Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 3 Inntekt, trygd og helse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 3 Inntekt, trygd og helse"

Transkript

1 Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 3 Inntekt, trygd og helse

2 Kapittel 3 Inntekt, trygd og helse I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Person- og husholdningsinntekt Trygdeytelser Helseforhold Nøkkeltall for inntekt, trygd og helse Gjennomsnittlig bruttoinntekt i 2012 for menn år (kr) Gjennomsnittlig bruttoinntekt i 2012 for kvinner år (kr) Husholdsinntekt (inntekt etter skatt) i 2012 for aleneboende (median) Husholdsinntekt (inntekt etter skatt) i 2012 for par med barn under 18 år (median) Andel av bosatte år per med uførepensjon 8 % Husholdningsinntekt Husholdningsinntekten målt som median (halvparten av husholdene hadde inntekt over og halvparten under) var i 2012 kr , varierende fra kr i Bydel Grünerløkka til kr i Bydel Vestre Aker. Husholdningsmedlemmenes inntekt etter skatt er lik: lønnsinntekt + netto næringsinntekt + brutto formuesinntekt + overføringer (pensjoner og stønader) skatt Ulikheter i husholdningsinntekt kan delvis forklares med om det er en eller to voksne personer i husholdningen. I Oslo består i alt 52 prosent av husholdningene av én person. Særlig i bydelene i indre by er det mange aleneboende. Dette fører i seg selv til at medianinntekten i disse bydelene blir forholdsvis lav. Medianinntekten for aleneboende var kr i 2012, mens medianinntekten for husholdninger bestående av par med barn under 18 år var kr Til sammenligning var tilsvarende tall i 2011, for par med barn under 18 år og for aleneboende. Side 2 av 24

3 Figur 3.1: Husholdningsinntekt (inntekt etter skatt) i 2012 for par med barn under 19 år bosatt i Oslo per Median i 1000 kr. For par med barn har husholdningene i indre by øst og i Groruddalen, samt Søndre Nordstrand det laveste inntektsnivået. Det er i Bydel Vestre Aker inntektsnivået for denne gruppen er høyest med kr , fulgt av bydelene Ullern, Nordre Aker og Nordstrand. Forskjellen i medianinntekt mellom den bydelen med lavest og høyest medianinntekt er kr Medianinntekten blant aleneboende varierer ikke i like stor grad mellom bydelene. I Bydel Ullern er medianinntekten høyest for aleneboende med kr , mens Bydel Stovner ligger lavest med kr , en forskjell på kr Bruttoinntekt Bruttoinntekt viser hva enkeltpersoner tjener i form av lønnsinntekt, næringsinntekt, formuesinntekt og visse stønader. Inntektsnivået til bosatte i bydelene kan illustreres med inntekten til personer mellom 30 og 59 år. Dette er gjort for at grunnlaget for beregningen først og fremst skal vise inntektsnivået til heltidsarbeidende. Andel bosatt i Oslo per i denne aldersgruppen som hadde inntekt over kr i 2012var 13,5 prosent. Side 3 av 24

4 Figur 3.2: Andel personer år bosatt i Oslo per med bruttoinntekt over kr i 2012 Uførepensjonerte Det er også forskjeller mellom bydelene når det gjelder andelen uførepensjonerte. Bydelene i vest lå lavest med under 5 prosent, mens Bydel Sagene, Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand hadde en uføreandel i sin befolkning på over 10 prosent per For Oslo totalt var det 8 %. Figur 3.3: Andel bosatte i Oslo etter bydel, år med uførepensjon per Side 4 av 24

5 Gjennomsnittsinntekt 2012 for personer 17 år og over etter kjønn og alder. Bosatte i Oslo 3.1 per 1. januar Average income 2012 for persons 17 years and older by gender and age. Resident population Oslo 1 January 2013 Alder år år år år år 67 + år Gjennomsnitt år Menn + kvinner Alminnelig inntekt Bruttoinntekt Toppskattegrunnlag Pensjonsgivende inntekt Menn Alminnelig inntekt Bruttoinntekt Toppskattegrunnlag Pensjonsgivende inntekt Kvinner Alminnelig inntekt Bruttoinntekt Toppskattegrunnlag Pensjonsgivende inntekt Allminnelig inntekt er summen av bruttoinntekt minus inntektsfradrag som omfatter blant annet minstefradrag, reiseutgifter, fagforeningskontingent, underskudd i næring, utgifter til inntektservervelse, renter av gjeld, pensjonspremier og eventuelle særfradrag. Pensjonsgivende inntekt er det samme som toppskattegrunnlaget fratrukket utbetalt alders- og uførepensjoner. Toppskattegrunnlaget er summen av bruttoinntekt fratrukket kapitalinntekter som renteinntekter og aksjeutbytte. Bruttoinntekt er summen av skattepliktige inntekter som lønnsinntekt, næringsvirksinntekter, kapitalinntekter, pensjonsinntekter og visse stønader. Kilde: Statistisk sentralbyrå Side 5 av 24

6 Bruttoinntekt 2012 i intervall etter alder og kjønn. Personer 17 år og over bosatt i Oslo per januar Gross income Intervals by age and sex. Residents in Oslo 17 years and older 1 January 2013 Alder år år år år år 67 + år I alt Menn + kvinner kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr og over Menn + kvinner i alt Menn kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Side 6 av 24

7 Alder år år år år år 67 + år I alt kr kr kr kr kr kr og over Menn i alt Kvinner kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr og over Kvinner i alt Bruttoinntekt er summen av skattepliktige inntekter som lønnsinntekt, næringsinntekt, kapitalinntekter, pensjonsinntekter og visse stønader. Kilde: Statistisk sentralbyrå Side 7 av 24

8 3.3 Gjennomsnittlig bruttoinntekt 1 i 2012 for personer 17 år og over etter bydel og alder. Bosatte i Oslo per 1. januar 2013 Average gross income 2012 per person by township and age. Resident population in Oslo 1 January 2013 Bydel år år år år år 67 år+ 1 Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St. Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Sentrum, Marka og uten registrert adresse Oslo i alt Bruttoinntekt er summen av skattepliktige inntekter som lønnsinntekt, næringsvirksinntekter, kapitalinntekter, pensjonsinntekter og visse stønader. Kilde: Statistisk sentralbyrå Side 8 av 24

9 Gjennomsnittlig bruttoinntekt og alminnelig inntekt 2012 for personer år etter bydel 3.4 og kjønn. Bosatte i Oslo per 1. januar 2013 Average gross income and ordinary income 2012 for persons years by township and sex. Residents in Oslo 1 January 2013 Bruttoinntekt 1 Alminnelig inntekt 1 Bydel I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner 1 Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St. Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Sentrum, Marka og uten registrert adresse Oslo i alt Allminnelig inntekt er summen av bruttoinntekt minus inntektsfradrag som omfatter blant annet minstefradrag, reiseutgifter, fagforeningskontingent, underskudd i næring, utgifter til inntektservervelse, renter av gjeld, pensjonspremier og eventuelle særfradrag. 2. Bruttoinntekt er summen av skattepliktige inntekter som lønnsinntekt, næringsvirksinntekter, kapitalinntekter, pensjonsinntekter og visse stønader. Kilde: Statistisk sentralbyrå Side 9 av 24

10 Bruttoinntekt 2012 i intervall etter bydel. Personer år bosatt i Oslo per 1. januar Gross income Intervals by township. Residents in Oslo years 1 January 2013 Bydel Under og over I alt 1 Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St. Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Sentrum, Marka og uten registrert adresse Oslo i alt Bruttoinntekt er summen av skattepliktige inntekter som lønnsinntekt, næringsvirksinntekter, kapitalinntekter, pensjonsinntekter og visse stønader. Kilde: Statistisk sentralbyrå Side 10 av 24

11 3.6 Inntekt etter skatt etter bydel for utvalgte husholdningstyper 2 per 1. januar Median i kr. Income after taxes 2012 by township and selected types of household 1 January Median NOK Alle husholdninger Aleneboende Par uten barn Par med barn 0 17 år Enslig mor/far med barn 0 17 år Bydel HusholdningerMedianinntekt HusholdningerMedianinntekt HusholdningerMedianinntekt HusholdningerMedianinntekt HusholdningerMedianinntekt 1 Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St. Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Sentrum : : Marka Uoppgitt bydel Oslo totalt Oslo totalt Oslo totalt Side 11 av 24

12 Alle husholdninger Aleneboende Par uten barn Par med barn 0 17 år Enslig mor/far med barn 0 17 år Bydel HusholdningerMedianinntekt HusholdningerMedianinntekt HusholdningerMedianinntekt HusholdningerMedianinntekt HusholdningerMedianinntekt Oslo totalt Oslo totalt Oslo totalt Oslo totalt Oslo totalt Inntekt etter skatt omfatter summen av alle yrkesinntekter (lønn- og næringsinntekt), kapitalinntekter (blant annet renteinntekter og avkastning på verdipapirer) og diverse overføringer 2. Summen for Oslo inneholder også husholdninger med hjemmeboende barn 18 år og over og flerfamiliehusholdninger. Kilde: Statistisk sentralbyrå Side 12 av 24

13 3.7 Mottakere av alderspensjon i Oslo etter bydel og alder per desember Recipients of work assessment allowance by township. December 2012 Bydel år år år år år 85 år og over I alt Menn Kvinner 1 Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St. Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Uten registrert adresse Oslo i alt Tabellen er ikke oppdatert pga manglende datagrunnlag. Kilde: NAV/Arbeids- og velferdsdirektoratet Side 13 av 24

14 3.8 Antall barn i alderen 1 2 år 1 det gis kontantstøtte for i Oslo etter bydel per desember Children 1 2 years of age receiving cash-for-care benefit (for parents who stay at home with children under 3 years of age) by township. December Bydel Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St. Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Oslo i alt Fram til 1.januar 2006 ble kontantstøtte utbetalt i inntil 24 måneder. Da ble perioden redusert til 23 måneder. Fra 1. august 2012 ble kontantstøtten avviklet for 2-åringer og utbetales nå i maksimalt 11 måneder. Dette er årsaken til det store fallet i antallet barn det gis kontantstøtte for i Kilde: NAV/Arbeids- og velferdsdirektoratet Side 14 av 24

15 3.9 Antall personer med grunn- eller hjelpestønad i Oslo etter bydel per desember Recipients of basic benefit or assistant grant in Oslo by township. December 2012 Bydel Bare grunnstønad Bare hjelpestønad Både grunn- og hjelpestønad Mottakere i alt 1 Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St. Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Sentrum, Marka og uten registrert adresse Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Tabellen er ikke oppdatert pga manglende datagrunnlag. Kilde: NAV/Arbeids--og velferdsdirektoratet, Statistisk sentralbyrå før Side 15 av 24

16 Antall personer med grunn-og/eller hjelpestønad i Oslo etter bydel og alder per desember Recipients of basic or assistance grants by township and age. December 2012 Bydel 0 17 år år år år år 80 år og over I alt 1 Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St. Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Sentrum, Marka og uten registrert adresse Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Tabellen er ikke oppdatert pga manglende datagrunnlag. Kilde: NAV/Arbeids- og velferdsdirektoratet Side 16 av 24

17 Antall personer med uførepensjon i Oslo etter bydel og alder per 31. desember Recipients of disability pension by township and age. 31 December 2014 Bydel år år år år 60 år og over I alt Menn Kvinner 1 Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St. Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Kilde: NAV/Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statistisk sentralbyrå før Side 17 av 24

18 Mottakere av arbeidsavklaringspenger i Oslo etter bydel og alder per desember Recipients of work assessment allowance by township. December 2013 Bydel år år år år 60 år og over I alt Menn Kvinner 1 Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St. Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Oslo i alt Oslo i alt Kilde: NAV/Arbeids- og velferdsdirektoratet Side 18 av 24

19 Barn av enslige forsørgere og enslige forsørgere totalt og med overgangsstønad i Oslo 3.13 etter bydel per 31. desember 2013 Children of single parents, total number of single parents, and parents receiving transitional benefits by township. 31 December 2013 Barn av enslige forsørgere Bydel 0 5 år 6 12 år år Barn i alt Enslige forsørgere i alt Herav med overgangsstønad 1 Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St. Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Oslo i alt Kilde: NAV/Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statistisk sentralbyrå (før 2009) Side 19 av 24

20 Nye registrerte tilfeller av utvalgte smittsomme sykdommer etter diagnose. Oslo og resten 3.14 av landet New registered cases of selected infectous diseases by diagnose. In Oslo and the whole country Oslo absolutte tall Oslo prosent av landet Blod- og seksuell smitte HIV Aids Hepatitt B akutt Hepatitt B bærer Hepatitt C Seksuelt overførte infeksjoner Chlamydiainfeksjon genital Gonorè Syfilis Magetarm- og leverinfeksjoner Campylobacteriose E. coli enteritt Giardiasis Hepatitt A Salmonellose Shigellose Paratyfoidfeber A/B Tyfoidfeber Yersiniose Dråpe- og luftsmitte Side 20 av 24

21 Oslo absolutte tall Oslo prosent av landet Influensa A(H1N1) Kikhoste Legionellose Meningokokksykdom MRSAinfeksjon MRSAbærerskap Pneumokokksykdom Streptokokksykdom gruppe A Streptokokksykdom gruppe B Turberkulose Oslo hadde 12,4 % av landets befolkning pr Kilde: Folkehelseinstituttet og Helseetaten, smittevernoverlegen Side 21 av 24

22 3.15 Døde etter årsak 1 i Oslo Deaths by cause in Oslo Dødsårsak Tuberkulose Andre infeksjonssykdommer Ondartede svulster Godartede svulster og svulster av uspesifisert art Sykdommer i blodet og de bloddannede organer Sukkersyke Andre indresekretoriske sykdommer og stoffskiftesykdommer Alkoholisk psykose og alkoholisme Andre mentale forstyrrelser Sykdommer nervesystemet og sanseorganene Hjerte/ karsykdommer Sykdom i åndedrettsorganene Sykdom i fordøyelsesorganene Sykdommer i hud, skjelett, i Side 22 av 24

23 Dødsårsak muskelsystem og bindevev Sykdom i urin- og kjønnsorganer Sykdommer svangerskap, under fødsel og i barselseng Visse tilstander med begynnelse i den perinatale perioden Medfødte misdannelser Plutselig død hos spedbarn Symptomer og ubestemte tilstander Trafikkulykker med motorkjøretøy Fallulykker (W00-W19) Forgiftningsulykker (X40 X49) Andre ulykker Selvmord Drap, overfall Andre ytre årsaker i Side 23 av 24

24 Dødsårsak Dødsfall i alt Her er brukt forkortet nordisk dødsårsaksliste fra ICD-9 frem til og med 1995; senere er brukt ICD Her vil tallene avvike fra tidligere års statistiske årbøker. Det skyldes at kategori "Visse tilstander med begynnelse i den perinatale perioden" nå er skilt ut i motsetning til tidligere år. Kilde: Statistisk sentralbyrå Side 24 av 24

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 3 Inntekt, trygd og helse

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 3 Inntekt, trygd og helse Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 3 Inntekt, trygd og helse 07.01.2014 Kapittel 3 Inntekt, trygd og helse I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Person- og husholdningsinntekt Trygdeytelser

Detaljer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer Europeisk kortliste for dødsårsaker (COD-SL-2012) Omkodingen fra ICD-8/-9/-10 følger Eurostats liste. Omkodingen fra ICD-6/-7 er utarbeidet internt ved FHI. KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD-10

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal. O3 Oslo 4,5 4,5 4,2 4,2 4,2 0,6 Frogner 3,4 3,5 3,2 3,1 3,2 3,7 St. Hanshaugen 3,5 3,5 3,0 3,1 3,2 4,5 Sagene

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 7. Sosial- og helsetjenester

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 7. Sosial- og helsetjenester Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 7. Sosial- og helsetjenester 03.12.2014 Kapittel 7. Sosial- og helsetjenester Dette kapitlet inneholder i hovedsak tabeller over bydelenes tjenester Barnehager Sosiale

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 7 Sosial- og helsetjenester

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 7 Sosial- og helsetjenester Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 7 Sosial- og helsetjenester 07.01.2014 Kapittel 7 Sosial- og helsetjenester Dette kapitlet inneholder i hovedsak tabeller over bydelenes tjenester Barnehager Sosiale

Detaljer

Utbetalt stønader til personer. Stønadsområde og fylke. Rapport oppdatert:

Utbetalt stønader til personer. Stønadsområde og fylke. Rapport oppdatert: Utbetalte stønader fra NAV. Geografi. Utbetalt stønader til personer. og fylke. Rapport oppdatert: 29.05.2017 03 Oslo av Stønader i alt 42 507 41 472 2% 289 767 44% 220 800 33% 147 000 * Arbeidsliv og

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Resultater fra brukerundersøkelsen 2013

Oslo kommune Bydel Østensjø. Resultater fra brukerundersøkelsen 2013 Oslo kommune Bydel Østensjø Resultater fra brukerundersøkelsen 2013 Resultater fra Brukerundersøkelsen 2013 Resultatene for Oslo under ett viser: Generell tilfredshet opp fra 5,06 til 5,15 (måltallet er

Detaljer

Det er brudd i statistikk over antall arbeidsledige fra og med november 2018 pga ny registreringsmetode.

Det er brudd i statistikk over antall arbeidsledige fra og med november 2018 pga ny registreringsmetode. Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

¹Det er brudd i statistikk over antall arbeidsledige fra og med november 2018 pga ny registreringsmetode.

¹Det er brudd i statistikk over antall arbeidsledige fra og med november 2018 pga ny registreringsmetode. Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. August 2014

Om tabellene. August 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2014

Om tabellene. Oktober 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juni 2019

Om tabellene. Juni 2019 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Mars 2019

Om tabellene. Mars 2019 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. September 2019

Om tabellene. September 2019 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Februar 2015

Om tabellene. Februar 2015 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Februar 2017

Om tabellene. Februar 2017 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. September 2018

Om tabellene. September 2018 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Mars 2018

Om tabellene. Mars 2018 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Juni 2018

Om tabellene. Juni 2018 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Mai 2018

Om tabellene. Mai 2018 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. August 2018

Om tabellene. August 2018 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Oslo. En måned.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Oslo. En måned. Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned. Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2015

Om tabellene. Oktober 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juni 2017

Om tabellene. Juni 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. August 2017

Om tabellene. August 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Desember 2016

Om tabellene. Desember 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mai 2015

Om tabellene. Mai 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juni 2015

Om tabellene. Juni 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mai 2016

Om tabellene. Mai 2016 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2017

Om tabellene. Juli 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. April 2016

Om tabellene. April 2016 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. November 2016

Om tabellene. November 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Notater. Mads Ivar Kirkeberg og Jon Epland. Inntektsstatistikk for Oslo nivå, utvikling og fordeling 2007/53. Notater

Notater. Mads Ivar Kirkeberg og Jon Epland. Inntektsstatistikk for Oslo nivå, utvikling og fordeling 2007/53. Notater 2007/53 Notater Mads Ivar Kirkeberg og Jon Epland Notater Inntektsstatistikk for Oslo nivå, utvikling og fordeling Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk Innhold 1. Oslos

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo januar 2013

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo januar 2013 Tabell 1: Arbeidssøkere i Oslo* fordelt på hovedgrupper og kjønn ved utgangen av januar 2013 I alt I % av arbeidsstyrken Helt ledige 11 956 3,5 % 693 6 % Delvis ledige 2 840 0,8 % -104-4 % Arbeidssøkere

Detaljer

BYRÅDETS ÅRSBERETNING 2016

BYRÅDETS ÅRSBERETNING 2016 OSLO KOMMUNE BYRÅDET Vedlegg 2 BYRÅDETS ÅRSBERETNING 2016 Bydelsstatistikk for 2016 (omfatter obligatoriske måltall for bydelene) Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig - hittil i år

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Oslo. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Oslo. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

BYRÅDETS ÅRSBERETNING 2015

BYRÅDETS ÅRSBERETNING 2015 OSLO KOMMUNE BYRÅDET Vedlegg 2 BYRÅDETS ÅRSBERETNING 2015 Bydelsstatistikk 2015 (omfatter obligatoriske måltall bydelene) Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig - hittil i år Nn Finansiering

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 11 Boforhold og byggevirksomhet

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 11 Boforhold og byggevirksomhet Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 11 Boforhold og byggevirksomhet 01.12.2014 Kapittel 11 Boforhold og byggevirksomhet Kapitlet tar for seg følgende forhold: Byggevirksomhet Boligmassen Boligpriser

Detaljer

De fleste ulikhetene består

De fleste ulikhetene består Utdanningsnivået i Oslos bydeler: De fleste ulikhetene består Tor Jørgensen Forskjellene mellom utdanningsnivået i de vestlige og østlige bydelene i Oslo har holdt seg forholdsvis stabile det siste tiåret,

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

RF Hva blir skatten for 2016

RF Hva blir skatten for 2016 RF 2014 Hva blir skatten for 2016 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 400 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Inkluderingsdugnaden i staten

Inkluderingsdugnaden i staten Inkluderingsdugnaden i staten NAV St. Hanshaugen John Markant og Harald Norberg De store talls lov.. Ca 46 000 statlige arbeidsplasser i Oslo Snitt ca 4 000 4 500 stillinger per år Dvs ca 200 250 stillinger

Detaljer

Om tabellene. November 2018

Om tabellene. November 2018 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Mobil markedsføring 2011.

Mobil markedsføring 2011. Mobil markedsføring 2011. Mobil Markedsføring 1. Om Biip.no og medlemmene 2. Om mobil markedsføring 3. Eksempler på mobil markedsføring 4. Pakker Om Biip.no Biip.no er Norges største nettsamfunn. Brukerne

Detaljer

OBOS prisstatistikk november 2010

OBOS prisstatistikk november 2010 OBOS prisstatistikk november 2010 November 2010 I OBOS-tilknyttede borettslag finnes det nær 60 000 boliger. Alle er beliggende i Oslo og omegn. I år 2009 ble det omsatt 5 866 boliger i OBOS-tilknyttede

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo mars 2012

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo mars 2012 NAV Oslo Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo mars 2012 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av mars 2012 i Oslo I alt

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo juli 2012

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo juli 2012 NAV Oslo Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo juli 2012 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av juli 2012 i Oslo I alt

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

OBOS prisstatistikk mai 2010

OBOS prisstatistikk mai 2010 OBOS prisstatistikk mai 2010 Mai 2010 I OBOS-tilknyttede borettslag finnes det nær 60 000 boliger. Alle er beliggende i Oslo og omegn. I år 2009 ble det omsatt 5 866 boliger i OBOS-tilknyttede borettslag.

Detaljer

OBOS Prisstatistikk Juli 2009

OBOS Prisstatistikk Juli 2009 OBOS Prisstatistikk Juli 2009 Juli 2009 I OBOS-tilknyttede borettslag finnes det nær 60 000 boliger. Alle er beliggende i Oslo og omegn. I år 2008 ble det omsatt 5 592 boliger i OBOS-tilknyttede borettslag.

Detaljer

EN SNAP-OUT BLANKETT FRA WITTUSEN & JENSEN - POSTBOKS 115 KALBAKKEN, 0902 OSLO - TELEFON 22 90 20 00. Fekal-oral. Antatt smittested Norge.

EN SNAP-OUT BLANKETT FRA WITTUSEN & JENSEN - POSTBOKS 115 KALBAKKEN, 0902 OSLO - TELEFON 22 90 20 00. Fekal-oral. Antatt smittested Norge. Mann Kvinne Botid i : Ikke relevant : Klinisk sepsis? Frisk Fortsatt syk Sendes MSIS, Mann Kvinne Botid i : Ikke relevant : Klinisk sepsis? Frisk Fortsatt syk Sendes kommunelegen der pasienten bor Fastsatt

Detaljer

OBOS Prisstatistikk Februar 2009

OBOS Prisstatistikk Februar 2009 OBOS Prisstatistikk Februar 2009 Februar 2009 I OBOS-tilknyttede borettslag finnes det nær 60 000 boliger. Alle er beliggende i Oslo og omegn. I år 2008 ble det omsatt 5 592 boliger i OBOS-tilknyttede

Detaljer

OBOS prisstatistikk august 2010

OBOS prisstatistikk august 2010 OBOS prisstatistikk august 2010 August 2010 I OBOS-tilknyttede borettslag finnes det nær 60 000 boliger. Alle er beliggende i Oslo og omegn. I år 2009 ble det omsatt 5 866 boliger i OBOS-tilknyttede borettslag.

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

April 2008 PRISUTVIKLING ANTALL OMSATTE BOLIGER. Forklaring av OBOS' pris og omsetningsstatistikk

April 2008 PRISUTVIKLING ANTALL OMSATTE BOLIGER. Forklaring av OBOS' pris og omsetningsstatistikk April April 2008 I OBOS-tilknyttede borettslag finnes det nær 60 000 boliger. Alle er beliggende i Oslo og omegn. I år 2007 ble det omsatt 6 712 boliger i OBOS-tilknyttede borettslag. PRISUTVIKLING I mars

Detaljer

Spørsmål fra Sosialistisk venstrepartis stortingsgruppe vedr Meld. St. 7 ( )

Spørsmål fra Sosialistisk venstrepartis stortingsgruppe vedr Meld. St. 7 ( ) Statsråden Sosialistisk venstrepartis stortingsgruppe Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/2790-24.11.2016 Spørsmål fra Sosialistisk venstrepartis stortingsgruppe vedr Meld. St. 7 (2016-2017)

Detaljer

UNICEF Norge Kommuneanalysen 2019 OSLO

UNICEF Norge Kommuneanalysen 2019 OSLO UNICEF Norge Kommuneanalysen 2019 OSLO Store forskjeller mellom bydelene Forbehold om trykkfeil og endringer UNICEF Norge Kommuneanalysen 2019: Oslo er basert på bydelenes egen statistikk for 2018. Bydelene

Detaljer

April 2011 PRISUTVIKLING ANTALL OMSATTE BOLIGER. Hittil i år har prisene steget med 8 prosent. Forklaring av OBOS' pris- og omsetningsstatistikk

April 2011 PRISUTVIKLING ANTALL OMSATTE BOLIGER. Hittil i år har prisene steget med 8 prosent. Forklaring av OBOS' pris- og omsetningsstatistikk April 2011 April 2011 I OBOS-tilknyttede borettslag finnes det nær 60 000 boliger. Alle er beliggende i Oslo og omegn. I år 2010 ble det omsatt 6 561 boliger i OBOS-tilknyttede borettslag. PRISUTVIKLING

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning 07.01.2014 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Utvikling

Detaljer

September 2007 PRISUTVIKLING ANTALL OMSATTE BOLIGER. Forklaring av OBOS' Pris og omsetningsstatistikk

September 2007 PRISUTVIKLING ANTALL OMSATTE BOLIGER. Forklaring av OBOS' Pris og omsetningsstatistikk September 2007 September 2007 I OBOS-tilknyttede borettslag finnes det nær 60 000 boliger. Alle er beliggende i Oslo og omegn. I år 2006 ble det omsatt 6.639 boliger i OBOS-tilknyttede borettslag. PRISUTVIKLING

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2012 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen og Marianne Næss Lindbøl,

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2012 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen og Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2012 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen og Marianne Næss Lindbøl, 11.12.2014. // NOTAT Sammendrag

Detaljer

Mads Ivar Kirkeberg og Jon Epland

Mads Ivar Kirkeberg og Jon Epland 2007/53 Notater >» «0 o z vi j/j HM (0 HH in Mads Ivar Kirkeberg og Jon Epland Inntektsstatistikk for Oslo - nivå, utvikling og fordeling +» c.* v; "hm +» Nasjonalbiblioteket DepoLDioiioteket Avdeling

Detaljer

OBOS prisstatistikk desember 2010

OBOS prisstatistikk desember 2010 OBOS prisstatistikk desember 2010 Desember 2010 I OBOS-tilknyttede borettslag finnes det nær 60 000 boliger. Alle er beliggende i Oslo og omegn. I år 2010 ble det omsatt 6 561 boliger i OBOS-tilknyttede

Detaljer

Om tabellene. Januar 2016

Om tabellene. Januar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

September 2006 PRISUTVIKLING ANTALL OMSATTE BOLIGER

September 2006 PRISUTVIKLING ANTALL OMSATTE BOLIGER September 2006 September 2006 I OBOS - tilknyttede borettslag finnes det nær 60 000 boliger. Alle er beliggende i Oslo og omegn. I år 2005 ble det omsatt 6.475 boliger i OBOS - tilknyttede borettslag.

Detaljer

3. Aleneboendes inntektsutvikling

3. Aleneboendes inntektsutvikling Aleneboendes levekår Aleneboendes inntektsutvikling Mads Ivar Kirkeberg 3. Aleneboendes inntektsutvikling Aleneboendes inntekter henger etter Aleneboende har langt lavere inntektsnivåer enn alle typer

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Mer kulturelle enn nordmenn flest

Mer kulturelle enn nordmenn flest Mer kulturelle enn nordmenn flest Oslo-folk har et bedre kulturtilbud sammenlignet med andre store byer og landet totalt, og dette er de flinke til å benytte seg av. Interessen er også størst her. Flere

Detaljer

OBOS prisstatistikk juli 2010

OBOS prisstatistikk juli 2010 OBOS prisstatistikk juli 2010 Juli 2010 I OBOS-tilknyttede borettslag finnes det nær 60 000 boliger. Alle er beliggende i Oslo og omegn. I år 2009 ble det omsatt 5 866 boliger i OBOS-tilknyttede borettslag.

Detaljer

OBOS Prisstatistikk Juni 2009

OBOS Prisstatistikk Juni 2009 OBOS Prisstatistikk Juni 2009 Juni 2009 I OBOS-tilknyttede borettslag finnes det nær 60 000 boliger. Alle er beliggende i Oslo og omegn. I år 2008 ble det omsatt 5 592 boliger i OBOS-tilknyttede borettslag.

Detaljer

Om tabellene. Mars 2016

Om tabellene. Mars 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Boligpriser mai Prisstatistikk for boliger omsatt i OBOS-tilkyttede borettslag. - Prisutvikling. - Antall omsatte boliger

Boligpriser mai Prisstatistikk for boliger omsatt i OBOS-tilkyttede borettslag. - Prisutvikling. - Antall omsatte boliger Boligpriser 2006 mai 2006 Prisstatistikk for boliger omsatt i OBOS-tilkyttede borettslag - Prisutvikling - Antall omsatte boliger Mai 2006 I OBOS - tilknyttede borettslag finnes det nær 60 000 boliger.

Detaljer

Oslos Grønneste Gater

Oslos Grønneste Gater SKJØNNHETSKONKURRANSE Oslos Grønneste Gater Vestbyveien Stovnerbakken Ris skolevei Sognsveien Refstadsvingen Noreveien Hans Nielsen Bjørn- Hauges gate stjerne Bjørnsons plass Fjordfløttveien Edvard munchs

Detaljer

Desember 2006 PRISUTVIKLING ANTALL OMSATTE BOLIGER. Forklaring av OBOS' Pris og omsetningsstatistikk

Desember 2006 PRISUTVIKLING ANTALL OMSATTE BOLIGER. Forklaring av OBOS' Pris og omsetningsstatistikk Desember 2006 Desember 2006 I OBOS-tilknyttede borettslag finnes det nær 60 000 boliger. Alle er beliggende i Oslo og omegn. I år 2006 ble det omsatt 6.639 boliger i OBOS-tilknyttede borettslag. PRISUTVIKLING

Detaljer

Kvinners inntekt

Kvinners inntekt Kvinners inntekt 1970 2006 Hilde Bojer folk.uio.no/hbojer 10. november 2008 Innhold Kvinners andel av inntekt i 2006 Kvinners relative inntekt Ulikhet Strukturelle endringer Referanser Kilde for tallene

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning

Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning Innledning Oslo Norges største by og hovedstad Oslo eller Christiania (senere Kristiania) som byen het den gang, ble i 1814 hovedstad i den selvstendige staten

Detaljer

Oslos Grønneste Gater

Oslos Grønneste Gater SKJØNNHETSKONKURRANSE Oslos Grønneste Gater Vestbyveien Stovnerbakken Ris skolevei Sognsveien Refstadsvingen Noreveien Hans Nielsen Bjørn- Hauges gate stjerne Bjørnsons plass Fjordfløttveien Edvard munchs

Detaljer

Fattigdomsresultater etter kommune og bydel

Fattigdomsresultater etter kommune og bydel Vedlegg A Fattigdomsresultater etter kommune og bydel Tabell A. Prosent fattige, etter kommune i hovedstadsregionen. 200 Fylke Kommune Regionspesifikke Landspesifikk Forskjellen i andelen fattigdomsgrenser

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg 07.01.2014 Kapittel 13 Valg I dette kapitlet finnes tabeller som viser Resultat fra Kommune- og bydelsvalget 2011 Resultat fra Stortingsvalget 2013 Nøkkeltall

Detaljer

Sykkelbruk og sykkeltiltak i Oslo

Sykkelbruk og sykkeltiltak i Oslo Sykkelbruk og sykkeltiltak i Oslo Analyse av data fra RVU 2013/14 Einar Bowitz og Linda Stokke 1 Bakgrunn Det satses kraftig på sykkel Oslos sykkelstrategi: fra 8% i 2014 til minst 16 % innen 2025 Mer

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning

Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning 03.12.2014 Innledning Oslo Norges største by og hovedstad Oslo eller Christiania (senere Kristiania) som byen het den gang, ble i 1814 hovedstad i den selvstendige

Detaljer

Boligpriser Januar Prisstatistikk for boliger omsatt i OBOS-tilknyttede borettslag. - Prisutvikling - Antall omsatte boliger

Boligpriser Januar Prisstatistikk for boliger omsatt i OBOS-tilknyttede borettslag. - Prisutvikling - Antall omsatte boliger Boligpriser 2005 Januar 2005 Prisstatistikk for boliger omsatt i OBOS-tilknyttede borettslag - Prisutvikling - Antall omsatte boliger Januar 2005 I OBOS - tilknyttede borettslag finnes det nær 60 000 boliger.

Detaljer

Oslo kommune Eiendomsskattekontoret

Oslo kommune Eiendomsskattekontoret Oslo kommune Eiendomsskattekontoret unntatt verk og bruk og annen næringseiendom i Oslo Saksnr: 02/16 Vedlegg 1 Retningslinjer for taksering av eiendommer som ikke er næringseiendommer, verk eller bruk

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 REGISTRERT KRIMINALITET 1. HALVÅR 2019 OG UTVIKLING AV UNGE SOM BEGÅR GJENTATT KRIMINALITET Innhold 1. Innledning og metode...

Detaljer