STATISTIKK FRA DET ØKONOMISKE OG MEDISINSKE INFORMASJONSSYSTEM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTIKK FRA DET ØKONOMISKE OG MEDISINSKE INFORMASJONSSYSTEM"

Transkript

1

2 RAPPORTER FRA STATISTIS SENTRALBYRÅ 80/0 STATISTI FRA DET ØONOISE OG EDISINSE INFORASJONSSYSTE ALINNELIGE SOATISE SYEHUS 978 OSLO 980 ISBN ISSN 08

3

4 FORORD Denne publikasjonen inneholder statistikk for 978 bygd på data fra Det Økonomiske og medisinske informasjonssystem (ØI). Tabellene omfatter alminnelige somatiske sykehus i følgende 0 fylker: Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, AustAgder, VestAgder, Rogaland, SørTrøndelag, Nord Trøndelag og Troms. For av disse fylkene (Østfold, Oppland, Buskerud og Troms) mangler det helt eller delvis opplysninger om diagnoser. Tabellene 69, som er bygd på diagnosedata, omfatter derfor bare de 6 andre fylkene. Det er tidligere utarbeidd statistikk på grunnlag av OIdata for årene Statistikken for 977 ble publisert i Rapporter 79/0 og omfatter de samme fylkene som 978statistikken med unntak av Buskerud. I statistikken for 975 og 976 trykt i Arbeidsnotater 77/8 og 78/9 var heller ikke AustAgder og VestAgder med. Statistikken for 97 og 97 omfattet bare sykehus i Hedmark og Rogaland og foreligger i form av offsettabeller. Det understrekes at ØI statistikken foreløpig bare er en prøveundersøkelse. Tabellene er først og fremst ment som eksempler på statistikk som det er mulig å lage på grunnlag av ØIdata, samtidig som arbeidet med tabellene har gitt verdifull erfaring om materialets mangler og muligheter som statistikkgrunnlag. En regner også med at tabellene kan være nyttige for administrative organer, forskere og andre som arbeider med helsespørsmål, enda om tallene bør brukes med en viss forsiktighet pa grunn av varierende datakvalitet, og trass i at bare halvparten av fylkene er med. Når det gjelder datakvaliteten, har det særlig vist seg at registreringen i ØI av ulykkestyper og skadeårsaker er mangelfull. I statistikken for 978 har en derfor sløyfet tabeller over utskrivinger av pasienter innlagt på grunn av ulykke. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. april 980 Petter Jakob Bjerve

5

6 INNHOLD Side Omfang og definisjoner 7 TABELLER. Pasienter, sykesenger og liggedager. (0 fylker) 8. Innlegginger etter pasientenes bosted, kjønn og alder. (0 fylker) 9. Pasienter pr.. oktober 978 etter bosted, kjønn og alder. (0 fylker). Avsluttede avdelingsopphold etter pasientenes alder og liggetid. Absolutte tall. (0 fylker) 5 5. Avsluttede avdelingsopphold etter pasientenes alder og liggetid. Prosent. (0 fylker) 8 6. Avsluttede avdelingsopphold og liggedager etter hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. (6 fylker) Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn: 7A. HEDAR 7B. AUSTAGDER 7C. VESTAGDER 7D. ROGALAND 7E. SØRTRØNDELAG 7F. NORDTRØNDELAG Avsluttede avdelingsopphold etter pasientenes alder og liggetid for enkelte større grupper av diagnoser: 8A. HEDAR 8B. AUSTAGDER 8C. VESTAGDER 8D. ROGALAND 8E. SØRTRØNDELAG 8F. NORDTRØNDELAG Hoved og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnosens art. Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose: 9A. HEDAR 9B. AUSTAGDER 9C. VESTAGDER 9D. ROGALAND 9E. SØRTRØNDELAG 9F. NORDTRØNDELAG Utkommet i serien Rapporter fra Statistisk Sentralbyrå 65 Standardtegn i tabeller.. Oppgave mangler Null

7

8 7 OFANG OG DEFINISJONER Omfang Tabellene omfatter alminnelige somatiske sykehus i følgende 0 fylker: Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, AustAgder, VestAgder, Rogaland, SørTrøndelag, NordTrøndelag og Troms. Tabellene 69 som gir opplysninger om diagnoser mv. for avsluttede avdelingsopphold, omfatter bare de 6 fylkene Hedmark, AustAgder, VestAgder, Rogaland, SørTrøndelag og NordTrøndelag. Røde ors' klinikk, Hamar med 8 senger pr. / 978, rapporterer ikke ØIdata og er derfor ikke med i tallene for Hedmark. Dekningsprosenten regnet etter tallet på sykesenger pr. / er 96 for Hedmark, mens den er lik 00 for de Øvrige fylkene. Dagpasienter, dvs. pasienter som ikke oppholder seg på sykehuset om natten, er ikke med i oppgavene. Definisjoner INNLEGGINGER Tilfelle av innlegginger i institusjon. En person kan være innlagt flere ganger i samme institusjon, eller i flere institusjoner i løpet av året. Overføring fra annen avdeling i institusjon regnes ikke som innlegging. UTSRIVINGER Tilfelle av utskrivinger fra institusjon. En person kan være utskrevet flere ganger fra samme institusjon, eller fra flere institusjoner i løpet av året. Overføring til annen avdeling i institusjonen regnes ikke som utskriving. OVERFØRINGER Tilfelle av overføringer fra en avdeling til en annen i samme institusjon. SYESENGER / Tallet på godkjente (normerte) senger. Tekniske senger og eventuelle ekstrasenger er ikke med. LIGGEDAGER Innleggingsdagen og utskrivingsdagen regnes som dag til sammen. I tabell er oppgitt liggedager i året for alle pasienter til sammen. I tabellene 7 er oppgitt liggedager i alt for alle avsluttede avdelingsopphold. GJENNOSNITTLIG DAGLIG BELEGG Liggedager dividert med 65. BELEGGSPROSENT Liggedager i prosent av kapasitet (sykesenger multip llisert med 65). AVSLUTTET AVDELINGSOPPHOLD Opphold på avdeling avsluttet ved utskriving fra institusjonen, ved død eller ved overføring til annen avdeling. Tallet på avsluttede avdelingsopphold svarer til tallet på utskrivinger (medregnet døde) pluss tallet på overføringer. HOVED OG BIDIAGNOSER For alle avsluttede avdelingsopphold blir det registrert en hoveddiagnose og inntil tre bidiagnoser. Tallet på hoveddiagnoser i alt i tabell 9 tilsvarer totaltallet på avsluttede avdelingsopphold i tabell 7.

9 Tabell. Pasienter, sykesenger og liggedager (C. fylker) 8 Fylke/institusjon Pasienter / Utskrivinger DØde Innleggingen) Overf Øringer Pasienter /) Sykesener / Levende Liggedager Pr. ut I alt skriving Gj. sn. daglig belegg Beleggsprosent Utskriving pr. seng SYEHUS I ØSTFOLD Sentralsykehuset for Østfold Askim sykehus Halden sykehus oss sykehus Sarpsborg sykehus SYEHUS I HEDAR... Hedmark Sentralsjukehus Fylkessykehuset i Hamar Fylkessjukehuset i ongsvinger Fylkessykehuset Tynset på pa SYEHUS I OPPLAND... Lillehammer fylkessykehus GjØvik fylkessykehus SYEHUS I BUSERUD.. Drammen sykehus ongsberg sykehus Ringerike sykehus. SYEHUS I AUSTAGDER AustAgder sentralsykehus St. Fransiscus hosp. SYEHUS I VESTAGDER Sentralsykehuset i ristiansand Farsund sykehus Flekkefjord sykehus andal sykehus SYEHUS I ROGALAND. Sentralsjukehuset i Rogaland Haugesund sjukehus. Sauda sjukehus Eigersund sjukehus SYEHUS I SØR TRØNDELAG Regionsykehuset i Trondheim Orkdal sanitetsforenings sykehus RØros sjukehus SYEHUS I NORD TRØNDELAG Innherred sykehus Namdal sykehus , 95 75, ,9 8 7, , 0 88, ,5 8 8, , , , 0 85, , , , , ,8 9 8, ,6 8 55, ,7 8 6, ,6 58 8, , 0 77, ,8 88, , , ,6 88 9, ,5 8, , 0 80, ,0 0 8, , 9 85, , 9 50, , 50 80, ,0 6 80, , 60 78, ,7 6 8, ,5 7, , , , 68 80, ,6 85, ,7 9 9, , 79, ,9 09 7, ,8 90 7, ,8 5 80, ,7 6 76, ,8 0 69, , 7 70, , 69,6 SYEHUS I TROS Regionsykehuset i Troms0 Harstad sykehus ,0 55 7, ,5 76 7, , 75 7,7 6 ) Tallet på innlegginger er usikre for sykehus i VestAgder og SørTrøndelag. Dette fører til at tallet på pasienter / som beregnes som pasienter / + innlegginger utskrivinger, ikke kan offentliggjores.

10 Tabell. Innlegginger etter pasientenes bosted, kjønn og alder. (0 fylker) I alt. ØSTFOLD enn.. vinner Av dette: Pasienter I alt. med bo enn.. sted i vinner fylket Pasienter med bo I alt. sted i enn.. fylket. vinner Prosent I alt. HEDAR enn.. vinner Av dette: Pasienter I alt. med bo enn.. sted i vinner fylket Pasienter med bo I alt. sted i enn.. fylket. vinner Prosent I alt. OPPLAND enn.. vinner Av dette: Pasienter I alt. med bo enn.. sted i vinner fylket Pasienter med bo I alt. sted i enn.. fylket. vinner Prosent I alt. BUSERUD enn.. vinner Av dette: Pasienter I alt. med bo enn.. sted i vinner fylket Pasienter med bo I alt. sted i enn.. fylket. vinner Prosent Under år ved år I alt inn ar ar ar ir ar ar ar ar o ar O o og ar over leggingen AUST AGDER I alt. enn vinner Av dette: Pasienter I alt. med bo enn.. sted i vinner fylket ,7 96,7 9,9 95,E 9, 9, 98,5 95, 96, 89,5 95, 9, 9,6 9,9 9, ,8 95,0 9,9 9,0 9, 95, 95,6 95, 9,7 86,7 96, 9, 9, 9, 9, ,8 87,9 89, 88,7 87, 90,8 9, 88, 89,8 8,9 9,5 8,9 9, 86,8 89, ,6 87,5 89,7 89,6 86,8 9,8 87, 89,7 90,5 85,8 9,5 88, 89,6 88, 87, ,8 9,7 95, , 9,5 96, , 87, 9, , 89, 89, ,7 9,9 95, 9,9 96,0 96, 95, 9, 9,0 9,7 96,0 96, 95,9 95,0 9,6 95,7 95,7 9,5 95,8 96,5 95, , 96,8 97, 97,6 97,6 97,6 98,7 9, 96, 96,9 98, 98, 97, 99, 96,8 97, 97,6 97,0 96,6 98,0 98, ,8 9,8 9, 9,6 9,7 9,5 9,6 9, 9,7 9, 9,7 9, 9,6 95,6 9, 95, 9, 9, 9, 95, 9, ,0 9, 9,8 9, 9, 9, 9,8 9,7 90,5 9, 9,5 9,5 95, 9,8 9,8 95, 9, 9,7 9, 9,9 9,

11 Tabell (forts.). Innlegginger etter pasientenes bosted, kjønn og alder. (0 fylker) AUSTAGDER (forts.) I alt Under år ved innleggingen år ar ar ar ar ar ar ar ar arår og over Pasienter med bo I alt. sted i enn.. fylket. vinner Prosent 9, 89,0 9,7 88, 9,7 89,9 9,0 9, 9,8 9, 9, 9,8 88,8 85, 90, 9,0 89,6 9,0 9,0 9,7 9, 9,8 9,5 96,0 9,7 96, 95,7 96,6 96, 97, 9,7 9, 9, 9, 9, 95, 95, 9,5 96, VEST AGDER Av dette: Pasienter med bosted i fylket Pasienter med bosted i fylket. Prosent I alt enn vinner 06 I alt. enn.. vinner I alt. 88,8 9, enn.. 87, 9, vinner 89,9 9, ,9 90, 8,8 87,8 89,5 9, 89,8 88,6 87,9 89,8 9, 9, 80,5 8, 8, 88, 90,0 87,5 8,9 87,8 9,8 87,5 86,5 89, 9,7 9,8 89,6 89,8 9, 9, , 89,9 90, I alt. ROGALAND enn.. vinner Av dette: Pasienter med bosted i fylket Pasienter med bosted i fylket. Prosent SØR TRØNDELAG Av dette: Pasienter med bosted i fylket Pasienter med bosted i fylket. Prosent I alt enn vinner I alt. enn.. vinner I alt ) enn.. vinner , 9, 9, 9, 9,7 9, I alt enn vinner I alt. 8,6 8,8 enn.. 8, 8,8 vinner 86, 85, ,9 9,9 9,0 9, 9,9 9, 9,6 9,6 9, 9, 9, 9,9 87, 8,9 89,8 9,5 9, 95,7 9,6 95, 9,6 9,9 9,7 9,8 9,9 9,7 95, 9, 9, 9, ,6 8, 8,6 8, 85, 8,9 85, 8, 86,9 88,5 8, 8,7 70,7 78,0 8, 8,0 8, 85,5 85,0 87, 8,9 8,5 85, 86,0 87, 8,6 87, 8,0 89, 89, ,0 95,6 96, ,0 88, 9, NORD TRØNDELAG Av dette: Pasienter med bosted i fylket I alt. enn.. v inner I alt. enn.. vinner Pasienter med bosted i fylket. Prosent I alt. enn.. vinner 88, 89, 86,8 89,9 89, 88,7 87,6 88,6 85,9 87,5 87,6 86,9 87, 88, 90, 9,6 87, 87,9 76,8 8,6 86,0 87,0 86,8 88,8 90,5 9,5 88, 89,5 89,6 89,6 88,5 86,9 87,8 87, 89,6 9,7 9,7 9,0 9, ) Innleggingstallene for Vest Agder og SørTrøndelag er usikre.

12 Tabell (forts.). Innlegginger etter pasientenes bosted, kjønn og alder. (0 fylker) I alt Under år innleggingen 0 o ar 5 0 ar ar ar 5 0 ar 55 0 ar ar ar ar år og ar over I alt. TROS enn.. vinner Av dette: Pasienter I alt. med bo enn.. sted i vinner fylket Pasienter med bo I alt. sted i enn.. fylket. vinner Prosent 75, 7,5 78,5 8,9 79,9 8,9 75, 7,8 76, 67,6 70,0 6,6 7, 57,5 80,6 76,8 68,5 79,8 7, 65,8 77, 7,5 7,6 75, 7,8 7, 76,7 77,9 75, 8, 79, 78, 79,8 85, 88, 8,7 88,8 88, 87,9

13 Tabell. Pasienter pr.. oktober 978 etter bosted, kjønn og alder. (0 fylker) I alt Under år år ved 0 0 o a o o inn ar ar ar ar ar ar ar ar arår og over leggingen ØSTFOLD Av dette: Pasienter med bosted i fylket I alt. 90 enn.. vinner 97 I alt. 88 enn.. 08 vinner 7 Pasienter med bo I alt. 9,7 sted i enn.. 9, fylket. vinner 95, Prosent ,0 00,0 00,0 9,9 9,0 9, 00,0 00,0 00,0 87, 8,9 9, 00,0 00,0 00,0 96,6 95,7 9, , 9,9 90, 97,8 97,5 9,0 95,6 97, 9,6 95,9 97, 90,0 97, 9,8 8,8 00,0 97,7 96, I alt. 6 HEDAR enn.. 9 vinner 5 Av dette: Pasienter I alt. 0 med bo enn.. 8 sted i vinner 7 fylket 6 I alt OPPLAND enn vinner Av dette: Pasienter I alt. 58 med bo enn.. sted i vinner 95 fylket Pasienter 9,5 med bo I alt. 9, 00,0 00,0 89,5 87,9 86, 87, 95,6 96, 9, 9,8 9,7 sted i enn.. 9,5 00,0 00,0 90,0 86, 76,9 9, 89, 95, 9, 96,7 96, 9,9 fylket. vinner 9, 00,0 00,0 88,9 88,9 88,9 8, 97, 95,8 00,0 89, 86, 95, Prosent I alt. 65 BUSERUD enn 50 vinner Pasienter med bo I alt. 96, sted i enn.. 95,8 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 9,7 00,0 95,8 9,8 00,0 00,0 87,5 9,7 00,0 97,6 00,0 00,0 85,0 9,9 00,0 95,0 00,0 00,0 90,0 fylket. vinner 96,7 00,0 00,0 00,0 88,9 96,9 00,0 9,5 00,0 00,0 00,0 00,0 Prosent Av dette: 6 Psienter I alt. 576 med bo enn sted i vinner fylket Pasienter med bo I alt. 9,7 sted i enn.. 9,0 77,8 60,0 86,7 80,0 00,0 00,0 9,5 00,0 88, 87,5 9, 87,5 9,0 9,8 98,6 9, 97, 9, 90,9 90,5 97,8 9, 97,0 00,0 9,9 fylket. vinner 9, 00,0 00,0 00,0 9, 88,5 9,6 96, 00,0 9, 97, 9, Prosent AUST AGDER I alt. 68 enn.. vinner 6 Av dette: Pasienter I alt. 5 med bo enn.. sted i vinner 5 fylket

14 Tabell (forts.). Pasienter pr.. oktober 978 etter bosted, kjønn og alder. (0 fylker) AUSTAGDER (forts.) Pasienter 00,0 med bo I alt. 9, 80,0 88, 90,0 90,5 9,9 9,7 00,0 95,5 90,0 97, 95, sted i enn.. 9, 50,0 75,0 00,0 90,0 00,0 9,7 00,0 00,0 88, 00,0 85,7 fylket. vinner 95, 00,0 80,0 90,9 8, 9,7 00,0 9,7 9, 95, 00,0 Prosent VEST AGDER I alt. enn.. vinner Av dette: Pasienter I alt med bo enn sted i vinner fylket Pasienter med bo I alt. 9,9 8, sted i enn.. 89,0 80,0 fylket. vinner 9, 00,0 Prosent Under år 80 år ved I alt og inn år år år år år år år år år år over leggingen ,9 00,0 87,5 88,9 00,0 8, 00,0 00,0 90, ,6 89,5 98, 9,7 90, 8,7 9, 95,6 7, 88, 97, 97, 88,0 77, 87,5 90,0 97,0 90,5 00,0 90,5 9,6 88,9 97, 00,0 I alt. 867 ROGALAND enn.. 76 vinner 9 Av dette: Pasienter I alt. 807 med bo enn.. 8 sted i vinner 59 0 fylket Pasienter med bo I alt. 9, 9, sted i enn.. 9,6 00,0 fylket. vinner 9,5 8, Prosent , 97,8 9, 90,5 96,6 96,8 86, 00,0 9, ' , 9, 9, 9,8 9,5 89,7 9,7 00,0 8, 90,0 95,6 90, 9, 90,9 90,9 00,0 9, 9, 89, 96,7 9,9 88,9 00,0 00,0 I alt SCR TRØNDELAG enn vinner a Av dette: 9 Pasienter I alt med bo enn sted i vinner fylket Pasienter med bo I alt. 8, 00,0 96, 7,7 80,7 78,8 80,9 78, 8,7 8, 90,8 9,0 9, sted i enn.. 8, 00,0 9, 77, 8,0 6,5 8, 7, 76,7 79,6 88, 9,7 88, fylket. vinner 85, 00,0 00,0 68, 79, 8,0 78,9 8,8 87, 8,0 9,5 9,5 9,9 Prosent I alt NORD TRØNDELAG enn.. vinner Av dette: Pasienter I alt med bo enn sted i vinner fylket Pasienter med bo I alt. 86,9 00,0 75,0 88,9 86,0 75,5 88,9 88,6 85,9 87,5 85, 9,7 95,8 sted i enn.. 86,5 00,0 66,7 85,7 70,0 7, 9, 85,7 86,8 85, 88, 95,8 95,0 fylket. vinner 87, 00,0 00,0 90,9 90,9 76,9 85,7 90,5 85,0 90,5 8, 88, 96, Prosent

15 Tabell (forts.). Pasienter pr.. oktober 978 etter bosted, kjønn og alder. (0 fylker) I alt Under år ved innleggingen 0 ar 5 ar 5 ar 5 ar 5 ar 55 ar 556 Zr 6569 ar 707 ar år og ar over I alt TROS enn vinner Av dette: 6 Pasienter I alt med bo enn sted i fylket vinner Pasienter med bo I alt. 7,9 88, 77,8 8, 6, sted i enn.. 7, 85,7 78,9 88,9 5,0 fylket. vinner 77,0 90,0 76,5 7, 7,8 Prosent 79, 7, 8, 69,7 69,5 78,7 7,8 7,0 7,7 68,8 78, 56, 76,9 68, 70, 78,9 8,6 66,7 8, 8, 70,0 86,7 86, 8,6

16 Tabell. Avsluttede avdelingsopphold etter pasientenes alder og liggetid. Absolutte tall. (0 fylker) 5 Liggedager Pr. avde I alt lingsopphold Avde Alder ved lingsutgangen oppav året hold i alt 5 Liggetid i dager over 65 SYEHUS I ØSTFOLD I alt år " " " " " " " " " " " år og over , , , , , , , , , , , , , ,5 SYEHUS I HEDAR I alt år " " " " " " " " " " " år og over , , , , , , , , , , , , , , SYEHUS I OPPLAND I alt år " " " " " " " " " " " år og over , , , , , , , , , , , , , , SYEHUS I BUSERUD I alt år " " " " , , , , , ,9

17 6 Tabell (forts.). Avsluttede avdelingsopphold etter pasientenes alder og liggetid. Absolutte tall. (0 fylker) Alder ved utgangen av året Liggetid i dager Avdelings opp Over hold 65 i alt Liggedager Pr. avde I alt lingsopp hold SYEHUS I BUSERUD (forts.) 59 år " " " " " " år og over , , , , , , , ,6 SYEHUS I AUSTAGDER I alt ,8 0 år ,8 5 " , 5 " ,7 5 " ,8 5 " , 59 " ,8 505 " , " ,5 606 " , " ,6 707 " , 7579 " ,5 80 år og over ,0 SYEHUS I VESTAGDER 9I alt , 0 år 5 " 5 " " 5 " 59 " 505 " 5559 " " " " 7579 " 80 år og over , , , , , , , , , , , , , SYEHUS I ROGALAND I alt ,. 0 år ,7 5 " ,8 5 " ,7 5 " , 5 " , 59 " , 505 " , " ,5 606 " , 6569 " ,5 707 " , " ,7 80 år og over ,5

18 7 Tabell (forts.). Avsluttede avdelingsopphold etter pasientenes alder og liggetid. Absolutte tall. (0 fylker) Alder ved utgangen av året Avdelingsopphold i alt Liggetid i dager Over 65 Liggedager Pr. avde I alt lingsopphold SYEHUS I SORTRONDELAG I alt 0 år... 5 " 5" 5 ".. 5 ".. 59 " " 5559 " 606 " " " " år og over , , , , , , , , , , , , , ,0 SYEHUS I NORDTRØNDELAG I alt 0 år... 5 "... 5 "... 5 " 5 " 59 " 505 " 5559 " " 6569 " " 7579 " år og over , , , , , , , , , , , , , , SYEHUS I TROS I alt 0 år... 5 "... 5."... 5 "... 5 " " " " " 6569 " " " år og over , ,0 5, , 6,7 7, , ,0 9, 0,6, , , ,0

19 8 Tabell 5. Avsluttede avdelingsopphold for pasienter i ulike aldersgrupper, etter liggetid. Prosent. (0 fylker) Alder ved utgangen av året SYEHUS I ØSTFOLD Avdelingsopphold i alt Liggetid i dager Alle pasienter 00,0,5 7,,0 5,7 5,7,,,8 0 år 00,0 59,,5 7,,6,6 0,9 0,7 0, 5 00,0 6,, 5,,5,9 0,7 0, 0,5 5 00,0 9,5 7, 6,,,9 0,8,0, ft 5 00,0 6, 9, 7,7,5,0 0,8 0,9 0,7 fl 5 00,0 50, 6,8 0,5,,7,5,7, 59 00,0 9,0,5,8 5,5,8,0,, ti ,0, 5, 5, 6,7 6,,,6, OOOOOOOOOOOOO ,0 8,9,6 5,7 7,9 6,,7,, ,0 6,, 6,9 8,9 7,,,7, ,0,,8 7,9 8,5 9,,6,7,0 PI ,0, 9,7 7, 9, 0,7,8,8, It ,0,7,7 7,7 9,7,0 5,,5 5, 80 år og over 00,0 6,7 9,5 5, 9,, 5, 6,0,9 Over 65 SYEHUS I HEDAR Alle pasienter 00,0 9,8 6,,7,6,0,,, 0,0 0 år 00,0 7, 8,9 5,,8,7 0,6 0, 5 " 00,0 79,,9,,, 0, 0,7 0, 5 " 00,0 58,, 6,6,0 0,7 0, 0, 5 " 00,0 50, 8,5 7,5,, 0, 0, 0, 5 "......a 00,0 60,7,9 9,8,,0 0,6 0,5 0, 59 " 00,0 6, 0, 0,8,,6 0,5 0, 0, 505 " 00,0 5,,8,0,9, 0,8 0,8 0, " 00,0 8,, 5,6 5,5 5, 0, 0,9, 606 " 00,0 5,,8 5,6 6, 5,,9 0,9 0, " 00,0 6,8 6, 6, 8,6 6,9,9,9, 707 " 00,0,5 6,0 7,9 8, 8,,,,5 0, 7579 " 00,0,5,0 7,0 9, 7,9,,8,6 80 år og over 00,0,, 7, 7, 8,8,6, 5, SYEHUS I OPPLAND Alle pasienter 00,0 6,5 5,,7 6, 5,5,,7, 0,0 0 år 00,0 8,5 0,,,6,8 0,5 0,7' 0, 5 " 00,0 75,5 6,5,6, 0,9 0,, 0, 5 " 00,0 5,7 0, 8,9,,9 0,9 0,5 0,5 5 " 00,0 5,9,5 9,0,6,5 0,9,0 0,7 5 " 00,0 5,9, 9,,,9,5,, 59 " 00,0 9,0,, 5, 6,0,,0, 505 " d 00, 0, 5,0, 7,5 5,5, 9,, 5559 " 00,0,5 5,0,9 8, 7,0,,5 0,7 606 " 00,0 5, 6, 5,9 8,7 7,0,,,5 0, 6569 " 00,0,,8 5,6, 8,,,,6 707 " 00,0 9,9 5, 6, 0,7 9,5,7,6, 0, " 00,0 8,, 6,5,8,7,8,0,6 0, 80 år og over 00,0 7,6,5 6,7 9, 0,6,6,5,0 0, SYEHUS I BUSERUD Alle pasienter 00,0 7,0 6,9 0,5 5,6 5,,0,5, 0,0 0 år 00,0 75,7,7,9,5,9 0,5 0,5 0, 5 " 00,0 7,7,,,, 0,,6,6 5 " 00,0 5,8 8,0 6,,6, 0, 0, 0, 5 " 00,0 9, 9,7 7,0,9, 0,5 0, 0, 5 " 00,0 57,0 5,0 9,8,7,5, 0,7 0, 0,0 59 " 00,0 55,8, 0,,0,7,, 0,5 505 " 00,0 5,6,5 0,6 6, 5,0,6,, 5559 " 00,0,5,, 0 8,5 6,6,, 0,7 606 " 00,0 7,7,0 5, 9,6 8,5,9,5, 0,

20 Tabell 5 (forts.). Avsluttede avdelingsopphold for pasienter i ulike aldersgrupper,etter liggetid. Prosent. ',n fylker) 9 Alder ved utgangen av året Avdelingsopphold i alt Liggetid i dager Over, 65 SYEHUS I BUSERUD (forts.) 6569 år 707 " 7579 ' 80 år og over 00,0 5,6,,9, 9,,5,6,9 00,0 0,, 6, 0, 0,,8,8, 0, 00,0 8,9,8,5 9,8, 5,,0,6 0, 00,0 8,7,, 9,,7 5,,8,7 SYEHUS I AUSTAGDER Alle pasienter 0 år 5 " 5 " 5 " 5 ' 59 " 505 " 5559 ' 606 " 6569 " 707 " 7579 " 80 år og over 00,0 9,5 5, 0,7 5,,7,7,5, 0, 00,0 7, 7,8,,9, 0,9, 0,6 0, 00,0 7,7 6, 6,,, 0,6 0,5 00,0 56,9, 6,6,, 0, 0, 0, 00,0 57,0,9 6,,, 0, 0, 0, 00,0 58,8,9 8,,,8 0,5 0, 0, 00,0 7, 6,8,9,8,5 0,6, 0,9 00,0 8, 6,, 5,6,8,, 0,6 00,0 5, 6,9, 6, 5,,9,9 0,5 00,0 9,6 5,0 6,9 7,9 7,,8,0 0,6 0, 00,0 6,,8 6, 0, 8,5,8,5,0 00,0,0,9,8 9,5 9,,9,, 0, 00,0,9, 6,5 9,5 0,0,,, 0, 00,0 9, 0,8 6,0 9, 0, 5,,5, 0,5 SYEHUS I VESTAGDER Alle pasienter 0 år 5 " 5 " 5 " 5 ' 59 " 505 " 5559 " 606 " 6569 " 707 " år og over 00,0 6, 8,0,0 5, 5,0,8,6, 00,0 6,6,9 5,5,8,,0 0,5 0,5 00,0 57,5, 5,, 0,8 0, 0,9 00,0 5,8 8, 6,,8, 0, 0, 0, 00,0 5,5 5,0 6,0,7,7 0,6 0, 0, 00,0 57,6, 9,7,6, 0,9 0,5 0, 00,0 50,,,6,7,9,5, 0,9 00,0,6,5 5,6 6, 5,8,7,8 0,9 00,0 0,7 5,0 5, 8, 6,9,9,, 00,0 9,8 0,8 5,0 0,0 8,,,6, 00,0 9,9, 7,0 0,6,,,8,9 00,0 0,6, 6, 9,8 0,,8,0, 00,0 8,0, 6,7,,0,0,,8 00,0 7,0, 7,0 8, 0,,6 5, 5,5 SYEHUS I ROGALAND Alle pasienter 0 år 5 " 5 " 5 " 5 ' 59 " 505 " 5559 ' 606 " 6569 " 707 " 7579 ". 80 år og over 00,0 5,6,6 0,6,5,9,9,5, C),0 00,0 68, 9, 6,0,6, 0,8 0,5 0, 00,0 67,7 0, 5,8,8,6 0,8,0, 0, 00,0 6,6 6,6 5,,8,7 0,7 0,6 0,8 00,0 6, 6, 7,,,6 0,6 0, 0, 00,0 56,,5 9,9,,5,0, 0,5 00,0 5,,,,7,6, 0,9 0,7 0, 00,0 7,7 5,, 5,7,7,6, 0,6 00,0 0, 5, 5,8 6, 5,5,,, 0, 00,0 9, 6,0 5, 7, 5,,5,0, 00,0,0 5,5 7,7 8, 7,,8,6, 00,0 9,0 5,5 8, 9, 8,,,,5 0, 00,0 9,5,7 7,7 7,8 9,8,,6,6 00, 0 9,7,7 5,9 9, 8,6,,,

21 Tabell 5 (forts.). Avsluttede avdelingsopphold Prosent. (C fylker) Alder ved utgangen av året Avdelingsopphold i alt 0 for pasienter i ulike aldersgrupper, etter liggetid. Liggetid i dager Over 65 SYEHUS I SØRTRØNDELAG Alle pasienter 00,0,6 7,, 6, 5,,0,7,6 0,0 0 år 00,0 65, 9, 6,5,9,,, 0, 5 " 00;0 6,9, 5,9,7,,0 0,7 0, 5 " 00,0 7, 7,5 8,7,8,9 0,9 0,6 0, 5 " 00,0,6 0, 0,,,8,0 0,7 0, 5 " 00,0 7,9 6,,6,8,8,5, 0,6 59 " 00,0 5,,9,5 5,8,,8, 0,9 505 " 00,0 6,,,9 6,7 6,5,, 0, " 00,0,,,9 8, 6,8,,7,7 606 " 00,0 7,9,8,8 8,8 8,,6,7,9 0, " 00,0,0, 5,8 0,0 8,7,,8, 707 " 00,0 6,7 0,7 5, 9, 8,8,9,,8 0, 7579 " 00,0 0,7 0, 5,8, 9,6,,8, 0, 80 år og over 00,0,6, 7,0 0,5 0,8,6,8 7, 0, SYEHUS I NORDTRØNDELAG Alle pasienter 00,0 9,5 0,0, 6,9 6,,, 0,8 0 år 00,0 69, 7,5 7,,,7, 0, 0,6 5 " 00,0 6,,9 6,,9, 0, 0, 0,8 5 " 00,0,, 7,,,7 0, 0,7 0, 5 " 00,0,9,6 8,,9,,0 0,7 0, 5 " 00,0 5, 9,6, 6,5 5, 0,9 0,9 0, 59 " 00,0,7 6,9 5, 7,0 5,,6, 0,6 505 " 00,0 0,9 5,6 6,8 5,8 6,9,5, 0, 5559 " 00,0,7 7,0 8,0 9, 8,,6,6 0,9 606 " 00,0 9,5 7,8 8,7 0, 7,6,,9, 6569 " 00, 0 5, 9,5 8,, 9,5,7,0 0,7 707 " 00,0,0,9 0,5,,,,9, 7579 " 00,0,7,6 0,0 0,, 5,8,7,7 80 år og over 00,0 7,7,0 6,7,8,,,,8 SYEHUS I TROS Alle pasienter 00,0 9, 7,, 5,0,,,0 0,7 0,0 0 år 00,0 67, 8,9 6,9,8,0, 0,9 0, 5 " 00,0 70,6 8,6 5,9,0, 0,6 0,7 0, 5 " 00,0 55,7,9 6,7,0,7 0, 0, 0, 5 " 00,0 5,,9 8,7,6, 0,7 0, 0, 5 " 00,0 5,8 6, 0,9,0,5 0,8 0, 0, 59 " 00,0 5, 5, 0,6 5,, 0,9 0,8 0, 505 " 00,0 5,0 7,, 5,5 5,5,, 0, " 00,0, 6,9,8 8, 5,,, 0, 606 " 00,0 7,0 9,5,7 7, 7,,0,6 0, " 00,0, 9,0 7, 7,8 7,6,,0 0,9 707 " 00,0,0,8 6, 9,9 9,5,5,, " 00,0,0 5, 7,9 8,8 8,6,7,,5 0, 80 år og over... 00,0 5,,9 5,7 9,6 7,8,9,,5

22 Tabell 6. Avsluttede avdelingsopphold og liggedager etter hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. (6 fylker) HEDAR AUSTAGDER Hoveddiagnose Liggedager på =^ror_^i? e Promille avdelingen jønn Opp Opp Pr. (99listen) hold Opp Ligge hold Opp Ligge I alt opphold I alt hold oppi alt hold dager i alt hold dager I alt , 000,0 000, , 000,0 000, ,8 000,0 000, ,8 000,0 000,0 0 Enteritt og andre 0 7,0,7,8 68,,, 8 diaresykdommer 8 5 8,6,5,5 57 7,, 0,9 Tuberkulose i 5,5 0, 0, åndedrettsorganene 8,0 0, 0, 6,5 0, 0, Annen tuberkulose, 7, 0, 0, 5 7,7 0,6, inkl. senf ølger 8,0 0, 0, 9 9,5 0, 0, 67 Rest Andre infeksiøse og 6 5,5, 7,5 56 8,,7,7 5 9 parasittære sykdo mmer 6, 9,9, 55 8,9 7,9 7, 0 Ondartede svulster, 9 inkl. svulster i 5 lymfatisk og bloddannende vev ,7 80, 0, , 59, H ,0 88,8, ,0 7,0,5 8,0 0, Godartede svulster og 7 svulster av uspesifisert 9 0 8,8,,6 9 5,5,5 8, art ,7,, 55 7,9 9,8 9, ,8, 8, 5 0,6 0,, Sukkersyke ,5,6,6 5 7,7 0, 8,, Andre indresekreto riske sykdommer, girnærings og stoff 79 skiftesykdommer ,9 7,6 5, 0,0,9 9,,0,5 5,0 9,6,,5 5, Anemier og andre syk 6 dommer i blodet og 5 5 9,7 6, 6, 7 8, 6,7 5,7 5 bloddannende organer , 5, 6, 85 8,6 7,0 6, ,0 8,,9 7 entale forstyrrelser 90 06,8 0,, ,9 5, 7, 87 9,7 6,7,,7 0, 0, 9 9,0 0, 0,8 8 ultippel sklerose. 66,8,0,6 5 8, 0,5 0, 7,,5,7 5 8, 6, 5, 9 Epilepsi 9 08,,0, ,6,,9 0 Andre sykdommer i det 68 76, 7,7 9, 96,, 6, sentrale nervesystem 58 79,6,7 7, 707 0,8 5,, Sykdommer i nerver og 87 7, 9,8,5 59, 8,8 0,8 9 perifere ganglier ,0,6,9 65,6,5 5, ,5,7 9,0 5,8 7, 7,7 Oyesykdommer ,7 0,7 9, ,0,9 5,8 75 6, na 7 øresykdoner 50 0,9 5,7 0,S 707 9, 5,,7 0 0,8,5 0, ,,8,0 88 ronisk revmatisk N 7 9,9,7,9 85 0,6,6,8 5 hjertesykdom 0 0,8,, 8 9,,9 7,6 9 Hypertensjonssykdommer ,6 7,0 7, 06,6, , 0, 0,8 80 8,8 6,5 5,8, , 5,0 7, 5,7 7, 8, 88 0 Akutt hjerteinfarkt 7 66,,, 09,7,6 9, 5 Andre ischemiske ,0 9,9 8,9 9 7,9 9,6,6 90 hjertesykdommer ,,8 6,6 6,8,0 9,8 arlesjoner i sentralnervesystemet ,8 5,5 50, 95 7,8 6, ,9 7, 7, 96 6,6 5, 68, 06 6,7 Andre sykdommer i ti ,0 6, 7,9 78,0 6, 78, 6 sirkulasjonsorganene , 7, 5,9 8,,6 9,5 7 Akutte luftveisinfeksjoner og influensa 75 57, 8,5, 9 6,7,6, , 8,6 9, ,0 7,8, , 5,7 0,5 0,5 6,7, 5 8 Lungebetennelse 8, 9,,6 69, 7,9 6, Bronkitt, emfysem og ,6 5,6,7 59 7,5 6,, 78 astma 09 8,9 9, 0, 709 9,,,

23 Tabell 6 (forts.). Avsluttede avdelingsopphold og liggedager etter hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. (6 fylker) HEDAR Liggedager Hoveddiagnose å avdelingen Promille jønn (99listen) Opp_ Pr. Opp hold Opp Ligge hold i alt I alt opphold dager i alt hold AUSTAGDER Liggedager Pr. I alt opphold Promille Opp Liggehold dager 50 Hypertrofi av mandler 77 og adenoid vev 79 5 Andre sykdommer i 79 åndedrettsorganene 5 Sår i mage og tolv 6 fingertarm 89 5 Blindtarmbetennelse Leverkirrose 59 Nefritt og nefrose... 8 edfødte misdannelser 88 Brudd av lårhalsen Andre benbrudd 95 5, Brokk og tarmslyng Gallesten og galle 5 blærebetennelse Andre sykdommer i for 00 døyelsesorganene Stein i nyre og urinveier 7 6 Pyelonefritt, blærekatarr og andre sykdom 7 mer i urinveiene 9 6 Prostatahypertrofi 5 6 Andre sykdommer i kjønns 67 organene og sykdommer i 79 brystkjertelen 9 68 Toksemier i svangerskap og barselseng 5 69 Andre komplikasjoner under svangerskap ' Abort 876 ^^ 7 Fødsel uten komplikasjoner 6 7 Fødsel med komplikasjoner 7 omplikasjoner i barselseng unnt. toksemier 7 75 Sykdommer i hud og underhud 7 79 Sykdommer i skjelettmus 56 8 kelsystemet og bindevev Særskilte årsaker til perinatal sykelighet og 0 dødsfall agesmerter Andre symptomatiske diagnoser og ubestemte 808 tilstander Brudd av skallens 6 knokler ,,0 7, 0,9 8,7 6,5 8,9,7,, 6,9, , 5, 6,8 6, 7, 9,,5,9 68 0, 8, 0, 6 77,6,7 99, 7, 9, ,9 5, ,,0 9, ,7, , 7,8 7, ,5 8,5 77 5,8, 6, , 6, 86 7, 9,7 8, 5 560,0 7,9 88,5,5, 5 5,, 8,6,, 0,,6 08,9 6,, 50 66,5 0, 87, 9, 8, ,0 0, ,,9, , 0,6 8 9,,, ,6 6, 6 0,,7 5, ,,6 6,0,, ,8, 776 5,8 5, 9, ,, 85 6,6 6,0, ,, 689 9, 8, 8, 5 69, 0,6 57 9,0 0,6, 70 90,9 0,9 966,7 8,6 5, ,8,7 6,5 0, 7,6 7 9,0,9 5 68, 08,7 56, ,7 8, 50 9,9, 5,0 76 7,7, ,,7 0, ,7 0, 58,9 7,7, ,6 6,8 05 7,5 9,8 0e to , 9,5 59 0, 9,, 090 7,6, 6, 0,6 0, 7,9, 90,5 7,7, ,6, 966, 6, 9, ,0 9, 5 8,0 6,7 5, ,6 0,6 9 9, 8,6, 5,6,9 7 5,8,0 8, ,9 9, 6 5, 5,7, , 0,9 9 9,0,8, 56 7,9, 689 8,8 6, 6,8 0 0,5,7 55, 6,9, 6 5, 6,5 5,0 5,, 6,8 6, ,9 9, 57, ,9 96, 5 8 6, 70,7 5, ,8 76,0 6,9 7,, ,7, 5,,0, 7 7,9,6 9,7,9 0, 888, 8,6 6 89, 0,9 6, ,0 5,8 79, 5, 5, 67 5,, 9,9,7,8 7 6,, 9, 0,5 6,9 8,,9 6, 8,6,8 6, 8,9 7,,8,0 7,5 8, 8,,6,5,,9,,,0 6, 8,,8 7,0 6,9 89, 7, 0,5,9, 9,7 5,5,5 9,0 5,0 6,,,6 57,6 5,0,, 8, 5, 6, 7,

24 Tabell 6 (forts.). Avsluttede avdelingsopphold og liggedager etter hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. (6 fylker) Hoveddiagnose på avdelingen (99listen) jønn Opphold i alt HEDAR Promille Liggedager Pr. I alt opphold Opphold Liggedager Opphold i alt AUSTAGDER Promille Liggedager Pr. I alt opphold Opphold Liggedager 90 Hjernerystelse ,9 5,0 9 Andre indre hjerneskader og skader av 568,9,6 6,9 06,,7 6, indre organer 76 6,9 0,9 0, , 0,9, 9 Forbrenninger ,7,9 9 Andre skader ved ulyk 96 ker, forgiftninger t 6 0,6 5, 5, , 50, 6,7 eller vold ,5 6, 7, 0 9 8,5,7 8,9 97 edisinsk og kirurgisk 6 85,7 6,9, 9, 0,0, etterbehandling 8 7,6,9, , 7,0,9 98, Tilfelle uten symp 99 tomer eller aktuell 7 9,0 5,, 6,0,5,7 sykdom 7,,, 59 55,5,6 8,8, 8,5, 0,8, 5,,, ,6,9 5, 6, 0,0 6,,, 9,, 6,7 0,9 VESTAGDER ROGALAND Liggedager Promille jønn Liggedager Promille Opp Opphold Opp Ligge hold Liggei alt hold hold dager i alt hold dager I alt or. I alt or. hoed 8 78 I alt , 000, ,8 000,0 Enteritt og andre 5 0,5 5, diaresykdommer 7 57,, Tuberkulose i ånde ,, drettsorganene 76,0 0, Annen tuberkulose, 8 90,7, inkl. senf ølger ,6 0,8 Rest Andre inf eksiøse og ,0, 9 parasittære sykdommer , 9, 0 Ondartede svulster, 9 inkl. svulster i lymfatisk og blod , 6,6 dannede vev ,9 5,7 0, Godartede svulster og svulster av ,9 9,6 uspesifisert art 9 6 5,5 5,7 0 Sukkersyke 06 0,, 6 695,5,0, Andre indresekreto riske sykdommer, ernærings og stoff 8 8,,5 skiftesykdommer ,5 0, 5, Anemier og andre syk 6 dommer i blodet og 60 8,6 5,0 bloddannende vev ,,9 7 entale forstyrrelser ,0, , 8,8 8 ultippel sklerose 6 77,8 0, ,8 0, 9 Epilepsi 00 8,7,7 5 6,7,0 0 Andre sykdommer i det 6 5,9,7 sentrale nervesystem ,, 000, ,7 000,0 000,0 000, ,9 000,0 000,0, 50 9,,,5, ,,,9,0 8 5, 0,5,8, ,0 0,,,5 9 8, 0,6 0,9 0, ,7 0,7, 9, , 9,8 9, 0, , 7, 7,5 00, 0 066,7 67,6 95,6 87, ,9 5, 8,9 6, ,9 0, 7, 6, 70 6,,7,0, ,9 0, 0,5 6,9 88 0, 8,7,0, ,,9, 8, ,8 9,7 0,7, ,,9 5,, ,7 5,,9 70, ,9,5 67,8 7, ,9 8,5 76, 0,9 0 5,6,, 0, 5 50,6,,8, , 5,0,7, ,0,,, ,9 5,9,0 5, ,,5 8,

25 Tabell 6 (forts.). Avsluttede avdelingsopphold og liggedager etter hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. (6 fylker) VESTAGDER ROGALAND hoveddiagnose Liggedager Promille Liggedager Promille på avdelingen jønn Opp Pr.Opp Pr. (99listen) hold I alt o _ Opp Ligge hold Opp Liggei alt hold hold dager i alt hoed hold I alt o dager Sykdommer i nerver og 0 7,9 5,0,8 56 9, 0, 9,8 perifere ganglier ,,, ,8 5,0 5, Øyesykdommer 85 00,8 0,0, ,0, 6, ,9 8, 9, , 9, 5,8 6,resykdoØner ,7 0, 5, , 7,, ,0 6,9 5, ,7 8,6 6,5 8 ronisk revmatisk ,,, 5 9,,0,9 hjertesykdom ,8, 5, ,,5, 9 Hypentensjonssykdoororer 0 Akutt hjerteinfarkt ,6 7,, ,,9, , 5,6 6, ,,6 5, , 9,5 55, ,0 0,0 9, 9 6,,7, ,,9 9,0 Andre ischemiske hjerte 5 5 0,0 5,, ,6,, sykdommer 9 676,,0 6, ,0,6,7 arlesjoner i sentral ,9 8,8,0 8 8, 5, 8,8 nervesystemet ,9,7 7, ,,5, Andre sykdommer i sir , 7, 5, , 58,5 68, 6 kulasjonsorganene 0 8, 5,, ,5,5 8,6 7 Akutte luftveisinfek 9 58,9, 5, 7,,7 5,0 sjoner og influensa ,0 5,8, 9 78,7 6,0,5 8 Lungebetennelse 0 050,6 6,5,7 56,0,, 6 7,9 0, 7, 8 8, 0,,7 9 Bronkitt, emfysem og 5 8, 9,8 6,0 7 9,0 5,9,8 astma 67 5,0,6, , 8, 7,5 50 Hypertrofi av mandler ,5, 7, , 5,7, og adenoid vev , 5,7, ,,7, 5 Andre sykdommer i ånde 87 0,,, 05 6,0,6 5, drettsorganene 79 0, 6,9 0, 0 8 8,,8, 5 Sår i mage og tolvfingertarm 5 Blindtarmbetennelse 8 85, 7,5, , 7,0 9, ,5,9 8,7 57,8 5, 8,0 85 7,5, 9, ,5, 7, , 7,6 7,9 8 6,6 5,7, 5, , 6,,7 59 5, 9, 7, 55 Brokk og tarmslyng , 7, 8,6 89 6,9 8,8 6,8 56 Leverkirrose 8 9, 0,9, 89 0,6 0,9,0 7,0 0, 0, 5, 0,6,7 57 Gallesten og galle 65 9, 7,7, 56, 7,5 0,. blærebetennelse ,6,8 6, 8 9,9 0,6 7,6 58 Andre sykdommer i ,0 8,, ,8 5,0 5, fordøyelsesorganene ,9 5, 9, ,5,6 6,0 59 Nefritt og nefrose 5,5,6, ,0,0 5, 69 5,8,0 0,7 80,9 0,6 0,9 60 Stein i nyre og urin 8 0, 5,6 5, , 0,7 7,0 veier ,7,7 5, ,,,8 6 Pyelonefritt, blærekatarr og andre sykdommer 7 80,0 8,6 9, , 0,9 0,5 i urinveiene ,,, ,6 6,0 5, 6 Prostatahypertrofi ,5,,7 7,8, 9,0 6 Andre sykdommer i 67 kjønnsorganene og syk ,0 7, 0, 50 0,, 7,6 dommer i brystkjertelen 07,7 05,6, ,7 9, 8, 68 Toksemier i svangerskap og,barselseng 5 9 0,0,9, ,5 6,8 7, 69 Andre komplikasjoner under svangerskap , 7,0 5, ,7 6,6 0,6 70, Abort , 5,0 0, 9 0,5 55, 5,7

26 Tabell 6 (forts.). Avsluttede avdelingsopphold og liggedager etter hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. (6 fylker) 5 Hoveddiagnose på avdelingen jønn (99listen) Opphold i alt VEST AGDER Promille Liggedager Pr. I alt opphold Opphold Liggedager Opphold i alt ROGALAND romi le Liggedager Pr. I alt opphold Opphold Liggedager 7 Fødsel uten komplikasjoner 7 Fødselmed komplikasjoner 7 omplikasjoner i barselseng unnt. toksemier 75 Sykdommer i hud og 78 underhud 79 Sykdommer i skjelett 8 muskelsystemet og bindevevet 8 edfødte misdannelser 8 Særskilte årsaker til perinatal sykelighet og dødsfall 85 agesmerter 86 Andre symptomatiske diagnoser og ubestemte tilstander 87 Brudd av skallens knokler 88 Brudd av lårhalsen 89 Andre benbrudd 90 Hjernerystelse 9 Andre indre hjerneskader og skader av indre or ganer 9 Forbrenninger 9 Andreskader ved ulykker, 96 forgif tvinger eller vold 97 edisinsk og kirurgisk etterbehandling 98, Tilfelle uten symptomer 99 eller aktuell sykdom , 68,, ,9 8,5 0, ,6,5, ,9,, 8,0,8 0,8 8,8,8 0,7 97 7,,, ,5 0,7 0, , 6,, ,9 8, 8, ,0 6,7 5, ,5 5, 67, ,8 6,7 5, , 8, 7, ,5 7, 0, , 6,8 6, , 7,9 6, ,8 7, 5, , 6,, ,6 6,, 5 605,,7 6, ,9 7,6 6,7 9,8,0,5 0, 6,9, ,8 5,, , 6,0, ,0 88,9 5, ,6 0, 69, ,5 77, 8, , 70,8 56, ,7, 6, ,7 0, 0, ,,5, ,,0, , 9, 8, , 7,8, ,,6 6, ,,9,5 8 87,7 8,7, , 6,5 6,5 7,6,, ,6 9,,8 9 68,,5 7, 55,8 6,, 95 08, 8,, 7,, 7, ,8,,7 77 9,9 5, 6, ,8 0,9 0,7 6 0, 0,6, 9,7,, ,9,8 5, 67 8,,,7 5 69,6,,6 7 5,5 50,8 7, ,7 57,6, ,9 5,0 6, ,9,8, ,0,5 6, ,7 5,7 5, ,5 7,0 0, ,,,8 5 7, 5, 7, 8 9 8,0 7,8 6, ,5,, ,9 7,,9 jønn SØRTRØNDELAG Promille Opphold i alt Opphold i alt NORDTRØNDELAG Liggedager Pr. I alt opp hold Promille Liggedager Pr. I alt opphold Opphold Liggedager Opphold Liggedager I alt ,5 0,9 000,0 000,0 000,0 000, , 9,5 000,0 000,0 000,0 000,0 Enteritt og andre dia resykdommer Tuberkulose i ånde drettsorganene Annen tuberkulose inkl. senfølger Rest Andre infeksiøse og 9 parasittære sykdommer , 7, 8, 9, 7, 8, 0,9,,,6,5 0,5 0,6 0,7,,8,7,8,, 0,9,,8, , 5, 6,0 9,5,0 8,5 9,,7,8 0, 0, 0,, 9,5,5,5 0, 0, 0,,7 9,

27 Tabell 6 (forts.). Avsluttede avdelingsopphold og liggedager etter hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. (6 fylker) Hoveddiagnose på avdelingen jønn Opp (99listen) hold i alt 6 SØRTRØNDELAG NORDTRØNDELAG. Liggedager Pr. I alt opphold Promille Opp Opp Ligge hold hold dager i alt Liggedager Pr. I alt opphold 0 Ondartede svulster, 9 inkl. svulster i lymfa 5 8 8,8 9,5 06, ,6 85, risk og bloddannende vev , 66, 86, ,7 60,0 0, Godartede svulster og svulster av uspesifi 0 0,6,, ,8,5 sers art , 6,8, ,8, Sukkersyke ,, 6, ,7 0, ,5,5 0,6 07 8,9,9, Andre indresekretoriske sykdommer, ernærings ,9 7,6 5, , 7, og stoffskiftesykdommer 9,,0 9, , 7, 5, Anemier og andre syk 6 dommer i blodet og ,9 7,8, 8 55,0 5, bloddannende organer ,5 7,5,5 5,7,9 7 entale forstyrrelser. 8 ultippel sklerose. 9 Epilepsi ,0 7, 6,, 7,6 5, ,8 6, Promille Opp Liggehold dager 8,, ,9,5, 0 0,0,9 7 9,,7, 5 59,8 0, ,7 7,,9 8 5,7, ,8,,0 5 8, 5,9 0 Andre sykdommer i det 55 98,8 9,5, 5 5 8,6 7, sentrale nervesystem 86 0, 5,, 5 596, 5,0 Sykdommer i nerver og , 8,6 7, 5 59, 7, perifere ganglier 5 9 9,7 5,,7 06 9,6,6 Øyesykdommer..., 9 9 9, 7,5, ,8, ,,0, ,7 8,0 6, Øresykdommer ,7,9 0, ,7, ,9 9,6 8, , 0, 8 ronisk revmatisk 8 9, 5,0 5, 98 8,9,5 hjertesykdom 67 97,8,, ,, 9 Hypertensjonssykdommer 0 Akutt hjerteinfarkt ,, 6,8 5, 5,9 6, , 7,7 8, 6, , 0, 8, ,8 0, , 0, 5, 77,5,5 Andre ischemiske hjerte , 6,7, ,6 9, sykdommer 0 8,9 9,8 6,9 5 75,. 6, arlesjoner i sentral 8 0 7,,5 60, ,9 7,7 nervesystemet , 6, 70, , 7,7 Andre sykdommer i sirku , 9,9 6,0 796,,5 6 lasjonsorganene 88 80,9 8,9 9,7 0,7,5 7 Akutte luftveisinfek 0,,9 5,9 5 07,5 5, 6 sjoner og influensa.o , 7,8,8 8 5, 9,0 8 Lungebetennelse 50,,0 6, ,,9 80,5 8, 0, 88 05,0 9,8 9 Bronkitt, emfysem og 5 6,9 5,, 0 0 8,6 8,9 astma 9 70,7,, ,0 7, 50 Hypertrof i av mandler 8 5 6,,, ,5,8 og adenoid vev 8 9 6,9, 0, ,8,7 5 Andre sykdommer i ånde , 5,8, ,,5 drettsorganene 5 655,0 6,9 7, , 6, 5 Sår i mage og tolv 75, 0,7, ,,5 fingertarm ,, 5,7 5 56,5 5,0 5 Blindtarmbetennelse , 5, 5, Brokk og tarmslyng ,8,,0 55 6,7, ,5 9,5 7, ,,0 56 Leverkirrose ,,6, 7,7, 0,7 6,7,8,9, ,9 8, 5,8,9,5, 0,8,0,6 80, 8,8 9,8 0, 6, 6, 8, 6,0 5, 66,7 5,5,9 0,7, 5, 6,0 7,0 7,9,6 5,0,8 8,0 8,,, 8,8,9 5, 0,7 0, 0,5 7,7 8,7 50, 8,8 5,,9,9, 6,0 6,0 6,9 7, 9, 5,6,8 6,6, 9,8 0,6 9,5,,6

28 7 Tabell 6 (forts.). Avsluttede avdelingsopphold og liggedager etter hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. (6 fylker) Hoveddiagnose på avdelingen jønn opp (99listen) hold i alt SØRTRØNDELAG NORDTRØNDELAG Liggedager Pr. I alt opphold Promille Opp Opp Ligge hold hold dager i alt Liggedager Pr. I alt opphold Promille Opp Liggehold dager 57 Gallesten og galle 0 765,6 8,6 0, 87 8,,8 6, blærebetennelse 808,6 0,, ,0, 5,6 58 Andre sykdommer i for ,6 6,7 9, ,7 9, 7,8 døyelsesorganene 86 6,0 7,7 7, , 6,5 8,5 59 Nefritt og nefrose ,,6 6, 5,6 7,, ,,, 8 00,5 0,9, 60 Stein i nyre og 699 7,0,8 9, ,0,,5 urinveier 9,9 5,6 5, ,7 6, 6,5 6 Pyelonefritt, blærekatarr og andre sykdommer i ,,6 0, , 0,6,8 urinveiene ,8 5,9 6, ,0 8,8,8 6 Prostatahypertrofi ,6 6,0 8, ,9 0, 5,5 6 Andre sykdommer i kjønns 67 organene og sykdommer i ,0 5, 7, , 7,6 0,6 brystkjertelen ,7 8,7 50, ,0 6, 7, 68 Toksemier i svangerskap og barselseng ,5 7, 8, , 5, 5,9 69 Andre komplikasjoner under svangerskap , 0,0 5, ,8,8 9, ' Abort 0 79, 6, 0, 56 9,8 57,,7 ^^ 7 Fødsel uten komplikasjoner ,5 9,5 9, ,7 9,6, 7 Fødsel med komplikasjoner , 0,9,9 05 9,5,, 7 omplikasjoner i barselseng unnt. toksemier. 8 6,7 0,8 0, ,,7, 75 Sykdommer i hud og 0 59,9 8,6 6, ,7 0, 9,9 78 underhud 88 5,6,, 6 78, 7, 9, 79 Sykdommer i skjelett 8 muskelsystemet og 976 7,7 59,7 66, ,5 76, 85,7 bindevevet ,0 7,7 65, ,8 66, 0,7 8 edfødte misdannelser ,7, 6,0 69 5, 6, 8, , 9, 7, ,9 8, 8,7 8 Særskilte årsaker til perinatal sykelighet 08 9,9 6,6 8, ,5,7 6,6 og dødsfall ,7 5,7 5, 7,5, 5,5 85 agesmerter 88 6,0 5,,5 79 7,7 0,7,9 609, 6,5, ,5,5 6,7 86 Andre symptomatiske diagnoser og ubestemte til ,9 67,6 50, , 7,6 5,0 stander , 6,8 6, ,9 55,7 0,6 87 Brudd av skallens 9 0 6,9 9, 6,0 58 7,5 7,8 9,6 knokler ,,, ,6,,5 88 Brudd av lårhalsen 89 Andre benbrudd 90 Hjernerystelse 65 00, 0,, , 0,8 0, ,9 8,0 6, ,6 8,5 8, , 0, 9, 5 95,,6 55, ,9 0,6 6, 08 56,, 9,7 0 85,7 9,0, ,,6 9, 60 5,8 7,,9 95 9,7 0,5 5, 9 Andre indre.hjerneskader 5,5 7,0 8, 7 0 7,8,7,8 og skaderuv indre organer 78 8,7,9, 7,,,6 9 Forbrenninger ,5,, 5 8,9,,0 00, 0,6, 0,,,5 9 Andreskader ved ulykker, ,7 9,5, , 5,,5 96 forgiftninger eller vold ,, 6, ,8,, 97 edisinsk og kirurgisk 0 7,7 0,6 0, 9,5,9,7 etterbehandling 70 5,0 0,6 0, 08 5,0,7, 98, Tilfelle uten symptomer ,6 9,, 6 5, 8,7, 99 eller aktuell s kdom ,,5,8 9 7,9,5,

29 8 Tabell 7A. Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. HEDAR Alder ved utgangen av 978 Opp hold Hoveddiagnose Opp Alder 80 av jønn på avdelingen hold under år sluti alt ar tet 9_ (99listen) ar o og ar ar ar ar ar ar ar ar ar ved over død I alt Enteritt og andre diaresykdommer... Tuberkulose i an dedrettsorganene. Annen tuberkulose inkl. senfølger.. Rest Andre infeksichse 9 og parasittære sykdommer 0 Ondartede svulster, 9 inkl. svulster i lymfatisk og blod dannende vev 0, Godartede svulster og svulster av uspesifisert art Sukkersyke, Andre indresekreto riske sykdommer, ernærings og stoffskiftesykdommer 5, Anemier og andre 6 sykdommer i blodet og bloddannende organer... 7 entale forstyrrelser... 8 ultippel sklerose 9 Epilepsi 0 Andre sykdommer i det sentrale nervesystem Sykdommer i nerver og perifere ganglier 5 øyesykdommer 6, Øresykdommer...,, ronisk revmatisk hjertesykdom 9 Hypertensjons sykdommer 0 Akutt hjerte infarkt Andre ischemiske hjertesykdommer arlesjoner i sent ralnervesystemet. Andre sykdommer i 6 sirkulasjonsorga nene 7 Akutte luftveisinfeksjoner og influ ensa

STATISTIKK FRA DET ØKONOMISKE OG MEDISINSKE INFORMASJONSSYSTEM

STATISTIKK FRA DET ØKONOMISKE OG MEDISINSKE INFORMASJONSSYSTEM RAPPORTER FRA STATISTIS SENTRALBYRÅ 9/0 STATISTI FRA DET ØONOISE OG EDISINSE INFORASJONSSYSTE ALINNELIGE SOATISE SYEHUS 9 OSLO 99 ISBN 8098 FORORD Vedlagte tabeller er utarbeidd på grunnlag av anonymiserte

Detaljer

I0 77/2,5,22. juli 1977 ØMI - STATISTIKK 1975 FOR ALMINNELIGE SOMATISKE SYKEHUS I NNHOLD. Side 1 Omfang og definisjoner 2 Tabellregister 3

I0 77/2,5,22. juli 1977 ØMI - STATISTIKK 1975 FOR ALMINNELIGE SOMATISKE SYKEHUS I NNHOLD. Side 1 Omfang og definisjoner 2 Tabellregister 3 I0 77/2,5,22. juli 977 ØMI STATISTIKK 975 FOR ALMINNELIGE SOMATISKE SYKEHUS I NNHOLD Side Omfang og definisjoner 2 Tabellregister 3, Ikke for offentliggjøring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan

Detaljer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer Europeisk kortliste for dødsårsaker (COD-SL-2012) Omkodingen fra ICD-8/-9/-10 følger Eurostats liste. Omkodingen fra ICD-6/-7 er utarbeidet internt ved FHI. KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD-10

Detaljer

PASIENTSTATISTIKK 1990

PASIENTSTATISTIKK 1990 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 92/10 PASIENTSTATISTIKK 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3654-1 ISSN 0332-8422 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste EMNEORD Helseinstitusjoner

Detaljer

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 11.04.2016 Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2014 For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Linda Leivseth SENTER FOR KLINISK DOKUMENTASJON OG EVALUERING (SKDE) 0 Innhold Bakgrunnsinformasjon

Detaljer

Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda Kjell Solstad juni 2014

Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda Kjell Solstad juni 2014 Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda 2010-2013 Kjell Solstad juni 2014 Bruk av Ålesund og Volda sjukehus for døgnpasienter bosatt i Sogn og Fjordane 2010-2013 etter bostedskommune. Prosentandel sykehusopphold

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11 Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 2.11.11 Lister ernæring & mestringsteam 1 Arbeid i regi av Helse Sør-Øst SSHF er pilot i utvikling av analysemodell for pasientstrømmer

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH. Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH. Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH Juni 2016 Kjell Solstad Oversikter for døgnopphold Antall og prosentandel episoder Ved NLSH Lofoten 2014 etter inntaksmåte og behandlingsnivå Datakilde:

Detaljer

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2015 For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Oppdatering av «Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2014 - For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad Endringer i forhold til tilsvarende oversikter fra juni 2016 Presentasjonene her er innholdsmessig

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad Oversikter for døgnopphold Antall og prosentandel episoder ved UNN Narvik 2014 etter inntaksmåte og behandlingsnivå

Detaljer

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2.

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2. Årgang 1, nummer 2 Som vi ser av graf 1 er det stadig flere pasienter fra Sarpsborg som behandles i spesialisthelsetjenesten. Det har vært en økning både i 1. og 2. ial for perioden. Spesielt er økningen

Detaljer

INFORMASJON VED UTSKRIVELSE ER VI GODE NOK?

INFORMASJON VED UTSKRIVELSE ER VI GODE NOK? INFORMASJON VED UTSKRIVELSE ER VI GODE NOK? Samhandlingsseminar 04.06.19 Torunn Nesset, Samhandlingsrådgiver, Diakonhjemmet Sykehus DETTE HAR JEG TENKT Å SI LITT OM: PLO-kommunikasjon generelt Utskrivningsrapporter

Detaljer

Hjerte- og karregisteret. Appendiks Dødsårsaker 2014

Hjerte- og karregisteret. Appendiks Dødsårsaker 2014 Hjerte- og karregisteret Appendiks Dødsårsaker 2014 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Område 3 Avdeling for helseregistre 12. desember 2015 Tittel: Hjerte- og karregisteret Appendiks - Dødsårsaker

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik. Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik. Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik Juni 2016 Kjell Solstad Antall og prosentandel episoder 2014 ved NLSH Lofoten og UNN Narvik etter DRG-type og behandlingsnivå Datakilde:

Detaljer

Sykehuspasientene Hjerte- og karsykdom vanligste årsak til innleggelse

Sykehuspasientene Hjerte- og karsykdom vanligste årsak til innleggelse Elin Skretting Lunde Sykehuspasientene Hjerte- og karsykdom vanligste årsak til innleggelse I løpet av 1990-tallet har antallet sykehusopphold økt for hele befolkningen. Mest markert er økningen blant

Detaljer

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Marta Ebbing Prosjektleder, Hjerte og karregisteret Gardermoen, 30. november 2012 Hjerte og karregisteret HKR etableringen Politisk arbeid Lov 03/10 Forskrift

Detaljer

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2017

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2017 Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 217 Brukerveiledning Administrative data antall innleggelser Innleggelser etter hvor pasient kommer fra og hvem som har henvist Innleggelser etter tid

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av Marianne.Lindbøl@nav.no, 26.09.2012. // NOTAT Diagnosen angir den medisinske

Detaljer

Dødelighetsforskjeller mellom Norge og Sverige. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Dødelighetsforskjeller mellom Norge og Sverige. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Dødelighetsforskjeller mellom Norge og Sverige ii Tittel Dødelighetsforskjeller mellom Norge og Sverige Institusjon Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Ansvarlig John-Arne Røttingen, direktør

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av Marianne.Lindbøl@nav.no, 20.03.2012. // NOTAT Fra 2001-2010 har antall

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2019

Om tabellene. Januar - mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2018

Om tabellene. Januar - mars 2018 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2012 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen og Marianne Næss Lindbøl,

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2012 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen og Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2012 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen og Marianne Næss Lindbøl, 11.12.2014. // NOTAT Sammendrag

Detaljer

Notat. Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby

Notat. Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby v2.2-13.03.2013 Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Fra: Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby Notat Status for kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og August 2016 Kjell Solstad

Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og August 2016 Kjell Solstad Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og 2015 August 2016 Kjell Solstad Døgnopphold ved DMS Nord-Troms, Storslett 2014-2015 Datakilde: Norsk pasientregister

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Samhandlingsstatistikk

Samhandlingsstatistikk Samhandlingsstatistikk Topplederforum i Helse Fonna 5. desember 2012 Jostein.aksdal@haugesund.kommune.no 1 Analysegrupper Samhandlingsutvalget i Helse Fonna har opprettet to analysegrupper: Ei analysegruppe

Detaljer

Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge

Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge Felles styringsindikatorer for helsetjenestene i kommuner og sykehus Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge REINNLEGGELSER- ØHJELP INNEN 30 DAGER Ekstra analyse: 25.04.2012 HELSE

Detaljer

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kirsti Freibu, 75 51 29 66 Bodø, 7.12.2012 Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Bakgrunn og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

KAD Kommunal Akutt Døgnenhet - Trondheim

KAD Kommunal Akutt Døgnenhet - Trondheim KAD Kommunal Akutt Døgnenhet - Trondheim Foto: Geir Hageskal Gaute Skjærseth Lege før turnus, Øya Helsehus Index Samhandlingsreformen Øya Helsehus KAD Kriterier for innleggelse Innleggelser så langt

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

INNHOLD. Nr. 49/90 5. desember 1990. Side. Emne. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050. Retting til SU nr. 47, 1990 1. 22 Dødsårsakene, 1989 2

INNHOLD. Nr. 49/90 5. desember 1990. Side. Emne. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050. Retting til SU nr. 47, 1990 1. 22 Dødsårsakene, 1989 2 Nr. 49/90 5. desember 1990 INNHOLD Emne Side 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050. Retting til SU nr. 47, 1990 1 22 Dødsårsakene, 1989 2 22 Dødelighet omkring fadselen og i ferste leveår, 1989 6

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Rapport 03/2003. Rikstrygdeverket. Utredningsavdelingen Avslag på søknad om Uførepensjon

Rapport 03/2003. Rikstrygdeverket. Utredningsavdelingen Avslag på søknad om Uførepensjon Rapport 03/2003 Rikstrygdeverket Utredningsavdelingen Avslag på søknad om Uførepensjon 1999-2002 1 Forord Denne rapporten omhandler utviklingen av avslag på uførepensjon i perioden 1999-2002. Den bygger

Detaljer

Prioriteringsutvalget 13. febr 2012, Værnes Forklarer ulik helsetjeneste dødelighetsforskjellene mellom norske byer?

Prioriteringsutvalget 13. febr 2012, Værnes Forklarer ulik helsetjeneste dødelighetsforskjellene mellom norske byer? Prioriteringsutvalget 13. febr 2012, Værnes Forklarer ulik helsetjeneste dødelighetsforskjellene mellom norske byer? Jon Ivar Elstad NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalensundersøkelsene ble utført 2. juni 2010 på

Detaljer

Om statistikken Rapport oppdatert:

Om statistikken Rapport oppdatert: AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Januar - mars 2018 Om statistikken Rapport oppdatert: 03.04.2018 "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale

Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale Administrativt samarbeidsutvalg 26.april 2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelingen HNT Agenda Tidligere

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Pasientforløp, SSHF

Pasientforløp, SSHF Møte 1 Pasientforløp, SSHF 2011-2030 1 Arbeidsgruppens mandat Deltakerne i arbeidsgruppene skal med bakgrunn i sin kliniske og administrative erfaring bidra med verifisering av grunnlagsdata og med faglige

Detaljer

INNHOLD. 22Steriliseringer, Sykehuspasientene, Institusjoner for barn og ungdom,

INNHOLD. 22Steriliseringer, Sykehuspasientene, Institusjoner for barn og ungdom, Nr. 36/92 2. september 1992 INNHOLD Emne Side 21 Fødte, 2. kvartal 1992 1 22Steriliseringer, 1991 2 22 Sykehuspasientene, 1991 5 25 Institusjoner for barn og ungdom, 1991 11 41 Jordarbeiding og gjødsling

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden 2011

Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden 2011 Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden I arbeidsrettede tiltak 58 643 60 466 62 052 61 228 61 703 57 622 48 045 53 062 56 429 57 694 Ikke i arbeidsrettede tiltak

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Rapport om svangerskapsavbrudd for Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret)

Rapport om svangerskapsavbrudd for Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) 2013 Rapport om svangerskapsavbrudd for 2012 Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) Rapport om svangerskapsavbrudd for 2012 Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) 2 Utgitt av

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall 1969 Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år -. Antall Hvert 5. år er valgt ut for å vise tallene over en lengre periode I var det totalt 593 selvmord, som inkluderte 403 selvmord blant menn og 190

Detaljer

Prosjekt Lokalsykehusstrategi i Helse Nord

Prosjekt Lokalsykehusstrategi i Helse Nord Prosjekt Lokalsykehusstrategi i Helse Nord Presentasjon av en rapport fra Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) 2008 Møte i prosjektgruppa pp 8. januar 2009 Hva og hvem er SKDE Eid av Helse

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Datakvalitet og validering. Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister

Datakvalitet og validering. Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Datakvalitet og validering Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Agenda Hva er hjertestans Hvorfor dokumentere det vi gjør Hvordan dokumentere Hvordan kvalitetssikre data Hvordan

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 3 Inntekt, trygd og helse

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 3 Inntekt, trygd og helse Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 3 Inntekt, trygd og helse 03.12.2014 Kapittel 3 Inntekt, trygd og helse I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Person- og husholdningsinntekt Trygdeytelser

Detaljer

Samhandlingsreformen med eller uten NAV?

Samhandlingsreformen med eller uten NAV? Samhandlingsreformen med eller uten NAV? Min inngang SAMFUNNS- OPPDRAGET NAV, 01.02.2010 Side 2 Vi har EN viktig felles forbindelse: MÆNNESKAN NAV, 01.02.2010 Side 3 Eksempel: Helse og omsorg For å opprettholde

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

Her er din nye arbeidsgiver:

Her er din nye arbeidsgiver: Design: z:design, Gazette, tekst og produkssjon: Gazette. Her er din nye arbeidsgiver: MER INFORMASJON Generell informasjon om sykehusreformen finner du på følgende nettadresse: www.dep.no/shd/sykehusreformen

Detaljer

Utskrivningsklare pasienter. Helselederkonferansen. Vrådal 16. oktober

Utskrivningsklare pasienter. Helselederkonferansen. Vrådal 16. oktober Utskrivningsklare pasienter Helselederkonferansen Vrådal 16. oktober 1 Utskrivningsklare pasienter 2 UTSKRIVNINGSKLAR PASIENT: Problemstillingene ved innleggelse slik disse var formulert av innleggende

Detaljer

Om statistikken Rapport oppdatert:

Om statistikken Rapport oppdatert: AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Januar - juni 2017 Om statistikken Rapport oppdatert: 04.07.2017 "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no

Detaljer

Om statistikken Rapport oppdatert:

Om statistikken Rapport oppdatert: AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Januar - september 2017 Om statistikken Rapport oppdatert: 10.10.2017 "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du

Detaljer

Endringer i DRG-logikk 2006

Endringer i DRG-logikk 2006 Endringer i DRG-logikk 2006 Øyvind B Hope SINTEF PaFi 1 Hvorfor endringer? Feilkorrigering I et så komplekst system som DRG-systemet, vil det til stadighet oppdages større eller mindre feil. Som regel

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Avdeling for varsler og operativt tilsyn varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Noen utviklingstrekk i norske sykehus de siste 8-10 år

Noen utviklingstrekk i norske sykehus de siste 8-10 år Noen utviklingstrekk i norske sykehus de siste 8-10 år Innsatsstyrt finansiering, statlig eierskap, færre senger og institusjoner Stein Østerlund Petersen SINTEF Helse 1 Viktige endringer: 1 juli 1997:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 69/2018 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Saksnr Utvalg Møtedato 69/2018 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak 69/2018 Orienteringssaker STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 69/2018 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 13.9.2018 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Orienteringssaker

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Benchmark analyse - aktivitet. Drg forum Vårkonferansen 2017/ v Eivind Dalgard

Benchmark analyse - aktivitet. Drg forum Vårkonferansen 2017/ v Eivind Dalgard Benchmark analyse - aktivitet Drg forum Vårkonferansen 2017/ v Eivind Dalgard Sammenligning av aktivitetsdata andel i par drg Påpeke ulikheter/avvik Danner grunnlag for spørsmålstilling om mulig avvikende

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Hva bør pasienten teste selv?

Hva bør pasienten teste selv? Hva bør pasienten teste selv? Steinar Madsen Medisinsk fagdirektør Statens legemiddelverk Optimisme I år 2000 vil de sykdommene som tar livet av flest mennesker slik som hjertesykdom, slag, lungesykdom

Detaljer

Forebygging lønner det seg?

Forebygging lønner det seg? Forebygging lønner det seg? Kjartan Sælensminde, Nasjonal konferanse, Friskliv Læring Mestring, Oslo 19. november 2015 Tittel «Forebygging lønner det seg?» Hva menes med «forebygging»? Alt fra: - Befolkningsrettede

Detaljer

Skadediagnoser som verktøy for å overvåke skadebildet Eksempel: Vestfolds befolkning

Skadediagnoser som verktøy for å overvåke skadebildet Eksempel: Vestfolds befolkning Skadediagnoser som verktøy for å overvåke skadebildet Eksempel: Vestfolds befolkning Temaseminar i Skadeforebyggende forum 29.11.2016 Johan Lund, dr. philos., Universitetet i Oslo Christian Madsen, forsker,

Detaljer

For det var ikke plass til dem i herberget

For det var ikke plass til dem i herberget OVERBELEGG OG KORRIDORPASIENTER I INDREMEDISINSKE AVDELINGER I LANDETS SOMATISKE SYKEHUS. For det var ikke plass til dem i herberget tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 7/2002 JUNI 2002

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Endrings -prosent 4,5 4,5 4,7 4,8 5,0 4,4 1101 Eigersund 4,9 4,8 5,1 5,1 5,3 2,9 1102 Sandnes 4,6 4,7 4,8 4,8 5,2 7,2 1103 Stavanger 4,1 4,2 4,3 4,5 4,7 5,3 1106

Detaljer

Reinnleggelser i somatiske sykehus i 2008 og 2009 analysert med personidentifiserbare

Reinnleggelser i somatiske sykehus i 2008 og 2009 analysert med personidentifiserbare SINTEF A16888 RAPPORT Reinnleggelser i somatiske sykehus i og analysert med personidentifiserbare data Stein Østerlund Petersen SINTEF Helsetjenesteforskning Oktober 2010 Forord Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR BIDRAG TIL BEHANDLING I UTLANDET

KLAGENEMNDA FOR BIDRAG TIL BEHANDLING I UTLANDET KLAGENEMNDA FOR BIDRAG TIL BEHANDLING I UTLANDET The Norwegian Governmental Appeal Board regarding medical treatment abroad KLAGENEMNDAS ÅRSRAPPORT 2000 Klagenemnda for bidrag til behandling i utlandet

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer