Innhold. Forord. 2 Å velge betyr også å velge bort

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Forord. 2 Å velge betyr også å velge bort"

Transkript

1 Innhold Forord 1 Verdens beste helsevesen? Innledning Noen utviklingstrekk ved helsetilstanden i Norge Hvor mye ressurser bruker vi på helsevesenet? Kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten Veien videre 2 Å velge betyr også å velge bort 3 Et helsevesen uten grenser? 2 Den enkelte leges kostnadsansvar 3 Representerer pasientrettighetene et ressursdrivende element? 4 Nytt viktig forum: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 5 Om kostnadsberegninger og innsatsstyrt finansiering av helsetjenesten 6 Sykehusorganisering uten grenser 7 Bedre samarbeid mellom primær- og sykehustjenesten: opprustningen av allmennmedisinen og legetjenesten i sykehjem 8 Er et helsepolitisk forlik mulig?

2 8 Et helsevesen uten grenser? 4 Geografisk fordeling av ressurser til helsetjenester 2 Geografisk fordeling av inntekter 2.1 Målsetting 2.2 Prinsipper for fordeling 2.3 Bruk av data over forekomst (epidemiologiske data) 2.4 Bruk av data om forbruk 2.5 Nærmere om valg av kriterier 3 Kompensasjon for kostnadsforskjeller Stordriftsfordeler eller smådriftsulemper Forskning og utdanning Regionale lønns- og prisforskjeller 4 Regional inntektsfordeling i spesialisthelsetjenesten etter Noen andre land 6 Oppsummering 5 Inntektsulikhet og sosiale helseforskjeller teorier og empiri Innledning Teorier om sammenhengen mellom inntekt og helse Absoluttinntektshypotesen Relativinntektshypotesen/inntektsulikhetshypotesen Empiriske analyser av sammenhenger mellom inntekt og helse Analyser basert på aggregerte data Analyser basert på individdata Oppsummering 6 Økonomisk evaluering av helsetiltak: Teori, praksis og spørsmål om verdier 2 Perspektiver, beslutningsproblemer og beslutningsnivåer 3 Nærmere om evaluering med prioritering som formål 4 Hva skal evalueres og med hvilken tidshorisont? 5 Beregning av kostnader 5.1 Begreper 5.2 Noen utfordringer ved kostnadsberegning

3 Innhold 9 6 Hvordan anslå tiltaks verdi 6.1 Effektmål og verdimål 6.2 Økonomiske gevinster 6.3 Helsegevinster 6.4 Diskontering av helsegevinster 7 Krav til data og håndtering av usikkerhet 8 Bruk av økonomisk evaluering i norsk helsevesen i dag 9 Økonomisk evaluering i helsevesenet i årene framover Appendiks: Noen flere kostnadsbegreper 7 Prioritering i helsesektoren 2 Hvordan måle prioriteringspraksis med utgangspunkt i faglige veiledere? 3 Datagrunnlaget 4 Anvendelser Prioriteringspraksis før og etter sykehusreformen Prioritering av hjertepasienter Konklusjon 8 Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og de kommunale pleie- og omsorgstjenestene 2 Utvikling i det kommunale pleie- og omsorgstilbudet 3 Utvikling i liggetid på sykehus 4 Datakilder og forklaringsfaktorer 5 Påvirker kommunenes tilbud av pleie- og omsorgstjenester liggetidene på sykehus? 6 Påvirker samhandling mellom sykehus og kommuner liggetiden? 7 «Dialog» har betydning resultater fra et naturlig eksperiment 8 Avsluttende kommentarer

4 10 Et helsevesen uten grenser? 9 Er egenandeler i norsk spesialisthelsetjeneste effektivitetsfremmende? 1. Innledning 2 Dagens egenandelsordning i spesialisthelsetjenesten 3 Samfunnsøkonomisk effektivitet 4 Helsetjenester som en økonomisk vare 4.1 Etterspørselen etter helsetjenester er en avledet etterspørsel 4.2 Asymmetrisk informasjon 5 Diskusjon 6 Oppsummerende konklusjoner 10 Markedet for legemidler: Regulering, konkurranse og utgifter 2 Legemiddelutgifter 2.1 Offentlige legemiddelutgifter 3 Markedet for legemidler 3.1 Patent- og generikasegmentet 3.2 Resept og refusjon 3.3 Terapeutiske markeder 4 Regulering 5 Effekt av regulering på pris og utgifter 6 Konkluderende merknader 11 Hvilken funksjon har de lokale helseforetaksstyrene? 1 Bakgrunn og problemstilling 2 Teoretiske utgangspunkt a. Styrets ulike oppgaver og roller b. Styring i offentlig sektor c. Styrer i offentlig sektor d. Helseforetaksreformen i lys av styreteorier 3 Metode 3.2 Styrets sammensetning 3.3 Styrets oppgaver 4 Diskusjon: Hvilken rolle tar styret? Strategirollen Kontrollrollen Interessentrollen 5 Konklusjon

5 Innhold Kapitalkostnader i helseforetakene relevant styringsinformasjon? 1 Bakgrunn 2 Hva er kapitalkostnader? 3 Kapitalkostnader i dagens offisielle regnskap: Pris og mengde 4 Hva er spesielt med kapitalkostnader? 5 Relevansen av riktige kapitalkostnader i helseforetak a. Kapitalkostnaders betydning for over- eller underinvestering b. «På like vilkår» hva med private aktører? c. Finansieringssystemet og kapital d. Prestasjonsmåling (tolkning av resultatet) 6 Hvordan kan styringen av kapital i helseforetakene forbedres? 7 Oppsummering 13 Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester målemetoder og empiriske funn Innledning Fordeling av helsetjenester Metoder for å beregne ulikhet i bruk av helsetjenester Analyse av ulikhet basert på regresjonsanalyse Konsentrasjonskurver Konsentrasjonsindekser og dekomponering av ulikhet i bruk av tjenester Anvendelse av metoden horisontal ulikhet i bruk av legetjenester i Norge i 2005 Avslutning 14 Helseforsikring i velferdsstaten historikk og prinsipper 1 Introduksjon 2 Historikk og empiri for sosialforsikring 2.1 Fremveksten av velferdsstaten: Fra fattiglovgivning til statsgaranterte rettigheter 2.2 Det norske helseforsikringssystemet 2.3 Markedet for privat helseforsikring i Norge 3 Helseforsikring hvorfor? 4 Helseforsikring hvordan?

6 12 Et helsevesen uten grenser? 5 Markedet for helseforsikring 6 Ugunstig utvalg 7 Moralsk hasard 7.1 Ex ante moralsk hasard 7.2 Ex post moralsk hasard 8 Andre former for markedssvikt 9 Diskusjon 10 Konklusjon Forfatteromtale Register

Innhold. Forord... 11

Innhold. Forord... 11 Innhold Forord... 11 1 Innledning... 13 1.1 Den komplekse helsetjenesten... 13 1.2 Det samfunnsøkonomiske perspektivet... 16 1.3 Det bedriftsøkonomiske perspektivet... 17 1.4 Oppsummering... 19 2 Fra forvaltningsorgan

Detaljer

Privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester

Privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester Privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester av Ingeborg Urkegjerde Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi (Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi)

Detaljer

SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten?

SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten? SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten? Christian Andersen, Kurt R. Brekke, Egil Kjerstad, Frode Kristiansen, Odd Rune Straume og Kjell J. Sunnevåg SNF prosjektnr. 2715 Prosjektet

Detaljer

Behandlingsforsikring. etterspørsel etter helsetjenester

Behandlingsforsikring. etterspørsel etter helsetjenester Behandlingsforsikring og etterspørsel etter helsetjenester av Jens Thomas Veberg Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi (Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi)

Detaljer

Effekter av egenbetaling som virkemiddel for prioritering

Effekter av egenbetaling som virkemiddel for prioritering Effekter av egenbetaling som virkemiddel for prioritering Geir Godager, Terje P. Hagen og Tor Iversen 22. august 2014 Rapport 2014:1 Forord Prioriteringsutvalget har bedt Helseøkonomisk analyse AS utrede

Detaljer

MER PENGER ELLER MER FOR PENGENE? Organisering og finansiering av norske sykehus

MER PENGER ELLER MER FOR PENGENE? Organisering og finansiering av norske sykehus 25.09 2002 MER PENGER ELLER MER FOR PENGENE? Organisering og finansiering av norske sykehus Dag Morten Dalen, Jostein Grytten og Rune J. Sørensen Handelshøyskolen BI og Universitet i Oslo Forord Bakgrunnen

Detaljer

VELFERDSSTATEN I ENDRING

VELFERDSSTATEN I ENDRING MARY ANN STAMSØ (RED.) VELFERDSSTATEN I ENDRING NORSK SOSIALPOLITIKK VED STARTEN AV ET NYTT ÅRHUNDRE GYLDENDAL AKADEMISK Innhold INNLEDNING < 19 Mary Ann Stamsø og Vidar Hjelmtveit Bokas formål og hovedtema

Detaljer

Effekter av norske sykehusfusjoner

Effekter av norske sykehusfusjoner NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2014 Effekter av norske sykehusfusjoner Medfører sykehusfusjoner læringseffekter og høyere kvalitet? Ingrid Helen E. Kronborg Jørgen Tangen Veileder: Kurt R. Brekke

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd?

Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd? Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd? Regional rehabiliteringskonferanse Ålesund 29. september 2010 Vidar Halsteinli Seniorrådgiver, PhD Helse Midt-Norge RHF, økonomiavdelingen

Detaljer

Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten

Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten Kommentarer til innstilling avgitt til Helsedepartementet, 17. desember 2002 Innledning Innstillingen med forslag til finansieringsordninger for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Omfang og utvikling av det selvbetalende

Omfang og utvikling av det selvbetalende SINTEF A15248 RAPPORT Omfang og utvikling av det selvbetalende markedet for private spesialisthelsetjenester i Norge Silje L. Kaspersen og Birgitte Kalseth SINTEF Helsetjenesteforskning Mars 2010 Forord

Detaljer

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere)

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi Utgangspunktet for studiet er at Fagforbundet ønsker å heve kompetansen for sine

Detaljer

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak IS-1479 RAPPORT Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten. En vurdering og aktuelle tiltak Utgitt: 07/2007 Bestillingsnummer:

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Del 1: Helsetjenester og helse i Norge 1 #helsebar helsebarometeret.no Helsebarometeret 2015 Oppfatning av egen helse, helsetilbudet

Detaljer

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Del I. Innledning

Detaljer

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Postboks 7004, St.

Detaljer

Saksbeh.: Dato: 28. februar 2003

Saksbeh.: Dato: 28. februar 2003 Deres ref.: 200205547-4/KKI Vår ref.: 2003/26 M5/553.0 Saksbeh.: Dato: 28. februar 2003 Høringsuttalelse - Forslag til finansiering av spesialhelsetjenesten Bakgrunn Konkurransetilsynet viser til brev

Detaljer

Innhold. Side Sammendrag..4

Innhold. Side Sammendrag..4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet gjennomgått fire statlige tilskuddsordninger der pengene følger brukeren. Hensikten har vært å vurdere om tilskuddsordninger

Detaljer

Institutt for helse og samfunn Hvilke forskningsmessige problemstillinger og utfordringer ligger i studier av samhandling?

Institutt for helse og samfunn Hvilke forskningsmessige problemstillinger og utfordringer ligger i studier av samhandling? Institutt for helse og samfunn Hvilke forskningsmessige problemstillinger og utfordringer ligger i studier av samhandling? Grete Botten, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Målet med mitt foredrag

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Metode... 3 3 Resultater... 4 3.1 Intervjuer med virksomhetene... 4 3.2 Andre studier... 5 3.3 Spørreundersøkelser... 8 4 Oppsummerende diskusjon og konklusjon...

Detaljer

Helseregnskapet et internasjonalt system

Helseregnskapet et internasjonalt system Økonomiske analyser 2/2012 Kjersti Helene Hernæs og Ann Lisbet Brathaug Totale helseutgifter i Norge beløp seg til nærmere 250 milliarder kroner i 2011. Det tilsvarer 50 000 kroner per innbygger. De fleste

Detaljer

REGNSKAPSSYSTEM OFFENTLIG VIRKSOMHET PROFESSOR BJARNE JENSEN HØGSKOLEN I HEDMARK

REGNSKAPSSYSTEM OFFENTLIG VIRKSOMHET PROFESSOR BJARNE JENSEN HØGSKOLEN I HEDMARK REGNSKAPSSYSTEM OFFENTLIG VIRKSOMHET PROFESSOR BJARNE JENSEN HØGSKOLEN I HEDMARK PÅSTAND: REGNSKAPSSYSTEM UTVIKLET FOR FORRETNINGSVIRKSOMHET (LØNNSOMHETSREGNSKAP) ER BEDRE EGNET FOR OFFENTLIG VIRKSOMHET

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Forslag til inntektsmodell Helse Nord RHF for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige.

Forslag til inntektsmodell Helse Nord RHF for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. Styresak 34/2011: Forslag til inntektsmodell Helse Nord RHF for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. Møtedato: 25.-26.05.11 Møtested: Sandnessjøen/Dønna Innledning

Detaljer

Levering av hjemmetjenester som et kontraktsproblem

Levering av hjemmetjenester som et kontraktsproblem Levering av hjemmetjenester som et kontraktsproblem Stine Bråthen Løken Masteroppgave ved Økonomisk institutt UNIVERSITETET I OSLO Mai 2014 I II Levering av hjemmetjenester som et kontraktsproblem III

Detaljer

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2010 Utgiftskapitler: 700 783 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631 2 Prop. 1 S 2009 2010

Detaljer