Røyken kommune. Årsregnskap 2013 Driftsregnskap Investeringsregnskap Balanse. Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Røyken kommune. Årsregnskap 2013 Driftsregnskap Investeringsregnskap Balanse. Side 1"

Transkript

1 Røyken kommune Årsregnskap 2013 Driftsregnskap Investeringsregnskap Balanse Side 1

2 Innhold Innledning... 4 sskjema 1A Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B Driftset fordelt på virksomhet... 7 sskjema 2A Investeringsregnskapet... 9 sskjema 2B Investeringsregnskapet fordelt på objekter Hovedoversikter Balanseregnskapet Økonomisk oversikt driftsregnskapet Økonomisk oversikt investeringsregnskapet Noter Note 1 Anskaffelse og anvendelse av midler Note 2 Pensjonsforpliktelser Note 3 Garantier gitt av kommunen Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunale samarbeid Note 5 Aksjer og andeler i andre selskaper Note 6 Avsetninger Note 7 Kapitalkonto Note 8 sprinsipper Note 9 Organisering av kommunen Note 10 Ubundet investeringsfond Note 11 Anleggsmidler Note 12 Investeringsprosjekter Note 13 Vesentlige forpliktelser Note 14 Gjeldsforpliktelser, type gjeld og fordeling på långivere Note 15 Endring i regnskapsprinsipp drift Note 16 smessig mindreforbruk drift og investering Note 17 Selvkostkalkyler Side 2

3 Note 18 Årsverk Note 19 Godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører Note 20 Revisjonshonorar Note 21 Andre forhold Note 22 Skatteinntekter og rammetilskudd Note 23 Restanser Note 24 Likebehandling av kommunale og private barnehager Note 25 Interkommunalt samarbeid om felles legevaktordning mellom Røyken og Hurum kommuner Note 26 Rentebytteavtaler Note 27 Revisjonsberetning Vedlegg 1, spesifisert balanse Vedlegg 2, driftsresultatet pr programområde Side 3

4 Innledning Det er utarbeidet årsregnskap i samsvar med forskrift for årsregnskap og årsberetning. Her gir vi en kort orientering med henvisning til forskriftens 3 Årsregnskapet, 4 økonomiske oversikter, 5 - Noter til årsregnskapet og 6 - Lånefondet. Det er utarbeidet noteopplysninger i samsvar med forskrift for årsregnskap og årsberetning 5 som er nummerert fra 1 til 7. Utover dette er det utarbeidet noter i samsvar med kommunal regnskapsstandard nr. 6 Foreløpig standard (F) Noter og årsberetning i overensstemmelse med forskriftens 7 Grunnleggende regnskapsprinssiper og god kommunal regnskapsskikk. sskjema 1 A - Driftsregnskapet Her vises inntekter og utgifter som ikke direkte er knyttet til en sektor. Den viser hvor mye som er til disposisjon til sektorene. Oversikten avstemmes mot hva som er brukt i sektorene, som vist i skjema 1 B. Nettotallet skal stemme med merforbruk/mindreforbruk i følge vedlegg 4 økonomisk oversikt drift. sskjema 1 B Driftsregnskapet Dette viser til fordeling drift (fra regnskapsskjema 1 A). Fordelt slik: Etter justering av finansposter fremkommer den faktiske fordelingen spesifisert på samme detaljeringsnivå som kommunestyrets vedtak av driftset. Kommunestyret vedtar netto driftsramme pr. programområde. sskjema 2 A Investeringsregnskapet Tabellen viser finansieringsbehovet og hvordan dette er finansiert. Differansen er hva som eventuelt er udekket/udisponert finansiering. sskjema 2 B Investeringsregnskapet Her er ført opp nærmere fordelingen av Investeringer i anleggsmidler på de ulike investeringsrammene/-prosjektene spesifisering på samme nivå som kommunestyrets vedtak av investeringset. Balanseregnskapet Her vises det til oversikt over eiendeler, egenkapital og gjeld pr Her fremgår også memoriakonti som skal spesifiseres for ubrukte lånemidler og andre memoriakonti med motkonto for memoriakontiene. Side 4

5 Økonomisk oversikt - Drift Her vises hvilke driftsinntekter som gir sum driftsinntekter. Dette gjelder på samme måte for aktuelle driftsutgifter som gir sum driftsutgifter. Herav fremkommer brutto driftsresultat. Resultat av eksterne finansieringstransaksjoner og motpost avskrivninger viser heretter Netto driftsresultat. Etter å ha tatt hensyn til sum bruk av avsetninger og sum avsetninger fremkommer regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk. Økonomisk oversikt Investering Her vises finansieringstransaksjoner som gir Sum finansieringstransaksjoner. Sum utgifter + Sum finansieringstransaksjoner - sum inntekter = viser Finansieringsbehov. Til slutt viser hvordan dette er dekket inn slik at Sum finansiering er i samsvar med Finansieringsbehov. Lånefondet Røyken Kommune har ikke lånefond. Noteopplysninger Ut over disse obligatoriske regnskapsoversiktene er det utarbeidet noteopplysninger i samsvar med forskrift for årsregnskap og årsberetning 5 1 til 9 og kommunal regnskapsstandard nr. 6 Foreløpig standard (F) Noter og årsberetning. Det utarbeides en egen årsberetning med utfyllende analyser og kommentarer til regnskapet. Som vedlegg til årsregnskapet følger en spesifisert balanse. Dette er ment som tilleggsopplysninger for regnskapsbrukeren, og er mer spesifisert enn hva forskriften krever. Det er også lagt ved en oversikt over utgifter og inntekter pr virksomhet sammenlignet med. Side 5

6 sskjema 1A Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner 2013 Regulert 2013 Opprinnelig FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) smessig merforbruk/mindreforbruk Side 6

7 sskjema 1B Driftset fordelt på virksomhet Tall i 1000 kroner 2013 Regulert 2013 Opprinnelig Netto driftsutgifter pr Virksomhet Folkevalgte organer og politisk sekretariat Rådmannen Assisterende rådmann Personalavdelingen IKT og kvalitet Skatt/finans Økonomienhet Eiendom- og boligavdeling Kommunalsjef oppvekst Barnehageområdet sentralt Grunnskoleområdet sentralt PPT Barneverntjenesten Frydenlund barneskole Hyggen oppv.senter Midtbygda barneskole Slemmestad og Nærsnes oppv.senter Bødalen oppv.senter Spikkestad barneskole Røyken ungdomsskole Slemmestad ungdomsskole Spikkestad ungdomsskole Røyken barnehage Slemmestad oppv.senter barnehage Bødalen oppv.senter barnehage (Sydskogen) Hyggen oppv.senter barnehage Åpen barnehage Kommunalsjef Helse og omsorg Helsetjenesten Sosialtjenesten Hjemmebaserte tjenester Tjeneste for funksjonshemmede Demens og Psykisk helse Bestillerenhet Kultur, idrett og næringsutvikling Bibliotektjenesten Kultur Kulturskoletjenesten VAR - Kapitalinntekter K-teknikk vann K-teknikk avløp K-teknikk vei K-teknikk miljø Plan, bygg og oppmålingstjeneste Brann- og redningstjenesten Netto pr. Virksomhet Side 7

8 Dette er en obligatorisk rapport, hvor finansposter og avsetninger til fond ikke er tatt med. Den gir derfor ikke er helt korrekt bilde av resultatet i forhold til rammen for de enkelte virksomhetene. I vedlegg 2 finnes derfor en oppstilling over regnskapsresultatet i forhold til for de enkelte virksomhetene, hvor alle poster er tatt med. sresultatene kommenteres nærmere i årsberetningen. Side 8

9 sskjema 2A Investeringsregnskapet Tall i 1000 kroner 2013 Regulert 2013 Opprinnelig Budsjett FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 9

10 sskjema 2B Investeringsregnskapet fordelt på objekter 2013 Regulert 2013 Opprinnelig Alle tall i 1000 kroner Fra regnskapsskjema 2A: Investeringer i anleggsmidler Fordeling på objekter Mortensrud fyllplass Egenkapitalinnskudd KLP PC-skap, oppbevaring, lading - elever Applikasjonsinvesteringer Helsenett - Samhandlingsreformen Generell IKT, Nettverkspunkter IT-investering Røyken kirke Utstyr kirkegårdene Finansiering DIFI-prosjekt Arkivsystem PDA i hjemmetjenesten Lønn og personalsystem Spikkestad kirke Utskiftning av PC-er Lærebøker skole Hernestangen servicebygg EU-prosjekt geologi/industri materiell EU-prosjekt Opplevelser turveier Utvikling av kartsystemer 3D Oppdatering kartverk - ortofoto Plandialog/byggesaksdialog Båtmotor Tilhengerpumpe Utbedring av lekeplassutstyr Spikkestad U.skole inventar Rehabilitering Spikkestad idrettsanlegg Ny prestebolig Salg kommunal eiendom Tåje friluftsområde Andel 2, Bølstadsenteret borettslag VVA Follestad industriområde (REAS) Slemmestad - infrastruktur etc Oslofeltet geologisenter Kjelleråsen/Kirkeberget (REAS) Aukefeltet (REAS) Opprustning Slemmestad/Spikkestad Egenandel utvikling torg, gang- sykkelv Side 10

11 Spikkestad Årosbrua Trafikksikkerhetstiltak Gangveier Slemmestad - Bødalen Kryssing av vei Spikkestad Veilys Hyggenveien Hovedplan vei Mølleveien Trafikksikring Bakkekroken Skolebakken Forprosjekt mur, Røyken Veilys Katrineåsen Gang/sykkelvei fra Hurumveien til Katrineåsveien Skolebakken - bussholdeplass Eternittvn, første del og sidevei til Byggform Industrivn; Spikkestad til avkj Gl. Dr.vei Bråsetvn, fra Spikkestadv til Bråset SH Konvallvn, Vei Åsakervn, Vei Sagveien, vei Jon Leiras vei Boligvn Rustadvn sanering Diverse vannanlegg Katrineåsen - problem strekninger Sonevannmålere GVG - Godt vann Glitre - adm.kostnader Follestad Næringspark vann tekn inst Vannledn. Morgerg-Berger Hasselbakken vann Prestegårdsjordet, rehab vannledning Torsrud, ny red.kum Boligveien Slemmestad rehab ledningnett Utarbeidelse forprosjekter vann Utbedring Slemmestad-Bødalen 1. etp Østskogveien separering fellesanlegg Dagslettveien nytt anlegg Sanering Katrineåsen Frøtvedtv-Grønnlivn. Etp Åros renseanlegg Diverse avløpsanlegg Lahell renseanlegg fornyelse Tuhus-Follestad industrifelt Statoil Slemmestad Avløp - Gleinåsen Morberg-Berger avløp Overføring til VEAS ny pumpestasjon Forprosjekt Spikkestad kapasitetsvurdering Boligveien Slemmestad rehab ledningnett Nytt avløpsanlegg Slemmestadveien Utbedring driftsovervåkning renseanlegg Utarbeidelse forprosjekter Utbedring pumpestasjon Skomakerdalen Utbedring Slemmestad - Bødalen etappe Dagslettveien avløp Side 11

12 Utløp Åros Morbergtoppen, overdragelse av justeringsrett JM Norge AS Årosfjellet Nord, overdragelse av justeringsrett Hov Eiendom Aksjer E134 Haukelivegen AS Spikkestad bokollektiv Ombyggingskostnader Helse & Omsorg Trygghetsalarmer Spikkestad B4 - Samarb.m/ ABB Sum fordelt på objekter Dette er en obligatorisk rapport som viser brutto utgifter pr prosjekt. I note 12 vises en oversikt over utgifter og inntekter pr prosjekt, med kommentarer til status i hvert investeringsprosjekt. Side 12

13 Hovedoversikter Balanseregnskapet Se neste side. Side 13

14 Side 14

15 Økonomisk oversikt driftsregnskapet Tall i 1000 kroner 2013 Regulert 2013 Opprinnelig DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenestepr Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger smessig mer-/mindreforbruk Side 15

16 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet Tall i 1000 kroner 2013 Regulert 2013 Opprinnelig INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 16

17 Noter Note 1 Anskaffelse og anvendelse av midler Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Avsetninger Bruk av avsetninger Netto avsetninger Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Omløpsmidler Endring kortsiktige fordringer Premieavvik Endring sertifikater - - Endring obligasjoner - - Endring betalingsmidler Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring kassekredittlån - - Endring annen kortsiktig gjeld Premieavvik - - Endring arbeidskapital Side 17

18 Note 2 Pensjonsforpliktelser Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte. Ordningene for tjenestepensjonen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Framtidige ytelser innen pensjon blir utregnet ut fra tallet på opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen, og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon. Pensjonskostnaden i kommuneregnskapet bestemmes ut fra økonomiske forutsetninger fastsatt i Kommuneregnskapsforskriften. Fra Aktuarberegningen (Tall i 1000kr. ) KLP Hovedordning Statens Pensjonskasse KLP De økonomiske forutsetningene i beregningene for 2013 er som følger: Diskonteringsrente: 4,00 % 4,00 % 4,00 % Lønnsvekst: 2,87 % 2,87 % 2,87 % G-regulering:_ 2,87 % 2,87 % 2,87 % Forventet avkastning: 5,00 % 4,35 % 5,00 % Årets netto pensjonskostnad 13-1 nr c og 13-3 nr a Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad eks adm Beregnet premieavvik 13-1 nr d og 13-4 nr a (evt b) 5-4 Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostnader Årets netto pensjonskostnad Premieavvik Sats for arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 % 14,10 % 14a Arbeidsgiveravgift av premieavviket nr Akkumulert og amortisert premieavvik 13-1 nr e og 13-4 nr c,d,e Antall år premiavvik skal dekkes inn på (1 eller 15) Akkumulert premiavvik forrige år Resultatført premieavvik tidligere år a Arbeidsgiveravgift av Akkumulert premieavvik a Akkumulert arbeidsgiveravgift av Årets estimatavvik 13-3 nr c og d 17 Estimatavvik forpliktelse Estimatavvik pensjonsmidler Netto estimatavvik Side 18

19 Spesifisert pensjonsforpliktelse 13-1 nr a og e og 13-2 nr c 20 Påløpt pensjonsforpliktelse forrige år Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - årets forpliktelse Estimert påløpt pensjonsforpliktelse = UB Spesifiserte pensjonsmidler 13-1 nr a og e og 13-2 nr d 23 Verdi av pensjonsmidler forrige år Forventet avkastning på pensjonsmidlene Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - årets p.midler Estimert pensjonsmidler = UB Netto balanseført pensjonsforpliktelse (før avgift) a arbeidsgiveravgift av nto pensjonsforpliktelse I henhold til endring i regnskapsforskriften 13 om pensjon skal estimatavvik balanseføres fullt ut fra og med 2011, herunder tidligere års estimatavvik. Totalt akkumulert inntektsført premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift pr er 96,6 mill.kr. Pr var beløpet 91,1 mill.kr. I 2013 er det inntektsført 5,4 mill.kr. netto i premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift), fordelt på årets premieavvik med 14,5 mill.kr. og kostnadsføring av tidligere inntektsført avvik med 9,1 mill.kr. Saldoen på konto for premieavvik pr vil belaste fremtidige driftsregnskap med ca 1/15 pr. år. I henhold til endring i regnskapsforskriften 13 om pensjon er amortiseringstiden for premieavvik kortet ned fra 15 til 10 år for premieavvik oppstått fra og med Side 19

20 Note 3 Garantier gitt av kommunen Kommunen kan gi garantier med hjemmel i KL 51 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier KRD 2. februar Kommunen gir garantier som simpel kausjon. Del 1 Garanti gitt til Kommunalbanken: NOTE Garantier gitt av kommunen nedkvittert per Opprinnelig Garantibeløp garanti Garantien utløper Jobbhuset Røyken AS Røyken Eiendom AS Røyken Eiendom AS Røyken Eiendom AS Røyken Eiendom AS Røyken Eiendom AS Husbanken: Bitehagen Barnehage BA DnB NOR Bank ASA: Årosfjellet Utbygging AS Kommunekreditt Norge AS: Glitrevannverket IKS IL ROS Arena AS IL ROS Arena AS Nordea: Katrineåsveien vel AS Garanti for lån gitt i medhold av sosialtjenesteloven Totalt garantibeløp Garantier vedtatt av kommunestyret, lån ikke tatt opp per Røyken videregående Steinerskole Røyken Eiendom AS Totalt Del 2 Innfrielser og tap Kommunen har i løpet av regnskapsåret ikke måttet innfri noen garantier. Årosfjellet kommunale garantier Det vises til kommunestyresak 14/2012 hvor kommunen gikk inn med garantier for lån til Årosfjellet utbygging AS med totalt 9,0 mill. Garantien gjelder utbygging av vei, vann og avløp. Kommunen skal overta anleggene når disse er ferdig. Utbygger har varslet at kommunen må regne med å tiltre garantien med inntil 8,0 mill kr i løpet av 2014, jfr kommunestyresak 109/2012. Beløpet er ert i Side 20

21 Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunale samarbeid Pr hadde kommunen følgende fordringer/gjeld til/fra interkommunale foretak. Tekst Fordringer 1 Røyken Eiendom AS Røyken eiendomsutvikling AS Røyken komm boligstiftelse Hurum kommune, felles legevakt Gjeld Bråset Bo- og omsorgssenter IKS - - Røyken eiendom AS Hurum kommune, felles legevakt Posten inneholder langsiktig lån til REAS på 25,5 mill i Lånet er vedtatt innfridd i Kommunen har utsatt innfrielsen av 10 mill til 2014 fordi REAS trenger pengene våren 2014 til mellomfinansiering av husbanktilskudd til leiligheter i Boligveien. Utover dette inneholder posten 1,5 mill i avregning av fellesutgifter for Posten gjelder utbytte for 2013, som vedtatt av generalforsamlingen i REAS. Beløpet vil bli utbetalt til kommunen i løpet av Beløpet gjelder langsiktig lån i kommunalbanken som videreformidles til Boligstiftelsen. Boligstiftelsen betaler løpende renter og avdrag. 4. Deling av utgifter ved felles legevakt for Røyken og Hurum (se egen note). Side 21

22 Note 5 Aksjer og andeler i andre selskaper Røyken kommune har følgende aksjer og andeler i selskaper pr Kommunens andel Balanseverdi Livsforsikring m.v. Egenkapitalinnstkudd KLP Sykepleierordningen Egenkapitalinnstkudd KLP Hovedordningen Andre foretak Røyken Eiendom AS 100 % Røyken Eiendomsutvikling AS 100 % Vinn Industri AS Biblioteksentralen AL Jobbhuset Røyken AS (tidligere Røyken Produkter) 32 % Enter kompetanse AS (tidligere DIAS AS) 2,5 % Glitrevannverket IKS 14,72 % Renovasjonsselskapet for Drammensregionen, innskudd 10 % Bølstadsenteret BRL 400 Bråset Bofellesskap BRL B-aksjer Sekkefabrikken Kulturhus Andeler Kunstgress IL ROS Papirbredden Innovasjon AS 3,52 % Andeler Kunstgress IL Slemmestad Vestviken 110 IKS 3,8 % Lindum Oredalen AS 31,85 % E134 Haukelivegen AS Totalt Det er anskaffet andeler i KLP på 13,1 mill i 2013 som følge av flytting av pensjonsordningen fra Storebrand til KLP. Aksjer pålydende i Buskerud kollektivtrafikk er solgt til Buskerud fylkeskommune i Aksjer i Ring4 pålydende er solgt til Telenor i Det er kjøpt aksjer i E134 Haukelivegen AS for kr i inneværende år. Aksjepost pålydende i Buskerud Opplevelser AS er nedskrevet til null. Selskapet er ikke lenger registrert i enhetsregisteret eller aksjonærregisteret. Kommunen har gjennom flere år eid en andel av Lindum Oredalen AS gjennom et interkommunalt samarbeid med Hurum kommune. Det interkommunale samarbeidet ble avviklet i 2013, og kommunen har fra samme tidspunkt fått en direkte eierandel i Lindum Oredalen AS på 31,85 %. Selskaper som kommunen har eierandel i, men hvor det ikke er skutt inn aksjer/andeler er ikke nevnt her. Disse eierskapene er omtalt i note 9. Side 22

23 Note 6 Avsetninger Bundne driftsfond - kap Beholdning pr , ,63 Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet , ,94 Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet 0,00 0,00 Avsetning til bundne driftsfond , ,00 Beholdning pr , ,69 Ubundne investeringsfond - kap Beholdning pr , ,84 Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet , ,24 Avsetning til ubundne investeringsfond , ,90 Beholdning pr , ,50 Bundne investeringsfond - kap Beholdning pr , ,67 Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet , ,40 Avsetning til bundne investeringsfond , ,57 Beholdning pr , ,84 Disposisjonsfond - kap Beholdning pr , ,00 Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet ,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet ,00 0,00 Avsetning til disposisjonsfond , ,00 Beholdning pr , ,00 Samlet avsetning og bruk av fond i året Beholdning pr , ,14 Avsetninger , ,47 Bruk av avsetninger , ,58 Netto avsetninger (Negativt tall betyr netto forbruk) , ,89 Beholdning pr , ,03 Side 23

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Vedtatt av kommunestyret 12.12.2013. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Vedtatt av kommunestyret 12.12.2013. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017 Vedtatt av kommunestyret 12.12.2013 Side 1 Side 2 Innhold 1 Politisk behandling... 6 2 Hovedoversikter... 7 3 Skatt og finans...

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer