ÅRSRAPPORT 2012 KORTVERSJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 KORTVERSJON"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 KORTVERSJON

2 Fylkesrådmannen har ordet Vestfold fylkeskommune er inne i en periode med positiv økonomisk utvikling. Både netto driftsresultat og arbeidskapitalen har utviklet seg positivt siden Samtidig er den finansielle risikoen redusert ved at gjelden er rentesikret og de frie fondene styrket. Utviklingen er i tråd med kursen som er staket ut i økonomiplanen og målsetningene i Prosjekt Handlingsrom 2014, program for effektivisering og kostnadsreduksjoner. I tillegg har Vestfold fylkeskommune fått drahjelp fra økte skatteinntekter de siste årene. Det er gjennomført betydelige investeringer de siste årene, spesielt i skolebygg og fylkesveger. I 2012 startet byggingen av nye Færder videregående skole i Tønsberg. Skolen er planlagt å stå ferdig til skolestart høsten Det er også planlagt ny skole i Horten i Investeringene skal i stor grad finansieres med lån. Resultatene er gledelige, men samtidig nødvendige for å gjennomføre det svært ambisiøse investeringsprogrammet og håndtere den økende gjelden knyttet til investeringene som fylkeskommunen legger opp til. Det er levert gode resultater for Vestfolds innbyggere i 2012 på alle våre tjenesteområder. Alle medarbeidere i Vestfold fylkeskommune spiller en viktig rolle i å levere på vårt samfunnsoppdrag. Vi er opptatt av å arbeide kontinuerlig for å forbedre oss. Lederutvikling, kvalitetssystemer og IKTløsninger har vært viktige aktiviteter og tiltak i En stor takk til alle som har bidratt til måloppnåelse i Egil Johansen 2

3 Om samfunnsoppdraget Vi har et stort og mangfoldig samfunnsoppdrag. Fylkeskommunen skal bidra til at det føres en utviklingsorientert, bærekraftig og helhetlig politikk i fylket. Fylkeskommunen legger rammer for dagens innbyggere og for Vestfolds framtid. Fylkeskommunen skal være regional utviklingsaktør og legge til rette for utvikling av næringsliv og arbeidsplasser, påvirke arealbruken, bevare kulturminner, landskap og miljøkvaliteter. Fylkeskommunen skal påse at viktige verdier i samfunnet ikke går tapt. Dette skal vi gjøre ved å ta initiativ og mobilisere ulike samfunnsaktører til å dra sammen mot felles mål. Fylkeskommunen har ansvar for å levere gode tjenester til fylkets innbyggere. De største tjenesteområdene er videregående opplæring, kollektivtrafikk, fylkesveier, tannhelsetjenester, kulturprogram, kulturarenaer og kulturminner. Fylkestinget og fylkesordføreren er fylkeskommunens øverste folkevalgte ledelse. Politikernes fremste opp gave er å stake ut kursen framover og prioritere mellom de oppgavene som anses som viktige for fylkets utvikling. Politikerne definerer hva som er en bedre framtid for vestfoldsamfunnet, og hvordan vi kommer oss dit. Administrasjonen i fylkeskommunen ledes av fylkesrådmannen. Administrasjonen fremmer forslag til strategier for de ulike politikkområdene. Strategiene gir politikerne mulighet til å drøfte og gi retning til arbeidet som skal gjøres innen for eksempel utdanning, næringsliv, folkehelse, samferdsel, klima, miljø og kultur. Fylkesrådmannen har som oppgave å se til at oppdraget ivaretas gjennom bidrag fra alle sektorer. VESTFOLD FYLKESKOMMUNE ÅRSRAPPORT

4 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utdanningssektoren består av 10 videregående skoler, en fagskole, en folkehøyskole, Skolen for sosialmedisinske institusjoner, Kompetansesenteret for læringsutvikling, Karriéresenteret og Utdanningsavdelingen elever i videregående opplæring 1700 lærlinger og lærekandidater 300 frittstående bedrifter og 1300 lærebedrifter gjennom opplæringskontorene i 2012 besøk fra inn- og utland av grupper som ønsker å høre om hvordan vi driver fagopplæring og tilrettelegging for elever, lærlinger og lærekandidater. Behovet for læreplasser er fortsatt stort i mange fag. Ny Færder videregående skole Fylkeskommunen har i 2012 videreført et ambisiøst investeringsprogram med hovedvekt på skolebygg. Første spadestikk for bygging av ny Færder videregående skole ble tatt i april, og vi er nå et stort skritt nærmere et nytt, flott og tidsriktig skolebygg. I september avduket fylkesordfører grunnsteinen med visjonen «Yrker for fremtiden». Skolen skal ha plass til 760 elever og skal stå klar til skolestart Prosjektet er i rute. Fylkestinget har bevilget 668 mill kr til prosjektet. Nesten kvm, inkludert kroppsøvingslokaler bygges. Entreprenør og ansvarlig selskap er Interaksjon Færder ANS (Veidekke entreprenør AS, Oras, Bravida, Sweco, Norconsult og White arkitekter). Nye Færder videregående skole skal samle elever og ansatte fra avdelingene på Korten og Teie. «Ny Giv» får ungdommer til å fullføre og bestå Ny Giv- prosjektet skal få flere ungdommer til å fullføre og bestå videregående opplæring. Målet er et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner. Ny Giv ble lansert høsten 2010 av Kunnskapsdepartementet og varer ut Prosjektet ser sammenhengen mellom faglige prestasjoner på ungdomsskolen og sannsynligheten for å fullføre og bestå videregående opplæring. Elever som ligger i «faresonen» til jul i 10. trinn, tilbys en avtale om ekstra innsats og hjelp det siste halve året på ungdomsskolen. Våren 2012 var klassinger fra 11 kommuner med i Ny Giv prosjektet. Elevene får intensiv opplæring i grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter og blir tett fulgt opp av skolen. Fra januar 2013 er alle ungdoms- og videregående skoler i Vestfold med i prosjektet. 27 Ny Giv-elever deltok sommeren 2012 på forkurs på Greveskogen videregående skole og 40 Ny Giv- elever gjennomførte motivasjonskurs på Skiringssal folkehøyskole. Sommerskole for elever og lærlinger Sommerskolen for elever og lærlinger er også et tiltak for å få flere ungdommer til å gjennomføre med bestått i alle fag. I 2012 ble sommerskolen gjennomført for fjerde gang. Tilbudet er en stor suksess. 65 elever takket ja til tilbudet om to ukers intensiv opplæring i mate matikk eller naturfag i av disse elevene bestod eksamen. Flere lærekontrakter i offentlig sektor I 2012 økte antall lærekontrakter i offentlig sektor i Vestfold. Flere kommuner har sett betydningen av å ta inn lærlinger i sin organisasjon. Utdanningsavdelingen fikk Ungdomsbedrifter Ungdomsbedriftene i Vestfold henter årlig hjem priser fra nasjonale og internasjonale konkurranser. Frii UB fra Nøtterøy videregående skole ble Norges beste ungdomsbedrift i 2012 og representerte Norge i den europeiske konkurransen. I oktober besøkte næringsminister Trond Giske skolen for å høre hvordan de jobber med entreprenørskap. Han fikk møte FriiUB og elever som nettopp hadde startet med ungdomsbedrifter på VG2. Ministeren gav uttrykk for at han likte måten skolen samarbeider med lokalt næringsliv på. 4

5 Flere søker om voksenopplæring I 2012 har det vært en ytterligere økning i antallet voksne som søker videregående opplæring. Aktiviteten omfatter opplæring, grunnskoletester, realkompetansevurdering, kurs og seminarer. Kvalifiseringskurs Omkring 100 elever fikk høsten 2012 tilbud om et kvalifiseringskurs over seks måneder for å ta opp fag med strykkarakter eller ikke vurdering. 50 elever startet på dette kurset. Etter seks måneder hadde 30 av dem kvalifisert seg for videre utdanning eller læreplass. De resterende 20 elevene følges videre opp av skolene som tilbyr dette kurset. «Vurdering for læring» Fem videregående skoler og tre opplæringskontorer i Vestfold deltok i «Vurdering for læring». Satsingen bygger på prinsippene om at elevene lærer best når de forstår hva de skal lære, hva som forventes, får tilbakemelding på kvaliteten av arbeidet, råd om hvordan de kan forbedre seg og kan vurdere eget arbeid og egen utvikling. Satsingen ble avsluttet i juni VESTFOLD FYLKESKOMMUNE ÅRSRAPPORT

6 REGIONALSEKTOREN Regionalsektoren har oppgaver innenfor regional planlegging, stedsutvikling, miljø og klima, vannforvaltning, internasjonalt samarbeid, forskning og innovasjon, kompetanseog næringsutvikling, landbrukstiltak, reiseliv, kollektivtrafikk, fylkesveger, trafikksikkerhet og løyveforvaltning. REGIONAL PLANLEGGING Minst én gang i hver valgperiode skal fylkestinget utarbeide regional planstrategi i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. Planstrategiens prioriterte satsingsområder skal være basert på viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer. Prioriterte satsingsområder for : a) Helhetlig opplæringsløp b) Verdiskaping og innovasjon c) Vestfoldbanen d) Intermodal godstransport i Buskerud, Vestfold og Telemark e) Klima og energi Planstrategien ble vedtatt av fylkestinget i november 2012 etter forarbeidet i Partnerskapskonferansen 2012 og høringsrunde høsten Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Regional plan for bærekraftig arealpolitikk har som mål å fremme vekst, ta vare på naturen og forenkle planlegging. Arbeidet med planen skal sikre tverrpolitisk enighet, ha et generasjonsperspektiv og fremme bærekraftige løsninger. Arbeidet har vært et godt eksempel på sam arbeid om samfunnsutvikling i regionen vår. Et bredt spekter av aktører og ulike prosesser står bak ønsket om å lage denne planen. 12-kommunesamarbeidet har spilt en særlig viktig rolle for at prosessen ble startet opp. Forslag til Regional plan for bærekraftig areal politikk ble sendt på høring i september Planen har følgende temaer: Hovedgrep i arealpolitikken Ikke-fornybare ressurser Byer og tettsteder Næringsliv og arbeidsplasser Folkehelse Miljøvennlig og framtidsrettet transport system Klima og energi Det tas sikte på endelig vedtak av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk april Regional næringsutvikling En viktig del av arbeidet med tilrettelegging for næringsutvikling har vært arbeidet med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Samarbeidet med NHO, de lokale næringsforeningene og ikke minst kommunene har blitt styrket. Budsjettområdet næringsutvikling inneholder i tillegg til de statlige utviklingsmidlene, støtte til eksterne aktører og prosjekter som søker å realisere fylkesplanens mål. Dette gjelder blant annet Ungt Entreprenørskap, START, Connect Østlandet, Nettverksbanken og prosjekt Etablererveiledning for flerkulturelle. Strategi og handlingsplan for regionalt næringsprogram for landbruk i Vestfold ble vedtatt i Med en økende befolkning er hovedmålet for strategien økt matproduksjon. Innenfor reiselivsfeltet er det i 2012 gjennomført en forstudie som gir kunnskap om behov og muligheter for utvikling av en reiselivsstrategi for Vestfold. Fylkes utvalget vedtok i desember at arbeidet skulle videreføres med sikte på: Å etablere en struktur for arbeidsdeling, samarbeid og helhetlig satsning innenfor reiselivet i Vestfold. Å tydeliggjøre fylkeskommunens ansvar og roller innenfor reiselivet i Vestfold. Det regionale partnerskapet Verdiskaping Vestfold (VSV) skal medvirke til å sikre helhetlige regionale løsninger. Oppfølging etter Partnerskapskonferansen 2012 («Veivalg for Vestfold») og forberedelser til Partnerskapskonferansen 2013 («Vestfold i utekonkurrerende næringer») har vært viktige saker. Partnerskapskonferansen i 2012 bidro med viktige innspill til regional planstrategi. Verdiskaping Vestfold har i 2012 fulgt opp en påvirkningsstrategi mot staten for rettferdig fordeling av statlige overføringer. På oppdrag fra Verdiskaping Vestfold har Vista Analyse avdekket at systemfeil og manglende treffsikkerhet i overføringssystemet rammer kommunene i Vestfold. Damvad Analyse slo videre fast at økning i regionale utviklingsmidler til Vestfold ville fått store ringvirkninger på verdiskapingen i fylket. SAMFERDSEL Samferdsel har vært et av de mest sentrale temaene for fylkeskommunen i Nasjonal transportplan og jernbane har hatt stor oppmerksomhet. I tillegg ble det fortsatt satset på å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene og øke andelen kollektivreiser. Knutepunktutvikling, der kollektivtilbudene henger sammen og er tilgjengelig der folk bor, er også en del av tenkningen i den regionale planen for bærekraftig arealpolitikk. Belønningsordningen for kollektivtrafikk Fylkeskommunen har et ønske om å komme inn i statens belønningsordning for kollektivtrafikk. Flere nødvendige tiltak som kvalifiserer til ordningen har vært diskutert. Parkeringsavgift har vært et stort tema og parkeringsavgift, blant annet på de bynære 6

7 skolene har vært en viktig politisk sak. Å begrense bilbruken er ett av kravene for å bli med i belønnings ordningen. Fylkesveger Fylkeskommunen eier 1218 km fylkesveg. Budsjettområdet dekker fylkeskommunens driftsutgifter til fylkesveger, tilskudd til trafikk sikkerhetstiltak og tilskudd til Buskerud fylkeskommune for drift av ferjesambandet Svelvik Verket. Handlingsprogrammet for fylkesvegnettet omhandler veginvesteringer og følges opp av Statens vegvesen Vestfold. I 2012 økte antallet kollektivreisende med buss i Vestfold med 2,4 %. Nordre Vestfold hadde en økning i antall passasjerer på 2,4 %, indre Vestfold 3,6 %, Tønsbergregionen 3,7 % og Sandefjord 3,1 %. Larvik-regionen hadde en nedgang på 3,7 % i forhold til Samlet kundetilfredshet (KTI) i 2012 var 69 %, det Sammenlignet med de andre fylkene i Region sør (Buskerud, Agder-fylkene og Telemark), viser tallene at Vestfold har færrest antall km fylkesveger, men brukte mest midler på (re)asfaltering av fylkes vegene i 2011 og Siden fylkeskommunen tok over som vegeier fra staten i 2010 har 33 % av fylkesvegene fått nytt asfaltdekke. I 2011 brukte Vestfold 80,6 mill kr til asfaltering. I 2012 var beløpet økt til 84 mill kr. Fylkeskommunen har også inve stert i eksisterende fylkesveger, rekkverk og skiltfornying, som har bidratt ytterligere til å ta igjen etterslepet på vedlikeholdet av fylkesvegene. Kollektivtrafikk Vestfold fylkeskommune er ansvarlig myndig het for kollektivtransporten i Vestfold. Den daglige driften utføres av selskapet Vestviken Kollektivtrafikk (VKT) skolebarn skysses til og fra skole, og over 8 millioner reisende ferdes med buss hvert år. Fylkeskommunen brukte 207 mill kr til buss og annen transport i Kollektivtransport er et eget tema i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold. Målet er et miljøvennlig og framtidsrettet transportsystem. samme som i 2010, men ned fra 71 % i Kundene er mest fornøyd med skilting, merking, avstand til holdeplass og antall avganger på dagtid. Minst fornøyd er kundene med antall avganger i helger og på kveldstid, samt billettpriser. VESTFOLD FYLKESKOMMUNE ÅRSRAPPORT

8 KULTUR OG FOLKEHELSE Kultursektoren arbeider innenfor et utvidet kulturbegrep som omfatter kultur, kulturarv, bibliotekutvikling, idrett, friluftsliv og folkehelse. Virksomhetene Kultur og folkehelse, Vestfold fylkesbibliotek og Kulturarv løser oppgaver i samarbeid med kommuner, næringsliv, kulturinstitusjoner og frivillige organisasjoner. Sektoren har også ansvar for å bidra til utviklingen av museumsvesenet i fylket. Litteraturuka i Vestfold Litteraturuka i Vestfold har, etter at fylkeskommunen overtok i 2009, blitt en av de større litteraturfestivalene i Norge. Over åtti litterære arrangementer fant sted over hele Vestfold i november. Et av høydepunktene under åpningsforestillingen på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek var overrekkelsen av Vestfolds litteraturpris 2012 til krimforfatter Jørn Lier Horst. Litteraturuka i Vestfold bidrar til å videre utvikle bibliotekene til attraktive møteplasser, med gode muligheter for opplevelse, kunnskap og medvirkning lokalt. Med et besøkstall på 6200 lå Litteraturuka 2012 på et godt normalår publikumsmessig. Sjøsettingen av Saga Oseberg Kongeparet applauderte, over tilskuere jublet, og småbåtene tutet da Osebergkopien Saga Oseberg fikk vann under kjølen 20. juni Vi har igjen fått et sjødyktig Osebergskip, og dere har gjenopprettet vikingenes ry som gode skipskonstruktører. Jeg gratulerer dere alle, både dugnadsarbeidere, ansatte og andre som har bidratt til å få realisert dette imponerende byggeprosjektet, sa Kong Harald før sjøsettingen. Fylkesutvalget vedtok i 2009 å bevilge 3 mill kroner fra regionalt utviklingsfond til prosjektet Nytt Osebergskip. Bevilgningen fulgte opp Vestfold fylkeskommunes satsing på bruk av vikingtid som viktig historisk identitet. Fylkeskommunens tidlige bevilgning ble et eksempel på hvordan et offentlig bidrag kan utløse både en enorm dugnadsinnsats, frivillighet og økonomisk støtte fra andre aktører. Stiftelsen Nytt Osebergskip har bygget en kopi av det originale Osebergskipet i full størrelse. Selve byggingen tok til i Gildehallen på Borre Strategisk kulturplan har som målsetning å bygge «vikingfylket Vestfold». Like før jul var Gildehallen på Borre under tak. Bygget blir en storstue for opplevelser og historiefortelling om vikingtiden, og er viktig i arbeidet med å bygge Vestfold som nasjonal og internasjonal vikingattraksjon. Bygget ligger rett i nærheten av det berømte gravfeltet på Borre. Prosjektet ble vedtatt i 2007, og arbeidene på tomta startet i Prosjektet ble forsinket i forhold til opprinnelig tidsplan, og forsinkelsen medførte økte kostnader. I juni vedtok fylkestinget å øke den økonomiske rammen for prosjektet med 10,5 mill kr utover de 15 mill kr som allerede var avsatt til prosjektet. Vedtaket ble begrunnet med at det knyttes store forventninger til bygget ute i Vestfold-samfunnet, og at bygget har en viktig funksjon som en del av Vestfolds tusenårssted på Borre. Helsefremmende barnehage og skole Nøtterøy kommune er pilotkommune for prosjektet Helsefremmende barnehage og skole Formålet er å fremme trivsel, mestring og tilhørighet hos barn, unge og ansatte i barnehagen og på skolene, for å øke andelen som fullfører videregående skole. Målet skal nås gjennom et helhetlig og systematisk folkehelsearbeid. Prosjektet er en del av handlingsprogrammet God oppvekst. Litteraturprosjekt i Arbeidslivets Kultur Seilas (AKS) Høsten 2012 startet et nytt forprosjekt kalt Litteraturformidling i AKS-bedrifter, hvor Vestfold fylkesbibliotek og Arbeidslivets KulturSeilas samarbeider om Den Kulturelle Nistepakka - den nasjonale varianten av AKS. Målet med litteraturprosjektet er å formidle og gjøre litteratur tilgjengelig for de ansatte i AKS-bedriftene. Færder nasjonalpark I februar 2012 ga Miljøverndepartementet Fylkesmannen i Vestfold i oppdrag å planlegge en nasjonalpark som omfatter alle øyer og skjær øst for Nøtterøy og Tjøme. Nasjonalparken skal sikre områdets store natur- og kulturhistoriske verdier og mulighetene for friluftsliv for alle. Verne forslaget skal balansere vern og bruk for fremtiden. Et nasjonalparksenter planlegges på Verdens Ende. Vestfold fylkes kommune er representert i styrings- og prosjekt gruppen, samt i løpende kontakt med næringslivet om utviklingsmulighetene parken gir. Færder nasjonalpark planlegges åpnet i Nasjonalt møte for tre unike kultursatsinger for unge Norge har tre store, nasjonale, kulturelle ordninger rettet mot barn og unge: Den kulturelle skolesekken, Ungdommens kulturmønstring (UKM) og kulturskolen. Til sammen er dette en kulturell satsing på barn og unge som er unik i verdens sammenheng. I september arrangerte Vestfold fylkeskommune, sammen med Norsk kulturråd, UKM Norge og Norsk kulturskoleråd det aller første nasjonale arbeidsseminaret. Det ble nedsatt en nasjo nal samarbeidsgruppe for ordningene. Parallelt med å dyrke de tre ordningenes egenart, vil samarbeidsgruppen jobbe for en ytterligere koordinering av ordningene til det fremste samlede kulturtilbud til barn i verden. 8

9 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE ÅRSRAPPORT

10 TANNHELSETJENESTEN Tannhelsetjenesten har 14 tannklinikker fordelt over hele fylket. I samarbeid med Helse Sør- Øst bemanner tannhelsetjenesten en narkosetannklinikk 6 dager per måned ved SiV Larvik. Tannhelsetjenesten administrerer også en offentlig tannlegevakt på lørdager og søndager, samt helligdager. Tannhelsetjenesten bemanner I tillegg tannhelsetjenesten tannklinikken på Bastøy fengsel. Forebyggende og helsefremmende Tannhelsetjenesten fokuserer på behandling av pasienter med rettigheter fastsatt i tannhelsetjenesteloven. Loven fastslår at forebyggende tiltak skal prioriteres framfor behandling. Satsingsområdene vedtatt i fylkeskommunens Regional plan for folkehelse er i tråd med dette. Tannhelsetjenesten legger stor vekt på holdningsskapende informasjonsarbeid på helsestasjoner, i barnehager og skoler, sykehjem og bofellesskap for psykisk utviklingshemmede. Hovedtrekk fra tannhelsesektoren i 2012 Tannhelsesektorens produksjon viser en økning i antall undersøkte og behandlede pasienter i de prioriterte gruppene. Antall voksne betalende pasienter er på samme nivå som i Narkosetannklinikken i Larvik har behandlet flere pasienter i 2012 og tannlegevakta har hatt flere konsultasjoner i 2012 enn året før. Tannhelsen i indikatorårskullene holder seg på et stabilt godt nivå sammenlignet med tidligere år. For eksempel viser resultatene at 12- åringene får stadig bedre tenner. Informasjons- og kommunikasjons teknologi (IKT) Tannhelsetjenestene i Buskerud, Telemark, Vestfold, Vest- Agder, Akershus og Østfold har gått sammen om ny leverandør av programvare for elek tronisk pasientjournalsystem. Kontrakten ble signert desember 2012 med NextSys AS. Målsettingen er at opplæringen starter i januar 2014 og at programmet er i drift februar Åpnet ny tannklinikk på Borgheim Januar 2012 åpnet nye Borgheim tannklinikk i lyse, trivelige lokaler med universelt utformet planløsning. I løpet av året ble også nye Haugar tannklinikk, fylkets største, bygget for innvielse på nyåret

11 FELLESFORMÅL Fellesformål omfatter et mangfold av oppgaver. Stabsavdelingen leverer tjenester til alle virksomheter og seksjoner i hele fylkeskommunen. Blant annet tjenester innen lønn, personal, juss, HMS og beredskap, økonomi, IKT, eiendom, sak- og arkiv og politisk sekretariat, samt driftsfunksjoner for fylkeshuset. Østre Bolæren inngår også i dette budsjettområdet. Fra arbeidsgiverpolitikk til organisasjonspolitikk Arbeidet med å revidere fylkeskommunens arbeidsgiverpolitikk ble videreført i I den nye organisasjonspolitikken løftes betydningen av godt medarbeiderskap fram på linje med godt lederskap. Det er gjennomført en omfattende prosess med ledere og medarbeidere for å utvikle den nye organisasjonspolitikken. Lederutviklingsprogram Fylkesrådmannens lederutviklingsprogram omfatter fylkeskommunens 200 ledere med personalansvar. Det startet i Tema i 2012 har vært verdibasert ledelse og personalledelse med vekt på endring og tilbakemelding. Utarbeidelse og forankring av felles verdigrunnlag har vært viktig i Felles verdier er åpen, modig, profesjonell og rettferdig. Ledere i utdanningssektoren deltar i tillegg på et eget kompetanseutviklingsprogram med fokus på pedagogisk ledelse. Miljø og redusert energibruk Satsningen på miljøtiltak er videreført i Utskiftning av vinduer på tre skoler, vannbåren varme på Nøtterøy videregående skole og biovarmesentral på Re videregående skole er blant tiltakene. På nye Færder videregående skole er det valgt varmeveksling på grunnvann som primærvarmekilde. Vestfold fylkeskommune har avtale om grønn kraft» og får kun energi fra fornybare kilder. På fylkeshuset har fjernvarmeanlegget ført til at bruken av fossilt brensel har vært null i 2011 og Nytt styringssystem for varme og ventilasjon på fylkeshuset har redusert energiforbruket i Ved fylkeshuset er det nå seks ladepunkter for el-biler. Fylkeshuset ble miljøfyrtårnsertifisert i 2008, og det har vært et mål å redusere papirforbruket med 35 %. Da papirløse politiske møter ble innført i 2012, ble målet nådd. Ordningen var først i drift fra høsten av, og fylkesrådmannen forventer derfor en ytterligere reduksjon i Papirforbruket er redusert med 43 % fra kg i 2007 til 7 036kg i I 2012 nådde vi også målet om å sortere 75 % av avfallet. Bedre organisering av tjenestene Det er i 2012 gjennomført et omfattende arbeid med å forberede ny organisering av felles IKT-enhet. Det er etablert ny eiendomsseksjon med ansvar for både utbyggingsprosjekter og eiendomsforvaltning. Nytt internt reglement for videredelegasjon fra fylkesrådmann og nytt reglement for byggeprosjekter i fylkeskommunen ble også vedtatt i VESTFOLD FYLKESKOMMUNE ÅRSRAPPORT

12 REGNSKAP Framstillingen nedenfor er en kortfattet gjennomgang av Vestfold fylkeskommunes regnskap for Et mer detaljert regnskap med analyser og kommentarer, og en omfattende gjennomgang av sektorenes resultater og måloppnåelse er gitt i Vestfold fylkeskommunes fullstendige årsrapport for 2012 (fylkestingsak nr 23/13) på ØKONOMISK UTVIKLING Vestfold fylkeskommune er inne i en periode med positiv økonomisk utvikling. Både regnskapsresultater og likviditet har utviklet seg positivt siden Samtidig er den finansielle risikoen redusert ved at store deler av gjelden er rentesikret og de frie fondene styrket. Utviklingen er i tråd med kursen som er staket ut i fylkeskommunens økonomiplan. Resultatene er gledelige, men samtidig nødvendige for å gjennomføre det svært ambisiøse investeringsprogrammet som Vestfold fylkeskommune legger opp til. Det er gjennomført betydelige investeringer de siste årene, spesielt i skolebygg og fylkesveger. I 2012 startet byggingen av nye Færder videregående skole i Tønsberg. Skolen er planlagt å stå ferdig til skolestart høsten Det er også planlagt ny skole i Horten i Investeringene skal i stor grad finansieres med lån. Etter netto finansutgifter på 142 mill kroner fikk Vestfold fylkeskommune et netto driftsresultat på 163 mill kroner i Etter netto avsetninger til fond og overføring til investeringsregnskapet legger Vestfold fylkeskommune fram et regnskap for 2012 med et regnskapsresultat på 90 mill kroner. NØKKELTALL REGNSKAPSRESULTATER Frie inntekter mill kr Brutto driftsresultat mill kr Netto driftsresultat mill kr Regnskapsresultat mill kr Netto resultatgrad % 6,2 5,3 3,1 2,2 LIKVIDITET Arbeidskapital mill kr Reell, korrigert arbeidskapital mill kr Likviditetsgrad 1 1,31 1,17 0,92 0,97 Likviditetsgrad 2 1,06 0,91 0,61 0,73 SOLIDITET Egenfinansieringsgrad % Gjeldsgrad %

13 DRIFTSREGNSKAP Vestfold fylkeskommune oppnådde i 2012 et regnskapsresultat på 90 mill kroner. REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT Regnskap Justert Avvik Vedtatt Regnskap Beløp i mill. kr 2012 budsjett 2012 budsjett Skatt og rammetilskudd Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Netto finansutgifter Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Fylkeskommunens hovedinntekter ble på mill kroner som er 51 mill kroner bedre enn budsjett. Dette skyldes primært at skatt og ramme tilskudd ble 44 mill kroner bedre enn budsjett. Skatteinntektene både på landbasis og i Vestfold ble bedre enn forventet da statsbuds jettet for 2012 ble lagt fram. Det er spesielt gledelig at Vestfolds andel av skatteinngang per innbygger har positiv utvikling i 2012, etter flere år med en nedadgående trend. Netto avsetninger til fond og netto finansutgifter ble som budsjettert. Netto finansutgifter består hovedsakelig av renter og avdrag. Det er overført 61 mill kroner til investeringsregnskapet til finansiering av investeringer. Netto utgifter i sektorene er mill kroner som er noe lavere enn budsjett. Det har vært stort fokus på å nå målsetningene i innsparingsprosjektet Handlingsrom 2014, hvor sektorene skal redusere driftskostnadene med 80 mill kroner. Virksomhetene har vist stor lojalitet til innsparingene, og prosjektet er i rute. REGNSKAPSSKJEMA 1B Regnskap Justert Avvik Vedtatt Regnskap FORDELT TIL DRIFT 2012 budsjett 2012 budsjett 2011 Beløp i mill. kr 2012 Regional planlegging og næringsutviling Fylkesveger Kollektivtrafikk Videregående opplæring Kultur Tannhelse Fellesformål Netto sektorutg (eks avst. lønn/pensjon, mva-kompensasjon) Avsetning lønn og pensjon mv Mva-kompensasjon, justering mv Netto sektorutgifter VESTFOLD FYLKESKOMMUNE ÅRSRAPPORT

14 INVESTERINGSREGNSKAP ØKONOMISK OVERSIKT Regnskap Justert Avvik Vedtatt Regnskap INVESTERING 2012 budsjett 2012 budsjett 2011 Beløp i mill. kr 2012 Investeringer i anleggsmidler Finansieringstransaksjoner Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Egenfinansiering Overføringer/tilskudd Tbf mva-kompensasjon fra drift Årets finansiering Udekket I 2012 er det anvendt 315 mill kroner til investeringer i anleggsmidler. I tillegg er 15 mill kroner anvendt til finansieringstransaksjoner som utlån, avsetning til fond og kjøp av aksjer og andeler. Byggingen av ny Færder videregående skole med 122 mill kroner, utbygging av lokalene til Vestfoldarkivet, samt oppføring av fjøs og ridehall ved Melsom videregående skole er de største enkeltprosjektene. Investeringene på totalt 330 mill kroner er finansiert på følgende måte: 63 % bruk av lånemidler 12 % overføringer/tilskudd 14 % tilbakeført mva-kompensasjon vedr investeringer fra driftsregnskapet 11 % egenfinansiering BALANSE Ved utgangen av året har Vestfold fylkeskommune en totalkapital på mill kroner. BALANSE Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Eiendelene består hovedsakelig av pensjonsmidler og fylkeskommunens bygninger og veier. Egenkapital er på 658 mill kroner og består av kapitalkonto på 285 mill kroner og ulike fond som utgjør 391 mill kroner. Av fondsmidlene er 82 mill kroner bundne midler som fylkeskommunen ikke kan disponere fritt. Disposisjonsfondene er i løpet av 2012 styrket 82 mill kroner, og utgjør til sammen 219 mill kroner. Frie midler til investering satt i fond utgjør 90 mill kroner. Den langsiktige gjelden er på mill kroner, en økning på 35 mill kroner fra sist år. Lånegjelden utgjør 79 % av totale driftsinntekter. Pensjonsforpliktelsene utgjør mill kroner. 14

ÅRSRAPPORT. Kortversjon

ÅRSRAPPORT. Kortversjon 2014 ÅRSRAPPORT Kortversjon SIDE 2 Årsrapport 2014 INNHOLD FYLKESRÅDMANNEN HAR ORDET 3 SAMFUNNSOPPDRAGET 4 HELHET, UTVIKLING OG BÆREKRAFT 4 REGIONALSEKTOREN 5 FOR HELE FYLKET 5 Kollektivtrafikk 5 Regional

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

Årsrapport 2011. www.vfk.no

Årsrapport 2011. www.vfk.no www.vfk.no INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - ÅRSREGNSKAP, ÅRSBERETNING, FINANSRAPPORTERING 1 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 3 2 ÅRSREGNSKAP... 6 2.1 soversikter... 6 2.2 Noter... 13 3 ÅRSBERETNING... 30

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1 Fylkesrådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1 Arkivsak-dok. 201314114-2 Arkivkode 150 Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato

Detaljer

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no Budsjett 2012 Økonomiplan 2013-2015 www.vfk.no Innhold 1 Overordnet om økonomisk situasjon og utfordringer... 5 1.1 Tilbakeblikk på årene 2005-2010 og utviklingen i økonomiplanperioden... 7 1.1.1 Netto

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Økonomiplan 2012-2014 www.vf k.no Arkivsak 201004746 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 24.04.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 ~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan 2015-2018 med følgende endringer

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING. Årsberetning 2012 1

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING. Årsberetning 2012 1 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING 2012 Årsberetning 2012 1 Bildeomslag: Buen Kulturhus i Mandal Arkitekt: 3XN Foto: Trond Arne Hageland Innhold Fakta om Vest-Agder fylkeskommune...5 Viktige hendelser

Detaljer

Sammen skaper vi et åpent, nyskapende og spennende fylke

Sammen skaper vi et åpent, nyskapende og spennende fylke Sammen skaper vi et åpent, nyskapende og spennende fylke Årsmelding 2010 1 Kartill.: Ellen Jepson Fylkesvåpenet for Rogaland ble godkjent i kongelig resolusjon 11. januar 1974. Korsmotivet er inspirert

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i SørTrøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 13/47 Møtedato/tid: 8.4.213, kl. 12: Møtested: Statens hus, møterom Selbu 3.etg Møtedeltakere: Siri Holm Lønseth, leder Eivind Stende,

Detaljer

2.Tertialrapport 2013

2.Tertialrapport 2013 Buskerud fylkeskommune Økonomi- og administrasjonsstaben september 2013 Innhold 1. SAMMENDRAG... 3 2. ØKONOMISTATUS PR. 2. TERTIAL 2013... 5 2.1 DRIFTSREGNSKAPET... 5 2.2 INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 3.

Detaljer

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET,

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB... 9 1.1 Sektorens driftsramme...10

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér Årsberetning 2010 med regnskap 2010 gode ideér Innhold 1. ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 8 1.5 MEDARBEIDERE LÆRING OG

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 17.11.14. Saker med klikkbare vedlegg:

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 17.11.14. Saker med klikkbare vedlegg: file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/447331_fix.html Side 1 av 1 12.11.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 10.11.2014 08:46:25 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer Årsrapport 2013 Med regnskap og årsberetning 2013 gode ideer Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 9 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

Grimstad kommune. Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad. Besøksadresse: Arendalsveien 23. Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.

Grimstad kommune. Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad. Besøksadresse: Arendalsveien 23. Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune. Årsmelding 2014 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune. Bilder: Solveig Jentoft,

Detaljer

Årsberetning og årsmelding 2007. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK

Årsberetning og årsmelding 2007. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding 2007 Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding for 2007 FORORD: I dette dokument fremlegges Nord-Trøndelag fylkeskommunes beretning og

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 www.vfk.no Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Kort oppsummering... 4 1.2 Visjon og verdier... 5 1.3 Utdanning i Vestfold... 5 1.4

Detaljer

Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016

Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016 Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016 Vedtatt av Fylkestinget 8. november 2012 Godkjent av Miljøverndepartementet 3. oktober 2013 www.vfk.no Forord Regional planstrategi er et nytt styringsverktøy,

Detaljer

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019. Utfordringsdokument

STRATEGIPLAN 2016-2019. Utfordringsdokument STRATEGIPLAN 2016-2019 Utfordringsdokument Vår ambisjon: Å utvikle regionen til en av Europas mest kreative regioner Våre verdier: Vi skal gjøre hverandre gode, vi skal være grensesprengende Roan 1632

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Sarpsborg mot 2016. Kommuneplan for Sarpsborg

Sarpsborg mot 2016. Kommuneplan for Sarpsborg mot 2016 Kommuneplan for Mål oppnådd i Mål: Full barnehagedekning: Resultat: Alle som ønsket det fikk tilbud om plass ved hovedopptaket Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere: Mål: 3 prosent.

Detaljer