Har det nokon verdi å bli ein gammal lege i lokalsamfunnet? Legeliv i bygda, som deltakar, observatør og forskar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Har det nokon verdi å bli ein gammal lege i lokalsamfunnet? Legeliv i bygda, som deltakar, observatør og forskar."

Transkript

1 Foredrag Nidaroskongressen 2011: Har det nokon verdi å bli ein gammal lege i lokalsamfunnet? Legeliv i bygda, som deltakar, observatør og forskar.

2 Eg vil gjerne tru at dette er grunnen til at eg får Anders Forsdahls minnepris for 2011: Ein langvarig allmennmedisinsk forpliktelse til lokalsamfunnet der eg bur, og at eg har gjort medisinsk forsking i dette lokalsamfunnet. 1. Allmennmedisin 2. Lokalsamfunn 3. langvarig forpliktande engasjement 4. forsking

3 Første domene: Kva er allmennmedisin? Grunnlagselementet: Det personlege møtet mellom pasienten og legen

4 To filosofar med påverknad på tenkinga om det personlege møtet: K. E. Løgstrup og Emmanuel Levinas

5 Mitt lokalsamfunn: Austevoll i Hordaland fylke

6 Min arbeidsplass: Bekkjarvik. Kommunelege 2 på fastlønn, byrja i 1981, fastlege for 1680 pas saman med turnuslege, er smittevernlege og ansvarleg for dei akuttmedisinske funksjonane

7 Bekkjarvik

8 Viktige næringar i Austevoll: Havfiske

9 Viktige næringar i Austevoll: Fiskeoppdrett

10 Villsauen: Eit Austevollsikon (spreidd til resten av norskekysten frå Austevoll frå 1960-åra av)

11 Andre domene: Allmennmedisinen i lokalsamfunnet Den er meir meiningsfull når legen tileignar seg dei lokale kontekstane (lokalsamfunns-historie, familiehistorie, næringsstruktur, kultur, natur, tradisjonar, dialektuttrykk) tek aktivt del i lokalsamfunnet sitt daglegliv eksponerer dei andre rollene sine for bygdefolket

12 Tredje domene: Den langvarige allmennmedisinske forpliktinga a) langvarig: lokalsamsfunnsmedisin har ein tidsdimensjon («jo lenger tid jo bedre») b) forplikting: Legen deler gode og vonde dagar med pasientane sine (tek fagleg ansvar for å stilla opp med kompetanse i dei vanskelegaste og mest dramatiske hendingane i livet, inkludert døden) Langvarig allmennmedisinsk forplikting styrker samkjensla (samhørigheten) med bygda/kommunen

13 Kva er samkjensle? Sommaren 2011 i Norge: Renessanse for nokre forfattarar: Nordahl Grieg ( )

14 Kva er samkjensle? Renessanse for engelsk renessansepoet: John Donne ( ):«No man is an island»

15 Kva er samkjensle? Samhørighetssirklane 2. sirkel: Kognitivt nivå Individet veit at kollektivet veit Gjensidig medvit 1. sirkel individet hjelper kollektivet som hjelper Gjensidig medvit (sivilisasjonsmedvitet) Kollektivet veit at individet veit

16 Evolusjonsbiologisk grunnlag for samkjensle: Charles Darwin ( ): The Descent of Man (1871) Selfish and contentious people will not cohere and without coherence nothing can be effected.. thus the social and moral qualities would tend slowly to advance and be diffused throughout the world

17 Fjerde domene: Forsking i lokalsamfunnet Sjukdommar oppstår ikkje mens pasienten er på sjukehuset, men i lokalmiljøet. Er eit grunnlagsfaktum som bør ha stor forskingsmessig vekt.

18 (For) enkle spørsmål? Sjukdomsinsidens i samfunnet? Naturleg forløp av sjukdommar? Sjukehuset kan ikkje vita det for dit kjem berre ein mindre del av pasientane.

19 (For) enkle spørsmål? Korleis endrar sjukdomsforløp seg over tid? Lokalsamfunnet, ikkje sjukehuset, er observasjonspunktet som kan gje svar. Distriktsmedisinaren, (ikkje avdelingsoverlegen?) er den som bør kjenna seg kalla.

20 Mine forskingsprosjekt: 1. kartlegging av all akuttmedisinsk aktivitet i Austevoll kommune legeteneste og ambulanseteneste heile døgeret 2 år ( ) Registreringsskjema: 87 spørsmål til legane 29 spørsmål til ambulansepersonellet

21 Første side av registreringsskjema for Generelle registreringspunkt for alle pasientkategoriar: legane 1.Bedømt alvorlighet ved utrykking: Raud (mogeleg livstruande),gul (akutt alvorleg med behov for straks-utrykking men ikkje livstruande) eller grøn (ikkje behov for straks-utrykking) 2.stad for hending 3.type stad for hending 4.sympt-varighet før telefon 5.klokkeslett på døger for telefon 6.Anslag eller notert klokkeslett? 7.varslingsmåte 8.Kven vart legen varsla av 9.legens utgangsplassering ved utrykking 10.legens utrykkingstid frå varsling til framme hos pas 11.Anslag eller noterte klokkeslett for utrykkingstid 12.kva type personell (lege, amb) var først hos pas 13.antal legar hos pas, 14. antal ambulansepersonell Observasjonar: 15. systolisk BT 16. Hjartefrekvens 17.pulsstyrke 18. hjarterytme 19. hudfarge 20. hudtørrhet 21. respirasjonsfrekvens 22.type respirasjon 23.medvitsnivå 24. EKG teke? 25. første EKG-ryt 26.Dårlegaste rytme i forløpet 27.ST-elevasjon? 28. iskemi på EKG?

22 Første artikkel Tdnlf 2009

23 Andre artikkel Tdnlf 2009

24 Mine forskingsprosjekt: 2. langtidsstudium av impetigo og impetigoklon av gule stafylokokker ( og pågår framleis)

25 Frå artikkel i British Journal of Dermatology 2007: Impetigotilfelle per veke med statistisk berekna epidemigrenser

26 Artikkel Journal of Antimicrobial chemotherapy 2011

27 Mine forskingsprosjekt: 3. Opplæring av førsteresponsgrupper i defibrillerings-hjertelungeredning i nord-vestre utkant av Austevoll ( )

28 Hjartestartar-prosjekt

29

30 Hypotese: Lekfolk med defibrillatorkompetanse til pasienten i infarktfase gir håp om overleving ved hjartestans

31 Artikkel i Scandinavian Journal of trauma, resuscitation and emergency medicine 2010

32 Mine forskingsprosjekt: 4. detaljert forløpsstudium av influensapandemien i kommunen.

33 WHO: Pandemifråsegn 11/6-09. Fagleg usemje: Katastrofe eller bagatell?

34 Pandemien: Me ville gripa epidemien i flukta, registrera prospektivt det som ville komma til å skje, alvorleg eller bagatellmessig

35 Influensatilfelle vaksinasjonsdekking Eitt resultat frå registreringa: Samanhengen mellom epidemi og vaksinasjonsdekking i Austevoll: Vaksineringa kom for seint igong til å påverka epidemien Epidemiutvikling og vaksinasjonsdekking influensa N % vaksinert

36 Artikkel i Tdnlf 2011

37 Er røynsle med forsking nyttig i den daglege kliniske praksisen? Eksempel: Pasient i livskrise Legens strategi 1: Tillitsfull og støttande samtale Forpliktande oppfølging Empatisk haldning

38 Ikkje nok med generell empati aleine? Legen må i tillegg utøva ein analytisk anstrenging! Klarlegga enkeltelementa i pasienten sine problem. Kva ligg i personlegdom tidlegare livshistorie utløysande årsaker

39 Strukturen i eit forskingsprosjekt: definera målet for studien definera variablane

40 Definera variablane: Vil du studera landskapet - -

41 Definera variablane: - - eller enga - -

42 Definera variablane: - - eller dei enkelte blomane

43 Strukturen i eit forskingsprosjekt definera målet for studien definera variablane definera variabelverdiane

44 Å hjelpa pasienten i livskrise Kva er hovudproblem. Kva er bidragande problem. Pasienten sine eigne ressursar. Legen sine personlege eigenskapar. Det historiske lege-pasientforholdet. Systematikken i arbeidet med komplekse pasientproblem har mykje likskap med systematikken i forskingsprosjekt.

45 Nøkkelbodskap til pasienten i livskrise: Det er vanskeleg no, men det kjem til å bli bedre. Grunnlag for terapeutisk optimisme: Legens kvardagslege og profesjonelle erfaring Dessutan: teknisk komponent: Dersom du er trent i å gjera gjennomsnittsanslag og variansanslag på utviklinga av sjukdommar og andre menneskelege fenomen, så har du eit sikrare grunnlag for å uttala deg om at vanskeleg liv etter kvart vil avløysast av bedre liv.

46 Foredragshaldaren trur at forskingsinteresse og forskingserfaring gjer han tryggare i å inngje livsmot til pasienten i livskrise

47 Mine forskingsprosjekt: Instrumentelle delar av medisinen (akuttmedisin og infeksjonsmedisin) Kvifor no interesse for menneske og mjuke verdiar? Dei spesifikke forskingstema har kome litt pga spesielle interesser, men mest pga ein generell nysgjerrighet «Mjuke» tema minst like fascinerande som dei «instrumentelle»

48 Inspirerande å oppdaga at ein kan stilla og få svar på viktige spørsmål frå observasjonsstaden i utkant-norge Forsking er energi- og entusiasmeskapande. For min del vil eg nok halda meg hos pasientane her i lokalsamfunnet. I utkanten oppdagar me av og til viktige samanhengar. Det er ikkje sikkert at det me oppdagar er av diamantvalør. Men av og til oppdagar me slikt som dette

49 Og då er det vår type av diamant me har funne!

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

Med hjartet på rette staden

Med hjartet på rette staden Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om fråfall i vidaregåande skole Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

IKKJE SJUK, MEN GRAVID

IKKJE SJUK, MEN GRAVID HELSA vår Informasjonsavis for Helse Førde nr 2 februar 2010 Årgang 5 Visjon: Vi skal fremje helse og livskvalitet www.helse-forde.no INFORMASJON TEMA: Forsking Ein av berebjelkane i spesialisthelsetenesta

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Metodisk rettleiing Munnleg opplæring

Metodisk rettleiing Munnleg opplæring Metodisk rettleiing Munnleg opplæring METODISK RETTLEIING MUNNLEG OPPLÆRING 2 Metodisk rettleiing Munnleg opplæring Forfatter: Toril Kristin Sjo, førstelektorstipendiat ved Institutt for lingvistiske og

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Forsking på læraren sin praksis

Forsking på læraren sin praksis Notat 3/2007 Siv Therese Måseidvåg Gamlem Forsking på læraren sin praksis Korleis studere læraren sitt arbeid i tilrettelegging for ei tilpassa opplæring? Ei hermeneutisk tilnærming VOLDA 2007 Forfattar

Detaljer

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning 1 INNLEIING OG BAKGRUNN Denne rettleiaren byggjer på eiga erfaring gjennom snart 20 år med forsking og utviklingsarbeid for å

Detaljer

Møte dæm eit problem sjer dæm straks sju løysingsmuligheita

Møte dæm eit problem sjer dæm straks sju løysingsmuligheita Møte dæm eit problem sjer dæm straks sju løysingsmuligheita Grunnleggande prinsipp i arbeidet med barn med progredierande tilstandar I dag er barn med funksjonsvanskar ein meir naturleg del av fellesskapet

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

Har du nokon å snakke med om dette?

Har du nokon å snakke med om dette? Utpostens dobbelttime Har du nokon å snakke med om dette? Jørgen Roll-Hansen intervjuet av lisbeth homlong Jørgen Roll-Hansen kom til Ørsta som turnuskandidat i 1979. Og her, med sunnmørsalpane som næraste

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE EIN DEL PRAKTISKE OPPLYSNINGAR OM SUNDE BARNEHAGE. TILVENNING / DEN FØRSTE TIDA I BARNEHAGEN: Det er viktig at barn og foreldre får ein god start i barnehagen. Barnet må få

Detaljer

Når vi studerer sosialt liv, studerer vi også oss sjølve

Når vi studerer sosialt liv, studerer vi også oss sjølve Notat 12/2004 Eldrid Digernes Når vi studerer sosialt liv, studerer vi også oss sjølve VOLDA 2004 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Eldrid Digernes Høgskulen i Volda 0805-8075 Bente Lien

Detaljer

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Finn Ove Båtevik Artikkelen byggjer på ei undersøking blant ungdom i utkantkommunar. Undersøkinga viser store variasjonar i kva grad ungdom

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Ungdom med særskilte behov frå trygd til arbeid

Ungdom med særskilte behov frå trygd til arbeid Ungdom med særskilte behov frå trygd til arbeid Eli Fjeldseth Røys, cand.polit. og høgskulelektor ved Høgskolen i Volda, avdeling for samfunnsfag og historie. Samandrag Tema for denne kvalitative studien

Detaljer

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Om skulekonserttilbod for spesialskular Masteroppgåve i musikkterapi av Randi-Merete Roset Norges musikkhøgskule 2012 Samandrag Denne teksten handlar om gjennomføring

Detaljer

Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring

Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring Olga Dysthe Publisert i Bedre skole, 1999. Det finst ikkje noko ein til ein forhold mellom ulike pedagogiske perspektiv og spesielle modellar for undervisning

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

Frå ungdomsskule til vidaregåande skule elevane si stemme

Frå ungdomsskule til vidaregåande skule elevane si stemme Frå ungdomsskule til vidaregåande skule elevane si stemme Ann Karin Sandal og Kari Smith Artikkelen er basert på ein kvalitativ studie av ungdomsskuleelevar sine opplevingar av overgangen til vidaregåande

Detaljer

Klasseromsvurdering og læring

Klasseromsvurdering og læring Klasseromsvurdering og læring av olga dysthe Vurdering i skulen blir ofte drøfta lausrive frå læringssyn og undervisning. Mange knyter vurdering først og fremst til eksamen og til prøver og testar. Men

Detaljer

En lærende skole. Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6

En lærende skole. Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6 En lærende skole Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6 Copyright C 2009 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Forord Hva vil det si å være

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer