Møtedato HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013."

Transkript

1 Sentraladministrasjonen Samferdselsavdelinga Arkivsak: 09/01280 Arkivkode: _ Saksbeh: David Karlsen Ugradert Saksgang Fylkestinget Møtedato Saksnr. 10/22 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT FYLKESORDFØRERS INNSTILLING: Med bakgrunn i ovennevnte drøfting anbefaler fylkesordfører at planen vedtas som foreslått. Vadsø 1. juni 2010 Runar Sjåstad Fylkesordfører

2 2 BAKGRUNN Med bakgrunn i vedtatte mål i Regional samferdselsplan (FT- sak 09/52) har fylkesrådmannen utarbeidet forslag til handlingsprogram for kollektivtransport (HP kollektivtransport) for perioden. Handlingsprogrammet omfatter også transporttjenesten for funksjonshemmede. Handlingsprogrammet er et vedlegg til Regional samferdselsplan og skal være med på å iverksette målene i denne. Handlingsprogrammet følger vedlagt. Da Regional samferdselsplan ble vedtatt, var ikke handlingsprogrammet sluttført. Derfor legges denne saken frem for fylkestinget. De strategiske føringene som ligger til grunn for handlingsprogrammet er tidligere vedtatt i KNS, og har siden vært ute på høring hos kommunene i Finnmark. BESKRIVELSE Finnmark fylkeskommune bruker i 2010: 228 mill. kr til kollektivtrafikk, herav: o 150 mill. kr til hurtigbåt/ferge o 62 mill. kr til buss o 16 mill. kr til diverse skoleskyss 3 mill. kr til TT-ordningen Regional samferdselsplan har som hovedmål å redusere avstandsulempene i distriktene ved et godt kollektivtilbud og gode veier. Følgende mål er vedtatt for kollektivtrafikken: Arbeide for bedre fremkommelighet i og mellom regioner for å fremme utvikling av levedyktige distrikter, vekstkraftige bo - og arbeidsmarkeder og dekke næringslivets transportbehov. Samordne persontrafikk og godstrafikk i trafikksvake områder gjennom bruk av transportmidler med muligheter for både person- og godstransport. Involvere kommunene og brukerne på et tidlig tidspunkt i forbindelse med nye/endrede ruter og ved anskaffelse av nytt transportmateriell. Arbeide for bedre tilrettelegging for funksjonshemmedes bruk av ordinær kollektivtransport. Påse at transportbehovet blir minimalisert ved god arealplanlegging. Stille miljøkrav ved kjøp av transporttjenester. Utrede alle forhold knyttet til en eventuell framtidig veiforbindelse til Nervei i løpet av For å nå ovennevnte målsettinger har KNS vedtatt disse strategiene til handlingsprogrammet for kollektivtransport: Anbefalte strategiske føringer for organisering av rutetjenester: 1. Det tas stilling til om det er behov for annen organisering av rutekjøp og kontroll av ruteproduksjonen i fylket. 2. Det kartlegges om det er grunnlag for å prioritere budsjettmidlene til der behovet er størst, etter passasjergrunnlag og hvilke alternative transportmåter som finnes. Rapporteringsrutinene fra operatør til FFK forbedres. 3. I dagens ordning blir grunnskoleskyss organisert av kommunene og skyss i videregående skole organisert av de videregående skolene, men begge er et fylkeskommunalt ansvar. Dagens tilbud gjennomgås med sikte på en effektivisering og samordnes med TT-ordningen. 4. Planlegge ruter bedre for korresponderende kollektivtilbud (båt, buss, fly, ferge)

3 3 5. Vurdere behov for pendlerruter Anbefalte strategiske føringer for å få flere reisende: 6. Det arbeides for å bedre informasjonen til de reisende. Internett- og mobilteknologi vurderes. 7. Innføring av elektronisk billettering vurderes. 8. Rabattordninger vurderes med tanke på å få flere brukere av kollektivtransporten. 9. Ungdomskort og alternative skyssordninger i forbindelse med ungdomsarrangementer vurderes. 10. Vurdere innføring av månedskort for ungdom for all kollektivtransport omfattet av fylkeskommunale avtaler. Anbefalte strategiske føringer for miljø og universell utforming: 11. De tre viktigste elementene for å oppnå universell utforming i kollektivtransporten er kjøretøyet, holdeplassen og informasjonen. Vi må sikre at disse elementene blir universelt utformet parallelt slik at effekten blir som ønsket. 12. Naturgass som drivstoff på de kollektive transportmidlene vurderes. Anbefalte strategiske føringer for transporttjenesten for funksjonshemmede: 13. Dagens ordning med kuponger vil bli erstattet med magnetkort. 14. Man vil se på muligheten for flytting av godkjenningsordningen for brukeren fra kommunen til fylkeskommunen for å oppnå mer lik saksbehandling. 15. Det utredes om det er mulig med en bedre samordning mellom TT-ordningen, syketransport og ordinær kollektivtransport. INNKOMNE UTTALELSER Strategiene som ble vedtatt i KNS (KNS- sak 10/11) har vært ute på høring hos kommunene. I uttalelsene ble det i hovedsak lagt vekt på å synliggjøre den kollektive satsningen, å gjennomgå det gjeldende rutetilbudet med større involvering av kommunene, samt å prioritere alternative skyssordninger i større grad. Lebesby, Hammerfest, Alta og Måsøy svarte på høringen. VURDERING Fylkesrådmannen mener at det foreslåtte handlingsprogrammet ivaretar Regional samferdselsplans mål på en tilfredsstillende måte og vil være et godt grunnlag for den videre gjennomføringen. Dagens utfordring på kollektivsiden er at det brukes stadig mer ressurser på kollektivtransporten, samtidig som antall passasjerer går ned. Fylkesrådmannen mener at handlingsprogrammet vil være med på å få bedre fylkeskommunal kontroll og oversikt over ressursbruken til kollektivtrafikken. Dette vil etter fylkesrådmannens syn på sikt kunne bidra til et bedre og mer effektivt kollektivtilbud i Finnmark. Kostnadene knyttet til de ulike tiltakene søkes dekket innenfor de årlige budsjettene til samferdselsformål.

4 4 FYLKESRÅDMANNENS KONKLUSJON Med bakgrunn i ovennevnte drøfting anbefaler fylkesrådmannen at planen vedtas som foreslått.

5 5 Vadsø 19/ Tom Mikalsen Fylkesrådmann Tore Gundersen VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Foreslått handlingsprogram for kollektivtransport. 2. Høringsinnspill fra: Alta kommune Hammerfest kommune Lebesby kommune Måsøy kommune

6 6 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT Vedlegg til Regional Samferdselsplan for Finnmark Hovedmål i Fylkesplan : Finnmark der næringsliv og befolkning har et transport- og kommunikasjonstilbud med forutsigbarhet og sikker framkommelighet. Aktuelt delmål fra fylkesplanen (2011): Å redusere avstandsulempene i distriktene ved et godt kollektivtilbud og gode veier. Følgende mål er vedtatt for kollektivtrafikken: Arbeide for bedre fremkommelighet i og mellom regioner for å fremme utvikling av levedyktige distrikter, vekstkraftige bo- og arbeidsmarkeder og dekke næringslivets transportbehov. Samordne persontrafikk og godstrafikk i trafikksvake områder gjennom bruk av transportmidler med muligheter for både person- og godstransport. Involvere kommunene og brukerne på et tidlig tidspunkt i forbindelse med nye/endrede ruter og ved anskaffelse av nytt transportmateriell. Arbeide for bedre tilrettelegging for funksjonshemmedes bruk av ordinær kollektivtransport. Påse at transportbehovet blir minimalisert ved god arealplanlegging. Stille miljøkrav ved kjøp av transporttjenester. Rutetjenester. Dagens organisering av kollektivdriften er ikke optimal. Det tas stilling til om det er behov for en annen organisering av kollektivtrafikken i fylket. 1. Evaluere innkjøpsordningen for kollektivtjenester. 2. Utvikle bedre passasjerstatistikk. Vedtatt minimumsstandard danner grunnlag for kollektivtilbudet i distriktene og i byene. Budsjettmidlene må prioriteres på beste måte med bakgrunn i passasjergrunnlag og hvilke alternative transportmåter som finnes. Det legges til rette for at rapporteringsrutinene fra operatørene forbedres. Gjennomgå rutestrukturen med sikte på å optimalisere dagens rutemønster. Skoleskyss er et fylkeskommunalt ansvar og utføres etter lovpålagte retningslinjer og fylkeskommunale vedtak. Med dagens ordning blir grunnskoleskyssen organisert av

7 7 kommunene og den videregående skyssen av den enkelte videregående skole. Det legges til rette for en gjennomgang av dagens organisering med sikte på en effektivisering og samordning med TT-ordningen. Evaluere organiseringen med vekt på effektivisering og samkjøring med eksisterende tilbud. De regionale rutene er slik at disse ikke i stor nok grad korresponderer med eksisterende fly-, båt- og bussruter. Det igangsettes en prosess med mål om å planlegge ruter med fokus på korrespondanse med eksisterende kollektivtilbud. Gjennomgå rutestrukturen for de regionale rutene. Sett i relasjon til næringsutvikling i fylket må det vurderes om det er behov for særskilte pendlerruter. Der det etterspørres pendlerruter vil disse bli vurdert fortløpende. Rutene vil bli evaluert med bakgrunn i passasjergrunnlag. Legge til rette for pendlerruter etter behov. Øke antall reisende. Informasjonen om gjeldende kollektivtilbud er ikke god nok. Det legges til rette for ny internett- og mobilteknologi hva angår informasjon om de kollektive tjenestene. Innføre informasjonsløsninger som er tilpasset Finnmark. Billettkjøp bør gjøres enklere. Det tas sikte på å innføre mer brukervennlige billetteringssystemer. Kartlegge hvilke ekstrakostnader og fordeler/ulemper elektronisk billettering vil avstedbringe.

8 8 Kostnadene for bruk av kollektivtransport kan være for høye. Det innføres et system for å redusere billettaksten ved bruk av rabattordninger. Vurdere hvilke rabattkort og -løsninger som vil være tjenlig. Ungdomstilbudet ved kollektivtransport er ikke godt nok. Det tas sikte på å tilby ungdomskort og alternative skyssordninger i forbindelse med ungdomsarrangementer. Vurdere fortløpende hvilke behov som kan dekkes med alternative skyssordninger. Universell utforming og miljø. Universell utforming innenfor kollektivtransporten er ikke god nok. Det må sikres at kjøretøyet, holdeplassen og informasjonen blir universelt utformet. 1. Kjøpe lavgulvbusser for bytrafikk. 2. Forenkle ruteplanene og publisere disse i et godt lesbart format. Dårlige informasjonstavler fornyes. 3. Heve standarden på holdeplasser, terminaler og kaianlegg. 4. Påvirke arealbruken i kommunene på en slik måte at muligheten for kollektivbetjening styrkes. Avgassutslipp på kollektive transportmidler er for høyt. Naturgass som drivstoff på de kollektive transportmidlene vurderes. 1. Vurdere hvilke ekstrakostnader og ulemper/fordeler naturgass som drivstoff på busser vil medføre. 2. Ivareta miljøhensynet ved utskifting av skipsmateriell. Tilrettelagt transport. Dagens ordning for tilrettelagt transport er ikke tilpasset dagens tid.

9 9 Dagens ordning med reisekuponger erstattes. Ta stilling til hvilken løsning som vil være tjenlig for brukerne. Dette arbeidet skal gjøres i samarbeid med drosjenæringen. Godkjenningsordningen er ulik mellom kommunene. Muligheten for flytting av godkjenningsordningen for brukere fra kommunene til fylkeskommunen vil bli vurdert. Kartlegge hvilke fordeler/ulemper det vil medføre og flytte godkjenningsordningen fra kommunene til fylkeskommunen. Tilrettelagt transport er for lite samkjørt. Det legges opp til å samordne tilrettelagt transport med syketransport og ordinær kollektivtransport. Fokusere mer på samkjøring når ruteproduksjonsplaner lages. Budsjett. Forslag til budsjett for kollektivtransporten for perioden (tusen kr) (2010-kroner) Total ramme Kjøp av bussruter Kjøp av skoleskyss Kjøp av hurtigbåt/ ferge SUM

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Søgne kommune Arkiv: 062 Saksmappe: 2011/2940-19093/2013 Saksbehandler: Bror Skrede Dato: 4.6.2013 Saksframlegg Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Rådmannens

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Sist oppdatert 31.10.13 kl. 11:00 FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 21.30 tirsdag 29. oktober er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST

SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST ØSTFOLD VENSTRES FYLKESTINGSPROGRAM 2015-2019 1 VENSTRE I ØSTFOLD Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi er et liberalt og radikalt sentrumsparti. Det innebærer

Detaljer

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Foto Flemming Dahl Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? En sammenstilling av utredet behov i ni byområder TØI rapport

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter#

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter# Ruterrapport 2012:13 Versjon 1.0 09.04.2013 Trafikkplan nordøst Ruter# Innhold 1 Bakgrunn...4 1.1 Bakgrunn og Hensikt...4 1.2 Avgrensning...4 1.3 Visjon...4 1.4 Mål...4 2 Overordnede føringer...6 3 Marked

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

/0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une 2012-2015

/0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une 2012-2015 Vest-Apder fylkeskomrnune /0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une 2012-2015 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler mellom rådmannen

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

SAK 8/15 OPPGAVEFORDELING MELLOM FORVALTNINGSNIVÅENE

SAK 8/15 OPPGAVEFORDELING MELLOM FORVALTNINGSNIVÅENE SK 8/15 OPPGEFORDELING MELLOM FORLTNINGSNIÅENE NR Forslagsstiller Linje Type endring Endringsforslag Innstilling Merknad 1 Oslo 88-89 Flytte setning til R linje 86 «( ) Dette er senere gjennomført. Senterpartiet

Detaljer