ÅRSRAPPORT 2012 KORTVERSJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 KORTVERSJON"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 KORTVERSJON

2 Fylkesrådmannen har ordet Vestfold fylkeskommune er inne i en periode med positiv økonomisk utvikling. Både netto driftsresultat og arbeidskapitalen har utviklet seg positivt siden Samtidig er den finansielle risikoen redusert ved at gjelden er rentesikret og de frie fondene styrket. Utviklingen er i tråd med kursen som er staket ut i økonomiplanen og målsetningene i Prosjekt Handlingsrom 2014, program for effektivisering og kostnadsreduksjoner. I tillegg har Vestfold fylkeskommune fått drahjelp fra økte skatteinntekter de siste årene. Det er gjennomført betydelige investeringer de siste årene, spesielt i skolebygg og fylkesveger. I 2012 startet byggingen av nye Færder videregående skole i Tønsberg. Skolen er planlagt å stå ferdig til skolestart høsten Det er også planlagt ny skole i Horten i Investeringene skal i stor grad finansieres med lån. Resultatene er gledelige, men samtidig nødvendige for å gjennomføre det svært ambisiøse investeringsprogrammet og håndtere den økende gjelden knyttet til investeringene som fylkeskommunen legger opp til. Det er levert gode resultater for Vestfolds innbyggere i 2012 på alle våre tjenesteområder. Alle medarbeidere i Vestfold fylkeskommune spiller en viktig rolle i å levere på vårt samfunnsoppdrag. Vi er opptatt av å arbeide kontinuerlig for å forbedre oss. Lederutvikling, kvalitetssystemer og IKTløsninger har vært viktige aktiviteter og tiltak i En stor takk til alle som har bidratt til måloppnåelse i Egil Johansen 2

3 Om samfunnsoppdraget Vi har et stort og mangfoldig samfunnsoppdrag. Fylkeskommunen skal bidra til at det føres en utviklingsorientert, bærekraftig og helhetlig politikk i fylket. Fylkeskommunen legger rammer for dagens innbyggere og for Vestfolds framtid. Fylkeskommunen skal være regional utviklingsaktør og legge til rette for utvikling av næringsliv og arbeidsplasser, påvirke arealbruken, bevare kulturminner, landskap og miljøkvaliteter. Fylkeskommunen skal påse at viktige verdier i samfunnet ikke går tapt. Dette skal vi gjøre ved å ta initiativ og mobilisere ulike samfunnsaktører til å dra sammen mot felles mål. Fylkeskommunen har ansvar for å levere gode tjenester til fylkets innbyggere. De største tjenesteområdene er videregående opplæring, kollektivtrafikk, fylkesveier, tannhelsetjenester, kulturprogram, kulturarenaer og kulturminner. Fylkestinget og fylkesordføreren er fylkeskommunens øverste folkevalgte ledelse. Politikernes fremste opp gave er å stake ut kursen framover og prioritere mellom de oppgavene som anses som viktige for fylkets utvikling. Politikerne definerer hva som er en bedre framtid for vestfoldsamfunnet, og hvordan vi kommer oss dit. Administrasjonen i fylkeskommunen ledes av fylkesrådmannen. Administrasjonen fremmer forslag til strategier for de ulike politikkområdene. Strategiene gir politikerne mulighet til å drøfte og gi retning til arbeidet som skal gjøres innen for eksempel utdanning, næringsliv, folkehelse, samferdsel, klima, miljø og kultur. Fylkesrådmannen har som oppgave å se til at oppdraget ivaretas gjennom bidrag fra alle sektorer. VESTFOLD FYLKESKOMMUNE ÅRSRAPPORT

4 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utdanningssektoren består av 10 videregående skoler, en fagskole, en folkehøyskole, Skolen for sosialmedisinske institusjoner, Kompetansesenteret for læringsutvikling, Karriéresenteret og Utdanningsavdelingen elever i videregående opplæring 1700 lærlinger og lærekandidater 300 frittstående bedrifter og 1300 lærebedrifter gjennom opplæringskontorene i 2012 besøk fra inn- og utland av grupper som ønsker å høre om hvordan vi driver fagopplæring og tilrettelegging for elever, lærlinger og lærekandidater. Behovet for læreplasser er fortsatt stort i mange fag. Ny Færder videregående skole Fylkeskommunen har i 2012 videreført et ambisiøst investeringsprogram med hovedvekt på skolebygg. Første spadestikk for bygging av ny Færder videregående skole ble tatt i april, og vi er nå et stort skritt nærmere et nytt, flott og tidsriktig skolebygg. I september avduket fylkesordfører grunnsteinen med visjonen «Yrker for fremtiden». Skolen skal ha plass til 760 elever og skal stå klar til skolestart Prosjektet er i rute. Fylkestinget har bevilget 668 mill kr til prosjektet. Nesten kvm, inkludert kroppsøvingslokaler bygges. Entreprenør og ansvarlig selskap er Interaksjon Færder ANS (Veidekke entreprenør AS, Oras, Bravida, Sweco, Norconsult og White arkitekter). Nye Færder videregående skole skal samle elever og ansatte fra avdelingene på Korten og Teie. «Ny Giv» får ungdommer til å fullføre og bestå Ny Giv- prosjektet skal få flere ungdommer til å fullføre og bestå videregående opplæring. Målet er et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner. Ny Giv ble lansert høsten 2010 av Kunnskapsdepartementet og varer ut Prosjektet ser sammenhengen mellom faglige prestasjoner på ungdomsskolen og sannsynligheten for å fullføre og bestå videregående opplæring. Elever som ligger i «faresonen» til jul i 10. trinn, tilbys en avtale om ekstra innsats og hjelp det siste halve året på ungdomsskolen. Våren 2012 var klassinger fra 11 kommuner med i Ny Giv prosjektet. Elevene får intensiv opplæring i grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter og blir tett fulgt opp av skolen. Fra januar 2013 er alle ungdoms- og videregående skoler i Vestfold med i prosjektet. 27 Ny Giv-elever deltok sommeren 2012 på forkurs på Greveskogen videregående skole og 40 Ny Giv- elever gjennomførte motivasjonskurs på Skiringssal folkehøyskole. Sommerskole for elever og lærlinger Sommerskolen for elever og lærlinger er også et tiltak for å få flere ungdommer til å gjennomføre med bestått i alle fag. I 2012 ble sommerskolen gjennomført for fjerde gang. Tilbudet er en stor suksess. 65 elever takket ja til tilbudet om to ukers intensiv opplæring i mate matikk eller naturfag i av disse elevene bestod eksamen. Flere lærekontrakter i offentlig sektor I 2012 økte antall lærekontrakter i offentlig sektor i Vestfold. Flere kommuner har sett betydningen av å ta inn lærlinger i sin organisasjon. Utdanningsavdelingen fikk Ungdomsbedrifter Ungdomsbedriftene i Vestfold henter årlig hjem priser fra nasjonale og internasjonale konkurranser. Frii UB fra Nøtterøy videregående skole ble Norges beste ungdomsbedrift i 2012 og representerte Norge i den europeiske konkurransen. I oktober besøkte næringsminister Trond Giske skolen for å høre hvordan de jobber med entreprenørskap. Han fikk møte FriiUB og elever som nettopp hadde startet med ungdomsbedrifter på VG2. Ministeren gav uttrykk for at han likte måten skolen samarbeider med lokalt næringsliv på. 4

5 Flere søker om voksenopplæring I 2012 har det vært en ytterligere økning i antallet voksne som søker videregående opplæring. Aktiviteten omfatter opplæring, grunnskoletester, realkompetansevurdering, kurs og seminarer. Kvalifiseringskurs Omkring 100 elever fikk høsten 2012 tilbud om et kvalifiseringskurs over seks måneder for å ta opp fag med strykkarakter eller ikke vurdering. 50 elever startet på dette kurset. Etter seks måneder hadde 30 av dem kvalifisert seg for videre utdanning eller læreplass. De resterende 20 elevene følges videre opp av skolene som tilbyr dette kurset. «Vurdering for læring» Fem videregående skoler og tre opplæringskontorer i Vestfold deltok i «Vurdering for læring». Satsingen bygger på prinsippene om at elevene lærer best når de forstår hva de skal lære, hva som forventes, får tilbakemelding på kvaliteten av arbeidet, råd om hvordan de kan forbedre seg og kan vurdere eget arbeid og egen utvikling. Satsingen ble avsluttet i juni VESTFOLD FYLKESKOMMUNE ÅRSRAPPORT

6 REGIONALSEKTOREN Regionalsektoren har oppgaver innenfor regional planlegging, stedsutvikling, miljø og klima, vannforvaltning, internasjonalt samarbeid, forskning og innovasjon, kompetanseog næringsutvikling, landbrukstiltak, reiseliv, kollektivtrafikk, fylkesveger, trafikksikkerhet og løyveforvaltning. REGIONAL PLANLEGGING Minst én gang i hver valgperiode skal fylkestinget utarbeide regional planstrategi i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. Planstrategiens prioriterte satsingsområder skal være basert på viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer. Prioriterte satsingsområder for : a) Helhetlig opplæringsløp b) Verdiskaping og innovasjon c) Vestfoldbanen d) Intermodal godstransport i Buskerud, Vestfold og Telemark e) Klima og energi Planstrategien ble vedtatt av fylkestinget i november 2012 etter forarbeidet i Partnerskapskonferansen 2012 og høringsrunde høsten Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Regional plan for bærekraftig arealpolitikk har som mål å fremme vekst, ta vare på naturen og forenkle planlegging. Arbeidet med planen skal sikre tverrpolitisk enighet, ha et generasjonsperspektiv og fremme bærekraftige løsninger. Arbeidet har vært et godt eksempel på sam arbeid om samfunnsutvikling i regionen vår. Et bredt spekter av aktører og ulike prosesser står bak ønsket om å lage denne planen. 12-kommunesamarbeidet har spilt en særlig viktig rolle for at prosessen ble startet opp. Forslag til Regional plan for bærekraftig areal politikk ble sendt på høring i september Planen har følgende temaer: Hovedgrep i arealpolitikken Ikke-fornybare ressurser Byer og tettsteder Næringsliv og arbeidsplasser Folkehelse Miljøvennlig og framtidsrettet transport system Klima og energi Det tas sikte på endelig vedtak av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk april Regional næringsutvikling En viktig del av arbeidet med tilrettelegging for næringsutvikling har vært arbeidet med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Samarbeidet med NHO, de lokale næringsforeningene og ikke minst kommunene har blitt styrket. Budsjettområdet næringsutvikling inneholder i tillegg til de statlige utviklingsmidlene, støtte til eksterne aktører og prosjekter som søker å realisere fylkesplanens mål. Dette gjelder blant annet Ungt Entreprenørskap, START, Connect Østlandet, Nettverksbanken og prosjekt Etablererveiledning for flerkulturelle. Strategi og handlingsplan for regionalt næringsprogram for landbruk i Vestfold ble vedtatt i Med en økende befolkning er hovedmålet for strategien økt matproduksjon. Innenfor reiselivsfeltet er det i 2012 gjennomført en forstudie som gir kunnskap om behov og muligheter for utvikling av en reiselivsstrategi for Vestfold. Fylkes utvalget vedtok i desember at arbeidet skulle videreføres med sikte på: Å etablere en struktur for arbeidsdeling, samarbeid og helhetlig satsning innenfor reiselivet i Vestfold. Å tydeliggjøre fylkeskommunens ansvar og roller innenfor reiselivet i Vestfold. Det regionale partnerskapet Verdiskaping Vestfold (VSV) skal medvirke til å sikre helhetlige regionale løsninger. Oppfølging etter Partnerskapskonferansen 2012 («Veivalg for Vestfold») og forberedelser til Partnerskapskonferansen 2013 («Vestfold i utekonkurrerende næringer») har vært viktige saker. Partnerskapskonferansen i 2012 bidro med viktige innspill til regional planstrategi. Verdiskaping Vestfold har i 2012 fulgt opp en påvirkningsstrategi mot staten for rettferdig fordeling av statlige overføringer. På oppdrag fra Verdiskaping Vestfold har Vista Analyse avdekket at systemfeil og manglende treffsikkerhet i overføringssystemet rammer kommunene i Vestfold. Damvad Analyse slo videre fast at økning i regionale utviklingsmidler til Vestfold ville fått store ringvirkninger på verdiskapingen i fylket. SAMFERDSEL Samferdsel har vært et av de mest sentrale temaene for fylkeskommunen i Nasjonal transportplan og jernbane har hatt stor oppmerksomhet. I tillegg ble det fortsatt satset på å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene og øke andelen kollektivreiser. Knutepunktutvikling, der kollektivtilbudene henger sammen og er tilgjengelig der folk bor, er også en del av tenkningen i den regionale planen for bærekraftig arealpolitikk. Belønningsordningen for kollektivtrafikk Fylkeskommunen har et ønske om å komme inn i statens belønningsordning for kollektivtrafikk. Flere nødvendige tiltak som kvalifiserer til ordningen har vært diskutert. Parkeringsavgift har vært et stort tema og parkeringsavgift, blant annet på de bynære 6

7 skolene har vært en viktig politisk sak. Å begrense bilbruken er ett av kravene for å bli med i belønnings ordningen. Fylkesveger Fylkeskommunen eier 1218 km fylkesveg. Budsjettområdet dekker fylkeskommunens driftsutgifter til fylkesveger, tilskudd til trafikk sikkerhetstiltak og tilskudd til Buskerud fylkeskommune for drift av ferjesambandet Svelvik Verket. Handlingsprogrammet for fylkesvegnettet omhandler veginvesteringer og følges opp av Statens vegvesen Vestfold. I 2012 økte antallet kollektivreisende med buss i Vestfold med 2,4 %. Nordre Vestfold hadde en økning i antall passasjerer på 2,4 %, indre Vestfold 3,6 %, Tønsbergregionen 3,7 % og Sandefjord 3,1 %. Larvik-regionen hadde en nedgang på 3,7 % i forhold til Samlet kundetilfredshet (KTI) i 2012 var 69 %, det Sammenlignet med de andre fylkene i Region sør (Buskerud, Agder-fylkene og Telemark), viser tallene at Vestfold har færrest antall km fylkesveger, men brukte mest midler på (re)asfaltering av fylkes vegene i 2011 og Siden fylkeskommunen tok over som vegeier fra staten i 2010 har 33 % av fylkesvegene fått nytt asfaltdekke. I 2011 brukte Vestfold 80,6 mill kr til asfaltering. I 2012 var beløpet økt til 84 mill kr. Fylkeskommunen har også inve stert i eksisterende fylkesveger, rekkverk og skiltfornying, som har bidratt ytterligere til å ta igjen etterslepet på vedlikeholdet av fylkesvegene. Kollektivtrafikk Vestfold fylkeskommune er ansvarlig myndig het for kollektivtransporten i Vestfold. Den daglige driften utføres av selskapet Vestviken Kollektivtrafikk (VKT) skolebarn skysses til og fra skole, og over 8 millioner reisende ferdes med buss hvert år. Fylkeskommunen brukte 207 mill kr til buss og annen transport i Kollektivtransport er et eget tema i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold. Målet er et miljøvennlig og framtidsrettet transportsystem. samme som i 2010, men ned fra 71 % i Kundene er mest fornøyd med skilting, merking, avstand til holdeplass og antall avganger på dagtid. Minst fornøyd er kundene med antall avganger i helger og på kveldstid, samt billettpriser. VESTFOLD FYLKESKOMMUNE ÅRSRAPPORT

8 KULTUR OG FOLKEHELSE Kultursektoren arbeider innenfor et utvidet kulturbegrep som omfatter kultur, kulturarv, bibliotekutvikling, idrett, friluftsliv og folkehelse. Virksomhetene Kultur og folkehelse, Vestfold fylkesbibliotek og Kulturarv løser oppgaver i samarbeid med kommuner, næringsliv, kulturinstitusjoner og frivillige organisasjoner. Sektoren har også ansvar for å bidra til utviklingen av museumsvesenet i fylket. Litteraturuka i Vestfold Litteraturuka i Vestfold har, etter at fylkeskommunen overtok i 2009, blitt en av de større litteraturfestivalene i Norge. Over åtti litterære arrangementer fant sted over hele Vestfold i november. Et av høydepunktene under åpningsforestillingen på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek var overrekkelsen av Vestfolds litteraturpris 2012 til krimforfatter Jørn Lier Horst. Litteraturuka i Vestfold bidrar til å videre utvikle bibliotekene til attraktive møteplasser, med gode muligheter for opplevelse, kunnskap og medvirkning lokalt. Med et besøkstall på 6200 lå Litteraturuka 2012 på et godt normalår publikumsmessig. Sjøsettingen av Saga Oseberg Kongeparet applauderte, over tilskuere jublet, og småbåtene tutet da Osebergkopien Saga Oseberg fikk vann under kjølen 20. juni Vi har igjen fått et sjødyktig Osebergskip, og dere har gjenopprettet vikingenes ry som gode skipskonstruktører. Jeg gratulerer dere alle, både dugnadsarbeidere, ansatte og andre som har bidratt til å få realisert dette imponerende byggeprosjektet, sa Kong Harald før sjøsettingen. Fylkesutvalget vedtok i 2009 å bevilge 3 mill kroner fra regionalt utviklingsfond til prosjektet Nytt Osebergskip. Bevilgningen fulgte opp Vestfold fylkeskommunes satsing på bruk av vikingtid som viktig historisk identitet. Fylkeskommunens tidlige bevilgning ble et eksempel på hvordan et offentlig bidrag kan utløse både en enorm dugnadsinnsats, frivillighet og økonomisk støtte fra andre aktører. Stiftelsen Nytt Osebergskip har bygget en kopi av det originale Osebergskipet i full størrelse. Selve byggingen tok til i Gildehallen på Borre Strategisk kulturplan har som målsetning å bygge «vikingfylket Vestfold». Like før jul var Gildehallen på Borre under tak. Bygget blir en storstue for opplevelser og historiefortelling om vikingtiden, og er viktig i arbeidet med å bygge Vestfold som nasjonal og internasjonal vikingattraksjon. Bygget ligger rett i nærheten av det berømte gravfeltet på Borre. Prosjektet ble vedtatt i 2007, og arbeidene på tomta startet i Prosjektet ble forsinket i forhold til opprinnelig tidsplan, og forsinkelsen medførte økte kostnader. I juni vedtok fylkestinget å øke den økonomiske rammen for prosjektet med 10,5 mill kr utover de 15 mill kr som allerede var avsatt til prosjektet. Vedtaket ble begrunnet med at det knyttes store forventninger til bygget ute i Vestfold-samfunnet, og at bygget har en viktig funksjon som en del av Vestfolds tusenårssted på Borre. Helsefremmende barnehage og skole Nøtterøy kommune er pilotkommune for prosjektet Helsefremmende barnehage og skole Formålet er å fremme trivsel, mestring og tilhørighet hos barn, unge og ansatte i barnehagen og på skolene, for å øke andelen som fullfører videregående skole. Målet skal nås gjennom et helhetlig og systematisk folkehelsearbeid. Prosjektet er en del av handlingsprogrammet God oppvekst. Litteraturprosjekt i Arbeidslivets Kultur Seilas (AKS) Høsten 2012 startet et nytt forprosjekt kalt Litteraturformidling i AKS-bedrifter, hvor Vestfold fylkesbibliotek og Arbeidslivets KulturSeilas samarbeider om Den Kulturelle Nistepakka - den nasjonale varianten av AKS. Målet med litteraturprosjektet er å formidle og gjøre litteratur tilgjengelig for de ansatte i AKS-bedriftene. Færder nasjonalpark I februar 2012 ga Miljøverndepartementet Fylkesmannen i Vestfold i oppdrag å planlegge en nasjonalpark som omfatter alle øyer og skjær øst for Nøtterøy og Tjøme. Nasjonalparken skal sikre områdets store natur- og kulturhistoriske verdier og mulighetene for friluftsliv for alle. Verne forslaget skal balansere vern og bruk for fremtiden. Et nasjonalparksenter planlegges på Verdens Ende. Vestfold fylkes kommune er representert i styrings- og prosjekt gruppen, samt i løpende kontakt med næringslivet om utviklingsmulighetene parken gir. Færder nasjonalpark planlegges åpnet i Nasjonalt møte for tre unike kultursatsinger for unge Norge har tre store, nasjonale, kulturelle ordninger rettet mot barn og unge: Den kulturelle skolesekken, Ungdommens kulturmønstring (UKM) og kulturskolen. Til sammen er dette en kulturell satsing på barn og unge som er unik i verdens sammenheng. I september arrangerte Vestfold fylkeskommune, sammen med Norsk kulturråd, UKM Norge og Norsk kulturskoleråd det aller første nasjonale arbeidsseminaret. Det ble nedsatt en nasjo nal samarbeidsgruppe for ordningene. Parallelt med å dyrke de tre ordningenes egenart, vil samarbeidsgruppen jobbe for en ytterligere koordinering av ordningene til det fremste samlede kulturtilbud til barn i verden. 8

9 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE ÅRSRAPPORT

10 TANNHELSETJENESTEN Tannhelsetjenesten har 14 tannklinikker fordelt over hele fylket. I samarbeid med Helse Sør- Øst bemanner tannhelsetjenesten en narkosetannklinikk 6 dager per måned ved SiV Larvik. Tannhelsetjenesten administrerer også en offentlig tannlegevakt på lørdager og søndager, samt helligdager. Tannhelsetjenesten bemanner I tillegg tannhelsetjenesten tannklinikken på Bastøy fengsel. Forebyggende og helsefremmende Tannhelsetjenesten fokuserer på behandling av pasienter med rettigheter fastsatt i tannhelsetjenesteloven. Loven fastslår at forebyggende tiltak skal prioriteres framfor behandling. Satsingsområdene vedtatt i fylkeskommunens Regional plan for folkehelse er i tråd med dette. Tannhelsetjenesten legger stor vekt på holdningsskapende informasjonsarbeid på helsestasjoner, i barnehager og skoler, sykehjem og bofellesskap for psykisk utviklingshemmede. Hovedtrekk fra tannhelsesektoren i 2012 Tannhelsesektorens produksjon viser en økning i antall undersøkte og behandlede pasienter i de prioriterte gruppene. Antall voksne betalende pasienter er på samme nivå som i Narkosetannklinikken i Larvik har behandlet flere pasienter i 2012 og tannlegevakta har hatt flere konsultasjoner i 2012 enn året før. Tannhelsen i indikatorårskullene holder seg på et stabilt godt nivå sammenlignet med tidligere år. For eksempel viser resultatene at 12- åringene får stadig bedre tenner. Informasjons- og kommunikasjons teknologi (IKT) Tannhelsetjenestene i Buskerud, Telemark, Vestfold, Vest- Agder, Akershus og Østfold har gått sammen om ny leverandør av programvare for elek tronisk pasientjournalsystem. Kontrakten ble signert desember 2012 med NextSys AS. Målsettingen er at opplæringen starter i januar 2014 og at programmet er i drift februar Åpnet ny tannklinikk på Borgheim Januar 2012 åpnet nye Borgheim tannklinikk i lyse, trivelige lokaler med universelt utformet planløsning. I løpet av året ble også nye Haugar tannklinikk, fylkets største, bygget for innvielse på nyåret

11 FELLESFORMÅL Fellesformål omfatter et mangfold av oppgaver. Stabsavdelingen leverer tjenester til alle virksomheter og seksjoner i hele fylkeskommunen. Blant annet tjenester innen lønn, personal, juss, HMS og beredskap, økonomi, IKT, eiendom, sak- og arkiv og politisk sekretariat, samt driftsfunksjoner for fylkeshuset. Østre Bolæren inngår også i dette budsjettområdet. Fra arbeidsgiverpolitikk til organisasjonspolitikk Arbeidet med å revidere fylkeskommunens arbeidsgiverpolitikk ble videreført i I den nye organisasjonspolitikken løftes betydningen av godt medarbeiderskap fram på linje med godt lederskap. Det er gjennomført en omfattende prosess med ledere og medarbeidere for å utvikle den nye organisasjonspolitikken. Lederutviklingsprogram Fylkesrådmannens lederutviklingsprogram omfatter fylkeskommunens 200 ledere med personalansvar. Det startet i Tema i 2012 har vært verdibasert ledelse og personalledelse med vekt på endring og tilbakemelding. Utarbeidelse og forankring av felles verdigrunnlag har vært viktig i Felles verdier er åpen, modig, profesjonell og rettferdig. Ledere i utdanningssektoren deltar i tillegg på et eget kompetanseutviklingsprogram med fokus på pedagogisk ledelse. Miljø og redusert energibruk Satsningen på miljøtiltak er videreført i Utskiftning av vinduer på tre skoler, vannbåren varme på Nøtterøy videregående skole og biovarmesentral på Re videregående skole er blant tiltakene. På nye Færder videregående skole er det valgt varmeveksling på grunnvann som primærvarmekilde. Vestfold fylkeskommune har avtale om grønn kraft» og får kun energi fra fornybare kilder. På fylkeshuset har fjernvarmeanlegget ført til at bruken av fossilt brensel har vært null i 2011 og Nytt styringssystem for varme og ventilasjon på fylkeshuset har redusert energiforbruket i Ved fylkeshuset er det nå seks ladepunkter for el-biler. Fylkeshuset ble miljøfyrtårnsertifisert i 2008, og det har vært et mål å redusere papirforbruket med 35 %. Da papirløse politiske møter ble innført i 2012, ble målet nådd. Ordningen var først i drift fra høsten av, og fylkesrådmannen forventer derfor en ytterligere reduksjon i Papirforbruket er redusert med 43 % fra kg i 2007 til 7 036kg i I 2012 nådde vi også målet om å sortere 75 % av avfallet. Bedre organisering av tjenestene Det er i 2012 gjennomført et omfattende arbeid med å forberede ny organisering av felles IKT-enhet. Det er etablert ny eiendomsseksjon med ansvar for både utbyggingsprosjekter og eiendomsforvaltning. Nytt internt reglement for videredelegasjon fra fylkesrådmann og nytt reglement for byggeprosjekter i fylkeskommunen ble også vedtatt i VESTFOLD FYLKESKOMMUNE ÅRSRAPPORT

12 REGNSKAP Framstillingen nedenfor er en kortfattet gjennomgang av Vestfold fylkeskommunes regnskap for Et mer detaljert regnskap med analyser og kommentarer, og en omfattende gjennomgang av sektorenes resultater og måloppnåelse er gitt i Vestfold fylkeskommunes fullstendige årsrapport for 2012 (fylkestingsak nr 23/13) på ØKONOMISK UTVIKLING Vestfold fylkeskommune er inne i en periode med positiv økonomisk utvikling. Både regnskapsresultater og likviditet har utviklet seg positivt siden Samtidig er den finansielle risikoen redusert ved at store deler av gjelden er rentesikret og de frie fondene styrket. Utviklingen er i tråd med kursen som er staket ut i fylkeskommunens økonomiplan. Resultatene er gledelige, men samtidig nødvendige for å gjennomføre det svært ambisiøse investeringsprogrammet som Vestfold fylkeskommune legger opp til. Det er gjennomført betydelige investeringer de siste årene, spesielt i skolebygg og fylkesveger. I 2012 startet byggingen av nye Færder videregående skole i Tønsberg. Skolen er planlagt å stå ferdig til skolestart høsten Det er også planlagt ny skole i Horten i Investeringene skal i stor grad finansieres med lån. Etter netto finansutgifter på 142 mill kroner fikk Vestfold fylkeskommune et netto driftsresultat på 163 mill kroner i Etter netto avsetninger til fond og overføring til investeringsregnskapet legger Vestfold fylkeskommune fram et regnskap for 2012 med et regnskapsresultat på 90 mill kroner. NØKKELTALL REGNSKAPSRESULTATER Frie inntekter mill kr Brutto driftsresultat mill kr Netto driftsresultat mill kr Regnskapsresultat mill kr Netto resultatgrad % 6,2 5,3 3,1 2,2 LIKVIDITET Arbeidskapital mill kr Reell, korrigert arbeidskapital mill kr Likviditetsgrad 1 1,31 1,17 0,92 0,97 Likviditetsgrad 2 1,06 0,91 0,61 0,73 SOLIDITET Egenfinansieringsgrad % Gjeldsgrad %

13 DRIFTSREGNSKAP Vestfold fylkeskommune oppnådde i 2012 et regnskapsresultat på 90 mill kroner. REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT Regnskap Justert Avvik Vedtatt Regnskap Beløp i mill. kr 2012 budsjett 2012 budsjett Skatt og rammetilskudd Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Netto finansutgifter Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Fylkeskommunens hovedinntekter ble på mill kroner som er 51 mill kroner bedre enn budsjett. Dette skyldes primært at skatt og ramme tilskudd ble 44 mill kroner bedre enn budsjett. Skatteinntektene både på landbasis og i Vestfold ble bedre enn forventet da statsbuds jettet for 2012 ble lagt fram. Det er spesielt gledelig at Vestfolds andel av skatteinngang per innbygger har positiv utvikling i 2012, etter flere år med en nedadgående trend. Netto avsetninger til fond og netto finansutgifter ble som budsjettert. Netto finansutgifter består hovedsakelig av renter og avdrag. Det er overført 61 mill kroner til investeringsregnskapet til finansiering av investeringer. Netto utgifter i sektorene er mill kroner som er noe lavere enn budsjett. Det har vært stort fokus på å nå målsetningene i innsparingsprosjektet Handlingsrom 2014, hvor sektorene skal redusere driftskostnadene med 80 mill kroner. Virksomhetene har vist stor lojalitet til innsparingene, og prosjektet er i rute. REGNSKAPSSKJEMA 1B Regnskap Justert Avvik Vedtatt Regnskap FORDELT TIL DRIFT 2012 budsjett 2012 budsjett 2011 Beløp i mill. kr 2012 Regional planlegging og næringsutviling Fylkesveger Kollektivtrafikk Videregående opplæring Kultur Tannhelse Fellesformål Netto sektorutg (eks avst. lønn/pensjon, mva-kompensasjon) Avsetning lønn og pensjon mv Mva-kompensasjon, justering mv Netto sektorutgifter VESTFOLD FYLKESKOMMUNE ÅRSRAPPORT

14 INVESTERINGSREGNSKAP ØKONOMISK OVERSIKT Regnskap Justert Avvik Vedtatt Regnskap INVESTERING 2012 budsjett 2012 budsjett 2011 Beløp i mill. kr 2012 Investeringer i anleggsmidler Finansieringstransaksjoner Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Egenfinansiering Overføringer/tilskudd Tbf mva-kompensasjon fra drift Årets finansiering Udekket I 2012 er det anvendt 315 mill kroner til investeringer i anleggsmidler. I tillegg er 15 mill kroner anvendt til finansieringstransaksjoner som utlån, avsetning til fond og kjøp av aksjer og andeler. Byggingen av ny Færder videregående skole med 122 mill kroner, utbygging av lokalene til Vestfoldarkivet, samt oppføring av fjøs og ridehall ved Melsom videregående skole er de største enkeltprosjektene. Investeringene på totalt 330 mill kroner er finansiert på følgende måte: 63 % bruk av lånemidler 12 % overføringer/tilskudd 14 % tilbakeført mva-kompensasjon vedr investeringer fra driftsregnskapet 11 % egenfinansiering BALANSE Ved utgangen av året har Vestfold fylkeskommune en totalkapital på mill kroner. BALANSE Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Eiendelene består hovedsakelig av pensjonsmidler og fylkeskommunens bygninger og veier. Egenkapital er på 658 mill kroner og består av kapitalkonto på 285 mill kroner og ulike fond som utgjør 391 mill kroner. Av fondsmidlene er 82 mill kroner bundne midler som fylkeskommunen ikke kan disponere fritt. Disposisjonsfondene er i løpet av 2012 styrket 82 mill kroner, og utgjør til sammen 219 mill kroner. Frie midler til investering satt i fond utgjør 90 mill kroner. Den langsiktige gjelden er på mill kroner, en økning på 35 mill kroner fra sist år. Lånegjelden utgjør 79 % av totale driftsinntekter. Pensjonsforpliktelsene utgjør mill kroner. 14

15 Politisk organisasjonskart Kontrollutvalget Særskild klagenemd Hovedutvalg for utdanning Fylkesordfører Per Eivind Johansen (H) Fylkesvaraordfører Hans Hilding Hønsvall (KrF) Yrkesopplæringsnemda Administrasjonsutvalget Vestfold eldreråd Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Fylkestinget (39) Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede Hovedutvalg for kultur og helse Fylkesutvalget (13) Verdiskapning Vestfold (VSV) Fylkestinget Administrativt organisasjonskart Fylkesrådmann Egil Johansen Stabsavdelingen Direktør Lisbeth Eek Svensson Kommunikasjonsavdelingen Direktør Ellen Høstmark Bustø Økonomiseksjonen HR-seksjonen Serviceseksjonen Eiendomsseksjonen Tannhelsetjenesten Direktør Jostein Eikeland Regionalsektoren Direktør Sverre Høifødt Utdanningssektoren Direktør Øyvind Sørensen Kultursektoren Direktør Arild Moen Nordre Vestfold tannhelsedistrikt 5 klinikker Tønsberg tannhelsedistrikt 3 klinikker Søndre Vestfold tannhelsedistrikt 6 klinikker Nærings- og miljøseksjonen Planlegging Samferdsel Utdanningsavdelingen Skoleseksjonen Fagopplæringsseksjonen Eksamenskontoret 10 videregående skoler 1 folkehøyskole Fagskolen Kompetansesenter for læringsutvikling Kulturstaben Kultur, idrett og friluftsliv Folkehelse Vestfold fylkesbibliotek SMI-skolen Kulturarv Karrieresenteret VESTFOLD FYLKESKOMMUNE ÅRSRAPPORT

16 Foto: Dag G. Nordsveen, Gunlaug Gulvik, Veidekke, Eva Almhjell, Stefan Brunvatne, Midgard historisk senter, Brit Knudsen, Anita M. Myklebust, Roger Fosaas, Jiri Havran, Ungt Entrepenørskap Vestfold, Grete Thoresen, Ellen Høstmark Bustø Vestfold fylkeskommune Fylkesadministrasjonen Svend Foynsgt Tønsberg Tlf Fax: E-post: Facebook: Vestfold fylkeskommune

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ÅRSRAPPORT KORTVERSJON. www.vfk.no

ÅRSRAPPORT KORTVERSJON. www.vfk.no ÅRSRAPPORT KORTVERSJON www.vfk.no Stø kurs - fylkesrådmannen har ordet Vestfold fylkeskommune har en positiv økonomisk utvikling. Utviklingen er i tråd med kursen vi har staket ut gjennom flere år, og

Detaljer

Dette er. Vestfold. fylkeskommune. Sammen om Vestfolds framtid

Dette er. Vestfold. fylkeskommune. Sammen om Vestfolds framtid Dette er Vestfold fylkeskommune Sammen om Vestfolds framtid 02/ Vi «brenner» for Vestfold Vi er ekte vestfoldgutter. Vi er glade i og stolte av fylket vårt, og tar ikke for hardt i når vi sier at vi og

Detaljer

Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508

Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 29.11.2011 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508 Møteleder Per-Eivind Johansen (H) Disse møtte: Møtende

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Vedtak: Protokoll fra møtet 26.02.15 godkjennes.

Vedtak: Protokoll fra møtet 26.02.15 godkjennes. 1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune MØTEPROTOKOLL Dato: 09.04.2015 kl. 10.00 Møtested: Fylkeshuset Svend Foynsgt. 9, Tønsberg Møterom: Ra DISSE MØTTE: Kjetil Holm Klavenes, leder Rune Mathiassen,

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending SAKSLISTE Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending Dato: 19.11.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg Arkivsak: 201300002-35 Arkivkode: 033 Det vises til innkalling/saksliste

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

INVESTERINGER FOR FRAMTIDEN. Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015

INVESTERINGER FOR FRAMTIDEN. Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 INVESTERINGER FOR FRAMTIDEN Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Investering for framtiden Samlet investeringer 1,3 milliarder kroner Driftsbudsjett 2,5 milliarder kroner Netto økning i drift til sektorene

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Årsrapport 2013. www.vfk.no

Årsrapport 2013. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold DEL 1 1 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 4 1.1 Kort om de ulike sektorene... 5 1.1.1 Utdanning... 5 1.1.2 Regional... 6 1.1.3 Kultur... 6 1.1.4 Tannhelse... 6 1.1.5 Fellesformål/stab...

Detaljer

Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending

Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending 201100001-29 Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending Det vises til innkalling/saksliste datert 23. august 2011 og 2. gangs utsending datert 30. august 2011. Vedlagt oversendes: Nye forsider

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål om å være et verktøy for: Politisk styring og prioritering Målstyring ved de ulike avdelingene Grunnlag for rapportering Eksempel resultatmål

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk)

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk) Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk) Kompetansesamling 28. november 2012 Karl-Otto Mauland, Rådgiver i Vestfold fylkeskommune Bakgrunn Meld. St. 9 Velkommen til bords Regionale

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 KORTVERSJON Forord Opplæringsloven krever en årlig rapport om tilstanden i videregående opplæring knyttet til læringsresultater, frafall

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Grunnlagsdokument Bystrategier Vestfoldbyen (1) PROSJEKTBESKRIVELSE 11.06.09 BYSTRATEGI VESTFOLDBYEN KUNNSKAP FORMIDLING NETTVERK SAMARBEID

Grunnlagsdokument Bystrategier Vestfoldbyen (1) PROSJEKTBESKRIVELSE 11.06.09 BYSTRATEGI VESTFOLDBYEN KUNNSKAP FORMIDLING NETTVERK SAMARBEID Grunnlagsdokument Bystrategier Vestfoldbyen (1) PROSJEKTBESKRIVELSE 11.06.09 BYSTRATEGI VESTFOLDBYEN KUNNSKAP FORMIDLING NETTVERK SAMARBEID Prosjektets mål Å øke Vestfoldbyens konkurransekraft og påvirke

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Planprogram

Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Planprogram Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Planprogram Behandlet i fylkestinget: 20. 21. juni 2013. Høringsfrist: 20. september 2013. Sluttbehandling av planprogram: Fylkestinget 7. november 2013. 1.

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.3 Ivaretakelse av konsekvenser for verdiskaping i næringslivet 1.1.1 Gjennomgang av eksisterende

Detaljer

Organisasjonspolitikk. Kultur for ledelse og medarbeiderskap

Organisasjonspolitikk. Kultur for ledelse og medarbeiderskap Organisasjonspolitikk Kultur for ledelse og medarbeiderskap 2 Organisasjonspolitikk for Oppland fylkeskommune "Raushet er å dele på oppmerksomheten og trekke andre frem i lyset, slik at deres meninger

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

1 47 396 1 36 977 1 33 776 1 72 373 DRIFT

1 47 396 1 36 977 1 33 776 1 72 373 DRIFT Økonomiplan 2013-16 TOTALOVERSIKT Forslag fra AP,SV og SP DRIFT Økte inntekter (mill kr) 2013 2014 2015 2016 Effektivisering administrasjon 10,0 20,0 20,0 20,0 Økt skatteinngang 20,0 25,0 25,0 25,0 Reduserte

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

Hvorfor setter vi verdiskaping og utekonkurrerende næringer på dagsorden i Partnerskapskonferansen?

Hvorfor setter vi verdiskaping og utekonkurrerende næringer på dagsorden i Partnerskapskonferansen? Hvorfor setter vi verdiskaping og utekonkurrerende næringer på dagsorden i Partnerskapskonferansen? Fylkesrådmann Egil Johansen, Vestfold fylkeskommune Kort fortalt Begrunne valget av tema for konferansen;

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Kortversjon

ÅRSRAPPORT. Kortversjon 2014 ÅRSRAPPORT Kortversjon SIDE 2 Årsrapport 2014 INNHOLD FYLKESRÅDMANNEN HAR ORDET 3 SAMFUNNSOPPDRAGET 4 HELHET, UTVIKLING OG BÆREKRAFT 4 REGIONALSEKTOREN 5 FOR HELE FYLKET 5 Kollektivtrafikk 5 Regional

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon Politisk referansegruppe 29. august 2014 Prosjektleder Magnar Simensen Innhold Kort repetisjon av status Siden møtet 25.

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Kommuneloven. Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering

Kommuneloven. Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering Årsberetning Kommuneloven Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering 48 Årsregnskapet og årsberetningen Pkt.5 I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Planarbeid i Østfold Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Fylkesting Akershus og Østfold fylkesrevisjon Fylkesrådmann Administrativ organisering Akershus

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet

Entreprenørskapsprosjektet Entreprenørskapsprosjektet Tiltak 4.2.1 i RPVI «Avklare innhold, organisering og finansiering av framtidig etablererveiledning og entreprenørskapssatsing». Innledning og innhold Arbeidsgruppa er ferdig

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

ØKONOMISKE NØKKELTALL

ØKONOMISKE NØKKELTALL ØKONOMISKE NØKKELTALL Hvilke nøkkeltall er viktige i den overordnede økonomiske styringen? Hvordan få til en effektiv og forståelig løpende økonomisk rapportering til kommune-/bystyret? Jakten på den gode

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2015. Uavhengig, Terje Larsen

BUDSJETTFORSLAG 2015. Uavhengig, Terje Larsen BUDSJETTFORSLAG 2015 Uavhengig, Terje Larsen Felles budsjettforslag 2015 og Økonomiplan 2015-2018 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og uavhengig Terje Larsen Rogaland

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring. Rektorsamling 13.12.2013

Strategiplan for videregående opplæring. Rektorsamling 13.12.2013 Strategiplan for videregående opplæring Rektorsamling 13.12.2013 Mandat Komité for opplæring og kompetanse skal utarbeide en helhetlig strategiplan for videregående opplæring. Mål og strategier for videregående

Detaljer