I0 77/2,5,22. juli 1977 ØMI - STATISTIKK 1975 FOR ALMINNELIGE SOMATISKE SYKEHUS I NNHOLD. Side 1 Omfang og definisjoner 2 Tabellregister 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I0 77/2,5,22. juli 1977 ØMI - STATISTIKK 1975 FOR ALMINNELIGE SOMATISKE SYKEHUS I NNHOLD. Side 1 Omfang og definisjoner 2 Tabellregister 3"

Transkript

1 I0 77/2,5,22. juli 977 ØMI STATISTIKK 975 FOR ALMINNELIGE SOMATISKE SYKEHUS I NNHOLD Side Omfang og definisjoner 2 Tabellregister 3, Ikke for offentliggjøring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller refereres bare etter spesiell tillatelse i hvert enkelt Synspunkter og konklusjoner kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk Sentralbyrås oppfatning.

2 FORORD På grunnlag av data for 975 fra Det økonomiske og medisinske informasjonssystem (OMI' Statistisk Sentralbyrå utarbeidd vedlagte tabeller som omfatter alminnelige somatiske sykshu folgende 7 fylker: Østfold, Hedmark, Oppland, Rogaland, SørTrøndelag, NordTrøndelag og Trom 3 av fylkene Østfold, Oppland og Troms foreligger det ikke opplysninger om diagnoser. Tat som er basert på diagnosedata, omfatter derfor bare de 4 øvrige fylkene. For alminnelige somatiske sykehus i Hedmark og Rogaland er det tidligere utarbeidd tabel for 973 og 974 etter stort sett samme tabellopplegg som 975tabellene. Tabellene er ikke beregnet for alminnelig publisering. De er Forst og fremst ment som el på statistikk som det er mulig å lage på grunnlag av OMIdata, samtidig som arbeidet med tabellenk gitt Byrået verdifull erfaring om datamaterialets mangler og muligheter som statistikkgrunnlag. Når det gjelder mulighetene, er det liten tvil om at OMI vil gi grunnlag for en vesentlig bedring og utbygging av den offisielle helsestatistikken forutsatt at OMI rapporteringen blir. til å omfatte alle sykehus i landet, og at det også blir rapportert medisinske data. Dette vil bl gi grunnlag for utarbeiding av løpende sykdomsstatistikk med absolutte og relative tall for befolkr. fordelt på kjønn og alder i hele landet og på geografiske områder. I tiden framover vil Byrået arbe videre med planer for utnytting av OMI data til statistikk om helseforhold, særlig sykdomsstatistik Statistisk Sentralbyrå, 22 juli 977 Juul Bjerke Otto Carlson

3 2 OMFANG OG DEFINISJONER Omfang Tabellene omfatter alminnelige somatiske sykehus i følgende 7 fylker: Østfold, Hedmark, Oppland, Rogaland, SørTrøndelag, NordTrøndelag og Troms. Tabell 6 2 som gir opplysninger om diagnoser m.v. for avsluttede avdelingsopphold, omfatter bare de 4 fylkene Hedmark, Rogaland, SørTrøndelag og Nord Trøndelag. Rode Kors' klinikk, Hamar med 28 senger pr. 3/2 975,rapporterte ikke OMI data for 975 og er derfor ikke med i tallene for Hedmark. Dekningsprosenten regnet etter tallet på sykesenger pr. 3/2 er 96 for Hedmark, mens den er lik 00 for de øvrige fylkene. Dagpasienter, dvs. pasienter som ikke oppholder seg på sykehuset om natten, er ikke med i oppgavene. Definisjoner INNLEGGINGER Tilfelle av innlegginger i institusjon. En person kan were innlagt flere ganger i samme institusjon, eller i flere institusjoner i *pet av året. Overføring fra annen avdeling i institusjonen regnes ikke som innlegging. UTSKRIVINGER Tilfelle av utskrivinger fra institusjon. En person kan were utskrevet flere ganger fra samme institusjon,eller fra flere institusjoner i løpet av året. Overføring til annen avdeling i institusjonen regnes ikke som utskriving. OVERFORINGER Tilfelle av overforinger fra en avdeling til en annen i samme institusjon. SYKESENGER 3/2 Tallet på godkjente (normerte) senger. Tekniske senger og eventuelle ekstrasenger er ikke med. LIGGEDAGER Innleggingsdagen og utskrivingsdagen regnes som dag til sammen. I tabell er oppgitt liggedager i Aret for alle pasienter til sammen. I tabellene 4 7 er oppgitt liggedager i alt på vedkommende avdeling for alle avsluttede avdelingsopphold. GJENNOMSNITTLIG DAGLIG BELEGG Liggedager dividert med 365. BELEGGSPROSENT Liggedager i prosent av kapasitet (sykesenger multiplisert med 365). AVSLUTTET AVDELINGSOPPHOLD Opphold på avdeling avsluttet ved utskriving fra institusjonen, ved død eller ved overforing til annen avdeling. Tallet på avsluttede avdelingsopphold svarer til tallet' på utskrivinger (inklusive døde) pluss tallet på overføringer.

4 3 TABELLREGISTER Side. Pasienter, sykesenger og liggedager. (7 fylker) 2. Innlegginger etter pasientenes bosted, kjønn og alder. (7 fylker) 3. Pasienter pr.. oktober 975 etter bosted, kjønn og alder. (7 fylker) 4. Avsluttede avdelingsopphold etter pasientenes alder og liggetid. Absolutte tall.. (7 fylker) 5. Avsluttede avdelingsopphold etter pasientenes alder og liggetid. Prosent. (7 fylker) 6: Avsluttede avdelingsopphold og liggedager etter hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. (4 fylker) 7A. Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. HEDMARK 7B. Tilsvarende tabell for ROGALAND 7C. Tilsvarende tabell for SØRTRØNDELAG 7D. Tilsvarende tabell for NORDTRØNDELAG 8A. Avsluttede avdelingsopphold etter pasientenes alder og liggetid for enkelte storre grupper av diagnoser. HEDMARK 8B. Tilsvarende tabell for ROGALAND 8C. Tilsvarende tabell for SØRTRØNDELAG 8D. Tilsvarende tabell for NORDTRØNDELAG 9A. Hovedog bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnosens art. Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose. HEDMARK 9B. Tilsvarende tabell for ROGALAND 9C. Tilsvarende tabell for SØRTRØNDELAG 9D. Tilsvarende tabell for NORDTRØNDELAG 0. Utskrivinger av pasienter innlagt på grunn av ulykker etter ulykkens art og pasientenes kjønn og alder. (4 fylker). Utskrivinger av pasienter innlagt på grunn av trafikkulykker etter pasientenet kjønn, skadens ytre årsak og skadens art. (4 fylker) 2. Utskrivinger av pasienter innlagt på grunn av andre ulykker enn trafikkulykker etter ulykkens art, pasientenes kjønn og skadens ytre årsak. (4 fylker)

5 4 Tabell. Pasienter, sykesenger og liggedager (7 fylker) Fylke/institusjon ke enter Levger Inn Utskrivinger Over Pasi Pasileg før enter sen ginger Døde / inger 3/2 3/2 ende Liggedager Pr. ut T alt skriving Gj.sn. daglig belegg Be Utleggs skrivpro ing pr. sent seng SYKEHUS I ØSTFOLD , , ,2 24 Sentralsykehuset for Østfold s, , ,3 20 Askim sykehus , , 27 Halden sykehus ,8 7 74,2 23 Moss sykehus , ,9 29 Sarpsborg sykehus , ,6 32 SYKEYUS I HEDMARK , ,6 32 Fylkessykehuset i Hamar ,5 69 9,3 39 Fylkessykehuset i Kongsvinger , 83 69,5 23 Fylkessykehuset i Elverum ,9 79 8,4 33 Fylkessykehuset på Tynset , ,8 25 SYKEHUS I OPPLAND , , 28 Lillehammer fylkessykehus , ,6 25 Gjøvik fylkessykehus , ,7 3 SYKEHUS I ROGALAND , ,6 27 Sentralsykehuset i Rogaland , Haugesund sjukehus , ,8 3 Sauda sjukehus , ,4 5 Eigersund sjukehus ,5 2 7, 8 SYKEHUS I SØR TRØNDELAG , ,6 26 Regionsykehuset i Trondheim , ,7 27 Orkdal sanitetsforenings sykehus , ,3 25 Røros sjukehus , ,9 20 SYKEHUS I NORD TRØNDELAG , ,3 23 Innherred sykehus , ,5 24 Namdal sykehus , ,2 22 SYKEHUS I TROMS , ,3 27 Regionsykehuset i Tromsø , ,8 28 Harstad sykehus , , 27

6 5 Tabell 2. Innlegginger etter pasientenes bosted, kjønn og alder (7 fylker) I alt Under n år ved ' 4 innleg å, gingen år og år år år år år år år år år over Menn ØSTFOLD Kvinner I alt Av dette: Pasienter Menn med bo Kvinner sted i I alt fylket Pasienter med bo Menn 95,5 96,4 96, 96,5 92,8 93,6 94,7 95,8 95,7 96,5 96,0 95,7 96,9 sted i Kvinner 95,7 96, 96,6 95,6 94,6 94,9 97,3 96,9 96,7 96,0 95,7 94,6 96,4 fylket. I alt 95,6 96,3 96,3 96, 94,2 94,6 96,4 96,4 96, 96,3 95,9 95, 96,6 Prosent Menn HEDMARK Kvinner I alt Av dette: Pasienter Menn 7230 T med bo Kvinner sted i I alt fylket Pasienter med bo Menn 95,4 93,9 94,6 94,9 87,4 9,0 94,5 95,7 97,0 96,7 97,8 98,3 98,3 sted i Kvinner 95, 97,3 94,8 95,0 9,7 94,7 94,8 96,4 95,8 97,4 97,6 98,6 97,5 fylket. I alt 95,2 95,3 94,7 94,9 90,7 93,9 94,7 96, 96,5 97,0 97,7 98,4 97,9 Prosent Menn OPPLAND Kvinner I alt Av dette: Pasienter Menn med bo Kvinner sted i I alt fylket Pasienter med bo Menn 89,8 89,3 89,8 84,6 78,8 83,4 89,5 9,6 93,4 92,0 92,6 94,9 94,9 sted i Kvinner 9,4 95,7 87, 83,6 89,5 93, 93,3 93,4 9,3 9,9 89,6 93,9 93,0 fylket. I alt 90,7 92, 88,8 84,2 86,6 9,0 92,0 92,6 92,4 92,0 9,2 94,4 93,9 Prosent Menn ROGALAND Kvinner I alt Av dette: Pasienter Menn med bo Kvinner sted i I alt fylket Pasienter med bo _Menn 92,8 95,2 95,3 95,6 89,7 84,8 89,9 93,6 94,4 94,6 94,9 93,9 94,4 sted i Kvinner 94,3 94,0 94,7 95,8 93,8 93,5 94,9 96,0 94,6 93,5 93,6 94,4 95,4 fylket. I alt 93,7 94,7 95,0 95,7 92,7 9,6 93, 94,9 94,5 94, 94,2 94,2 95,0 Prosent.

7 6 Tabell 2. (forts.) Innlegginger etter pasientenes bosted, kjønn og alder (7 fylker I alt Under 0 år ved 4 innleg a, gingen "I , år og år år år år år år år år år over SØR TRØNDELAG Menn Kvinner I alt Av dette: Pasienter Menn med bo Kvinner sted i I alt fylket Pasienter med bo Menn 83,4 87, 86,5 87,0 7,9 80,4 72,6 83,6 82, 90,2 89,9 87,6 89,8 sted i Kvinner 87,0 87, 88,0 82,9 86,3 87,5 88,0 85,8 83,6 86,5 90,6 90,8 92,3 fylket. I alt 85,4 87, 87, 85,3 82,8 86,0 82,3 84,8 82,8 88,7 90,2 89,3 9,2 Prosent NORD TRØNDELAG Menn Kvinner I alt Av dette: Pasienter Menn med bo Kvinner sted i I alt fylket Pasienter med bo Menn 86,0 85,8 83,4 86,6 79,8 8,3 84,0 84,0 88,6 87,4 89,7 90,0 92,3 sted i Kvinner 89, 90,0 88,8 88,8 89, 90,9 88,3 87,4 85,9 90,8 90,0 88,2 92,6 fylket. I alt 87,7 87,7 85,6 87,5 86,5 88,4 86,6 85,8 87,4 88,9 89,8 89, 92,5 Prosent Menn TROMS Kvinner I alt ) Av dette: Pasienter Menn med bo Kvinner sted i I alt fylket Pasienter med bo Menn 75,5 78, 76,5 74,0 60,2 72,0 70,5 78,3 79,3 80, 8,0 84,5 9, sted i Kvinner 79,9 75,9 74,2 68,3 82,9 8,0 80,3 78,2 78,3 79,2 86,5 88, 88,5 fylket. I alt 78,0 77, 75,5 7,4 76, 78,8 76,9 78,2 78,9 79,7 83,6 86,5 89,8 Prosent

8 7 Tabell 3. Pasienter pr.. oktober 975 etter bosted, kjønn og alder (7 fylker) I alt Under 0 _ år ved 4 innleggingen " I år og år år år år år år år år år over Menn ØSTFOLD Kvinner I alt Av dette: Pasienter Menn med bo Kvinner sted i I alt fylket Pasienter med bo Menn 95,4 83,3 87,5 00,0 88,6 00,0 97,0 95, 94,5 97,8 00,0 94,9 95,3 sted i Kvinner 96,9 87,5 94,4 95,5 98,8 94,5 98,2 98,3 97,4 97,8 96,4 92,7 00,0 fylket. I alt 96,3 85,7 90,5 97,8 95,7 95,5 97,7 96,7 96,0 97,8 97,9 93,8 97,6 Prosent Menn HEDMARK Kvinner I alt Av dette: Pasienter Menn med bo Kvinner sted i I alt fylket Pasienter med bo_ Menn 96,6 00,0 00,0 00,0 86,7 00,0 00,0 00,0 97,6 00,0 93,5 00,0 9,3 sted i Kvinner 98,5 00,0 00,0 00,0 97, 00,0 00,0 95,7 98, 00,0 96,9 00,0 00,0 fylket. I alt 97,7 00,0 00,0 00,0 94,0 00,0 00,0 97,2 97,9 00,0 95,2 00,0 96, Prosent Menn OPPLAND Kvinner I alt Av dette: Pasienter Menn med bo Kvinner sted i I alt fylket Pasienter med bo Menn 96,2 00,0 00,0 00,0 89,5 00,0 00,0 94,7 00,0 96,2 92,3 9,7 00,0 sted i Kvinner 93, 00,0 87,5 00,0 96,9 82,9 96,2 93,2 89,5 96,2 92,9 00,0 00,0 fylket. I alt 94,5 00,0 93,3 00,0 94, 86,5 97,8 93,9 94,9 96,2 92,6 95,5 00,0 Prosent Menn ROGALAND Kvinner I alt Av dette: Pasienter Menn med bo Kvinner sted i I alt fylket Pasienter med bo Menn 94, 00,0 00,0 97,5 92,6 89,7 95,5 95,0 9,7 87, 94,6 97, 96,8 sted i Kvinner 94,7 00,0 92,6 93,3 98,9 89,9 00,0 98,2 93,7 82,2 93,6 97,6 97,6 fylket. I alt 94,4 00,0 96,6 95,7 97,5 89,8 98,5 96,6 92,5 84,2 94,0 97,4 97,3 Prosent

9 8 Tabell 3 (forts.). Pasienter pr.. oktober 975 etter bosted, kjønn og alder (7 fylker I alt Under n_ Ar ved innleg 4 gingen ' I år og år år år år år år år år år over SOR TRØNDELAG Menn Kvinner I alt Av dette: Pasienter Menn med bo Kvinner sted i I alt fylket Pasienter med bo Menn 84,4 00,0 92,3 82, 76,3 79,4 79, 90,0 83,3 85, 86,8 84,6 93,3 sted i Kvinner 84,9 9,7 90,0 68,2 90, 79, 78,9 83,7 90,0 77, 94,4 83,0 93,9 fylket. I alt 84,7 96,0 9,3 77,0 86,3 79,2 79,0 86,0 86,3 8, 9,3 83,7 93,7 Prosent NORD TRØNDELAG Menn Kvinner I alt Av dette: Pasienter Menn med bo Kvinner sted i I alt fylket Pasienter med bo Menn 85,5 50,0 55,6 86,7 77,8 85,7 69,2 79,3 90,0 92,0 90,0 90,9 90,9 sted i Kvinner 85,9 50,0 83,3 83,3 90,0 75,0 85,7 90,9 78,3 86,7 88,9 88,9 95,5 fylket; I alt 85,7 50,0 7,4 85,2 87,8 79,6 79,4 86,3 84,4 89, 89,5 90,0 93,2 Prosent Menn TROMS Kvinner I alt Av dette: Pasienter Menn med bo Kvinner sted i I alt fylket Pasienter med bo Menn 72,0 66,7 63,6 62, 40,9 66,7 8,8 68,4 75,5 78,3 83,3 00,0 92,3 sted i Kvinner 76,3 60,0 72,2 50,0 86,0 83,0 60,0 64,9 75,0 86,4 82,4 9,3 89,5 fylket. I alt 74,3 63,2 67,5 57, 70,8 77,9 68,4 66,7 75,3 82,2 82,9 94,6 90,6 Prosent

10 Tabell 4. Avsluttede avdelingsopphold etter pasientenes alder og liggetid. Absolutte tall (7 fylker) Alder ved utgangen av Aret Avdelingsopphold i alt etid daser Over 365 Liggedager Pr. avde I alt lingsopphold SYKEHUS I ØSTFOLD 0 4 Ar ,8 54 " ,6 524 " , " , 3544 " , " , " , 5559 " , " , 6569 " , " , " ,4 80 år og over alt ,4 SYKEHUS I HEDMARK 40 år ,3 54 " ,3 524 " , " II , , " , , " , " , " , I , 7579 " ,8 80 år og over I alt , SYKEHUS I ANOPPLAND MVO 4 år " " " " " " " " I " " år og over , , , , , , , _ 3 30, , _ , , , I alt ,2

11 Tabell 4 (forts.). Avsluttede avdelingsopphold etter pasientenes alder og liggetid. Absolutte tall. (7 fylker) 0 Alder ved utgangen av Aret Avdelingsopphold i alt Liggetid i dager Over 365 Liggedager Pr. avde I alt lingsopphold SYKEHUS I ROGALAND 0 4 år ,8 54 " ,3 524 " , " , " , 4549 " , " , " , 6064 " , " , " , " ,5 80 år og over I alt ,5 4 SYKEHUS I SØR TRØNDELAG 0 4 år ,3 54 " ,4 524 " , " , " , " , " , " , " , " , " '486 7, " ,6 80 år og over I alt SYKEHUS I NORD TRØNDELAG 0 4 år ,2 54 " ,2 524 " , 2534 " , " , " , " , " , " , " , " , " ,8 80 år og over ,8 I alt ,6

12 Tabell 4 (forts). Avsluttede avdelingsopphold etter pasientenes alder og liggetid. Absolutte tall (7 fylker) Alder ved utgangen av året Avdelingsopphold i alt Liggetid i dager Pr. avde _ 365 Over I alt lings 365 opphol d SYKEHUS I TROMS 0 4 år ,6 54 " ,5 524 " , " , " , " , " , 5559 " , " , " , " , " ,6 80 år og over ,2 Lait ,5

13 2 Tabell 5. Avsluttede avdelingsopphold etter pasientenes alder og liggetid. Prosent. (7 fylker) Alder ved utgangen av året Liggetid i dager Avdelingsopp Over hold 365 i alt SYKEHUS I ØSTFOLD 0 4 år 00,0, 57,8 23,9 7,6 3,6 3,5,5,3 0,8 54 " 00,0 59,6 27,3 7,0 3,0,6 0,4 0,7 0,4 524 " 00,0 45,0 42,4 6,4 2,3,5 0,7,0 0, " 00,0 4,7 4,6 8,4 2,7 2,6,2 0,9 0, It 00,0 48,4 25,6 2,3 5,3 4,0,5,4, " 00,0 43,4 24,2 5,2 6, 6,2,3 2,0,5 0, 5054 " 00,0 42,4 24,9 5, 6,8 6,5,3,9, 5559 " 00,0 34,2 27,3 6,7 9,9 6,4 2,5,8, " 00,0 3,0 25,5 7,6 9,7 8,8 3,,8 2,4 0, " 00,0 26,8 22,8 8,7, 0,2 4,2 3,5 2,6 0, 7074 " 00,0 24,3 2,2 6,6 2,2 3, 4,5 4,5 3,5 0, " 00,0 23,2 20,6 6,3 0,8 3,6 4,9 5,0 5,6 0, 80 år og over ,2 8,0 4, , I alt 00,0 39,5 29,5 2,3 6,3 6, 2,2 2,,9 0,0 SYKEHUS I HEDMARK. 0 4 år 00,0 74,7 5,3 3,8 2,3,6,9 0, 0,2 54 ' 00,0 75,3 5,4 4,4 2,,6 0,3 0,4 0,4 524 " 00,0 5,8 39,0 5,4,7, 0,5 0,3 0, 2534 " 00,0 47,8 42,2 5,8,9,5 0,3 0,5 0, 3544 " 00,0 59,8 24,0 9,4 3, 2,5 0,8 0,2 0, " 00,0 57,0 22,5 9,8 5,2 3,8 0,7 0,8 0, " 00,0 46, 2, 6,2 7,7 5,7,4,2 0, " 00,0 39,9 26, 5,2 8,6 6,9,5,0 0, " 00,0 35, 26,5 4,5 0,5 8, 2,6,7, " 00,0 30,5 25,0 6,8 0,8 9,8 3,4 2,4, " 00,0 27,6 23,6 8,4,6 0,3 3,6 2,7 2, 7579 " 00,0 28,4 9,3 8, 2,8,4 4,0 3,9 2,0 80 år og over I alt SYKEHUS I OPPLAND 0 4 år 00,0 7,3 6,0 4,7 2,3 2,,9,4 0,3 54 " 00,0 64,7 23,2 6,3 2,2,6 0,3,7 0,2 524 " 00,0 50,7 35,3 8,3 2,5,8 0,6 0,5 0, " 00,0 47,9 34,6 0,5 3,0,8 0,9 0,8 0, " 00,0 50,2 24,5,6 5,8 4,5,4,3 0, " 00,0 46,3 24,6 4,4 6,3 5,5,2,0 0, " 00,0 39,4 25,8 3,6 9,0 7,3 2,3 2,0 0, " 00,0 35,5 25,8 4,6 8,9 8, 3,8 2,, " 00,0 33,4 25,8 4,2,6 7,9 2,8 3,2, " 00,0 28,7 22,6 6,7 2,5 9,6 3,9 3,9 2, " 00,0 30,0 22,3 5,6,8,3 3,7 3, 2, 7579 " 00,0 26,2 2,0 8,0,9,0 4,4 4,6 3,0 80 år og over I alt 00,0 42,8 26,8 2,4 7,0 5,8 2, 2,,

14 3 Tabell 5 forts.. Avsluttede avdelingsopphold etter pasientenes alder og liggetid. Prosent. (7 fylker) Alder ved utgangen av året Liggetid i dager Avdelingsopp Over hold 365 i alt SYKEHUS I ROGALAND 0 4 år 00,0 ' 56,6 22,9 8,9 4, 4,3,4,3 54 " 00,0 63,2 22,2 7,5 2,8,9 0,7 0,8 524 " 00,0 58,0 29,6 5,9 2,,9 0,9 0, " 00,0 58, 28,9 6,4 2,2 2,0 0,9 0, " ,0 52,3 25,8,0 4,0 3,7,3, 4549 "... 00,0 49,6 22,5 2,7 6,2 3,5 2,7, "... 00,0 42,4 23,3 3,8 7, 6,7 2,6 2, 5559 "... 00,0 34, 25,0 6,0 9,6 7,9 3,2 2, " 00,0 3,2 24,0 6, 0,8 8,5 4,0 3, " 00,0 25,8 24,3 8,6,4 8,5 4,3 4, 7074 " 00,0 25,5 2,2 8, 2,0 0,0 5,4 4, "... 00,0 25,4 20,7 5,9 2, 2,3 4,9 4,9 80 år og over 00,0 27,3 2,2 4,6 0,7,2 5,6 4,2 I alt ,5 0,7 0, 0,9 0,7 0,0 0,8 0,9,8 0,,6 0, 2, 2,9 3,4 3,8 0, 5, SYKEHUS I SØRTRØNDELAG 0 4 år 00,0 58,5 22,8 7,8 2,7 4,5 2,,3 0,3 54 " 00,0 54,5 26,4 9, 3,6 4,0,4 0,8 0,3 524 " 00,0 4,2 4,9 8,9 3,2 2,4 0,9 0,8 0, " 00,0 39,0 40,3,0 3,7 3,5,,0 0, " 00,0 44,0 26,7 4,5 5,9 5,4,8,0 0, " 00,0 37,7 28, 6,7 7,6 5,3 2,2,3, " 00,0 36,9 24,3 5,4 8,9 8,4 2,7 2,0, " 00,0 37,6 22,5 5,2 9,5 8,7 3,0 2,, " 00,0 37,5 2,3 4, 9,8 9,4 3,5 2,0 2, " 00,0 33, 20,5 5,2 9,5 2,3 4,2 2,7 2,4 0, " ,0 23,5 2,4 5,2 4,3 3,5 4,9 3,2 4, 7579 " 00,0 22,2 9,7 8,7,9 2,8 4,8 4,2 5,8 80 år og over ,8 9,55,0,6 4, I alt SYKEHUS I NORDTRØNDELAG 0 4 år 00,0 60,8 25,8 6, 3,6 2,4 0,4 0,9 54 " 00,0 49,2 34,8 8,9 3,3 2, 0,6 0,8 0,3 II/ 524 " 00,0 33,6 49,9 9,0 3,2 2,6 0,6 0,5 0, " 00,0 30,4 46,6,6 5,3 3,4,2, 0, " 00,0 33,0 32,4 7,9 7,0 5,5 2,,4 0, " 00,0 27,4 29,4 8,0 0,3 9,0 3,4 2, 0, " 00,0 28,0 28,9 7,9 0,8 9, 2,7 2,3 0, " 00,0 30,6 27,4 8,5 0,3 8, 2,5,9 0, " 00,0 9,6 28,5 20,7 0,7,6 4,2 3,6, " 00,0 6,5 28,0 9,6 3,0 2,4 4,8 2,8 2, " 00,0 7, 24,4 2,3,9 3,4 5,8 4,2, "... 00,0 6,0 22,4 20,5 3,6 3,4 6,5 4,6 2,9 80 år og over..: 00,0 9,0 22,98, I alt 00,0 30,6 33,8 4, , 0, 0, 0

15 4 Tabell 5 (forts). Avsluttede avdelingsopphold etterpasientenes alder og liggetid. Prosent. (7 fylker) Alder ved utgangen av året Liggetid i dager Avdelingsopp Over hold 365 i alt SYKEHUS I TROMS Or 4 år 00,0 63,4 2,5 6,4 3,0 2,7,5,2 0,3 54 " 00,0 6, 24,4 7,3 2,8 2,2,2 0,7 0,3 524 " 00,0 5,8 34,0 7,5 3,2 2,0 0,8 0,5 0, " 00,0 49,7 33,8 9,3 3,4 2,3,0 0,5 0, 3544 " 00,0 46,9 26,6 3,8 6, 4,2,2 0,8 0, " 00,0 42,3 25,2 6,0 7,7, 6,,4 0,9 0, " 00,0 33,8 29,5 5,5 8,9 7,3 2,6,6 0, " 00,0 30,8 26,8 20, 0,4 6,9 2, 2,2 0, " 00,0 27,3 27,3 8,3 9,6 9,9 3,5 3,0, " 00,0 26, 23,8 9,5 0, 2,4 3,8 2,3,8 0, 7074 " 00,0 23,8 26,5 7,9 2,4 0,9 4,6 2,, " 00,0 25,3 22,9 7,8 2,, 3,7 4,2 2,5 0,4 80 år og over I alt 00,0 44, 27,9 2,5 6,3 5,2,9,3 0,7 0,0

16 5 Tabell 6. Avsluttede avdelingsopphold og liggedager etter hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. (4 fylker) Hoveddiagnose på avdelingen (99listen) Kjønn HEDMARK Liggedager Opp,Jønn Pr. hold oppalt i alt I hold ROGALAND Pr. 000ggLiedager Opp Pr. Opp Ligge hold opphold dager i alt I alt hold Pr. 000 Opp Liggehold dager Enteritt og andre diarésykdommer M ,2 3,3, , 3,6 2,2 K ,4 2,3, ,3 2,6,9 3 Tuberkulose i åndedrettsorganene M ,7 0,8, ,6 5,2 6,3 K ,3 2,2 3,4 4 Annen tuberkulose, inkl. sen M 6 8 3,5 0,8, ,6,6,9 følger K 97 97,0 0,, ,8 2, 3,2 Rest Andre infeksjose og parasittære M ,7 5,6 7, ,0 0,4,0 9 sykdommer K 2 340, 0,5 3, ,9 6,5 8,5 0 Ondartede svulster, inkl. svulster M ,9 77,3 09, ,5 57,4 83,8 9 i lymfatisk og bloddannende vev K ,6 54, 85, ,7 43,0 76,4 20, Godartede svulster og svulster M ,8 8,5 6, ,3 0,5 7,7 2 av uspesifisert art K ,6 30,7 27, ,3 33,3 24,4 23 Sukkersyke M ,8 2,6 2, ,3 8,3,3 K ,8 2,5 5, , 8,6 3,9 22, Andre indresekretoriske sykdommer, M , 5,3 4, ,9 9,8 6,8 24 ernærings og stoffskiftesykdommer K , 5,0 7, ,8, 9,8 25, Anemier og andre sykdommer i M ,6 8,0 7, ,7 5,6 6,3 26 blodet og bloddannende organer K ,4 5,7 5, ,5 3,5 3,3 27 Mentale forstyrrelser M ,3 7,6 5, ,3 28,8 74,9 K ,9 6, 6, ,3 20,3 65,6 28 Multippel sklerose M ,0 0,3 0, ,4,4,5 K 4 6 5,3 0,3 0, ,4 0,9,7 29 Epilepsi M ,3 3,6, ,2 6,7 6, K ,7,9, ,3 3,6 4, 30 Andre sykdommer i det sentrale M ,2 5,2 5, ,6 6,4 8,9 nervesystem K ,7,6 3, ,5 3,6 5,6 3 Sykdommer i nerver og perifere M , 4,2 4, ,8 8,3 8,0 ganglier K ,2 3,4 4, ,9 3,9 6,3 32 M ,7 33,4 29, ,0 2,4 7, 35 Øyesykdommer K ,8 23,2 26, ,7 9,2 8,6 36, M ,3 3,3 2, ,7 25,9 20,0 37 Øresykdommer K ,9,5, ,2 2,, 38 Kronisk revmatisk hjertesykdom M ,9 4,5 4, *8,0 4,3 3, K ,8 2,6 4, ,6 4,6 7,2 39 Hypertensjonssykdommer M ,0 9,4 0 25,4 8,0 8, K ,9 8,0 0, ,9 4,0 5, 40 Akutt hjerteinfarkt M ,2 50,9 79, ,7 38,5 49,9 K ,2 4,9 24, ,9 2, 20,6 0 4 Andre ischemiske hjerte M ,4 40,7 30, , 29,6 29,3 sykdommer K ,5 3,8 3, ,8 9,8 5,5 42 Karlesjoner i sentralnerve M ,8 29, 53, ,0 6,8 34,3 systemet K ,4 7,6 43, ,7 2,9 39,5 43 Andre sykdommer i sirkulasjons M ,0 59,4 60, ,5 49,9 55,2 46 organene K ,4 45,6 49, ,2 36,7 4,2 47 Akutte luftveisinfeksjoner M ,8 9,8 5, ,4 3,9 6,6 og influensa K ,0 4,0 2, ,9 6, 3,6 48 Lungebetennelse M ,2 7,4 2, , 7,9 24,0 K , 9,4 4, , 0,4 3,6 49 Bronkitt, emfysem og astma M ,5 4,8, ,3 3,7 2,6 K ,9 7,4 8, ,7 6,2 8,5 50 Hypertrofi av mandler og adenoid vev M ,5 6,7 6, ,4 4,7 8,3 K ,6 4,0 5, ,5 9, 5,9 5 Andre sykdommer i åndedrettsorganene M ,7 2,9 0, ,7 2,4 6,5 K ,7 4,6 5, ,4 9,2 7,8 52 Sår i mage og tolvfingertarm M ,2 8,7 27, ,0 6,8 9,4 K ,3 7,3 2, ,3 4,9 7,0 53 Blindtarmbetennelse M ,2 6,9 2, ,7 4,3 8,5 K ,0,4 9, ,0 7,5 5,3 54, B rokk og tarmslyng M ,0 45,5 28, ,6 39,3 6, 55 K ,,4 2, ,9 9,57,6

17 Tabell 6 (forts.). Avsluttede avdelingsopphold og liggedager etter hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. (4 fylker) HEDMARK ROGALAND Hoveddiagnose på avdelingen Opp Liggedager Kjønn Pr. 000 Opp Liggedager Pr. 000 hld (99listen) o Pr. hold Pr. Opp Ligge _ Opp Liggeop i alt I alt p i alt I alt opp hold dager hold dager hold hold 56 L everkirrose M ,9 2,4 3, ,8,4,7 K ,0,2 2, ,0 0,7, 6 57 Gallesten og galleblære M ,8 6,9 23, ,6 7,2 9,3 betennelse K ,0 20,3 32, , 0,7 5, 58 Andre sykdommer i fordoyelses M ,8 33,2 36, ,3 27,6 25,2 organene K ,9 7,7 26, ,9 6,9 2,9.m 59 Nefritt og nefrose ,8 4,8 5, , 3, 3, K , 2,7 4, ,6, 2, 60 Stein i nyre og urinveier M ,7 20,7 4, , 4,0 7,6 K , 5,8 6, , 4,8 4,4 6 Pyelonefritt, blærekatarr og M ,4,6, ,5 8,4 7, andre sykdommer i urinveiene K ,9 3,7 5, ,3,9,2 62 Prostatahypertrofi M ,6 29,7 53, ,3 20,3 27,5 K ' 63Andre sykdommer i kjønnsorganene M ,9 6,9 8, ,6 20,0 6,5 67 og sykdommer i brystkjertelen K ,3 5, 57, ,9 96,4 47,0 68 Toksemier i svangerskap og M t Ill barselseng K , 9,4 2, ,8 6,4 5,6 69 Andre komplikasjoner under M svangerskap K ,,i 0, , 4,2 9,, 70, Ab ort M 7 K ,7 78,2 24, ,7 62,7 6,8 72 Fødsel uten komplikasjoner M ' K ,2 62,3 36, ,78,2 9 4,3 73 Fødsel med komplikasjoner M K ,4,2, ,9 8,i3 2,2 74 Komplikasjoner i barselseng M 282,4 3 4,7 0,7 unnt. toksemier K 40,7 66 4,7,2 75Sykdommer i hud og underhud M ,0 9,9 9, ,2 5,7 2,9 78 K ,5 5,8 7, ,4 7, 6,0 79Sykdommer i skjelettmuskel M , 36,2 30, ,7 55, 62,2 82 systemet og bindevev K ,5 23,4 28, ,4 34,3 63,2 83 Medfødte misdannelser M ,8, 6, ,7 32,0 30,3 K ,3 5,9 4, ,7 6,9 9,8 84 Særskilte årsaker til perinatal M ,5 4,2 5, , 7,2 7,7 sykelighet og dødsfall K ,5 2,9 4, ,8 4, 4,9 85 Magesmerter M ,4 6,3 2, ,8 8,7 2,9 K ,8 8,7 4, ,6 8,4 3,9 86 Andre symptomatiske diagnoser M ,0 0,0 6, ,7 76,3 52,0 og ubestemte tilstander K ,5 74, 55, ,9 52,7 47,2 87 Brudd av skallens knokler M ,6 7,6 6, ,8 9,2 5,5 K 2 6 5,5,8, ,7 2,7 2,4 88 Brudd av lårhalsen M ,3 2,2 23, ,9 5,9 29,3 K ,9 23,9 60, ,5 2,3 65,2 89 Andre benbrudd M ,2 49,4 72, ,6 47,5 6,6 K ,0 23,5 40, ,0 7,5 29,9 90 Hjernerystelse M ,0 22,7 9, ,7 35,5 4,8 K 887 8,0 9,6 8, ,0 2,4 7,5 9 Andre indre hjerneskader og M ,8 6,4 7, ,4 5,4 5,5 skader av indre organer K ,2,3 2, ,6,0 0,5 92 Forbrenninger M ,3 3, 3,6 44 3,0 8, 9,3 K ,8 0,9, ,2 2,2 3, 93Andre skader ved ulykker, for M ,6 5,8 30, ,4 57,5 32,5 96 giftninger eller vold K ,4 7,8 3, ,3 22, 4, 97 Medisinsk og kirurgisk M ,4 2,4 0, , 6,3 3,9 etterbehandling K ,2 0,8 0, ,7 3,0 3,2 98,Tilfelle uten symptomer M 28 4,5 3,6 0, ,2 7, 5,8 99 eller aktuell sykdom K ,8 6,3 7, ,7 25,5,9 M ,7 000,0 000, ,3 000,0 000,0 I alt K ,6 000,0 000, ,0 000,0 000,0

18 7 Tabell 6 (forts.). Avsluttede avdelingsopphold og liggedager etter hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. (4 fylker) SØRTRØNDELAG NORDTRØNDELAG Hoveddiagnose Liggedager Pr. 000Liggedager Pr. 000 på avdelingen O PP Opp Kjønn Pr. 57: Liggehold Opp Ligge hold O pp I o pp I alt opp alt 99ì sten) i alt hold dager i alt h old p dager hold hold Lnteritt og andre diarésykdommer ,2 3,8, ,5 4,6,8 K ,4 4,2, ,4 4, 3,0 berkulose i åndedrettsorganene M ,3 2,6 8, ,4 0,7 0,5 K , 2,0 5, ,8 0,5 0,5 Annen tuberkulose, inkl, sen ,6 9,9 3, 57 4,3,6,9 følger. K ,6 0,6 0, ,4 0,9 0,4 Rest Andre infeksjose parasittære M , 5,2 3, ,8 5,6 4,5 79 sykdommer K ,4,6 0, ,9 3,0 3,3 07.Ondartede svulster, inkl. svulster M , 5,7 72, 98, ,6 58, 92,4 9 lymfatiske og bloddannende vev K ,2 47,4 69, ,0 4,0 74,3 20, Godartede svulter og svulter av M ,6 9, 7, ,5 2,4 2,2 2 uspesifisert artk , 23, 2, ,6 23,3 2,3 M 23 Sukkersyke ,2 9,5 4, ,0 0, 7,9 K ,3 7,8 4, ,0 9, 8,6 22, Andre indresekretoriske sykdommer, M 82 96,7 5, 5, ,8 8, 6, 24 ernærings og stoffskiftesykdommer K ,4 9,9 4, , 3,6,8 Ill 25, 27 Mentale forstyrrelser M ,0 40,4 70, ,7 37,7 67,0 K ,9 27,6 6, ,0 3,3 6,9 Anemier og andre sykdommer i blodet M ,2 8,7 7, ,7 6,3 6,3 26 og bloddannende vev K ,4 4,5 4, ,2 5,2 5,0 28 Multippel sklerose M ,3,0, ,5,4 2,8 K ,2, 2, ,2 0,7,8 29 Epilepsi M ,3 6,2 4, ,0 8,0 4, K ,8 3, 2, , 5,6 2,9 30 Andre sykdommer i det sentrale M ,5 8,8, ,0,7 4, nervesystem K ,7 4,3 7, ,5 9,0 0,4 3 Sykdommer i nerver og perifere M , 5,4 5, ,3 8, 0,7 ganglier K ,4 2,9 3, ,0 3,94,7 32 M ,9 22,3 23, ,8 2,3 23,4 35 øyesykdommer K ,5 5,0 6, ,5 9,2 22,2 36, Or esykdommer M ,4 3,6 3, ,3 8, 4 37 K ,5 9,2 9, ,5 0, Kronisk revmatisk hjertesykdom M ,9 4,8 4, ,3 0,9 0,8 K ,4 2,8 3, ,7,,7 39 Hypertensjonssykdommer M ,0 6,2 5, ,3,6 9,2 K ,6 4,5 5, , ,3 Ill 40 Akutt hjerteinfarkt M ,7 28,7 3, ,4 42,4 56, K ,2 9,5 2, ,7 2,9 6,3 4 Andre ischemiske hjertesykdommer M ,9 28,0 24, ,2 32,6 25,6 K ,9 2,3 5, ,3 8,0 20,6 42 Karlesjoner i sentralnervesystemet M ,8 22,5 52, ,7 2,9 3,3 K ,8 5,9 46, ,4 7,4 45,4 43 Andre sykdommer i sirkula M ,3 49,7 6, ,6 35, 40,9 46 sjonsorganene K ,8 35,8 47, ,3 37,6 43, 47 Akutte luftveisinfeksjoner M ,6 5,6 6, ,6 26,4 2,6 og influensa K ,3 7,8 4, ,0 7,6 9, 48 Lungebetennelse M ,8 4,9 9, , 9,9 22,3 K ,8 8,8 5, ,2 3,7 5,6 49 Bronkitt, emfysem og astma M ,2 25,2 33, ,5 2, 5,3 K ,,9 5, ,0 8,2 7,0 50 Hypertrofi av mandler og M ,4,9, ,7 8,9 9,2 adenoid vev K ,6,5, ,3 2,2 6,6 5 Andre sykdommer i åndedretts M ,4 7,7 4, ,3 8,,4 organene K ,2 7,4 7, ,7 8,3 5,5 52 Sår i mage og tolvfingertarm M ,9,6 5, ,2,9 5,4 K ,7 4,3 6, ,5 6,3 8,4 53 Blindtarmbetennelse M ,,5 6, ,9 5,0 0,2 K ,5 8,3 4, ,4 0,4 7,5 54, inm ,8 29,3 9, ,6 39,8 29,3 55 Brokk tarmslyng K ,6 8,6 7, ,5 3,6 3,5

19 Tabell 6 (forts.). Avsluttede avdelingsopphold og liggedager etter hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. (4 fylker) 8 SØRTRØNDELAG NORDTRØNDELAG Hoveddiagnose på avdelingen OppLiggedagerPr. 000 Opp Liggedager Pr. 000 Kjønn Pr. (99listen) hold opp..ligge_ i hold Pr. Opp Liggei alt I alt opp alt I alt opphold dager hold dager hold ' hold 0,6 56 Leverkirrose 9 4 2,7 0, ,0,4,2 K ,3 0,6,3 46 3,3,3,5 57 Gallesten og galleblære M ,5 betennelse K ,0 58 Andre sykdommer i M ,4 fordøyelsesorganene K ,0 59 Nefritt og nefrose M ,6 K ,7 60 Stein i nyre og urinveier M ,6 K , 6 Pyelonefritt, blærekatarr og M 28 50,8 andre sykdommer i urinveiene K ,2 62 Prostatahypertrofi M ,3 K 6,3 7, ,2 7,4,6 9,5 2, ,9 6,2 25,0 2,4 2, ,3 33,0 34,8 5,8 7, ,7 24,9 25, 40,8 5, ,7 2,9 3, 3,6 3, ,3 0,4, 0,3 3,4 7, ,2 4,3 2,4 5, 4, ,0 5, 4,4 7,9 8, ,3 9,7 0,3 24,7 8, ,0 8,0 3,9 20,6 3, ,2 23,0 4,9 63 Andre sykdommeri kjønnsorganenem ,4 2,4 6, , 7,6 2,2 67 og sykdommer i brystkjertelen K ,8 63,9 39, ,8 66,2 55,8 68 Toksemier i svangerskap M og barselseng K , 4 6,3353 8,2,6 283,i 3,6 69 Andre komplikasjoner under M svangerskap K ,3 9,9, ,8 8,4 9, 70 'MAbort 7 K ,9 3,720, ,263,5 28,3 72 Fødsel uten komplikasjoner. K M ,4 7, 9 00, , 6 (6 9 55,7 07, 73 Fødsel med komplikasjoner M.... K ,74 7, 6, ,2 2,9,3 74 Komplikasjoner i barsel M.... seng unnt. toksemier K 27084,0,,3 0, ,7 0,7 0, 75Sykdommer i hud og M ,7 7,9 2, ,6 2,9 6, 78 underhud K ,2 5,0 7, ,9 9, 8,5 79Sykdommer i skjelettmuskel M ,4 58,0 57, ,4 70, 86,4 82 systemet og bindevevet K ,9 42,0 52, ,7 55,7 79,8 83 Medfødte misdannelser M ,3 33,3 24, ,0 39,3 6,8 K ,8 20, 5, ,6 2,8 9,5. Ill 84 Særskilte årsaker til pen M , 9,5 0, ,7 3,0 3,3 natal sykelighet og dødsfall K ,2 4,4 5, ,9 3,8 4,5 85 Magesmerter M ,3 8,4 2, ,6,6 5,6 K ,5 8,8 3, , 3,4 8, Andre symptomatiske diagnoser M ,6 7,0 40, ,0 6, 36,5 og ubestemte tilstander K ,5 44,2 33, ,4 49,4 35,7 87 Brudd av skallens knokler M ,6 9,6 7, ,2 0,7 7,6 K ,8 2,4 2, ,0 2,7 2, 88 Brudd av lårhalsen M , 54,4 75, ,7 6,9 8, K ,8 88, 7, ,4 4,0 32,8 89 Andre benbrudd M ,3 35,2 43, ,8 4,6 52,8 K ,2 7,8 27, ,5 22,3 37,5 90 Hjernerystelse M ,4 20,4 6, ,4 2,7 0,0 K ,2 8,0 3, ,3 8,3 4,5 9 Andre indre hjerneskader og M , 4,9 8, ,2 4, 4,0 skader av indre organer K ,3 0,9 2, ,8 0,7,0 92 Forbrenninger M ,2 4, 4, ,9 4,4 4,9 K ,5 0,6 0,7 70 5,5,3,7 93Andre skader ved ulykker, M ,4 42,3 20, ,3 50,4 3,7 96 forgiftninger eller vold K ,8 7,5 9, ,4 22,7 2,6 97 Medisinsk og kirurgisk M ,2,3 0, ,2 2,7,9 etterbehandling. K ,8 0,5 0, ,8 4,3 5,4 98,Tilfelle uten symptomer M ,4 5, 3, ,0 0,9 7,4 99 eller aktuell sykdom K ,0 32,8, ,4 24,7,6 I alt M ,5 000,0 000, ,7 000,0 000,0 K , 000,0 000, ,6 000,0 000,0

20 Tabell 7A. Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. HEDMARK 9 Hoveddiagnose på avdelingen (99listen) Alder ved utgangen av 975 Opphold c Opphold Alder år i alt timde! og aår år år år år år år år år år over ved død 2 Enteritt og andre M 26 diarésykdommer K 27 3 Tuberkulose i ånde M 6 drettsorganene K Annen tuberkulose, M 6 inkl. senfølger K Rest Andre infeksjose 9og parasittære sykdommer 0Ondartede svulster, 9 inkl. svulster im 600 lymfatisk og blodk 625 dannende vev 20,Godartede svulster 2 og svulster av uspesifisert art 23 Sukkersyke 0 M 2 2 K 2 22,Andre indresekre 24 toriske sykdommer, M 4 ernæringsog stoff K 73 skiftesykdommer 25,Anemier og andre 26 sykdommer i blodet og bloddannende organer M K M K Mentale forstyrr M elser K Multippel sklerose M _ K _ 29 Epilepsi M K Andre sykdommer i det sentrale nervesystem M K Sykdommer i nerver M og perifere ganglier K M øyesykdommer 35 K M Tresykdommer 37 K _ Kronisk revmatisk M hjertesykdom K Hypertensjons M sykdommer K Akutt hjerte M infarkt K Andre ischemiske M hjertesykdommer K 59 _... _ Karlesjoner i M 226 _ sentralnervesystemet K Andre sykdommer i M 46 _ sirkulasjonsorganene K 527 _ Akutte luftveisinfeksjoner og influensa M K Lungebetennelse M K

21 Tabell 7A (forts.). Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. HEDMARK 20 Alder ved utgangen av 975 Opphold Hoveddiagnose c Alder avc Opphold år på avdelingen G. under slu ) i alt a (99listen) år tet år år Ar år år år år år år år over ved død 49 Bronkitt, emfysem M 5 og astma K Hypertrofi av mandlerm 30 og adenoid vev K Andre sykdommer i M åndedrettsorganene K Sår i mage og M tolvfingertarm K Blindtarmbetennelse M K M 'Brokk og tarmslyng K Leverkirrose M K 4 _ Gallesten og galle M 3 _ blærebetennelse K Andre sykdommer i M fordøyelsesorganene K Nefritt og nefrose M 37 K 3 60 Stein i nyrer og M 6 urinveier K Pyelonefritt, blærekatarr og M andre sykdommer i urinveiene K Prostatahypertrofi M K 63Andre sykdommer i 67 kjønnsorganene og M sykdommer i bryst K kjertelen 68 Toksemier i svanger M skap og barselseng K 2 ' Andre komplikasjoner M. under svangerskap K 'Abort K 903 i Fødsel uten M. komplikasjoner K 87; Fødsel med M komplikasjoner K ' :7 74 Komplikasjoner i barselseng unnt. toksemier, K 4 75Sykdommer i hud og M underhud K Sykdommer i skjelett m 82 muskelsystemet og K bindevevet 83 Medfødte mis M dannelser K Særskilte årsaker, til perinatal syke ' lighet og dødsfall Magesmerter M K

22 Tabell 7A (forts. ). Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. HEDMARK 2 Hoveddiagnose på avdelingen (99listen) i Opphold Alder 2 alt under ' år 4 år n Alder ved utgangen av 975 Opphold år as vitj _ og tet år år år Ar Ar år år år år over ved død 86 Andre symptomatiske diagnoser og ubestemte tilstander M K Brudd av skallens M knokler K Brudd av lårhalsen M K Andre benbrudd M K Hjernerystelser M 76 _ _ K Andre indre hjerne M skader og skader av K indre organer 92 Forbrenninger K Ill 93Andre skader ved M ulykker, forgiftninger eller vold 97 Medisinsk og kirurg M 9 isk etterbehandling K 9 98,Tilfelle uten symp 99 tomer eller aktuell sykdom M K M 28 K I alt M K Tabell 7B. Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. ROGALAND Hoveddiagnose ff Opphold på avdelingen A Alder0 under Alder ved utgangen av 975 Opphold år av slu i alt og år tet år år år år år år år år år år over ved clod 2 Enteritt og andre M diarésykdommer K Tuberkulose i ånde M 7 _ drettsorganene K Annen tuberkulose, M inkl. senfølger K Rest Andre infeksj M 9 øse 42 og parasittære K sykdommer Ondartede svulster, 9 inkl. svulster im lymfatisk og blodk dannende vev 20 Godartede svulster 2 og svulster av uspesifisert art 23 Sukkersyke M K ,Andre indresekre 24 toriske sykdommer, ernæringsog stoff skiftesykdommer

23 22 Tabell 7B (forts.). Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. ROGALA2 Hoveddiagnose på avdelingen (99 isten) c Alder c Opphold O G under i alt 4 år år år år Alder ved utgangen av 975 Opphold av år, slu og tet år år år år år år år over ved død 25, Anemier og andre 26 sykdommer i blodet M og bloddannende K organer 27 Mentale forstyr M reiser K Multippel sklerose M K Epilepsi M ,... _. K Andre sykdommer i det sentrale nervesystem M K Sykdommer i nerver M og perifere ganglier K _ Oyesykdommer M K 'Oresykdommer M K Kronisk revmatisk M hjertesykdom K Hypertensjons M sykdommer K Akutt hjerte M infarkt K Andre ischemiske M hjertesykdommer K Karlesjoner i M 230 _ sentralnervesystemet K Andre sykdommer i M sirkulasjonsorganene K Akutte luftveisinfeksjoner og influensa M K Lungebetennelse M K Bronkitt, emfysem M og astma K Hypertrofi av mandlerm og adenoid vev K Andre sykdommer i M '3 åndedrettsorganene K Sår i mage og M tolvfingertarm K 96.. _ Blindtarmbetennelse M K 'Brokk og tarmslyng M K Leverkirrose M K Gallesten og galle M 99 _ blærebetennelse K Andre sykdommer i M fordøyelsesorganene K Nefritt og nefrose M 42 _ K Stein i nyrer og M urinveier K

STATISTIKK FRA DET ØKONOMISKE OG MEDISINSKE INFORMASJONSSYSTEM

STATISTIKK FRA DET ØKONOMISKE OG MEDISINSKE INFORMASJONSSYSTEM RAPPORTER FRA STATISTIS SENTRALBYRÅ 80/0 STATISTI FRA DET ØONOISE OG EDISINSE INFORASJONSSYSTE ALINNELIGE SOATISE SYEHUS 978 OSLO 980 ISBN 85790 ISSN 08 FORORD Denne publikasjonen inneholder statistikk

Detaljer

STATISTIKK FRA DET ØKONOMISKE OG MEDISINSKE INFORMASJONSSYSTEM

STATISTIKK FRA DET ØKONOMISKE OG MEDISINSKE INFORMASJONSSYSTEM RAPPORTER FRA STATISTIS SENTRALBYRÅ 9/0 STATISTI FRA DET ØONOISE OG EDISINSE INFORASJONSSYSTE ALINNELIGE SOATISE SYEHUS 9 OSLO 99 ISBN 8098 FORORD Vedlagte tabeller er utarbeidd på grunnlag av anonymiserte

Detaljer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer Europeisk kortliste for dødsårsaker (COD-SL-2012) Omkodingen fra ICD-8/-9/-10 følger Eurostats liste. Omkodingen fra ICD-6/-7 er utarbeidet internt ved FHI. KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD-10

Detaljer

Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda Kjell Solstad juni 2014

Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda Kjell Solstad juni 2014 Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda 2010-2013 Kjell Solstad juni 2014 Bruk av Ålesund og Volda sjukehus for døgnpasienter bosatt i Sogn og Fjordane 2010-2013 etter bostedskommune. Prosentandel sykehusopphold

Detaljer

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 11.04.2016 Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2014 For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Linda Leivseth SENTER FOR KLINISK DOKUMENTASJON OG EVALUERING (SKDE) 0 Innhold Bakgrunnsinformasjon

Detaljer

PASIENTSTATISTIKK 1990

PASIENTSTATISTIKK 1990 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 92/10 PASIENTSTATISTIKK 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3654-1 ISSN 0332-8422 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste EMNEORD Helseinstitusjoner

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH. Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH. Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH Juni 2016 Kjell Solstad Oversikter for døgnopphold Antall og prosentandel episoder Ved NLSH Lofoten 2014 etter inntaksmåte og behandlingsnivå Datakilde:

Detaljer

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2015 For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Oppdatering av «Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2014 - For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad Endringer i forhold til tilsvarende oversikter fra juni 2016 Presentasjonene her er innholdsmessig

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad Oversikter for døgnopphold Antall og prosentandel episoder ved UNN Narvik 2014 etter inntaksmåte og behandlingsnivå

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Hjerte- og karregisteret. Appendiks Dødsårsaker 2014

Hjerte- og karregisteret. Appendiks Dødsårsaker 2014 Hjerte- og karregisteret Appendiks Dødsårsaker 2014 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Område 3 Avdeling for helseregistre 12. desember 2015 Tittel: Hjerte- og karregisteret Appendiks - Dødsårsaker

Detaljer

Sykehuspasientene Hjerte- og karsykdom vanligste årsak til innleggelse

Sykehuspasientene Hjerte- og karsykdom vanligste årsak til innleggelse Elin Skretting Lunde Sykehuspasientene Hjerte- og karsykdom vanligste årsak til innleggelse I løpet av 1990-tallet har antallet sykehusopphold økt for hele befolkningen. Mest markert er økningen blant

Detaljer

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2017

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2017 Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 217 Brukerveiledning Administrative data antall innleggelser Innleggelser etter hvor pasient kommer fra og hvem som har henvist Innleggelser etter tid

Detaljer

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11 Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 2.11.11 Lister ernæring & mestringsteam 1 Arbeid i regi av Helse Sør-Øst SSHF er pilot i utvikling av analysemodell for pasientstrømmer

Detaljer

Dødelighetsforskjeller mellom Norge og Sverige. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Dødelighetsforskjeller mellom Norge og Sverige. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Dødelighetsforskjeller mellom Norge og Sverige ii Tittel Dødelighetsforskjeller mellom Norge og Sverige Institusjon Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Ansvarlig John-Arne Røttingen, direktør

Detaljer

INFORMASJON VED UTSKRIVELSE ER VI GODE NOK?

INFORMASJON VED UTSKRIVELSE ER VI GODE NOK? INFORMASJON VED UTSKRIVELSE ER VI GODE NOK? Samhandlingsseminar 04.06.19 Torunn Nesset, Samhandlingsrådgiver, Diakonhjemmet Sykehus DETTE HAR JEG TENKT Å SI LITT OM: PLO-kommunikasjon generelt Utskrivningsrapporter

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

Notat. Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby

Notat. Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby v2.2-13.03.2013 Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Fra: Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby Notat Status for kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik. Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik. Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik Juni 2016 Kjell Solstad Antall og prosentandel episoder 2014 ved NLSH Lofoten og UNN Narvik etter DRG-type og behandlingsnivå Datakilde:

Detaljer

Om statistikken Rapport oppdatert:

Om statistikken Rapport oppdatert: AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Januar - mars 2018 Om statistikken Rapport oppdatert: 03.04.2018 "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no

Detaljer

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2.

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2. Årgang 1, nummer 2 Som vi ser av graf 1 er det stadig flere pasienter fra Sarpsborg som behandles i spesialisthelsetjenesten. Det har vært en økning både i 1. og 2. ial for perioden. Spesielt er økningen

Detaljer

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kirsti Freibu, 75 51 29 66 Bodø, 7.12.2012 Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Bakgrunn og

Detaljer

Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og August 2016 Kjell Solstad

Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og August 2016 Kjell Solstad Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og 2015 August 2016 Kjell Solstad Døgnopphold ved DMS Nord-Troms, Storslett 2014-2015 Datakilde: Norsk pasientregister

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Om statistikken Rapport oppdatert:

Om statistikken Rapport oppdatert: AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Januar - juni 2017 Om statistikken Rapport oppdatert: 04.07.2017 "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no

Detaljer

Om statistikken Rapport oppdatert:

Om statistikken Rapport oppdatert: AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Januar - september 2017 Om statistikken Rapport oppdatert: 10.10.2017 "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du

Detaljer

Prioriteringsutvalget 13. febr 2012, Værnes Forklarer ulik helsetjeneste dødelighetsforskjellene mellom norske byer?

Prioriteringsutvalget 13. febr 2012, Værnes Forklarer ulik helsetjeneste dødelighetsforskjellene mellom norske byer? Prioriteringsutvalget 13. febr 2012, Værnes Forklarer ulik helsetjeneste dødelighetsforskjellene mellom norske byer? Jon Ivar Elstad NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge

Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge Felles styringsindikatorer for helsetjenestene i kommuner og sykehus Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge REINNLEGGELSER- ØHJELP INNEN 30 DAGER Ekstra analyse: 25.04.2012 HELSE

Detaljer

KAD Kommunal Akutt Døgnenhet - Trondheim

KAD Kommunal Akutt Døgnenhet - Trondheim KAD Kommunal Akutt Døgnenhet - Trondheim Foto: Geir Hageskal Gaute Skjærseth Lege før turnus, Øya Helsehus Index Samhandlingsreformen Øya Helsehus KAD Kriterier for innleggelse Innleggelser så langt

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 3 Inntekt, trygd og helse

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 3 Inntekt, trygd og helse Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 3 Inntekt, trygd og helse 03.12.2014 Kapittel 3 Inntekt, trygd og helse I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Person- og husholdningsinntekt Trygdeytelser

Detaljer

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Marta Ebbing Prosjektleder, Hjerte og karregisteret Gardermoen, 30. november 2012 Hjerte og karregisteret HKR etableringen Politisk arbeid Lov 03/10 Forskrift

Detaljer

AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Tidsserie måned

AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Tidsserie måned Om statistikken Rapport oppdatert: 02.05.2019 "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden " Mottakere av arbeidsavklaringspenger

Detaljer

AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Tidsserie måned

AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Tidsserie måned Om statistikken Rapport oppdatert: 02.07.2019 "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden " Mottakere av arbeidsavklaringspenger

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 69/2018 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Saksnr Utvalg Møtedato 69/2018 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak 69/2018 Orienteringssaker STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 69/2018 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 13.9.2018 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Orienteringssaker

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av Marianne.Lindbøl@nav.no, 26.09.2012. // NOTAT Diagnosen angir den medisinske

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Om statistikken Rapport oppdatert:

Om statistikken Rapport oppdatert: AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Januar - april 2017 Om statistikken Rapport oppdatert: 08.05.2017 "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no

Detaljer

Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG

Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG OPPLAND Januar - august 2012 Aar 2012 Fylke Oppland (Alle) KommuneStørrelseKategori (Alle) 0501 Lillehammer 22 354 308 19 405 100 % 100 % -2 Sum øvrige

Detaljer

Prosjekt Lokalsykehusstrategi i Helse Nord

Prosjekt Lokalsykehusstrategi i Helse Nord Prosjekt Lokalsykehusstrategi i Helse Nord Presentasjon av en rapport fra Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) 2008 Møte i prosjektgruppa pp 8. januar 2009 Hva og hvem er SKDE Eid av Helse

Detaljer

Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale

Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale Administrativt samarbeidsutvalg 26.april 2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelingen HNT Agenda Tidligere

Detaljer

Utskrevne til DMS-ene. År Data- og analyseavdelingen

Utskrevne til DMS-ene. År Data- og analyseavdelingen Utskrevne til DMS-ene År 2011-2014 Data- og analyseavdelingen Gjennomsnittlig liggetid på utvalgte (20-på-topp i 2014) diagnoser utskrevet fra Medisinsk klinikk Levanger Gjsn.liggetid Med Le (utvalgte

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2012 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen og Marianne Næss Lindbøl,

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2012 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen og Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2012 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen og Marianne Næss Lindbøl, 11.12.2014. // NOTAT Sammendrag

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Pasientforløp, SSHF

Pasientforløp, SSHF Møte 1 Pasientforløp, SSHF 2011-2030 1 Arbeidsgruppens mandat Deltakerne i arbeidsgruppene skal med bakgrunn i sin kliniske og administrative erfaring bidra med verifisering av grunnlagsdata og med faglige

Detaljer

Benchmark analyse - aktivitet. Drg forum Vårkonferansen 2017/ v Eivind Dalgard

Benchmark analyse - aktivitet. Drg forum Vårkonferansen 2017/ v Eivind Dalgard Benchmark analyse - aktivitet Drg forum Vårkonferansen 2017/ v Eivind Dalgard Sammenligning av aktivitetsdata andel i par drg Påpeke ulikheter/avvik Danner grunnlag for spørsmålstilling om mulig avvikende

Detaljer

INNHOLD. Nr. 49/90 5. desember 1990. Side. Emne. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050. Retting til SU nr. 47, 1990 1. 22 Dødsårsakene, 1989 2

INNHOLD. Nr. 49/90 5. desember 1990. Side. Emne. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050. Retting til SU nr. 47, 1990 1. 22 Dødsårsakene, 1989 2 Nr. 49/90 5. desember 1990 INNHOLD Emne Side 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050. Retting til SU nr. 47, 1990 1 22 Dødsårsakene, 1989 2 22 Dødelighet omkring fadselen og i ferste leveår, 1989 6

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av Marianne.Lindbøl@nav.no, 20.03.2012. // NOTAT Fra 2001-2010 har antall

Detaljer

INNHOLD. 22Steriliseringer, Sykehuspasientene, Institusjoner for barn og ungdom,

INNHOLD. 22Steriliseringer, Sykehuspasientene, Institusjoner for barn og ungdom, Nr. 36/92 2. september 1992 INNHOLD Emne Side 21 Fødte, 2. kvartal 1992 1 22Steriliseringer, 1991 2 22 Sykehuspasientene, 1991 5 25 Institusjoner for barn og ungdom, 1991 11 41 Jordarbeiding og gjødsling

Detaljer

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntil

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntil Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntil Administrative data Innleggelser etter innlagt fra Innleggelser etter henvist av Innleggelser etter tid på døgnet Pasienter etter Innleggelser etter Innleggelser

Detaljer

SAMMENDRAG. SAMDATA spesialisthelsetjenesten. Eldre stormottakere i somatisk spesialisthelsetjeneste. Analysenotat 05/2018. Nr.

SAMMENDRAG. SAMDATA spesialisthelsetjenesten. Eldre stormottakere i somatisk spesialisthelsetjeneste. Analysenotat 05/2018. Nr. SAMMENDRAG Eldre stormottakere i somatisk spesialisthelsetjeneste Nr.05/018 Analysenotat 05/018 SAMDATA spesialisthelsetjenesten E 1 Tittel: Eldre stormottakere i somatisk spesialisthelsetjeneste Nummer:

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 6340 DØDSÅRSAKER 1981 HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH MAIN TABLES STATISTISK SENTRALBYRA ISBN 82-537-1853-5 ISSN 0550-032X

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 6340 DØDSÅRSAKER 1981 HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH MAIN TABLES STATISTISK SENTRALBYRA ISBN 82-537-1853-5 ISSN 0550-032X NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 6340 DØDSÅRSAKER 98 HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH 98 MAIN TABLES STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 982 ISBN 825378535 ISSN 0550032X FORORD Denne publikasjonen inneholder

Detaljer

Hvordan kan KAD styrke geriatrien? Seleksjon av pasienter til kommunal akutt døgnenhet

Hvordan kan KAD styrke geriatrien? Seleksjon av pasienter til kommunal akutt døgnenhet Hvordan kan KAD styrke geriatrien? Seleksjon av pasienter til kommunal akutt døgnenhet Den sjuende norske kongressen i geriatri. Gamle Logen, Oslo, 24. og 25. april 2017 Seksjonsoverlege Bjørn Sletvold

Detaljer

Samhandlingsstatistikk

Samhandlingsstatistikk Samhandlingsstatistikk Topplederforum i Helse Fonna 5. desember 2012 Jostein.aksdal@haugesund.kommune.no 1 Analysegrupper Samhandlingsutvalget i Helse Fonna har opprettet to analysegrupper: Ei analysegruppe

Detaljer

KOMMUNAL AKUTT DØGNEINING (KAD) -hva er det? bakgrunn -rolle/funksjon -status så langt

KOMMUNAL AKUTT DØGNEINING (KAD) -hva er det? bakgrunn -rolle/funksjon -status så langt KOMMUNAL AKUTT DØGNEINING (KAD) -hva er det? bakgrunn -rolle/funksjon -status så langt Bakgrunn samhandlingsreformen kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold (Hdir rundskriv) Alle kommuner vil

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Endringer i DRG-logikk 2006

Endringer i DRG-logikk 2006 Endringer i DRG-logikk 2006 Øyvind B Hope SINTEF PaFi 1 Hvorfor endringer? Feilkorrigering I et så komplekst system som DRG-systemet, vil det til stadighet oppdages større eller mindre feil. Som regel

Detaljer

Riksrevisjonens koderevisjon 2009 på 2008-data ved St. Olavs Hospital HF. Kommentarer

Riksrevisjonens koderevisjon 2009 på 2008-data ved St. Olavs Hospital HF. Kommentarer Riksrevisjonens koderevisjon 2009 på 2008-data ved St. Olavs Hospital HF. Kommentarer St. Olavs Hospital HF Enhet for økonomi Anne Stenseth 10. Mars 2010 Det er også forstemmende at Riksrevisjonen i 2009

Detaljer

Samhandlingsreformen: Treffer finansieringsordningene? Terje P. Hagen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Samhandlingsreformen: Treffer finansieringsordningene? Terje P. Hagen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Samhandlingsreformen: Treffer finansieringsordningene? Terje P. Hagen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Finansieringsløsningene i Samhandlingsreformen Kommunal medfinansiering Kommunene betaler

Detaljer

Kartlegging av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet ved mindre lokalsykehus Rapport fra arbeidsgruppe

Kartlegging av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet ved mindre lokalsykehus Rapport fra arbeidsgruppe Kartlegging av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet ved mindre lokalsykehus Rapport fra arbeidsgruppe Som ledd i arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan er de regionale helseforetakene av Helse-

Detaljer

Utskrivningsklare pasienter. Helselederkonferansen. Vrådal 16. oktober

Utskrivningsklare pasienter. Helselederkonferansen. Vrådal 16. oktober Utskrivningsklare pasienter Helselederkonferansen Vrådal 16. oktober 1 Utskrivningsklare pasienter 2 UTSKRIVNINGSKLAR PASIENT: Problemstillingene ved innleggelse slik disse var formulert av innleggende

Detaljer

Rapportering på kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp

Rapportering på kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp v4-29.7.215 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7 St. Olavs plass, 13 Oslo, Norge HDIR Verden 21577942 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 17/1653-5 Saksbehandler: Børge Moe Dato: 31.1.217 Rapportering

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

STATUS KAD. Oppstart 1 oktober 2013.

STATUS KAD. Oppstart 1 oktober 2013. STATUS KAD Oppstart 1 oktober 2013. Kriterier for innleggelse KAD Ø-hjelpsenger nytt tilbud ved Øya Helsehus - Revidert 23/9-13 Fra 1. oktober 2013 opprettes 10 kommunale døgnplasser for øyeblikkelig

Detaljer

Kommunal akutt døgnenhet KAD Samhandlingsarena Aker, Aker Sykehus

Kommunal akutt døgnenhet KAD Samhandlingsarena Aker, Aker Sykehus Samhandlingsarena Aker, Aker Sykehus Oslo kommune Nye Aker Sone 2 Sone 1 Sone 2 Sone 2: 53.000 kvm 200 senger 12 operasjonsstuer Tilbudet som etableres skal: være bedre eller like godt som et alternativt

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose og kjønn. uar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon

Detaljer

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntil

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntil Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntil Administrative data Innleggelser etter innlagt fra Innleggelser etter henvist av Innleggelser etter tid på døgnet Pasienter etter Innleggelser etter Innleggelser

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Forebygging lønner det seg?

Forebygging lønner det seg? Forebygging lønner det seg? Kjartan Sælensminde, Nasjonal konferanse, Friskliv Læring Mestring, Oslo 19. november 2015 Tittel «Forebygging lønner det seg?» Hva menes med «forebygging»? Alt fra: - Befolkningsrettede

Detaljer

KAD Kommunal Akutt Døgnenhet. Foto: Geir Hageskal

KAD Kommunal Akutt Døgnenhet. Foto: Geir Hageskal KAD Kommunal Akutt Døgnenhet Foto: Geir Hageskal Index Øya Helsehus KAD Innleggelser i perioden 01.09.14-31.08.15 Etterbehandlingssenger - Hjerte KAD Øya Helsehus Oppstart 1.okt 2013 med 4 senger

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp innleggelser Hå sykehjem. Sykehjemskurs Stavanger 18.11.2014

Øyeblikkelig hjelp innleggelser Hå sykehjem. Sykehjemskurs Stavanger 18.11.2014 Øyeblikkelig hjelp innleggelser Hå sykehjem Sykehjemskurs Stavanger 18.11.2014 Øyeblikkelig hjelp Hå kommune startet opp med tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 12.11.2012. Avtale om inntil 4 øyeblikkelig

Detaljer

Samhandlingsreformen med eller uten NAV?

Samhandlingsreformen med eller uten NAV? Samhandlingsreformen med eller uten NAV? Min inngang SAMFUNNS- OPPDRAGET NAV, 01.02.2010 Side 2 Vi har EN viktig felles forbindelse: MÆNNESKAN NAV, 01.02.2010 Side 3 Eksempel: Helse og omsorg For å opprettholde

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

BESTEMMELSER FOR SIVIL LUFTFART (BSL) FORSKRIFT OM MEDISINSKE KRAV FOR SEILFLYGERE, MIKROFLYGERE, FØRERE AV FRIBALLONG OG KABINBESETNINGSMEDLEMMER

BESTEMMELSER FOR SIVIL LUFTFART (BSL) FORSKRIFT OM MEDISINSKE KRAV FOR SEILFLYGERE, MIKROFLYGERE, FØRERE AV FRIBALLONG OG KABINBESETNINGSMEDLEMMER LUFTFARTSTILSYNET Rådusgata 2 Postboks 8050 Dep., N-0031 OSLO Tlf. : 23 31 78 00 Telefax : 23 31 79 95 AFTN : ENCAYAYA E-mail: postmottak@caa.dep.no BESTEMMELSER FOR SIVIL LUFTFART (BSL) C 1 3 FORSKRIFT

Detaljer

Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom. 1 Faser i utredning og behandling

Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom. 1 Faser i utredning og behandling Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom Forfatter: Dato: Glen Thorsen 12. juli 2006 Disse retningslinjene er utarbeidet etter oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Kvinner lever lenger, men er sykere

Kvinner lever lenger, men er sykere Inger Cappelen og Hanna Hånes Kvinner lever lenger, men er sykere Michael 26; 3:Suppl 3: 26 31. De siste 1 årene har levealderen økt betydelig både for menn og kvinner. Fra 19 til 2 økte forventet levealder

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no www.fhi.no/registre Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Kvalitetsregisterkonferansen Disposisjon Om hjerte og karsykdom Om basisregisteret kvalitetsregistrene fellesregistermodellen Noen data før vi

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Datakvalitet og validering. Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister

Datakvalitet og validering. Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Datakvalitet og validering Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Agenda Hva er hjertestans Hvorfor dokumentere det vi gjør Hvordan dokumentere Hvordan kvalitetssikre data Hvordan

Detaljer

Sammen skaper vi omdømme og tillit. Frå økonomi og. Per Blikra, økonomisjef Randaberg kommune

Sammen skaper vi omdømme og tillit. Frå økonomi og. Per Blikra, økonomisjef Randaberg kommune Sammen skaper vi omdømme og tillit Frå økonomi og styringsdata Frå innsikt til til handling undring Per Blikra, økonomisjef Randaberg kommune Styringsdata og økonomi i samhandlingsreformen Medfinansiering

Detaljer

Rapport 03/2003. Rikstrygdeverket. Utredningsavdelingen Avslag på søknad om Uførepensjon

Rapport 03/2003. Rikstrygdeverket. Utredningsavdelingen Avslag på søknad om Uførepensjon Rapport 03/2003 Rikstrygdeverket Utredningsavdelingen Avslag på søknad om Uførepensjon 1999-2002 1 Forord Denne rapporten omhandler utviklingen av avslag på uførepensjon i perioden 1999-2002. Den bygger

Detaljer

Informasjonsmøte 14. februar

Informasjonsmøte 14. februar Informasjonsmøte 14. februar Hva har skjedd siden sist? Kontrakt signert med planfaglig rådgiver WSP Norge Samling for arbeidsgruppene på Campus, Mo 17. november Workshop for arbeidsgruppene i Mosjøen

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 660 DØDSÅRSAKER HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH 1985 MAIN TABLES ISBN ISSN X

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 660 DØDSÅRSAKER HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH 1985 MAIN TABLES ISBN ISSN X NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 660 DØDSÅRSAKER 985 HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH 985 MAIN TABLES STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 986 ISBN 825372452 ISSN 0550032X EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

Vedlegg 7. DAECA klassifisering benyttet på andel dag/poliklinikk for ø-hjelpspasienter over 18 år. Oversikt per region og per HF.

Vedlegg 7. DAECA klassifisering benyttet på andel dag/poliklinikk for ø-hjelpspasienter over 18 år. Oversikt per region og per HF. Vedlegg 7 DAECA klassifisering benyttet på andel dag/poliklinikk for ø-hjelpspasienter over 18 år. Oversikt per region og per HF. Regioner (sykehusregion) DAECA hoved pasientgrupper Kirurgi 39 % 32 % 33

Detaljer

Reinnleggelser i somatiske sykehus i 2008 og 2009 analysert med personidentifiserbare

Reinnleggelser i somatiske sykehus i 2008 og 2009 analysert med personidentifiserbare SINTEF A16888 RAPPORT Reinnleggelser i somatiske sykehus i og analysert med personidentifiserbare data Stein Østerlund Petersen SINTEF Helsetjenesteforskning Oktober 2010 Forord Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2014 Notatet er skrevet av og

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2014 Notatet er skrevet av og ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 14 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no og Marianne.N.Lindbol@nav.no 17.3.17. Sammendrag

Detaljer

Integrerte helsetjenester bedre utnyttelse av ressurser?

Integrerte helsetjenester bedre utnyttelse av ressurser? Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Integrerte helsetjenester bedre utnyttelse

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Hva bør pasienten teste selv?

Hva bør pasienten teste selv? Hva bør pasienten teste selv? Steinar Madsen Medisinsk fagdirektør Statens legemiddelverk Optimisme I år 2000 vil de sykdommene som tar livet av flest mennesker slik som hjertesykdom, slag, lungesykdom

Detaljer

I dette notatet oppsummeres store rovdyr mottatt og undersøkt av Rovdata i perioden 6. juni juni 2018.

I dette notatet oppsummeres store rovdyr mottatt og undersøkt av Rovdata i perioden 6. juni juni 2018. Fallvilt 2018 Mari Tovmo og Frode Holmstrøm Trondheim 28.06.2018 Fallvilt er døde dyr som er felt under jakt, påkjørt eller har dødd av naturlige årsaker. Alle fallvilt av store rovdyr (bjørn, gaupe, jerv

Detaljer

100 år med redusert spedbarnsdødelighet

100 år med redusert spedbarnsdødelighet 100 år med redusert spedbarnsdødelighet I 2000 døde 226 barn før fylte ett år. I løpet av 1900-tallet har det vært en dramatisk nedgang i slike dødsfall. De 226 barna tilsvarer 3,8 barn per 1 000 levendefødte.

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Konsekvenser av rusmiddelbruk. Torgeir Gilje Lid Fastlege Eiganes legekontor Forsker Universitetet i Bergen og Korfor

Konsekvenser av rusmiddelbruk. Torgeir Gilje Lid Fastlege Eiganes legekontor Forsker Universitetet i Bergen og Korfor Konsekvenser av rusmiddelbruk Torgeir Gilje Lid Fastlege Eiganes legekontor Forsker Universitetet i Bergen og Korfor En helt tilfeldig tirsdag Mann, 35 år, startet lar for 3.gang Mann, 68 år, økende sosial

Detaljer

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15.

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15. Oslo, 24. februar 1966 Nr. 9-7. årgang INNHOLD Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966 Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr.

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer