ÅRSRAPPORT 2008 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2008 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2008"

Transkript

1 1

2 2

3 Styret fra venstre: Inger Elise Netland Kolstø, Reidun Kvinnesland, Torstein Østhus, styreformann Samson Wiig, Olav Munkejord, Helge Vikra, Åse Marie Skeie. ÅRSRAPPORT 2008 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2008 Uro i verdensøkonomien Etter flere år med særdeles sterk vekst i norsk økonomi ble konjunkturtoppen nådd mot slutten av Det startet med usikkerhet rundt de amerikanske boliglånsgigantene Freddy Mac og Fannie Mae. Uroen i finansmarkedet vokste og førte til at banker over hele verden ble usikre både på egen og andre bankers finansielle stilling. Dette skapte stor usikkerhet i det internasjonale penge- og kredittmarkedet. Bankene vegret seg for å låne penger til hverandre. Dermed økte pengemarkedsrentene. De økte pengemarkedsrentene førte til at bankene måtte øke utlånsrentene. Det betydde høyere finansieringskostnader for husholdninger og foretak. Boligprisene og aksjekursene har falt over hele verden. Dette ender i manglende etterspørsel etter varer og tjenester og slik fortsetter spiralen, også her i Norge. Vi gikk fra en tiltagende finansuro til det som i ettertiden trolig vil bli omtalt som året hvor verden og Norge opplevde finanskrise. Også norske banker har merket finanskrisen gjennom de høye pengemarkedsrentene, svekket tilgang på likviditet, tap på verdipapirer og kraftig fall i kursene på aksjer og grunnfondsbevis. Likevel har norske banker klart seg bedre enn banker i mange andre land. Det er flere årsaker til dette. Blant annet utgjør verdipapirer en liten andel av eiendelene og mye av finansiering gjøres ved innskudd. I tillegg har flere år med høy økonomisk vekst gitt god lønnsomhet og soliditeten har holdt seg oppe. Alle disse forholdene har medvirket til at behovet for offentlige tiltak har vært mindre her i landet. Finansdepartementet har imidlertid sammen med Norges Bank og finansnæringen, satt i gang tiltak for å bedre likviditetssituasjonen. Samtidig er det og gjort betydelige rentekutt for igjen å stimulere til økt aktivitet og handel. Flere kutt er og varslet i løpet av våren Sysselsetting, pris og lønnsutvikling Gjennom første halvår 2008 var sysselsettingsveksten avtagende. Arbeidsledigheten var stabil, og fortsatt den laveste på over 20 år. For flere bedrifter var problemet å finne kvalifisert arbeidskraft. Siden sommeren har sysselsettingsveksten stoppet opp. Arbeidsledigheten begynte å stige utover høsten og antall ledige stillinger er blitt mindre. Ledigheten øker innenfor de fleste næringer med unntak av undervisning, helse og omsorg. Bygg- og anleggsbransjen sammen med industri har den sterkeste økningen i antall ledige. Pr. oktober var ledigheten 2,7%, en økning fra 2,4% i juli. 3

4 I 2008 var prisveksten 3,8 prosent mot 0,8 prosent i Stramt arbeidsmarked ga høy lønnsvekst. Sammen med lavere produktivitetsvekst og høye råvarepriser bidro dette til kostnadsveksten. Jordbruksoppgjøret førte til en markant økning i matvareprisene. I tillegg steg prisene på bensin og strøm. Tall for november og desember viser at prisveksten nå er på vei ned. Det økte tilbudet av arbeidskraft, sammen med høy produktivitet, har ført til at lønnsveksten har vært moderat gjennom store deler av høykonjunkturen. Lønnsveksten tiltok imidlertid i 2007 som følge av mangel på kvalifisert arbeidskraft. Våren 2008 var arbeidsmarkedet fortsatt stramt, med en arbeidsledighet på kun 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Dette førte til store lønnstillegg og en lønnsvekst på nesten seks prosent. Vi må ti år tilbake for å finne tilsvarende vekst. Økende arbeidsledighet og lavere lønnsomhet i bedriftene vil trolig gi lavere lønnsvekst i årene fremover. Fra stram til ekspansiv pengepolitikk / renteutviklingen Gjennom våren 2008 fortsatte Norges Bank å øke styringsrenten, til tross for konjunkturomslag i norsk økonomi, lavere internasjonal vekst og høye pengemarkedsrenter som følge av finanskrisen. Begrunnelsen for rentehevingene var tiltagende inflasjon. Så sent som i september holdt Norges Bank fast på strategien om at det kunne komme flere renteøkninger. Styringsrenta var da 5,75 prosent. Det ble snart tydeligere at krisen i finansmarkedet vil få større konsekvenser for norsk økonomi enn tidligere antatt. I oktober ble det avholdt et ekstraordinært rentemøte hvor styringsrenta ble redusert med 0,5 prosentpoeng til 5,25 prosent. I etterkant har det kommet ytterligere rentekutt fra Norges Bank, på henholdsvis 0,5 og 1,75 prosentpoeng. Reduksjonen på 1,75 prosentpoeng er det største rentekuttet noensinne. I løpet av to måneder ble renta redusert med 2,75 prosentpoeng til 3,0 prosent. På det siste rentemøte før jul la Norges Bank frem en ny rentebane. I følge denne rentebanen vil vi få en rentebunn på under to prosent i løpet av høsten Pengemarkedsrentene har etter lengre tid med høye påslag blitt redusert. Tiltakene fra Staten, Norges Bank og de ulike tiltakspakkene internasjonalt ser derfor ut til å begynne å virke. Tiltakspakkene Finansdepartementet har sammen med Norges Bank satt i gang tiltak for å bedre bankenes tilgang på likviditet. Det ene tiltaket er tilgang til statsobligasjoner for inntil 350 milliarder kroner. For å få tilgang må bankene bytte inn sikre boliglån utstedt av kredittforetak (obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)). Prisen bankene skal betale for bytteavtalen fastsettes i auksjon. Bytteavtalene kan ha varighet inntil tre år. For å kompensere staten for risikoen vil renten på statspapirene være høyere enn renten på OMF en som bankene bytter inn. Dette skal også være et incitament til å avvikle ordningen når markedet normaliseres. Byttelånsordningen er altså ingen form for økonomisk støtte som mange synes å tro. Frem mot årsskiftet ble det gjennomført fire auksjoner i bytteordningen og bankene har fått tilført 42 milliarder kroner. Et annet tiltak er at F-lånene (lån med fast rente til markedsvilkår) fra Norges Bank er forlenget til en løpetid på to år samt at kravet til sikkerhet er redusert. Disse F-lånene er først og fremst rettet mot mindre banker som oss i Skudenes & Aakra Sparebank og som ikke kan ta del i byttelånsordningen. Maksimalt bud på toårslånet vil være 1 milliard kroner. Før nyttår hadde bankene F-lån med to års løpetid for 12,6 milliarder. Vår bank valgte å benytte seg av kr mill. i F-lån med to års løpetid. I tillegg til likviditetstiltakene har Regjeringen varslet at de vil legge frem en tiltakspakke med finanspolitiske virkemidler ved månedskifte januar/februar SPAREBANKENES DRIFT OG UTVIKLING I 2008 Finanskrisen har også påvirket norske sparebanker. Problemene knyttet seg imidlertid ikke til soliditet, men til likviditeten. Om lag 600 milliarder av norske bankers funding kommer fra utlandet. Det høye risikopåslaget i pengemarkedet førte til dyrere finansiering og i 3. kvartal var sparebankenes utlånsmargin negativ. Samtidig økte innskuddsrenten noe mer enn utlånsrenten. Dermed gikk rentemarginen ned. 4 Det endelige resultatet for 2008 er så langt ikke klart. Vi har imidlertid tall for årets tre første kvartaler. Sparebankene fikk samlet sett et resultat på litt over 10 milliarder kroner i årets tredje kvartal. Dette er vel 1,5 milliarder kroner lavere enn på samme tid i fjor. Nedgangen i resultatet skyldes først og fremst økte tap

5 på utlån, verdipapirer og valuta, samt høyere driftskostnader. På den annen side steg rentenettoen fra 1,54 til 1,58 prosent målt i forhold til forvaltningskapitalen sammenlignet med tredje kvartal i Husholdningenes sparing og lån Husholdningenes banksparing økte fra 686 milliarder kroner i 2007 (oktober) til 742 milliarder kroner i samme måned Fondssparing viser imidlertid en nedgang ved utgangen av november 2008 på 55 milliarder kroner fra samme tidspunkt i For aksjefond er nedgangen ca. kr. 45 mrd. For en stor del skyldes dette verdifall. Netto innløsning pengemarkedsfond var ved utgangen av november 2008 ca. kr. 8 mrd. Utlånsveksten gikk ned fra 13,5 prosent til 8,8 prosent. Oslo Børs falt 54 prosent i 2008, mens verdensindeksen (målt ved MSCI) falt 38 prosent. VÅR BANKS STILLING I 2008 Samarbeidsavtalen med DnB NOR: Som omtalt i årsmeldingen for 2007 har denne samarbeidsavtalen varighet frem til utgangen av Samarbeidsavtalen omfatter først og fremst produktene IT/drift samt et samarbeid på enkelte forretningsområder som bl.a. innkjøp. Gode dataløsninger er avgjørende for den daglige drift av banken og en videre løsning på dette området har derfor hatt stor oppmerksomhet i Banken har hatt stor glede og nytte av det lange samarbeidet med DnB Nor, men begge parter har og sett de utfordringer som til tider oppstår når vi skal være både samarbeidspartnere og konkurrenter. DSS-bankene, (se nedenfor) ble derfor ved inngangen til 2008 enige med DnB Nor om å avslutte samarbeidet på IT/drift ved avtalens utløp. Dss bankene gikk i felleskap ut med anbud på disse tjenestene, noe som har endt opp i at bankene har gjort avtale med EDB Business Partner om leveranse av ny IT-plattform. Selve overgangen vil for samtlige banker bli gjort i slutten av april Samarbeidet med DnB NOR avsluttes ikke helt med dette. En ny avtale om samarbeid innenfor området innkjøp er signert, noe vi ser på som viktig og gledelig med tanke på kostnadseffektiv drift. Styret benytter med dette anledning til å takke for godt samarbeid i disse årene og ser frem til å motta nye og topp moderne IT-løsninger fra EDB. DSS De Samarbeidende Sparebanker Samarbeidsavtalen med DnB Nor har vært ivaretatt gjennom vårt DSS- samarbeid. DSS består av i alt 9 sparebanker fra Tingvoll og Luster i nord, via Haugesund, Etne, Sauda, Skudenes & Aakra her i vest og Flekkefjord, Søgne & Greipstad og Lillesand i sør. Arbeidet med ny IT leverandør har på alle måter styrket dette samarbeidet gjennom 2008 og vi fremstår ved årskiftet som en sterk gruppering med egen leder. Administrasjonen i DSS er lokalisert i Haugesund Sparebank og består foruten leder og en IT- konsulent. Disse skal være alle bankenes ressurs innenfor IT området samt koordinere ulike områder hvor disse bankene finner det nyttig å samarbeide. Samarbeid på Haugalandet - HSS Det har i en årrekke vært et godt samarbeid mellom de selvstendige sparebankene på Haugalandet. Disse bankene består av Haugesund, Etne og Sauda Sparebank sammen med Skudenes & Aakra Sparebank. Selv om samarbeidet i 2008 i større grad er utvidet til alle DSS bankene har vi 4 bankene fortsatt et nært og godt samarbeid innenfor flere forretningområder. Nevner her spesielt opplæring og kursvirksomhet samt samarbeidet vi har som eiere av Sparebankmegleren AS. Gjennomføringen av nye myndighetskrav som Basel II har og vært et sentralt område hvor vi Hauglandsbankene har hatt forskjellige samarbeidsgrupper i arbeid. Andre områder er regnskap, likviditet, intern kontroll, personal, kreditt og marked. Eiendomsmegling - Sparebankmegleren AS Eiendomsmegling er en av de områdene som tidlig merker det når konjunkturene snur. Dette gjelder i så måte også vår megler, Sparebankmegleren AS. Etter en positiv utvikling gjennom 2007 hadde selskapet et lite negativt resultat i driftsåret Konkurransen på Haugalandet er svært stor innenfor dette området, noe som i 2008 har ført til at flere aktører har avsluttet sin virksomhet. Vi har likevel fortsatt tro på at vi på noe sikt skal få et forretningsmessig utbytte av vår investering og ikke minst at det er både positivt og praktisk at vi kan tilby våre kunder tjenester på eiendomssiden. 5

6 FRENDE FORSIKRING Etableringen av Frende Skadeforsikring og Frende Livforsikring har vært en svært spennende oppgave å få ta del i gjennom Med en eierandel på 1,25% har Skudenes & Aakra Sparebank fått være med på oppbyggingen av to helt nye forsikringsselskaper i Norge. Frende eies av 15 sparebanker og har sitt hovedkontor i Bergen. Bankene bak Frende Forsikring er Sparebanken Vest, Fana Sparebank, Sparebanken Øst, Helgeland Sparebank, Sparebanken Sør, Spareskillingsbanken i Kristiansand, Voss Sparebank og samtlige av DSS bankene med unntak av Tingvoll Sparebank. Frende selskapene har allerede etablert seg godt i det norske markedet og har kommet ut med svært gode priser i flere av de landsdekkende undersøkelsene som er gjennomført i media den siste tiden. Lokalt har vi satset betydelige ressurser på forsikring og har bygget opp et godt salgsapperat. Dette har og medført ansettelse av 3 nye medarbeidere, alle med mange års forsikringserfaring fra våre konkurrenter Gjensidige og IF. I tillegg har en stor del av egen organisasjon gjennomgått en grundig opplæring og er nå aktive i rådgiving og salg innenfor forsikring. Bankens målsetting for 2008 var å selge 550 personprodukter og for kr. 2 mill. i skadepremie. Begge målsettninger ble nådd med god margin, og vi ser frem til et spennende forsikringsår også i NORNE SECURITIES I juli 2008 ble det stiftet et helt nytt meglerhus med hovedkontor i Bergen. Bak etableringen stod Sparebanken Vest, Fondsfinans og 13 frittstående sparebanker. Skudenes & Aakra Sparebank er en av disse 13 bankene og har en eierandel 1,30% Det nye meglerhuset har fått navnet Norne Securities og vil dekke tjenesteområdene megling av verdipapirer, corporate finance og analyse. Meglerhuset vil ha et aktivt meglerbord innen verdipapirmegling som markedsfører seg mot nye kundegrupper, og mot eierbankenes eksisterende kundebase innenfor de tjenesteområdene som er nevnt ovenfor. Selskapet skal ha særlig spisskompetanse på vestlandsk næringsliv, og skal gi kundene konkurransedyktige tilbud. For Skudenes & Aakra sin del regner vi med å kunne tilby selskapets tjenester fra og med våren ENDRING I BANKENS FORSTANDERSKAP Som en følge av vesentlige endringer av Sparebankloven og utarbeidelse av nye normalvedtekter fra Kredittilsynet, ble det i 2008 gjennomført endringer i sammensetningen av bankens forstanderskap. Bankens forstanderskap består nå av 40 medlemmer hvorav innskyterne velger 24 av disse, mens de ansatte er representert med 10 medlemmer og 6 personer velges av Karmøy Kommune. Som tidligere må samtlige valgte medlemmer bo eller ha sitt virke i Karmøy Kommune. Det at samtlige av bankens tillitsvalgte medlemmer består av kvinner og menn fra bankens nærområde gjør at banken med rette fremstår som «Ein Ekta Lokalbank - Karmøybanken». FORTSATT GOD VEKST MEN NOE SVAKERE RESULTAT Skudenes & Aakra Sparebank har i 2008 hatt en innskudds- og utlånsvekst som er høyere enn på mange år. Vi er også godt fornøyd med at innskuddsveksten, prosentvis, gjennom 2008 er nesten like høy som bankens vekst på utlån. Når det gjelder bankens resultat er det bare å konstatere at uroen i finansmarkedet også har fått innvirkninger for vår bank. Dette gjenspeiler seg først og fremst i nedgang i verdien på bankens verdipapirer, som følge av uroen på verdens børser, samt noe større tap innenfor utlånsområde. Foruten disse to faktorene er 2008 et normalt godt driftsår og banken mener derfor at en så langt har kommet rimelig greit gjennom et vanskelig år for finansbransjen. 6 Hovedtallene som er vist nedenfor viser en nedgang i rentenettoen. Dette er naturlig i og med at vi i siste halvdel av 2008 opplevde kraftig økning av bankenes fundingkostnader samt at rentenivået generelt gikk ned, noe som også da gjelder avkastningen på bankens egenkapital. Det er og vanskelig å opprettholde rentenettoen i perioder hvor rentene faller da det er lite å redusere på de korte innskuddene. Vi ser og en økning i bankens driftskostnader. Mye av dette har sin årsak i forestående skifte av dataleverandør samt bankens satsing på forsikringssalg og de økte lønnskostnader dette medfører. Med hensyn til skifte av dataleverandør vil konverteringen skje i første halvdel av 2009, og dette vil dermed og få merkbar innvirkning på driftskostnadene kommende år. Tap på utlån viser og høyere tall i 2008 enn det vi har sett de siste årene. Tapene er imidlertid oversiktlige og i stor grad relatert til siste års uro i finansmarkedet. Styret er derfor av den oppfatning at risikoen i bankens utlånsportefølje fortsatt synes å være moderat og akseptabel. Med den uro som for tiden råder i markedet, er det imidlertid å forvente at tapstallene fremover vil bli noe høyere enn det som har vært vanlig de siste årene.

7 Resultatene gir seg utslag i følgende hovedtall: INNSKUDDSVEKST 11,29% 12,05% 15,52% INNSKUDDSVEKST FRA EGNE KUNDER 12,48% 13,78% 16,28% UTLÅNSVEKST 11,50% 15,35% 17,12% UTLÅNSVEKST INKL.VAL. LÅN 11,01% 15,37% 17,52% FORV.VEKST 15,05% 9,90% 18,81% TAP PÅ UTLÅN OG GAR. AV SNITT FORV.KAP. + 0,05% + 0,04% 0,19% RENTENETTO AV SNITT FORV.KAP. 2,14% 2,17 % 2,11% SUM DRIFTSKOSTN. (av sn.forv) 1,43% 1,31% 1,39% DRIFTSRESULTAT ETTER TAP (av snitt forvaltning.) 1,21% 1,15% 0,65% DRIFTSRES. ETTER SKATT 0,89% 0,80% 0,41% EGENKAPITALDEKN. 16,37% 15,62% 16,48% ØKONOMISK OVERSIKT i mill kr Innskudd Utlån Forvaltningskap Spareb. Fond Tap i % sn. forv. 0,21 0,29 0,08 0,09 0,07 0,15 0,01 +0,05 +0,04 0,19 Driftsres. e tap% 1,43 1,44 1,04 1,12 1,20 1,19 1,20 1,21 1,15 0,67 KARMØYFISKAREN - vår honnørpris ble i 2008 tildelt Karmøy Svømmeklubb. Karmøy Svømmeklubb er det første idrettslaget som har mottatt prisen. Begrunnelsen for årets honnørpris var at svømmeklubben gjennom sin innsats har vært med å sette både svømming og Karmøy på kartet. Klubben satser både på topp og bredde og har rundt 500 medlemmer. Klubben har også aktive utøvere som er helt i Norgestoppen. «Karmøyfiskaren», ble utdelt for 16. gang og tidligere prisvinnere har i rekkefølge vært Leif Ove Andsnes, Lasse Pedersen, Marit Synnøve Vea, Aleksander Hauge, Skudefestivalen, Johannes Solstad, Tinney Rasmussen, Oddvar Andreassen, Skudeneshavn Skole og Fritidspark, Sommergospel i Skudeneshavn, Åkrehamn Trålbøteri AS, Ole Jakob Vorraa, Karmøy Gospelfestival og Skudeneshavn Handelstandsforening, Kaare Ness og sist Paul Stol i Leif Terje Alvestad og Rolf Pedersen 7

8 UTVIKLING VED BANKENS KONTORER I 2008 Fra bankens strategidokument heter det bl.a.: Skudenes & Aakra Sparebank skal fremstå som en selvstendig lokalbank med eget styre. Banken skal søke å være det beste bankalternativet for kundene både på kort og lang sikt, og søke å befeste sin posisjon gjennom relasjonbygging til kundene. Dette betyr konkurranse-dyktighet på service, kvalitet, pris og teknologi, og kostnadseffektiv bruk av bankens produkter og tjenester. Banken skal være preget av enkelhet og likeverd i forhold til kunder og marked, og ha en høy etisk standard i all sin virksomhet. På kredittsiden skal bankens hovedmarkedsområde være Karmøy Kommune, men det er også aktuelt å knytte til seg kunder fra andre deler av landet dersom disse kundene har en form for tilknytning til vårt hovedmarkedsområde. Ingen kjenner markedet bedre enn en lokal bank og styret er opptatt av å ha best mulig kunnskaper om lokalmarkedet og de kunder som opererer innenfor området. Banken skal yte kundene en aktiv, kvalitativ og effektiv betjening, og banken er av den formening at det er viktig for kundene å ha en leverandør av finansielle tjenester hvor beslutningslinjene er korte og tilgjengeligheten er god. Bankens hovedkontor ligger i Åkrehamn. Banken har avdelingskontorer i Vedavågen, Kopervik og i Skudeneshavn og fikk høsten 2007 sitt nyeste avdelingskontor på Avaldsnes. Banken er følgelig etablert på de fleste sentrale steder i hele kommunen. Samtlige av våre etablerte kontorer har i 2008 hatt god tilslutning fra våre kunder og er i fortsatt vekst. Samlet aktivitetskapital på våre avdelingskontorer utgjør nå 56,3 prosent av bankens samlede aktivitetskapital. (Aktivitetskapital = sum innskudd/utlån) mot 54,5 prosent ved utgangen av året før. Mye av årsaken til denne økningen skyldes utviklingen ved avdelingskontoret på Avaldsnes, men også de andre avdelingskontorene og da særlig Kopervik viser fortsatt god vekst. Avaldsneskontoret har siden åpningen den 14. september 2007 fått ca nye kunder og nærmer seg nå vår avdeling i Vedavågen i størrelse. Tall for avdelingskontoret i Vedavågen: % vis vekst INNSKUDD 309,5 341,2 10,2 UTLÅN * 412,4 457,5 10,9 ANTALL KUNDER (+50 stk) Tall for avdelingskontoret i Skudeneshavn: % vis vekst INNSKUDD 355,8 380,5 6,9 UTLÅN * 512,1 590,9 15,4 ANTALL KUNDER (+88 stk) Tall fra avdelingskontoret i Kopervik (inkl. Kvalavåg): % vis vekst INNSKUDD 387,0 501,9 29,7 UTLÅN * 525,4 608,6 15,8 ANTALL KUNDER (+154 stk) Tall fra avdelingskontoret Avaldsnes (inkl. Håvik, Torvestad + Fastlandskarmøy): % vis vekst INNSKUDD 200,0 266,9 33,5 UTLÅN* 281,8 364,3 29,3 ANTALL KUNDER (+488 stk) 8

9 Tall for hovedkontoret i Åkrehamn: (inkl. kunder utenfor egen kommune) % vis vekst INNSKUDD 1069,1 1208,5 13,0 UTLÅN * 1421,4 1622,8 14,2 ANTALL KUNDER (+442 stk) * Utlånstallene inkluderer valutalån. FORVALTNINGSKAPITALEN Forvaltningskapitalen har i 2008 økt med 643 mill. kroner til mill. kroner. Prosentvis gir dette en vekst på 18,81% mot 9,90 % året før. I kroner er dette den største veksten i bankens historie. Det sier noe om bankens utvikling og forvaltningsvekst gjennom tidene, at det skulle ta 121 år før banken passerte 1 milliard i forvaltning. Det skulle ta 6 nye år før banken passerte 2 milliarder, men kun 3 nye år for å passere 3 milliarder i forvaltningskapital. Den siste milliarden til 4 milliarder har kommet i løpet av de 2 siste årene, og da altså med 643 mill. kroner det siste året INNSKUDDSUTVIKLINGEN På tross av stor forvaltningsvekst har bankens innskuddsdekning fra egne kunder holdt seg bra gjennom 2008 og ligger nå på 75 prosent av samlet utlån mot 76 prosent for Vår bank har en bedre innskuddsdekning enn sparebankene generelt idet innskuddsdekningen for sparebankene samlet har ligget mellom 60 og 65 prosent de siste årene. Innskuddsveksten fra egne kunder er svært tilfredsstillende i det denne er økt med 16,28 prosent i 2008 mot 13,78 prosent året før. INNSKUDDSFORDELING Innskuddsmassens sammensetning: (eksklusive midler via meglermarkedet.) endr. i tusen kr endr.i% BEDRIFTS/LANDBRUKSKTO PERSONKONTO SERVICEKONTO SENIORKONTO SPAREKONTO PLASSERINGSKONTO BSU FORENINGSKONTO SKATTETREKK-KONTO INNSKUDD MED FASTRENTE IPA / IPS PERSONKONTO UNGD LANGTIDSSPARING I BANK INNSKUDDSPENSJON (OTP) SUM ,28 Som vi ser av de forskjellige innskuddsformene er det de lange innskuddene som vokser. Korte innskudd derimot viser en nedgang på vel 17 mill, ca. 3.7%. De langsiktige/høyest forrentede innskuddene har økt med 17 % i løpet av året. Dette er prosentvis nøyaktig det samme som i fjor. Innskudd med fastrente er en forholdsvis ny type innskuddskonti og har bare vært i bruk noen få år. På denne innskuddsformen fastsettes renten for en tid om gangen, oftest 3 mnd. Innskuddsformen har vist seg å bli mer og mer populær og har i 2008 hatt en økning på hele 61 prosent, mot en vekst på i overkant av 37 prosent i For banken representerer dette stabile innskudd, med en praktisk bindingsperiode både for oss og kunden. Andre langsiktige spareformer som langtidssparing i bank og innskuddspensjon viser også en prosentsvis fin fremgang. 9

10 Innskuddsformen BSU (Boligsparing for ungdom) er fortsatt en mye benyttet innskuddsordning, og vi opprettet 397 nye avtaler i år 2008 mot 414 nye avtaler i For 2009 er årlig sparebeløp på BSU, som gir fradrag i skatten, øket med kr ,- til kr ,- pr. år. Maksimal innskuddsramme er også øket med kr til kr ,- pr. person. BSU sparing er bankens beste innskuddsordning, og gir samtidig gode betingelser ved opptak av lån til bolig. Dette innebærer at alle personer mellom 18 og 34 år anbefales å benytte seg av ordningen. LANGTIDSSPARING I BANK er også et produkt vi anbefaler. Produktet går ut på at alle personer over 18 år kan spare langsiktig på en trygg og sikker måte direkte i banken. Innbetalt beløp bindes i 5 år fra første innskudd og innestående på konto vil til enhver tid bli forrentet til bankens beste innskuddsrente. Ved årsskiftet var det innestående 55,5 mill. kroner på denne innskuddsformen. INNSKUDDSPENSJON OTP 2007 var første hele driftsår for bankens innskuddspensjonsordning for våre næringslivskunder og deres ansatte. Antall bedrifter i ordningen har holdt seg rundt de 100 som etablerte ordningen i løpet av oppstartsåret Antall ansatte i ordningen ligger rundt 500 stk. Oppspart kronebeløp, innestående i banken, er pr nyttår kr ,-, noe som nesten utgjør en dobling i forhold til fjoråret. I tillegg kommer rundt kr ,- som er plassert i ulike fond. I og med at banken i 2008 har vært med å starte opp eget forsikringselskap, Frende Forsikring, var det naturlig å legge innskuddspensjonsproduktet over i dette selskapet. Våre innskuddspensjons kunder blir da fra formelt kunder i Frende Forsikring, men vil bli ivaretatt av bankens personell slik som i dag. Innskuddene vil nå i første omgang bli plassert som avtalt, men kundene vil få flere valg på sikt. AKSJER/FONDS OG FORSIKRINGSSALG 2008 Ved årsskiftet hadde våre kunder ca. 100 mill. kroner innestående i ulike aksje- og obligasjonsfond mot 172 mill. kroner ved forrige årsskifte. Etter en jevn stigning de siste årene viser tallene fra 2008 en stor reduksjon i porteføljen. Noe av reduksjonen skyldes innløsning, men hoveddelen skyldes nok den omfattende nedgangen vi har sett på verdipapirer gjennom hele Aksjefondene har stor risikospredning i sin portefølje, men i et år hvor børsene verden over faller fra 30-50% får det likevel store utslag. Samtidig ser vi at opprettelse av månedlige spareavtaler i fond fortsatt er en populær spareform. Utviklingen og svingningene i dette markedet den siste tiden viser likevel at aksje- og fondsparing er forbundet med en noe høyere risiko enn tradisjonell banksparing. Særlig om en har en relativt kort tidshorisont på sin sparing. Månedlig sparing er et godt virkemiddel for å jevne ut denne risikoen. Vi selger våre aksjefond gjennom Skagenfondene og DnB Nor Kapitalforvaltning. Når det gjelder bankens FORSIKRINGSSALG, ble det som allerede nevnt store endringer i I og med at vi ble medeier i Frende Forsikring avviklet vi ved inngangen av året vårt mangeårige samarbeid og kontorfellesskap med Gjensidige. Vi var spente på hva dette ville innebære. Ved årets slutt kan vi se tilbake på en vellykket satsing. Nye medarbeidere, samt opplæring av de bankansatte, innenfor forsikring har vært positivt for bankens organisasjon. Nye oppgaver har og gjort hverdagen mer spennende og utfordrende for mange. De salgsmål vi satte oss ble nådd med god margin og vi ser frem til utviklingen som kommer. Vi tror fortsatt at potensialet innen forsikring er stort for vår bank. BETALINGSFORMIDLING Fra bankens strategidokument heter det: Det skal settes fokus på salg/bruk av automatiserte tjenester til beste for banken og bankens kunder, for der igjennom å få frigjort interne ressurser til kundepleie og salg. Et overordnet mål er også å ivareta bankens egenart. Kundenes lønnsinngang er fundamentet i kunderelasjoner, således blir dette et primært område å overvåke og å ivareta i forhold til kundene. 10

11 Skudenes & Aakra Sparebank er fortsatt en såkalt gebyrfri bank. De siste års sterke fokus i media på bankenes gebyrer har gjort at flere og flere banker har fått redusert sine gebyrinntekter vesentlig. Dette er imidlertid blitt møtt med skepsis fra ledende finansfolk her i landet, blant annet sentralbanksjef Svein Gjedrem. Det påpekes at bankene må ta seg betalt av de som bruker tjenesten og ikke ta alle inntekter via bankenes rentemargin. Det blir spennende å følge denne debatten og utvikling gjennom 2009 hvor rentenivået og dermed også marginene er på rask vei nedover. Styret er fortsatt av den oppfatning at Skudenes & Aakra Sparebank skal være en gebyrfri bank for bankens kunder innenfor betalingsformidling. Bankens strategidokument fastslår at vi skal ivareta vår egenart og vi har i så måte mange positive erfaringer med å bli sett på som en annerledes bank innenfor betalingsformidlingen. Banken er likevel nødt til å ha god effektivitet innenfor betalingsformidlingen gjennom gode nettbankløsninger og andre automattjenester om en skal opprettholde et slik strategi på sikt. Automattjenestene er også svært viktige som en utvidelse av servicen ovenfor bankens kunder. Vi ser en klar tendens til at tilgjengelighet og fleksibilitet er avgjørende kriterier for at kundene skal være fornøyd med oss som bank. Samtidig tror vi at det å være opptatt av nærhet og direkte kundebehandling aldri vil gå av moten. BETALING VIA INTERNETT Internett er blitt en viktig distribusjonskanal for bankene og nye nettbanktjenester utvikles hele tiden. I og med skifte av dataleverandør vil banken få helt ny og moderne nettbankløsning våren Vår erfaring er at NettBanken er sikker og enkel å bruke. Det er ingen tvil om at stadig flere av våre kunder foretrekker å betale sine regninger m.v. via NettBanken. Gjennom samarbeidet med EDB, som er markedsledende på nettbanktjenester, gjør vi regning med at vi skal ligge helt i tet når det gjelder den utvikling innenfor nettbanktjenester som vi ser vil komme også i tiden fremover. Bankens Internett-adresse: Av samlet giromengde på i 2008 (økning med fra 2007), betales pr. dato ca. 88 prosent av disse ved at kunden selv ordner dette via automatiske tjenester; en økning fra ca. 85 prosent fra året før. Det er og verdt å merke seg at antall manuelt behandlede giro, til tross for relativt stor vekst i totalmengde giroer, også dette året har en tallmessig nedgang. Denne utvikling har nå vært stabil over mange år. Antall manuelt behandlede giro utgjør ved årsskiftet ca 19 prosent av antall nettbanktransaksjoner, en reduksjon på 5% i forhold til fjoråret. I 2007 var reduksjonen 6%. noe som viser en betydelig dreining mot nettbank de siste årene. MINIBANKBRUK/KORTBRUK I 2008 Mot slutten av 2007 utplasserte vi 3 nye minibanker på Karmøy. En i Megasenteret i Kopervik, en ved vårt nye avdelingskontor på Avaldsnes og en i nye Kamøy Storsenter på Vea. Det har vært spennende å følge utviklingen ved disse i Over tid har vi sett at en større og større del av uttakene skjer i betalingsterminaler, noe som da har ført til nedgang av uttak i våre minibanker. Utplasseringen har imidlertid snudd denne tendensen og vi ser nå at det har vært en økning i uttak i våre minibanker med kr. 69 mill, fra kr. 223 mill. til kr. 292 mill. i millioner av denne økningen tilskrives våre nye minibanker. Antall transaksjoner økte med ca. 50 tusen gjennom året Vår banks kortbase består nå av PERSON- OG MINIBANKKORT; en økning på ca. 14 prosent fra året før. Betalingskort med VISA-tilgang, foretrekkes av kunden og antall minibankkort reduseres. Kundene ønsker økt tilgjengelighet selv om årsavgiften er noe høyere på denne type kort. Nytt av året er og at banken tilbyr Master Card til våre kunder. Pr er det registret kort av denne typen. UTLÅNSVIRKSOMHETEN Ved utgangen av 2008 utgjorde samlede utlån 3.586,7 mill. kroner, en økning på 524,4 mill. kroner eller 17,12 % mot en økning på 15,35 % året før. Pr. nyttår hadde i tillegg våre kunder tatt opp valutalån med til sammen 121,6 mill. kroner mot 90,8 mill. kroner året før. Valutalån blir garantert av banken og må følgelig medtas under bankens egenkapitalberegninger som om dette var lån direkte opptatt hos oss. Den store 11

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009 Årsmelding 2009 1 2 Styret fra venstre: Inger Elise Netland Kolstø, Reidun Kvinnesland, Torstein Østhus, banksjef Alf Inge Flokketvedt, styreformann Samson Wiig, Olav Munkejord, Helge Vikra, Åse Marie

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011 Årsmelding 2011 1 2 Navnene på styremedlemmene er fra venstre; Helge Vikra, Rita Kristin Øvrebø, Åse Marie Skeie, Reidun Kvinnesland (nestleder), Olav Munkejord, Inger Elise Netland Kolstø, Samson Wiig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013 Årsmelding 2013 1 2 Navnene på styremedlemmene er bakerst fra venstre; Ståle Karlsen, Banksjef Alf Inge Flokketvedt, Olav Munkejord og Torstein Østhus (ansatt rep.). I midten fra venstre; Nestleder Reidun

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Vedtatt av styret 12.02.2015 Behandles av bankens Forstanderskap 25.02.2015 1 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK

ÅRSREGNSKAP 2014. Vedtatt av styret 12.02.2015 Behandles av bankens Forstanderskap 25.02.2015 1 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK ÅRSREGNSKAP 2014 Vedtatt av styret 12.02.2015 Behandles av bankens Forstanderskap 25.02.2015 1 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING NORSK ØKONOMI 2014 I følge Norges Bank anslås veksten

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING Årsmelding 2014 1 2 Øverst fra venstre: Ståle Karlsen, Samson Wiig (styreleder), Torstein Østhus (ansattrepresentant), Olav Munkejord, Hans Jakob Sæther (1. vara) og Helge Vikra Nederst fra venstre: Trine

Detaljer

Haugesund Sparebank lokal, nær og personlig

Haugesund Sparebank lokal, nær og personlig ÅRSRAPPORT 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE VISJON, FORRETNINGSIDÈ OG FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER... 3 HOVEDTALL 2010 2009... 5 ÅRSBERETNING 2010... 6 1. INNLEDNING... 6 2. DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN...

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008 Årsberetning 2008 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008 Generelt I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i høst da de amerikanske boliglånsgigantene Freddy Mac og Fannie Mae ble satt

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE VISJON, FORRETNINGSIDÈ OG FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER... 4 HOVEDTALL 2013 2012... 6 ÅRSBERETNING 2013 1. INNLEDNING... 7 2. DEN ØKONOMISKE

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter...

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter... Årsberetning 2007 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 19 Eiendeler... 20 Gjeld og egenkapital... 21 Noter... 22 Kontantstrømanalyse... 50 Bankens tillitsvalgte...

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank)

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) 2009 2008 1. Børskurs 31.12. (Pr. egenkapitalbevis) 98,00 88,00 2. Antall utstedte egenkapitalbevis 31.12. (Hele tusen) 400 400 3. Innskutt egenkapital

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2009

ÅRSBERETNING FOR 2009 2009 ÅRSBERETNING FOR Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 2 Resultatregnskap side 18 Balanse side 20 Noter side 22 Beretning fra Kontrollkomiteen side 33 Revisjonsberetning side 34 Årsregnskap 2009,

Detaljer

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR side 1 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR *) Økonomisk utvikling En fortsatt høy oljepris sørger for høy aktivitet på norsk sokkel. Det gir ringvirkninger til fastlandsøkonomien,

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer

haugesund sparebank årsrapport 2013

haugesund sparebank årsrapport 2013 Årsrapport 2013 haugesund sparebank årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse Rådhuset i Haugesund. VISJON, FORRETNINGSIDÉ OG FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER... 4 ADM. BANKSJEF: SOLID ØKONOMISK UTVIKLING...

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s b e r e t n i n g R e s u l t a t r e g n s k a p B a l a n s e N o t e r t i l r e g n s k a p e t R e v i s j o n s b e r e t n i n g B e r e t n i n g f r a k o n t

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

årsberetning og regnskap

årsberetning og regnskap årsberetning og regnskap 213 Lillesands sparebank driver hele sin virksomhet i lillesand kommune. banken har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. vi formidler også forsikring og plassering

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 Årsberetning for 2011 Lillesands Sparebank driver sin virksomhet i Lillesand Kommune. Virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg

Detaljer

Fra Kårstø terminalen i Tysvær.

Fra Kårstø terminalen i Tysvær. Årsrapport 2011 Fra Kårstø terminalen i Tysvær. MILJØMERKET 241 600 Trykksak Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket

Detaljer

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Årsrapport 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012... 3 1.1 HALTDALEN SPAREBANK... 3 1.1.1 RAMMEBETINGELSER... 3 1.2 BANKENS DRIFT I 2012... 6 1.3 VIRKSOMHETSSTYRING, INTERN KONTROLL OG

Detaljer