NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 955 DØDSÅRSAKER HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH 1989 MAIN TABLES ISBN ISSN X

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 955 DØDSÅRSAKER HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH 1989 MAIN TABLES ISBN 82-537-3012-8 ISSN 0550-032X"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTI B 955 DØDSÅRSAER 989 HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH 989 MAIN TABLES STATISTIS SENTRALBYRÅ OSLOONGSVINGER 990 ISBN ISSN X

3 EMNEGRUPPE 22 Heiseforhold og helsetjeneste ANDRE EMNEORD Dødsfall Dødsulykker Dødsårsaker Ulykker

4 3 FORORD Denne publikasjonen inneholder den detaljerte statistikk over deidsårsaker i 989. I tabellene er dddsårsakene gruppert etter tre spesifikasjonsnivåer, den internasjonale detaljerte liste, den internasjonale basisliste og den forkortede nordiske liste. DOdsårsakene er fra og med 986 kodet etter den norske utgaven av den internasjonale klassifikasjon av sykdommer, skader og dodsårsaker, 9. revisjon (ICD 9.). Tabellene tar forst og fremst sikte på A tjene som grunnlagsmateriale for forskere og andre som har behov for Arlige detaljerte oppgaver. Tabellene 5, 9, 0,, 2, 3, 4, 5 og 6 ble publisert i NOS Helsestatistikk til og med 987årgangen. Hovedtall for dddelighetsforholdene med tidsserier og relative tall for utvalgte dodsårsaker er publisert i serien Statistisk ukehefte nr. 49/90. En oversikt over dddelighetsforholdene med sammendragstabeller, kommentarer og tidsserier for de viktigste dddsårsakene vil som vanlig bli trykt i publikasjonen Helsestatistikk. onsulent Finn Gjertsen har ledet arbeidet med statistikken. Statistisk sentralbyrå, Oslo, 3. desember 990 Gisle Skancke Jensristian Borgan

5 4 PREFACE The present publication contains detailed statistics on causes of death in 989, classified according to the International Statistical Classification of 975, 9. revision. The causes of death are tabulated with three levels of specification, the International Detailed List, the International Basic Tabulation List, and the Abbreviated Nordic List. The main function of the tables is to serve as basic material for research workers and others in need of annual, specific details. Tables 5, 9, 0,, 2, 3, 4, 5 and 6 have been presented in NOS Health Statistics up to and including 987. A survey of the mortality conditions with summary tables, comments and time series for the principal causes will as usual be published in the annual Health Statistics. The statistics have been prepared under the supervision of Mr. Finn Gjertsen. Central Bureau of Statistics, Oslo, 3 December 990 Gisle Skancke Jensristian Borgan

6 S INNHOLD Side Tabellregister 7 Tekstdel I. Oversikt 8 2. Opplegg og gjennomforing Grunnlag for statistikken Omfang 8 3. Begrep og kjennemerker 9 4. Merknader til tabellene 9 5. Noen hovedresultater 9 Tekst på engelsk Tabelldel 3 Vedlegg. Internasjonal basisliste Forkortet nordisk dodsårsaksliste 66 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet på emneområdet 68 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk sentralbyrå etter. januar 990. Emneinndelt oversikt 69 Utkommet i serien Standarder for norsk statistikk (SNS) 75 Standardtegn i tabeller Null 0,0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten

7 6 CONTENTS Page Index of tables 7 Text. Survey 2. Design and procedure 2.. Statistical basis 2.2. Coverage 3. Terms and variables 4. Remarks to the tables 2 5. Some main results 2 Tables 3 Annexes. International basic tabulation list Abbreviated Nordic list 66 Publications Previously issued on the subject 68 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January 990. Survey arranged by subject matter 69 Issued in the series Standards for Norwegian Statistics (SNS) 75 Explanation of Symbols in Tables Nil 0,0 Less than 0.05 of unit employed

8 7 TABELLREGISTER. Dtdsfall etter årsak og kjonn 3 2. Dtdeligheten blant menn og kvinner, etter årsak. Dtde pr innbyggere 5 3. Dtdsfall etter kjonn, alder og årsak. Hele landet. Menn og kvinner. (Detaljert internasjonal liste) 8 4. Dtdsfall blant barn i forste leveår etter kjnn, alderstrinn og årsak. Hele landet (Detaljert internasjonal liste) Diddsfall og dtdelighet blant barn 4 Ar, etter kjonn og årsak Deidsfall etter kjonn, alder og rsak. Hele landet Dtdsfall etter kjonn, alder og årsak. Hele landet Deidelighet etter kjonn, alder og Arsak. Hele landet Pr innbyggere Dtdsfall av ulike årsaker, etter dtdssted. Prosent Dtdsfall av ulike årsaker, etter diagnosegrunnlag. Prosent Dtdsfall av ulike årsaker, etter dtdsmåned. Prosent Dtdsfall av ulike årsaker blant menn og kvinner, etter alder. Prosent Dtdsfall i ulike aldersgrupper, etter underliggende ArsakA og komplikasjon eller medvirkende årsakb Dtdsfall ved ulykker, selvmord og drap, etter skadens art og ulykkens ytre årsak Dtdsfall ved yrkesulykker og ikkeyrkesulykker, etter alder, kjonn, utvalgte årsaker og ulykkessted Dtdsfall ved transportulykker etter de dtdes kjonn og alder Dtdsfall etter kjonn og årsak. Fylke Dtdsfall etter kjtnn, alder og årsak. Oslo Dtdsfall etter kjonn, alder og årsak. Bergen Folkemengde etter kjonn og alder Side INDEX OF TABLES. Deaths by cause and sex 3 2. Sex specific death rates, by cause. Deaths per population 5 3. Deaths by sex, age and cause. The whole country. Males and females. (International detailed list) 8 4. Infant deaths by sex, age intervals and cause. The whole country (International detailed list) Deaths and death rates among children 4 years, by sex and cause Deaths by sex, age and cause. The whole country Deaths by sex, age and cause. The whole country Death rates by sex, age and cause. The whole country Per population Deaths from different causes, by place of death. Per cent Deaths from different causes, by diagnostic evidence. Per cent Deaths from different causes, by month of death. Per cent Deaths from different causes among males and females, by age. Per cent Deaths in different age groups, by diagnosis registered as underlying causea and associated causeb Deaths from accidents, suicide and homicide, by nature of injury and external cause Deaths from occupational and nonoccupational accidents, by age, sex, selected causes and place of occurence Deaths from road traffic accidents, by sex and age Deaths by sex and cause. County Deaths by sex, age and cause. Oslo Deaths by sex, age and cause. Bergen Population by sex and age Page

9 8. OVERSIT Publikasjonen DOdsArsaker inneholder detaljerte tabeller over dodsfall av de enkelte dvidsårsaker. For hele landet gir publikasjonen tall både etter den mest detaljerte internasjonale årsaksklassifikasjon og etter den forkortede internasjonale basisliste. Det er også utarbeidd en forkortet nordisk liste som er bedre tilpasset sykdomsmonsteret i de nordiske land. Publikasjonen gir tall etter denne liste for hele landet, for fylkene og for byene Oslo og Bergen. Fra 988årgangen inneholder publikasjonen DOdsårsaker flere tabeller som tidligere var en del av publikasjonen Helsestatistikk. Det gjelder tabeller med årsaker etter dddssted, diagnosegrunnlag, dodsmåned og adsfall blant barn i alderen 4 Ar. Videre gjelder det tall for underliggende og for komplikasjon eller medvirkende dodsårsak, og tall for ulykker, selvmord og drap etter skadens medisinske art. Det gjelder også tall for yrkes og ikkeyrkesulykker. For A kunne gi et bilde av utviklingen i de seinere årene, er det tatt med oversiktstabeller som viser dddsfall og dodelighet for femårsperioden og for hvert år fra OPPLEGG OG GJENNOMFØRING 2.. Grunnlag for statistikken Statistikken blir utarbeidd på grunnlag av medisinske dodsmeldinger som sendes inn til Statistisk sentralbyrå fra de offentlige leger. Videre innhentes tilleggsopplysninger fra reftregisteret, Medisinsk fddselsregister, SSBs ontor for samferdelsstatistikk og obduksjonsrapporter fra sykehus og rettsmedisinske laboratorier. De medisinske dodsmeldinger blir koblet i en database med de sivile dddsmeldinger som sendes via folkeregistrene. Ved denne koblingen blir det årlig avslort at det mangler 2 prosent av de medisinske dodsmeldingene. SSB sender så purring til fylkeslegene for A få inn de manglende meldinger eller ayskrift av tidligere utstedte meldinger som ikke har nådd SSB. For de dodsfall som det fortsatt mangler legemelding for når statistikken skal utarbeides, blir det skrevet ut melding i SSB med ukjent dodsårsak. Melding om nordmenn som dr under midlertidig opphold i utlandet, sendes inn til SSB gjennom Utenriksdepartementet Omfang Statistikken omfatter alle ddde som på dodstidspunktet var bosatt i Norge (dvs. var registrert i landets folkeregistre), uansett om dodsfallet fant sted i Norge eller utenfor landets grenser. Opplysningene om dddsårsak er på dddsmeldingene redigert i samsvar med den internasjonale dodsmelding, fastsatt av Verdens Helseorganisasjon. Registreringen bygger så vidt mulig på opplysninger fra den behandlende lege. Dddsfall som har funnet sted i utlandet, blir registrert under den årsak som er oppgitt på meldingen fra utlandet (norske konsulater eller andre kilder). SSB innhenter en rekke tilleggsopplysninger om: ) alle dodsfall hvor meldingen inneholder opplysninger om svulster (ved reftregisteret), 2) alle dddsfall hvor meldingen er skrevet ut fr resultatene av seksjon eller andre post mortemundersdkelser foreligger, 3) en rekke dodsfall av sykdommer hvor opplysningene om dddsårsaken ikke er fullstendig nok for en spesifikk registrering, 4) en rekke dddsfall på grunn av ulykker/skader hvor opplysningene om de ytre omstendigheter mangler eller er ufullstendige, 5) plutselig dd i de tilfelle det er grunn til å anta at en vil kunne få nærmere opplysninger om de ytre omstendigheter ved dodsfallet. Tilleggsopplysningene blir innhentet i samarbeid med'ssbs medisinske konsulent.

10 9 3. BEGREP OG JENNEMERER Alder er regnet ut i fylte år på hendingstidspunktet. DOdsårsakene er kodet etter den detaljerte statistiske liste i lassifikasjon av sykdommer, skader og deidsårsaker (Standarder for norsk statistikk 6). Standarden er en norsk utgave av den internasjonale statistiske klassifikasjon av 975, 9. revisjon. Den folger den internasjonale detaljerte listes forste 3 sifre, men er tilpasset norske forhold med enkelte endringer på 4. siffer. Det er gjort rede for disse avvik på side 37 i standarden. odingen folger de registreringsprinsipper som er fastlagt av Verdens Helseorganisasjon. For klassifisering av underliggende dddsårsak gjelder stort sett de samme kodingsprinsipper som i 8. revisjon. Når det er oppgitt at to eller flere sykelige tilstander har bidratt til deiden, skal den sykdom eller skade som etter legens mening startet rekken av de sykelige tilstander, og som direkte ledet til doden, registreres som deidsårsak i statistikken, dvs. den underliggende adsårsak. Det blir også kodet inntil tre komplikasjoner eller medvirkende deidsårsaker. Med komplikasjon menes sykdom eller tilstand som direkte (umiddelbart) har fort til aden, og sykelig tilstand, skade eller misdannelse som er forårsaket av den tilstand som innledet sykdomsforlopet (underliggende årsak). Med medvirkende årsak menes tilstand som kan ha bidratt til deidens inntreden, men som ikke står i direkte årsaksforhold til den sykdom eller tilstand som har fremkalt deiden. De internasjonale regler for inklusjoner, eksklusjoner og kombinasjoner av en rekke årsaker og tilstander blir også fulgt i Norge med folgende avvik: Nr. 250 Diabetes mellitus, oppgitt som underliggende årsak til hjerteinfarkt eller annen arteriosklerotisk hjerte og karsykdom, kodes prinsipielt til hjerte og karsykdommen, med sukkersyke som komplikasjon eller medvirkende årsak. Nr Xanthomatose, oppgitt som underliggende årsak til hjerteinfarkt eller annen tilstand i nr. 40, kodes til 40, med xanthomatose som komplikasjon eller medvirkende årsak. Nr. 490,49 Bronkitt, Nr. 492 Emfysem og Nr. 493 Astma med samtidig opplysning om Bronkiektasi (nr. 494) kodes til bronkiektasi som underliggende årsak, og de andre som komplikasjon eller medvirkende årsaker. 4. MERNADER TIL TABELLENE Tabell viser tallet på deide etter den forkortede nordiske deidsårsakslisten gjennomsnittlig for femårsperioden og for hvert ar fra 986. Tabell 2 viser deideligheten regnet pr innbyggere for de samme årene og etter samme årsaksliste. Tabell 3 viser adsfallene etter den detaljerte internasjonale årsaksklassifikasjon, forste del for menn og annen del for kvinner. Tabellen gir summer for hver hovedgruppe av årsaker og for alle dodsfall av sykdom og av voldsom og unaturlig d6d. Detaljert oversikt over dodsfall i forste leveår på enkelte alderstrinn er gitt i tabell 4. Tabell 5 viser adsfall og deidelighet blant barn mellom og 4 Ar. I tabell 6 er nyttet den internasjonale basislisten for tabulering, mens tabellene 7 og 8 gir tall for deide etter den forkortede nordiske årsakslisten. Tabell 3 viser dodsfall i ulike aldersgrupper, etter underliggende årsak (tallrekke A) og komplikasjon eller medvirkende årsak (tallrekke B). Folkemengden etter kjeinn og femårige aldersgrupper er gitt i tabell 20, slik at brukere av publikasjonen selv kan beregne rater utover de som allerede er publisert. Tabellene 5, 9, 0,, 2, 3, 4, 5 og 6 ble publisert i NOS Helsestatistikk til 987. Tabell 9 for 988, tabellene 7, 9,, 4 og 5 for 987 og tabellene 3 og 4 for 986 er rettet. Rettelsene er utgitt i et eget hefte, som kan fåes ved henvendelse til SSB ved ontor for helsestatistikk. 5. NOEN HOVEDRESULTATER 989 dike personer, en nedgang på 63 dodsfall sammenliknet med 988. I alt menn og kvinner dode av sykdom, mens 760 menn og 043 kvinner dode som folge av ulykker, skader, selvmord og drap i 989.

11 0 MOnsteret i dodsårsaker i Norge i 989 viser sma endringer sammenliknet med tidligere Ar. Nær 80 prosent av alle adsfall i 989 var forårsaket av folgende tre sykdomsgrupper: Hjerteog karsykdommer (46,8 prosent), ondartede svulster (2,7 prosent) og sykdommer i Andedrettsorganene (9,8 prosent). Deidsfall som skyldtes ulykker, skader, selvmord og drap utgjorde 6,2 prosent av alle dddsfall. Nær 4 prosent av alle dddsfall ble registrert under alderdomssvakhet, plutselig dd eller annen ubestemt tilstand. DOdeligheten målt pr innbyggere var 004 for alle sykdomsdodsfall og 66 for gruppen voldsomme dodsfall i 989. Tilsvarende tall for menn var 047 og 84 og for kvinner 962 og 49. Blant befolkningen i alderen 40 år var dddeligheten av sykdommer lav både for menn og kvinner i 989, som i tidligere år. Menns overdddelighet i aldersgruppene mellom og 40 Ar skyldtes vesentlig ulykkesdeidsfallene. Blant gutter i alderen 4 år var ulykker årsak til 46 prosent av alle dodsfall i 989. Blant menn i alderen 524 år var trafikkulykker årsak til 32 prosent av alle dodsfall i 989, mens selvmord var årsak til 26 prosent og sykdom til 25 prosent i denne gruppen. Videre viser dodsårsaksstatistikken for 989 at blant menn i alderen 2534 Ar forårsaket sykdom 43 prosent av dodsfallene, mens 26 prosent av dddsfallene var selvmord og 8 prosent var trafikkulykker. Etter 40årsalderen var hjerte og karsykdommer den viktigste gruppe av adsårsaker blant menn og den vesentligste årsak til menns overadelighet. Dddeligheten av hjerte og karsykdommer viste nedgang for menn i aldersgruppene 4059 og 7079 Ar sammenliknet med 988 og for kvinner i aldersgruppen over 50 Ar. Fra omkring 970 og fram til 989 har dddeligheten av hjerte og karsykdommer vist nedgang i aldersgruppen over 40 Ar. Blant menn i alderen 5059 Sr ddde det i perioden ,7 pr innbyggere av hjerte og karsykdommer, mens tallet i perioden var 432,0 og i ,2. Tilsvarende tall for kvinner i alderen 5059 år var 28,6, 04,2 og 84,8. Ondartede svulster var årsak til mer enn halvparten av alle dddsfall blant kvinner mellom 40 og 60 år, og forst etter 70årsalderen ble hjerte og karsykdommer registrert som viktigste årsak blant kvinner. Ondartede svulster var årsak til 22 prosent av alle dodsfall blant menn i 989 og 2 prosent blant kvinner. Deideligheten av ondartede svulster viste nedgang fra 988 til 989 blant menn og kvinner i aldersgruppene mellom 50 og 79 Ar. I 989 ble det registrert 468 dddsfall blant barn i forste leveår, og spedbarnsdddeligheten var 7,9 pr. 000 levendefddte. Spedbarnsdddeligheten har vært relativt konstant på 980tallet. I 989 dode 42 spedbarn av plutselig dd av ukjent årsak (krybbedddsyndromet) not 22 i 988 og 02 i 987. DOdeligheten av plutselig ukjent spedbarnsddd synes dkende og ble registrert mer enn tre ganger hyppigere i 989 enn for 20 Ar siden. Antall krybbedddsfall pr. 000 levendefddte var i perioden ,6, i 98985,8, i 988 2, og i 989 2,4.

12 . SURVEY The publication Causes of Death contains detailed tables on deaths by causes of death. For the whole country tables are given both according to the International detailed list, the International basic tabulation list and the Abbreviated Nordic list. The publication also gives data for counties, and separate tables for Oslo and Bergen. In order to show changes during the later years, survey tables are included, giving data on deaths and mortality for the period and for each year from DESIGN AND PROCEDURE 2.. Statistical basis The statistics are compiled from medical death certificates submitted by the public health officers. The certificates are matched against the civil death certificates submitted by the local population registers. Deaths for which medical certificates have not been received before the compilation deadline, are registered with unknown cause of death. Notifications of deaths occurring abroad are received through the Ministry of Foreign Affairs Coverage The statistics of causes of death comprise all deceased persons registered as resident in the civil population registers at the time of death, whether the death occurred in Norway or abroad. The international medical certificate authorized by the WHO (World Health Organization) is used. The medical certification is as far as possible the responsibility of the attending physician. Deaths occurring abroad are registered under the cause stated in the notification (issued by Norwegian consulates or other sources). The Central Bureau of Statistics collects additional information on: ) all death certificates mentioning the presence of cancer (tumor) which are matched against the files of the National Cancer Register, 2) all death certificates issued before results from autopsy or other postmortem examinations are available, 3) a number of deaths from diseases, when the information is insufficient for a specific classification, 4) a number of deaths caused by accidents/injuries, without information or with incomplete information about the external circumstances, 5) sudden deaths in cases where there is reason to believe that further information on the external circumstances may be obtained. The additional information is collected in cooperation with the medical consultant to the Central Bureau of Statistics. 3. TERMS AND VARIABLES In all tables giving age specifications, age is completed years at the date of the event. The causes of death are coded in accordance with the detailed list in "lassifikasjon av sykdommer, skader og dodsårsaker" (Standards for Norwegian Statistics no. 6). This is a Norwegian edition of the International Statistical Classification of 975 (9th revision). In order to adapt the classification to Norwegian conditions, minor divergences in the 4th digit have been introduced (see page 37 in the Standard). The coding principles, laid down by the WHO, are mainly the same as in the 8th revision, maintaining the selection and modification rules for inclusion, exclusion and combination of certain causes for underlying cause of death classification. Norway is carrying out multiple causes of death coding and tabulation, registering three associated causes. Partly for this reason we are diverging from the international rules on the following points:

13 2 No. 250 Diabetes mellitus. When reported as underlying cause to a cardiovascular disease, the cardiovascular condition is generally registered as underlying, with diabetes as associated cause. No Xanthomatosis. When reported as underlying cause to heart infarction (condition in 40), the heart condition is registered as underlying and xanthomatosis as associated cause. No. 490, 49 Bronchitis, No. 492 Emphysema and No. 493 Asthma. When reported with bronchiectasia (494), bronchiectasia is coded as underlying and the conditions in as associated causes. 4. REMARS TO THE TABLES In table, deaths in and for each year from 986 are given according to the abbreviated Nordic list for causes of death. In table 2, death rates are calculated according to the same list and for the same years. Table 3 contains deaths by sex and age according to the detailed international classification. Details for infant deaths by age are given in table 4. In table 6 deaths are shown according to the international basic tabulation list, while the tables 7 and 8 give deaths according to the abbreviated Nordic list. Population data by sex and age are given in table 20, making it possible to calculate other death rates than already published. Tables 5, 9, 0,, 2, 3, 4, 5 and 6 have been presented in NOS Health Statistics ending 987. Table 9 for 988, tables 7, 9,, 4 and 5 for 987 and tables 3 and 4 for 986 are corrected. The corrections are published in separate issues and can be ordered from the Central Bureau of Statistics, Division for health statistics. 5. SOME MAIN RESULTS In deaths were registered, of which men and women. The total mortality rate was 0.7 per 000 inhabitants. The mortality rate among men and women was.3 and 0., respectively. The infant mortality rate was 7.9 per 000 live births. In men and women died from diseases, while 760 men and 043 women died as a result of accidents, suicide and homicide. Nearly 80 per cent of the deaths were due to diseases in the three main groups: Diseases of the circulatory system (46.8 per cent), malignant neoplasms (2.7 per cent) and diseases of the respiratory system (9.8 per cent).

14 Tabell. Dddsfall etter årsak og kjonn Deaths by cause and sex Dødsårsak etter den forkortede Nr. nordiske liste 98 No. Cause of death. Nordic abbrevi 985' ated list 3 Dddsfall i alt M M Deaths, total F Tuberkulose M Andre infeksjonssykdommer M Ondartet svulst i spiserdret M Ondartet svulst i magesekken.. M Ondartet svulst i tynn og M tykktarmen M Ondartet svulst i endetarmen Ondartet svulst i bukspytt M kjertelen Ondartet svulst i åndedretts M organene og brysthulen Ondartet svulst i bryst M kjertelen Ondartet svulst i livmorhalsen Ondartet svulst i annen del av livmoren Ondartet svulst i eggstokk Ondartet svulst i prostata M Ondartet svulst i lymfatisk og M bloddannende vev Ondartet svulst med andre eller M uspesifiserte lokalisasjoner Godartede svulster og svulster M av uspesifisert art M Sukkersyke Andre indresekretoriske syk M dommer og stoffskiftesykdommer Sykdommer i blodet og de blod M dannende organer Alkoholisk psykose og alko M holisme M Andre mentale forstyrrelser Sykdommer i nervesystemet og M sanseorganene Reumatisk feber og reumatisk M hjertesykdom M Hypertensjonssykdommer M Ischemisk hjertesykdom M Andre hjertesykdommer arlesjoner i sentralnerve M systemet Arsgjennomsnitt for femårsperioden. 2 Uspesifisert aortaklappefeil er fra 986 flyttet til Andre hjertesykdommer (nr. 26). Annual average for the fiveyear period. 2 Unspecified diseases of aortic valve is from 986 moved to Other heart disease (no. 26).

15 Tabell (forts.). Dddsfall etter årsak og kjdnn Deaths by cause and sex Dødsårsak etter den forkortede 9 Nr.nordiske liste 985' Andre sykdommer i sirkulasjons M organene ' M Influensa M Lungebetennelse M Bronkitt, emsysem og astma Andre sykdommer i åndedretts M organene Sykdommer i munnhule, spiserdr, M magesekk og tolvfingertarm M Leverkirrose Andre sykdommer i forddyelses M organene M Nefritt og nefrose Nyrebetennelse og sten i nyre M og urinleder Prostatahypertrofi M Andre sykdommer i urin og M kjdnnsorganene omplikasjoner under svangerskap og fddsel Sykdommer i hud, skjelett M muskelsystem og bindevev Medfddte misdannelser M Visse tilstander med begynnelse M i den perinatale perioden Plutselig dd M Symptomer og ubestemte til M stander Trafikkulykker med motorkjdre M UV Forgiftningsulykker med alko M holer M Fall M Alle andre ulykker M Selvmord * Skade der det er uklart om den skyldes ulykke, eller er påfdrt M med hensikt Drap og annen voldsom dd M Arsgjennomsnitt for femårsperioden. 2 Lungeemboli er fra 986 flyttet til Andre hjertesykdommer (nr. 26). Annual average for the fiveyear period. 2 Pulmonary embolism is from 986 moved to Other heart disease (no. 26).

16 5 Tabell 2. Dddeligheten blant menn og kvinner, etter årsak. Odde pr innbyggere Sex specific death rates, by cause. Deaths per population "WeFderTTFFHETVa 'ee Nr. nordiske liste 98 No. Cause of death. Nordic abbrevi ated list Dddsfall i alt M M 27,7 4,5 60,3 39,9 3,3 Deaths, total F 934, 956,6 990,6 08,5 00,6. Tuberkulose M 2,3,6 2,6,7 2,2,6,4,5.4,3 2. Andre infeksjonssykdommer M 5,0 5, 5,2 4,6 4,5 5,2 5,3 5,9 6,8 6,2 3. Ondartet svulst i spiserdret M 4, 3,4 4,3 4,7 4,3,4,7,3 2,, 4. Ondartet svulst i magesekken M 24, 22,5 20,8 20,4 20,4 6, 3, ,2 3, 5. Ondartet svulst i tynn og M 8,3 20,9 9,8 22,8 2,5 tykktarmen 2,7 23,8 25, 23,8 2,8 6. Ondartet svulst i endetarmen M 4,3 5, 3,9 5, 4,6,0,0,7 0,4,4 7. Ondartet svulst i bukspytt M 3,9 3,4 3,8 5,5 4,5 kjertelen 2, 3,6 3,7 3,9 2,4 8. Ondartet svulst i åndedretts M 50,0 55, 53,9 55, 53,0 organene og brysthulen 3,5 6,4 6,2 8,4 9,3 9. Ondartet svulst i bryst M 0,3 0,2 0,2 0, 0,2 kjertelen 3,8 36,2 33,6 36,2 35,0 0. Ondartet svulst i livmorhalsen 7,2 7,0 7,2 7,9 6,2. Ondartet svulst i annen del av livmoren 5,8 4,8 6,0 6, 5,8 2. Ondartet svulst i eggstokk 4,4 5,5 4,9 4,4 4,8 3. Ondartet svulst i prostata M 39,7 42,5 42, 45,8 44,2 4. Ondartet svulst i lymfatisk og M 22,7 2,7 23,4 24,3 22,6 bloddannende vev 8, 7,8 7,5 20, 20,0 5. Ondartet svulst med andre eller M 59,2 58,4 59,6 58,4 59,0 uspesifiserte lokalisasjoner 48,3 46, 47,3 45,4 49, 6. Godartede svulster og svulster M 3,8 3,9 3,7 4,7 4,2 av uspesifisert art 5,0 5, 5,4 6, 4,6 7. Sukkersyke M 9,7 0,5,8 0,3 2,5, 0,7 3,0 4,3,5 8. Andre indresekretoriske syk M 2,3 3,0 3,6 3,3 4,0 dommer og stoffskiftesykdommer 2,4 2,7 2,6 3,2 4,0 9. Sykdommer i blodet og de blod M,8,7 2,5,8 2,0 dannende organer 2,2 2,5,9 2, 2,0 20. Alkoholisk psykose og alko M 6,4 7,3 8,3 0,0 8,2 holisme 0,8,4,,5,2 M 4,7 7,6 0,2. 9, 8,8 2. Andre mentale forstyrrelser 7,7 3, 8,4 9,6 7, 22. Sykdommer i nervesystemet og M 6,2 6,9 8,4 6,6 7,3 sanseorganene 3,5 4,7 6,3 6,7 6,5 23. Reumatisk feber og reumatisk M,6 2,6 2,0' 2,4,8 hjertesykdom 7, 5,3 5,2' 4,0 3,5 M 2,8,3 0,6 0,7 9,0 24. Hypertensjonssykdommer 4,4,9,9,7 9,0 25. Ischemisk hjertesykdom M , 344,2 325,6 32,6 204,4 22,0 28,4 29, 23,2 M ,5 63,4 56,9 60,6 26. Andre hjertesykdommer 5, ,9 69,6 77,2 Se note 2, side 3. I See note 2, page 3.

17 Tabell 2 (forts.). DOdeligheten blant menn og kvinner, etter årsak. Ddde pr innbyggere Sex specific death rates, by cause. Deaths per population Dødsårsak etter den forkortede9b Nr.nordiske liste arlesjoner i sentralnerve M 3,9 0,2 4,4 08,7 07,9 systemet 47,3 44,2 45,0 44,3 5,9 28. Andre sykdommer i sirkulasjons M 32,8 30,0' 30,9' 28,9' 3,9' organene 28,3 2,5' 22,2' 24,9' 24,3' M 2,7,9 0,9,5 2, 29. Influensa 4, 2,9,4 2,5 3,4 30. Lungebetennelse M 54,3 50,5 5,4 59,4 6, 65,4 67,4 73, 83,3 83,0 3. Bronkitt, emsysem og astma M 3, 3,9 3,6 35,0 33,8 4,5 6,9 8,2 8,4 8, 32. Andre sykdommer i åndedretts M 7,0 4,8 4,3 4,8 5, organene 4,5 3,8 4,4 4,0 3,7 33. Sykdommer i munnhule, spiserdr, M 7, 7,5 6, 8,7 7,5 magesekk og tolvfingertarm 5,7 5,6 6,7 6,7 5,8 34. Leverkirrose M 7,6 7,9 9,8 8,8 8,4 3,9 3,5 5,4 4,5 3,6 35. Andre sykdommer i forddyelses M 4,6 6,0 6,8 5,5 6,4 organene 8,2 2,5 23,7 20,2 24,6 36. Nefritt og nefrose M 3,0 6,4 5,8 5,5 5,3,6 4,3 4,5 4,7 4,7 37. Nyrebetennelse og sten i nyre M 3,8 2,5 2,6 2,7 2,8 og urinleder 5,5 4,7 4,9 5,0 5,0 38. Prostatahypertrofi M 4,8 4,0 4,0 3,6 3,2 39. Andre sykdommer i urin og M 4,0 3,4 4,3 3,3 3,4 kjonnsorganene 4, 3,7 4, 4,9 4,6 40. omplikasjoner under svangerskap og fddsel 0,0 0, 0, 0, 0,2 4. Sykdommer i hud, skjelett M 4,6 4,2 4,4 4,2 4,6 muskelsystem og bindevev 9,2 8,3 7,5 8,9 0,0 42. Medfoidte misdannelser M 6, 5,2 7,0 4,5 5,3 4,8 5,6 5,4 4,7 4,4 43. Visse tilstander med begynnelse M 3,2 3,9 3,5 5,9 3,8 I den perinatale perioden 2,4 2,8 3,5 3,8 3,4 44. Plutselig deld M 29,5 25,8 26,5 24,3 28,5 4,3 2,2 4,5 5, 4,8 45. Symptomer og ubestemte til M 5,5 6,3 4,4 3,6 4,5 stander 7, 6,7 7,5 9,0 9, 46. Trafikkulykker med motorkjdre M 3,9 6,3 3,9 2,3 3,3 tidy 5,6 6,4 5,5 5,0 5, 47. Forgiftningsulykker med alko M 3,2 2,7,7 2,3 3,4 holer 0,9 0,8 0,4 0,9 0,9 M 7,9 7,9 20, 20,3 2,5 48. Fall 25,3 27,8 25,4 29, 26,5 M 2,6 22,0 2,8 8,8 20,3 49. Alle andre ulykker 5,0 4,5 4,8 4,3 6,5 M 20,7 20,3 23,5 24,5 23,0 50. Selvmord 7,3 7,6 7,7 9,3 8,4 5. Skade der det er uklart om den skyldes ulykke, eller er pafdrt M 0,8 0,4 0,8,0,2 med hensikt 0,5 0,3 0,5 0,4 0,5 M,5 2,2,5,9,6 52. Drap og annen voldsom chid 0,8 0,9,4 0,5, Se note 2, side 4. ' See note 2, page 4.

18 7

19 8 Tabell 3. Dødsfall etter kjønn, alder og årsak. Hele Landet. Menn og kvinner Dødsårsak etter detaljert Alder ICD internasjonal liste I alt 9.rev. Cause of death. International Total Under detailed list MENN DØDSFALL I ALT DEATHS, TOTAL Alle dødsfall av sykdom Deaths from diseases, total I. INFESIOSE OG PARASITTIERE SYDOMMER 0039 I alt Salmonellainfeksjon i n a 009 Lite spesifisert tarminfeksjon _ 3 I 0Lungetuberkulose 9 08 Miliær tuberkulose Meningokokksykdom Septikemi Actinomykotiske infeksjoner, strålesopp infeksjoner ikke nærmere angitt Whipples sykdom 046. JakobCreutzfeldtsykdom Subakutt skleroserende panencefalitt.. i _ 052 Vannkopper/varicelia 053 Zoster (Herpes zoster) EncefaLitt etter meslinger 070. Virushepatitt A uten opplysning om leverkoma, Virushepatitt B med leverkoma _ I Virushepatitt B uten opplysning om leverkoma Virusinfeksjon i n a 3 35 Sarkoidose 7 _ 37.0 Seinvirkninger av tuberkulose i åndedrettsorganene eller uspesifisert Seinvirkninger av akutt poliomyelitt Seinvirkninger av andre og uspesifiserte infeksiøse og parasittære sykdommer i II. SVULSTER I alt Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget Ondartet svulst på Leppe 6 4 Ondartet svulst i tungen Ondartet svulst i de store spyttkjertlene 6 43 Ondartet svulst i tannkjøttet 2 44 Ondartet svulst i munnhulens gulv 8 45 Ondartet svulst i andre eller uspesifiserte deler av munnhulen 8 46 Ondartet svulst i oropharynx/munnsvelget 3 47 Ondartet svulst i nasopharynx/nesesvelget 4 48 Ondartet svulst i hypopharynx/strupesvelget Ondartet svulst i andre og lite spesifiserte lokalisasjoner av leppe, munnhule og pharynx 2

20 9 Deaths by sex, age and cause. Thn whole country. Males and females Age ICD 9. rev. 90 og over _

21 20 Tabell 3 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og årsak. Hele Landet. Menn og kvinner Dødsårsak etter detaljert ICD internasjonal liste 9.rev. Cause of death. International detailed list I alt Total Alder Under MENN (forts.) 5059 Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og og bukhinnen 50 Ondartet svulst i spiserøret 5 Ondartet svulst i magesekken 52 Ondartet svulst i tynntarmen innbefattet tolvfingertarmen 53 Ondartet svulst i tykktarmen 54 Ondartet svulst i endetarmen innbefattet overgangen til sigmoideum og anus 55.0 Ondartet svulst primært i leveren 55. Ondartet svulst i intrahepatiske galleganger 55.2 Ondartet svulst i Leveren uten opplysning om primær eller sekundær 56.0 Ondartet svulst i galleblæren 56. Ondartet svulst i extrahepatiske galleganger 56.2 Ondartet svulst i Papilla Vateri 57 Ondartet svulst i bukspyttkjertelen ondartet svulst i åndedrettsorganene og brysthulens organer 60 Ondartet svulst i nesehulen, mellomøre og bihulene 6 Ondartet svulst i strupen 62.9 Ondartet svulst i bronchus og lunge i n a 63.9 Ondartet svulst i pleura i n a 64.9 Ondartet svulst i uspesifisert del av mediastinum 7075 Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst 70 Ondartet svulst i knokler og leddbrusk 7 Ondartet svulst i bindevev og annet bløtt vev 72 Ondartet felekksvulst i huden 73 Annen ondartet svulst i huden 75 Ondartet svulst i brystkjertelen hos menn 7989 Ondartet svulst i urin og kjønnsorganene 85 Ondartet svulst i prostata 86 Ondartet svulst i testikkel 87.4 Ondartet svulst i uspesifisert del av penis 87.7 Ondartet svulst i scrotum 88 Ondartet svulst i urinblæren 89.0 Ondartet svulst i nyre unntatt nyrebekken 89. Ondartet svulst i nyrebekken 89.2 Ondartet svulst i ureter 89.3 Ondartet svulst i urethra _ _ 52 _ 3 _ 3 _ Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon

22 2 Deaths by sex, age and cause. The whole country. Males and females Age og over ICD 9. rev _ _ _ I _ i _ i 89.2 _ i I

23 22 Tabell 3 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og årsak. Hele landet. Menn og kvinner Dødsårsak etter detaljert ICD internasjonal Liste I alt 9.rev. Cause of death. International Total detailed list Under 4 Alder MENN (forts.) Ondartet svulst i øye 7 Ondartet svulst i hjernen 26 Ondartet svulst i andre og uspesifiserte deler av nervesystemet 3 93 Ondartet svulst i skjoldbruskkjertelen/ glandula thyreoidea Ondartet svulst i binyre 94.3 Ondartet svulst i hypofysen og ductus craniopharyngealis 94.4 Ondartet svulst i corpus pineale 95.0 Hodet, ansiktet, nakken og halsen 95.2 Ondartet svulst i abdomen Ondartet svulst, multiple Lokalisasjoner Ondartet svulst, cancer carcinom, sarkom i n a Ondartet svulst i Lymfatisk og 'ploddannende vev _ NonHodgkin lymfom, lymfocytar type NonHodgkin Lymfom, lymfoplasmocytar.. type NonHodgkin lymfom, plasmocytar type NonHodgkin lymfom, centroblastisk/ cytar type NonHodgkin lymfom, Lymfoblastisk type NonHodgkin Lymfom, immunohlastisk type NonHodgkin lymfom, uspesifisert type Malign histiocytose Lymfekreft i n a Hodgkins sykdom med lymfocytthistiocytt dominans 20.5 Hodgkins sykdom med nodular sklerose 20.6 Hodgkins sykdom med blandet cellularitet Hodgkins sykdom i n a Nodulart lymfom LeAkemisk retikuloendoteliose Andre Lymfomer 59 T Andre og uspesifiserte svulster i Lymfatisk og histiocytart vev Multiple myelomer Akutt lymfatisk leukemi ronisk lymfatisk Leukemi 24 _ Annen og uspesifisert Lymfatisk leukemi Akutt myeloid leukemi ronisk myeloid Leukemi Annen og uspesifisert myeloid Leukemi Akutt monocyttleukemi ronisk monocyttleukemi Uspesifisert monocyttleukemi Akutt erytremi og erytroleukemi Akutt Leukemi i n a Leukemi i n a Godartede svulster 7 2 Godartet svulst i andre deler av fordøyelsesorganene 22 Godartet svulst i åndedrettsorganene og brysthulens organer

24 2 3 Deaths by sex, age and cause. The whole country. Males and females Age og over ICD 9. rev. i i i _ i _ _ _ i _ i _ _ i

25 2 4 Tabell 3 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og rsak. Hele Landet. Menn og kvinner Dødsårsak etter detaljert Alder ICD internasjonal liste I alt 9.rev. Cause of death. International Total Under detailed list MENN (forts.) 225 Godartet svulst i hjernen og andre deler av nervesystemet Svulster med usikker utvikling Neurofibromatose/von Recklingshausens sykdom Polycythaemia vera Svulst med usikker utvikling i annet Lymfatisk og bloddannende vev Svulst med usikker utvikling i ubestemt lokalisasjon 239 Svulster av uspesifisert art Svulst av uspesifisert art i fordøyelsesorganene Svulst av uspesifisert art i åndedrettsorganene Svulst av uspesifisert art i hjernen Svulst av uspesifisert art med andre spesifiserte lokalisasjoner 4 III. INDRESERETORISE SYDOMMER, ERNARINGS OG STOFFSIFTE SYDOMMER OG FORSTYRRELSER I IMMUNSYSTEMET I alt Ikketoksisk knutestruma 244 Ervervet hypotyreoidisme 250 Sukkersyke 252 Sykdommer i parathyreoidea Diabetes insipidus Binyrebarkinsuffisiens 262 Annen alvorlig proteinkalori feilernæring Annen og uspesifisert proteinkalori feilernæring Andre og uspesifiserte symptomer på tiaminmangel 3 _ Rein hyperkolesterolemi Makro globulinemi Andre forstyrrelser av plasmaprotein stoffskiftet 274 Arthritis urica/urinsur gikt Forstyrrelser i kalkstoffskiftet Dehydrering 6 _ Cystisk fibrose Amyloidose Mukopolysakkaridose Annen mangel på sirkulerende enzymer Cellular immunsvikt/akvirert immundefekt syndromet AIDS Uspesifisert immunsvikt Autoimmun sykdom ikke klassifisert annet sted

26 Deaths by sex, age and cause. The whole country. Males and females Age 90 og over ICD 9 rev _

27 26 Tabell 3 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og årsak. Hele Landet. Menn og kvinner ICD 9. rev. Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed List Alder I alt Total Under MENN (forts.) IV. SYDOMMER I BLODET OG DE BLOD DANNENDE ORGANENE I alt 4 ^ _. 280 Jernmangelanemier 28.0 Perniciøs anemi Ervervet hemolytisk anemi i n a Ervervet apiastisk anemi Aplastisk anemi i n a Anemi i n a Hemofili A (faktor VIII)/hemofili i.n.a Disseminert intravaskuimr koagulasjon DIC 287.0Allergisk purpura Idiopatisk trombocytopenisk purpura ITP Trombocytopeni i n a Agranulocytose Andre sykdommer i milten Andre sykdommer i blodet og de bloddannende organer 2 3 _.. ^ ^ _ ^ ^.. ^ _.. _ V. SINNSLIDELSER I alt Senil demenq Presenil demens Arterioskierotisk demens Andre senile og presenile, organisk psykotiske tilstander i n a Delirium tremens Annen alkoholbetinget demens Paranoid type Manisk depressiv psykose, sirkulær type i manisk fase 303 Avhengighet av alkohol Avhengighet av stoff eller medikamenter 36 _.._. _. _. _ VI. SYDOMMER I NERVESYSTEMET OG SANSEORGANENE I alt Haemophilusmeningitt Pneumokokkmeningitt Meningitt forårsaket av uspesifiserte bakterier Meningitt i n a Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt i n a Leukodystrofi Cerebral lipidose Cerebral degenerasjon i barneårene i.n.a Alzheimers sykdom Obstruktiv hydrocefalus/ervervet _ 4 5 i i 2 i 9 _ 2 hydrocefalus i n a 33.8 Annen cerebral degenerasjon eller atrofi Annen cerebral degenerasjon i.n.a Parkinsons sykdom _ ^....._..... _.. _ ^. _.. ^

28 2 7 Deaths by sex, age and cause. The whole country. Males and females Age 90 og over ICD 9. rev

29 28 TabelL 3 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og årsak. HeLe Landet. Menn og kvinner Dødsårsak etter detaljert Alder ICDinternasjonal liste I alt 9.rev. Cause of death. International Total Under detailed list MENN (forts.) Andre degenerative sykdommer i basalgangiene Huntingtons sykdom Annen cerebellar ataksi Infantil spinal muskelatrofi/werdnig Hoffmann sykdom 335. Progressiv spinal muskelatrofi Amyotrofisk lateral sklerose Andre og uspesifiserte sykdommer i de motoriske neuroner Syringomyeli og syringobulbi Ryggmargssykdom i n a 340 Multippel sklerose 342 Halvsidig hjernelammelse 343 Cerebral parese 345 Epilepsi EncefaLopati, i n a Annen arvelig og idiopatisk perifer nevropati Arvelig og idiopatisk perifer nevropati i n a Akutt idiopatisk polyradikulopati/ GuillainBarre syndromet Alkoholisk polynevropati Annen og uspesifisert inflammatorisk og toksisk nevropati Myasthenia gravis 359. Dystrophia musculorum progressiva Muskelsykdr,mmer med myotoni Andre muskelsykdommer 382 Suppurerende og uspesifisert mellomørebetennelse ^ 2 VII. SYDOMMER I SIRULASJONSORGANENE I alt 394 Mitralklaffefeil 395 Aortaklaffefeil 396 ombinert mitral og aortaklaffefeil Sykdommer i andre deler av endokardiet 398 Annen reumatisk hjertesykdom 40 Primær hvpertensjon 402 Hypertensiv hjertesykdom 403 Hypertensiv nyresykdom 404 Hypertensiv hjerte og nyresykdom 40 Akutt myokardinfarkt/infarctus cordis recens 4 Annen akutt eller subakutt ischemisk hjertesykdom 43 Angina pectoris 44.0 oronar aterosklerose 44. Hjerteaneurisme 44.3 Insufficientia cordis post infarctum I, 44.8 Annen kronisk myokardial ischemi 44.9 Ischemisk hjertesykdom i n a 45.0 Cor pulmonale acutum 45. Lungeemboli 46.0 Primær pulmonal hypertensjon 46. yfoskoliotisk hjertesykdom 46.9 Pulmonal hjertesykdom i n a Annen og uspesifisert akutt perikarditt _.. _ ' 2

30 29 Deaths by sex, age and cause. The whole country. Males and females Age og over LCD 9. rev i i334.3 _ _ i I 359. i _ i _ _

31 30 Tabell 3 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og årsak. Hele landet. Menn og kvinner Dødsårsak etter detaljert Alder ICD internasjonal Liste I alt 9.rev. Cause of death. International Total Under detailed List MENN (forts.) 42.0 Akutt og subakutt bakteriell endokarditt 42.9 Akutt endokarditt i n a Hemoperikard Mitralklaffefeil i.n.a. eller av gitt årsak unntatt reumatisk 424. Aortaklaffefeil i.n.a. eller av gitt årsak unntatt reumatisk Ikkereumatisk trikuspidalklaffefeil Endokarditt, usp.sifisert klaffefeil Endokardial fibroelastose Annen primer kardiomyopati Alkoholisk kardiomyopati 426. Annet og uspesifisert atrioventrikulart blokk Grenblokk i n a Annet hjerteblokk Andre ledningsforstyrrelser Hjerteblokk i n a 427. Paroksysmal ventrikular takykardi Paroksysmal takykardi i n a Atrieflimmer Ventrikkelflimmer Hjertestans Premature slag Andre rytmeforstyrrelser Arrhythmia (cordis) i n a Stuvningssvikt Venstresidig hjertesvikt Hjertesvikt i n a Myokarditt i n a 429. Myokardial degenerasjon ardiovaskular sykdom i n a ardiomegali Hjertesykdom (organisk) i n a 430 Subarachnoidal blødning 43 Hjerneblødning 432 Annen og uspesifisert intrakraniell blødning 433 Okklusjon og stenose av precerebrale arterier Hjernetrombose 434. Hjerneemboli Hjerneinfarkt i n a 435 Forbigående fokal cerebral ischemi 436 Akutt, men ubestemt karlesjon i sentralnervesystemet Cerebral aterosklerose 437. Annen generell ischemisk karsykdom i sentralnervesystemet Encephalopathia hypertensiva Intrakranielt ikkerumpert aneurisme Andre og ubestemte karlesjoner i sentralnervesystemet 438 seinfølger av cerebrovaskulære sykdommer _ _.. _ Arteriesklerose av aorta Arteriesklerose av arteria renalis Arteriesklerose av arteriene til ekstremitetene Generalisert og uspesifisert arteriesklerose Dissekerende aortaaneurisme alle deler Rumpert torakalt aortaneurisme 9 _

32 3 Deaths by sex, age and cause. The whole country. Males and females Age og over CD 9. rev _ i _ _ 2 _ _ _ _ _ _

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer Europeisk kortliste for dødsårsaker (COD-SL-2012) Omkodingen fra ICD-8/-9/-10 følger Eurostats liste. Omkodingen fra ICD-6/-7 er utarbeidet internt ved FHI. KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD-10

Detaljer

C 386 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Dødsårsaker 1994. Causes of Death 1994

C 386 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Dødsårsaker 1994. Causes of Death 1994 C 386 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Dødsårsaker 994 Causes of Death 994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Osloongsvinger 997 Standardtegn i tabeller Symbols in tables

Detaljer

C 155. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Dødsårsaker 1992 Hovedtabeller. Causes of Death 1992 Main Tables

C 155. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Dødsårsaker 1992 Hovedtabeller. Causes of Death 1992 Main Tables C 55 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Dødsårsaker 992 Hovedtabeller Causes of Death 992 Main Tables Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo ongsvinger 994 Standardtegn i

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 731 DØDSÅRSAKER HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH 1986 MAIN TABLES ISBN ISSN X

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 731 DØDSÅRSAKER HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH 1986 MAIN TABLES ISBN ISSN X NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 731 DØDSÅRSAKER 1986 HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH 1986 MAIN TABLES STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 1987 ISBN 8253725671 ISSN 0550032X EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Dødsårsaker 1995. Causes of Death 1995. C 490 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Dødsårsaker 1995. Causes of Death 1995. C 490 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 490 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Dødsårsaker 995 Causes of Death 995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Osloongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Dødsårsaker 1997. Causes of Death 1997. C 639 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Dødsårsaker 1997. Causes of Death 1997. C 639 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 639 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Dødsårsaker 1997 Causes of Death 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

DØDSÅRSAKER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 887 HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH 1988 MAIN TABLES STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990

DØDSÅRSAKER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 887 HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH 1988 MAIN TABLES STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTI B 887 DØDSÅRSAER 988 HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH 988 MAIN TABLES STATISTIS SENTRALBYRÅ OSLOONGSVINGER 990 ISBN 85378786 ISSN 055003X EMNEGRUPPE Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax:

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax: Til salgs hos: Akademika avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 7 Postboks 834 Dep 0033 Oslo Tlf.: 67 70 Telefax: 4 05 5 NORGES OFFISIELLE STATISTI C 79 DØDSÅRSAER 99 HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH

Detaljer

Prioriteringsutvalget 13. febr 2012, Værnes Forklarer ulik helsetjeneste dødelighetsforskjellene mellom norske byer?

Prioriteringsutvalget 13. febr 2012, Værnes Forklarer ulik helsetjeneste dødelighetsforskjellene mellom norske byer? Prioriteringsutvalget 13. febr 2012, Værnes Forklarer ulik helsetjeneste dødelighetsforskjellene mellom norske byer? Jon Ivar Elstad NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

HKR_Kvalifiserende diagnosekoder_2012-09-07.xlsx Kvalifiserende ICD-10 diagnoser 1 av 10

HKR_Kvalifiserende diagnosekoder_2012-09-07.xlsx Kvalifiserende ICD-10 diagnoser 1 av 10 Kilde: http://www.kith.no/upload/6475/icd102012_fulltekst_120112.txt Passord for å låse opp: ICD-10 Gjelder for uttrekk fra NPR fra og med 1. tertial 2012-09-07. ICD-10 kode Fulltekst Merknad/forklaring

Detaljer

DØDELIGHETSFORHOLD I FYLKENE

DØDELIGHETSFORHOLD I FYLKENE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 298 DØDELIGHETSFORHOLD I FYLKENE 964-967 MORTALITY RATES IN COUNTIES 964-967 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 969 . FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

DØDELIGHETSUTVIKLING OG DØDSÅRSAKSMØNSTER

DØDELIGHETSUTVIKLING OG DØDSÅRSAKSMØNSTER STATISTISKE ANALYSER NR. 9 DØDELIGHETSUTVIKLING OG DØDSÅRSAKSMØNSTER 1951-1970 MORTALITY TREND AND MORTALITY PATTERN 1951-1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1974 ISBN

Detaljer

C 246. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Dødsårsaker Causes of Death 1993

C 246. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Dødsårsaker Causes of Death 1993 C 246 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Dødsårsaker 993 Causes of Death 993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Osloongsvinger 995 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 15 DØDSÅRSAKER HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH 1990 MAIN TABLES ISBN ISSN X

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 15 DØDSÅRSAKER HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH 1990 MAIN TABLES ISBN ISSN X NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 5 DØDSÅRSAKER 990 HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH 990 MAIN TABLES STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 99 ISBN 85373648 ISSN 055003X EMNEGRUPPE Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

Dødsårsaker 1989-1998. Causes of Death 1989-1998. C 679 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Dødsårsaker 1989-1998. Causes of Death 1989-1998. C 679 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 679 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Dødsårsaker 1989-1998 Causes of Death 1989-1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I

Detaljer

muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Hjerte og karregisteret

muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Hjerte og karregisteret , muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Nasjonalt nettverk for forskning i helseforetakene, Nettverksmøte forskning i helseforetak 1 2. s formål Formålet med er å bidra til bedre

Detaljer

Dødsårsaker 1996. Causes of Death 1996 C 591. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Dødsårsaker 1996. Causes of Death 1996 C 591. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger C 59 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Dødsårsaker 996 Causes of Death 996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo ongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Epidemiologi: Kreftrisiko, kreftforekomst, samfunn og forebygging

Epidemiologi: Kreftrisiko, kreftforekomst, samfunn og forebygging Epidemiologi: Kreftrisiko, kreftforekomst, samfunn og forebygging Klinisk emnekurs i onkologi Oslo legeforening Oslo, 9. oktober 2014 Tom K Grimsrud Disposisjon > Kort om Kreftregisteret og foreleseren

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 6340 DØDSÅRSAKER 1981 HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH MAIN TABLES STATISTISK SENTRALBYRA ISBN 82-537-1853-5 ISSN 0550-032X

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 6340 DØDSÅRSAKER 1981 HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH MAIN TABLES STATISTISK SENTRALBYRA ISBN 82-537-1853-5 ISSN 0550-032X NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 6340 DØDSÅRSAKER 98 HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH 98 MAIN TABLES STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 982 ISBN 825378535 ISSN 0550032X FORORD Denne publikasjonen inneholder

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 86-955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 856-955 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. 0 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 856-955 TREND OF MORTALITY AND

Detaljer

Hjerte- og karregisteret. Appendiks Dødsårsaker 2014

Hjerte- og karregisteret. Appendiks Dødsårsaker 2014 Hjerte- og karregisteret Appendiks Dødsårsaker 2014 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Område 3 Avdeling for helseregistre 12. desember 2015 Tittel: Hjerte- og karregisteret Appendiks - Dødsårsaker

Detaljer

Dødsårsaker 1991-2000. Causes of Death 1991-2000. D 189 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Dødsårsaker 1991-2000. Causes of Death 1991-2000. D 189 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 189 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Dødsårsaker 1991-2000 Causes of Death 1991-2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I

Detaljer

Dødelighetsforskjeller mellom Norge og Sverige. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Dødelighetsforskjeller mellom Norge og Sverige. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Dødelighetsforskjeller mellom Norge og Sverige ii Tittel Dødelighetsforskjeller mellom Norge og Sverige Institusjon Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Ansvarlig John-Arne Røttingen, direktør

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

DØDSÅRSAKER 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 813 HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH 1987 MAIN TABLES STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989

DØDSÅRSAKER 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 813 HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH 1987 MAIN TABLES STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 83 DØDSÅRSAKER 987 HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH 987 MAIN TABLES STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 989 ISBN 853779 ISSN 055003X EMNEGRUPPE Helseforhold og heisetjeneste,

Detaljer

Ulykker, drap og selvmord i 150 år

Ulykker, drap og selvmord i 150 år Voldsomme dødsfall 185 24 Historisk helsestatistikk Anne Gro Pedersen Ulykker, drap og selvmord i 15 år Fram til den annen verdenskrig var det drukningsulykker som dominerte blant de voldsomme dødsfallene.

Detaljer

1-3. (Dødsårsaksregisterets formål) overvåke dødsårsaker og belyse endringer i dødsårsaker over tid

1-3. (Dødsårsaksregisterets formål) overvåke dødsårsaker og belyse endringer i dødsårsaker over tid Om dødsårsaksregisteret og koding av underliggende dødsårsak. Pieter Bruegel d.e. The Triumph of Death c. 1562 Oil on panel Museo del Prado, Madrid London 1665 1-3. (Dødsårsaksregisterets formål) overvåke

Detaljer

EN VURDERING AV DØDSÅRSAKSSTATISTIKKEN

EN VURDERING AV DØDSÅRSAKSSTATISTIKKEN RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 80/13 EN VURDERING AV DØDSÅRSAKSSTATISTIKKEN FEIL PA DØDSMELDINGENE EVALUATION OF THE CAUSE-OF-DEATH-STATISTICS AV/BY EYSTEIN GLATTRE OG ELLEN BLIX OSLO 1980 ISBN 82-537-1136-0

Detaljer

INNHOLD. Nr. 49/90 5. desember 1990. Side. Emne. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050. Retting til SU nr. 47, 1990 1. 22 Dødsårsakene, 1989 2

INNHOLD. Nr. 49/90 5. desember 1990. Side. Emne. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050. Retting til SU nr. 47, 1990 1. 22 Dødsårsakene, 1989 2 Nr. 49/90 5. desember 1990 INNHOLD Emne Side 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050. Retting til SU nr. 47, 1990 1 22 Dødsårsakene, 1989 2 22 Dødelighet omkring fadselen og i ferste leveår, 1989 6

Detaljer

STATISTIKK FRA DET ØKONOMISKE OG MEDISINSKE INFORMASJONSSYSTEM

STATISTIKK FRA DET ØKONOMISKE OG MEDISINSKE INFORMASJONSSYSTEM RAPPORTER FRA STATISTIS SENTRALBYRÅ 80/0 STATISTI FRA DET ØONOISE OG EDISINSE INFORASJONSSYSTE ALINNELIGE SOATISE SYEHUS 978 OSLO 980 ISBN 85790 ISSN 08 FORORD Denne publikasjonen inneholder statistikk

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 334 REGIONAL DØDELIGHET REGIONAL MORTALITY ISBN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 334 REGIONAL DØDELIGHET REGIONAL MORTALITY ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 334 REGIONAL DØDELIGHET 1976-1980 REGIONAL MORTALITY 1 9 7 6 1 9 3 0 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1845-4 FORORD Denne publikasjonen inneholder

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY N ORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 790 REGIONAL DØDELIGHET 1981-1985 REGIONAL MORTALITY 1981-1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988

Detaljer

I0 77/2,5,22. juli 1977 ØMI - STATISTIKK 1975 FOR ALMINNELIGE SOMATISKE SYKEHUS I NNHOLD. Side 1 Omfang og definisjoner 2 Tabellregister 3

I0 77/2,5,22. juli 1977 ØMI - STATISTIKK 1975 FOR ALMINNELIGE SOMATISKE SYKEHUS I NNHOLD. Side 1 Omfang og definisjoner 2 Tabellregister 3 I0 77/2,5,22. juli 977 ØMI STATISTIKK 975 FOR ALMINNELIGE SOMATISKE SYKEHUS I NNHOLD Side Omfang og definisjoner 2 Tabellregister 3, Ikke for offentliggjøring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan

Detaljer

Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2014. Dødsårsaksregisteret

Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2014. Dødsårsaksregisteret 2015 Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2014 Dødsårsaksregisteret Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2014 Dødsårsaksregisteret 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Område 3, Avdeling for helseregistre

Detaljer

REGIONAL DØDELIGHET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 672 REGIONAL MORTALITY STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 ISBN

REGIONAL DØDELIGHET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 672 REGIONAL MORTALITY STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 672 REGIONAL DØDELIGHET 1969-1972 REGIONAL MORTALITY 1969-1972 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1974 ISBN 82-537.0419-4 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2013-2014

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2013-2014 Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2013-2014 Helsedirektoratet 18.11.2013 Dokumentet inneholder endringer fra WHOs oppdateringsdokumenter som er anbefalt innført fra 2014 og relevante for norske

Detaljer

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Marta Ebbing Prosjektleder, Hjerte og karregisteret Gardermoen, 30. november 2012 Hjerte og karregisteret HKR etableringen Politisk arbeid Lov 03/10 Forskrift

Detaljer

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no www.fhi.no/registre Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Kvalitetsregisterkonferansen Disposisjon Om hjerte og karsykdom Om basisregisteret kvalitetsregistrene fellesregistermodellen Noen data før vi

Detaljer

På liv og død Helsestatistikk i 150 år

På liv og død Helsestatistikk i 150 år 94 Statistiske analyser Statistical Analyses På liv og død Helsestatistikk i 150 år Ragnhild Rein Bore (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 77 HELSESTATISTIKK 980 H EALTH STATISTICS 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 98 ISBN 85775 ISSN 07906 FORORD Publikasjonen Helsestatistikk 980 er en samlepublikasjon

Detaljer

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 TRYGDESTATSTIKK UFØRE 987 NATIONAL INSURANCE DISABLED 987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 990 ISBN 8253729685 ISSN 08004064 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen

Detaljer

DØDSÅRSAKER HOVEDTABELLER . CAUSES OF DEATH. 1977 Main Tables STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1978

DØDSÅRSAKER HOVEDTABELLER . CAUSES OF DEATH. 1977 Main Tables STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK DØDSÅRSAKER 977 HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH 977 Main Tables STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 978 ISBN 847098 ISSN 05500X FORORD,,,,:, op)gaver4

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 3 Inntekt, trygd og helse

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 3 Inntekt, trygd og helse Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 3 Inntekt, trygd og helse 03.12.2014 Kapittel 3 Inntekt, trygd og helse I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Person- og husholdningsinntekt Trygdeytelser

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2013. Dødsårsaksregisteret

Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2013. Dødsårsaksregisteret 2015 Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2013 Dødsårsaksregisteret Dødsfall i Norge blant ikke- bosatte 2013 Dødsårsaksregisteret 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for helseregistre Dødsårsaksregisteret

Detaljer

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 STATISTISKE ANALYSER 52 DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 FOETAL AND INFANT MORTALITY 1971-1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2064-5 ISSN 0333-0621

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK 1984 HEALTH STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 234 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 234 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 4 HELSESTATISTIKK 966 HEALTH STATISTICS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Sundhedstilstanden og medicinalforholdene

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK 1982 HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling) Helseforhold

Detaljer

Slope-Intercept Formula

Slope-Intercept Formula LESSON 7 Slope Intercept Formula LESSON 7 Slope-Intercept Formula Here are two new words that describe lines slope and intercept. The slope is given by m (a mountain has slope and starts with m), and intercept

Detaljer

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 573 FOLKEMENGDENS BEVEGELSE 1984 VITAL STATISTICS AND MIGRATION STATISTICS 1 984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2269-9 ISSN 0377-8797 EMNEGRUPPE

Detaljer

2A September 23, 2005 SPECIAL SECTION TO IN BUSINESS LAS VEGAS

2A September 23, 2005 SPECIAL SECTION TO IN BUSINESS LAS VEGAS 2A September 23, 2005 SPECIAL SECTION TO IN BUSINESS LAS VEGAS SPECIAL SECTION TO IN BUSINESS LAS VEGAS 3A September 23, 2005 SEE, PAGE 8A Businesses seek flexibility. It helps them compete in a fast-paced,

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

H ELSESTATI STI KK HEALTH STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 707 ISBN 82-537-0468-2 OSLO 1975 STATISTISK SENTRALBYRÅ

H ELSESTATI STI KK HEALTH STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 707 ISBN 82-537-0468-2 OSLO 1975 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 707 H ELSESTATI STI KK 973 HEALTH STATISTICS 973 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 975 ISBN 85370468 FORORD Helsestatistikk 973 inneholder

Detaljer

DØDELIGHET I YRKER OG SOSIOØKONOMISKE GRUPPER 1970-1980

DØDELIGHET I YRKER OG SOSIOØKONOMISKE GRUPPER 1970-1980 STATISTISKE ANALYSER 56 DØDELIGHET I YRKER OG SOSIOØKONOMISKE GRUPPER 1970-1980 MORTALITY BY OCCUPATION AND SOCIO-ECONOMIC GROUP IN NORWAY 1970-1980 AV/BY JENS-KRISTIAN BORGAN OG LARS B. KRISTOFERSEN STATISTISK

Detaljer

Om statistikken Rapport oppdatert:

Om statistikken Rapport oppdatert: AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Januar - mars 2018 Om statistikken Rapport oppdatert: 03.04.2018 "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no

Detaljer

100 år med redusert spedbarnsdødelighet

100 år med redusert spedbarnsdødelighet 100 år med redusert spedbarnsdødelighet I 2000 døde 226 barn før fylte ett år. I løpet av 1900-tallet har det vært en dramatisk nedgang i slike dødsfall. De 226 barna tilsvarer 3,8 barn per 1 000 levendefødte.

Detaljer

Om statistikken Rapport oppdatert:

Om statistikken Rapport oppdatert: AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Januar - juni 2017 Om statistikken Rapport oppdatert: 04.07.2017 "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no

Detaljer

Om statistikken Rapport oppdatert:

Om statistikken Rapport oppdatert: AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Januar - september 2017 Om statistikken Rapport oppdatert: 10.10.2017 "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 660 DØDSÅRSAKER HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH 1985 MAIN TABLES ISBN ISSN X

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 660 DØDSÅRSAKER HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH 1985 MAIN TABLES ISBN ISSN X NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 660 DØDSÅRSAKER 985 HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH 985 MAIN TABLES STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 986 ISBN 825372452 ISSN 0550032X EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK 1983 HEALTH STATISTICS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE Helseforhold ANDRE EMNEORD Dødelighet

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Tidsserie måned

AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Tidsserie måned Om statistikken Rapport oppdatert: 02.05.2019 "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden " Mottakere av arbeidsavklaringspenger

Detaljer

AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Tidsserie måned

AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Tidsserie måned Om statistikken Rapport oppdatert: 02.07.2019 "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden " Mottakere av arbeidsavklaringspenger

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Om statistikken Rapport oppdatert:

Om statistikken Rapport oppdatert: AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Januar - april 2017 Om statistikken Rapport oppdatert: 08.05.2017 "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no

Detaljer

Kreft nye pakkeforløp Østfold. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold 13 mars 2015

Kreft nye pakkeforløp Østfold. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold 13 mars 2015 Kreft nye pakkeforløp Østfold Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold 13 mars 2015 Disposisjon Bakgrunn Diagnoseveilederene Hjemmesiden til SØF Henvisninger innhold Forløpskoordinator

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1710 Demografi grunnemne Eksamensdag: 10.12.2013 Sensur blir annonsert: 03.01.2014 Tid for eksamen: kl. 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

Metodisk kvalitetsvurdering av systematisk oversikt. Rigmor C Berg Kurs H, mars 2019

Metodisk kvalitetsvurdering av systematisk oversikt. Rigmor C Berg Kurs H, mars 2019 Metodisk kvalitetsvurdering av systematisk oversikt Rigmor C Berg Kurs H, mars 2019 Oppsummering av forskning har lang tradisjon 12th century: knowledge syntheses in field of philosophy 17th century: statistical

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ POPULATION PROJECTIONS NATIONAL AND REGIONAL FIGURES 89 / august 1989

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ POPULATION PROJECTIONS NATIONAL AND REGIONAL FIGURES 89 / august 1989 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 89 / 28 3. august 1989 POPULATION PROJECTIONS 1987-2050 NATIONAL AND REGIONAL FIGURES FRAMSKRIVING AV FOLKEMENGDEN 1987-2050 NASJONALE OG REGIONALE TALL by/av Inger

Detaljer

Over personer vil få en kreftdiagnose i Norge i 2015.

Over personer vil få en kreftdiagnose i Norge i 2015. Over 30 000 personer vil få en kreftdiagnose i Norge i 2015. Hvordan har utviklingen vært? Hvordan blir den fremover? Hva kan vi bidra med? Steinar Tretli, PhD, Professor Kreftregisteret/ NTNU- ISM Litt

Detaljer

STATISTIKK FRA DET ØKONOMISKE OG MEDISINSKE INFORMASJONSSYSTEM

STATISTIKK FRA DET ØKONOMISKE OG MEDISINSKE INFORMASJONSSYSTEM RAPPORTER FRA STATISTIS SENTRALBYRÅ 9/0 STATISTI FRA DET ØONOISE OG EDISINSE INFORASJONSSYSTE ALINNELIGE SOATISE SYEHUS 9 OSLO 99 ISBN 8098 FORORD Vedlagte tabeller er utarbeidd på grunnlag av anonymiserte

Detaljer

Vilkår - Kritisk Sykdom Vilkår av 01.04.2016 Erstatter vilkår av 01.09.2014

Vilkår - Kritisk Sykdom Vilkår av 01.04.2016 Erstatter vilkår av 01.09.2014 Vilkår - Kritisk Sykdom Vilkår av 01.04.2016 Erstatter vilkår av 01.09.2014 1. Utbetaling ved Kritisk Sykdom: Den avtalte forsikringssummen utbetales som et engangsbeløp dersom forsikrede i forsikringstiden

Detaljer

Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG

Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG OPPLAND Januar - august 2012 Aar 2012 Fylke Oppland (Alle) KommuneStørrelseKategori (Alle) 0501 Lillehammer 22 354 308 19 405 100 % 100 % -2 Sum øvrige

Detaljer

DØDSÅRSAKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 168 HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH. Main Tables ISBN ISSN X

DØDSÅRSAKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 168 HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH. Main Tables ISBN ISSN X NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 68 DØDSÅRSAKER 979 HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH 979 Main Tables STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 980 ISBN 82537208 ISSN 0550032X FORORD

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

BEFOLKNINGSSTATISTIKK 1992 HEFTE II

BEFOLKNINGSSTATISTIKK 1992 HEFTE II NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK C 40 BEFOLKNINGSSTATISTIKK 1992 HEFTE II FOLKEMENGD 1. JANUAR POPULATION STATISTICS 1992 VOLUME II POPULATION 1 JANUARY STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3730-0

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 411 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1971

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 411 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 4 ^ HELSESTATISTIKK 969 HEALTH STATISTICS 969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 97 FORORD Helsestatistikk 969 inneholder oversiktstabeller

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 139 REPRINT FROM LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, VOL. 203 (ED.J. SKOLKAI COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY By NILS TERJE FURUNES

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Cancer in Norway 2015

Cancer in Norway 2015 Cancer in Norway 2015 Kreftinsidens, mortalitet, overlevelse og prevalens i Norge Norsk sammendrag CiN 2015 Image: Shutterstock Norsk sammendrag Kreft i Norge 2015 Hvordan forstå krefttall I vår årlige

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

DIAGNOSER Nasjonalt register for Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)

DIAGNOSER Nasjonalt register for Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) DIAGNOSER Nasjonalt register for Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) HOVED DIAGNOSE LTMV registeret Arvelige nevromuskulære sykdommer 1 Duchenne muskeldystrofi 2 Dystrofia myotonica 3 Andre muskeldystrofier

Detaljer

HELSESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 874 HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1977 ISBN

HELSESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 874 HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1977 ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 87 HELSESTATISTIKK 975 HEALTH STATISTICS 975 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 977 ISBN 85707 FORORD lielsestatistikk 975 inneholder oversiktstabeller

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

Strategiske satsinger på Helsefak

Strategiske satsinger på Helsefak Strategiske satsinger på Helsefak Sameline Grimsgaard Prodekan forskning Nasjonalt prodekanmøte 22.10.2014 Utfordringer og muligheter UTFORDRINGER Tromsø er langt nord Helsefak er sammensatt 1000 ansatte,

Detaljer

Registerbaserte pandemistudier - en oppsummering. Lill Trogstad Avdeling for vaksine, FHI

Registerbaserte pandemistudier - en oppsummering. Lill Trogstad Avdeling for vaksine, FHI Registerbaserte pandemistudier - en oppsummering Lill Trogstad Avdeling for vaksine, FHI Vaksinedagene 2015 Influensapandemien 2009/ 2010 RegFlu - Registerbaserte influensastudier Meldesystemet for smittsomme

Detaljer

Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013

Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013 Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013 Hoveddiagnosen er det viktigste -Ved nyoppdaget kreftsykdom koder man med

Detaljer

Unit Relational Algebra 1 1. Relational Algebra 1. Unit 3.3

Unit Relational Algebra 1 1. Relational Algebra 1. Unit 3.3 Relational Algebra 1 Unit 3.3 Unit 3.3 - Relational Algebra 1 1 Relational Algebra Relational Algebra is : the formal description of how a relational database operates the mathematics which underpin SQL

Detaljer