Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann"

Transkript

1 Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann

2 3 faser i møte med utfordringene i Midtre Namdal Fase 1. Utredning kunnskapsgrunnlag Fase 2. Dialog om mulige løsningsalternativer med utredning av konsekvenser Fase 3. Kommunene i Midtre Namdal innfrir lovkrav om øyeblikkelig hjelp døgntilbud - Lovkrav inntrer

3 Datagrunnlaget Landsdekkende database på Helsedirektoratet Forbruk av sykehustjenester fra HNT. IPLOS / KOSTRA tall Egne utprøvinger gjennom prosjekt i Midtre Namdal. (Pasientkoordinator / akuttsenger) HUNT data Legevakt i Namdalen Relevante rapporter m.m.

4 Helsedirektoratet- 23 indikatorer Datagrunnlaget er basert på data fra Norsk pasientregister (NPR), og er all somatisk aktivitet ved alle sykehus i hele landet. Midtre Namdal har hatt 817 opphold i sykehus i 2009, økende til 876 opphold i 2010, for pasienter 80 år +. Mellom % av innleggelsene kommer som følge av øyeblikkelig hjelp. En stor andel av reinnleggelser kommer etter opphold ved medisinsk avdeling. Finnes ingen data om kommunale tjenester før eller etter sykehusoppholdet.

5 Økende pasientgrupper for Midtre Namdal fra Antall pasienter med KOLS er økt fra Antall pasienter med bruddskader er økt fra 468 til 483 Antall pasienter med diabetes er økt fra Antall pasienter med brystsmerter er økt fra Av de indikatorene Helsedirektoratet har valgt ut som styringsdata, utgjør pasienter med mest liggedøgn i Midtre Namdal, pasienter med KOLS, bruddskader, brystsmerter og tarminfeksjoner.

6 Medfinansieringskostnader fordelt mellom ulike sykehus pr. januar 2012 for Midtre Namdal: Kommune HNT, HF St.Olav Hospital HF Oslo u.s. HF Øvrige Namsos Overhalla Namdalseid Flatanger Osen Fosnes Midtre Namdal

7 «Statistikkpakke» Samarbeidsutvalget i HNT har jobbet en del med felles styringsindikatorer, og en arbeidsgruppe har utformet forslag til felles «statistikkpakke» som brukes i dag. Inkluderer blant annet: Forbruksdata for spesialisthelsetjenester på kommune og områdenivå pr innbyggere, både for somatikk og psykiatri Data for prioriteringspraksis, gjennomsnittlige ventetider, brudd på vurderingsgarantien og fristbrudd, gjelder både somatikk og psykiatri Avviksrapportering med grunnlag i Basisavtale for samhandling Etterspørsel og forbruk av rehabiliteringstjenester

8 Tall fra statistikkpakke angående liggedøgn, andel hjelp og reinnleggelser for Midtre Namdal Midtre Namdal Gjennomsnittlig liggedøgn somatikk, HNT Liggedøgn for utskrivningsklare pasienter 4,7 4,5 4,1 Reduksjon Reduksjon Andelen ø-hjelps konsultasjoner ved HNT i % 10,8 11,3 11,8 Økning Antall reinnleggelser Reduksjon

9 Helsedirektoratets tall for antall liggedøgn i Midtre Namdal ved øyeblikkelig hjelp, basert på aktivitetstall fra sykehusene liggedøgn delt på 12 mnd. = 92,5 døgn/mnd. 92,5 døgn fordelt på 30 dager = 3,1 liggedøgn /dag Midtre Namdal forbruker anslagsvis 3 senger pr. døgn i sykehus i forbindelse med ø-hjelp Kommune Liggedøgn Liggedøgn pr innb. Namsos Overhalla Namdalseid Flatanger Osen Fosnes Sum 1110 Det kan gi oss et samlet tall for Midtre Namdal på behovet for å opprette tilbud når plikten til å tilby øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene trer i kraft fra

10 Fordeling i medfinansieringskostnader for kommuner med nedslagsfelt HNT. Fordeling av KMF-aktivitet til sammen for alle kommuner i nedslagsfeltet til HNT målt i DRG poeng i Andel Prosent Innleggelser heldøgn % Innleggelser dag % Poliklinikk % Sum %

11 Ø-hjelp fordelt i diagnoserelaterte grupper (DRG systemet) for Midtre Namdal 80 år + for 2011 Hoveddiagnosegrupper Midtre Namdal Nervesystemet 69 Øyesykdommer 2 ØNH sykdommer 13 Åndedrettsorg. 136 Sirk.org. 121 Fordøy.org. 56 Lever/galle/pankreas 13 Muskel/skjelett, bevegelsesapp. 75 Hud 19 Endokrin./ernær. 11 Nyre/urinveier 60 Mannlige kjønnsorganer 2 Kvinnelige kjønnsorganer 2 Blod/immunapp. 12 Myeloprol.sykd. 3 Infeksjoner/parasitt. 35 Psyk. Lidelser og rusproblemer 21 Skader/forgiftninger 10 Påvirkning helsetilstand 3 Bryst/mammae 1 DRG med tvilsomt info. grunnlag 1

12 Fordeling av DRG-poeng, opphold og liggedøgn for 5 hoveddiagnosegrupper etter data fra HNT for året 2010 Innleggelser DRGpoeng Opphold Liggedøgn Namdalen Innherred Åndedrettsorganer Sirkulasjonsorganer Nervesystem Fordøyelsesorganer Muskel / skjelett Sum Andel av total aktivitet 65 % 67 % 66 % 64 % 63 %

13 Tabellen viser DGR poeng og antall polikliniske konsultasjoner for et utvalg av de mest brukte hoveddiagnoser ved HNT i Poliklinikk DRG-poeng konsultasjoner Namdalen Innherred Myeloproliferative sykdommer Muskel/skjelett Fordøyelsesorganer Sirkulasjonsorganer Påvirkning av helsetilstand Sum Andel av total aktivitet 61% 49% 44% 52%

14 Forbruk av medfinansieringsmidler pr. februar 2012 Kommune Foreløpig beregning av månedlige a- konto beløp for medfinansiering Faktisk forbruk i januar 2012 Faktisk forbruk i februar 2012 Differanse pr. 15 mars 2012, foreløpige tall Namsos , Overhalla , Namdalseid , Flatanger , Osen , Fosnes , Sum

15 KOSTRA tall for Midtre Namdal Midtre Namdal, pleie og omsorg Prosentandel utgifter på institusjonsdrift av kommunens totale driftsbudsjett. Prosentandel utgifter på hjemmebaserte tjenester av kommunens totale driftsbudsjett. Prosentandel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning Andel plasser i institusjon og heldøgns bemannet bolig i prosent av befolkning 80 + Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80+ Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold, i prosent Legetimer pr. uke pr. beboer i sykeheim Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr. uke, praktisk bistand Namsos 2011 Overhalla 2011 Namdalseid 2011 Flatanger 2011 Osen 2011 Fosnes ,8 48,4 41,3 56,3 65,3 76,9 62,6 44,3 51,7 42,9 34,7 23, ,9 19,9 16,8 28,8 18,2 36,2 9,1 10,3 9,5.. 6,2 0 0,42 0,23 0,53 0,17 0,41 0,29 3,8 1,2 2,9 1,8 1,2 1,1 Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr. uke, hjemmesykepleie 4,5 3,8 5,4 10,7 3,8 12,4

16 Innbyggertall med aldersfordeling i Midtre Namdal pr , SSB (MMMM) Kommune Kommunenr. Innbyggertall pr Namsos Overhalla Namdalseid Flatanger Osen Fosnes Sum Fordeling etter alder pr : Kommune Namsos Overhalla Namdalseid Flatanger Osen Fosnes Midtre Namdal

17 Fremtidig anslått behov for institusjonsplasser/bolig med heldøgns bemanning, og anslått økning i antall mottakere av hjemmetjenester. Framtidig anslått behov for antall nye institusjonsplasser / heldøgns botilbud Framtidig anslått økning i mottakere av hjemmetjenester Kommune År 2025 År 2035 År 2025 År 2035 Namsos Overhalla Namdalseid Flatanger Osen -0, Fosnes 1 6 2,5 9 Sum Midtre Namdal 31, ,5 497 Data: Dagens tjenestebilde fra KOSTRA tall og befolkningsutvikling fra SSB

18 «Bieffekt» av det å finne vårt utfordringsbilde. For kommunene vil det ha stor betydning og være viktigere enn tidligere, å følge med på egne innbyggeres bruk av spesialisthelsetjenesten. For helseforetakene vil det være viktig å følge utviklingen i kommunenes tilbud av helsetjenester for å kunne planlegge riktig kapasitet og bemanning.

19 Oppsummert: Hva kan beskrivelsen av utfordringsbildet hjelpe kommunene med? Å vurdere hvilke pasientgrupper som kan tilbys kommunale tilbud i stedet for sykehustjenester. Å finne ut om man har nødvendig utstyr til å ivareta nye oppgaver. Å vurdere om man har nok og riktig kompetanse. Å vurdere hvor man bør starte forebyggende og helsefremmende tiltak Å kunne være i stand til å tilby like gode eller bedre tilbud enn spesialisthelsetjenesten kan, til pasienter og brukere som trenger øyeblikkelig hjelp. Å vurdere fremtidig organisering av helseoppgaver. Skal det gis rom for ulike tilpasninger, eller skal vi ha en samstemt forståelse og prioriteringer fra alle kommunene i Midtre Namdal? Gir grunnlag for kommunene til å diskutere mulige løsningsalternativer med Helseforetaket, HNT, om ny oppgave og ansvarsfordeling.

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Rapport Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Bø/Oslo, 6. august 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet IS-1947 Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet 1 Heftets tittel: Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF RIO/Marborg (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Detaljer

Sykehustjenester når mange blir gamle -

Sykehustjenester når mange blir gamle - Sørlandet sykehus HF Sykehustjenester når mange blir gamle - Handlingsplan for eldremedisin for Sørlandet sykehus 2012 2020 1 Forord Jeg har deltatt i ulike planarbeid i mer enn to tiår. Det er ikke bare

Detaljer

Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren fremover

Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren fremover Rapporter Reports 2014/14 Erling Holmøy, Julie Kjelvik og Birger Strøm Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren fremover Rapporter 2014/14 Erling Holmøy, Julie Kjelvik og Birger Strøm Behovet

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

VEIEN TIL SIO HELSEREGION

VEIEN TIL SIO HELSEREGION VEIEN TIL SIO HELSEREGION Statusrapport pr 20.06.2011 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Oppdal, Rindal, Surnadal og Halsa 2 Vi har skapt faglige møteplasser for

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Hvor mange har behov for spesialisert rehabilitering?

Hvor mange har behov for spesialisert rehabilitering? Hvor mange har behov for spesialisert rehabilitering? -et første forsøk på å tallfeste det nasjonale rehabiliteringsbehovet i spesialisthelsetjenesten. NHO Service 01/15 Oppsummering NHO Service har private

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester

Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester 137 Statistiske analyser Statistical Analyses Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester 137 Statistiske analyser Statistical Analyses Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester

Detaljer

Bolig og tjenester til personer med psykiske lidelser

Bolig og tjenester til personer med psykiske lidelser Evelyn Dyb Bolig og tjenester til personer med psykiske lidelser Vurdering av behovet 2006 2008 401 Prosjektrapport 2006 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Evelyn Dyb Bolig og tjenester til personer

Detaljer

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014 Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 214 Vi har tatt med samme utvalg som i analysen som er brukt for skole, men har lagt til Hurum

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Målsetning med undervisningen

Målsetning med undervisningen 1 Målsetning med undervisningen Tema: Økonomisk styring av helseforetak (helsevirksomheter), herunder grunnleggende budsjett og regnskap og regnskapslovens betydning for økonomisk styring. Undervisningen

Detaljer