Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge"

Transkript

1 KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1

2 Ca menneske er i dag ramma av demens. Innan 2020 vil talet nærme seg Kombinasjonen av aukande levealder og at dei som no blir gamle representerer store fødselskull, er hovudårsaka til denne utviklinga. Det er viktig å bu seg på dette. Ei viktig samfunnsoppgåve er å legge til rette for at dei som blir ramma av demens og familien deira kan ha eit verdig liv. Om ein skal lukkast med det, må ein lytte til erfaringane til dei som kjenner problema på kroppen. Det er viktig at det blir satsa meir på opplæring og avlastning. Demens i familien Felles for alle som får demens, er tap av minna. Men kor raskt minnesvikten skjer, vil variere frå person til person. Eit problem som svært mange demente opplever, er at dei får vanskar med å uttrykkje seg verbalt. Her er variasjonane store, og vi ser òg døme på at språket kan vere intakt langt ut i sjukdomsprosessen. Svekking av andre kognitive funksjonar og nedsett emosjonell kontroll kan føre til at demente får åtferdsproblem som kan vere vanskeleg å takle for dei som er rundt. Ofte kan det vere den utløysande årsaka til at demente kjem på sjukeheim. Mange ulike forhold kan påverke åtferda til personar med demens. Kven ein er som person, kva type demens det er og kor langt sjukdomsprosessen har kome, vil ha innverknad på korleis ein handlar og reagerer i bestemte situasjonar. Men også måten personar med demens blir møtt på, vil ha mykje å seie. Nøkkelen til god behandling ligg i kunnskap om personlegdom, livshistoria, fungeringsevne og måte å reagere på. Svekka sjølvkjensle Ein så alvorleg sjukdom vil svært ofte føre til svekka sjølvkjensle. Dei demente er som regel dei første som oppdagar at noko er gale. Ein konsekvens av sjukdomen er at ein kan bli engsteleg for at ein skal gjere noko gale eller gløyme viktige ting. I ein slik situasjon er det viktig å ha nokon rundt seg som ein kan spele på lag med og som kan vise forståing for situasjonen. Dersom svaret på demensutvikling blir korreksjon og kritikk, vil kjensla av at ein ikkje strekk til bli forsterka. Angst og depresjon er ofte fylgjesveinar til demens i ei tidleg fase. Ofte undervurderer vi menneske med demens. Undersøkingar syner at vi ofte tillegg personar med demens større svikt enn det faktisk er grunnlag for. I praksis har eg sett at demente som skal til undersøking eller behandling ikkje får informasjon på lik line med andre. Det kan verke som om helsepersonell Side 2

3 tenkjer at det er ingen vits å informere, for dei som er demente forstår ikkje kva dei seier likevel. Det er grunn til å tru at menneske med demens kanskje er dei pasientane som får dårlegast informasjon i norsk helsevesen. Pårørande sin kvardag Det er sagt om demens at det ikkje finst nokon annan sjukdom der dei pårørande lir minst like mykje som den som er sjuk. I dag veit vi ein del om korleis pårørande til demente opplever situasjonen. I ei norsk undersøking kjem det fram at depresjon, frustrasjon og sinne er tilstandar som ofte gjer seg gjeldande. Vi veit at den kognitive svikten etter kvart vil ramme alle som får demens. Dette stiller store krav til personar som skal ha den daglege omsorga. Mangel på kunnskap og innsikt kan gjere situasjonen ekstra vanskeleg både for dei som er ramma av demens og nærpersonane. Mange pårørande plagar seg sjølv med dårleg samvit. Ofte går det altfor lang tid frå dei første symptoma melder seg, og til den sjuke har fått ein diagnose. Det finst også dei som aldri får diagnose. Somme pårørande har sagt at den første tida er den vanskelegaste. Ein mistanke om at noko er gale, blir vanskeleg å dele med andre. Dei opplever at dei utleverer den som er sjuk og føler at dei sviktar når dei fortel om opplevingane til andre. Ofte vil dei skåne den som har teikn på sjukdom ved ikkje å snakke om det. Usemje i familien Familiemedlemer kan ha ulik oppfatning om det som skjer, noko som kan føre til konflikt mellom dei. At pårørande opplever situasjonen ulikt er naturleg. Sjukdomen demens har mange ulike uttrykksformer, og kan vere ulik frå situasjon til situasjon. Kvar skaden sit og kor langt ute i sjukdomsforløpet ein er, vil spele inn. I kva livsfase sjukdomen rammar, vil ha konsekvensar både for dei som blir ramma og dei nærståande. Kor raskt sjukdomen vil utvikle seg, er svært variabelt. Alt etter livssituasjon, meistringskompetanse og familierelasjonar, vil dei pårørande handle ulikt. Likeverdet mellom ektefellane blir påverka, evna til å forstå den andre vil gjerne ha samanheng med korleis forholdet har vore før. Intervju med vaksne barn syner ulike måtar å forstå og handtere kjenslemessige relasjonar til den demente faren eller mora. Side 3

4 Ny omsorgspraksis Rammevilkåra er viktig for korleis kvardagen blir både for dei pårørande og for dei demente. Mangel på avlastning og informasjon kan føre til at dei pårørande blir utsett for ei urimeleg belastning. Pårørande som erkjenner situasjonen og involvere andre, har det ofte lettare enn dei som skal makte alt åleine. Tidleg diagnose for å informere nærståande om korleis dei skal takle sjukdomsutviklinga, informasjon om tilgjengelege offentlege tenester og hjelp til omsorgsgjevarar til å meistre stress er viktige tiltak. Fleire forskarar har teke til orde for at sosiale og psykologiske faktorar har blitt for lite vektlagt i samvær med demente. Fokuset har i stor grad vore retta mot sjukdom og avvik. Den engelske psykologen, Kitwood, karakteriserer ein del av dei prosessane og relasjonane som menneske med demens har blitt utsett for som ondarta sosialpsykologi. Nokre av kjenneteikna er umyndiggjering, stigmatisering, latterliggjering, ignorering og objektivering. Han er oppteken av at vi må rette merksemda mot dei ressursane som dei demente framleis har. Desse må haldast ved like og vernast om. Vi har så altfor lett for å fokusere på sjukdom og tap. Kitwood rettar søkelyset mot ein ny kultur innafor demensomsorga og hevdar at når fokuset vert sett på personen meir enn den medisinske tilstanden, har dette ført til auka trivsel. Dette kallar han for remens. Ein personorientert omsorgspraksis vil ta utgangspunkt i kven du er som person, kva ressursar og interesser du har. Vidare vert det lagt vekt på samvær og samhandling. Døme på slik omsorgspraksis finn vi på avdelingar som er tilrettelagt for demente og der det har blitt satsa på kompetanseutvikling og opplæring for dei tilsette. Samfunnet sitt ansvar Ei demensutvikling vil alltid føre til at personen blir dårligare og dårligare. Kunnskap om utviklinga kan setje omsorgsgjevarane i stand til å førebu seg på det som vil kome. Slik kan ein førebu seg på kroniske stressfaktorar. Vi ser at kunnskap og informasjon til pårørande gjer situasjonen lettare. Samvær med andre som er i same situasjon kan også bidra positivt. Siste åra har fokus på pasient- og pårørandeopplæring fått auka merksemd. Nettopp fordi denne prosessen er ein langvarig og open-ended prosess med gjentatt stresseksponering, så er det mange muligheiter for omsorgsgjevarane til å lære kva dei kan forvente om stressfylte situasjonar, og korleis prosessen verkar inn på dei pårørande. Denne kunnskapen kan dei omsette til handling ved å eksperimentere med alternative måtar å førebu seg på. Ein kan søkje meir informasjon, endre oppfatning av stressfaktorane eller omfortolke dei. Ein kan også få andre til å hjelpe seg Side 4

5 med å handtere stressfaktorane. Samstundes er det også viktig å sjå kva denne innsatsen har kosta dei som er involverte. Eit interessant poeng som forskarar peikar på, er at folk si oppfatning om eigne meistringsstrategiar kan ha like mykje eller større innverknad på helsa og livsmotet enn den faktiske meistringsmåten deira. Utfordringar Pasientar og pårørande har lovbestemt rett til opplæring. Mange ektefelle til demente får opplæring i dag, men ikkje alle. Det kjem an på kvar du bur. Kan dei demente også ha nytte av opplæring? Erfaringar frå andre land syner at dei demente kan ha glede av informasjon og opplæring i ei tidleg fase av sjukdomen. Det kan bidra til å motverke svekka sjølvkjensle, angst og depresjon. Ei god demensomsorg må sikre eit godt tilbod både til dei demente og dei pårørande i alle fasar i sjukdomsutviklinga. Det er viktig å hugse borna til demente når ein planlegg opplæringstiltak. Dei tek ofte eit stort ansvar, både for den som er sjuk og den av foreldra som ofte er svært sliten. Denne doble omsorgsbøra som vaksne barn tek for foreldra sine, kjem gjerne på toppen av ansvar dei har for eiga familie. Utfordringa blir difor å lytte til dei pårørande sine stemmer og sørge for at dei har nokon å spele på lag med når sjukdom rammar. Tidleg oppfølging og avlastning kan føre til at dei demente kan bu heime lenger. Dette er eit også eit viktig samfunnsøkonomisk poeng. Då blir dagtilbod og avlastningsopphald til alle som har behov for det heilt avgjerande! Med ein kraftig auke av demente i åra framover, er ein nøydd til å ta denne problemstillinga alvorleg. Side 5

Har du nokon å snakke med om dette?

Har du nokon å snakke med om dette? Utpostens dobbelttime Har du nokon å snakke med om dette? Jørgen Roll-Hansen intervjuet av lisbeth homlong Jørgen Roll-Hansen kom til Ørsta som turnuskandidat i 1979. Og her, med sunnmørsalpane som næraste

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

tunghørt HLF - mot og vilje til eit godt liv Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

tunghørt HLF - mot og vilje til eit godt liv Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak tunghørt - mot og vilje til eit godt liv HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak mot og vilje til eit godt liv HØRSEL I nattens ufattelige stillhet av stjernerom, er kanskje jorden eneste sted

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning 1 INNLEIING OG BAKGRUNN Denne rettleiaren byggjer på eiga erfaring gjennom snart 20 år med forsking og utviklingsarbeid for å

Detaljer

Erfaringar med brukarstyrt innlegging ved psykosepost ein kvalitativ evalueringsstudie

Erfaringar med brukarstyrt innlegging ved psykosepost ein kvalitativ evalueringsstudie Short papers Erfaringar med brukarstyrt innlegging ved psykosepost ein kvalitativ evalueringsstudie 49 Margrete Tytlandsvik, cand. polit Stig Heskestad, cand.med EXPERIENCES WITH USER CONTROLLED ADMISSIONS

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEIING 2 DET MEININGSSØKJANDE MENNESKET 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIAR 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPANDE MENNESKET 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONAR 6 KRITISK

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Kva er det som gjer den gode skolen god?

Kva er det som gjer den gode skolen god? Kva er det som gjer den gode skolen god? Den forløysande pedagogikken som vegvisar for ein kvalitetsskole. Av Edvard Befring Innleiing Vi er i ei brytningstid mellom industrisamfunnets einsretting og standardisering

Detaljer

- vestibularisnevritt - langvarig svimmelheit

- vestibularisnevritt - langvarig svimmelheit svimmel - vestibularisnevritt - langvarig svimmelheit Vestibularisnevritt/ virus på balansenerven Vestibularisnevritt er ein sjukdom i det indre øyret og er ei av dei vanlegaste årsakene til svimmelheit.

Detaljer

Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring

Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring Olga Dysthe Publisert i Bedre skole, 1999. Det finst ikkje noko ein til ein forhold mellom ulike pedagogiske perspektiv og spesielle modellar for undervisning

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Forsking på læraren sin praksis

Forsking på læraren sin praksis Notat 3/2007 Siv Therese Måseidvåg Gamlem Forsking på læraren sin praksis Korleis studere læraren sitt arbeid i tilrettelegging for ei tilpassa opplæring? Ei hermeneutisk tilnærming VOLDA 2007 Forfattar

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Heimesjukepleiarens perspektiv på forhold som fremjar palliasjon i heimen

Heimesjukepleiarens perspektiv på forhold som fremjar palliasjon i heimen 64 Klinisk Sygepleje 27. årgang nr. 1 2013 Originalartikel Heimesjukepleiarens perspektiv på forhold som fremjar palliasjon i heimen Home care nurses perspectives of factors of importance for their ability

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

Samtalegruppe for par der den eine har kreft.

Samtalegruppe for par der den eine har kreft. Samtalegruppe for par der den eine har kreft. Familievernkontoret i Molde og Molde sjukehus er i gang med å planlegge gruppe for par der den eine har kreft. Kjersti Tytingvåg Rogne, representerer Familievernkontoret,

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Finn Ove Båtevik Artikkelen byggjer på ei undersøking blant ungdom i utkantkommunar. Undersøkinga viser store variasjonar i kva grad ungdom

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer