Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss"

Transkript

1 Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet - Innspill fra Skyss Oddmund Sylta, direktør i Skyss

2 Om Skyss Buss 11 kontrakter 762 busser Bybane Ferge 1 kontrakt 17 bybanevogner 4 fergekontrakter 17 ferjestrekninger Hurtigbåt 10 båtkontrakter Total omsetning 2012 ca. 1,8 mrd Kr

3 Overordnede mål for Skyss 50 prosent passasjerøkning i Bergensområdet til Høringsutkastet til RTP foreslår at andelen reiser med kollektivtransport i Bergensområdet skal øke fra 12% til 16% i Full framkommelighet for kollektivtransporten på alle hovedtraseer i Bergen Universell utforming av kollektivtransportsystemet Miljøvennlig kollektivtransport

4 Høykvalitets kollektivtransport God fremkommelighet Høy punktlighet Kort holdeplasstid Høy frekvens Universelt utformet hele reisekjeden Holdeplasser Materiellet

5 Bybanen Videre utbygging Integrert kollektivnett Matebusser Forutsigbar fremkommelighet Høy frekvens Komfortabel reise

6 Det beste av det beste

7 vil vi ta med videre i kollektivsystemet

8 Flere og mere fornøyde kunder Kollektivtilbudets konkurransekraft må økes Det må være enkelt å reise kollektivt Markedsrettet utvikling Utvikling av kollektivtilbudet må baseres på nåværende og framtidige reisebehov Områder med størst potensial for flere kunder prioriteres Barrierer og hindringer må fjernes eller nedbygges Markedsbasert utbygging og vedlikehold av infrastruktur

9 Fra bussen min til nettet vårt Trafikantinformasjon handler om: å gjøre det enklere for alle kunder å forstå, planlegge og gjennomføre en reise å gjøre det enkelt å reise på kryss og tvers av Skyss sitt rutenett - fra buss, til bane, til ferje eller til båt

10 Slutte å mumle Bilveinettet godt synlig - Et busstopp har vegvesenets aller minste skilt Bussen selv er der et kort øyeblikk ute av øyet ute av sinn For å synes bedre i omgivelsene må vi rydde oss større plass.

11 Sandviken: Tilgjengelig? Synlig?

12 Samordnet lokalt og regionalt kollektivtilbud Markedsgrunnlag for lite til å konkurrere med bil på lokale reiser Gode overganger for arbeidspendlere Lokalt kollektivtilbud til knutepunkt som er godt samordnet med regionalt tog-, buss- og båttilbud

13 Utvikle knutepunkter og omstigningssteder Knutepunkter og omstigningssteder utenfor sentrum utvikles for god overgang og være attraktive for de reisende Korte gangavstander Hensiktsmessig inn og utkjøring

14 Grunntilbud -Befolkningstetthet Et mer kollektivtrafikkorientert utbyggingsmønster har grunnleggende betydning for innen rimelige økonomiske rammer å kunne gi et konkurransedyktig kollektivt trafikktilbud Motsatt: Ved spredt bosetting bør en ikke kunne påregne den formen for mobilitet som gis ved et normalt kollektivt trafikktilbud. Et slikt tilbud ville heller ikke ha positiv miljøeffekt

15 Samordning i distriktene Gevinster ved å se ulike typer offentlig transporttilbud i sammenheng Omfatter skoleskyss, bestillingstransport, TT-transport og syketransport, og det øvrige kommunale velferdstilbudet Skoleskyss som ryggrad og et godt felles bestillingstilbud kan være en løsning?

16 Kollektivtransport og arealplanlegging Samordnet areal- og transportplanlegging som gir transporteffektiv plassering av bolig, arbeidssted, skoler service og kollektivknutepunkter Prioritere utnyttelse av eksisterende kollektivtilbud ved valg av utbyggingsarealer framfor bruk av nye områder Krav om vurdering av kollektivtransport ved utarbeidelse av arealplaner Gjøre mulig at utbygger kan pålegges finansiering av infrastruktur og drift av kollektivtransport Gjøre det enklere å ta i bruk areal knyttet til eksisterende kollektivknutepunkt ved utbygging til næring og bolig. Øker utnyttelsen og stimulerer til videre utvikling av investeringer som allerede er tatt. Transportløsninger som en integrert del av utbyggingsplaner Eksempler: Knutepunkter med effektive overganger, Innfartsparkeringer, Kollektivfelt og kollektivgater/ -traseer og annen fremkommelighet

17 Framkommelighetstiltak Å sikre framkommelighet er en forutsetning for få flere reisende og derav høyere inntekter Spesielt viktig for stamlinjene Selv marginale reduksjoner i reisetid gir vesentlige kostnadsbesparelser (rutetimer) Ved å se drift av kollektivtrafikken i sammenheng med investeringer i infrastrukturen som gir kollektivtrafikken bedre fremkommelighet kan fylkeskommunen spare store beløp I Bergensområdet, der kollektivtrafikken har størst markedspotensiale, er det grunnlag for å gi kollektivtrafikken fortrinn framfor bil blant annet gjennom etablering av flere sambruks- og kollektivfelt

18 Framkommelighetstiltak Tidsbegrensede kollektivfelt (eksempel fra New York)

19 Kollektivtransport koster Jo større suksess jo mer koster det. En sannhet som må aksepteres om kollektivtransporten skal ta framtidig trafikkvekst i byene. En gjennomsnittlig kollektivreise krever +/- 10-kroner i tilskudd som betyr at 500 millioner nye reisende kan øke kostnadene til drift med 5 milliarder/år. Kollektivtransporten trenger langsiktige og forutsigbare finansieringsordninger for både drift og investering nedfelt i NTP og som stimulerer ønsket utvikling og honorerer resultater

20 Definere et tydeligere skille mellom markedsrettet kollektiv-transport, velferdsrettet kollektivtransport og skoleskyss I dag «sauses» dette ofte sammen i budsjett og planprosesser I dag er markeds- og velferdsrettet kollektivtransport en salderingspost når lovpålagt skoleskyss skal løses. Et tydeligere skille vil gi grunnlag for større forutsigbarhet og riktigere virkemiddelbruk og prioriteringer enn hva som er tilfelle i dag. Satsing på en dobling av kollektivtransporten vil bli enklere å konsentrere til der det er vekstpotensial (markedsrettet kollektivtransport). Konsekvenser og forhold knyttet til skoleskyss og velferdsrettede kollektivtransport blir synliggjort og tiltak for å opprettholde dette på ønsket nivå blir enklere i budsjett- og driftssammenheng.

21 Vi må lære av de gode eksemplene Posten Norge Østlandsterminalen flyttet fra Oslo S til Lørenskog med 2500 ansatte. De har oppnådd en kollektivandel på 70 %. Skyss er blant annet i dialog med Statoil, Avinor, DNB, Haukeland Universitetssykehus om utvikling av kollektivtilbudet Informasjon til de ansatte, samarbeid med kollektivselskapene om tilrettelagt kollektivtilbudet, i kombinasjon med få parkeringsplasser ved bedriften.

22 Kollektivtransporten i Hordaland - De viktigste utfordringene fremover: Videre utbygging av Bybanen Utvikling av trafikantinformasjon, inklusiv sanntidssystem Bedret fremkommelighet for kollektivtrafikken Møte forventet befolkningsvekst i Bergensområdet, nye innbyggere innen 2040 Videreforedling av rutestruktur Utvikling av kollektivtilbud i distriktene (bestillingsruter etc.) Gjennomgang av pris- og sonestruktur Bransjeutfordring: Generasjonsskifte/Rekruttering av sjåfører Flere salgskanaler/kommisjonærer/nettløsning Videreutvikling av Skyss som organisasjon

23 Takk for oppmerksomheten Tittel

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

NOTAT: Utviklingstrekk transportbehov og utfordringer for kollektivtransporten

NOTAT: Utviklingstrekk transportbehov og utfordringer for kollektivtransporten 1 NOTAT: Utviklingstrekk transportbehov og utfordringer for kollektivtransporten Dette notatet oppsummerer noen av de viktigste utviklingstrekkene av betydning for transportbehov, samt problemstillinger

Detaljer

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Ruterrapport 2015:2 Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016 Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Innhold Forord 4 Høye ambisjoner krever stor gjennomføringskraft 4

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 90/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Behandling:

Detaljer

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013 Handlingsprogram for kollektivtransport Godkjent i fylkestinget 5.2.23 Buskerud fylkeskommune Samferdselsavdelingen januar 24 Forord Fylkestinget i Buskerud vedtok den 4. juni 22 Kollektivtransportplan

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

Rapport. Nytt bybusstilbud i Tromsø. Raskere, oftere, enklere. Katrine N Kjørstad Mads Berg Marte Bakken Resell Gunnar Berglund Anne-Lise Sæther

Rapport. Nytt bybusstilbud i Tromsø. Raskere, oftere, enklere. Katrine N Kjørstad Mads Berg Marte Bakken Resell Gunnar Berglund Anne-Lise Sæther Rapport 67/2015 Katrine N Kjørstad Mads Berg Marte Bakken Resell Gunnar Berglund Anne-Lise Sæther Nytt bybusstilbud i Tromsø Raskere, oftere, enklere. Nytt busstilbud i Tromsø. Raskere, oftere, enklere.

Detaljer

Bård Norheim Miriam Søgnen Haugsbø Torbjörn Eriksson Arnstein Øvrum Didier van de Velde (inno-v) David Eerdmans (inno-v)

Bård Norheim Miriam Søgnen Haugsbø Torbjörn Eriksson Arnstein Øvrum Didier van de Velde (inno-v) David Eerdmans (inno-v) Rapport 45/2013 Bård Norheim Miriam Søgnen Haugsbø Torbjörn Eriksson Arnstein Øvrum Didier van de Velde (inno-v) David Eerdmans (inno-v) Mulige samarbeidskontrakter for kollektivtransporten i Hordaland

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Politisk styringsgruppes forslag til høringsdokument av 23.09.2014 Dette dokumentet er ikke et høringsforslag, men et grunnlag for saksbehandling

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

FREMKOMMELIGHETSSTRATEGI FOR BUSS I AKERSHUS

FREMKOMMELIGHETSSTRATEGI FOR BUSS I AKERSHUS FREMKOMMELIGHETSSTRATEGI FOR BUSS I AKERSHUS RAPPORT 4. JULI 2014 OPPDRAGSGIVER Ruter AS Postboks 1030 sentrum 0104 Oslo Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 Lillehammer KONSULENT Plan Urban

Detaljer

KollektivLøftet. Effektiv og miljøvennlig bytransport

KollektivLøftet. Effektiv og miljøvennlig bytransport KollektivLøftet Effektiv og miljøvennlig bytransport 02/03 FORORD KollektivLøftet effektiv og miljøvennlig bytransport Behovet for mer effektiv og miljøvennlig transport i norske byer er stadig økende.

Detaljer

Oslo kommune REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

Oslo kommune REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Oslo kommune REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Høringsforslag. Høringsfrist 27. februar 2015 Omslagsfoto: Øystein Søbye/NTB Scanpix Høringsforslag til Regional plan for areal og transport

Detaljer

Buskerud fylkeskommune Kollektivtransportplan 1

Buskerud fylkeskommune Kollektivtransportplan 1 Buskerud fylkeskommune Kollektivtransportplan Kollektivtransportplan Buskerud fylkeskommune Kollektivtransportplan Buskerud Utvikling mot 030 Buskerud fylkeskommune Kollektivtransportplan 3 Innhold Forord

Detaljer

PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS 07.05.2012 Vedtatt av Oslo bystyre og Akershus fylkesting Foto: Scanpix, Sørumsand 2 Innhold INNHOLD... 3 SAMMENDRAG... 5 BAKGRUNN... 6 MÅL FOR SAMORDNET

Detaljer

Strategi for spesialtransport

Strategi for spesialtransport Ruterrapport 2012:2 Versjon 1.0 29.3.2012 Strategi for spesialtransport Marked, roller, økonomi og organisering Forord Innhold Kollektivtransportens mobilitetsoppgave dekkes også av spesialtilpassede tilbud

Detaljer

Innspill til reform av jernbanen

Innspill til reform av jernbanen Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE www.spekter.no Til: Fra:

Detaljer

Rapport. Ringvirkninger av arealplanlegging. for en mer bærekraftig bytransport? Dokumentasjonsrapport. 51b/2014

Rapport. Ringvirkninger av arealplanlegging. for en mer bærekraftig bytransport? Dokumentasjonsrapport. 51b/2014 Rapport 51b/2014 Hilde Solli Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Ellis Tormod Wergeland Haug Mads Berg Mari Betanzo Bård Norheim Ringvirkninger av arealplanlegging for en mer bærekraftig bytransport? Dokumentasjonsrapport

Detaljer

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak:

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak: Byrådssak 431/14 Høring - strategi for innfartsparkering NIHO ESARK-03-201400030-365 Hva saken gjelder: Hordaland fylkeskommune har ved epost 21. november 2014 sendt på høring rapporten «Strategi for innfartsparkering

Detaljer

Den norske Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene hva er effekten?

Den norske Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene hva er effekten? Den norske Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene hva er effekten? Av forsker/sosiolog Alberte Ruud og forsker/samfunnsøkonom Bård Norheim Urbanet Analyse Trafikdage

Detaljer

Forord. Lillehammer 10. februar 2012. Oppland fylkeskommune

Forord. Lillehammer 10. februar 2012. Oppland fylkeskommune Forord Kollektivtransport i distriktene (KID) er et av tiltakene staten satser på for å utvikle et kostnadseffektivt og brukertilpasset kollektivtilbud i distriktene. Tilskuddsordningen ble opprettet høsten

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03.

Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03.2015 Tid 11:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 16/15

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening.

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening. KOLLEKTIVTRANSPORT Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Hjem Barnehagen Line Trening Kino Jobben Skolen Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder KOLLEKTIVTRANSPORT.

Detaljer

Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013. Full framkomst. et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland

Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013. Full framkomst. et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013 Full framkomst et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland Innhold 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon og trender... 4 2.1 Arealbruk

Detaljer

Energiforbruket i transportsektoren

Energiforbruket i transportsektoren Energiforbruket i transportsektoren Temagruppe C Regional plan for klima og energi Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 1 2. Introduksjon og kort drøfting av problemstillingene med utgangspunkt i planprogrammet...

Detaljer

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2.

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2. Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 2.1 Bakgrunn elektrifisering av kjøretøy... 5 2.2 Electric Mobility Norway... 5 2.3 Det er viktig at helheten fungerer... 5 2.4 Elbilen gir mulighet

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Kollektivplan for Telemark Høringsutkast november 2009

Kollektivplan for Telemark Høringsutkast november 2009 Kollektivplan for Telemark Høringsutkast november 2009 www.telemark.no Forord Kollektivplanen for Telemark er fylkeskommunens styringsdokument for utviklingen av kollektivtransporten i fylket. Planen

Detaljer