KOMMUNAL AKUTT DØGNEINING (KAD) -hva er det? bakgrunn -rolle/funksjon -status så langt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNAL AKUTT DØGNEINING (KAD) -hva er det? bakgrunn -rolle/funksjon -status så langt"

Transkript

1 KOMMUNAL AKUTT DØGNEINING (KAD) -hva er det? bakgrunn -rolle/funksjon -status så langt

2 Bakgrunn samhandlingsreformen kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold (Hdir rundskriv) Alle kommuner vil fra 2016 være pliktig til å ha et kommunalt ØH-tilbud. (evt interkommunalt)

3 KAD Nordfjord I drift fra oktober 2013

4 KAD Nordfjord Lokalisert i med avd, NSH. 5 senger Journalsystem PROFIL Lab, radiologi, materiell: kjøpes fra Helse Førde Medikamenter: kjøpes fra sykehusapoteket /Helse Vest

5 KAD Nordfjord BEMANNING SYKEPLEIERE: 1 sykepleier på KAD pr vakt Helse Førde, NSH med avd (dagvakt, seinvakt) Natt helg Eid kommune/legevaktsentralen Natt hverdager

6 KAD Nordfjord BEMANNING LEGE: Tilsynslege (26%) visitt morgen + ved behov man-fre IKL morgenvisitt og tilsyn ved behov helg/natt/helligdag Lokal LV Eid tilsyn ved behov hverdag

7 Rolle/funksjon Er i utgangspunkt tiltenkt akutte problemstillinger som i stor grad er avklart diagnostisk og hvor det synes klart hvilken behandling som er nødvendig Tilstander som ikke krever samme beredskapsnivå /monitorering som i sykehus Tilstander som kan behandles av en vanlig almennlege fastlege/legevaktslege Tilstander som er svært alvorlige (sepsis, brystsmerter, akutt abdomen osv) eller pasienter med svær komorbiditet/svært sammensatte problemstillinger / behov for omfattende øyeblikkelig utredning er som hovedregel mindre aktuelle for innleggelse på kommunal sengepost For mer utfyllende info, se nevnte veileder fra Hdir, samt eid kommunes hjemmeside (inklusjon/eksklusjonsveileder)

8 Pasientmålgruppe? I praksis for eksempel... pasienter med akutt forverring av kronisk sykdom (KOLS-forverring, kronisk hjertesvikt, astma) Eldre pasienter med fallskader /ribbensbrudd/osteoporotiske ryggfrakturer som ikke klarer seg hjemme, og som ikke krever ortopedkirurgisk behandling Pasienter med gjentatt behov for symptomatisk blodtransfusjon

9 Rolle/funksjon Infeksjoner uten alvorlig systemisk påvirkning f eks pneumoni uten tegn til sepsis, alvorlig respirasjonssvikt, ingen uttalt komorbiditet

10 Rolle/funksjon Alt i alt... Tilstander som kan forventes at en lege i primærhelsetjenesten vil kunne håndtere

11 Status så langt? Lokalt: ca 160 innleggelser totalt pr okt -14.

12 Status så langt? Lokalt: Beleggsprosent..suksessbaromet er? Antall senger, Nedslagsfelt Nordfjord: Nedslagsfelt ca innbyggere, (3) 5 senger (4600/seng) Klepp: nedslagsfelt ca innbyggere, 12 senger (9750/seng) Ca 50% av landets KAD-enheter er 1-2 senger Liggetid

13 Status så langt? Lokalt: utfordringer: begrenset legedekning ferier osv Uvant rolle for leger, sykepleiere ( alene ) Utfordringer mhp journalsystem, elektronisk korrespondanse..

14 Status så langt? Nasjonalt: Landsdekkende undersøkelse ved Deloitte, på oppdrag fra Helsedirektoratet: m%20kommunalt%20%c3%b8yeblikkelig%20hjelp%20d %C3%B8gnopphold%20-%20Deloitte.pdf..gjenspeiler i stor grad samme utfordringer som i nordfjordkommunene.

15 Noen lokale tall..

16 Tal innleggingar i perioden til fordelt på innleggingsdiagnose. Totalt L Muskel-skjelett-systemet Z Psykososiale og sosiale problemer Y Mannlige kjønnsorganer X Kvinnelige kjønnsorganer (inkl W Svangerskap, fødsel, U Urinveier T Endokrine, metabolske, S Hud R Luftveier P Psykisk N Nervesystemet K Hjerte-karsystemet H Øre F Øye D Fordøyelsessystemet B Blod, bloddannende organer og A Allmenn og uspesifisert

17 Tal innleggingar i perioden til etter kven som har henvist pasienten Eid kommune Vågsøy kommune Selje kommune Stryn kommune Pasienten henvist fra: Legevaktslege Pasienten henvist fra: Fastlege 1 Hornindal kommune

18 Tal innleggingar i perioden til etter tid på døgnet pasienten vart innlagt, alle kommuner Totalt 145 Helg og høgtidsdagar 59 Natt kvardagar ( ) Kveld kvardagar ( ) Dagtid kvardagar ( )

19 Utskriving til: Heimen Eid kommune Vågsøy kommune Selje kommune Stryn kommune Hornindal kommune

20 Tal innleggingar pr. månad, alle kommuner Total September 2014(tom 25/9) August 2014 Juli 2014 Juni 2014 Mai 2014 April 2014 Mars 2014 Februar 2014 Januar 2014 Desember 2013 November 2013 Oktober 2013 (frå 16/10)

21 Noen nasjonale tall.. Fra erfaringskonferanse Gardermoen mai 2014

22 jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 Antall oppstartede KAD, Målt fra tidspunkt for første innlagte pasient (tall fra nasjonal erfaringskonferanse mai -14) Antall måned, år

23 KS-konferanse, 4. juni 2014 Status Oppstart nasjonalt Ved utgangen av 2013: 242 kommuner har søkt om tilskudd 206 kommuner har fått tilskudd 198 kommuner har startet opp 57 kommunale & 44 interkommunale

24 KS-konferanse, 4. juni 2014 Hvor store er KAD-ene? Antall senger pr enhet (tall fra nasjonal erfaringskonferanse -14) senger 3-5 senger 6-9 senger senger 25 eller flere senger

25 Hvilken lokaliseringsløsning velger kommunene? (fra nasjonal erfaringskonferanse mai -14)

26 Pasientgrupper alder (tall fra nasjonal erfaringskonferanse mai -14) 90 år og over Fra 80 til 89 år Fra 67 til 79 år Fra 50 til 66 år Fra 18 til 49 år Under 18 år Andel innleggelser i kommunalt ø-hjelp døgntilbud Andel akuttinnleggelser i sykehus omfattet av kommunal medfinansiering Kilde: Helsedirektoratet 2013; Deloitte 2013: 16

27 Hvor kommer pasientene fra? Andel prosent Fra hjemmet 91 Fra kommunal institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjeneste Spesialisthelsetjenesten Annet Kilde: Helsedirektoratet 2013

28 Henvisende instans (tall fra nasjonal erfaringskonferanse mai -14) i prosent % Legevaktslege 66 Fastlege 23 Annen lege i kommunen Lege i akuttmottak eller spesialisthelsetjenesten Annet Kilde: Helsedirektoratet 2013

29 KS-konferanse, 4. juni 2014 Effekter av KAD, følgeforskning Negative effekter, dvs at innfasing av KAD reduserer andel innleggelser i sykehus for pas. over 80 år Effekt er rimelig sterk (4-8%) i kommuner med egen KAD og i kommuner som er vertskommuner for KAD Effekten er svak og ikke-signifikant kommuner som ikke har egen KAD eller er verts-kommuner

30 Hovedmomenter fra landskonferanse max antall liggedøgn er veiledende; geriatriske pasienter gror ikke sammen på 3 dager!

31 Hovedmomenter fra landskonferanse: Nyansering ift innleggelseskriterier : I starten fokus på kun avklarte tilstander Uavklarte tilstander hos stabile pasienter kan også være aktuelle, jfr bl.a. Legeforeningen. Nøkkelord fallhøyde! Bør fastholde vektlegging på problemstillinger som ikke krever høyspesialiserte tjenester. Rene diagnosekriterier kan være uheldig..bør vurderes helhetlig sammenholdt med pasientens alder, komorbiditet, osv.

32 Undersøkelse S&F, Hordaland: Bruksrate 20-50% (..men beleggsprosent sterkt avhengig av antall senger og befolkningstallet i nedslagsområdet) eksempel: Nordfjord: Nedslagsfelt ca innbyggere, 5 senger (4600/seng) Klepp: nedslagsfelt ca innbyggere, 12 senger (9750/seng)

33 Undersøkelse S&F, Hordaland: Anbefales opprette en nasjonalfaglig veileder for håndtering og oppfølging av pasienter. Bekymret for at det blir for mange og for små enheter, istedet for samarbeid om større. Lettere å få nærhet til tilbudet i mindre områder der informasjon sprer seg lettere.

34 Undersøkelse S&F, Hordaland: 4 suksessfaktorer går igjen: driftsgrupper. Samarbeid og tillit. Helsepersonell må få eierskapsfølelse til prosjektet. Erfaren lege gir større tillit.

35 Nordfjord

36 Nordfjord

37 Nordfjord

38 Nordfjord