STATISTIKK FRA DET ØKONOMISKE OG MEDISINSKE INFORMASJONSSYSTEM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTIKK FRA DET ØKONOMISKE OG MEDISINSKE INFORMASJONSSYSTEM"

Transkript

1

2 RAPPORTER FRA STATISTIS SENTRALBYRÅ 9/0 STATISTI FRA DET ØONOISE OG EDISINSE INFORASJONSSYSTE ALINNELIGE SOATISE SYEHUS 9 OSLO 99 ISBN 8098

3

4 FORORD Vedlagte tabeller er utarbeidd på grunnlag av anonymiserte data for 9 fra Det Økonomiske og medisinske informasjonssystem (ØI). Tabellene omfatter alminnelige somatiske sykehus i følgende 9 fylker: Østfold, Hedmark, Oppland, AustAgder, VestAgder, Rogaland, SørTrøndelag, NordTrøndelag og Troms. For av fylkene Østfold, Oppland og Troms mangler det helt eller delvis opplysninger om diagnoser. Tabellene som er basert på diagnosedata, omfatter derfor bare de øvrige fylkene. For de samme fylkene, unntatt AustAgder og VestAgder, er det tidligere utarbeidd tabeller for 9 og 9 etter samme opplegg som 9tabellene. Disse tabellene er trykt i ANO /8 og 8/9. For alminnelige sykehus i Hedmark og Rogaland er det også utarbeidd tabeller for 9 og 9. Tabellene som er utarbeidd hittil, er først og fremst ment_som eksempler på statistikk som det er mulig å lage på grunnlag av ØIdata, samtidig som arbeidet med tabellene har gitt verdifull erfaring om datamaterialets mangler og muligheter som statistikkgrunnlag. Byrået har også merket en betydelig interesse for tabellene fra administrative organer og fra forskere mv. Selv om datakvaliteten er noe varierende både fylkene og de enkelte sykehusene imellom, regner Byrået med at OI med tiden vil gi grunnlag for en vesentlig forbedring og utbygging av den offisielle helsestatistikken. En viktig forutsetning for dette er at OIrapporteringen som planlagt blir utvidet til å omfatte alle sykehus i landet. En slik utvidelse vil antakelig bli gjennomført fra begynnelsen av 980årene. Ved utgangen av 9 var det bare vel 0 prosent av sykehusene som rapporterte OIdata, og en forholdsvis stor del av ØI sykehusene gav ikke diagnosedata. Et ØImateriale som omfatter alle landets sykehus, vil gi grunnlag for utarbeiding av løpende sykdomsstatistikk med absolutte og relative tall for befolkningen fordelt på kjønn og alder i de enkelte fylkene eller andre geografiske områder og i hele landet. En slik statistikk vil gi bedre muligheter enn i dag for overvåking av helseforholdene og for planlegging og styring av helsetjenestene. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 9. juli 99 Odd Aukrust Otto Carlson

5

6 INNHOLD Omfang og definisjoner Side TABELLER. Pasienter, sykesenger og liggedager. (9 fylker) 8. Innlegginger etter pasientenes bosted, kjønn og alder. (9 fylker) 9. Pasienter pr.. oktober 9 etter bosted, kjønn og alder. (9 fylker). Avsluttede avdelingsopphold etter pasientenes alder og liggetid. Absolutte tall. (9 fylker). Avsluttede avdelingsopphold etter pasientenes alder og liggetid. Prosent. (9 fylker). Avsluttede avdelingsopphold og liggedager etter hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. ( fylker) 9 Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn: A. HEDAR B. AUSTAGDER 8 C. VESTAGDER D. ROGALAND E. SØR TRØNDELAG F. NORDTRONDELAG 8 Avsluttede avdelingsopphold etter pasientenes alder og liggetid for enkelte større grupper av diagnoser: 8A.HEDAR 8B. AUSTAGDER 8C. VESTAGDER 8D. ROGALAND 8E. SØRTRØNDELAG 8F. NORDTRØNDELAG Hoved og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnosens art. Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose: 9A. HEDAR 9B. AUSTAGDER 9C. VESTAGDER 9D. ROGALAND. 9E. SØRTRØNDELAG 9F. NORDTRØNDELAG.. 0. Utskrivinger av pasienter innlagt på grunn av ulykke etter ulykkens art og pasientenes kjønn og alder. ( fylker). Utskrivinger av pasienter innlagt på grunn av trafikkulykker etter pasientenes kjønn, skadens ytre årsak og skadens art. ( fylker). Utskrivinger av pasienter innlagt på grunn av andre ulykker enn trafikkulykker etter ulykkens art, pasientenes kjønn og skadens ytre årsak. ( fylker) Utgitt i serien Rapporter fra Statistisk Sentralbyrå

7

8 OFANG OG DEFINISJONER Omfang Tabellene omfatter alminnelige somatiske sykehus i følgende 9 fylker: Østfold, Hedmark, Oppland, AustAgder, VestAgder, Rogaland, SørTrøndelag, NordTrøndelag og Troms. Tabellene som gir opplysninger om diagnoser mv. for avsluttede avdelingsopphold, omfatter bare de fylkene Hedmark, Aust Agder, VestAgder, Rogaland, SørTrøndelag og NordTrøndelag. Rode ors' klinikk, Hamar med 8 senger pr. / 9, rapporterer ikke ØIdata og er derfor ikke med i tallene for Hedmark. Dekningsprosenten regnet etter tallet på sykesenger pr. / er 9 for Hedmark, mens den er lik 00 for de øvrige fylkene. Dagpasienter, dvs. pasienter som ikke oppholder seg på sykehuset om natten, er ikke med i oppgavene. Definisjoner INNLEGGINGER Tilfelle av innlegginger i institusjon. En person kan være innlagt flere ganger i samme institusjon, eller i flere institusjoner i løpet av året. Overf Øring fra annen avdeling i institusjon regnes ikke som innlegging. UTSRIVINGER Tilfelle av utskrivinger fra institusjon. En person kan være utskrevet flere ganger fra samme institusjon, eller fra flere institusjoner i løpet av året. Overføring til annen avdeling i institusjonen regnes ikke som utskriving. OVERFØRINGER Tilfelle av overføringer fra en avdeling til en annen i samme institusjon. SYESENGER / Tallet på godkjente (normerte) senger. Tekniske senger og eventuelle ekstrasenger er ikke med. LIGGEDAGER Innleggingsdagen og utskrivingsdagen regnes som dag til sammen. I tabell er oppgitt liggedager i året for alle pasienter til sammen. I tabellene er oppgitt liggedager i alt på vedkommende avdeling for alle avsluttede avdelingsopphold. GJENNOSNITTLIG DAGLIG BELEGG Liggedager dividert med. BELEGGSPROSENT Liggedager i prosent av kapasitet (sykesenger multiplisert med ). AVSLUTTET AVDELINGSOPPHOLD Opphold på avdeling avsluttet ved utskriving fra institusjonen, ved død eller ved overføring til annen avdeling. Tallet på avsluttede avdelingsopphold svarer til tallet på utskrivinger (medregnet døde) pluss tallet på overføringer. HOVED OG BIDIAGNOSER For alle avsluttede avdelingsopphold blir det registrert en hoveddiagnose og inntil tre bidiagnoser. Tallet på hoveddiagnoser i alt i tabell 9 tilsvarer totaltallet på avsluttede avdelingsopphold i tabell. Det er ikke gitt noen retningslinjer for hvilken diagnose som skal regnes som hoveddiagnose i de tilfelle det blir registrert mer enn en diagnose.

9 Tabell. Pasienter, sykesenger og liggedager (9 fylker) 8 Fylke/institusjon Pasienter / Utskrivinger Innlegg Levinger Døde ende Overf Ø r inger Pasi Sykeenter sen / / Liggedaer Pr. ut I alt skriv ing Gj.sn. daglig belegg Be Utleggs skriv pro ing pr. sent seng 908 SYEHUS I ØSTFOLD ,0 9, Sentralsykehuset for Østfold Askim sykehus Halden sykehus oss sykehus Sarpsborg sykehus , , , , , 8,0 0 88, 8 8,0, , SYEHUS I HEDAR... Hedmark Sentralsjukehus Fylkessykehuset i Hamar Fylkessjukehuset i ongsvinger Fylkessykehuset på Tynset , 9 ' , , , ,, 8 9,8 8, 0,9 0 8, SYEHUS I OPPLAND... 8 Lillehammer fylkessykehus Gjøvik fylkessykehus , , ,0 0 8, 9 0 9, 9, SYEHUS I AUSTAGDER AustAgder sentralsykehus St. Fransiscus hosp , ,8 8 8, 90, 90, 0 0 8, SYEHUS I VEST AGDER ,8 Sentralsykehuset i ristiansand Farsund sykehus Flekkefjord sykehus andal sykehus SYEHUS I ROGALAND Sentralsykehuset i Rogaland Haugesund sjukehus 8 Sauda sjukehus Eigersund sjukehus SYEHUS I SØR TRØNDELAG Regionsykehuset i Trondheim 0 Orkdal sanitetsforenings sykehus ' Røros sjukehus 9 SYEHUS I NORD TRØNDELAG... 0 Innherred sykehus. 8 sykehus 0 SYEHUS I TROS 9 Regionsykehuset i Tromsø 0 Harstad sykehus , 8,9 0,0 8 0, , , , , , , , , , 9 ' 0 8 0, , , , , , 0 8,9 8, 9, 8,8 9 8, , 0 8, 0 88,, 90,0 8 88, , 80,0 8,,, 0, 8,8 9 0,9 8,

10 9 Tabell. Innlegginger etter pasientenes bosted, kjønn og alder. (9 fylker) Ialt Under ar ved 0 o o p o inn ar ar ar ar legg ingen a ar b ar o ar 9 0 ar 0 0 ar 9 0 ar 80 ar og over enn.. ØSTFOLD vinner I alt. Av dette: Pasienter enn.. med bo vinner sted i I alt. fylket Pasienter med bo enn.. sted i vinner fylket. I alt. Prosent , 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, , 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,8 9, ,8 9, 9, 9, 9,8 9, 9, 9, 9, 9,8 9, 9,8 9, 9, 9, 9,9 9, 9, 9, 9, 9, enn.. HEDAR vinner I alt. Av dette: Pasienter enn.. med bo vinner sted i I alt. fylket Pasienter med bo enn.. sted i vinner fylket. I alt. Prosent , 9, 9,8 9, 9, 9,0 9, 9, 9, , 8, 9, 9, 9,9 9, 9, 9, 9, , 9, 9, 9, 9,9 98,0 99,0 9, 9,0 9, 9,9 9, 9, 98, 9,8 9, 9,9 9,0 9, 9, 98,8 enn.. OPPLAND vinner I alt. Av dette: Pasienter enn.. med bo vinner sted i I alt. fylket Pasienter med bo enn.. sted i vinner fylket. I alt. Prosent , 9,8 89,8 9,9 9, 9, 9,8 9, 9, , 8, 89, 8,8 88, 9, 8, 8, 9, , 9, 9,0 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,9 9,0 9, 9, 9, 9,8 9, 9, 9, 9, enn.. AUSTAGDER vinner I alt Av dette: Pasienter enn.. med bo vinner sted i I alt. fylket Pasienter med bo enn.. sted i vinner fylket. I alt. Prosent 9, 9,9 9, 9, 9, 90,8 9, 9,9 9, 9,0 8, 8, 9, 90, 9, 9, 89, 9,8 9,8 9,9 9,9 9, 9,0 9,8 9,9 9, 9, 9, 9, 90,8 9, 9, 9, 9,9 9, 9, 9, 9,0 9, enn VESTAGDER vinner I alt Av dette: Pasienter enn med bo vinner sted i I alt. fylket

11 Tabell (forts.). Innlegginger etter pasientenes bosted, kjønn og alder. (9 fylker) VESTAGDER (forts.) I alt Under år ved innleggingen år 0 o a n a a a o a og ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar over Pasienter med bosted i fylket. Prosent enn.. 88, 9, vinner 89,8 9, I alt. 89, 9,9 9, 9, 9,9 9, 9, 9, 8, 88,0 8, 8,9 89, 88, 8,8 9, 90,0 8, 9, 90,0 89, 89, 89, 88,0 8, 8, 8,8 9,0 88, 90, 8, 88, 9, 9, 9, ROGALAND Av dette: Pasienter med bosted i fylket enn vinner 0 89 I alt. 0 enn.. 9 vinner 9 08 I alt. Pasienter med bo enn.. 9, sted i vinner 9, fylket. I alt. 9,9 Prosent 9,9 9,9 9, , 9, 8, 8,0 89, 9,9 9, 9, 9,0 9,0 9, 9, 9,8 9, 9,8 9, 9, 9,8 9, 9, 9, 9,8 9, 9, 9, 90, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,0 SØR TRØNDELAG enn.. vinner 0 I alt. 8 Av dette: Pasienter enn.. 00 med ba vinner 8 sted i I alt. fylket 0 9 Pasienter med bo enn.. 8, sted i vinner 8,0 fylket. I alt. 8,8 Prosent ,8 8,9 8, , 8, 0, 80,,8 8, 8,0 8, 88,8 88, 89,9 8, 8, 8,0 8, 8, 8, 8, 8,9 88, 88, 9, 8, 8, 80, 8, 8, 8, 8, 8, 88, 88, 9,9 NORD TRØNDELAG enn.. vinner I alt. 8 9: 9 Av dette: Pasienter enn.. 0 med bo vinner 80 sted i I alt. 8 fylket Pasienter med bosted i fylket. Prosent TROS Av dette: Pasienter med bosted i fylket Pasienter med bosted i fylket. Prosent enn.. 8, 8, vinner 89, 88, I alt. 88, 8, enn vinner I alt. 8 enn.. 8 vinner I alt. 8 0 enn..,8 0, vinner 8,, I alt.,, ,0 8,9 8, 8, 8, 8, 8, 8, 88,9 9,0 90, 8, 89, 90, 90, 90, 88, 88, 8,8 89,8 9, 90,0 8,8 88, 8,9 88, 8, 8, 8,8 8, 89, 9,8 90, , 9,,,, 0,,8 80, 8, 8, 8, 0,, 9,8 9,,9, 8, 8, 8, 8, 88, 0, 8,,,0,,, 8, 8,9 8, 8,

12 Tabell. Pasienter pr.. oktober 9 etter bosted, kjonn og alder. (9 fylker) Under år ved 0 I alto inn ar legg ingen e ar p ar o år år 0 år o år 9 e år 0 o år 9 a år 80 år og over enn.. 9 ØSTFOLD vinner 8 I alt. 9 Av dette: Pasienter enn med bo vinner 99 8 sted i I alt. 898 fylket Pasienter med bo enn.. 9, I0JJ,0 00,0 sted i vinner 9, 00,0 00,0 fylket. I alt. 9, 00,0 00,0 Prosent enn.. 0 HEDAR vinner 9 I alt. Av dette: Pasienter enn.. med bo vinner 8 sted i I alt. 08 fylket Pasienter med bo enn.. 9, 00,0 sted i vinner 9, 00,0 00,0 fylket. I alt. 9, 00,0 00,0 Prosent enn.. 0 OPPLAND vinner I alt. 9 9 Av dette: Pasienter enn.. med bo vinner sted i I alt. 8 fylket Pasienter med bo enn.. 9, 00,0 8, sted i vinner 9, 00,0 fylket. I alt. 9, 00,0 88,9 Prosent enn AUSTAGDER vinner 8 I alt. 9 Av dette: Pasienter enn med bo vinner 9 sted i I alt. 8 fylket Pasienter med bo enn.. 98, 00,0 00,0 sted i vinner 9, 00,0 00,0 fylket. I alt. 9, 00,0 00,0 Prosent , 90, 8, 9,, 9, 9, 9, 9, 00,0 9, 00,0 00,0 9, 00,0 9, 9,8 9, 9, 9, 9, 9,0 9, 9,0 98, 9,8 9, 9, 9, 98, 9, ,0 89, 9, 00,0 8;0 98, 9, 00,0 00,0 00,0 00,0 9,8 9,9 00,0 00,0 9, 9, 00,0 8, 00,0 00,0 9,0 9, 00,0 9, 9, 9, 00,0 9, 00, , 9, 00,0 8, 00,0 9, 8,9 00,0 9, 9,, 9, 89, 90, 9, 90,9 8, 00,0 9, 9,8 8, 9,9 9,9 89, 98,0 9,9 8, 00,0 9, 9, ,0, 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 8, 00,0 00,0 9, 9, 00,0 00,0 00,0 00,0 9, 9, 9, 00,0 9, 9,9 00,0 00,0 00,0 00,0 9,9 9,0 9,8 enn.. VESTAGDER vinner 9 I alt. 90 Av dette: Pasienter enn.. 8 med bo vinner sted i I alt. fylket

13 Tabell (forts.). Pasienter pr.. oktober 9 etter bosted, kjønn og alder. (9 fylker) Under år ved år I alt a v P D o o a o inn ^nn ar ar ar ar ar ar ar ar arår og legg over ingen VESTAGDER (forts.) Pasienter 88,9 med bo enn.. 88, 00,0 00,0 00,0 9, 9, sted i vinner 9,0 fylket. I alt. 90,0 Prosent 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 9, 9,9 8, 9,0 8, 9,8,9 9, 8, 8, 00,0 8, 88,0 9, 88,9 8, 8, 8, 8, 90, 9,9 9, 90,9 9,0 enn.. ROGALAND vinner 8 I alt Av dette: Pasienter enn.. med bo vinner sted i I alt. 98 fylket Pasienter med bo enn.. 9, sted i vinner 9, fylket. I alt. 9, Prosent 00,0 9, 00,0 9,9 00,0 00,0 00,0 98, 00,0 9, 00,0 98, 89, 88,0 9, 9, 9, 9, 9,9 9, 9, 9, 90, 9, 9,9 9, 9, 9, 9, 9, 90, 9,0 88, 9,8 89, 9,8 SØRenn.. 9 TRØNDELAG vinner 9 I alt. 088 Av dette: Pasienter enn.. 9 med bo vinner sted i I alt. 88 fylket Pasienter med bo enn.., sted i vinner 8, fylket. I alt. 8, Prosent 8,, 8,,0 0,0 9, 8, 88,8 9,,0 8, 80,,, 8,8 8,8,9 8,8,0,0, 8, 9, 8, 8, 9, 8,0 8,0, 8, 9, 9,9 8, 89, 90, 9, enn.. 0 NORD TRØNDELAG vinner I alt. 8 Av dette: Pasienter enn.. 9 med bo vinner sted i I alt. 8 fylket Pasienter 9, med bo enn.. 8, 00,0 00,0, 90, 00,0 9, 8, 89, 8, 80,0 90, 8,0 sted i vinner 89, 0,0 8, 90,0 8, 9, 9, 8,0 8,0 90,0 9, 9, 89, fylket. I alt. 88,,0 9,9 8, 8, 9,0 9, 8, 8, 8,0 8, 9,9 Prosent enn.. TROS vinner I alt Av dette: Pasienter enn.. 9 med bo vinner 9 0 sted i I alt fylket Pasienter 8, med bo enn.. 0, 0,0,,,, 8, 9, 8, 8,,9 9,, sted i vinner,0,, 8,, 80,, 8,0,, 0,0 8,, fylket. I alt.,8 8,,,,8,,,,9,, 88, Prosent

14 Tabell. Avsluttede avdelingsopphold etter pasientenes alder og liggetid. Absolutte tall. (9 fylker) Alder ved utgangen av året Avdelingsopphold i alt Liggetid i dapr Over Liggedager Pr. avde I alt lingsopphold SYEHUS I ØSTFOLD 0 år ,0 " , " , " , ".., ,0 9 " ,0 0 " , 9 " , 0 " , 9 " , 0 " , 9 " , 80 år og over ,0 I alt , SYEHUS I HEDAR 0 år , " , " ,8 " ,9 " ,0 9 " ,8 0 " , 9 " , 0 " _ ,0 9 " , 0 " , 9 " , 80 år og over 8 9, I alt ,9 SYEHUS I OPPLAND 0 år , " , " , " , " ,0 9 " , 0 " , 9 " , 0 " , 9 " , 0 " , 9 "..., 8 0,9 80 år og over , I alt ,

15 Tabell (forts.). Avsluttede avdelingsopphold etter pasientenes alder og liggetid. Absolutte tall. (9 fylker) Avde Alder ved lingscttgangen oppav året hold i alt Liggetid i dater Over Liggedager Pr. avde I alt tings opphold SYEHUS I AUSTAGDER 0 år 8 0 IT " 88 9 " 0 0 " " 0 0 "... 9 " '} 80 9 " O 0 80 år og over 8 0 I alt 8 SYEHUS I VESTAGDER 0 år 9 8 " 8 " 88 " 8 " " " " n 0 9 " 0 " 9 9 " år og over 9 I alt ,8, 9 8,8 0 9, 0, 8, 8 9, 0, 8 9,8, 908,0 9,0 0, 8 0,0 9, 88, 88, 9 09,9 80,, ,8 8,8, 99, 8,0 8, 8 9, 8 0 9, SYEHUS I ROGALAND 0 år " 99 9 " IT 09 0 " 9 " " " 08 0 " ' 0 " " 80 år og over 8 9 I alt ,,9,,8 8, 8, 9,,,,, 8, 9,9 9,

16 Tabell (forts.). Avsluttede avdelingsopphold etter pasientenes alder og liggetid. (9 fylker) Absolutte tall. Alder ved utgangen av året Avdelingsopphold i alt Liggetid i dager Over Liggedager Pr. avde I alt lingsopphold SYEHUS I SØRTRØNDELAG 0 år ,0 " , " , " , " , 9 " , 0 " ,8 9 " ,0 0 " , 9 " , 0 " ,9 9 " , 80 år og over ,8 I alt , SYEHUS I NORDTRØNDELAG 0 år , " , " , " ,8 " , 9 " , 0 " ,9 9 " , 0 " 0 0,9 9 " 8 0 8, 0 " ,9 9 " ,0 80 år og over , I alt , SYEHUS I TROS 0 år , 0 9, " , " , " , 9 " , 0 " , 9 " , 0 " 9 8 9, 9 " , 0 " 0 88, 9 " , 80 år og over , I alt ,8

17 Tabell. Avsluttede avdelingsopphold for pasienter i ulike aldersgrupper, etter liggetid. Prosent. (9 fylker) Alder ved utgangen av året Avdelingsopphold i alt Liggetid i dager Over SYEHUS I ØSTFOLD 0 år " "!' " 9 " 0 " 9 " 0 " 9 " 0 " 9 " 80 år og over Alle pasienter SYEHUS I HEDAR 0 år " " " " 9 0 " 9 " 0 " 9 " 0 " 9 " 80 år og over Alle pasienter SYEHUS I OPPLAND 0 år " " " " 9 " 0 " 9 " 0 " 9 " 0 " 9 " 80 år og over Alle pasienter 00,0,,,8,,,8 0, 0, 00,0,,8,9,,9 0,,0 0, 00,0,9 0,,,,9 0,8 0,8, 00,0, 0,,,,0 0,8 0,8 0,8 00,0 9,8,,,,,,8,0 00,0,9,,8,9,0,, 0,9 00,0 0,,9,,9,9,,, 00,0,,0,,8,,9,0, 00,0,, 8, 9, 9,,0,, 0,0 00,0 8,0 0,,8 8, 9,,,,9 00,0,9,,8,,8,0,, 00,0,8 0, 8,9 9,8,,,, 00,0,,, 9,,,,, 00,0,8 8,,9,9,0,,, 0,0 00,0, 8,,,0,, 0, 0, 00,0,,,,9,0 0,9,0 0, 00,0,0,,,, 0, 0, 0, 00,0 9,9 8,,,, 0, 0, 0, 00,0 9,8, 8,,, 0, 0, 0, 00,0 9, 9,,,, 0, 0, 0, 00,0 0,,,,, 0,9, 0, 00,0,,, 8,,,, 0, 00,0,0,0, 0,,9,,, 00,0,,,9 0, 8,,0,8, 00,0 0,, 8, 0,8 9,,8,, 00,0 9,,, 9, 0,9,,,8 00,0,0,, 8, 8,,,, 00,0,9,,,9,,, 0,9 00,0,8,8,,, 0,9 0,9 0, 00,0,9,,0,, 0, 0, 0, 00,0, 9,9 0,9,8, 0, 0, 0, 00,0 8,, 0,,,, 0, 0, _ 00,0,,9 0,,,0,, 0, 00,0,,,,,,,,0 00,0 0,8,9,9 9,,9,, 0,8 00,0,,, 8,,9,,0 0,9 00,0,8,, 8, 9,,,8, 0, 00,0 8,,,,0 0,9,8,, 0, 00,0,9, 0,, 0,,,9,8 00,0,,,, 0,,,, 0, 00,0 8,9,, 0,,,8,0, 0, 00,0,,,,,,,, 0,0

18 Tabell (forts.). Avsluttede avdelingsopphold Prosent, (9 fylker) for pasienter i ulike aldersgrupper,etter liggetid. Alder ved utgangen av året Avdelingsopphold i alt Liggetid i dager ' Over SYEHUS I AUSTAGDER 0 år 00,0,9,9,,8, 0,8,0 0, " 00,0 0, 9,,,,, 0, 0, " 00,0,,,,9, 0, 0, 0,0 " 00,0,0 0,,,, 0, 0, 0, " 00,0,, 0,8,,, 0, 0, 9 " 00,0, 0,,9,,0,8 0, 0 " 00,0,,,,0,0, 0,8 0, 9 " 00,0 8,,, 8,,, 0,, 0 " 00,0,9 8,,8 8,,,8,, 9 " 00,0,,,0 0, 0,,,9, 0 " 00,0, 9,0, 8,9,,,9,9 9 " 00,0 9, 8,,8,0 0,,9,0, 80 år og over 00,0, 9,, 9, 0,,,8, 0, _ Alle pasienter 00,0 8,,,,,,9,8, 0,0 SYEHUS I VESTAGDER 0 år. 00,0,,0,,,, 0,8 0, " 00,0,8,,0,, 0, 0, 0, " 00,0, 8,,8,, 0, 0, 0, " 00,0,,,,, 0, 0, 0, " 00,0, 8, 8,,, 0, 0, 0, 9 " 00,0,9,,,8,, 0, 0, 0 " 00,0,,9,,,,0 0,8 0, 9 " 00,0 8,,, 8,,0,,, 0, 0 " 00,0,,, 8,,,,,9 9 " 00,0 8,,,, 8,,,, 0 " 00,0 9, 0,, 9,8,0,,, 9 " 00,0, 0,9,8 9,,,,9, 80 år og over 00,0,0 9,,,9 0,,,,8 Alle pasienter 00,0, 8,9 0,8,,,0,, 0,0 SYEHUS I ROGALAND 0 år 00,0,,0,0,,0 0,9 0,9 0, 0,0 " 00,0,,,,8, 0, 0,,0 " 00,0 0,8 8,,,8, 0, 0,8 0, " 00,0 9, 8,,,,8 0,8 0, 0, " 00,0,,0 0,,0,8,,0 0,8 9 " 00,0,,,,,9 0,, 0,9 0 " 00,0,8,,,,,, 0, 9 " 00,0,,0 8,0,,,0,, 0 " 00,0,,,0 9,9,,,, 9 " 00,0,,0,8 9,,,,9, 0 " 00,0,, 8,9 0,9 9,,,, 9 " 00,0,,,, 9,9,,, 0, 80 år og over 00,0,9,,8 9,,,,, 0, Alle pasienter 00,0 9,, 0,9,,,8,, 0,0

19 8 Tabell (forts.), Avsluttede avdelingsopphold Prosent. (9 fylker) Alder ved utgangen av året Avdelingsopphold i alt for pasienter 0 i ulike aldersgrupper, etter liggetid. 0 Li^^id i da^er ^ Over SYEHUS I SØRTRØNDELAG 0 år 00,0,0 9,,0 " 00,0 9,8,,9 " 00,0, 9,9 8, " 00,0, 8,8 0, " 00,0 9,,9, 9 " 00,0,,,9 0 " 00,0,0,9,9 9 " 00,0,,,8 0 " 00,0,,,8 9 " 00,0 0,,,8 0 " 00,0,0,, 9 " 00,0,,,9 80 år og over 00,0,,,0 Alle pasienter 00,0,,, SYEHUS I NORDTRØNDELAG 0 år 00,0,,,0 " 00,0,,8, " 00,0,,, " 00,0 9,,8 0,0 " 00,0,8,,8 9 " 00,0,, 9, 0 " 00,0,, 8, 9 " 00,0,,, 0 " 00,0 8, 8,0 9, 9 " 00,0,9, 9,9 0 " 00,0 0,8,, 9 " 00,0 9,0, 9, 80 år og over 00,0,, 0, Alle pasienter 00,0, 9,, SYEHUS I TROS 0 år 00,0,9 8,0, " 00,0,,8, 00,0,,, " 00,0,, 9, " ' 00,0 0,0 9,0 0,9 9 " 00,0 8,9,, 0 " 00,0,,, 9 " 00,0,8 9,, 0 " 00,0,,9, 9 " 00,0 0,0,, 0 " 00,0 0,,,0 9 " 00,0,9,, 80 år og over 00,0', 0,, Alle pasienter 00,0,,,,,,8,,,,0 8, 9,, 9,9 0, 0,,,,,,,0 9,, 0, 0,0,,8,,,,,9,9,0,,, 9, 8,,0 0,,,,9,8,, 0,, 0,8, 0,,,0 0, 0,,,0 0, 0,,, 0,9,0,,, 0,9 0,,,0,, 8,,,, 0,,9,8,0, 0, 0,,9,, 0,0 9,,,,0 0,,,,0, 0,,9,,, 0,,,,,8 0,,, 0, 0,,8 0, 0,,, 0, 0, 0,,,0 0, 0,,,, 0,8,8,,0,,,0,9 0,8 9,9,,9 0,8 8,,9, 0,8 0,9,,,,,,,8,,,,9,8 _,_,,,8,, 0,9,,, 0,,0 0, 0, 0,0, 0, 0, 0,, 0, 0, 0,,,0 0, 0,,, 0, 0,,,, 0, 8,,9, 0, 8,,0,8 0,8 9, ^,,, 0,,8,0, 8 0,,,8, 0, 0,0,,9,8 0,,9,, 0, 0,0

20 Tabell. Avsluttede avdelingsopphold og liggedager etter hoveddiagnose på avdelingen og kjgnn. ( fylker) 9 HEDAR AUSTAGDER Hoveddiagnose på avdelingen LiggedagerPr. 000 jønn Opp (99listen) Pr. Opphold I alt o Opp Ligge hold i alt dager i alt hold hold Enteritt og andre 0, diaresykdommer 0 08,9 Tuberkulose i åndedretts 9,8 organene,0 Annen tuberkulose, inkl. 9, senfølger, Rest Andre infeksiøse og 0 9, 9 parasittære sykdommer. 0, 0 Ondartede svulster, inkl. 9 svulster i lymfatisk'og , bloddannende vev 8 8 9, 0, Godartede svulster og svulster av uspesifisert , art, Sukkersyke, 8,8, Andre indresekretoriske sykdommer, ernmrings 9 9,0 og stoffskiftesykdommer 0 0 8,8, Anemier og andre syk dommer i blodet og blod 9, dannende organer 8, entale forstyrrelser 8 9,0 0 0,8 8 ultippel sklerose,0 9, 9 Epilepsi 8 9, 8 9,0 0 Andre sykdommer i det,9 sentrale nervesystem 99 0, Sykdommer i nerver og 8, perifere ganglier,0, OyesykdoØmer' Øresykdommer 0 8,0 99 8, 8, 8 8 8,8 8 ronisk revmatisk hjerte 9 9, sykdom 0 8, 9 Hypertensjonssykdommer , , 0 Akutt hjerteinfarkt 0, 8 9, Andre ischemiske hjerte 09, sykdommer , arlesjoner i sentral 8, nervesystemet 0 8, Andre sykdommer i sirku 9 0, lasjonsorganene 0 9, Akutte luftveisinfek 9,9 sjoner og influensa 9 0, 8 Lungebetennelse 0,,9 9 Bronkitt, emfysem og 8 8 0,0 astma , 0 Hypertrofi av mandler 0, og adenoid vev 0 9, Andre sykdommer i 9 09, åndedrettsorgancne 8 8,8,,,,0 0, 0,8 0, 0, 0,, 0, 0,,, 9,8,8 8, 0,, 9,8,, 8, 9,, 0,,0,0,, 9, 9,9, 8,,0, 9,,0,, 0, 0, 0,,,,,,,0,, 9, 8,9,,, 8,, 9, 8,.,8,0,,,,,,0 0, 9,, 9,0 9,,,, 0,,9, 8,8,8,8,,,, 9,,9 0,,,,9,9 0,0 9,9,,0,, 8,8,,9 8,, 0, 8,,, Liggedager Pr. 000 Pr. Liggedager I alt o Opphold hogd 0 8 8,,8,0 8,0,0,, 0, 0, 0,,0, 0,, 0, 8,0,0 8, 8 0, 8, 9, ,, 9, 9,, 9,0 8, 8,, 8, 0,8,8 8 0, 9,0 8,9,,, 0 8, 8,8, 90 8,,,9 9 8,8,,9,,9, 909,, 8, 8, 8,,9, 0, 0, 0, 0,,,,,9,0,, 8,,, 0,,, 00,,9,0 0,8,, 0,,8,9 08,,, 9 9,,, 8, 0, 8,8,,,,,, 9 0,,9,8 0 8,9,,,, 8, 9,,, 8 8,9,,8 09,,,8 0,8 9, 0, 0,9,8, 9 0,,0,9,,0 8,0, 9, 0,,,,0 0,, 0,, 8,, 8, 8,0, 89,8,,0,,,,,,, 9,8 0,9 9, 0, 0,

21 Tabell (forts.). Avsluttede avdelingsopphold og liggedager etter hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. ( fylker) Hoveddiagnose på avdelingen jønn (99listen) Opphold i alt 0 ' Abort 9 0,9 0 HEDAR S.r i mage og tolvfin 88,9 gertarm 8 0,9 Blindtarmbetennelse 9 90,9,, 9 08,8 Brokk og tarmslyng , Leverkirrose 9, 9,8 Gallesten og galleblære 8 0, betennelse 0 0, 8 Andre sykdommer i for 9 8,8 døyelsesorganene 88 0,9 9 Nefritt og nefrose 8 9,, 0 Stein i nyre og urinveier,, 9, 0,0 Pyelonefritt, blærekatarr og andre sykdom ,0 mer i urinveiene 9 9, Prostatahypertrofi, Andre sykdommer i kjønns organene og sykdommer i, brystkjertelen 0 8, 8 Toksemier i svangerskap og barselseng 8, 9 Andre komplikasjoner under svangerskap 9, LiggedalerPr. i 000 Pr. Opp Liggehold hald I alt oppdager Opphold i alt AUSTAGDER Liggedager Pr. 000 Pr. I alt opp Opp Ligge_ hold hold dager Fødsel uten komplikasjoner 8 8, 98 8,, 9,,9 0, Fødsel med komplikasjoner 9 0,0 omplikasjoner i barselseng unnt. toksemier 9, Sykdommer i hud og,0 8 underhud 0, 9 Sykdommer i skjelettmus 9 8, 8 kelsystemet og bindevev 8 0, 8 edfødte misdannelser., 8 8,9 8 Særskilte årsaker til perinatal sykelighet og 9 0, dødsfall, 8 agesmerter 8,, 8 Andre symptomatiske diagnoser og ubestemte til 90 0,0 stander 8, 8 Brudd av skallens knokler 8 9,9 9, 88 Brudd av lårhalsen 0 0,9 8, 89 Andre benbrudd 90,8 00, 90 Hjernerystelse 8 8,8,8,, 9,,,, 0,,,,,,,, 0,, 8,,,8 8,,9 0, 0,,,,,,,,,8,8,9 0,,, 0,,9,8,,,0,0,0,,,8, 0,,,, 8,,,,, 8,,9,, 9,0,,,0,9,,0,8,,, 0,0, 0,9,0 8,9,,8,0, 0, 9,0,0,,9 9,8 8,,9 9, 9,, 8 90,,8 8,0 9 0,,8 9, 0,,,0, 9,,8 88, 8,, ,,, 0 9,,,,0,8,,,9,0 98,0,, 98, 0,, 9,8 8, 0, 9,,8, ; 0,,0 9,8 8,, 0,,, 8 9,9,8, 88 0,0,, 9 8,,9 8, 8 9,,, 0 0, 90,8 9,8,9,, 9, 9,9, 9 08,, 0, 8,8, 8,,0 0,9 0, 89 8, 8,,0 0, 8, 8,8,9,,9 0 00, 0,9, 8,,8, 9, 8,8, 8 8, 9,8,,,,9,,, 0,,, 99 98,0 0,0 9, 0 890,, 9, 0,,, 8 9,9,0, 98 9,, 8,8 9 89,, 8, 9 0,,,8 0 9,,, 8,8,0,,0,,

22 Tabell (forts.). Avsluttede avdelingsopphold og liggedager etter hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. ( fylker) Hoveddiagnose på avdelingen jønn (99listen) Opphold i alt HEDAR Liggedager Pr. 000 I alt or. hogd Opphold Liggedager Opp_ hold i alt AUSTAGDER Liggedager Pr. 000 I alt o r.opphold hold Ligge dager 9 Andre indre hjerneskader og skader av indre organer 9 Forbrenninger 9 Andre skader ved ulyd 9 ker, forgiftninger eller vold 9 edisinsk og kirurgisk etterbehandling 98, Tilfelle uten symp 99 tomer eller aktuell sykdom. I alt x ' 9 9,, 8, 9,,, 8,9,,,8 0, 0, 88,,,,,, 0, 0,8, 9, 0,9, 0, 8, 8, 0 8,,0 9,0, 0,8,8 8 0,0,,8 0 9,9, 0,9 8, 0,,,, 0, 8 8, 8,, 9 0,, 0, 8,,, 0, 9,8 0, 0 9,9,0, , 000,0 000, , 000,0 000, , 000,0 000,0 9,8 000,0 000,0 VESTAGDER ROGALAND jønn Opphold i alt Liggedager Pr. 000 Pr. I alt opp Opphold Liggedager hold Opphold i alt Liggedager. Pr. 000 Pr. I Opp` Ligge hold dager althvpd Enteritt og andre diaresykdommer 0,8,,,9,, 9,,,8,,, Tuberkulose i ånde drettsorganene 0 0 0,9,8, 0,,0, 80,,,8,,, Annen tuberkulose, inkl. senfølger Rest Andre infeksiøse og 9 parasittære sykdommer 0 Ondartede svulster, 9 inkl. svulster i lymf atisk og bloddannede vev ,9, 8,,, 8,0,,, 8, 0,,8,,9,, 0, 89, ,9, 9,0,,, 0,, 0,,0,9 9,, 0,9 9,, 88, 8,9 0, Godartede svulster og svulster av uspesifisert art Sukkersyke ,9,,,0 9,,, 0,0,,,, ,,,, 0,, 0, 0, 0,,,,, Andre indresekretoriske sykdommer, ernæringsog stoffskiftesykdommer 9 0 9, 8,, 8,, 8, , 9,, 0,, 0,, Anemier og andre syk N dommer i blodet og bloddannende ved N entale forstyrrelser 8 ultippel sklerose 9 Epilepsi N 0 Andre sykdommer i det sentrale nervesystem. Sykdommer i nerver og perifere ganglier Øyesykdommer ' Øresykdommer , 9,, 0,9,,,0,,,0,, 0, 0,0, 8,,, 0, 0,9 0, 0,,,,, ;,,, 0,,,,,, 0, 0,,,,,,9,, 8,,, , 8,,,,,,8 9,0,, 0,,0 8, 9, 8,,8,,0, 9,9 0, 0,8,,,,,, 8,0,,0,9,0, 0,9, 0,9,,,0,,9,9,,9, 8, 9,8

23 Tabell (forts.). Avsluttede avdelingsopphold Og liggedager etter hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. ( fylker) VESTAGDER ROGALAND Hoveddiagnose Liggedager Pr. på avdelingen 000Liggedager Pr. 000 jønn Opphold Opp Ligge hold Pr. OppLigge Opp Pr: (99listen) I alt i alt hoold h old dager i alt z alt ho l dhold dager, 8 ronisk revmatisk 8,,,0,0,8,0 hjertesykdom,,,,0,8 9, 8,0,8 8, 80,,0 9 Hypertensjonssykdommer, 0 8,,, 0 80,,0,,0,8, 88 8,9 8, 0 Akutt hjerteinfarkt..,8,,, 9 0,,,9 Andre ischeriske hjerte 8,0 8, 0,9 00 0,0,, sykdommer 0,,9 0, 0 0,0,0 0, arlesjoner i sentral 0 0,8,8, 0,,,9 nervesystemet. 8,9,, 999 0, 9,9, Andre sykdommer i sir 0, 9,0, 8 0, 8, 0, kulasjonsorganene 8 0,,9 9, ,,, Akutte luftveisinfek 0,, sjoner og influensa 9 0,,0,,, ,9,8,8,9,9 8,9, 0, 9 00,8 0,9 8 Lungebetennelse,, 0,, ,,9 9, 9 Bronkitt, emfysem og 0,0 8,9 9, ,8, 0, :astma,,, 0,,, 0 Hypertrofi av mandler 89,,,0 0 00,,9,9 og adenoid vev 88,,,,9, 8,8 Andre sykdommer i ånde 0,,,9 00 9,9, 0, drettsorganene 8 9,, 9, 8 9 8, 9,9, Sår i mage og tolv 9,,,8 0 80,9 8,, fingertarm 0,0,8 0, 0,9,, Blindtarmbetennelse 0,, 9, 8 8, 8,9, 8 9 8,0,9, ,,, ' 8,8 8,, 90, 9,0 Brokk og tarmslyng 8 0 8,,,, 8,,8, 8,, 0, , 0,8 Leverkirrose,,8 0,, 0,,,0 Gallesten og galle 9 9, 0,9, 9,,, blærebetennelse 0,,9,,, 9,9 8 Andre sykdommer i 8 0 0,0,0 0, 0 0,9,, fordøyelsesorganene 8, 9,, 9,,9 0,0 9 Nefritt og nefrose.,.,,,0,0 0 0, 9, 9, 9,,, 8,,,0 0 Stein i nyre og urin 0 9,,, 0 9,,, veier 8,,, 89,, Pyelonefritt, blæreka 9,0 8, 8, 0,0 0 9, 0, tart og andre sykdommer 8, 0, 0,, 9 8,,8 i urinveiene, Prostatahypertrofi 9 8 9,,,,, Andre sykdommer i, 8,, 9,, 8, kj nnsorganene og syk,0 9,,, ,0, dommer i brystkjertelen 8 Toksemier i svanger, 8,0,0,9 0,0,0 skap og barselseng 9 Andre komplikasjoner,,0,9, 9 80, 9, under svangerskap, ' Abort 8,, 8, 0,0,0 ^^ FØdsel uten komplikas j one,9 9,,, 8,, r FØdsel med komplikasjoner 9, 8 9 8, 0, 9, 8,,0 omplikasjoner i barsel seng unnt. toksemier.. 89,, Sykdommer i hud og 9 8 9, 0,9 0, 9, 8, 0, 8 underhud 9 0,,0, 8 8 8, 9,, 0,9 9 0,, 0,

24 Tabell (forts.). Avsluttede avdelingsopphold og liggedager etter hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. ( fylker) Hoveddiagnose på avdelingen jønn Opp (99listen) hold i alt VESTAGDER Liggedager Pr. 000 Pr. I alt opphold Oppholdager Ligge Opphold i alt ROGALAND Liggedager Pr. 000 Pr. Oppholdager Ligge I alt opphold 9 Sykdommer i skjelett 8 muskelsystemet og bindevevet 8 edfødte misdannelser 8 Særskilte årsaker til perinatal sykelighet og dødsfall 8 agesmerter 8 Andre symptomatiske diagnoser og ubestemte tilstander 8 8 Brudd av skallens 89 knokler 88 Brudd av lårhalsen. Andre benbrudd 90 Hjernerystelse 9 Andre indre hjerneskader og skader av indre or ganer 9 Forbrenninger 9 Andre skader ved ulyk 9 ker, forgiftninger eller vold edisinsk og kirurgisk etterbehandling 98, Tilfelle uten symptomer eller aktuell sykdom 90 I alt 9, ll 00 8,8 9,9, 8 9 9,,8,8 08,8,8, 90,, 9, 0, 8,,0 9 8,9, 8, 09 8,,, ,,,,,, 8,9,9, 9,,, 8,9,8,,,, 8,9 9,,,,,,,, 8, 8,0 9, 9, 9,, 98, 0, 9, ,0,, 00, 0,,. 0 0,,0, 9,,, 8,,0,,, 8, ,9,9, 9,,, 8 0 0, 8,,,,, 8 0,,0,, 9,0, 890, 0,0, 89,0, 9, 8,0,,, 0,, 8,0,, 0,9,0, 9 8,,9, 90,8 0,,9, 0,8 0,,,0,9 9,, 8,9 9 9,9 0, 0,8 0 0,,, 00,8, 0, 8,,, 09, 9,, 908,,0, 00, 8,,9 0 8,9,9, 8,9, 8, 9 8,9,, 8, 9,9 8, 8 0 9,0,8,9 8,,, 8 9,,8, 8 0, 000,0 000, , 000,0 000, ,0 000,0 000,0 00 9, 000,0 000,0 SØRTRØNDELAG NORDTRØNDELAG Liggedager Pr. 000 Pr. 000 jønn Opphold OPP Ligge hold Opp Pr, Pr. _ I alt opphold dager i alt hold dager I alt opp Opp Liggehold i alt hold Enteritt og andre dia resykdonmer Tuberkulose i ånde drettsorganene Annen tuberkulose, inkl. senfølger Rest Andre infeksiøse og 9 parasittære sykdommer. 0 Ondartede svulster, 9 inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev 0,,,,,8,0,,9, 98,9,8,,0,9 8,0,0 0, 0, 9 9 9,9 0,,,0 0, 0,,0 0,,9,8 0, 0, 00,,, 0,,9, 8 9,9,9, ,9,0, 0,8 0, 9, 0 8,0,8,0 9 9, 98, 0,0 9 8,0 0, 0,9 0 9,,9 8, 8 9,, 8,

25 Tabell (forts.). Avsluttede avdelingsopphold og liggedager etter hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. ( fylker) SØRTRØNDELAG NORDTRØNDELAG. Hoveddiagnose Liggedager Pr. 000 Pr. 000 på avdelingen jønn Opp Opphold Opp Ligge Pr. (99listen) hold Øp Pr. Ligge I alt opp I alt oppi alt hold dager i alt hold hold dager 0, Godartede svulster og svulster av uspesifisert art Sukkersyke, Andre indresekretoriske sykdommer, ernæringsog stoffskiftesykdommer, Anereier og andre syk dommer i blodet og bloddannende organer.. entale forstyrrelser. 8 ultippel sklerose 9 Epilepsi Øyesykdommer, Øresykdommer 8 ronisk re vmatisk hjertesykdom 9 Hypertensjonssykdommer 0 Akutt hjerteinfarkt Andre ischemiske hjerte sykdommer arlesjoner i sentral nervesystemet Andre sykdommer i sirku lasjonsorganene. Akutte luftveisinfek sjoner og influensa 8 Lungebetennelse 9 Bronkitt, emfysem og astma 0 Hypertrofi av mandler og adenoid vev Andre sykdommer i ånde drettsorganene Sår i mage og tolv fingertarm Blindta rmbetennelse., Brokk og tarmslyng.. Leverkirrose 0 Andre sykdommer i det sentrale nervesystem.. Sykdommer i nerver og perifere ganglier Gallesten og galle blærebetennelse 8 Andre sykdommer i for døyelsesorganene,, 9, ,,0, ,,, ,,, 8 9 0,,, 0, 0, 9, 09 0,, 0, 0,,8, 8 0 8,9,,8 8,,,0 89 0,9,, 0 8 8,, 9, ,9,,8 9 0,,, 8,,, 9,,, 8 9,,, 99 0,,9,0 9, 8,0, 8,, 9,0 0,0,0,,,, 9,,, 9 9,,0, Ill 8,,8, 0,,8,8 9,,, 0 9 8,0,, 9, 0, 8, 00, 8, 9,0 0 0,,, 8 0,,, ,,8, 8,,, 8,,, 8 8 0,0,, 9 0,8,0, 0 9, 0,, 0 0 0, 9,, 8 9 9,9,, 0 9,,, 9 9,8 8,, 9 0 0, 8,9 8, 8 9 8,0 9,8,8,,,9 0 0,9,, 88 99,,,0,0,,,9 8,8, 9 0, 9, 9, ,,, 8 9, 8,,,9,, 80 8,8 9, 9,,0,,8 88,,0, ,,8 9, 9,,,9 0 90, 9,,8 9 80,, 0, 0 9,9,, 8 880,9,,9 8,8, 8, 8,,, 9 0, 8,, 9 88,, 9,8 89, 9,, 8 9,9,,0 998,9,, 0, 8,, 0, 9,, 9, 0,, 0 8,, 8,,9,8 8, , 8,8,0 0 8,,8,,,, 9 9,,, 0 9,,,0 0 8, 8,,,,, 8,,0,,, 0,9 0 9,8,,8 8,9,, 9 8,,0, 0,,,,9,,8 9 0, 0,, 0 99, 9,9,0 0 9,,9, 8,,9 8, 8 08,8,,0 8 0,,0,8 9 89, 9,0,8 8 8,,0,8 9,9,,,9,, 9,8,, 0 8,,, 0 8,,,0 0,,0 0,9 0, 0, 0, 0,,9,0 8 8,, 9,8 8 8,9, 9,0 0,9,9,, 8, 0,8 8 8,,, 89 0,8,,9 0 0, 9,0 9,0,0,0,

26 Tabell (forts.). Avsluttede avdelingsopphold og liggedager etter hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. ( fylker) Hoveddiagnose på avdelingen jønn (99listen) 9 Nefritt og nefrose 0 Stein i nyre og urin veier Pyelonefritt, blærekatarr og andre sykdommer i urinveiene Prostatahypertrofi Andre sykdommer i kjønnsorganene og syk dommer i brystkjertelen 8 Toksemier i svanger skap og barselseng 9 Andre komplikasjoner under svangerskap.(' Opphold i alt SØRTRØNDELAG Liggedager_ Pr. 000 Pr. Oppholdager Ligge t alt opphold ,, 8, 0,9 8, 8,,,,, 8, 8,,8,8,,, 9,, 8,,,,0, 0,, 9,,8,0 8,,,0, OPP hold i alt NORDTRØNDELAG Liggedager Pr. 000 Pr. alt opphold Oppholdager Ligge , 0,,9 8, 0,9,,,,9 0,,8, 0,,, 0,,,,0 9,, 9,,, 8,,9 0,,8, 9,,,, ' Abort ^^ 8 9,, 0,0 98,9,, FØdsel uten komplikasjoner 9 8 8,, 88, 9 8,9, 08,0 Fødsel med komplikasjoner,,, 0 0 9,9,, omplikasjoner i barsel seng unnt. toksemier ,, 0, 08 8,,, Sykdommer i hud og 8 underhud 9 Sykdommer i skjelett 8 muskelsystemet og bindevevet.. 8 edfødte misdannelser 8 Særskilte årsaker til perinatal sykelighet og dødsfall ,8,0,, 9, 0,0,,0,8,,,,0,0,0,8,,0,,,9,,, _ , 9,,0,,8 8, 0,,,,,9 0,9, 0,,, 0,,8 9, 9,0, 8,,, 8 agesmerter 8 Andre symptomatiske diagnoser og ubestemte tilstander ,8,0 8,0 0,,0,8,,,,, 8, ,,8,,,0,0,0,,,,, 8 Brudd av skallens knokler 88 Brudd av lårhalsen...,,( 89 Andre benbrudd 90 Hjernerystelse 9 Andre indre hjerneskader og skader av indre organer 9 Forbrenninger 9 Andre skader ved ulyk 9 ker, forgiftninger eller vold ,, 0,,0, 8,,8,0,,9,,8,,8 0,,9, 9,,,,, 0,,,, 0,,, 0,9,,,,,8,0,,,0, 8,8 0, , 0,,9,0,0,8,0,,,,,,, 8,,,8 0, 9,0,,9 8,,,,9,,8,0,,,, 9,,8 9,9,,,,,,0,8 9 edisinsk og kirurgisk etterbehandling 98, Tilfelle uten symptomer 99 eller aktuell sykdom l alt ,9,,,,,,,0, 0, 000,0 000,0 0, 0,,, 000,0 000, " ,0,,8,0,0 0,0,,0 8, 9, 000,0 000,0 0,8 0,,,9 000,0 000,0

27 Tabell A. Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. HEDAR 0 Ondartede svulster, 9 inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev 0, Godartede svulster og svulster av uspesifisert art Sukkersyke, Andre indresekretoriske syk dommer, ernærings og stoffskiftesykdommer, Anemier og andre sykdommer i blodet og bloddannende organer entale forstyrrelser 8 ultippel sklerose 9 Epilepsi 0 Andre sykdommer i det sentrale nervesystem Sykdommer i nerver og perifere ganglier Øyesykdommer, Tuberkulose i åndedretts organene Annen tuberkulose, inkl. senfølger Rest Andre infeksiøse og para sittetre sykdommer ronisk revmatisk hjertesykdom 9 Hypertensjonssykdommer 0 Akutt hjerteinfarkt Andre ischemiske hjertesykdommer arlesjoner i sentralnervesystemet Andre sykdommer i sirkula sjonsorganene _ N ' _ ' _ ^ _ Akutte luftveisinfeksjoner og influensa Lungebetennelse Al 0 9 og Bronkitt, emfysem og astma Hypertrofi av mandler og 0 adenoid vev _ Andre sykdommer i åndedrettsorganene 9 9

28 Tabell A (forts.). Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. HEDAR Alder ved utangen av 9 OpP hold Hoveddiagnose Opp Alder 80 av på avdelingen jønn hold under 0 0 o slutet ar (99listen) i alt år 9 9 år år år år år år år år år år og ved over død Sår i mage og tolv fingertarm 8 9 Blindtarmbetennelse 9 Brokk 9 0 og tarmslyng } Leverkirrose " Gallesten og galleblære 8 betennelse 0 8 Andre sykdommer i for 9 8 døyelsesorganene 8 9 Nefritt og nefrose 0 Stein i nyre og urinveier Pyelonefritt, blærekatarr og andre sykdommer i urinveiene Prostatahypertrofi Andre sykdommer i kjønns organene og sykdommer i brystkjertelen 8 Toksemier i svangerskap og barselseng 9 Andre komplikasjoner under svangerskap 0,. 8 Abort 9 9 Fødsel uten komplikasjoner 8 Fødsel med komplikasjoner. omplikasjoner i barselseng unnt. toksemier Sykdommer i hud og under hud 9 9 Sykdommer i skjelettmuskel 9 8 systemet og bindevevet edfødte misdannelser Særskilte årsaker til peri natal sykelighet og dødsfall. 9 8 agesmerter 8 Andre s ymptomatiske diag poser og ubestemte til stander 8 Brudd av skallens knokler 88 Brudd av lårhalsen 89 Andre benbrudd Hjernerystelser 9 9 Andre indre hjerneskader og 9 0 skader av indre organer ^ '

29 8 Tabell A (forts.). Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kj$nn. HEDAR Hoveddiagnose Opp Alder på avdelingen jønn hold under 0 (99listen) i alt år år år år år år Alder ved utgangen av 9 Opphold av 80 slutår tet og ved over død år år 9 år 0 år 9 år 9 Forbrenninger Andre skader ved 8 9 ulykker, forgift 0 vinger eller vold 9 edisinsk og kirur 0 gisk etterbehand ting 98, Tilfelle uten synip. 99 tomer eller aktuell sykdom I alt _ Tabell B. Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. AUSTAGDER Alder ved utgangen av 9 hold hold Hoveddiagnose Opp Alder 80 avpå avdelingen jønn hold under 0 0 slut år (99listen) i alt år 9 9 tet 0 0 o a a a o o a o og år år år år år år år år år år ved over død, Enteritt og andre diaresykdorarner... 8 Tuberkulose i ånde drettsorganene... Annen tuberkulose, inkl. senfølger Rest Andre infeksiøse 9 og parasittære sykdommer 0 Ondartede svulster, 9 inkl. svulster i lymfatisk og blod dannende ved 0, Godartede svulster 89 _ og svulster av uspesifisert art Sukkersyke 88, Andre indresekre toriske sykdommer, ernærings og stoff 0 8 skiftesykdommer.., Anemier og andre sykdommer i blodet og bloddannende organer entale forstyrreiser 8 ultippel sklerose 9 Epilepsi I _ _

30 9 Tabell B (forts.) Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. AUSTAGDER Opphold Alder ved utgan en av 9 Hoveddiagnose Opp Alder på 80 av avdelingen jønn hold under 0 0 o slut (99listen) i alt år 9 9 artet 0 o v o v a o 0 o a og ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ved over død 0 Andre sykdommer i det sentrale nervesystem Sykdommer i nerver og perifere ganglier Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene, Øyesykdommer Øresykdommer 8 ronisk revmatisk hjertesykdom 9 Hypertens j ons sykdommer 0 Akutt hjertein farkt Andre ischemiske hjertesykdommer.. arlesjoner i sen tralnervesystemet Akutte luftveisin f eks j aner og influensa 8 Lungebetennelse 9 Bronkitt, emfysem og astma..., 0 Hypertrofi av man dier og adenoid vev Andre sykdommer i åndedrettsorganene Sår i mage og tolvfingertarm. Blindtarmbetennelse, Brokk og tarmslyng Leverkirrose Gallesten og galle blærebetennelse.. 8 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene 9 Nefritt og nefrose I^ 0 Stein i nyre og urinveier.. Pyelonefritt, blærekatarr og andre sykdommer i urinveiene Prostatahypertrofi _ _

31 Tabell B (forts.). Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. AUSTAGDER 0 Alder ved utgangen av 9 Opphola Hoveddiagnose Opp Alder 80 avpå avdelingen jønn hold under 0 0 o slut (99listen) i alt år 9 9 artet o ^ o o v og år år år år år år år år år år ved over død Andre sykdommer i kjønnsorganene og 8 9 sykdommer i bryst 0 00 kjertelen 8 Toksemier i svanger skap og barselseng 9 Andre komplikasjoner under svangerskap, Abort ^ Fødsel uten komplikasjoner Fødsel med komplikasjoner 98, Tilfeller uten 99 symptomer eller aktuell sykdom omplikasjoner i barselseng unnt. toksemier ^ Sykdommer i hud og underhud 9 Sykdommer iskjelett muskelsystemet og bindevevet edfødte mis dannelser Særskilte årsaker til perinatal syke lighet og dødsfall 9 8 agesmerter Andre symptomatiske diagnoser og ubestemte tilstander Brudd av skallens 0 knokler 88 Brudd av lår halsen Andre benbrudd,. 90 Hjernerystelse... 9 Andre indre hjerneskader og skader av indre organer 9 Forbrenninger.,.. 9 Andre skader ved 9 ulykker, forgiftninger eller vold 9 edisinsk og kirurgisk etterbehandling ' x _ 0 _ I alt

32 Tabell C. Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. VESTAGDER Håvåddilgnoen på de g jønn (99listen) app Alder hold under i alt år 0_ 0 år _ o år _ o år Alder ved utgangen av 9 o år ' a år ^ år _ 0_ b 80 slut 9 9 artet o o Q o og år år år år ved over død Opphold Enteritt og andre diaresykdommer... Tuberkulose i ånde drettsorganene... Annen tuberkulose, inkl. senfølger.. Rest Andre infeksiøse 9 og parasittære sykdommer 0 Ondartede svulster, 9 inkl. svulster i lymfatisk og blod dannende vev 0, Godartede svulster og svulster av uspesifisert art. 8 0 _ _ Sukkersyke, Andre indresekre toriske sykdommer, girnærings og stoff skiftesykdommer.., Anemier og andre sykdommer i blodet og bloddannende organer entale forstyrr elser 8 ultippel sklerose _ _ 9 Epilepsi 0 Andre sykdommer i det sentrale nervesystem Sykdommer i nerver og perifere ganglier, øyesykdommer Øresykdommer 8 ronisk revmatisk hjertesykdom 9 Hypertensjons sykdommer 0 Akutt hjerteinfarkt Andre ischemiske hjertesykdommer.. arlesjoner i sen tralnervesystemet Andre sykdommer i sirkulasjonsorgan ene Akutte iuftveisin feksjvner og influensa _

33 8 Lungebetennelse ^ 0 9 Bronkitt, emfysem 0 0 og astma Hypertrofi av mand ler og adenoid vev Andre sykdommer i åndedrettsorganene 8 Sår i mage og tolvfingertarm... Blindtarm betennelse 8, Brokk og tarmslyng Leverkirrose Gallesten og galle 9 blærebetennelse.. 8 Andre sykdommer i 8 fordøyelsesorganene 9 Nefritt og nefrose 0 Stein i nyre og urinveier Pyelonefritt, blærekatarr og 0 andre sykdommer f i' urinveiene Prostatahypertrofi 9 Andre sykdommer i kjønnsorganene og sykdommer i bryst kjertelen 8 Toksemier i svangerskap og barsel seng 9 Andre komplikasjoner under svangerskap 0, Abort Fødsel uten komplikasjoner... _ Tabell C (forts,). Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. VESTAGDER Opphold Alder ved utangen av 9 Hoveddiagnose Opp Alder 80 avpå avdelingen jønn hold under 0 0 slut år (99listen) i alt år 9 9 tet år år år år år år år år år år g ved over død Fødsel med komplikasjoner Si. omplikasjoner i barselseng unnt. toksemier Sykdommer i hud 9. 8 og underhud 9 Sykdommer i skje 8 lettmuskelsystemet og bindevevet edfødte mis dannelser _ y i _

34 Tabell C (forts.). Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. VESTAGDER Alder ved utgangen av 9 Opphold hold Hoveddiagnose Opp Alder avpå avdelingen jønn hold under 0 0 p slut 80 (99listen) i alt år 9 9 ar tet C år år D p D p O O q O og ar år år år år år år ar ved over død 8 Særskilte årsaker til perinatal sykelighet og dødsfall... 8 agesmerter 8 Andre symptomatiske diagnoser og ubestemte tilstander Brudd av skallens, knokler 0 88 Brudd av lårhalsen,( 89 Andre benbrudd Hjernerystelse... rs 9 9 Andre indre hjerne skader og skader av indre organer 9 Forbrenninger 9 Andre skader ved 9 ulykker, forgiftvinger eller vold. I 8 i I S edisinsk og kirurg 0 isk etterbehandling , Tilfelle uten synip torner eller aktuell sykdom I alt Tabell D. Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. ROGALAND Alder ved utgangen av 9 Opp hold Hoveddiagnose Opp Alder 80 av på avdelingen jønn hold under 0 0 D slut (99listen) i alt år 9 9 ar tet ar år år år år ar år år år år og ved over d Ød Enteritt og andre diargsykdoøer... Tuberkulose i ånde 8 8 drettsorganene... 9 il 8 Annen tuberkulose, 9 inkl. senfølger... 0 Rest Andre infeksiø 9 se og parasittære sykdommer 0 Ondartede svulster 9 inkl. svulster i lymfatisk og blod dannende vev 0, Godartede svulster og svulster av uspe sifisert art Sukkersyke i

35 Tabell D (forts ). Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. ROGALAND Opphold Alder ved utgangen av 9 Hoveddiagnose Opp Alder avpå avdelingen jønn hold under slutar tet (99listen) i alt år 9 9 D O 9 0 O O O ogved år år år år år år år år år år Yed over død, Andre indresekre toriske sykdoraner, ernærings og stoff skiftesykdommer, Anemier og andre sykdommer i blodet og bloddannende organer entale forstyrr elser 8 ultippel sklerose 9 Epilepsi 0 Andre sykdommer i det sentrale nerve system Sykdommer i nerver og perifere ganglier Øyesykdommer Øresykdommer 8 ronisk revmatisk hjertesykdom 9 Hypertensjons sykdommer 0 Akutt hjerte infarkt Andre ischemiske hjertesykdommer... arlesjoner i sen tralnervesystemet. Andre sykdommer i sirkulasjonsorgarne Akutte luftveisinfeksjoner og influensa 8 Lungebetennelse. 9 Bronkitt, emfysem og astma 0 Hypertrofi av wand ler og adenoid vev Andre sykdommer i åndedrettsorganene Sår i mage og tolv fingertarm Blindtarmbetennelse, Brokk og tarmslyng Leverkirrose Gallesten og galle blærebetennelse... 8 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene 9 Nefritt og nefrose <, 0 Stein i nyre og urinveier w

36 Tabell D (forts.). Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. ROGALAND Alder ved utangen av 9 Opp hold HoveddiagnoseOpp Alder 80 avpå avdelingen jønn hold under 0 0 O slut (99listen) i alt år 9 9 ar tet a o a v og ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ved over død Pyelonefritt,blære 0 0 katarr og andre syk dommer i urinveiene Prostatahypertrof i Andre sykdommer i 9 kjønnsorganene og N sykdommer i bryst kjertelen 8 Toksemier i svanger skap og barselseng Andre komplikasjoner under svangerskap. 9 9, Abort ^^ 8 Fødsel uten kom plikasjoner 9 00 Fødsel med komplikarjoner l omplikasjoner i barselseng unnt. toksemier Sykdommer i hud 8 og underhud 9 Sykdommer i skjelett 8 muskelsystemet og bindevevet 8 edfødte mis dannelser 8 Særskilte årsaker til perinatal syke lighet og dødsfall 8 agesmerter 0 8 Andre s ymptomatiske diagnoser og ubestemte tilstander Brudd av skallens 0 knokler 0 88 Brudd av lår halsen 89 Andre benbrudd 90 Hjernerystelse.,., ^ Andre indre hjerne 9 skader og skader av indre organer 9 Forbrenninger 9 Andre skader ved 9 ulykker, forgiftfinger eller vold P , Tilfelle uten syrop toroer eller aktuell 8 8 sykdom 9 edisinsk og kirur gisk etterbehandling I alt N

37 Tabell E. Avsluttede avdelingsopphold etter alder,'hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. SØRTRØNDELAG Hoveddiagnose på avdelingen jønn (99listen) Opphold i alt Alder under år 0 0 ar 0 ar ' 0 ar Alder ved utgangen av 9 Opp hold 80 av 0 o slut 9 9 ar tet 0 0 a o a o a og ar ar ar ar ar ar ar ved over død Enteritt og andre diaresykdommer... Tuberkulose i ånde drettsorganene.., Annen tuberkulose, inkl. senfølger Rest Andre infeksiose 9 og parasittære sykdommer Ondartede svulster, 9 inkl. svulster i lymfatisk og blod dannende vev , Godartede svulster og svulster av uspesifisert art Sukkersyke, Andre indresekre toriske sykdommer, ernærings og stoff skiftesykdommer , Anemier og andre sykdommer i blodet og bloddannende organer entale forstyrr elser. 8 ultippel sklerose 9 Epilepsi 0 Andre sykdommer i det sentrale nervesystem Sykdommer i nerver og perifere ganglier ' , Øyesykdommer Øresykdommer 8 ronisk revmatisk hjertesykdom 9 Hypertens j ons sykdommer 0 Akutt hjerte infarkt Andre ischemiske hjertesykdommer.. arlesjoner i sen tralnervesystemet _ 8 8 il Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene Akutte luftveisinfeksjoner og influensa

38 Tabell E (forts.). Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. SØRTRØNDELAG Hoveddiagnose Opppå avdelingen jønn hold (99listen) i alt Opphold Alder ved utgangen av 9 Alder 80avunder 0 0 o slutar år 9 9 tet år år år år år år år år år årog ved over død 8 Lungebetennelse 9 Bronkitt, emfysem og astma 0 Hypertrofi av mand ler og adenoid vev Andre sykdommer i åndedrettsorganene Sår i mage og tolvfingertarm... Blindtarmbetennelse,(, Brokk og tarmslyng ' Leverkirrose Gallesten og galle blærebetennelse.. 8 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene 9 Nefritt og nefrose ( 0 Stein i nyre og urinveier Pyelonefritt, blærekatarr og andre sykdommer i urinveiene Prostatahypertrofi Andre sykdommer i kjønnsorganene og sykdommer i bryst kjertelen.. 8 Toksemier i svangerskap og barselseng 9 Andre komplikasjoner under svangerskap, Abort ^^ Fødsel uten komplikasjoner... Fødsel med komplikasjoner... omplikasjoner i barselseng unnt. toksemier Sykdommer i hud 8 og underhud 9 Sykdommer i skje 8 lettrnuskelsystemet og bindevevet 8 edfødte mis dannelser , ^' I

39 8 Tabell E (forts.). Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. SØRTRØNDELAG Hoveddiagnose Opp Alder på avdelingenjønn hold under 0 (99listen) i alt år år Alder ved utgangen av år år år år år år år år år 80 år og ved over død 8 Særskilte årsaker til perinatal sykelighet og dødsfall 8 agesmerter 8 Andre symptomatiske diagnoser og ubestemte tilstander 90 Hjernerystelser. 9 Andre indre hjerne skader og skader av indre organer. 9 Forbrenninger.... I alt Brudd av skallens knokler 0 88 Brudd av lårhalsen 89 Andre benbrudd ' 0 9 IS 8 9 Andre skader ved 8 9 ulykker, forgift 0 ninger eller vold 9 edisinsk og trirur gisk etterbehand '; ling 9$, Tilfelle uten synip tomer eller aktuell 80 sykdom Tabell F. Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. NORDTRØNDELAG Opphold avsluttet OPPhold Alder ved utgangen av 9 HoveddiagnoseOpp Alder avpå avdelingenjønn hold under 0 0. slut 80 (99listen) i alt år 9 9 artet år år år år år år år år år år og ved over død Enteritt og andre diaresykdommer... Tuberkulose i åndedrettsorganene I Annen tuberkulose, inkl. senfglger.. Rest Andre infeksiøse 9 og parasittære sykdommer Ondartede svulster, 9 inkl. svulster i 9 8 lymfatisk og blod 8 8 dannende vev I

40 Tabell F (forts.). Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjonn. NORDTRØNDELAG Hoveddiagnose på avdelingen (99listen) Opp Alder jønn hold under i alt år 9 Alder ved utgangen av 9 Sykdommer i nerver 9 og perifere ganglier 8 8 Opphold av slut o 9 9 ar tet år år år år år år år år år år g over ved død 0, Godartede svulster og svulster av uspesifisert art Sukkersyke 0 8, Andre indresekre toriske sykdommer, ernærings og stoff skiftesykdommer, Anemier og andre sykdommer i blodet 9 og bloddannende organer entale forstyr 0 0 refser ultippel sklerose _ 9 ^ 9 Epilepsi 0 Andre sykdommer i det sentrale nervesystem Øyesykdommer , 9 Øresykdommer ronisk revmatisk hjertesykdom 9 Hypertens j ons sykdommer i Akutt hjerte 80 _ infarkt Andre ischemiske hjertesykdommer arlesjoner i sen tralnervesystemet _ 0 9 r Andre sykdommer i sirkulasjonsorgan ene Akutte luftveisis 0 0 feksjoner og 9 9 influensa 8 Lungebetennelse Bronkitt, emfysem 8 og astma 0 Hypertrofi av mand ler og adenoid vev Andre sykdommer i åndedrettsorganene 9 0 S r i mage og tolvfingertarm I Blindtarmbetennelse 8

41 0 Tabell F (forts.). Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. NORDTRUNDLLAG Alder ved utgangen av 9 Hoveddiagnose Opp Alder på avdelingen jønn hold under 0 ' 0 (99listen) i alt år 9 9 år år år år år år år år år år 80 år og over Opphold avsluttet ved død, Brokk og tarmslyng Leverkirrose Gallesten og galleblærebetennelse... 8 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene 9 Nefritt og nefrose 0 Stein i nyre og urinveier. Pyelonefritt, blærekatarr og andre sykdommer i urinveiene Prostatahypertrofi. Andre sykdommer i kjønnsorganene og sykdommer i brystkjertelen 8 Toksemier i svangerskap og barselseng. 9 Andre komplikasjoner under svangerskap.., Abort ^^ Fødsel' uten komplikasjoner Fødsel med komplikasjoner omplikasjoner i barselseng unnt toksemier Sykdommer i hud og 8 underhud 9 Sykdommer i skjelett 8 muskelsystemet og bindevevet., 8 edfødte misdannelser 8 Særskilte årsaker til perinatal sykelighet og dødsfall 8 agesmerter 8 Andre symptomatiske diagnoser og ubestemte tilstander 8 Brudd av skallens knokler 88 Brudd av lårhalsen 89 Andre benbrudd 90 Hjernerystelse _ I

42 Tabell F (forts.). Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. NORDTR)NDELAG Hoveddiagnose Opp Alder på avdelingen jønn hold under 0. (99listen) i alt år p o n ar ar ar ar Alder ved utgangen av 9 app 0 0 ar 0 ar o ar 9 a ar v ar 9 o a r hold av 80 slutartet og ved over død 9 Andre indre hjerneskader og skader av indre organer Forbrenninger 0 9 Andre skader ved 9 ulykker, forgiftninger eller vold... 9 edisinsk og kirurgisk etterbehandling , 8 98, Tilfeller uten symp 99 tomer eller aktuell sykdom I alt

43 Tabell 8A. Avsluttede avdelingsopphold etter pasientenes alder og liggetid for enkelte storre grupper av diagnoser. HEVNAR Diagnosegruppe og alder Avdelings_ vpphold i alt Liggetid i dager Over 0 Liggedager I alt Pr. avd. opph. 09 Ondartede svulster og svulster i lymfatisk og bloddannende vev.. 0 år " 8 " " " " 9 år og over ,0, 0,, 0, , 9, ,9 8 Sykdommer i sirkulasjonsorganene 08 0 år _ " " " " " 880 år og over , 8,0 9,0, 8 8 9, , , 88 00, Sykdommer i åndedrettsorganene 9 0 år 00 " 8 ". 9 " 8 '{ 8 " år og over , 0,8, , 0 9, 9 8 0, , 9 0, 8 Sykdommer i fordøyelsesorganene år... 8 " 0 " " 0 " " 0 år og over , 9, 9,9 8,0 9 98, 0 =, , , , 9 Sykdommer i urin og kjonnsorganene 9 0 år " " " 8 ' t89 " 08 år og over 0 9, 9 8,9 8 9, 8 i 8, 8 8 0, 0 0, ,0 0, 89 Ulykker, forgiftninger og vold 0 år 9 " 8 " " 8 " 98 " 98 år og over ,9 9, , 0 9, , , , 9 0,

44 Tabell 8B. Avsluttede avdelingsopphold etter pasientenes alder og liggetid for enkelte større grupper av diagnoser. AUSTAGDER Diagnosegruppe og alder Avde lingsopphold i alt Liggetid i dager Over 0 alt Liggedager Pr. avd. opph. 09 Ondartede svulster og svulster i lymfatisk og bloddannende vev ,9 0 år,0 " 0 0,0 ", " 0 0 8, " ,9 " 0 0 8, år og over 9 8 8,0 8 Sykdommer i sirkulasjonsorganene ,0 0 år, " I _ " 0, " 00 9, " 0 9 0,0 " , år og over ,0 Sykdommer i åndedrettsorganene , 0 år 0 8,0 " 8 8,0 " 9 8 8, " 9, " ,8 " ,0 år og over , 8 Sykdommer i fordøyelsesorganene ,9 0 år 8, " 9 08,9 " 8 0 9, " 9 0 8, " , " 8 9 0,9 år og over , 9 Sykdo mmer i urin og kjønnsorganene , 0 år 0 9,0 " 0 8, " 8 0, " 9 809, " 0 8 8,0 " 8 8, år og over 0 9, 89 Ulykker, forgiftninger og vold ,8 0 år 8 9,0 " 9 0 0, " , " 88 8,0 " 9 9 0, " , år og over 9 8,

45 Tabell 8C. Avsluttede avdelingsopphold etter pasientenes alder og liggetid for enkelte storre grupper av diagnoser. VESTAGDER Diagnosegruppe og alder Avdelingsopphold i alt Liggetid i dager Over 0 alt Liggedager Pr. avd. opph. 09 Ondartede svulster og svulster i lymfatisk og bloddannende vev ,8 0 år, " 8 8, " 0 8 8, " ,0 " , " , år og over 0 9 8, 8 Sykdommer i sirkulasjonsorganene , 0 år 9,8 " 8, " 9, " 0, " , " 0 8 9, år og over , Sykdommer i åndedrettsorganene , 0 år 8, " ,0 " , " 9 0 8, " , " , år og over , 8 Sykdommer i fordøyelsesorganene , 0 år 8 8, " 0, " , " , " 8 8 8, " ,9 år og over , 9 Sykdommer i urin og kjønnsorganene , 0 år 9 9,8 " 89, ", " , " , " 8 8 9,0. år og over , 89 Ulykker, forgiftninger og vold , 0 år ,9 " 9 0 8, " 9 9 9, " 0 8 0, " ,8 " ,8 år og over 8 0,

46 Tabell 8D. Avsluttede avdelingsopphold etterpasientenes alder og liggetid for enkelte større grupper av diagnoser. ROGALAND Diagnosegruppe og alder Avdelingsopphold i alt Liggetid i dager Over 0 Liggedager I alt Pr. avd. opph. 09 Ondartede svulster og svulster i lym fatisk og bloddannende vev , 0 å.r 08, " 0 8, " 9 9, " 0' 8 0, " , " , år og over , 8 Sykdommer i sirkulasjonsorganene ,9 0 år 8, " I,0 " 0, " , " ,0 " , år og over , Sykdommer i åndedrettsorganene , 0 år 8 9, " 0 8,9 " 8,0 " 89 8,0 " ,9 " 9 9 8,9 år og over ,8 8 Sykdommer i fordgyelsesorganene ,0 0 år 8 9, " ,9 " 8, " , " , " , år og over ,8 9 Sykdommer i urin og kjønnsorganene , 0 år , " 0 0, " ,9 " , " ,9 " ,.år og over 8 0, 89 Ulykker, forgiftninger og vold ,8 0 år 0 8 0, " ,8 " ,8 " , " , '{ , år og over ,9

47 Tabell 8E. Avsluttede avdelingsopphold etter pasientenes alder og Liggetid for enkelte storre grupper av diagnoser. SØRTRØNDELAG Diagnosegruppe og alder Avdelingsopphold i alt Liggetid i dager år Liggedager Pr. avd. opph. I alt 09 Ondartede svulster og svulster i lynfatisk og bloddannende vev 0 år " " " " " år og over 8 Sykdommer i sirkulasjonsorganene 0 år " " " " " år og over ,8 8 0,9 8 9,, , , , , , 8,9 0 8,9 8, , , , , Sykdommer i åndedrettsorganene , 0 år 88 00,0 " 8 98, , 8, , 0 8 8,8 88 9,9 " " " " år og over 8 Sykdommer i fordøyelsesorganene 0 år " " " H " år og over 9 Sykdommer i urin og kjonnsorganene... 0 år " " " " " år og over 89 Ulykker, forgiftninger og vold 0 år " " " " " år og over , 0.9 8, 0 8, 9 0, , , , 9 8 8, ,0 9, 0 8 8, , , , 0 0 8, , , , , 9 9 0, ,9 ; 8 0, 9 0,9 0 0,

48 Tabell 8F. Avsluttede avdelingsopphold etter pasientenes alder og liggetid for enkelte større grupper av diagnoser. NORDTRØNDELAG Diagnosegruppe og alder Avdelings opp hold i alt Liggetid i dager Over 0 alt Liggedager Pr. avd. opph. 09 Ondartede svulster og svulster i lymfatisk og bloddannende vev , 0 år 8 8 0, f ' 8, " 9, " , " 0 8 9,9 " , år og over ,0 8 Sykdommer i sirkulasjonsorganene ,9 0 år,0 t' 9 0,8 " 0 9, " 9 0, " 8 8 9, " 0 9,8 år og over , Sykdommer i åndedrettsorganene , 0 år 0. 8,8 " 08, " 08,9 " , " 9 8 9, " 9, år og over 8, 8 Sykdommer i fordøyelsesorganene ,0 0 år 9 9,9 " 9 8, t' , " , " 9 0, " , år og over , 9 Sykdommer i urin og kjønnsorganene , 0 år 9, " 9 9,8 " 8 8 8,9 " , " 9 8 8, " ,9 år og over ,8 89 Ulykker, forgiftninger og vold , 0 år ,0 " 8 9 0,0 " ,9 " 0 0,8 " ,8 " , år og over ,0

49 Tabell 9A. Hoved og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnosens art. Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose. HEDAR Hoved /bidiagnose (99listen) Enteritt og andre diaresykdommer Tuberkulose i åndedrettsorganene Annen tuberkulose inkl. senfglger Rest Andre infeksiøse 9 og parasittære sykdommer 0 Ondartede svulster, 9 inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev 0, Godartede svulster og svulster av uspesifisert art Sukkersyke, Andre indresekreto riske sykdommer, ernærings og stoffskiftesykdommer, Anemier og andre syk dommer i blodet og bloddannende organer entale forstyrrelser 8 ultippel sklerose 9 Epilepsi 0 Andre sykdommer i det sentrale nervesystem Sykdommer i nerver og perifere ganglier, Øyesykdommer Øresykdommer 8 ronisk revmatisk hjertesykdom 9 Hypertensjonssykdommer 0 Akutt. hjerteinfarkt Andre ischemiske hjertesykdommer arlesjoner i sentralnervesystemet Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene Akutte luftveisinfeksjoner og influensa 8 Lungebetennelse... 9 Bronkitt, emf ysem og astma 0 Hypertrofi av mandler og adenoid vev. 8 Tallet på diagnoser Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose Ulyk Sykd. Sykd. S 'kd. Hoved BiOnd Suk i sir y ` d. i for ker, I al t diag ding artede ker kula i ande urin Andre døyel^ for_ naser noser sval dretts og syke sjons ses giftn., ster org.. k^ Ønns vold org. org. org L

50 Tabell 9A (forts.). Hoved og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnoseos art. Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose. HEDAR Tallet på diagnoser Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose Sykd. Hoved/biSykd. Sykd. U yk Hoved Bi Ond Sykil. i diagnose Suk i sir o i for ker, Andre I alt diag diag artede i ånde urin (99listen )ker kula døyet fornoser Hoser sval dretts og syke sjons ses gifte., ster org. kjønnsarg. org, arg. vold Andre sykdommer i åndedrettsorganene. Sår i mage og tolvfingertarm Blindtarmbetennelse ^ ' Brokk og tarmslyng Leverkirrose Gallesten og galleblærebetennelse 8 8 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene 9 Nefritt og nefrose Stein i nyre og urinveier 0 0 Pyelonefritt, blærekatarr og andre sykdommer i urinveier Prostatahypertrofi. 9 0 Andre sykdommer i kjønnsorganene og brystkjertelen Toksemier i svangerskap og barselseng. 8 9 Andre komplikasjoner under svangerskap ' Abort ^^ Fødsel uten komplikasjoner 89 8 Fødsel med komplikasjoner 8 _ 8 omplikasjoner i barselseng unnt. toksemier Sykdommer i hud og 8 underhud Sykdommer i skjelett 8 muskelsystemet og bindevevet edfødte misdannelser Særskilte årsaker til perinatal sykelighet og dødsfall agesmerter 0 8 Andre symptomatiske diagnoser og ubestemte tilstander Brudd av skallens knokler Brudd av lårhalsen Andre benbrudd Hjernerystelse 8 0 0

51 Tabell 9A (forts.). Hoved og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnosens art. Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose. HEDAR 0 Hoved/bidiagnose (99listen) Tallet på diagnoser Bidiagnoser etter a 09 8 Hoved hi I alt diag diagnoser naser Ondartede svulster Sukkersyke Sykd. i sir kulas j onso rg. Sykd., i åndedrettsorg. rten av hoveddiagnose Sykd. i urinog k j Ønnsorg. Sykd. i fordoyelsesorg. Ulykker, for Andre giftn., vold 9 Andre indre hjerneskader og skader av indre organer 9 Forbrenninger 9 Andre skader ved 9 ulykker, forgiftfinger eller vold 9 edisinsk og kirurgisk etterbehandling 98, Tilfelle uten symp 99 tomer eller sktuell sykdom I alt Tabell 9B. Hoved og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter arten av hoveddiagnose. AUSTAGDER etter diagnosens art. Bidiagnoser Tallet på diagnoser Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose Sykd. Hoved /bidiagnose Sykd. Sykd' Ulyk Hoved BiOndSykd. I alt diag diag artede Suksir i ånde i for urin ker, Andre (99listen) ker kula døyel fornoser poser svul dretts og syke sjons sesster org. kjønns giftn., org. org. vold org. Enteritt og andre diaresykdommer Tuberkulose i åndedrettsorganene Annen tuberkulose, inkl. senfølger Rest Andre infeksiøse og 9 parasittære sykdommer 0 Ondartede svulster 9 inkl. svulster i lymfatisk og bloddanmends vev 0, Godartede svulster og svulster av uspesifisert art Sukkersyke, Andre indresekretor iske sykdommer, ernærings og staffskiftesykdommer, Anemier og andre syk dommer i blodet og bloddannende organer entale forstyrrelser 8 ultippel sklerose 9 Epilepsi 0 Andre sykdommer i det sentrale nervesystem Sykdommer i nerver og perifere ganglier 8 ^_

52 Tabell 9B (forts.). Hoved og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnosens art. Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose. AUSTAGDER Hoved/bidiagnose (99listen) Tallet på diagnoser Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose Sykd. Sykd. Hoved Sykd. Ulykker, BiOnd Sykd. i Sukdiag diag artede i ånde urin kerkuladøyel f or i sir i for I alt noser noser svulster org. kjønns dretts og syke sions org. org. vold ses giftn., org. Andre Øyesykdomsner , Øresykdommer ronisk revmatisk hjertesykdom Hypertensjonssyk, dommer Akutt hjerteinfarkt 90 9 Andre ischemiske 9 hjertesykdommer arlesjoner i sentralnervesystemet 9 0 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene Akutte luftveisinfeksjoner og influensa Lungebetennelse Bronkitt, emfysem og astma Hypertrofi av mandler og adenoid vev. 8 Andre sykdommer i ndedrettsorganene. 0 0 Sår i mage og tolvfingertarm Blindtarmbetennelse 9 9, Brokk og tarmslyng. 9 8 Leverkirrose 0 Gallesten og galleblærebetennelse 8 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene Nefritt og nefrose. 0 Stein i nyre og urinveier Pyelonefritt, blærekatarr og andre sykdommer i urinveier. 8 9 Prostatahypertrofi. 8 Andre sykdommer i kjønnsorganene og brystkjertelen 9 8 Toksemier i svangerskap og barselseng. 8 9 Andre komplikasjoner under svangerskap ^' Abort 9 Fødsel uten komplikasjoner I

53 `' L Tabell 9B (forts.). Hoved og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnosens art. Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose. AUSTAGDER Tallet på diagnoser Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose Hoved/bidiagnose Suk i sir 'f, i for ker, Sykd. Sykd. Sykd, Ulyk Hoved Bi Ond Svkd. i I alt diag diag artede i rode urinker (99listen) kula døyel for.poser naser svul dretts og syke sjons ses gifte., ster org. kjønnsorg. org. vold org. Andre FØdsel med komplikasjoner. 8 8 omplikasjoner i barselseng unnt. toksemier 0 I Sykdommer i hud og 8 underhud Sykdommer i skjelett 8 muskelsystemet og bindevevet edfgdte misdannelser 90 8 Særskilte årsaker til perinatal sykelighet og dødsfall agesmerter 9 8 Andre symptomatiske diagnoser og ubestemte tilstander Brudd av skallens knokler 0 88 Brudd av lårhalsen Andre benbrudd Hjernerystelse 8 9 Andre indre hjerneskader og skader av indre organer 9 9 Forbrenninger 9 Andre skader ved 9 ulykker, forgiftninger eller vold edisinsk og kirurgisk etterbehandling 09 98, Tilfelle uten symp 99 tamer eller aktuell sykdom I alt Tabell 9C. Hoved og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnosens art. etter arten av hoveddiagnose. VESTAGDER Bidiagnoser Tallet på diagnoser Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose Sykd. Hoved/bidiagnose Suk i sir i for ker Sykd. y Sykd. Hoved BiOnd Sykd. i I alt diag diag artede i ånde urin ' (99listen) ker kula døyel formaser noser svul dretts og syke sjons sesster org. kjønnsgifte., org. org, vold org. Andre Enteritt og andre diaresykdommer 80 Tuberkulose i åndedrettsorganene 0 I I Annen tuberkulose inkl. senfølger Rest Andre infeksiøse og 9 parasittære sykdommer 0 8

54 Tabell 9C (forts.). Hovedog bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnosens art. Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose. VESTAGDER Hoved /bidiagnose (99listen) Tallet på diagnoser Hoved Bi Ond I alt diag diag artede noser noser svulster bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose Sykd. Suk i s i r ker kulasyke sjonsorg. Sykd. i åndedrettsorg. Sykd. ^ykd. Ulyk_ i for. ker, døyel urin forseskj ^nns giftn., org. vold org. Andre 0 Ondartede svulster, 9 inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev l , Godartede svulster og svulster av uspesifisert art 8 8 Sukkersyke , Andre indresekreto riske sykdommer, ernærings og stoffskiftesykdommer , Anemier og andre syk dommer i blodet og bloddannende organer 9 9 entale forstyrrelser ultippel sklerose. 0 9 Epilepsi 8 0 Andre sykdommer i det sentrale nervesystem 0 9 Sykdommer i nerver og perifere ganglier 0 Øyesykdommer 8 ' Øresykdommer 8 8 ronisk revmatisk hjertesykdom 8 I 9 Hypertensjonssykdommer Akutt hjerteinfarkt Andre ischemiske. hjertesykdommer arlesjoner i sentralnervesystemet 80 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene Akutte luftveisinfeksjoner og influensa 0 8 Lungebetennelse Bronkitt, emfysem og astma Hypertrofi av mandler og adenoid vev. Andre sykdommer i åndedrettsorganene Sår i mage og tolvfingertarm Blindtarmbetennelse 0, Brokk og tarmslyng Leverkirrose 0

55 Tabell 9C (forts.). Hoved og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnosens art. Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose. VESTAGDER Hoved/bidiagnose (99listen) Tallet på diagnoser alt 09 Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose Sykd. Sykd. syled, Llyk Hoved BiOnd Sykd. i Suk i siro i for ker, diag diag artede i ånde urinker kuladøyet for noser hoser svul dr etts og syke sjons sesster org, kjønns giftn., org. org. vold or Andre Gallesten og galleblærebetennelse 9 8 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene Nefrltt og nefrose 0 Stein i nyre og urinveier 8 9 Pyelonefritt, blærekatarr og andre sykdommer i urinveier Prostatahypertrofi. 9 Andre sykdommer i kjønnsorganene og brystkjertelen 99 8 Toksemier i svangerskap og barselseng. 9 Andre komplikasjoner under svangerskap I ' Abort ^^ Fødsel uten komplikasjoner 9 _ 9 Fødsel med komplikasjoner 0 8 omplikasjoner i barselseng unnt. toksemier 0 Sykdommer i hud og 8 underhud 8 9 Sykdommer i skjelett 8 muskelsystemet og bindevevet edfødte misdannelser Særskilte årsaker til perinatal sykelighet og dødsfall agesmerter Andre symptomatiske diagnoser og ubestemte tilstander 80 8 Brudd av skallens knokler 88 Brudd av lårhalsen 0 89 Andre benbrudd 8 90 Hjernerystelse 9 Andre indre hjerneskader og skader av indre organer Forbrenninger _

56 Tabell 9C (forts.). Hoved og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnosens art. Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose. VESTAGDER Hoved/bidiagnose (99listen) Tallet på diagnoser I alt Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose Sykd. Sykd, i i for urinodøyelsesorg. k j Ønnsorg. Sykd. Hoved Bi 0nd Suk i sir Sykd. diag diag artede i andenoser noser svul drettsker kulasyke sjons org. ster. g' Ulykker, forgiftn., vold Andre 9 Andre skader ved 9 ulykker, forgiftninger eller vold 9 edisinsk og kirurgisk etterbehandling 98, Tilfelle uten symp 99 tomer eller aktuell sykdom I alt Tabell 9D. Hoved og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter arten av hoveddiagnose. ROGALAND etter diagnosens art. Bidiagnoser Tallet på diagnoser _ Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose Hoved jb i Sykd. Sykd. Sykd.Uy. k Hoved Bi Ond Svkd, diagnose Suk i sir J c i forker, alt diag diag artede i ande urin (99listen )leer kula døyel fornoser noser svul dretts og syke sjons org.ses giftn., ster kjønnsorg. org. org. vold Andre Enteritt og andre diare"sykdommer Tuberkulose i åndedrettsorganene Annen tuberkulose, inkl. senfølger Rest Andre infeksiøse 9 og parasittære sykdommer 0 Ondartede svulster, 9 inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev 0, Godartede svulster og svulster av uspesifisert art Sukkersyke, Andre indresekreto riske sykdommer, girnærings og staffskiftesykdommer, Anemier og andre syk dommer i blodet og bloddannende organer entale forstyrrelser.. 8 ultippel sklerose 9 Epilepsi Sykdommer i nerver og perifere ganglier Andre sykdommer i det sentrale nervesystem Øyesykdommer 8 9 8

57 Tabell 9D (forts.). Hoved og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnosene art. Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose. ROGALAND Hoved /bidiagnose (99listen) Tallet på diagnoser Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose Syled. Sykd. Sykd. Ulykker, Hoved Bi Gnd Sykd. i i sir i fordøyel ourrn for Andre I alt diag diag artede Suk i åndekernoser naser svuldrattskula syke sjons org. org. vold ses g giftn., ster org. kjønns org., Øresykdommer ronisk revmatisk hjertesykdom Hypertensjonssykdommer Akutt hjerteinfarkt Andre ischemiske hjertesykdommer arlesjoner i sentralnervesystemet Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene Akutte luftveisinfeksjoner og influensa Lungebetennelse Bronkitt, emfysem og astma Hypertrofi av mandler og adenoid vev 9 9 Andre sykdommer i åndedrettsorganene. 8 9 Sår i mage og tolvfinåertarm Blindtarmbetennelse 9 0, 9, Brokk og tarmslyng Leverkirrose Gallesten og galleblærebetennelse Andre sykdommer i fordøyelsesorganene Nefritt og nefrose. 0 ^ 9 ^ 0 Stein i nyre og urinveier 0 Pyelonefritt, blærekatarr og andre sykdommer i urinveier Prostatahypertrofi Andre sykdommer i kjønnsorganene.og brystkj ertelen Toksemier i svangerskap og barselseng Andre komplikasjoner under svangerskap 0 9 i 0, Abort 0 FØdsel uten komplikasjoner 80 FØdsel med komplikasjoner 9 _ S

58 Tabell 9D (forts.). Hoved og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnosene art. Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose. ROGALAND 9 edisinsk og kirurgisk etterbehandling Hoved/bidiagnose (99listen) Tallet på diagnoser Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose Sykd. Sykil. Sykil. Ulyk Hoved BiOnd Sykil. i alt diag diag artede Suk i sir i ånde i for urinker, ker kula døyel fornoser noser svul dretts og syke s jons sesster org. kjønns giftn., arg. org. vold org. Andre omplikasjoner i barselseng unnt. toksemier Sykdommer i hud og 8 underhud 9Sykdommer i skje 8 lettmuskelsystemet og bindevevet 8 edfødte misdannelser 8 Særskilte årsaker til perinatal sykelighet og dødsfall 8 agesmerter 8 Andre symptomatiske diagnoser og ubestemte tilstander 8 Brudd av skallens knokler 88 Brudd av lårhalsen 89 Andre benbrudd 90 Hjernerystelse 9 Andre indre hjerneskader og skader av indre organer 9 Forbrenninger... 9Andre skader ved 9 ulykker, forgiftninger eller vold 98,Tilfelle uten 99 symptomer eller aktuell sykdom alt ' Tabell 9E.. Hoved og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnoseos art. Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose. SØRTRØNDELAG Hoved/bidiagnose (99listen) Tallet på diagnoser Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose Syled. Hoved Bi Sykil. Syled.Ulyk^ Ond Syled. i I alt diag diag artede Suk i sir i ånde i for ker, urinker kula døyel for Andre noser noser svul dretts og syke sjons sesster org. kjønns giftn., org. org. vold org. Enteritt og andre diaresykdommer Tuberkulose i åndedrettsorganene 0 Annen tuberkulose, inkl. senfølger 99

59 Tabell 9E (forts.). Hoved og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnosens art. Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose. SØRTRØNDELAG Tallet på diagnoser Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose Sykd. Hoved/bidiagnose Suk i siro i forker, Sykd. Sykd. Ulyk Hoved Bi Ond Sykd. i I alt diag diag artede i ande urinker kula dpyel forandre (99listen) noser noser svul dretts og syke sjons org.sesster kjfnns giftn., org. org. org. vold Rest Andre infeksiøse og 9 parasittære sykdommer 88 0 Ondartede svulster 9 inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev 0, Godartede svulster og svulster av uspesifisert art 9 Sukkersyke 00, Andre indresekretor fiske sykdommer, ernærings og stoff skiftesykdommer 0, Anemier og andre sykdommer i blodet og bloddannende organer 9 entale forstyrrelser 8 ultippel sklerose 0 9 Epilepsi 0 Andre sykdommer i det sentrale nervesystem Sykdommer i nerver og perifere ganglier, 0 Oyesykdarnmer 0 Or e s Vkd otfme r 00 8 ronisk revmatisk hjertesykdom 9 Hypertens jonssykdommer 0 0 Akutt hjerteinfarkt 80 Andre ischeniske hjertesykdommer 0 arlesjoner i sentralnervesystemet. 8 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene Akutte luftveisinfeksjoner og influensa 8 Lungebetennelse Bronkitt, emfysem og astma 99 0 Hypertrofi av mandler og adenoid vev 8 Andre sykdommer i åndedrettsorganene Sår i mage og tolvfingertarm S

60 Tabell SE (forts.). Hoved o bidigndsr for aysluttede avdeliusoppold etter diagnosens art. Bidiagncser et ter arten av hoveddiagnose. SORTRONDELAG 9 Hoved/bidiagnose (99listen) Tallot på dignoser Bidiagnoser otter arten av hoveddiagnose Sykd. Sv' ed. Sykd.. Ulyk Hoved a On Svki. i Su s or I sir '. f ker, alt dioz diap, artede _ i ;Inde. urin.,:_,r kuld dovel for Andre noser noser svul dretts og syke 0n sesgiftn., ster org. kjonnsore. ;. orc void erg. Elinitarmhetennelse 8 9, Brokk. tarmslyng Leverkirrose Gnllesten og gallsbla,rebelennelse., 0 8 Andre sykdommer i fordoyelsesorganenc, Nefritt og nefrose Stein i nyre og urinveier 0 Pyelonefritt, hlap_rekatarr og andre sykdommer i urinveier..., 8 ProstatahypeTtroti Andre sykdommer i kjonnsorganene og hrystkjertelen Toksemier i svangerskap og barselseng Andre komplikasjoner under svangerskap _. _ 0 0,..Apert 8. _ FOdsel ',iten komplikasjoner 9 _._ FOdsel med komplikasjoner 80 8 i, komplikasjoner i barselseng unnt. toksemier 9 0 _. 0 Sykdommer i hud 8 t,, underhud Sykdonmer i skje 8 c,ttus'esyster et og bindevevet 9 89 i 9 8 eafdte misdannelser Smrskilte,,irsaker til perinatal sykelighet og dodsfall 0 8 agesmerter 0 80 TO I.? 8 Andre symptomatiske diagnoser og ubestemte tilstarlder Brudd av skallens knokler 9 0

61 Tabell 9E (forts.). Hoved og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnosens art. Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose. SØRTRØNDELAG 0 88 Brudd av lårhalsen. 89 Andre benbrudd Hjernerystelse C Andre indre hjerneskader og skader av indre organer Forbrenninger Andre skader ved 9 ulykker, forgiftninger eller vold 0 0 ii 9 edisinsk og kirurgisk etterbehandling 9 98, Tilfelle uten symp 99 toner eller aktuell 0 sykdom alt Hoved/bidiagnose (99listen) Tallet på diagnoser Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose Sykd. Sykd. Hoved Bi Ond Sykd. H yk Sykd. a I Suk i sir a i for ker alt diag diag artede i ånde urin ' Andre ker kula døyel^ fornoser naser svin syke sjons dretts ses oggifte., ster org. or g org. kjønns gold org. Tabell 9F. Hoved og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnosens art. Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose. NORDTRØNDELAG Hoved/bidiagnose (99listen) Tallet p. diagnoser I alt Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose Sykd. Sykd, Sykd. Ulyk Roved Bi Ond Sykd. i Suk i sira i for ker, diag diag artede kei, kula i ande døyel urinfor_ nosey nose svin dretts og syke sjonsster ses org, kjønns gifte., org. org. vold org. Andre Enteritt og andre diare"sykdommer 9 Tuberkulose i åndedrettsorganene 8 Annen tuberkulose inkl. senf ølger 8 Rest Andre infeksiøse 9 og parasittære sykdommer 88 0 Ondartede svulster, 9 inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev 8 9 0, Godartede svulster og svulster av uspesifisert art Sukkersyke 8, Andre indresekreto riske sykdommer, ernærings og stoffskiftesykdommer 8, Anemier og andre syk dommer i blodet og bloddannende organer 9 entale forstyrrelser ultippel sklerose

62 Tabell 9F (forts.). Hoved og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnoseos art. Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose. NORDTRØNDELAG Hoved/bidiagnose (99listen) Tallet på diagnoser I alt Sykd. ykd. ykd. Suk i sir Sykd, for i i kula i ande døyel urindretts og sjons sesorg. kjønnsorg. org. org. Hoved Bi Onddiag diag artede kernoser naser svul syke ster Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose Ulykker, for giftn., vold Andre 9 Epilepsi Andre sykdommer i det sentrale nervesystem 0 9 Sykdommer i nerver og perifere ganglier 9 8 Øyesykdommer ' , Øresykdommer ronisk revmatisk hj ertesykdom 9 Hypertensjonssykdommer 0 Akutt hjerteinfarkt Andre ischemiske hjertesykdommer arlesjoner i sentralnervesystemet Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene Akutte luftveisinfeksjoner og influensa 8 Lungebetennelse 9 Bronkitt, emfysem og astma 0 Hypertrofi av mandler og adenoid vev. Andre sykdommer i åndedrettsorganene Sår i mage og tolvfingertarm Blindtarmbetennelse, Brokk og tarmslyng. Leverkirrose Gallesten og gallsblærebetennelse... 8 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene 9 Nefritt og nefrose 0 Stein i nyre og urinveier Pyelonefritt, blærekatarr og andre sykdommer i urinveier Prostatahypertrofi. 09 Andre sykdommer i kjønnsorganene og brystkjertelen 8 8 Takserier i svangerskap og barselseng

63 Tabell 9F (forts.). Hoved og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnoseos art. Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose. NORDTRØNDELAG Tallet på diagnoser Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose Hoved/bidiagnose Suk i sir p i for ker, Sykil. Sykilo Sykdv. Hlyk Haved Bi Ond Sykil. I alt diag artede ker kula i ånde urin (99listen) døyel fornoser noser svul dretts og syke sjons sesster arg, kjønns gifte., arg. org. vold org. Andre 9 Andre komplikasjoner under svangerskap.. 8 8, Abort FØdsel uten komplikasjoner I 0 FØdsel med komplikasjoner omplikasjoner i barselseng unnt. toksemier Sykdommer i hud og 8 underhud 99 9 Sykdommer i skjelett 8 muskelsystemet og bindevevet 8 edfødte misdannelser 8 Særskilte årsaker til perinatal sykelighet og dødsfall. 8 agesmerter 00 8 Andre symptomatiske diagnoser og ubestemte tilstander Brudd av skallens knokler 9 88 Brudd av lårhalsen 9 89 Andre benbrudd Hjernerystelse 0 9 Andre indre hjerneskader og skader av indre organer 9 Forbrenninger 0 9 Andre skader ved 9 ulykker, forgiftninger eller vold.. 9 edisinsk og kirurgisk etterbehandling 98, Tilfelle uten symp 99 tomer eller aktuell sykdom I alt

64 Tabell 0. Utskrivinger av pasienter innlagt på grunn av ulykke etter ulykkens art og pasientenes kjønn og alder. Liggedager i alt og pr. utskriving. ( fylker) jønn, alder, liggedager SYEHUS I HE D AR I alt Hjemmeulykker Arbeidsulykker Trafikk Skogulyk og ' Induker land stri Andre bruk Sportsulykker På ski Andre Ulyk Andre ker ulyk ikke ker nær ute mere spes. ENN 0. år " " " 08 " 0 " 99 år og over 9 I alt 0 Liggedager i alt 9 8 Liggedager pr. utskriving 9,0 VINNER 0 år " 9 " 88 " " " 99 år og over I alt Liggedager i alt 8 0 Liggedager pr. utskriving, , , ,, 8, 8,,, 9,0, ,8,0,,,,,9 SYEHUS AUSTAGDER ENN 0 år " 8 " 0 " 89 " " år og over 8 I alt Liggedager i alt 9 Liggedager pr. utskriving.., VINNER 0 å r 9 " " 8 " " " år og over 8 I alt 08 Liggedager i alt Liggedager pr. utskriving, 8., , ' ,,,,,, 9, 8, ,,,,0,,0,

65 Tabell 0 (forts.). Utskrivinger av pasienter innlagt på grunn av ulykke etter ulykkens art og pasientenes kjønn og alder. Liggedager i alt og pr. utskriving. ( fylker) Ulyk T=g Arbeidsulykker Sportsulykker Andre ker j Ønn, alder, fikk Skogulyk og Indu På ulykker ker nmr Hjemme ulyk ikke I alt liggedager ker Andre Andre ute land stri ski mere bruk syes. SYEHUSI VEST AGDER ENN 0 år " " " " " år og over I alt Liggedager i alt Liggedager pr. utskriving to , 0, 9,,8, ,0,8 8,,,, VINNER 0 år " " " " " år og over I alt Liggedager i alt Liggedager pr. utskriving ,8,, ,0,0,8 8,,, SYEHUS ROGALAND ENN 0 år " " " " " år og over I alt Liggedager i alt Liggedager pr. utskriving ,0, 0,8 9 9, ,8,,0 8,,0 8,8 VINNER 0 år " " " " " år og over I alt Liggedager i alt Liggedager pr. utskriving ,0 9,, ,8,,,,,8

66 Tabell 0 (forts.). Utskrivinger av pasienter innlagt på grunn av ulykke etter ulykkens art og pasientenes kjønn og alder. Liggedager i alt og pr. utskriving. ( fylker) jønn, alder, liggedager SYEHUSI S Ø R T R Ø N D E L A G ENN I alt Uyk Arbeidsulykker Sportsulykker Tra Andre ker fikk SkogHjemme ulyk ikke ulyk og Indu Andre Andre ulykker ker nær På ker land stri ski ute mere bruk spes. 0 å r 8 " 9 " 8 " " over 9 " år og I alt 0 Liggedager i alt 8 99, Liggedager pr. utskriving 8, 8, 9,0, 8, 0, 9,,, VINNER I alt Liggedager i alt 8 0 Liggedager pr. utskriving, år " 98 " 9 I " 9 " " 0 00 år og over ,,,,0,,, SYEHUSI NORDTRØNDELAG ENN 0 år " " 9 0 " " " 8 år og over I alt Liggedager i alt 8 Liggedager pr. utskriving.. 0, ,,,,9 0,,8,0 8,0,9 VINNER 0 år " " " " 0 " 9 år og over 9 I alt Liggedager i alt Liggedager pr. utskriving.., ,,,0 8, 9,0,,,,

67 Tabell. Utskrivinger av pasienter innlagt pa grunn av trafikkulykker etter pasientenes kjønn, skadens ytre årsak og skadens art. ( fylker) Skadens ytre årsak og art enn Hedmark vinner AustAgder enn vinner SADENS YTRE ÅRSA Trafikkulykker med motorkjøretøy 0 ollisjon med et annet motorkjøretøy 9 ollisjon med fotgjenger 0 9 Annen kollisjonsulykke istet herredømmet over kjøretøyet uten kollisjon 9 0 Andre og uspes. trafikkulykker med motorkjøretøy Sykkelulykker (unntatt i kollisjon med motorkjøretøy, tog, trikk) 9 Andre ulykker med transportmidler Andre og uspesifiserte årsaker I alt SADENS ART Brudd av skallens knokler Brudd av lårhalsen Øvrige benbrudd Hjernerystelse Øvrige indre hjerneskader og skader av indre organer Andre skader Andre oppgitte diagnoser enn skader I alt VestAgder Rogaland enn vinner enn vinner SADENS YTRE ÅRSA Trafikkulykker med motorkjøretøy 8 ollisjon med et annet motorkjøretøy 8 ollisjon med fotgjenger 0 Annen kollisjonsulykke istet herredømmet over kjøretøy uten kollisjon Andre og uspes. trafikkulykker med motorkjøretøy Sykkelulykker (unntatt i kollisjon med motorkjøretøy, tog, trikk)... Andre ulykker med transportmidler Andre og uspesifiserte årsaker 0 I alt 0 8 SADENS ART Brudd av skallens knokler Brudd av lårhalsen 8 Øvrige benbrudd Hjernerystelse Øvrige indre hjerneskader og skader av indre organer 0 Andre skader Andre oppgitte diagnoser enn skader. I alt 0 8

68 Tabell (forts.). Utskrivinger av pasienter innlagt på grunn av trafikkulykker etter pasientenes kjønn, skadens ytre årsak og skadens art. ( fylker) Skadens ytre årsak og art SØrTrØndelag NordTrØndelag enn vinner enn vinner SADENS YTRE ÅRSA Trafikkulykker med motorkjøretøy ollisjon med et annet motorkjøretøy ollisjon med fotgjenger Annen kollisjonsulykke istet herredømmet over kjøretøyet uten kollisjon Andre og uspes. trafikkulykker med motorkjøretøy Sykkelulykker (unntatt i kollisjon med motorkjøretøy, tog, trikk) p Andre ulykker med transportmidler Andre og uspesifiserte årsaker I alt SADENS ART Brudd av skallens knokler Brudd av lårhalsen Øvrige benbrudd Hjernerystelse Øvrige indre hjerneskader og skader av indre organer Andre skader Andre oppgitte diagnoser enn skader I alt

69 Tabell. Utskrivinger av pasienter innlagt på grunn av andre ulykker enn trafikkulykker, etter ulykkens art, pasientenes kjønn og skadens ytre årsak, ( fylker) 8 Skadens ytre årsak ENN Ulykkens art Uspesiulykker fiserte Arbeids Sports Hjemme Andre ulykker ulykker ulykker ute ulykker SYEHUS I HEDAR Ulykkens art Uspesi Arbeids Sports Hjemme Andre ulykker fiserte ulykker ulykker ulykker ute ulykker SYEHUS I AUSTAGDER Forgiftningsulykker Fall...o Ulykker ved ild Ulykker som skyldes forhold i natur, klima og omgivelser Rammet av fallende gjenstand StØt mot eller slag av gjenstand 8 8 lemt i eller mellom gjenstand 0 Overanstrengelse og voldsomme bevegelser 8 Skjærende eller stikkende redskaper og gjenstander Varme stoffer, etsende væske og damp. 8 Slagsmål, voldtekt. 0 Andre og uspes. årsaker I alt VINNER Forgiftningsulykker Fall Ulykker ved ild Ulykker som skyldes forhold i natur, klima og omgivelser I Rammet av fallende gjenstand StØt mot eller slag av gjenstand lemt i eller mellom gjenstander Overanstrengelse og voldsomme bevegelser Skjærende eller stikkende redskaper og gjenstander Varme stoffer, etsende væske og d amp. Slagsmål, voldtekt. Andre og uspes. årsaker 8 I alt 89 0

70 Tabell (forts.). Utskrivinger av pasienter innlagt på grunn av andre ulykker enn trafikkulykker, etter ulykkens art, pasientenes kjønn og skadens ytre årsak. ( fylker) 9 Skadens ytre årsak Ulykkens art Arbeids Sports Hjemme Andre ulykker ulykker ulykker ulykker ute Uspesi Arbeidsfiserte ulykker ulykker Ulykkens art Sports Hjemme Andre ulykker ulykker ulykker ut e Uspesifiserte ulykker ENN SYEHUS I VESTAGDER SYEHUS I ROGALAND Forgiftningsulykker Fall Ulykker ved ild Ulykker som skyldes forhold i natur, klima og omgivelser Rammet av fallende gjenstand StØt mot eller slag av gjenstand lemt i eller mellom gjenstander Overanstrengelse og voldsomme bevegelser Skjærende eller stikkende redskaper og gjenstander Varme stoffer, etsende væsker og damp Slagsmål, voldtekt. Andre og uspes. årsaker I alt l VINNER Forgiftningsulykker Fall Ulykker ved ild... Ulykker som skyldes forhold i natur, klima og omgivelser Rammet av fallende gjenstand StØt mot eller slag av gjenstand lemt i eller mellom gjenstander Overanstrengelse og voldsomme bevegelser Skjærende eller stikkende redskaper og gjenstander Varme stoffer, etsende væske og damp. Slagsmål, voldtekt Andre og uspes. årsaker I alt _

71 Tabell (forts.). Utskrivinger av pasienter innlagt på grunn av andre ulykker enn trafikkulykker, etter ulykkens art, pasientenes kjønn og skadens ytre årsak. ( fylker) 0 _Ulykkens art Ulykkens art Skadens ytre årsak Arbeids Sports Hj emm e Andre Uspesi Arbeids Sports Hjemme Andre Uspesiulykker ulykker ulykker ulykker fiserte ulykker ulykker ulykker ulykker fiserte ute ul kker ute ulykker ENN SYEHUS I SØRTRØNDELAG SYEHUS I NORDTRØNDELAG Forgiftningsulykker 0 Fall Ulykker ved ild Ulykker som skyldes forhold i natur, klima og omgivelser 9 Rammet av fallende gjenstand 9 Støt mot eller slag av gjenstand lemt i eller mellom gjenstander I Overanstrengelse og voldsomme bevegelser 9 Skjærende eller stikkende redskaper og gjenstander Varme stoffer, etsende væsker og damp Slagsmål, voldtekt. Andre og uspes. årsaker 0 9 I alt ' VINNER Forgiftningsulykker Fall Ulykker ved ild... Ulykker som skyldes forhold i natur, klima og omgivelser Rammet av fallende gjenstand StØt mot eller slag av gjenstand 8 lemt i eller mellom gjenstander Overanstrengelse og voldsomme bevegelser Skjærende. eller stikkende redskaper og gjenstander 0 Varme stoffer, etsende væske og damp. Slagsmål, voldtekt. 8 Andre og uspes. årsaker I alt

72 Utkommet i serien Rapporter fra Statistisk Sentralbyrå ( RAPP) Nr. 9/ Hans Viggo SæbØ: Energibruk etter formål ISBN / Viggo JeanHansen: Det norske nasjonalregnskapet. Dokumentasjonsnotat nr. Sektorberegninger for samferdselssektorene og reparasjon av kjoretøyer m.v. ISBN / Jon Blaalid: Undersøkelse av renholdsbedrifter 9 ISBN / Anne Lise Ellingsæter: Deltidsundersøkelsen 98 ISBN / Grete Dahl: Boligutgiftsbegrepet i forbruksundersøkelsene En metodestudie ISBN / Charlotte oren: AFOakromodell for folketrygden En skisse av en budsjettmodell ISBN 809 9/ Odd Skarstad: Estimering av inntektsderiverte på tverrsnittsdata med målefeil ISBN 809 9/8 Svein Rogeberg: Det norske nasjonalregnskapet Dokumentasjonsnotat nr. Sektorberegninger for fiske og fangst ISBN 809 9/9 Statsansattes vurdering av arbeidsforholdene i staten 9 ISBN 809 9/0 ØI statistikk for alminnelige somatiske sykehus ISBN / Nils artin StØlen: Substitusjonsmuligheter mellom energivarer ed et Appendiks av Steinar Strom og Nils artin StØlen ISBN / Skatter og overføringer til private Historisk oversikt over satser m.v. Årene ISBN / Helge Herigstad: Forbruksundersøkinga 9 9 samanlikna med nasjonalreknskapen ISBN 800 9/ Jon Blaalid: Oppgavebyrden for små bedrifter ISBN / Leif orbol og Svein Rugeberg: Det norske nasjonalregnskapet. Dokumentasjonsnotat nr.. Sektorberegninger for jordbruk og skogbruk " 9/ Helge Herigstad: Forbrukseiningar ISBN 8099

73 Pris kr,00 Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co. og Universitetsforlaget, Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere. ISBN 8098

STATISTIKK FRA DET ØKONOMISKE OG MEDISINSKE INFORMASJONSSYSTEM

STATISTIKK FRA DET ØKONOMISKE OG MEDISINSKE INFORMASJONSSYSTEM RAPPORTER FRA STATISTIS SENTRALBYRÅ 80/0 STATISTI FRA DET ØONOISE OG EDISINSE INFORASJONSSYSTE ALINNELIGE SOATISE SYEHUS 978 OSLO 980 ISBN 85790 ISSN 08 FORORD Denne publikasjonen inneholder statistikk

Detaljer

I0 77/2,5,22. juli 1977 ØMI - STATISTIKK 1975 FOR ALMINNELIGE SOMATISKE SYKEHUS I NNHOLD. Side 1 Omfang og definisjoner 2 Tabellregister 3

I0 77/2,5,22. juli 1977 ØMI - STATISTIKK 1975 FOR ALMINNELIGE SOMATISKE SYKEHUS I NNHOLD. Side 1 Omfang og definisjoner 2 Tabellregister 3 I0 77/2,5,22. juli 977 ØMI STATISTIKK 975 FOR ALMINNELIGE SOMATISKE SYKEHUS I NNHOLD Side Omfang og definisjoner 2 Tabellregister 3, Ikke for offentliggjøring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan

Detaljer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer Europeisk kortliste for dødsårsaker (COD-SL-2012) Omkodingen fra ICD-8/-9/-10 følger Eurostats liste. Omkodingen fra ICD-6/-7 er utarbeidet internt ved FHI. KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD-10

Detaljer

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 11.04.2016 Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2014 For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Linda Leivseth SENTER FOR KLINISK DOKUMENTASJON OG EVALUERING (SKDE) 0 Innhold Bakgrunnsinformasjon

Detaljer

Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda Kjell Solstad juni 2014

Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda Kjell Solstad juni 2014 Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda 2010-2013 Kjell Solstad juni 2014 Bruk av Ålesund og Volda sjukehus for døgnpasienter bosatt i Sogn og Fjordane 2010-2013 etter bostedskommune. Prosentandel sykehusopphold

Detaljer

PASIENTSTATISTIKK 1990

PASIENTSTATISTIKK 1990 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 92/10 PASIENTSTATISTIKK 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3654-1 ISSN 0332-8422 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste EMNEORD Helseinstitusjoner

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH. Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH. Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH Juni 2016 Kjell Solstad Oversikter for døgnopphold Antall og prosentandel episoder Ved NLSH Lofoten 2014 etter inntaksmåte og behandlingsnivå Datakilde:

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad Endringer i forhold til tilsvarende oversikter fra juni 2016 Presentasjonene her er innholdsmessig

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad Oversikter for døgnopphold Antall og prosentandel episoder ved UNN Narvik 2014 etter inntaksmåte og behandlingsnivå

Detaljer

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11 Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 2.11.11 Lister ernæring & mestringsteam 1 Arbeid i regi av Helse Sør-Øst SSHF er pilot i utvikling av analysemodell for pasientstrømmer

Detaljer

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2015 For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Oppdatering av «Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2014 - For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2.

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2. Årgang 1, nummer 2 Som vi ser av graf 1 er det stadig flere pasienter fra Sarpsborg som behandles i spesialisthelsetjenesten. Det har vært en økning både i 1. og 2. ial for perioden. Spesielt er økningen

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

Dødelighetsforskjeller mellom Norge og Sverige. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Dødelighetsforskjeller mellom Norge og Sverige. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Dødelighetsforskjeller mellom Norge og Sverige ii Tittel Dødelighetsforskjeller mellom Norge og Sverige Institusjon Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Ansvarlig John-Arne Røttingen, direktør

Detaljer

Sykehuspasientene Hjerte- og karsykdom vanligste årsak til innleggelse

Sykehuspasientene Hjerte- og karsykdom vanligste årsak til innleggelse Elin Skretting Lunde Sykehuspasientene Hjerte- og karsykdom vanligste årsak til innleggelse I løpet av 1990-tallet har antallet sykehusopphold økt for hele befolkningen. Mest markert er økningen blant

Detaljer

INFORMASJON VED UTSKRIVELSE ER VI GODE NOK?

INFORMASJON VED UTSKRIVELSE ER VI GODE NOK? INFORMASJON VED UTSKRIVELSE ER VI GODE NOK? Samhandlingsseminar 04.06.19 Torunn Nesset, Samhandlingsrådgiver, Diakonhjemmet Sykehus DETTE HAR JEG TENKT Å SI LITT OM: PLO-kommunikasjon generelt Utskrivningsrapporter

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik. Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik. Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik Juni 2016 Kjell Solstad Antall og prosentandel episoder 2014 ved NLSH Lofoten og UNN Narvik etter DRG-type og behandlingsnivå Datakilde:

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2017

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2017 Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 217 Brukerveiledning Administrative data antall innleggelser Innleggelser etter hvor pasient kommer fra og hvem som har henvist Innleggelser etter tid

Detaljer

Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og August 2016 Kjell Solstad

Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og August 2016 Kjell Solstad Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og 2015 August 2016 Kjell Solstad Døgnopphold ved DMS Nord-Troms, Storslett 2014-2015 Datakilde: Norsk pasientregister

Detaljer

Hjerte- og karregisteret. Appendiks Dødsårsaker 2014

Hjerte- og karregisteret. Appendiks Dødsårsaker 2014 Hjerte- og karregisteret Appendiks Dødsårsaker 2014 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Område 3 Avdeling for helseregistre 12. desember 2015 Tittel: Hjerte- og karregisteret Appendiks - Dødsårsaker

Detaljer

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Marta Ebbing Prosjektleder, Hjerte og karregisteret Gardermoen, 30. november 2012 Hjerte og karregisteret HKR etableringen Politisk arbeid Lov 03/10 Forskrift

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kirsti Freibu, 75 51 29 66 Bodø, 7.12.2012 Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Bakgrunn og

Detaljer

Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge

Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge Felles styringsindikatorer for helsetjenestene i kommuner og sykehus Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge REINNLEGGELSER- ØHJELP INNEN 30 DAGER Ekstra analyse: 25.04.2012 HELSE

Detaljer

Notat. Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby

Notat. Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby v2.2-13.03.2013 Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Fra: Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby Notat Status for kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig

Detaljer

Prioriteringsutvalget 13. febr 2012, Værnes Forklarer ulik helsetjeneste dødelighetsforskjellene mellom norske byer?

Prioriteringsutvalget 13. febr 2012, Værnes Forklarer ulik helsetjeneste dødelighetsforskjellene mellom norske byer? Prioriteringsutvalget 13. febr 2012, Værnes Forklarer ulik helsetjeneste dødelighetsforskjellene mellom norske byer? Jon Ivar Elstad NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 69/2018 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Saksnr Utvalg Møtedato 69/2018 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak 69/2018 Orienteringssaker STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 69/2018 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 13.9.2018 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Orienteringssaker

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av Marianne.Lindbøl@nav.no, 26.09.2012. // NOTAT Diagnosen angir den medisinske

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 3 Inntekt, trygd og helse

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 3 Inntekt, trygd og helse Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 3 Inntekt, trygd og helse 03.12.2014 Kapittel 3 Inntekt, trygd og helse I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Person- og husholdningsinntekt Trygdeytelser

Detaljer

Kommunal akutt døgnenhet KAD Samhandlingsarena Aker, Aker Sykehus

Kommunal akutt døgnenhet KAD Samhandlingsarena Aker, Aker Sykehus Samhandlingsarena Aker, Aker Sykehus Oslo kommune Nye Aker Sone 2 Sone 1 Sone 2 Sone 2: 53.000 kvm 200 senger 12 operasjonsstuer Tilbudet som etableres skal: være bedre eller like godt som et alternativt

Detaljer

KAD Kommunal Akutt Døgnenhet - Trondheim

KAD Kommunal Akutt Døgnenhet - Trondheim KAD Kommunal Akutt Døgnenhet - Trondheim Foto: Geir Hageskal Gaute Skjærseth Lege før turnus, Øya Helsehus Index Samhandlingsreformen Øya Helsehus KAD Kriterier for innleggelse Innleggelser så langt

Detaljer

Om statistikken Rapport oppdatert:

Om statistikken Rapport oppdatert: AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Januar - mars 2018 Om statistikken Rapport oppdatert: 03.04.2018 "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no

Detaljer

INNHOLD. Nr. 49/90 5. desember 1990. Side. Emne. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050. Retting til SU nr. 47, 1990 1. 22 Dødsårsakene, 1989 2

INNHOLD. Nr. 49/90 5. desember 1990. Side. Emne. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050. Retting til SU nr. 47, 1990 1. 22 Dødsårsakene, 1989 2 Nr. 49/90 5. desember 1990 INNHOLD Emne Side 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050. Retting til SU nr. 47, 1990 1 22 Dødsårsakene, 1989 2 22 Dødelighet omkring fadselen og i ferste leveår, 1989 6

Detaljer

Pasientforløp, SSHF

Pasientforløp, SSHF Møte 1 Pasientforløp, SSHF 2011-2030 1 Arbeidsgruppens mandat Deltakerne i arbeidsgruppene skal med bakgrunn i sin kliniske og administrative erfaring bidra med verifisering av grunnlagsdata og med faglige

Detaljer

Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale

Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale Administrativt samarbeidsutvalg 26.april 2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelingen HNT Agenda Tidligere

Detaljer

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no www.fhi.no/registre Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Kvalitetsregisterkonferansen Disposisjon Om hjerte og karsykdom Om basisregisteret kvalitetsregistrene fellesregistermodellen Noen data før vi

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2012 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen og Marianne Næss Lindbøl,

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2012 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen og Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2012 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen og Marianne Næss Lindbøl, 11.12.2014. // NOTAT Sammendrag

Detaljer

Samhandlingsstatistikk

Samhandlingsstatistikk Samhandlingsstatistikk Topplederforum i Helse Fonna 5. desember 2012 Jostein.aksdal@haugesund.kommune.no 1 Analysegrupper Samhandlingsutvalget i Helse Fonna har opprettet to analysegrupper: Ei analysegruppe

Detaljer

Benchmark analyse - aktivitet. Drg forum Vårkonferansen 2017/ v Eivind Dalgard

Benchmark analyse - aktivitet. Drg forum Vårkonferansen 2017/ v Eivind Dalgard Benchmark analyse - aktivitet Drg forum Vårkonferansen 2017/ v Eivind Dalgard Sammenligning av aktivitetsdata andel i par drg Påpeke ulikheter/avvik Danner grunnlag for spørsmålstilling om mulig avvikende

Detaljer

Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG

Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG OPPLAND Januar - august 2012 Aar 2012 Fylke Oppland (Alle) KommuneStørrelseKategori (Alle) 0501 Lillehammer 22 354 308 19 405 100 % 100 % -2 Sum øvrige

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Prosjekt Lokalsykehusstrategi i Helse Nord

Prosjekt Lokalsykehusstrategi i Helse Nord Prosjekt Lokalsykehusstrategi i Helse Nord Presentasjon av en rapport fra Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) 2008 Møte i prosjektgruppa pp 8. januar 2009 Hva og hvem er SKDE Eid av Helse

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2019

Om tabellene. Januar - mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2018

Om tabellene. Januar - mars 2018 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

SAMMENDRAG. SAMDATA spesialisthelsetjenesten. Eldre stormottakere i somatisk spesialisthelsetjeneste. Analysenotat 05/2018. Nr.

SAMMENDRAG. SAMDATA spesialisthelsetjenesten. Eldre stormottakere i somatisk spesialisthelsetjeneste. Analysenotat 05/2018. Nr. SAMMENDRAG Eldre stormottakere i somatisk spesialisthelsetjeneste Nr.05/018 Analysenotat 05/018 SAMDATA spesialisthelsetjenesten E 1 Tittel: Eldre stormottakere i somatisk spesialisthelsetjeneste Nummer:

Detaljer

INNHOLD. 22Steriliseringer, Sykehuspasientene, Institusjoner for barn og ungdom,

INNHOLD. 22Steriliseringer, Sykehuspasientene, Institusjoner for barn og ungdom, Nr. 36/92 2. september 1992 INNHOLD Emne Side 21 Fødte, 2. kvartal 1992 1 22Steriliseringer, 1991 2 22 Sykehuspasientene, 1991 5 25 Institusjoner for barn og ungdom, 1991 11 41 Jordarbeiding og gjødsling

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

Forebygging lønner det seg?

Forebygging lønner det seg? Forebygging lønner det seg? Kjartan Sælensminde, Nasjonal konferanse, Friskliv Læring Mestring, Oslo 19. november 2015 Tittel «Forebygging lønner det seg?» Hva menes med «forebygging»? Alt fra: - Befolkningsrettede

Detaljer

Kartlegging av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet ved mindre lokalsykehus Rapport fra arbeidsgruppe

Kartlegging av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet ved mindre lokalsykehus Rapport fra arbeidsgruppe Kartlegging av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet ved mindre lokalsykehus Rapport fra arbeidsgruppe Som ledd i arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan er de regionale helseforetakene av Helse-

Detaljer

Om statistikken Rapport oppdatert:

Om statistikken Rapport oppdatert: AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Januar - juni 2017 Om statistikken Rapport oppdatert: 04.07.2017 "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no

Detaljer

Om statistikken Rapport oppdatert:

Om statistikken Rapport oppdatert: AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Januar - september 2017 Om statistikken Rapport oppdatert: 10.10.2017 "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du

Detaljer

Vedlegg 7. DAECA klassifisering benyttet på andel dag/poliklinikk for ø-hjelpspasienter over 18 år. Oversikt per region og per HF.

Vedlegg 7. DAECA klassifisering benyttet på andel dag/poliklinikk for ø-hjelpspasienter over 18 år. Oversikt per region og per HF. Vedlegg 7 DAECA klassifisering benyttet på andel dag/poliklinikk for ø-hjelpspasienter over 18 år. Oversikt per region og per HF. Regioner (sykehusregion) DAECA hoved pasientgrupper Kirurgi 39 % 32 % 33

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av Marianne.Lindbøl@nav.no, 20.03.2012. // NOTAT Fra 2001-2010 har antall

Detaljer

Erfaringer med helseovervåking via Hjorteviltregisteret

Erfaringer med helseovervåking via Hjorteviltregisteret Erfaringer med helseovervåking via Hjorteviltregisteret Knut Madslien DVM, PhD Rica Hell, Værnes 7. November, 2013 Innhold Introduksjon definisjon av sykdom opprinnelig helseovervåking av hjortevilt Helseovervåking

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Informasjonsmøte 14. februar

Informasjonsmøte 14. februar Informasjonsmøte 14. februar Hva har skjedd siden sist? Kontrakt signert med planfaglig rådgiver WSP Norge Samling for arbeidsgruppene på Campus, Mo 17. november Workshop for arbeidsgruppene i Mosjøen

Detaljer

AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Tidsserie måned

AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Tidsserie måned Om statistikken Rapport oppdatert: 02.05.2019 "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden " Mottakere av arbeidsavklaringspenger

Detaljer

AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Tidsserie måned

AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Tidsserie måned Om statistikken Rapport oppdatert: 02.07.2019 "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden " Mottakere av arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Utskrivningsklare pasienter. Helselederkonferansen. Vrådal 16. oktober

Utskrivningsklare pasienter. Helselederkonferansen. Vrådal 16. oktober Utskrivningsklare pasienter Helselederkonferansen Vrådal 16. oktober 1 Utskrivningsklare pasienter 2 UTSKRIVNINGSKLAR PASIENT: Problemstillingene ved innleggelse slik disse var formulert av innleggende

Detaljer

Skadediagnoser som verktøy for å overvåke skadebildet Eksempel: Vestfolds befolkning

Skadediagnoser som verktøy for å overvåke skadebildet Eksempel: Vestfolds befolkning Skadediagnoser som verktøy for å overvåke skadebildet Eksempel: Vestfolds befolkning Temaseminar i Skadeforebyggende forum 29.11.2016 Johan Lund, dr. philos., Universitetet i Oslo Christian Madsen, forsker,

Detaljer

Her er din nye arbeidsgiver:

Her er din nye arbeidsgiver: Design: z:design, Gazette, tekst og produkssjon: Gazette. Her er din nye arbeidsgiver: MER INFORMASJON Generell informasjon om sykehusreformen finner du på følgende nettadresse: www.dep.no/shd/sykehusreformen

Detaljer

Rapport 03/2003. Rikstrygdeverket. Utredningsavdelingen Avslag på søknad om Uførepensjon

Rapport 03/2003. Rikstrygdeverket. Utredningsavdelingen Avslag på søknad om Uførepensjon Rapport 03/2003 Rikstrygdeverket Utredningsavdelingen Avslag på søknad om Uførepensjon 1999-2002 1 Forord Denne rapporten omhandler utviklingen av avslag på uførepensjon i perioden 1999-2002. Den bygger

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Reinnleggelser i somatiske sykehus i 2008 og 2009 analysert med personidentifiserbare

Reinnleggelser i somatiske sykehus i 2008 og 2009 analysert med personidentifiserbare SINTEF A16888 RAPPORT Reinnleggelser i somatiske sykehus i og analysert med personidentifiserbare data Stein Østerlund Petersen SINTEF Helsetjenesteforskning Oktober 2010 Forord Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Sammen skaper vi omdømme og tillit. Frå økonomi og. Per Blikra, økonomisjef Randaberg kommune

Sammen skaper vi omdømme og tillit. Frå økonomi og. Per Blikra, økonomisjef Randaberg kommune Sammen skaper vi omdømme og tillit Frå økonomi og styringsdata Frå innsikt til til handling undring Per Blikra, økonomisjef Randaberg kommune Styringsdata og økonomi i samhandlingsreformen Medfinansiering

Detaljer

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall 1969 Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år -. Antall Hvert 5. år er valgt ut for å vise tallene over en lengre periode I var det totalt 593 selvmord, som inkluderte 403 selvmord blant menn og 190

Detaljer

Noen utviklingstrekk i norske sykehus de siste 8-10 år

Noen utviklingstrekk i norske sykehus de siste 8-10 år Noen utviklingstrekk i norske sykehus de siste 8-10 år Innsatsstyrt finansiering, statlig eierskap, færre senger og institusjoner Stein Østerlund Petersen SINTEF Helse 1 Viktige endringer: 1 juli 1997:

Detaljer

Rapport om svangerskapsavbrudd for Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret)

Rapport om svangerskapsavbrudd for Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) 2013 Rapport om svangerskapsavbrudd for 2012 Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) Rapport om svangerskapsavbrudd for 2012 Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) 2 Utgitt av

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

KOMMUNAL AKUTT DØGNEINING (KAD) -hva er det? bakgrunn -rolle/funksjon -status så langt

KOMMUNAL AKUTT DØGNEINING (KAD) -hva er det? bakgrunn -rolle/funksjon -status så langt KOMMUNAL AKUTT DØGNEINING (KAD) -hva er det? bakgrunn -rolle/funksjon -status så langt Bakgrunn samhandlingsreformen kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold (Hdir rundskriv) Alle kommuner vil

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntil

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntil Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntil Administrative data Innleggelser etter innlagt fra Innleggelser etter henvist av Innleggelser etter tid på døgnet Pasienter etter Innleggelser etter Innleggelser

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Om statistikken Rapport oppdatert:

Om statistikken Rapport oppdatert: AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Januar - april 2017 Om statistikken Rapport oppdatert: 08.05.2017 "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no

Detaljer

Rapportering på kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp

Rapportering på kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp v4-29.7.215 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7 St. Olavs plass, 13 Oslo, Norge HDIR Verden 21577942 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 17/1653-5 Saksbehandler: Børge Moe Dato: 31.1.217 Rapportering

Detaljer

Endringer i DRG-logikk 2006

Endringer i DRG-logikk 2006 Endringer i DRG-logikk 2006 Øyvind B Hope SINTEF PaFi 1 Hvorfor endringer? Feilkorrigering I et så komplekst system som DRG-systemet, vil det til stadighet oppdages større eller mindre feil. Som regel

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Avdeling for varsler og operativt tilsyn varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 6340 DØDSÅRSAKER 1981 HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH MAIN TABLES STATISTISK SENTRALBYRA ISBN 82-537-1853-5 ISSN 0550-032X

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 6340 DØDSÅRSAKER 1981 HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH MAIN TABLES STATISTISK SENTRALBYRA ISBN 82-537-1853-5 ISSN 0550-032X NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 6340 DØDSÅRSAKER 98 HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH 98 MAIN TABLES STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 982 ISBN 825378535 ISSN 0550032X FORORD Denne publikasjonen inneholder

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 I 2013 ble det diagnostisert 22 946 av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia) i Norge. Av disse var det 26 av LGV som skyldes smitte med en annen

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer