kommunereformen vil det vurderes å overføre ansvar for kollektivtransport fra fylker til kommuner. Klima og energiplan for Nord-Trøndelag (februar 2010) Målsettingen fylkestinget har trukket opp er at klimagassutslippene skal reduseres med 50 % i egen virksomhet og 30 % i Nord-Trøndelag innen Prinsippene i Stortingets klimaforlik legges til grunn. I planen ble det vist til avtalen som på dette tidspunktet var inngått for hurtigbåtsambandet Namsos Rørvik Leka hvor det var beregnet et redusert utslipp av klimagasser på rundt 60% i forbindelse med innsetting av ny hurtigbåt (Foldafjord) på strekningen. Dette med grunnlag i at bygging av ny og mindre båt basert på ny teknologi og mindre fart ville gi et vesentlig lavere drivstofforbruk. Foldafjord ble satt i trafikk på nyåret Det refereres til følgende formuleringer i planen: Kollektivandelen i Nord-Trøndelag er svært lav. Det arbeides derfor fortløpende med å videreutvikle kollektivtilbudet gjennom bedre tilrettelegging i forhold til passasjerenes behov. Ved å endre ordinære bussruter, eller deler av bussruter, som har generelt få passasjerer til bestillingsruter med taxi, vil fylkeskommunen redusere energibruk og klimagassutslipp samlet sett. I tillegg vil det bli etablert serviceruter som har som mål å frakte passasjerer til et bestemt formål; handlesenter, arrangement, bygdesenter, mv. Dette vil være med på å redusere privat bilkjøring med få passasjerer i hver bil. Kommentar: Det er ikke registrert at det per dato er foretatt noen evaluering av de strategiene og målsettingene som inngår i klima og energiplanen. Det er ikke foretatt noen beregninger av om det kan måles redusert utslipp av klimagasser ved innsetting av ny hurtigbåt. I følge ansatte i FosenNamsos Sjø er drivstoffforbruket ca. 12% lavere ved bruk av Foldafjord i forhold til Namdalingen (ved samme hastighet). I et totalregnskap for utslipp av klimagasser må også endret reisemønster for deler av passasjergrunnlaget tas med i beregningen, jfr. nedgang i passasjergrunnlag som antas å ha erstattet reisemåten (bruk av båt) med økt bruk av privatbil. En slik endring i reisemønsteret bekreftes gjennom observasjoner som er gjort av mannskaper på fergestrekningen Hofles Lund i samme tidsrom. 7

8 Felles fylkesplan for Trøndelag ( ) Nesten 40 % av klimagassutslippene i Trøndelag kommer fra mobile kilder - og utslippene er i kraftig vekst. I store deler av regionen er andelen bilbaserte reiser i dag på over 80 %. Behovet for utslippsreduksjoner fra transportsektoren er så stor at det også er behov for å redusere transportomfanget. Følgende målformuleringer er grunnlaget for handlingsprogram for kollektivtransport i YN: - Kollektivtransporten bidrar til sammenbinding av et større omland rundt byer og tettsteder. Det er nødvendig med helhetlige og samordnende tiltak for å oppnå en videreutvikling av kollektivtrafikken som kan bidra til reduserte miljøbelastninger og samtidig opprettholde framkommeligheten i regionen. - I distriktene er det behov for utradisjonelle løsninger for å utvikle kollektive transportløsninger. - Klimaperspektivet må være tydelig i utviklingen av regionen. MÅL: Miljøvennlige, trygge og effektive kommunikasjoner. Under de strategiene som en i planen har valgt å satse på i Nord-Trøndelag nevnes: - Optimalisering av kollektivtilbudet på veg. - Sammenhengende utbygging av veiruter. Regional Transportplan for Midt-Norge (2011) RTP omfatter Nord- og Sør-Trøndelag samt Møre- og Romsdal. Det er generelt lite i RTP som omhandler regionen Ytre Namdal. Tyngdepunktet i denne planen er i stor grad konsentrert om befolkningstyngdepunktene lenger sør i landsdelen. Mht. kollektivtransport er det stort sett ikke nevnt noen konkrete problemstillinger som berører vår region. Det er kun følgende formulering som har relevans for YN: I spredtbygde områder vil kollektivtilbudet ofte være avgrenset til det som blir etablert som et lovpålagt skysstilbud. I tillegg til kjøp av skoleskyss, primært med buss, foretar offentlige store kjøp av transporttjenester i form av drosjetransport. Helseforetakene og fylkeskommunene er de store kjøperne av slike tjenester, og kostnadene beløper seg til flere milliarder kroner hvert år. Det er ingen krav om samordning om slike kjøp. Resultatet er at en samlet kan få redusert transporttilbud og at ressursene ikke utnyttes på en samfunnsøkonomisk god måte. Skal en utvikle et bedre transporttilbud i distriktene må offentlige kjøp samordnes bedre. Siden fylkeskommunene nå har et bredt ansvar for både å drive og utvikle en stor del av vegnettet og kollektivtransporten, og i tillegg har kompetanse på innkjøp av transporttjenester, bør et slikt ansvar legges til fylkeskommunene. 8

9 1.2 Målsettinger for utvikling av kollektivtransporten i Ytre Namdal samt Bindal og Høylandet Bakgrunnsperspektiv Som vedlagte statistikk og analyse viser fremstår Ytre Namdal, Bindal og Høylandet som én felles arbeidsmarkedsregion. I løpet av de siste år har graden av arbeidspendling hatt en sterkt økende tendens. Spesielt er arbeidspendlingen betydelig mellom kommunene Vikna og Nærøy. Dette har medført at det i dag er en stor trafikkbelastning i ytre del av regionen, noe som illustreres med at Fv770 mellom Kolvereid og Rørvik er en av vegene i Nord-Trøndelag som har størst trafikktetthet. (ÅDT , Statens vegvesen, oktober 2014) Det har også vært en økning i arbeidspendlingen mellom de øvrige kommunene, spesielt mot kommunesentrene, samtidig som det er en betydelig arbeidspendling ut av regionen. Antall reisende over Rørvik Lufthavn har over flere år hatt en sterk økning og lufthavnen framstår som en av de kortbaneflyplassene i landet som har størst trafikkvekst. Per i dag er det ingen koordinerende tilbud med annen kollektivtransport til/fra flyplassen på de mest belagte flyrutene. Flytilbudet har svært stor betydning for næringslivet i regionen, samtidig som dette også har stor betydning når det gjelder mulighetene for ekstern arbeidspendling, blant annet for sjøfolk, ansatte innen offshorevirksomhet mv. De siste år har det også skjedd store endringer i bosettingsstrukturen. Spesielt i ytre del av regionen har det vært økt tilflytting til Kolvereid og Rørvik, med den sterkeste veksten i Rørvik. Parallelt med dette har antall dagligvarebutikker i distriktene gått ned, spesielt i Nærøy, noe som medfører en sterkere konsentrasjon av handelstilbudet i kommunesentrene. Strukturendringene har som konsekvens at det stilles større krav til økt mobilitet i befolkningen generelt. Dagens tilbud innenfor kollektivtransport i regionen reflekterer ikke den faktiske samfunnsutviklingen mht. økning i arbeidspendling og øvrig publikumstransport, samt de transportstrømmene som har oppstått som følge av dette. Det må arbeides fortløpende med å videreutvikle kollektivtilbudet gjennom bedre tilrettelegging i forhold til passasjerenes behov. Forøvrig vises det til konklusjoner fra vedlagte analysemateriale som underbygger aktuelle målsettinger for utvikling av kollektivtransporten i regionen samt forslag til tiltak handlingsdel, jfr. kap

10 1.2.2 Målsettinger: For regionen Ytre Namdal, Bindal og Høylandet er den overordnete målsettingen: Å etablere gode, kollektive transporttilbud som fundament for en framtidsrettet og bærekraftig utvikling. Det skal utvikles et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling. Kollektivtilbudet må videreutvikles gjennom bedre tilrettelegging i forhold til passasjerenes behov. Skreddersømprinsippet skal legges til grunn. I regionen er det behov for utradisjonelle løsninger for å utvikle/videreutvikle kollektive transportløsninger. Regionen må bindes bedre sammen med sømløse tilbud da eksisterende tilbud er for dårlig koordinert. Det er nødvendig med helhetlige tiltak for å oppnå en videreutvikling av kollektivtrafikken. Samordnet transportplanlegging må legges til grunn for å styrke bo- og arbeidsregionen og gi grunnlag for et best mulig transporttilbud i regionen. I dette inngår å samordne offentlige kjøp mer effektivt og rasjonelt. Det er ønskelig at kollektivtrafikken skal framstå som et samlet og koordinert transportsystem som tilbyr konkurransedyktige reisealternativer til privatbilen. Støtte til kollektivtransport skal medvirke til at kollektivtilbudet blir billigere, slik at flere innbyggere vil kunne velge å benytte kollektivtransport framfor å kjøre privatbil. Nye løsninger for nasjonal reiseplanlegging og elektronisk billettering er under gjennomføring for kollektivtransporten i hele landet. Nord-Trøndelag fylkeskommune må snarest sette i drift et system for ruteopplysninger, takstsystem og betalingsordninger etter modell av Det samlede kollektivtransporttilbudet må synliggjøres og markedsføres langt mer offensivt enn hva tilfellet er i dag. Det er behov for kontinuitet over tid for å innarbeide tilbudet mest mulig effektivt hos publikum. 10

11 1.3 Forslag til tiltak handlingsdel * Ikke prioritert rekkefølge pr Gj.føres Tiltak Problemstilling Ansvarlig Iverksettings år 2015 / 2016 Høst 2015 Bussrute dagpendlerrute: Aksen Terråk Foldereid Kolvereid Rørvik (Rørvik Kolvereid umiddelbart) Bussrute skoleelevrute: Rørvik Val Holm Fredag med retur søndag 2017 Fergeforbindelsen Hofles Geisnes Lund Økt frekvens og utvidet åpningstid 3-4 ekstra daglige avganger, fergeavgang fram til kl Vurdere fergekapasitet i fht. mulig trafikkøkning. Utrede større ferge (90 biler) Bussrute: Rørvik Kolvereid Hofles Namsos Gjennomgående bussrute 2g. daglig t/r Bussrute: Flybuss Kolvereid Rørvik Ryum til de mest trafikkerte rutene (morgen/kveld). Busstørrelse vurderes (evt. Maxi). Stor arbeidspendling i regionen. Etableres som prøveordning over 2 år. Elever fra Bindal samt Sømna og Brønnøy ved YNVS og Val vgs. Totalt 35 elever 2014/2015 Ingen eksisterende tilbud. Økt frekvens og utvidet åpningstid vil være bedre i samsvar med publikums behov. Reduserer avstands-ulempe til/fra Namsos (og videre). Reduserer behov for å kjøre «rundt». Kan iverksettes fullt ut fra neste kontraktsperiode. Kan delvis kombineres med pasientreiser. Er avhengig av økt frekvens på fergesambandet for optimal forbindelse. Ruten må planlegges i mht. hurtigbåtruten for å utvikle et kompletterende tilbud med minimalt intern konkurranse. Stor trafikk med morgenfly fra Rørvik. Tilsvarende stor trafikk med ettermiddags- /kveldsfly til Rørvik. Bør være publikumsgrunnlag for kommersiell drift. Nord-Trøndelag fk / Nordland fk i samarbeid med TTS/Trønderbilene vripyn (videreføring av RIPYN) - oppfølging - statistikk NTfk / Nfk i samarbeid med TTS eller Trønderbilene vripyn: - spørreundersøkelse - oppfølging - statistikk NTfk i samarbeid med FosenNamsos Sjø, Trønderbilene og vripyn: - markedsundersøkelse - ruteplanlegging NTfk i samarbeid med FNS asa/trønderbilene og vripyn: - markedsundersøkelse - ruteplanlegging NTfk i samarbeid med Trønderbilene, evt. privat aktør. Drifts-tilskudd i en prøveperiode. vripyn/avinor/widerøe: - markedsundersøkelse - oppfølging (vripyn) -tid 12 mnd 6 mnd 18 mnd 12 mnd 6 mnd 11

12 2015 Hurtigbåt: Leka Rørvik Namsos Bedre koordinering endret prisprofil bedre billettsystem: Analysere rutetider, se på muligheter for bedre koordinering med arbeidstid, buss- og flyforbindelse. (foreta markedsundersøkelse) Vurdere billettpriser, iverksette en periode med prøvedrift med lavere priser for å teste ut markedspotensialet. Vurdere reisetid (fart) for en bedre tilpasning til aktuelle, publikumsvennlige rutetider. Vurderingene gjøres i fht. mulige reduksjoner i privatbilisme 2015 evt Hurtigbåt - Ruteforlengelse Foldafjord Vennesund Leka Rørvik Namsos Utrede grunnlag for ruteforlengelse til Vennesund. Fordobler publikumsgrunnlaget i nedslagsfeltet (+ ca innbyggere) 2016 Bedre fast korrespondanse Rørvik Grong st. Vurder evt. fast rute (evt. Maxi) til Foldereid for et mer publikumsvennlig / tilgjengelig tilbud Bedre kapasitet på tog fra Grong Sette opp større og bedre egnet materiell på rutetidspunkt med større reisevirksomhet enn gjennomsnittlig på Nordlandsbanen Korrespondanse mellom togruter, busstilbud og hurtigbåt, evt. Hurtigrute Vedta og opprette standarder for ventetider og alternative tilbud ved ruteavvik Bussrute: Grong/Høylandet Hurtigruteanløp Rørvik Eventuelt bestillingstransport Referere til analyse: Endring i takstsystemet som har slått uheldig ut for viktige kundegrupper og medvirket til publikumssvikt den siste tiårsperioden. Økonomien i tilbudet må vurderes på bakgrunn av om det er mulig å gjenreise tidligere passasjergrunnlag. Åpner for et marked med fordobling av publikumsgrunnlaget. Bedre tilbud: pasientreiser, skoleelever mv. Forutsetter koordinering med bussrute Br.sund Vennesund. Vurder prøvedrift 1-2 år. Mulig publikumssvikt etter at tilbringertjeneste ble etablert som alternativ til buss Rørvik Foldereid. Toget fra Grong har på enkelte avganger for dårlig kapasitet i fht. publikums behov. Flere opplever at toget til Trondheim er fullt når billetter skal bestilles. Fylkets kollektivtilbud må framstå mindre fragmentert, mer helhetlig og gjennomgående for de reisende, også ved avvik fra oppsatt rute. En bussrute fra Indre/Midtre Namdal som korresponderer med Hurtigrutens anløp i Rørvik på kveldstid vil gi regionen et turistvennlig tilbud og vil øke Hurtigrutens omdømme i fylket. NTfk i samarbeid med FosenNamsos Sjø og vripyn: - markedsanalyse - ruteplanlegging Ntfk i samarbeid med FosenNamsos Sjø, TTS og Nordland fk. NTfk i samarbeid med Trønderbilene/TTS og NSB. vripyn: - markedsanalyse - statistikk - oppfølging NSB, NTFK, Region Namdal, Kystgruppen NTFK, Kystgruppen, Region Namdal, Trønderbilene, NSB, FosenNamsos Sjø NTFK, Hurtigruten, Trønderbilene, Region Namdal, Kystgruppen. 12 mnd mnd 6-12 mnd 12 mnd 18 mnd 6 mnd 12

13 2016 Bussrute: Gutvik Foldereid Rørvik 2015 Ruteopplysning og elektronisk billettsystem. Etableres etter modell av 177Nordland. Innføre et gjennomgående betalingssystem: Nord-Trøndelagskortet. Samme kort skal kunne benyttes på buss/hurtigbåt/ferge. Rabatterte priser etter modell av Nordland. Bussrute som dekker store deler av distriktet må vurderes opp mot effekten hvor målet er å knytte regionen sammen som én arbeidsmarkedsregion. Eksisterende ruteopplysninger og billettsystem er fragmentert, uoversiktlig og lite publikumsvennlig. Dagens prissystem er dårlig koordinert i NT, for dyre og lite attraktive billettpriser på hurtigbåt. NTFK i samarbeid med lokale aktører for næringsutvikling. NTfk i samarbeid med Nordland fk og Sør- Trøndelag fk. + FosenNamsos Sjø, TTS og Trønderbilene. Region Namdal og Kystgruppen oppfølging. 18 mnd 6 mnd 2015 Markedsføring Offensiv markedsføring etter innføring av 177Nord-Trøndelag. Kontinuitet over tid. Markedsføring på internett + sos. media + app + plakatering på all rutegående trafikk. 177nt må innarbeides grundig i publikums bevissthet (sommer) Markedsanalyse / statistikkgrunnlag Oppfølging med løpende markedsanalyser og statistikkgrunnlag for alle nye tilbud. Bedre og mer effektive verktøy for rapportering fra transportaktørene. Fylkeskommunen må bli en bedre bestiller, effektiv og god statistikk er et viktig verktøy. Hurtigbåt Rørvik Leka Brønnøysund Pilotdrift reiselivsmarkedet / sommersesong Eks. ruteopplysning og billettsystem er fragmentert, uoversiktlig og lite publikumsvennlig. Må markedsføres langt bedre. Positiv omdømmebygging!! Utvikling og vedlikehold av et mer publikumsvennlig tilbud må bygge på løpende markedsanalyser og vurderinger. Dette har i stor grad vært mangelvare hittil. Tilknytning til Brønnøysund gir et sammenhengende tilbud med hurtigbåt til Bodø og Lofoten. Ikke vært mulig hittil Bestillingstransport Bindal kommune Behov for bestillingstransport vurderes i forhold til øvrig kollektivtilbud i Bindal Konsolidering av skyssbåtrute i Bindal Ser på muligheter for korrespondanse med utvidet hurtigbåtanløp til Vennesund. NTfk i samarbeid med Nordland fk og Sør- Trøndelag fk. + FosenNamsos Sjø, TTS og Trønderbilene. NTfk i samarbeid med Nordland fk og Sør- Trøndelag fk. - rapporteringsrutiner innarbeides i konsesjonsvilkår. NTfk / FosenNamsos Sjø / TTS / NYN iks Nfk / Bindal kommune - utredning - prøvedrift Nfk / Bindal kommune - planlegging - iverksetting 6 mnd mnd Pågår mnd 6 mnd 13

14 og framover Utvikling av rutetilbudet ved Rørvik Lufthavn Flyplass Utvidelse av rullebanen Koordinert regional ruteplanlegging forslag Oppbygging av regional database som gir muligheter for optimalisering av en koordinert ruteplanplanlegging. Justering av rutetider, bedre samsvar i fht. publikums behov. Utvidelse av rutetilbudet fra 4 til 5 avganger på hverdager. Bedre tilpasset rutetilbud i helgene. Lengre rullebaner er effektivt virkemiddel for økt konkurranse og større fleksibilitet mht. ruteplanlegging og koordinering med andre lufthavner. Eksisterende rutetilbud analyseres. Et sømløst koordinert rutetilbud må detaljplanlegges på regionalt nivå. Kystgruppen/Luftfartsforum Namdal / NTfk / Widerøe - løpende kontakt med Widerøe vedr. ruteplanlegging. - innspill til neste konsesjonsrunde, fom Kystgruppen/Luftfartsforum Namdal / NTfk. - innspill i forb. med strukturutvalgets arbeid og utredning om statens kjøp av flyruter innspill til neste NTP NTfk / Kystgruppen / Region Namdal. - oppfølging - evt. eget prosjekt, kjøp av tjenester 6-18 mnd (pågår delvis) Pågår mnd 2015 og framover Videreføring av RIPYN-arbeidet HP for utvikling av kollektivtransporten, handlingsdelen er omfattende og krever ressurser til oppfølging. RIPYN-kommunene anbefaler modell for videreføring. 3-6 mnd 14

15 2. Analyse av kollektivtransporten i regionen - beskrivende del 2.0 Grunnlag Denne analysen tar for seg kollektivtransport i RIPYN-kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna som én region. Analysen bygger delvis på ruteoversikter, passasjerstatistikk og erfaringsutvekslinger fra Nord-Trøndelag fylkeskommune og fra arbeidsgruppe for kollektivtransport i Region Namdal, delvis bygger analysen på RIPYNs egeninnsamlet materiale/informasjonsgrunnlag, analyse av dette og konklusjoner som er foretatt av RIPYNs egen arbeidsgruppe. Begrepet kollektivtransport benyttes i denne analysen om bussruter, bestillingstransport (servicetransport og tilbringertjeneste), fergeruter, hurtigbåt og flytilbudet over Rørvik Lufthavn. 2.1 Sammendrag Det er få ruter i regionen som har kundegrunnlag og passasjertall til å bestå uten økonomiske garantier fra fylkeskommunalt hold. For regionen som helhet må kollektivtransporttilbudet anses som en offentlig tjeneste. Busstrafikken holder seg noenlunde jevn, med variasjoner innenfor 5% av gjennomsnittet de siste tre år. For bestillingstransporten har vi kun fått oppgitt statistikk for ett kalenderår og kan således ikke si noe om utviklingen. Det antas at bussruter og bestillingstransport kunne hatt et vesentlig høyere passasjertall om informasjon om tilbudene var lettere tilgjengelig og at billettprisene samlet sett var på et mer attraktivt nivå. Hurtigbåttrafikken har hatt en nedadgående kurve de siste 10 år. Før nedgangen lå passasjertallene jevnt i overkant av passasjerer i året, mens det de siste årene har ligget jevnt mellom og Nedgangen i passasjertallet kan ha sammenheng med bytte av hurtigbåt (Namdalingen ble byttet med Foldafjord), endret takstregime, færre seter, nedgradert servicenivå, lengre reisetid og svekket omdømme. Vi må anta at det kan være komplekse årsakssammenhenger her, men en nedgang i passasjertall fra toppåret 2007 til 2013 på 35% kan ikke beskrives som annet enn dramatisk. Når det gjelder fremtidig utvikling, vil det være den felles arbeidsmarkedsregionen som blir den viktigste for kollektivtransporten internt, med aksen Rørvik Kolvereid som den mest trafikkerte og dermed med størst brukerpotensial for busstransport. I kollektivtransporten inn og ut av regionen går de fleste strømmene sørover via Namsos og Grong, en utvikling som ser ut til å vedvare. Flytilbudet over Rørvik Lufthavn anses pr. i dag som relativt velfungerende, men fra regionens side påpekes det at rutetilbudet og setekapasiteten må tilpasses bedre i forhold til publikums behov. Hurtigruten er et viktig tilbud som må opprettholdes. Dette er et velfungerende tilbud som bidrar til positiv markedsføring og profilering av regionen. Etter innspill fra styringsgruppen for RIPYN bør det ses på mulighetene for å knytte opp annen korresponderende kollektivtransport, fra Indre og Midtre Namdal opp mot Hurtigrutens avganger. 15

16 2.2 Rutetilbud Buss Bussrutene i regionen betjenes av Trønderbilene AS og Torghatten Trafikkselskap AS på oppdrag fra Nord-Trøndelag og Nordland fylkeskommuner. Grovt sett dekkes alle hovedfartsårene og de fleste mellomstore transportårene i regionen av en eller annen form for kollektivtransport. Dagens tilbud er basert på erfaringer fra tilbudene som har eksistert tidligere. Størrelsen på og innholdet i det store antallet rutetabeller vitner likevel om at informasjon om tilbudet er uoversiktlig, fragmentert og med spredt tilgjengelighet. I tillegg til rutehefte/nettside for de rutene Trønderbilene AS leverer og egne nettsider for ruteopplysning i Nordland, må man også skaffe informasjon om bestillingstransport i Nord-Trøndelag gjennom egen nettside/bestillingstelefon for dette. Tilbakemeldingene som Nord-Trøndelag fylkeskommune får fra kundene sine gjenspeiler inntrykket av et uoversiktlig tilbud. Det eksisterende rutetilbudet ivaretar de lovpålagte oppgavene innenfor dagens rammer, men tilbudet er ikke videreutviklet i tråd med strukturendringer i regionen (jfr. arbeidspendling mv.). Potensielle kunder har gjennom media signalisert et ønske om etablering av en pendlerbussrute på aksen Rørvik Kolvereid. Her har RIPYN gjennomført en egen markedsundersøkelse. Det er konkludert med at det allerede eksisterer et visst kundegrunnlag med mulighet for vekst. Det bør videre utredes behovet for en bussrute til Rørvik lufthavn, Ryumsjøen i forbindelse med flyavganger. Dette bør analyseres nærmere gjennom en egen markedsundersøkelse. I 2014 var det registrert flypassasjerer over Rørvik Lufthavn. Det antas at det ligger et interessant potensiale med et tilpasset busstilbud til de mest trafikkerte rutene morgen og ettermiddag/kveld. Korrespondanse mellom de ulike rutene innenfor et geografisk område er et kriterium som er med og former brukernes inntrykk av kvaliteten på tilbudet. Offisielt er det ingen korrespondanse mellom togavgangene fra Grong stasjon og bussene til og fra regionen (Brønnøysund Grong, Rørvik Grong). Her er imidlertid rutene lagt opp slik at så lenge tog og busser går etter oppsatte ruter vil korresponderende effekt oppnås, mens ved forsinkelser fra 10 minutter og oppover vil det ikke være korrespondanse. I resten av bussrutene er det en gjennomgående utfordring at det er lang ventetid mellom ankomst et sted og avreise videre når man bytter fra en rute til en annen. Her er det typisk med ventetider mellom 30 og 60 minutter. På lengre reiser vil ikke passasjerer oppleve dette som noen større ulempe, men på reiser innad i regionen vil dette oppleves som tungvint og unødvendig venting. Denne mangelen på flyt i kollektivtransporten innad i regionen er med å trekke ned det generelle inntrykket av kvaliteten på rutetilbudene. Jo nærmere ventetiden underveis i reisen kommer den netto reisetiden, desto mer sannsynlig er det at potensielle kunder velger andre transportmetoder, i første rekke privatbil. Det antas videre å ligge et potensiale for etablering av en gjennomgående bussrute Kolvereid Rørvik Namsos. Også på dette området er det viktig at det etableres et mer publikumsvennlig billettsystem slik at en slipper å løse billett flere ganger på én reise. Billettsystemet må være felles for buss, hurtigbåt og ferge. (à la Nordlandskortet) Det må planlegges en bedre og mer rasjonell utnyttelse av transportmateriell og mannskaper med etablering av korresponderende og gjennomgående rutetilbud. Dette vil være et viktig tiltak som kan fremme en vekst av kollektivtransporten i regionen som er bedre i tråd med målsettingene. Som nevnt tidligere framstår eksisterende rutetilbud totalt sett som fragmentert og uoversiktlig for publikum. En konsekvens av dette er at de ulike transportmidlene fylkeskommunen tilbyr ikke har noen overordnet prispolitikk. I praksis opplever brukerne dette som en konkurranse på pris mellom buss, 16

17 hurtigbåt og ferge. Utarbeidelse av en overordnet fylkeskommunal plan for kollektivtransport vil som vi har påpekt innledningsvis være et sentralt verktøy mtp. en bedre systematisering og koordinering av ruteopplegg og priser mellom ulike transportmidler. Bestillingstransport Bestillingstransport deles inn i to typer transport: Servicetransport og tilbringertransport. Med servicetransport menes bestillingsruter som går til fastsatte tider med fastsatt start- og stoppested, men med avstikkere for å plukke opp reisende som har bestilt transport. Formålet med ruten kan være transport til handlesenter, aktivitetssted, kommunesenter eller annet lokalt senter eller arrangement. Tilbringertransport er en tjeneste hvor kunden kan bli transportert til andre kollektivruter til og fra hjemmet eller bussholdeplass. Bestillingstransport har pris som tilsvarer busstakst på strekningen transporten gjelder. Transporten må bestilles i forkant, med tidsfrist angitt for den enkelte kommune. For RIPYN-kommunene er tidsfristen 6 timer. Oversikt over bestillingstransporten ligger som vedlegg. Bindal kommune har pr. i dag ikke bestillingstransport. Dette bør vurderes innført som et tilbud til kommunens innbyggere slik at tilbudet i Bindal er koordinert med nabokommunene i Nord-Trøndelag. Hurtigbåt problemstillinger Det går hurtigbåt på strekningen Namsos Rørvik Leka som betjenes av FosenNamsos Sjø AS. Ruten Namsos Rørvik Leka er den mest brukte enkeltruten av de som omfattes av denne analysen. Den store nedgangen i passasjertallet, spesielt i perioden fra 2007 til 2010 kan tilskrives flere forhold. Namdalingen hadde i dette tidsrommet periodevis store problemer, tidvise driftsavbrudd pga. tekniske problemer / maskinhavarier. Driftsavbrudd er i seg selv svært uheldig da dette medfører at publikum må flyttes over på alternative reisemetoder. Det danner seg fort nye reisemønstre og dette sammen med en negativ omdømmeutvikling gir som konsekvens at det er tidkrevende å bygge opp igjen det kundegrunnlaget en har tapt. De tekniske problemene med Namdalingen ble i stor grad eliminert da hastigheten ble satt ned i Namdalingen hadde tekniske utfordringer, den ble nok kjørt hardere enn motorene var konstruert for da den i stor grad måtte kjøres for full maskin for å holde ruten. Da hastigheten ble satt ned ble det stort sett slutt på de tekniske problemene. Etter en vanskelig periode med en betydelig nedgang i passasjertallet kom en periode med mye «støy» og negativt mediefokus rundt den nye båten Foldafjord. Den nye båten krevde også at kommunene måtte delta i finansieringen av nye bryggeanlegg tilpasset den nye båten. Dette ble en langvarig prosess med tidvis negativ oppmerksomhet rundt nyinvesteringen. Endringen i rutetabell med økt reisetid pga. nedsatt hastighet fikk også økt fokus ved overgang til ny båt. Samlet sett fikk hele kommunikasjonsprofilen knyttet til hurtigbåtsambandet en negativ omdømmeutvikling som resultat. Dette er faktorer som krever mye oppmerksomhet og en bevisst markedsstrategi dersom en skal kunne snu trenden i passasjerutviklingen. I hht. kilder i trafikkselskapet kunne det registreres en drastisk nedgang på antall reisende fra det tidspunktet takstregimet ble endret. Tidligere var det mulig å kjøpe tur/retur-billetter hvor det var halv pris på returbilletten. Dette ble endret fra 2010/2011 og tilbudet ble av publikum vurdert som langt mindre attraktivt og konkurransedyktig i fht. andre reisealternativer. (primært privatbil). Fra dagpendlere oppgis billettprisene å være den største negative faktoren. I fht. reiselivsmarkedet er det også negative reaksjoner på prisnivået på billettene. En har også fått tilbakemeldinger fra turister som reiser landet rundt at de har kjøpt verdikort som de bruker til å betale reiser i hele Sør-Norge, men som ikke fungerer i Trøndelag. Det er ønskelig at man kan ha samordning med systemer i resten av landet på dette feltet, spesielt overfor turister. 17

18 Fra ansatte i trafikkselskapet og publikum har en registrert at det har blitt etablert oppfatninger av at hurtigbåttilbudet er i en nedbyggingsfase og at dette er en holdning som oppfattes representativ for styrende myndigheter. Ansatte i trafikkselskapet mener også å ha observert at mye av bortfallet i passasjertall på hurtigbåten har blitt kompensert med økt biltrafikk på fergesambandet Hofles Lund. Det er dermed lite tilrådelig å se disse to trafikkstrømmene som isolerte enheter om rutetilbud og transportkapasitet vurderes endret. Av andre problemstillinger som er kommunisert nevnes fra enkelte at den begrensede muligheten til å få sendt smågods og mindre varepartier med båten kan være problematisk. Foldafjord har, i motsetning til Namdalingen, ikke mulighet til å ta med last i større enheter. Når dette tilbudet falt bort har tidligere brukere opplevd det som vanskelig å få sendt gods til priser som er konkurransedyktige i denne delen av Nord-Trøndelag. Etter sigende skal dette ha betydd et bortfall av fraktinntekter i størrelsesorden NOK årlig etter bytte av fartøy. Hurtigbåt et positivt tilbud Til tross for at det har vært en periode med mye negativt fokus rundt hurtigbåtsambandet oppleves tilbudet som et positivt og godt tilbud blant de reisende. Trafikken med Foldafjord oppleves av mannskapet som mer i tråd med ruten. Mannskapet på båten rapporterer at punktligheten på nåværende båt er mye bedre enn før, med færre tilfeller av stans på grunn av tekniske problemer. De siste årene har innstillinger i ruten stort sett kun skjedd i forbindelse med dårlig vær. Tilbudet om hurtigbåt langs Namdalskysten er et godt tilbud som har utviklingspotensialer og som bør styrkes, snarere enn nedbygges. For å øke antall reisende må imidlertid nåværende takstregime revurderes kraftig, dette vil være et viktig virkemiddel som raskt kan bidra til å øke attraktiviteten og opparbeide omdømmet for hurtigbåten som en foretrukket reisemåte langs Namdalskysten for flere målgrupper. Det vurderes som realistisk at rimeligere billetter med rabatt på tur/retur-reiser, grupperabatter mv. vil kunne øke passasjergrunnlaget vesentlig og gi en parallelleffekt med bedre inntjening på drift av hurtigbåttilbudet. Et forbedret billetteringssystem, jfr. 177Nordland Nordlandskortet vil kunne være hensiktsmessig for å etablere et mer publikumsvennlig tilbud. Hurtigbåten brukes av en del faste dagpendlere som oppgir at alternative reisemåter ikke er konkurransedyktige i fht. reisetid og muligheten til å utføre jobbrelaterte oppgaver underveis. Tilbudet oppfattes som viktig for å redusere avstandsulemper i arbeidsmarkedsregionen Ytre Namdal m/namsos. Det framholdes også at en forlengelse av rutesambandet fra Leka til Vennesund rent teknisk og tidsmessig kan være mulig å etablere med dagens båt. En slik utvidelse av sambandet vil teoretisk fordoble publikumsgrunnlaget med nedslagsfeltet Sømna og Brønnøy kommuner. I og med at disse kommunene også bruker sykehuset i Namsos antas det at det ligger et potensiale her i etablering av hurtigbåttilbud som attraktivt for pasientreiser. I tillegg vil dette dekke et visst behov for en del skoleelever samtidig som det kommunikasjonsmessig anses positivt å gi regionen Ytre Namdal en sterkere tilknytning nordover. En forlengelse av ruten til Vennesund må suppleres med en korresponderende bussrute Brønnøysund Vennesund. Etablering av tilbudet må planlegges i samarbeid med Nord-Trøndelag fk, Nordland fk og Torghatten Trafikkselskap. Ut fra observasjonene mannskapet har gjort i sitt arbeid med Namdalingen og Foldafjord ser det ut til at bytte av båt har bidratt til en besparing på i drivstofforbruk cirka 12 prosent. 18

19 Det konkluderes med at opprettholdelse og videreutvikling av hurtigbåttilbudet med en mer publikumsvennlig prisprofil vil gi muligheter til en betydelig økning av passasjergrunnlaget. Dette vil også være et viktig bidrag for å styrke attraksjonsverdien og tilgjengeligheten av Namdalskysten som reisemål. Hurtigruten Hurtigruten trafikkerer distriktet daglige anløp for både nordgående og sørgående hurtigrute i Rørvik. Hurtigruten har en transportkapasitet mellom 1000 og 2000 mennesker daglig. På grunn av selskapets strategi med å være en turistbefrakter og et reisemål i seg selv, blir det ikke rimelig å anse Hurtigruten som et kollektivt reisemiddel på lik linje med resten av transportmidlene i denne analysen. Hurtigrutens anløp i Rørvik kan likevel sees som en mulighet til vekst i kollektivtransporten ellers. Her vil spesielt tilpassede ruter fra Grong/Høylandet og fra Namsos som korresponderer med Hurtigrutens anløpstider kunne sørge for en trafikkvekst og vridning fra biltrafikk til kollektivreiser. Dette bør utredes videre, fortrinnsvis med markedsundersøkelser både blant fastboende og gjennom turistnæringsaktører. Luftfart Det er en klar målsetting å utvikle rutetilbudet over Rørvik Lufthavn med en ekstra avgang daglig på hverdager (fra 4 til 5 avganger) og bedre tilpasset rutetilbud i helgene. Setekapasiteten på enkelte avganger (morgen og kveld) er for dårlig og må styrkes. Utviklingsprosjektet for Rørvik Lufthavn tr. 2 er sluttført pr. januar 2015 og en anser at det er viktig å få etablert en videreføring av prosjektet. Dette omfatter også fortsatt arbeid for utvidelse av rullebanen ved Rørvik Lufthavn. Regionen må ha kontinuerlig trykk på arbeidet i relasjon til utredningsarbeid som er igang på nasjonalt nivå fom Dette arbeidet må fortsette opp mot ny konsesjonsrunde for Statens kjøp av flyruter (2017) og neste NTP Passasjerstatistikk Statistikktall for busstransport, bestillingstransport og hurtigbåt er samlet i kapittel 3. Statistikken viser solgte billetter per rute. Den tar ikke hensyn til om billetten løses for hele eller deler av strekningen ruten trafikkerer. Skoleelever med skyssbevis er ikke regnet med i statistikken vi har fått tilgang til. Totalt sett viser passasjerstatistikken for bussrutene at passasjertallene over tid holder seg noenlunde jevne. Innenfor den treårsperioden Trønderbilenes statistikk tar for seg ( ) ser vi en liten vekst totalt, men ikke større enn at dette kan forklares med årlige variasjoner. Noen ruter har merkbar oppgang, noen ruter har merkbar nedgang, men langt på vei de fleste ser ut til å ha variasjoner fra år til år som ikke signaliserer noen overordnet trend. Passasjerstatistikken for hurtigbåtruten viser at trafikken totalt sett har vært jevn de siste 4 årene med neglisjerbare variasjoner. Det kan være rimelig å forvente at passasjertallene vil stabilisere seg på dagens nivå om ikke forutsetningene til tilbudet blir endret. (Jfr. handlingsdelen, kapittel 1.3) Tilgjengelig statistikk gir imidlertid for lite grunnlag til å konkludere om langvarige endringer i trafikkmønster. Det er fylkeskommunene som oppdragsgiver for transportørene som får innrapportert statistikk og som evaluerer denne i forbindelse med anbudsrunder. I arbeidet med denne planen har det vist seg vanskelig å få fram utfyllende og spesifikke statistikker på en del områder. I forbindelse med framtidige konsesjonsrunder bør konsesjonsvilkårene analyseres og gjennomgås/forbedres slik at analyser for framtiden kan være et mer operativt planleggingsverktøy. Kort sagt så må fylkeskommunen bli en bedre bestiller av transporttjenester. 19

20 2.4 Forventet utvikling Ut fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) sine tall for befolkningsutvikling i de fem kommunene RIPYN omfatter ser det på det nåværende tidspunkt ut som trafikkstrømmene vil stabilisere seg tilnærmet dagens mønster. Det forventes en økning i totalt antall innbyggere i regionen, de fleste rundt de største tettstedene. Fremtidig bruk av kollektivtransport vil dermed være avhengig av hvor godt tilbudet oppleves for potensielle kunder. Her er ruteopplysning, billettpriser og billettsystemer viktige innsatsområder. Rapporten «Omstillingsprogram Ytre Namdal: Konkurransefortrinn og regional samhandling» (Rapport nr. R6679:2009) framholder aksen Rørvik Kolvereid som et viktig arbeidsmarkedsområde også i fremtiden. Basert på dette kan vi konkludere med at det langs denne aksen er et større behov for persontransport og pendelbussruter enn det som framkommer i dagens situasjon. Jamnfør tall fra SSB er det allerede en stor dagpendling og det er rimelig å anta at en større andel kan benytte seg av busstransport enn det som er situasjonen i dag. Her må det bringes på det rene om det er politisk vilje til å prioritere oppbyggingen av nye tilbud for å styrke etterspørselen. Ofte kan markedstesting være den mest effektive veien å gå når man skal dokumentere grunnlag for et nytt tilbud. En slik markedstesting må imidlertid ha en viss langsiktighet for at den skal ha noen effekt. Reisevaner og -mønster er mekanismer som det nødvendigvis vil ta noe tid å endre. 2.5 Ytre Namdals tilbud sammenlignet med resten av Namdalen Etter deltakelse i arbeidsgruppe for kollektivtransport for Namdalen, ble innspillene fra arbeidsgruppens medlemmer samlet i en kortfattet rapport om det regionale kollektivtilbudet i Namdalen. Det framgår i rapporten at Ytre Namdal er den regionen i Namdalen som har færrest avganger og lavest setekapasitet på de regionale kollektivrutene. 2.6 Konsekvenser av kommunereform Etter nasjonale retningslinjer skal kommunene utrede muligheten for sammenslåing med andre kommuner. RIPYN-kommunene, kanskje med unntak av Høylandet, utgjør allerede en felles arbeidsmarkedsregion. Dette gjør at man uansett må se regionen under ett med tanke på utviklingen av kollektivtransporttilbudet. Per i dag er kommunene til dels knyttet sammen av kollektivtilbudet, men ikke på en slik måte at det fremstår helhetlig og planmessig rasjonelt. Høylandet er i dag bedre sammenknyttet med den sørlige delen av Namdalen enn med de fire andre RIPYN-kommunene. Høylandet må først og fremst regnes som del av felles arbeidsmarkedsregion med Overhalla, Grong og Namsos kommuner. Samtidig har Høylandet en beliggenhet som gjør kommunen til et knutepunkt for regionale ruter. Sammen med bestillingstransport i kommunen gjør dette at kommunen har et kollektivtilbud som i dag oppleves som akseptabelt av mange. Sett i lys av dette, vil en større kommunesammenslåing først og fremst resultere i endringer av forutsetningene rundt rutene som er basert på skoletransport. Der skolekretsene endres vil trafikkstrømmene endres tilsvarende. Her er det altfor mange usikre momenter til at det er noe poeng i å stipulere noen mulige konsekvenser før det foreligger avklaringer om kommunestrukturen. I sum tegner dette et bilde av at kommunegrensene verken i dag eller i fremtiden vil være det springende punktet for det totale kollektivtilbudet. De viktigste rutene er og vil nok fortsatt være rutene inn og ut av regionen. Rutene innad i regionen vil for framtiden være mest basert på trafikkstrømmer til, fra og mellom knutepunkter/aktivitetssentra (skoler, større arbeidsplasser, tettsteder). 20

21 2.7 Betydning av mer skoleungdom fra Bindal Det har blitt åpnet opp for at ungdom bosatt i Bindal kan søke videregående utdanning ved skoler i Ytre Namdal på lik linje med ungdom bosatt i Nord-Trøndelag. Skoleåret 2014/15 har Ytre Namdal vgs 3 elever fra Bindal, mens Val vgs har 12 elever fra Bindal. I tillegg har Val 20 elever fra kommunene Sømna og Brønnøy. Det er grunn til å tro at dette vil være en utvikling som stabiliserer seg på et noe høyere nivå enn i dag. Dette betyr at en bussrute fra Val via Kolvereid (med tilbringerrute fra Rørvik) og Foldereid til fergeleiet på Holm fredag ettermiddag, med retur søndag ettermiddag/kveld, potensielt har 35 kunder kun i vgssegmentet inneværende skoleår. Her vil man kunne forutsi behovet før skolestart hvert år. Den demografiske gruppen disse ungdommene representerer er på landsbasis typiske brukere av kollektivtransport, med høy mobilitetsvilje sammen med klare begrensninger i mulighetene til å ordne privat persontransport. Som en konsekvens av dette kan det i et langsiktig perspektiv dukke opp behov for transport som legger til rette for både dagpendling og ukependling for skolegang. På kort sikt er det ukependling som representerer det umiddelbare behovet. Her må tilbud bygges over tid på erfaringene fra prøveruter. I oppstarten av prøveruter kan søkertallene for det konkrete året legges til grunn. 2.8 Rutetilbud nordover Per i dag er bussruten Brønnøysund Grong som korresponderer med tog (to avganger daglig) den eneste ruten nordover fra regionen. Bruken av og kundetilfanget til dagens rute tilsier ikke at det er behov for en satsing nordover kun basert på dagens brukstall. Dette kan være et eksempel på en selvforsterkende effekt med bakgrunn i holdninger, tilbud og reisemønster som gjør at status ikke endrer seg, men det er vanskelig å bringe på det rene hva realiteten i potensialet for økt kommunikasjon nordover vil være. Unntaket her er skoleungdom som er redegjort for i eget kapittel. Skal det bygges ut et bedre tilbud nordover fra regionen må det ligge en klar politisk vilje bak dette. Å knytte regionene Namdal og Helgeland tettere sammen må være basert på vedtatte politiske målsettinger. Med dagens materiell og ruteopplegg er det teknisk mulig å forlenge ruta Leka - Namsos med anløp i Vennesund. Som nevnt i kap. 2.2 vil en slik forlengelse av ruta gi muligheter for en betydelig økning av passasjergrunnlaget, det trekkes spesielt fram pasientreiser fra Sør-Helgeland til sykehuset i Namsos samt skoleelever. 2.9 Tilgjengelighet For reisende i regionen er det en fordel å ha lokal kjennskap for å sette seg inn i et mildt sagt uoversiktlig rutebilde. Mangelen på en ensrettet «reiseportal» på internett for Nord-Trøndelag gjør det vanskelig å sette seg raskt inn i hvilke transporttilbud som finnes i distriktet, det kreves at man er innom flere ulike nettsteder for å skaffe seg den nødvendige informasjonen om distriktets transporttilbud. Her er Bindal, i og med at de er underlagt Nordland fylkeskommunes tilbud på internett bedre stilt enn resten av kommunene i denne analysen. Det at informasjon om rutetilbudet framstår som uoversiktlig og vanskelig tilgjengelig utgjør en omdømmeutfordring for kollektivtrafikken i regionen. Dette gjenspeiles igjen i reisevanene til befolkningen i regionen, hvor privatbilismen og personlig mobilitet står sterkt. Terskelen for å benytte personbil framfor kollektive reisemidler ser ut til å være lav. 21

22 Når det gjelder kundene som benytter seg av det eksisterende kollektivtransporttilbudet i regionen, ser vi at dette likevel er viktig for dem. Tilbud som endres eller tas bort blir møtt med reaksjoner fra kunder og befolkning ganske umiddelbart etter at endringer trer i kraft. Tilbakemeldingene som registreres hos fylkeskommunen vitner om at mange av de som benytter kollektivtilbudene i regionen i liten grad anser privat bilbruk som et alternativ for seg. For brukerne er de kollektive transportmidlene i regionen av vital betydning for mobiliteten Prispolitikk Per i dag mangler det et kvalitativt grunnlag for å fastslå hvordan dagens prising av kollektivtilbudet vurderes av brukerne. Dog er mangelen på tilbakemeldinger rundt dette et tegn på at dagens nivå ikke engasjerer brukerne til å jobbe spesielt aktivt for endringer. I følge informasjon fra NTfk har prisene den siste tiårsperioden vært uforandret med unntak av indeksreguleringer. I forbindelse med samordning av billetteringssystem med hurtigbåtrutene i Sør-Trøndelag ved starten av inneværende kontraktsperiode, ble takstsystemet på hurtigbåtruten Leka Rørvik Namsos endret. Dette fikk følger for prisene på gruppebilletter, skoleungdom- og honnørbilletter, og utfasing av rabatterte tur/returbilletter. Dette er noe som igjen kan ha spilt inn på disse gruppenes bruksmønster. Her må det også nevnes at i RIPYN-regionen vil ethvert kollektivtilbud møte en klar konkurranse fra privatbilisme. Det antas at kombinasjonen av bevisst prispolitikk, tilgjengelighet og et mer sømløst tilbud vil kunne øke kollektivtransportens konkurranseevne i fht. bruk av privatbil. Her må det vedtas tydelige politiske målsettinger som er i samsvar med nasjonale målsettinger. 22

23 3. Statistikkgrunnlag 3.1 Passasjerstatistikk Foldafjord År Passasjertall Gjennomsnitt Totalt Passasjertall Foldafjord Passasjertall 23

24 3.2 Passasjertall bestillingstransport Kommune/mnd Service Tilbringer Totalsum Høylandet Totalt Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Leka Totalt Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

25 Nærøy Totalt Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Vikna Totalt Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totalsum

26 Bestillingstransport Høylandet Januar Februa r Mars April Mai Juni Juli August Septe mber Oktobe r Novem ber Tilbringer Service Desem ber Service Tilbringer Bestillingstransport Leka Januar Februa r Mars April Mai Juni Juli August Septe mber Oktobe r Novem ber Tilbringer Service Desem ber Service Tilbringer 26

27 Bestillingstransport Nærøy Januar Februa r Mars April Mai Juni Juli August Septe mber Oktobe r Novem ber Tilbringer Service Desem ber Service Tilbringer Bestillingstransport Vikna Januar Februa r Mars April Mai Juni Juli August Septe mber Oktobe r Novem ber Tilbringer Service Desem ber Service Tilbringer 27

28 Andel tilbringertransport Høylandet 10 % Vikna 15 % Leka 14 % Nærøy 61 % Andel servicetransport Vikna 0 % Nærøy 15 % Høylandet 32 % Leka 53 % Andel av total etter kommune Vikna 10 % Høylandet 17 % Nærøy 46 % Leka 27 % 28

29 Passasjerer Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten - RIPYN Passasjertall busstransport Selskap Rutenr. Rute Storval-Bjørndalen-Fikkan-Ottersøy skole Kolvereid-Ottersøy-Måneset-Kolvereid Rørvik-Kolvereid-Gutvik Namsos-Grong-Høylandet-Rørvik Rørvik-Lauvøya Måneset-Rørvik Abelvær-Kolvereid Kolvereid-Våg-Arnøya Rørvik-Garstad-Austafjord Kolvereid-Hofles Namsos-Høylandet Namsos-Lund Totalt Totalt regionbuss Totalt lokalruter Bussreiser totalt Totalt

30 Passasjerer Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten - RIPYN 2015 Andel lokale/regionale reiser 2013 Totalt lokalruter 14 % Totalt regionbuss 86 % Sammenligning av regionruter Totalt regionbuss Foldafjord Namsos-Grong- Høylandet-Rørvik Namsos-Høylandet Namsos-Lund Kolvereid-Hofles 30

Notat fra arbeidsgruppe kollektivtransport

Notat fra arbeidsgruppe kollektivtransport Notat fra arbeidsgruppe kollektivtransport Arbeidsgruppe kollektivtransport har bestått av: Jostein Brå Vardehaug, Kjell Moa, Håvard Vannebo og Susanne Bratli. Espen Aasen fra samferdselsavdelinga til

Detaljer

Bestillingstransport i Levanger kommune

Bestillingstransport i Levanger kommune Bestillingstransport i Levanger kommune Det skal være et godt utbygd kollektivtilbud for alle innbyggere i Nord-Trøndelag. Derfor opprettes tilbud med bestillingstransport i hele fylket. Nå er turen kommet

Detaljer

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF Høring

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF Høring Saknr. 16/17052-1 Saksbehandler: Øystein Sjølie Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018-2021 - Høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar at vedlagte høringsversjon av Tiltaksplan for Hedmark Trafikk

Detaljer

Pendlerbussrute aksen Rørvik Kolvereid. En undersøkelse av kundegrunnlaget for en pendlerbussrute i Ytre Namdal

Pendlerbussrute aksen Rørvik Kolvereid. En undersøkelse av kundegrunnlaget for en pendlerbussrute i Ytre Namdal Pendlerbussrute aksen Rørvik Kolvereid En undersøkelse av kundegrunnlaget for en pendlerbussrute i Ytre Namdal Utført av Regionalt infrastrukturprosjekt for Ytre Namdal, Bindal og Høylandet med støtte

Detaljer

Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013.

Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013. Sentraladministrasjonen Samferdselsavdelinga Arkivsak: 09/01280 Arkivkode: _ Saksbeh: David Karlsen Ugradert Saksgang Fylkestinget Møtedato 15.6.2010 Saksnr. 10/22 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT

Detaljer

KOLUMBUS STRATEGI

KOLUMBUS STRATEGI STRATEGI 2016-2021 Strategien danner en ramme for hva vi har som mål å arbeide systematisk med på kort og lang sikt for å skape et attraktiv Rogaland med god mobilitet. KOLUMBUS Kolumbus strategiplan 2016-2021

Detaljer

Bestillingstransport i Verran kommune

Bestillingstransport i Verran kommune Bestillingstransport i Verran kommune Det skal være et godt utbygd kollektivtilbud for alle innbyggere i Nord-Trøndelag. Derfor opprettes tilbud med bestillingstransport i hele fylket. Nå er turen kommet

Detaljer

Presentasjon 28.04. 2011

Presentasjon 28.04. 2011 Regional transportplan RTP for Midt-Norge Presentasjon 28.04. 2011 Kort om arbeidet med RTP Alle fylkeskommunene har vedtatt å gjennomføre en felles transportplan for Sør-Trøndelag, Nord- Trøndelag og

Detaljer

Forslag til endring av regionale busstilbud i Indre Østfold

Forslag til endring av regionale busstilbud i Indre Østfold Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 34524/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune v/fylkesråd for samferdsel: Tor Erik Jensen og fylkesråd for regional utvikling: Ingvild Kjerkol.

Nord-Trøndelag fylkeskommune v/fylkesråd for samferdsel: Tor Erik Jensen og fylkesråd for regional utvikling: Ingvild Kjerkol. 1 Nord-Trøndelag fylkeskommune v/fylkesråd for samferdsel: Tor Erik Jensen og fylkesråd for regional utvikling: Ingvild Kjerkol 7700 Steinkjer Ytre Namdal, 5. oktober 2010 Innspill vedr. anbud på regionale

Detaljer

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger KVU for transportsystemet i Hønefossområdet Januar 20150 Notat: Byutvikling og regionale virkninger Byutvikling og regionale virkninger er et samlebegrep

Detaljer

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Bjørn Kavli Samferdsels- og miljøsjef Troms fylkeskommune Infrastruktur og kommunestruktur Senterstruktur Bo og arbeidsmarked Vegutvikling Kollektivtransporten

Detaljer

Midtveisevaluering RIPYN

Midtveisevaluering RIPYN Midtveisevaluering RIPYN Prosjektmål (som beskrevet i prosjektplanen) Jfr. prosjektplanen: 1.2 Prosjektmål Ytre Namdal, Høylandet og Bindal skal være tilknyttet og selv ha en infrastruktur som fremmer

Detaljer

Prioriteringer. «Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet» Susanne Bratli, prosjektleder

Prioriteringer. «Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet» Susanne Bratli, prosjektleder Prioriteringer «Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet» Susanne Bratli, prosjektleder Målsetting Bli enige om prioriteringer på infrastrukturområdet for lettere å få gjennomslag for

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø Bodø; den 8. juni 2015. Vedr. Transportplan Nordland 2017-2028 - innspill til planprogrammets oppbygning

Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø Bodø; den 8. juni 2015. Vedr. Transportplan Nordland 2017-2028 - innspill til planprogrammets oppbygning Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø Bodø; den 8. juni 2015 Vedr. Transportplan Nordland 2017-2028 - innspill til planprogrammets oppbygning Det vises til utsendt brev fra Nordland Fylkeskommune av 18. mai

Detaljer

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Mye av kollektivtransport ruller på vegnettet Over 50 % av

Detaljer

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07:

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07: Innledning Ibestad kommune består av øyene Rolla og Andørja. Kommunen har i dag i overkant av 1.600 innbyggere, fordelt med 1.000 på Rolla og 600 på Andørja. Kommunens samlede areal er på 241 km2. Folketallet

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Saksframlegg HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Arkivsaksnr.: 10/32778 Saksbehandler: Tore Langmyhr ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1) Trondheim

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/969 16/ Sidsel Bryne

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/969 16/ Sidsel Bryne Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/969 16/09659-4 Sidsel Bryne 19.10.2016 Uttalelse fra fellesnemda i Trøndelag sitt AU til Rapport

Detaljer

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress UTFORDRINGER «BAKTEPPE» Ekspressbussnæringen i Norge opplevde en sterk passasjervekst frem til

Detaljer

Unge ideer for å øke bruken av kollektivtransport

Unge ideer for å øke bruken av kollektivtransport KLIMASATS STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE 2016 Organisasjonsnummer: 991025189 Foretaksnavn: Regionrådet for Fjellregionen Navn: Rune Jørgensen Kontonummer: 18223589525 Adresse: Aumliveien 4c Postnr.:

Detaljer

REGIONALT INFRASTRUKTURPROSJEKT FOR YTRE NAMDAL

REGIONALT INFRASTRUKTURPROSJEKT FOR YTRE NAMDAL REGIONALT INFRASTRUKTURPROSJEKT FOR YTRE NAMDAL Prosjektplan Jostein Brå Vardehaug 04.07.2013 Innhold 1 Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Prosjektets hovedmålsetting... 4

Detaljer

9. Struktur nytt kart

9. Struktur nytt kart 9. Struktur nytt kart Oppdatert pr 6. nov 9.1. Generelt om rutestrukturer og kontraktstrategier Ny struktur slik det skisseres i dette kapitlet er i utgangspunktet hovedprinsipper for et nytt ruteopplegg

Detaljer

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 19006/2013 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 24.04.2013 Fylkesutvalget

Detaljer

Planprogram for Regional transportplan

Planprogram for Regional transportplan Planprogram for Regional transportplan 2014-2023 Formål med planprogrammet Fylkestinget skal vedta Regional planstrategi i desember 2012. Her er det slått fast at «Samferdsel og kommunikasjon er et fundament

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Søknad om endring av togtilbudet i Hedmark

Søknad om endring av togtilbudet i Hedmark Saknr. 14/5042-2 Saksbehandler: Øystein Sjølie Søknad om endring av togtilbudet i Hedmark Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet i Hedmark fremmer søknad til Samferdselsdepartementet

Detaljer

BELØNNINGSORDNING FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK I BYOMRÅDENE

BELØNNINGSORDNING FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK I BYOMRÅDENE Samferdselsdepartementet 2009 BELØNNINGSORDNING FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK I BYOMRÅDENE Retningslinjer 1. BAKGRUNN Med bakgrunn i St.meld.nr. 26 (2001-2002) Bedre kollektivtransport

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark

Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen --- Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark Saksnr.: 12/1262 Dato: 29.01.2013 Ola Gillund Innledning Det har lenge vært

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4169-8 Arkiv: U01 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: HØRING HURTIGBÅTRUTER. Planlagt behandling: Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4169-8 Arkiv: U01 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: HØRING HURTIGBÅTRUTER. Planlagt behandling: Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4169-8 Arkiv: U01 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: HØRING HURTIGBÅTRUTER Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret i Alta støtter

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

REISEMÅTER FOR PASIENTER PÅ HELGELAND SOM SKAL TIL / FRA BEHANDLING

REISEMÅTER FOR PASIENTER PÅ HELGELAND SOM SKAL TIL / FRA BEHANDLING REISEMÅTER FOR PASIENTER PÅ HELGELAND SOM SKAL TIL / FRA BEHANDLING Innholdsfortegnelse: Reisepolitikk for pasienttransport i Helse Nord...3...3 Drosje/turvogn...3 Fly...3 Alstahaug kommune...4 Bindal

Detaljer

Miljøløftet Tiltak og virkemidler

Miljøløftet Tiltak og virkemidler Miljøløftet Tiltak og virkemidler Adelheid Nes, sekretariatsleder. 07.11.2017 Innhold Kort om byvekstavtalen i Bergen Målsettinger og porteføljestyring Tiltak og virkemidler Måloppnåelse 07.11.2017 Kort

Detaljer

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1.

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. Felles saksfremlegg om BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 MED PRINSIPPER FOR BILTRAFIKKREDUSERENDE TILTAK. Forslag

Detaljer

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag.

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Sammendrag. November 2010 Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet. et samarbeid om areal, transport og miljø. Oppsummering

Detaljer

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Dialogmøter regionene samferdsel 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale signaler om samferdselens betydning for regional utvikling Attraktivitet, vekst og infrastruktur Fylkeskommunens mål og

Detaljer

Transportanalyser en innføring i tema og erfaringer 12. april 2012. Erfaring fra Bybanen i Bergen

Transportanalyser en innføring i tema og erfaringer 12. april 2012. Erfaring fra Bybanen i Bergen Transportanalyser en innføring i tema og erfaringer 12. april 2012 Erfaring fra Bybanen i Bergen v/rune Herdlevær Fagsjef for transportplanlegging Etat for Plan og Geodata Bergen kommune kort om historikk

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Verran kommune Plan og utvikling Vår dato Saksnummer 05.06.2012 2012/761-3 Saksbehandler Deres referanse Per Morten Bjørgum, 98 25 34 27 Nord- Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER Melding

Detaljer

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet - Innspill fra Skyss Oddmund Sylta, direktør i Skyss Om Skyss Buss 11 kontrakter 762 busser Bybane Ferge 1 kontrakt 17 bybanevogner 4

Detaljer

Mobilitetskonferansen 5. juni 2013 Nasjonal Reiseplanlegging. Prosjektleder Jacob Trondsen 06.06.2013

Mobilitetskonferansen 5. juni 2013 Nasjonal Reiseplanlegging. Prosjektleder Jacob Trondsen 06.06.2013 Mobilitetskonferansen 5. juni 2013 Nasjonal Reiseplanlegging Prosjektleder Jacob Trondsen 06.06.2013 1 Hvorfor? Bedre reiseplanlegging med alle reisealternativer Flere tjenester for reiseplanlegging Oppdatert

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029:

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029: Troms fylkeskommune Tromsø, 3. mai 2016 Fylkesråd for miljø- og samferdsel Postboks 6600 9256 Tromsø postmottak@tromsfylke.no UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL

Detaljer

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen 1. Sammendrag Drammensområdet hadde en positiv utvikling i kollektivtrafikken i Ny Giv perioden på 1990 tallet. Etter dette har utviklingen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35 RUTEFORSLAG - HØRING Rådmannens innstilling: Herøy kommune godtar at ruteføringen for "Thorolf Kveldulfsøn" endres tilbake

Detaljer

Hovederfaringer fra tiltakspakker for kollektivtransport i distriktene

Hovederfaringer fra tiltakspakker for kollektivtransport i distriktene TØI rapport 494/2000 Forfatter: Edvin Frøysadal Oslo 2000, 34 sider Sammendrag: Hovederfaringer fra tiltakspakker for kollektivtransport i distriktene Bakgrunn og formål Gjennom støtteordningen "Tilskudd

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Kommunehuset, Engerdal Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Kommunehuset, Engerdal Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Kommunehuset, Engerdal Dato: 19.08.2013 kl. 09.30 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet

Detaljer

Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong

Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong Dato: 11.04.2016. Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong Sammendrag Det søkes om 1 750 000 kr i støtte til forprosjekt

Detaljer

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13.

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. november 2012 Agenda Dagens reisevaner og markedsandeler for kollektivtransporten Hvordan

Detaljer

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter.

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. Utredning datert 14.12. 2015 fra Agenda Kaupang. Bakgrunn for høringen. Stortingets mål for reformen. Gode og likeverdige

Detaljer

BYSTRATEGI GRENLAND. - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima. Prosjektplan for hovedprosjekt

BYSTRATEGI GRENLAND. - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima. Prosjektplan for hovedprosjekt BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima Prosjektplan for hovedprosjekt 2009-2012 Februar 2009 Innhold 1 Bakgrunn 1.1 Dette er vi enige om/ erkjennelsen 1.2 Hva har skjedd

Detaljer

Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur

Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur Saknr. 13/12328-27 Saksbehandler: Anders Paulsen Øyvind Hartvedt Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur Innstilling til

Detaljer

Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging

Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging -Nasjonal transportplan -Samarbeid om felles utfordringer Knut Sørgaard Statens vegvesen, Vegdirektoratet Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging,

Detaljer

NSB-KONSERNET JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL

NSB-KONSERNET JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL Geir Isaksen Konsernsjef NSB Forutsetninger: Folketallet i Norge passerer 6 million mennesker i år 2031, det vil si en årlig vekst på omlag1,5 % i gjennomsnitt over

Detaljer

Forslag til fremtidig strategi og organisering av samferdselsområdet

Forslag til fremtidig strategi og organisering av samferdselsområdet Høringskonferanse for regionråd Forslag til fremtidig strategi og organisering av samferdselsområdet August og september 2017 Fylkesdirektør for samferdsel, Erlend Solem Visjonen som grunnlag for forslaget

Detaljer

NOTAT: Samlet framstilling av målstruktur for kollektivtrafikken

NOTAT: Samlet framstilling av målstruktur for kollektivtrafikken NOTAT: Samlet framstilling av målstruktur for kollektivtrafikken Forslag til målstruktur tar utgangspunkt i overordnede målformuleringer for samferdselsområdet som SAM-utvalget som styringsgruppe har vedtatt

Detaljer

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer Sammendrag: TØI-rapport 1123/2011 Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland Oslo 2011, 75 sider Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer Transportmodellberegninger viser

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Bedre hurtigbåt Fosen Trondheim

Detaljer

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 33355/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING Osloregionen SAMLET SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen, 16.6.2015 Sak nr. 22/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR

Detaljer

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/846-48 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

04.09.1991 Miljø OL-94 - Transport og samferdsel. «Kollektivtransport Miljøprioritering i Lillehammer»

04.09.1991 Miljø OL-94 - Transport og samferdsel. «Kollektivtransport Miljøprioritering i Lillehammer» 04.09.1991 Miljø OL-94 - Transport og samferdsel. «Kollektivtransport Miljøprioritering i Lillehammer» 1 MILJØ OL-94 - TRANSPORT OG SAMFERDSEL Hamar 4. sept. 1991 Samferdselssjef Arild Bøhn Oppland fylkeskommune

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

Bestillingen og rammene

Bestillingen og rammene Bedre kollektivtransport i distriktene - Råd om utforming av tilbudet for kollektiv og offentlig betalt transport i distrikts- og småbyregioner Presentasjon av TØI-rapport 887/2007 av Gustav Nielsen, TØI

Detaljer

Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier

Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier Innlegg for kontrollutvalget for de fire vestlandsfylkene, Hotell Thon Opera 19.03.2013 Avdelingsleder Frode Longva, TØI flo@toi.no Vi blir flere,

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Status NTP-forslaget 2014-2023 Transportetatene leverte forslag 29.feb. 2012 Klimaforliket

Detaljer

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT)

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT) Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT) Retningslinjer gjeldende fra 01.01.2010 Med endringer godkjent av Fylkesrådet i Nord-Trøndelag i møte 27.03.12 (avløser retningslinjer gjeldende fra 01.04.2006)

Detaljer

Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland.

Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Arkiv: N41 Arkivsaksnr: 2014/3664-16 Saksbehandler: Sverre Selfors Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Utvalg

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Katrine Erikstad, miljøkoordinator 08.01.09 12.01.2009 1 Klimaplanarbeid Nordland fylkeskommunes rolle og planer Utfordringer for Nordland - Klimameldingen

Detaljer

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater!

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! NVTF-Østlandet 19. november Kjersti Midttun, Ruter millioner flere påstigninger sammenlignet med 2012 Fra 2012 til 2013 har veksten i trafikken

Detaljer

Målrettet kollektivtransport Delrapport 2: Trafikantenes preferanser

Målrettet kollektivtransport Delrapport 2: Trafikantenes preferanser TØI rapport 533/2001 Forfattere: Ingunn Stangeby og Kjell Jansson Oslo 2001, 47 sider Sammendrag: Målrettet kollektivtransport Delrapport 2: Trafikantenes preferanser Et mer differensiert reisemønster

Detaljer

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010 Arbeidsdokument av 31. mai 2011 ØL/2312/2011 1914/KJO Vedlegg til TØI rapport 1082/2010 Kjell Werner Johansen Harald Minken Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn

Detaljer

Namsos Kommune Formannskapet. Saksframlegg. Forslag til Fylkesvegplan Høringsuttalelse

Namsos Kommune Formannskapet. Saksframlegg. Forslag til Fylkesvegplan Høringsuttalelse Namsos Kommune Formannskapet Saksmappe: 2009/1138-2 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Forslag til Fylkesvegplan 2010-2013 - Høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 10.03.2009

Detaljer

Regional transportplan for Midt-Norge - felles fylkeskommunalt innspill til ny NTP. Orientering Orkdalsregionen

Regional transportplan for Midt-Norge - felles fylkeskommunalt innspill til ny NTP. Orientering Orkdalsregionen Regional transportplan for Midt-Norge - felles fylkeskommunalt innspill til ny NTP Orientering Orkdalsregionen 4.juni 2015 v/gaute Dahl Disposisjon Styringsgruppe for RTP, vedtak og milepælsplan Retningslinje

Detaljer

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13 Ny dag, nye tider Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 9.06.3 Ny pris- og sonestruktur (NYPS) Ruteendringen i desember 202 Begge tiltakene

Detaljer

Nytt samferdselskart Hovedprinsipper Området Alstahaug- Rødøy

Nytt samferdselskart Hovedprinsipper Området Alstahaug- Rødøy Nytt samferdselskart Hovedprinsipper Området Alstahaug- Rødøy Jørn Sørvig prosjektleder 14. November 2016 Foto: Foto: Thor-Wiggo Kjell Skjerve Skille Bestillingen - og prosessen Verksted Behovsanalyse

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling

Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling Sari Wallberg, Vegdirektoratet Sara Brøngel Grimstad, Jernbanedirektoratet Nasjonal transportplan 2018-2029 1 Stortingsmeldingen om NTP 2018-2029 Hovedpunkter

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram (23) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram (23) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K21 Arkivsaksnr: 2014/4043-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2015-18 (23) for Miljøpakke for transport

Detaljer

Rutehefte fra Indre Namdal Trafikk as. Ut og reise?

Rutehefte fra Indre Namdal Trafikk as. Ut og reise? Informasjon Rutehefte fra Indre Namdal Trafikk as Ut og reise? Her er vårt tilbud til deg som reiser til/fra Indre Namdal Obs: Forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden. Det vil være endringer i

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Saksfremlegg Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbeh.: Arkivkode: Dato: 2014/ Helge Thorsen, Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Deres ref.: Vår ref.: Saksbeh.: Arkivkode: Dato: 2014/ Helge Thorsen, Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Nærøy kommune Rådmann Melding om vedtak Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Statens Hus 7734 Steinkjer Deres ref.: Vår ref.: Saksbeh.: Arkivkode: Dato: 2014/684-90 Helge Thorsen, 74 38 27 19 04.07.2016 Nærøy

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Kollektivtilbudet i Modum. - Møte med Ungdomsrådet i Modum

Kollektivtilbudet i Modum. - Møte med Ungdomsrådet i Modum Kollektivtilbudet i Modum - Møte med Ungdomsrådet i Modum - 27.09.2017 Kort historikk Buskerud Kollektivtrafikk kom i drift fra 1. juli 2010 Eid av Buskerud fylkeskommune og 19 kommuner Tok i bruk merkenavnet

Detaljer

Mer og bedre kollektivtrafikk

Mer og bedre kollektivtrafikk Møte med statssekretær Tom-Christer Nilsen Mer og bedre kollektivtrafikk Jofri Lunde, næringspolitisk sjef NHO Transport Jon H. Stordrange, administrerende direktør NHO Transport 22.09.16 Hvem er vi? NHO

Detaljer

Kollektivplan i mellomstore byer; Eksempler fra Kristiansund og Molde

Kollektivplan i mellomstore byer; Eksempler fra Kristiansund og Molde Kurs i kollektivtrafikk Statens vegvesen 27. - 28. Januar 2015 ; Eksempler fra Kristiansund og Molde Sivilingeniør Jørgen Rødseth Disposisjon Bakgrunn, mål og strategier Dagens situasjon Kommuneplan og

Detaljer

Mer miljø- og klimavennlig transport Framtidens byer og belønningsordningen. Teknologidagene oktober 2009 Jan Erik Lindjord

Mer miljø- og klimavennlig transport Framtidens byer og belønningsordningen. Teknologidagene oktober 2009 Jan Erik Lindjord Mer miljø- og klimavennlig transport Framtidens byer og belønningsordningen Teknologidagene 5. 8. oktober 2009 Jan Erik Lindjord Dimensjoner i areal- og transportutviklingen Transportsystem Transportpolitikk

Detaljer

Tiltaksplan Hedmark Trafikk

Tiltaksplan Hedmark Trafikk Tiltaksplan 2014-2017 Hedmark Trafikk Bakgrunn Oppfølging av Regional samferdselsplan for Hedmark 2012 2021 (RSP), som ble vedtatt i Fylkestinget i juni 2012 (sak 40/12) 4-årige handlingsplaner underlagt

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Hurtigbåt: Det må innarbeides hurtigbåtforbindelse mellom Alta og Hammerfest med 3 daglige avganger hver vei.

Saksfremlegg. 1. Hurtigbåt: Det må innarbeides hurtigbåtforbindelse mellom Alta og Hammerfest med 3 daglige avganger hver vei. Saksfremlegg Saksnr.: 12/445-1 Arkiv: N02 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: SAMFERDSEL I ALTA INNSPILL TIL ANSKAFFELSESUTVALGET Planlagt behandling: Hovedutvalg for Næring, drift og miljø Formannskapet

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing

Detaljer

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune Pendlerundersøkelsen 213 Intervju med 5 pendlere i Dønna Kommune Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Undersøkelsen skal avdekke pendlerne i Dønna sin opplevelse og vurdering av forholdene

Detaljer

Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene?

Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene? Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene? Om bidrag til det fra areal- og transportplanlegging i byområdene våre; Framtidens byer av Dr.ing Tor Medalen, Asplan Viak Målene for reduksjon av klimagassutslipp

Detaljer

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 1 M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 2 Alle ønsker at denne utviklingen fortsetter Uten nye tiltak får vi 240 millioner

Detaljer

Seminar for fellesnemnd 27. april 2015 Stokke Andebu - Sandefjord

Seminar for fellesnemnd 27. april 2015 Stokke Andebu - Sandefjord Seminar for fellesnemnd 27. april 2015 Stokke Andebu - Sandefjord Hvordan kan VKT bidra til bedret kollektivtilbud internt i den nye kommunen? Erik Gundersen, adm. dir. Vestviken Kollektivtrafikk AS Trond

Detaljer

Reisepolitikk i Helgelandssykehuset HF ALSTAHAUG KOMMUNE Reise til/fra Transportmiddel Sist endret: Bodø

Reisepolitikk i Helgelandssykehuset HF ALSTAHAUG KOMMUNE Reise til/fra Transportmiddel Sist endret: Bodø Reisepolitikk i Helgelandssykehuset HF ALSTAHAUG KOMMUNE Reise til/fra Transportmiddel Sist endret: Bodø 1. Hurtigbåt 2. Fly til Bodø hurtigbåt i retur /evt. tog 3. Tog T/R 4. Egen bil Tromsø Trondheim

Detaljer

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8582-1 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 27.06.2017 Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Nesodden kommune. Utkast. Planprogram for klima- og biomangfoldplan. Klimagassutslipp Biologisk mangfold

Nesodden kommune. Utkast. Planprogram for klima- og biomangfoldplan. Klimagassutslipp Biologisk mangfold Utkast Nesodden kommune Planprogram for klima- og biomangfoldplan Klimagassutslipp Biologisk mangfold 16.02.2016 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer