Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift"

Transkript

1 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Kjeld Erik Sandbakken Saksframlegg 65/ Revidert søknad om rammetillatelse for oppføring av leilighetsbygg på eiendommen gnr. 65 bnr Verftsgata 17 i Namsos Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Rådmannens innstilling Namsos kommune gir i medhold av plan- og bygningsloven 20-1 bokstav a rammetillatelse for oppføring av bygning i 4 etasjer med til sammen 27 leiligheter på eiendommen gnr. 65 bnr Verftsgata 17, 7800 Namsos. Rammetillatelsen gjelder oppføring av bygg samt opparbeidelse av utomhusarealer jfr. søknadens vedlagte tegninger datert og utomhusplan datert Det delegeres til administrasjonen å behandle mindre endringer og igangsettingssøknader. Som begrunnelse for vedtaket vises det til saksutredningen. Merknader/vilkår for godkjenningen: Rammetillatelse i PS 81/12 for oppføring av leilighetsbygg utgår. Det er tidligere i PS 81/12 gitt tillatelse til riving av eldre bygg på eiendommen. Det må søkes om ansvarsrett for utførelsen av rivingsarbeider. Sluttrapport som dokumenterer faktisk deponering av rivingsavfall vedlegges søknad om ferdigattest for riving/ sanering av "Fylkesbilbygget". Ferdigattest for riving skal utstedes før igangsettingstillatelse for nybygg blir gitt. Søknad om igangsettingstillatelse med all nødvendige tilleggsdokumentasjon for nytt bygg på eiendommen må innsendes særskilt, herunder søknad om ansvarsretter for prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll. Det er ansvarlig søker sitt ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser som er gitt og i medhold av plan- og bygningsloven (PBL) og underliggende regelverk. Tredjeparts kontroll av geotekniske rapport skal foreligge før igangsettingstillatelse blir gitt. Geotekniske vurderinger skal legges til grunn på alle bygningsmessige arbeider, herunder også inspeksjon av nabobygget jfr geoteknisk rapport datert og revidert Brannteknisk prosjektering/ branndokumentasjon skal innsendes sammen med søknad om igangsettingstillatelse.

2 Dokumentasjon for at tiltaket er tilrettelagt for fjernvarme, og at tiltaket vil bli tilknyttet fjernvarmeanlegg skal innsendes sammen med søknad om igangsettingstillatelse. Dokumentasjon for at nødvendige tiltak med hensyn til trafikkstøy skal innsendes sammen med søknad om igangsettingstillatelse. Dokumentasjon av nødvendige tiltak for sikring mot radon skal innsendes sammen med søknad om igangsettingstillatelse. Dokumentasjon for at krav etter NS 8175 mht. lyd-/støyproblematikk mellom boenheter blir tilfredsstillende ivaretatt skal innsendes sammen med søknad om igangsettingstillatelse. Dispensasjon evt. uttalelse fra Direktoratet for sivilt beredskap vedrørende krav om etablering av tilfluktsrom skal innsendes sammen med søknad om igangsettingstillatelse. Dersom deler av bygningsmassen skal benyttes til forretning- eller kontorvirksomhet forutsettes det innlevert samtykke fra Arbeidstilsynet. Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt eller i medhold av plan- og bygningsloven. Ansvarlig søker er pliktig til å påse at utbyggingen ikke kommer i konflikt med offentlig eller privat ledningsverk (vann, avløp, elektrisitet og teleledninger samt andre type kabler). Det er ansvarlig søker sitt ansvar å sørge for at dette blir undersøkt dette før graving igangsettes. Ansvar for at bygninger utplasseres i henhold til godkjenning ligger hos ansvarlig utførende (UTF), dette gjelder også høydeplassering. Ansvarlig søker er imidlertid ansvarlig for at oppgaven fordeles ved søknad om ansvarsrett. Det minnes om separering av spillvann og overvann, jf. plan- og bygningsloven 27-3, Forurensningslovens 22 og 23, sak KST 104/89. Før midlertidig brukstillatelse kan utstedes må skjema Søknad om tilkobling og utføring av sanitæranlegg være innlevert og godkjent av driftsavdelingen. Ledningsplan må innleveres sammen med søknaden. Bygningen, tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det, kan ikke tas i bruk før kommunen har utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for tiltaket, jfr. byggesaksforskriften 8-1. Det er ansvarlig søkers ansvar å sende inn søknad om ferdigattest, eventuelt midlertidig brukstillatelse. Sluttrapport som dokumenterer faktisk deponering av avfallet for nytt bygg vedlegges søknad om ferdigattest. Her påminnes om at minst 60 vektprosent av avfallet skal sorteres på byggeplass og at alt avfall skal leveres til lovlig mottak eller ombrukes/ gjenvinnes/nyttiggjøres, på lovlig måte. Det presiseres at eventuelt farlig avfall (herunder tomme spraybokser, uherdet maling/lakk/lim etc) skal sorteres ut og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Er ikke arbeidet igangsatt innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pb første ledd. Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent kart for plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. Følgende foretak godkjennes som ansvarlige foretak i medhold av plan- og bygningsloven Foretak og godkjenningsområde Prodev AS SØK - ansvarlig søker for bygninger og installasjoner tiltaksklasse 2 PRO ansvarlig prosjekterende for byggteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 PRO ansvarlig prosjekterende for riving av bygg i tiltaksklasse 2 * Godkjennings- og arbeidsområder gjelder ihht sentral godkjenning 2

3 Jon A. Olsen Arkitektkontor AS PRO ansvarlig prosjekterende for arkitektur prosjektering i tiltaksklasse 2 * Godkjennings- og arbeidsområder gjelder ihht sentral godkjenning Planconsult VVS AS PRO ansvarlig prosjekterende for VVS-installasjoner i tiltaksklasse 2 * Godkjennings- og arbeidsområder gjelder ihht sentral godkjenning Vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsreglement for Namsos kommune vedtatt av kommunestyret sist revidert og vedtatt av kommunestyret , - delegasjon til Plan, byggesak og teknisk drift. Klageadgang: Eventuelle vilkår kan påklages i medhold av 1-9 i plan- og bygningsloven og 27, 28 i forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt. 3

4 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat I /1056 rammesøknad, verftsgata 17 Prodev AS - riving av hele bygg, samt bygging av leiligheter X /1056 Tegninger U Verftsgata 17 Gunnar Strømhylden I Kvittering for nabovarsel Gunnar Strømhylden S / Rammesøknad for riving av bygg og oppføring av nytt bygg I VF 17 - FOTOMONTASJE Gunnar Strømhylden I Diverse oppdaterte tegninger Nils E. Olsen U / Melding om vedtak - Prodev AS Rammesøknad for riving av bygg og oppføring av nytt bygg på eiendommen Verftsgata 17 i Namsos. X Godkjente dokumenter I Faktura del 1 Asbjørn Greiff I /1056 Søknad om ansvarsrett Prodev AS I Revidert søknad om rammetillatelse Gunnar Strømhylden S / Revidert søknad om rammetillatelse for oppføring av leilighetsbygg på eiendommen gnr. 65 bnr Verftsgata 17 i Namsos I Rammetillatelse - signert skjema Prodev I Signert nabovarsel Prodev I Uttalelse fra Namsos bydrift Kristian Foss I Gjennomføringplan - signert Prodev I Samsvarserklæring - signert Prodev I Revidert utomhusplan Gunnar Strømhylden Vedlegg 1 Utomhusplan datert Plan-/ snitt- og fasadetegninger datert Redegjørelse fra planlegger Reguleringsbestemmelser vedtatt Reguleringsplan vedtatt

5 Saksopplysninger Det vises til revidert rammesøknad for oppføring av nytt bygg med tilsammen 27 leiligheter på eiendommen gnr. 65 bnr mottatt med følgende vedlegg; oversendelsesbrev datert , søknad om rammetillatelse datert , plan-/ snitt- og fasadetegninger datert , perspektiv datert , utomhusplan datert , beskrivelse av revidert søknad om rammetillatelse datert , søknad om ansvarsrett fra Prodev AS datert , søknad om ansvarsrett fra Jon A. Olsen Arkitektkontor as datert , søknad om ansvarsrett fra Planconsult VVS AS datert , boligspesifikasjoner datert , gjennomføringsplan datert , samsvarserklæring fra Prodev AS datert , samsvarserklæring fra Jon A. Olsen Ark. datert , opplysninger gitt i nabovarsel datert , kvittering for nabovarsel datert Tiltaket Det er i PS 81/12 gitt tillatelse til riving av bygg (tidligere Fylkesbilbygget) samt rammetillatelse for oppføring av nytt bygg. Etter dette vedtak har utbygger videreført planene for bygget relatert til igangsettelse og salg. Leilighetene har ligget ute for salg siden desember 2012, uten at man har oppnådd tilstrekkelig salg til at prosjektet kan realiseres. Det konkluderes derfor med at foreliggende prosjekt ikke er i tråd med markedet. Det fremmes derfor en revidert rammesøknad. Det nye prosjektet har fått en annen form enn tidligere prosjekt. Bygningen er konsentrert om å sikre utsikt mot sjøen for de fleste leiligheter. Bygningen er derfor orientert i øst/vest-retning. Dette er gjort for å optimalisere bygget kostnadsmessig, samt å sikre at flest mulig leiligheter blir sørvendte. Bystrukturen i Namsos har som hovedgrep hovedfløyer i nord/sør-retning med mellombygg i lavere høyde. Bygget bryter med dette prinsipp høydemessig, men følger prinsippet mht. gjenbygging. Kirkens posisjon i bybildet er opprettholdt med fri sikt langs Kapteingata, og skråsikt mellom L. Johansens gård og det nye bygget. Fasade mot sør er preget av glass og balkonger for å oppnå utsikt mot sjøen. Denne fasaden utformes med en omramming av østre del for å komplementere bygningsvolumet i Kapteingata 4. Mot vest skråstilles fasaden noe for å følge den krumme linjen som Verftsgata har. Øst- og vestfasade har delvis samme preg på deler av fasaden som sørfasaden, men har i tillegg store, glatte flater i tråd med den gamle byarkitekturen i Namsos. Nordfasaden er i hovedsak en glatt fasade. Hovedfasaden i 4. etasje er trukket betydelig lengre tilbake fra gesims 3. etg enn forrige prosjekt. Dette sammen med den horisontale struktur i bygget, gir et visuelt inntrykk av en lavere bygning. Gesimshøyden for 4. etg er imidlertid beholdt slik reguleringsplanen krever. Parkeringen skjer i hovedsak i parkeringskjeller under hele bygget. Innkjøring til kjelleren er fra Kapteingata som før. Personinngangen er flyttet til østfasaden, og går via svalganger på byggets nordside. Svalgangene er delvis skjermet av trapp-/heishuset. Det er avsatt i alt 41 stk parkeringsplasser, i parkeringskjeller (27 stk, 1 plass for hver boenhet) og på tomten forøvrig (14 stk). De kommunale vedtekter krever 40 plasser totalt. 5

6 Arealoppgave: BYA BRA Antall bruksenheter Bolig Annet I alt Bolig Annet I alt Eksisterende Ny , , Sum , , Oppgitt grad av utnytting: Beregnet tomteareal m² Beregnet maksimal byggeareal m² (ihht reguleringsplan) Ny bebyggelse m² Parkering 168 m² Sum m² Grad av utnytting blir da 62,80 % Avstander: Tiltaket kommer ikke i konflikt med plan- og bygningslovens minste krav til midte veg, annen bolig eller nabogrense (tiltaket er i tråd med vedtatt reguleringsplan). Plan og bygningslovens avstandskrav skulle således være i orden. Nabovarsling: Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven 21-3, det er ikke registrert noen merknader i saken. Plangrunnlag: Tiltaket omfattes av reguleringsplan for Fylkesbilkvartalet Verftsgata, Havnegata, Namsegata og Kapteingata stadfestet med tilhørende reguleringsbestemmelser. Vi kan ikke se at tiltaket kommer i strid med planen eller bestemmelsene. Vannforsyning og kloakk: Uttalelse fra Namsos bydrift datert : Både vann, spillvann og overvann må tilknyttes i Kapteingata. (Eksisterende bygningsmasse er også tilknyttet her). Større dimensjon enn 63 mm VL skal tilknyttes i kum. Stoppekran enten i kum i gata, eller utvendig vegg. Det må legges separat avløpssystem. Både spillvann og overvann skal tilknyttes i kum på hovedledning. Sandfang etableres på overvann før tilknytning komm. ledning. Bygget ligger på lavt kotenivå i forhold til sjø. Det må ikke installeres avløpsinstallasjoner under kote meter, uten at det er sikret med tilbakeslagsventil og pumpe. Søknad om tilknytning og utføring av sanitæranlegg må sendes Namsos bydrift, sammen med plan for vann- og avløpstilknytning. 6

7 Utforming/tilpassing: Plan- og bygningsloven 29-1 og 29-2 pålegger kommunen å vurdere om tiltak som omfattes av pbl. tilfredsstiller kommunens skjønn vedrørende skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene. Når det i plan- og bygningsloven stilles estetiske krav til tiltaket, er det først og fremst for å håndheve det offentliges interesser i at bygninger som oppføres har en god estetisk utforming. Det kreves en konkret vurdering i den enkelte sak, hvor skjønnet så langt som mulig må objektiviseres. I dette skjønnet vil momenter som arkitektonisk stilart, andre gjennomførte bygningstekniske trekk, omkringliggende bygninger, terrengforholdene og lignende bli tillagt vekt. Det blir en vurderingssak da estetikk og byggeskikk er vanskelige tema og meningene er mange. Etter administrasjonens vurdering vil ikke det omsøkte tiltaket komme i konflikt med bestemmelsene i plan og bygningsloven. Omsøkte tiltak bryter riktignok med den nåværende stilen i området men en velger å vurdere tiltaket i forhold til at tiltakshavers ønsker er et særegent og moderne preg på eiendommen. Omsøkt bygning blir ikke høyere enn omkringliggende bygninger. Vi anser at omsøkt tiltak tilfredsstiller kravene jfr. pbl og Byggehøyder: Maksimum takhøyde, uavhengig av takform er kt. +16,06. Ferdig golv i 1. etasje skal minimum ligge på kt. +3, etasje skal trekkes inn fra hovedfasaden. Det tillates mindre takoppbygg for tekniske rom, trapp- og heismaskinrom. Takoppbygget skal ikke overstige 15 % av takflaten. Reguleringsbestemmelsene sier at det ved valg av flatt tak skal etasjer over 3. etasje trekkes inn fra "hovedfasaden". Rådmannen anser at 4. etasjen er inntrukket fra hovedfasaden i tråd med bestemmelsene. Atkomst/avkjørsel: Ihht gjeldende reguleringsplan. Parkering vedtekter Namsos kommune: Krav til biloppstillingsplasser i hht. vedtekter er som følger: Leilighet/boenhet over 60 m² 2 plasser på egen grunn eller 1,5 på fellesareal. Behov for biloppstillingsplasser er som følger: Tiltaket er omsøkt med i alt 27 leiligheter (alle over 60m² BRA). Dette medfører at krav til antall biloppstillingsplasser for denne eiendommen totalt sett blir 40,5 parkeringsplasser. Det er mottatt plantegninger og utomhusplan med påtegning som viser detaljert inntegnet 27 biloppstillingsplasser innomhus og 14 parkeringsplasser utomhus dvs. i alt 41 plasser. Vurdering - parkering: Parkeringsbehovet vurderes å være tilfredsstillende løst ihht. kommunale vedtekter. 7

8 Uteoppholdsareal: Plan- og bygningsloven setter klare krav til kvalitet på uteoppholdsareal på tomt for boligbebyggelse. Plan- og bygningsloven 28-7 andre ledd lyder som følger: Uteareal på tomta skal gjennom størrelse, utforming og beliggenhet mv. sikre forsvarlig oppholdssted i det fri for beboerne og i nødvendig utstrekning muliggjøre lek, rekreasjon, avkjørsel og parkering av biler, motorsykler, sykler osv. Opparbeidet uteareal på tomta skal kunne brukes av alle innenfor tillatelsens formål. Kommunen kan godta at felles areal avstettes for flere eiendommer. Vurdering - uteoppholdsareal: Uteoppholdsareal vurderes å være tilfredsstillende løst. Det er under rekkefølgebestemmelsene satt som vilkår at lekeplass skal opparbeides før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest blir gitt. Grunnforhold: Grunnundersøkelser er foretatt av Multiconsult AS og det foreligger geoteknisk rapport datert og er sist revidert Sammendrag av rapporten fra Multiconsult AS: "Det planlegges ombygging av eksisterende bygg og oppføring av nybygg i Fylkesbilkvartalet i Namsos sentrum. Multiconsult har på oppdrag av Verftsgata 17 AS utført grunnundersøkelser for å vurdere stabilitets- og fundamenteringsforholdene på tomta. Vi er ikke forelagt konkrete planer for utbyggingen, slik at vurderingene i denne rapporten er av generell karakter. Grunnundersøkelsene har bestått av totalsonderinger med fjellkontrollboring i tilsammen 8 borepunkter. I tillegg er det tan opp prøver i et av borepunktene. Undersøkelsene viser at grunnen består av et øvre lag med grus og sandmasser med mektighet fra ca. 0,5 til 3 m. Herunder består grunnen av leire med innslag av sand og grus. Berg er påvist i dybder mellom ca. 5 m og 12,5 m under terreng. Laboratorieundersøkelsene viser at leira er bløt til middels fast, med skjærefastheter i omradet kpa. Generelt klassifiseres leira som lite sensitiv, men det er påvist et 40 cm sjikt med kvikkleire i den opptatte prøveserien. Det påviste sjiktet med kvikkleire ser ikke ut til a være sammenhengende og områdestabiliteten er tilfredsstillende. Utførte ødometerforsøk indikerer at grunnen er noe overkonsolidert. Det ligger godt til rette for fundamentering på spissbærende peler til berg. Dette vil gi en tilnærmet setningsfri og stabil fundamenteringsløsning. På grunn av noe variable dybder til berg på tomta kan direktefundamentering på tomta innebære risiko for differansesetninger. Imidlertid vil ev. bygninger og konstruksjoner med lave grunntrykk være mulig å fundamentere direkte på grunnen. Grunntype for jordskjelvbetraktninger er vurdert til type D. Nabobygget bør inspiseres før byggestart. I byggeperioden bør det utføres vibrasjonsmålinger. Det må utføres geoteknisk prosjektering." NVE anbefalte i forbindelse med behandling av reguleringsplan for det aktuelle område at Namsos kommune sørger for at det blir gjennomført en tredjeparts kontroll av den geotekniske rapporten. 8

9 Anbefalingene fra NVE er tatt til etterretning og det ble ved 2. gangs behandling av reguleringsplanen fattet vedtak om at tredjeparts kontroll av geotekniske rapport skal foreligge før igangsettingstillatelse blir gitt. Universell utforming: Ansvarlig søker skal sørge for at prosjektet planlegges og gjennomføres med et bevisst fokus på universell utforming og at tiltaket tilrettelegges på en slik måte at det gir gode bruksmuligheter for orienterings- og bevegelseshemmede. Teknisk forskrift (TEK) setter krav til byggverk og produkter til byggverk. Kravene skal ivareta personlig og materiell sikkerhet, helse og miljø og sikkerhet. Generelle krav til brukbarhet finnes i forskriftens 10-1, og er ytterligere detaljert i forskriftens 10-2 til Det forutsettes at de hensyn som forskriften omfatter legges til grunn for planlegging og prosjektering av tiltaket, dette gjelder også tilrettelegging av utearealer, planløsning, utforming av kommunikasjonsveier og tekniske hjelpemidler. Arbeidstilsynet: Den aktuelle eiendommen er regulert til "Bolig/ forretning/ kontor". Dersom deler av bygninger skal benyttes til forretning eller kontorvirksomhet genereres krav om samtykke fra Arbeidstilsynet jfr. arbeidsmiljøloven Det vises i denne sammenheng til 21-5 i plan- og bygningsloven om når tiltaket er betinget av tillatelse eller samtykke fra annen myndighet, kan kommunen vente med å avgjøre saken inntil det foreligger avgjørelse eller uttalelse fra vedkommende myndighet. Kommunen kan gi rammetillatelse innenfor sitt myndighetsområde, med forbehold om at igangsettingstillatelse ikke vil bli gitt før forholdet til andre myndigheter er brakt i orden. Direktoratet for sivilt beredskap: I henhold til 11 i forskrift om tilfluktsrom av skal private tilfluktsrom bygges ved oppføring eller utvidelse av tiltak på mer enn m2 BRA (Dersom tiltakshaver fremmer ny byggesøknad på en eiendom innen 3 år etter at forrige byggetillatelse på eiendommen ble gitt, skal arealene vurderes samlet i forhold til den pliktutløsende grense). Det forutsettes innlevert uttalelse eller dispensasjon fra Direktoratet for sivilt beredskap før igangsettingstillatelse blir gitt. Brannteknisk prosjektering/ branndokumentasjon: Godkjennelse av omsøkt tiltak forutsetter at brannteknisk prosjektering/ branndokumentasjon vil bli tilfredsstillende ivaretatt av ansvarlig prosjekterende/kontrollerende eller av et annet godkjent foretak med nødvendig kompetanse på fagområdet. Dokumentasjon forutsettes utarbeidet og innlevert før igangsettingstillatelse blir gitt. Lyd-/støyproblematikk mellom boenheter: Godkjennelse av omsøkt tiltak forutsetter at lyd-/støyproblematikk vil bli tilfredsstillende ivaretatt av ansvarlig prosjekterende/kontrollerende eller av et annet godkjent foretak med nødvendig kompetanse på fagområdet. Det stilles det krav om at støyforhold skal ivaretas ihht NS 8175 klasse C. Dokumentasjon forutsettes utarbeidet og innlevert før igangsettingstillatelse blir gitt. 9

10 Trafikkstøy: Til søknaden foreligger ingen støyvurdeing. Det er ansvarlig søker for prosjektet som må ivareta dette i forbindelse med selve byggesaken. For ny bolig vil kravet være 30 dba innvendig og 55 dba utvendig ifølge retningslinjer for støy i arealplanlegging T-1442 veiledning TA-2115/2005. Dokumentasjon for at nødvendige tiltak med hensyn til trafikkstøy er tilfredsstillende må innsendes sammen med søknad om igangsettingstillatelse. Fjernvarme /energifleksible varmesystem: Namsos kommunestyre har i møte den vedtatt vedtekter til 66a i plan- og bygningsloven, dette går ut på at alle nybygg og bygninger som foretar hovedombygging innenfor konsesjonsområdet skal tilknyttes fjernvarmeanlegget. Omsøkte tiltak ligger innenfor område hvor det er gitt konsesjon og vi ber om dokumentasjon på at tiltaket er tilrettelagt for fjernvarme. Dokumentasjon for at tiltaket skal tilknyttes fjernvarmeanlegget må innsendes sammen med søknad om igangsettingstillatelse. Radon: Godkjennelse av omsøkt tiltak forutsetter at sikring mot radon vil bli tilfredsstillende ivaretatt av ansvarlig prosjekterende/utførende med nødvendig kompetanse på fagområdet. Dokumentasjon av nødvendige tiltak må innsendes før igangsettingstillatelse blir gitt. Avfall / avfallsplan: Omsøkt tiltak utløser krav til avfallsplan. Der det kreves avfallsplan eller miljøsaneringsbeskrivelse, jfr. "byggteknisk forskrifi" 9-6 og 9-7, skal sluttrapport som dokumenterer faktisk deponering av avfallet vedlegges søknad om ferdigattest, dette ihht. 8-1 i "Forskrift om byggesak" (byggesaksforskriften). Uavhengig kontroll: Tiltaket omfattes av obligatorisk krav om uavhengig kontroll jfr. SAK For bygninger i tiltaksklasse 2 gjelder dette; fuktsikring av bad, lufttetthet, bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet. Det må søkes om ansvarsrett for de foretak som skal ivareta kravet til uavhengig kontroll. Dokumentasjon ved tilsyn: Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent kart for plassering, tegninger og ansvarsrett skal være tilgjengelig på byggeplassen. Anmodning om ferdigattest: Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jfr. SAK 10, 8-1 og 14-8 i Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften). 10

11 Ansvarlige foretak: Viser til søknadens vedlagte dokumenter vedrørende søknad om ansvarsrett og områder for godkjenning. Prodev AS (org. nr ) søker om ansvarsrett som ansvarlig søker (SØK) og ansvarlig prosjekterende (PRO) for bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 2. For funksjoner, tiltaksklasse og ansvarsområde vises til godkjenning under merknader/vilkår. Foretaket har sentral godkjenning. Jon A. Olsen Arkitektkontor AS (org. nr ) søker om ansvarsrett som ansvarlig prosjekterende (PRO) for arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2. For funksjoner, tiltaksklasse og ansvarsområde vises til godkjenning under merknader/vilkår. Foretaket har sentral godkjenning. Planconsult VVS AS (org. nr ) søker om ansvarsrett som ansvarlig prosjekterende (PRO) for VVS teknisk prosjektering i tiltaksklasse 2. For funksjoner, tiltaksklasse og ansvarsområde vises til godkjenning under merknader/vilkår. Foretaket har sentral godkjenning. Miljømessig vurdering: En kan ikke se at tiltaket i seg selv vil gi miljømessige negative konsekvenser. En eventuell realisering av prosjektet vil bidra til en forskjønnelse av området. Konklusjon: Etter en samlet vurdering med bakgrunn i saksutredningen anbefaler rådmannen Drift å fatte følgende vedtak: 11

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/6838-11 Saksbehandler: Petter Aar Saksframlegg 34/310 - Gartnevegen - Ettrinn - Enebolig Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:30

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:30 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:15

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:15 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 02.10.2013 Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/7093-3 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:30

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:30 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:50

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:50 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 15.06.2016 Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2016/4403-2 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 18/452 Høkneslia BK2 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og behandling av

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2009/4753-17 Britt Frantzen 23.11.2009

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2009/4753-17 Britt Frantzen 23.11.2009 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Espen Aursand Arkitektkontor AS Postboks 376 7801 NAMSOS Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2009/4753-17 Britt Frantzen 23.11.2009 IGANGSETTINGSTILLATELSE

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EBERG2 GBNR 40/313 40/1743 19.01.2010 S09/3288 L12435/10

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EBERG2 GBNR 40/313 40/1743 19.01.2010 S09/3288 L12435/10 Siv. ing Martin Stensaker AS Billingstadsletta 30 1396 BILLINGSTAD Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EBERG2 GBNR 40/313 40/1743 19.01.2010 S09/3288 L12435/10 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 23072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005328-6 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Namsos kommune. Saksframlegg. Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2014/4656-8 Saksbehandler: Grete Småvollan Saksframlegg 65/753 - Skolegata 2A - Søknad om dispensasjon fra avstandsbestemmelsen i pbl. 29-4

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/4505-25 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 11/6/41 Gåsnesvegen 28 - Klage på politisk vedtak om overtredelsesgebyr for ulovlig

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv:GBR-30/9, K2-L40, PLANID-, GBR- : Arkivsaknr.: 10/1479 Dispensasjon

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:10

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:10 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 20.08.2014 Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:10 Først i møte: Befaring diverse støttemurer Faste

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

Igangsettingstillatelse 1: Grunn- og betongarbeider

Igangsettingstillatelse 1: Grunn- og betongarbeider Steinkjer kommune v/ Pål Christian Berg Postboks 2530 7729 STEINKJER Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: 2016/6234-41288/2016/JIKR 197/1266/L42 29.11.2016 Igangsettingstillatelse 1: Grunn- og betongarbeider

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 11.11.2015 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 09/1879-21 GNR 54/8 23.08.2011 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 09/1879-21 GNR 54/8 23.08.2011 ANEL LUNNER KOMMUNE Hans-Eriks Bygg AS Rækstadguta 17 2760 Brandbu Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 09/1879-21 GNR 54/8 23.08.2011 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 12:30

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 12:30 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: Fra 08:30 til 12:30 Først i møte befaring i sak PS 23/13 og PS 24/13

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 20/203 Navarvegen 6 - Søknad om dispensasjon fra TEK

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 20/203 Navarvegen 6 - Søknad om dispensasjon fra TEK Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2012/887-18 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 20/203 Navarvegen 6 - Søknad om dispensasjon fra TEK 10. Utvalg Namsos Plan, byggesak

Detaljer

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 2650/09 Bergersen Arkitekter AS Postboks 2682 RAMMETILLATELSE N-7415 TRONDHEIM Vår saksbehandler Ronny Ramsøskar Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Jarleveien

Detaljer

Namsos s kommune. Saksframlegg. Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Namsos s kommune. Saksframlegg. Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2013/9655-5 Saksbehandler: Kjeld Erik Sandbakken Saksframlegg Søknad om dispensasjon for plassering av ny nettstasjonn i regulert område for

Detaljer

Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler / tlf. 17.11.2015 2015/217-14 / 613 Annette T. Pettersen / 743 87 019

Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler / tlf. 17.11.2015 2015/217-14 / 613 Annette T. Pettersen / 743 87 019 Utvikling Email: post@skeiebygg.no Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler / tlf. 17.11.2015 2015/217-14 / 613 Annette T. Pettersen / 743 87 019 Hjemmel Delegasjonsreglementets kap 5 2-6 og

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 08:40

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 08:40 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: Fra 08:30 til 08:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vår ref. 10/6139 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 10/6139 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR 668/10 Selberg Arkitektkontor AS Leiv Eriksson Senter RAMMETILLATELSE N-7492 TRONDHEIM Vår saksbehandler Ronny Ramsøskar Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Landbruksvegen

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:10

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:10 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: (12:00 - Se nedenfor!) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 10/3600 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L12 Planid: 20100010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2016/3773-3 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 20/11 Spillumsåsen tomt nr. 31-35 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for

Detaljer

Arkivsak ID 12/1341 Saksbehandler: Siw Niva Lothe REGULERINGSPLAN STORGATA - SJØVEIEN - TUFTEVEIEN, 2. GANGS BEHANDLING

Arkivsak ID 12/1341 Saksbehandler: Siw Niva Lothe REGULERINGSPLAN STORGATA - SJØVEIEN - TUFTEVEIEN, 2. GANGS BEHANDLING Saksgang Rekkef. Utvalg Møtedato Sakstype Utvalgssak Formannskapet 13.11.2012 PS 155/12 Kommunestyret 13.11.2012 PS 101/12 Arkivsak ID 12/1341 Saksbehandler: Siw Niva Lothe REGULERINGSPLAN STORGATA - SJØVEIEN

Detaljer

Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351. Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351. Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351 Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 18.09.2013 1 AVGRENSNING

Detaljer

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling:

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Behandling i Formannskap den 09.06.2015 Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Rådmannens endrede innstilling: Innsigelse, datert 13.07.12, fra Nordland Fylkeskommune,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/07 07/263 REFERATER 17/07 06/54 ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR FELT SB13 2.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/07 07/263 REFERATER 17/07 06/54 ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR FELT SB13 2. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG TEKNIKK Møtested: Skiptvet herredshus : 17.04.2007 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til Wenche T. Eng tlf. 69806080 Varamedlemmer møter

Detaljer

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140020 Arkivsak:12/542 Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 65/1040 Abel Meyers gate 13 - Søknad om bruksendring med ombygging fra kontorer til boligformål/hybler:

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 65/1040 Abel Meyers gate 13 - Søknad om bruksendring med ombygging fra kontorer til boligformål/hybler: Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/711-9 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 65/1040 Abel Meyers gate 13 - Søknad om bruksendring med ombygging fra kontorer til

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Drøbak Arkitektkontor AS Tamburbakken 17 G 1440 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Tillatelse til tiltak

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

PLANBESTEMMELSER. for "B512 VESTEN" Detaljregulering.

PLANBESTEMMELSER. for B512 VESTEN Detaljregulering. Plan nr: 01061111 PLANBESTEMMELSER for "B512 VESTEN" Detaljregulering. Bestemmelsene er datert: 05.01.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 03.08.2015 Dato for Kommunestyrets vedtak: 03.09.2015

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

Sak 2012/2084 Riving - Ny dobbeltgarasje Støttemur Avkjørsel. Omsøking av ulovlig bygd bod.

Sak 2012/2084 Riving - Ny dobbeltgarasje Støttemur Avkjørsel. Omsøking av ulovlig bygd bod. Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 30.05.2014 Rune Emblemvåg Lensmann Jens Sørumsvei 5 2019 SKEDSMOKORSET Skedsmo kommune Plan og bygningsetaten. postmottak@skedsmo.kommune.no v.

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/7030-15 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 22.08.2013

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/7030-15 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 22.08.2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Prodev A/S Verftsgata 48 7800 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/7030-15 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 22.08.2013 Privat

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1.

TILLATELSE TIL TILTAK Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

D sak 379/2010 - Avslag på søknad om å bli part i saken.

D sak 379/2010 - Avslag på søknad om å bli part i saken. Byggesaksutvalget 01.09.10 sak 26/10 vedlegg 6 Kirsten Welschemeyer Rossalandstunet 7b 4313 SANDNES Byggesak Sandnes, 22.04.2010 Deres ref.: Vår ref : 200908463-12 Saksbehandler: Paul Korsberg Arkivkode

Detaljer

Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer

Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer SJEKKLISTE / REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I BYGGESAKER I h.h.t. plan- og bygningsloven 21-1, jf. byggesaksforskriften 6-1, kan tiltakshaver eller plan- og bygningsmyndighetene

Detaljer

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal eventuelle geotekniske tiltak være prosjektert.

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal eventuelle geotekniske tiltak være prosjektert. Lier kommune REGULERINGSBESTEMMELSER LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR Heggtoppen 5-7 (detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.02.15 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT Arkivsaksnr.: 11/1338-3 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/2331-71 GNR 98/9 23.11.2015 TRMY 98/9 RAMMETILLATELSE TIL BRUKSENDRING TIL BOLIGER I DELER AV 1.

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/2331-71 GNR 98/9 23.11.2015 TRMY 98/9 RAMMETILLATELSE TIL BRUKSENDRING TIL BOLIGER I DELER AV 1. Søren Yran AS Øvre Slottsgate 14 0157 OSLO Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/2331-71 GNR 98/9 23.11.2015 TRMY Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak av 27.05.2010/sak

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Tilsyn etter plan og bygningslovens 25-1 Tilsynsplan 2013

Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Tilsyn etter plan og bygningslovens 25-1 Tilsynsplan 2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/924-1 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg Tilsyn etter plan og bygningslovens 25-1 Tilsynsplan 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_328 Detaljplan for Mosselia

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_328 Detaljplan for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_328 Detaljplan for Mosselia Forslag til reguleringsbestemmelser pr 26.11.12 1.gangs behandling i planutvalget

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00809-17 Line Gulbrandsen 10.07.2014

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00809-17 Line Gulbrandsen 10.07.2014 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Siv.ark Frank Kalfoss Seljevn 11 1430 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00809-17 Line Gulbrandsen 10.07.2014 Rammetillatelse pbl. 20-1, til tilbygg

Detaljer

Namsos kommune. Saksfr amlegg. Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Namsos kommune. Saksfr amlegg. Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2013/711-21 Saksbehandler: SteinArve Hagen Saksfr amlegg 65/1040Abel Meyers gate13 - Søknadom endring av tidligere godkjent bruk sendring/ombygging.

Detaljer

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune 1 FORSLAG TIL Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6 Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune Dato: 13.5.2011 Rev A: 12.8.2011 Rev B: 7.12.2011 Rev C: 2.2.2012 Rev D: 14.5.2012 Rev

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested Kommune Oslo Gnr. 102 Bnr.

Detaljer

RAMMETILLATELSE Delvis godkjent dispensasjonssøknad

RAMMETILLATELSE Delvis godkjent dispensasjonssøknad Delegasjonssak nr: FBR RAM 4752/10 HUS ARKITEKTER AS Nordre gate 10 N-7011 TRONDHEIM RAMMETILLATELSE Delvis godkjent dispensasjonssøknad Vår saksbehandler Cecilie Mehaug Vår ref. oppgis ved alle henvendelser

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275 ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275 Vedtatt av Ullensaker kommune den Ordfører Reguleringsplan er datert 24.02.2015,

Detaljer

Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28

Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28 AUSTERBYGDVEGEN 34 B - NYBYGG/REKKEHUS. KLAGESAK. Rådmannens forslag til vedtak: Planutvalget opprettholder

Detaljer

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/18/593 - Sandheim Terrasse AS - Påbygg/tilbygg - Tangenvegen 5-7 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Oddvar Govasmark oddvar.govasmark@innherred-samkommune.no 74048531 Arkivref:

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3.

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3. tillatelse til tiltak etter plan og bygningsloven kapittel 20, 203. Kommunens stempel Saksnr / VA anlegg/ tekniske installasjoner sanitærabonnement Etttrinns søknadsbehandling. Oppfylles vilkårene for

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl.

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Mandal kommune Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Arealplan-ID: 201306 1.0 Generelt Det regulerte området er vist med plangrense på tilhørende

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak Arkivkode Vedtatt Detaljplan for Granåsveien boligområde Forslag ved X Offentlig ettersyn, dato 30.04.12 Sluttbehandling, dato 1 Planens intensjon Definisjon: Plankart

Detaljer

Hva skal søknaden inneholde når er søknaden komplett? v/ Elisabeth Kynbråten Byutviklingssjefen Haugesund kommune

Hva skal søknaden inneholde når er søknaden komplett? v/ Elisabeth Kynbråten Byutviklingssjefen Haugesund kommune Hva skal søknaden inneholde når er søknaden komplett? v/ Elisabeth Kynbråten Byutviklingssjefen Haugesund kommune AKTUELLE DOKUMENTER VED SØKNAD SAK10 kap. 5 Presenteres i oversiktlig form Søknadsskjema

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

"Berga Busterudkleiva 19"

Berga Busterudkleiva 19 Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Berga Busterudkleiva 19" detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.03.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24.09.2015, 30.10.2015 Dato for Kommunestyrets

Detaljer

4/114 og 188 - Asplundvegen 8 B - klage på vedtak - enebolig og garasje

4/114 og 188 - Asplundvegen 8 B - klage på vedtak - enebolig og garasje Arkiv: 4/114 Arkivsaksnr: 2012/656-45 Saksbehandler: Svein Stræte Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 4/114 og 188 - Asplundvegen 8 B - klage på vedtak - enebolig

Detaljer

Namsoss Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:25

Namsoss Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:25 Møteprotokoll Utvalg: Namsoss Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 23.10.20133 Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Kåre Kvåle

Detaljer

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Søknad sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg; er en utvidelse som

Detaljer

KRISTORNVEIEN 1 - Rammetillatelse for oppføring av klubbhus. Dispensasjon.

KRISTORNVEIEN 1 - Rammetillatelse for oppføring av klubbhus. Dispensasjon. Kristiansund kommune Postboks 178 6501 Kristiansund SIVILARKITEKT TORFINN CARLSEN MNAL AS Vågeveien 10 6509 KRISTIANSUND N KRISTORNVEIEN 1 - Rammetillatelse for oppføring av klubbhus. Dispensasjon. Du

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kreativ Tømrerservice AS Holterveien 2 A 1448 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5 Tillatelse til tiltak - Gnr

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan - Romstølen Vest

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan - Romstølen Vest ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Reguleringsplan - Romstølen Vest Arkivsak: 2010/3295 Arkivkode: 1717r7 Reguleringsplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 20.06.2013, PS 13/99 Plankartets

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering)

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24. februar 2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/ /12140

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/ /12140 Samfunnsutvikling Arkitektkontoret Birger Håheim Wilhelmsbakken 3 1440 DRØBAK Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/8 03.07.2012 12/12140 Delegert sak nr: 12/223 GNR 71 BNR 8 WILHELMSBAKKEN

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR UFR 1454/11 Idéhus Trondheim AS Hornebergvegen 7 N-7038 TRONDHEIM IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Mirjana Nikolic Vår ref. Tidligere ref: 11/1848 oppgis ved alle henvendelser

Detaljer

SØKNAD OM RAMMETILLATELSE TIL TILTAK PBL 20-1, GNR 164 BNR 1236, STRØMGATEN 50

SØKNAD OM RAMMETILLATELSE TIL TILTAK PBL 20-1, GNR 164 BNR 1236, STRØMGATEN 50 14 Etat for byggesak og private planer Seksjon byggesak Pb 7700 5020 BERGEN 29.5.2014 Strømgaten 50, Bergen SØKNAD OM RAMMETILLATELSE TIL TILTAK PBL 20-1, GNR 164 BNR 1236, STRØMGATEN 50 Tiltakshaver,

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 11/902-15 GNR 116/110 22.07.2011 TRMY

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 11/902-15 GNR 116/110 22.07.2011 TRMY LUNNER KOMMUNE IEC-HU Norges A tokkeveien 55 3160 tokke Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 11/902-15 GNR 116/110 22.07.2011 TRMY Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak av

Detaljer

Vår ref. 10/45629 oppgis ved alle henvendelser. Ranheimsfjæra boligfelt B1, bygg B1.8, rammetillatelse til tiltak for oppføring av leilighetsbygg

Vår ref. 10/45629 oppgis ved alle henvendelser. Ranheimsfjæra boligfelt B1, bygg B1.8, rammetillatelse til tiltak for oppføring av leilighetsbygg Delegasjonssak nr: FBR RAM 475/11 Skanska Norge AS Postboks 6033 RAMMETILLATELSE N-7434 TRONDHEIM Vår saksbehandler Leif Inge Horten Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Ranheimsfjæra

Detaljer

Rammetillatelse Saken vurderes etter plan- og bygningslovens 20-1.

Rammetillatelse Saken vurderes etter plan- og bygningslovens 20-1. Vikanes Bungum Arkitekter AS Postboks 358 5501 Haugesund Saksbehandler Ben Kåre Bårdsen (tlf: 52743258) Saksnr 2014/5544 Løpenr 42677/2014 Arkivkode 31/143 Vedtaksdato 26.09.2014 Vedtaksnr 14/524 Utvalg

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse 13.05.2016 2016/558-6274/2016 Arkivkode: 34/33 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf 77722121 TROMSBYGG

Detaljer

Klage over vedtatt reguleringsplan for Bunnpristomta, 3/116 i Levanger kommune - kommunens vedtak stadfestes

Klage over vedtatt reguleringsplan for Bunnpristomta, 3/116 i Levanger kommune - kommunens vedtak stadfestes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Tlf. direkte: 74 16 80 51 E-post: wjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 17.03.2010 Vår ref.: 2010/1413 Arkivnr: 421.4 Beboere i Tors veg

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/795 GNR 90/37 TEK/ALM/MG 11.12.2015

Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/795 GNR 90/37 TEK/ALM/MG 11.12.2015 Arkitektgruppen Drammen AS Torgeir Vraas plass 6 3044 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/795 GNR 90/37 TEK/ALM/MG 11.12.2015 MELDING OM DELEGERT VEDTAK RAMMETILLATELSE TILBYGG OG OMBYGGING

Detaljer

Namsoss Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 12:05

Namsoss Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 12:05 Møteprotokoll Utvalg: Namsoss Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: Fra 08:30 til 12:05 Befaring i sak PS 20/14 Faste medlemmer som

Detaljer

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Tilbygg til bolig Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg: er en utvidelse som normalt medfører en økning av husets grunnflate, altså bebygde areal (BYA). Påbygg:

Detaljer

Oslo kommune og bygningsetaten

Oslo kommune og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Marlow Ramfelt A38 arkitektur og design AS Sarbuvollveien 38 1363 HØVIK Dato: 07.04.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201401269-4 Saksbeh: Inger Jul Hansen Arkivkode:

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 10.02.2012 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 54/29 11/1825-9 Ragne Borgen

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07)

Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07) Reguleringsbestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR SMIEØYA Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07) 1 AVGRENSNING

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL LUNNER KOMMUNE Hedalm Anebyhus AS Linjevegen 31 2344 ILSENG Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer