Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. www.vfk.no"

Transkript

1 Årsrapport

2 Innhold DEL 1 1 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE Kort om de ulike sektorene Utdanning Regional Kultur Tannhelse Fellesformål/stab Kommunikasjonsavdelingen ÅRSBERETNING Driftsregnskap Investeringsregnskap Balanse Nøkkeltall Egenkontroll (Intern kontroll) Etikk Likestilling Arbeidsmiljø Ytre miljø ÅRSREGNSKAP soversikter Noter Revisors beretning FINANSFORVALTNING Rapportering i henhold til finansreglementet Revisors vurdering av finansforvaltning mv DEL 2 5 RESULTATVURDERING Driftsregnskapet Resultat for Overføring av mindreforbruk Oppsummering av sektorene Avvik fra planlagt resultat Skatt og rammetilskudd Andre generelle statstilskudd Lønnreserve og pensjon

3 5.1.8 Mva- kompensasjon fra investeringer m.m Avskrivninger Finans Investeringsregnskapet Disposisjonsfond Bufferfond Fond premieavvik Regionalt utviklingsfond DEL 3 6 REGIONALSEKTOREN Sektorbeskrivelse - hovedtrekk Regionalsektoren Hovedtrekk fra sektoren i Mål og måloppnåelse Økonomisk resultat, driftsregnskap Investeringsregnskap Delegasjon SEKTOR FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sektorbeskrivelse - hovedtrekk Sektor for videregående opplæring Hovedtrekk fra sektoren i Mål og måloppnåelse Økonomisk resultat, driftsregnskap Investeringsregnskap Delegasjon KULTURSEKTOREN Sektorbeskrivelse hovedtrekk Kultursektoren Hovedtrekk fra sektoren i Mål og måloppnåelse Økonomisk resultat, driftsregnskap Investeringsregnskap Delegasjon TANNHELSETJENESTEN Sektorbeskrivelse hovedtrekk Tannhelsetjenesten Hovedtrekk fra sektoren i Mål og måloppnåelse

4 9.3 Økonomisk resultat, driftsregnskap Investeringsregnskap Delegasjon SEKTOR FOR FELLESFORMÅL Sektorbeskrivelse - hovedtrekk Sektor fellesformål Hovedtrekk fra sektoren i Mål og måloppnåelse Økonomisk resultat, driftsregnskap Investeringsregnskap Delegasjon FYLKESKOMMUNENS DELTAKELSE I SELSKAPER Beskrivelse - hovedtrekk Sektor Deltakelse i selskaper Hovedtrekk i Økonomisk resultat, driftsregnskap Investeringsregnskap Regionalt utviklingsfond Regionalt utviklingsfond disposisjonsfond Regionalt utviklingsfond bundet fond DEL 4 12 VEDLEGG TIL REGNSKAP Driftsregnskap pr sektor/virksomhet Driftsregnskap pr kontoart Investeringsregnskap pr prosjekt Investeringsregnskap pr kontoart Balanse pr kontoart Funksjonsfordelt drifts- og investeringsregnskap Særregnskaper

5 1 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE Vestfold fylkeskommune er en stor og tverrfaglig utviklingsorganisasjon med viktige samfunnsoppdrag innen utdanning, samferdsel, næringsutvikling, regional planlegging, ressursforvaltning, tannhelse, kultur og folkehelse. Som utviklingsaktør skal fylkeskommunen ta initiativ til og finne helhetlige løsninger på tvers av sektorer og nivåer, og bidra til at ulike aktører i samfunnet samarbeider om å løse felles utfordringer. Fylkeskommunen er en sentral tjenesteprodusent innen videregående opplæring, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveger og kulturformidling. Av om lag 2200 ansatte er 84% ansatt i sektor for videregående opplæring. Fylkeskommunen styres av folkevalgte politikere og fylkestinget er det øverste folkevalgte organet. Fylkestinget velges for fire år av gangen og består av 39 representanter. De treffer avgjørelser i større og prinsipielle saker og gir rammer for alt arbeid i Vestfold fylkeskommune. Det sittende fylkestinget er valgt for perioden og behandlet mange store og viktige saker for vestfoldsamfunnet i. Politisk organisering per Figur 1-1 viser politisk organisering 4

6 Administrativ organisering per FYLKESRÅDMANN Egil Johansen STABSAVD. direktør Lisbeth Eek Svensson KOMMUNIKASJONSAVD. direktør Ellen Høstmark Bustø Eiendomsseksjonen HR-seksjonen IKT-seksjonen Serviceseksjonen Økonomiseksjonen REGIONAL UTDANNING KULTUR TANNHELSE direktør Sverre Høifødt direktør Øyvind Sørensen direktør Arild Moen direktør Jostein W Eikeland Stab Næringsseksjonen Planseksjonen Samferdselsseksjonen Utdanningsavd. Skoleseksjonen Fagopplæringsseksj. Eksamenskontoret 10 videregående skoler SMI-skolen Kompetansesenter for læringsutvikling Stab Kultur, idrett, friluftsliv Folkehelse Vestfold fylkesbibliotek Kulturarv Nordre Vestfold tannhelsedistrikt 5 klinikker Tønsberg tannhelsedistrikt 5 klinikker Søndre Vestfold tannhelsedistrikt 8 klnikker Skiringssal folkehøyskole Fagskolen i Vestfold Karrieresenteret Figur 1-2 viser administrativ organisering 1.1 Kort om de ulike sektorene Utdanning Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring i skole og bedrift. Vestfold fylkeskommune driver 10 videregående skoler og en skole for sosialmedisinske institusjoner (SMI). Til sammen omfatter dette omlag 8900 elever. I tillegg føres det tilsyn med opplæringen av mer enn 1700 lærlinger og lærekandidater i 1450 lærebedrifter i fylket. Det er vedtatt fritt skolevalg for elevene i Vestfold fylkeskommune, og at minst 85 % av elevene i VG1, og 90 % av elevene i VG2 og VG3 skal få oppfylt førsteønske ved inntak. Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har rett til tre års videregående opplæring og elevene har rett til ett omvalg i løpet av opplæringsperioden. Fagopplæringen omfatter normalt to års opplæring i skole og ett års opplæring i bedrift. Opplæring i bedrift blir kombinert med verdiskapning i bedriften, og strekker seg derfor over to år. Vestfold fylkeskommune tilbyr alle 12 utdanningsprogrammene fra Kunnskapsløftet, hvorav tre utdanningsprogrammer er studieforberedende og ni utdanningsprogrammer er 5

7 yrkesforberedende. Innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene tilbyr fylkeskommunen 33 forskjellige programområder på VG2 som rekrutterer til over 100 forskjellige lærefag Regional Regionalsektoren har et bredt ansvar for at fylkeskommunen fyller sin rolle som regional utviklingsaktør. Sektoren ivaretar fylkeskommunens ansvar for samferdsel, herunder fylkesveger og kollektivtrafikk, regional planlegging og oppgaver innenfor nærings- og miljøområdet. I forhold til fylkesvegene og kollektivtrafikken ligger den operative kapasiteten i Statens vegvesen og Vestviken kollektivtrafikk AS, hvor fylkeskommunen forvalter sitt ansvar gjennom en bestillerutfører modell. I utøvelsen av rollen som regional utviklingsaktør er Regionalsektoren sentral også i mye av den løpende dialogen med andre aktører som eksempelvis Verdiskapning Vestfold, Plattform Vestfold, Jernbaneforum sør, Vestfold klima- og energiforum, Østlandssamarbeidet, Planforum, Plannettverket, Næringsforum og KS Kultur Kultursektoren i Vestfold fylkeskommune arbeider innenfor et utvidet kulturbegrep og har ansvaret for både forvaltningsoppgaver og regional utvikling. Sektoren er organisert i fire virksomheter: Kultur, idrett og friluftsliv, Vestfold fylkesbibliotek, Folkehelse og Kulturarv. Kultur, idrett og friluftsliv har idrett, friluftsliv, formidling av musikk, litteratur, billed- og scenekunst som ansvarsområder. Vestfold fylkesbibliotek er et kompetanse- og utviklingssenter for bibliotekene i Vestfold. Folkehelse skal ivareta folkehelsearbeidet i fylkeskommunens egen virksomhet, samt understøtte kommuner og andre aktører og være pådriver for folkehelsearbeidet i fylket. Kulturarv arbeider for fremtidsrettet vern av fredede bygninger, arkeologiske spor og bymiljøer. Sektoren har også et spesielt ansvar for utviklingen av museumsvesenet i fylket Tannhelse Tannhelsetjenesten i Vestfold fylkeskommune er delt i tre tannhelsedistrikt: Nordre Vestfold, Tønsberg og Søndre Vestfold. De tre tannhelsedistriktene består per februar 2014 av til sammen 14 ordinære tannklinikker fordelt over hele fylket. Fylkeskommunen er en stor tjenesteleverandør innen tannhelsetjenester og gir tilbud til ca av Vestfolds befolkning Fellesformål/stab Sektorovergripende funksjoner/oppgaver er organisert i en konsernstab for å sikre kostnadseffektivitet og god styring. Her inngår funksjoner som politisk ledelse, fylkesrådmannens stab, interne tjenesteleverandører og ulike fellesfunksjoner/kostnader. Fylkesrådmannens stab utgjør fylkeskommunens støttefunksjoner for politisk ledelse, administrativ ledelse og for fylkeskommunens virksomheter. Støttefunksjonen omfatter et mangfold av oppgaver, fra drift til rådgivning Kommunikasjonsavdelingen Kommunikasjonsdirektøren har overordnet ansvar for kommunikasjon internt og eksternt. Strategisk kommunikasjon er et virkemiddel for å nå vedtatt visjon og vedtatte mål for virksomheten. Kommunikasjonsavdelingen deltar i og driver utviklingsprosjekter for organisasjonsutvikling og kommunikasjon. Kommunikasjonsavdelingen støtter administrativ og politisk ledelse og virksomhetene i kommunikasjonsfaglige spørsmål og oppgaver. Grunnlaget for offentlig informasjons- og kommunikasjonsarbeid er retningslinjer i Statens kommunikasjonspolitikk og Kommunelovens 4 om aktiv informasjonsplikt og offentlighetsloven. 6

8 2 ÅRSBERETNING Årsberetningen er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i Kommunelovens 48 og forskrift til denne. Årsberetningen skal gi opplysninger om forhold som ikke framgår direkte av årsregnskapet, samt andre forhold av betydning for å bedømme fylkeskommunens økonomiske stilling og utvikling. 2.1 Driftsregnskap Vestfold fylkeskommune oppnådde i et regnskapsmessig mindreforbruk på 73 mill kroner. REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFT Beløp i mill kr Justert budsjett Avvik Vedtatt budsjett 2012 Skatt og rammetilskudd Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Netto finansutgifter Netto avsetninger til fond Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) smessig mer- /mindreforbruk Tabell 2-1 viser regnskapsskjema 1A Frie disponible inntekter Fylkeskommunenes skatteinntekter på landsbasis ble 0,6 mrd kroner høyere enn forutsatt i Statsbudsjettet for. Dette er årsaken til at skatt og rammetilskudd for Vestfold fylkeskommune ble 33 mill kroner bedre enn budsjett. I ble skatteinngangen per innbygger 90,5 % av landsgjennomsnittet. Etter flere år med en nedadgående trend har det vært en positiv utvikling de siste to årene. Øvrige generelle statstilskudd er 1,0 mill kroner dårligere enn budsjettert. Dette gjelder rentekompensasjonsordningene for skolebygg og fylkesveger. Inntektene er knyttet til nivået på renten i husbanken, som har vært lavere i enn lagt til grunn i budsjettet. Finans Rentenivået har vært lavere enn forutsatt i budsjettet. Når netto finansutgifter er i samsvar med budsjett er dette fordi lavere renteinntekter knyttet til lavere rentesats tilsvarer reduserte rente- og avdragsutgifter knyttet til lavere investeringer og derav mindre låneopptak. Årsaken til dette er at flere investeringer planlagt i først blir gjennomført i Netto avsetning til fond Årsregnskapet viser at Vestfold fylkeskommune har klart å styrke de frie fondene i med 76 mill kroner. Dette er hovedsakelig styrking av bufferfondet og fond premieavvik. Netto avsetning til bundne fond er 17 mill kroner. Det meste av dette gjelder statstilskudd til sektorene samt avsetning av regionale utviklingsmidler (551 midler). Fylkeskommunens samlede mindreforbruk fra 2012 på 90 mill kroner er regnskapsteknisk bruk av fond og er i hovedsak benyttet til ovenstående avsetninger. Dette gir en samlet netto avsetning på 3 mill kroner. 7

9 Sektorenes netto mindreforbruk Sektorene har et samlet netto mindreforbruk på 43 mill kroner. I 2012 var tilsvarende mindreforbruk 50,6 mill kroner og sektorene fikk overført et mindreforbruk på 44,9 mill kroner. REGNSKAPSSKJEMA 1B - FORDELT TIL DRIFT Beløp i mill kr Justert budsjett Avvik Vedtatt budsjett 2012 Regional planl./f.veger/koll.trafikk Videregående opplæring Kultur Tannhelse Fellesformål Deltakelse i selskaper Netto sektorutgifter (eks avst lønn/pensjon, mva-komp.) Eliminering Avsetning lønn og pensjon mv Mva-kompensasjon, justering mv Til fordeling drift Tabell 2-2 viser regnskapsskjema 1B SEKTORREGNSKAP Beløp i mill kr iht forskriftsskjema 1B Justert budsjett Avvik Korreksjon Mer-/ mindreforbruk sektor 1 2 3: (2-1) 4 5: (3-4) Regional planl./f.veger/koll.trafikk 466,4 460,0-6,4-6,4 Videregående opplæring 1 209, ,9 30,5 30,5 Kultur 87,4 90,1 2,6 2,6 Tannhelse 81,0 87,9 7,0 7,0 Fellesformål 1) 124,8 134,0 9,2 0,9 8,3 Deltakelse i selskaper 2) 16,5 16,5 0,0 0,0 0,0 Sum netto sektorutgifter 1 985, ,5 43,0 0,9 42,0 Tabell 2-3 viser sektorenes mer-/mindreforbruk i 1 Resultat for fellesformål er justert da kun deler av sektoren omfattes av ordningen om overføring av mer- og mindreforbruk. Iht budsjettreglementet er det mindreforbruket for fylkesrådmannens stabsfunksjoner og interne tjenesteleverandører som kan overføres til I tillegg overføres ubrukte midler på fylkesutvalgets disposisjonskonto. 2 Resultat for Deltakelse i selskaper er justert da det kun er budsjettområdene for Fagskolen(mindreforbruk 1,46 mill kroner) og Skiringssal folkehøyskole (merforbruk 1,46 mill kroner) som omfattes av ordningen om overføring av mer- og mindreforbruk. Regional Samlet har regionalsektoren et akkumulert merforbruk på 6,4 mill kroner. Av dette utgjør merforbruket på fylkesveger akkumulert 12,1 mill kroner. Dette er en reduksjon på 5,6 mill kroner fra Sektorens øvrige budsjettområder har et isolert mindreforbruk på 2,8 mill kroner i, og et akkumulert mindreforbruk er 5,7 mill kroner. Videregående opplæring Videregående opplæring fikk overført mindreforbruk fra 2012 på 48,9 mill kroner. Det har vært en klar forutsetning at mindreforbruket skal benyttes til engangskostnader og ikke til varige kostnadsøkninger. Sektoren har i hovedsak benyttet 18,4 mill kroner til slike formål og akkumulert mindreforbruk er derfor redusert til 30,5 mill kroner. 8

10 Kultur Også kultursektoren har redusert akkumulert mindreforbruk i. Reduksjonen er på ca 1 mill kroner og skyldes i all hovedsak naturlige forskyvninger mellom budsjett-/ regnskapsårene. Dette er innenfor den variasjon man må kunne forvente i denne sektoren. Sektoren har et akkumulert mindreforbruk på 2,6 mill kroner ved inngangen til Tannhelse Tannhelsesektoren har økt akkumulert mindreforbruk med 3,3 mill kroner i fra 3,7 mill kroner. Dette kan i stor grad tilskrives at investeringsrammen i driftsbudsjettet på 2,9 mill kroner heller ikke i har vært nødvendig å benytte. Videre er det mottatt refusjoner av syke- og foreldrepenger uten tilsvarende kostnader til vikarer og ekstrahjelp. Fraværet gjelder både klinisk og ikke-klinisk personell. Akkumulert mindreforbruk er ved utgangen av året 7 mill kroner. Fellesformål Sektoren fikk overført et mindreforbruk på 6,1 mill kroner fra Når akkumulert mindreforbruk for fellesformål er økt er dette knyttet til at budsjettområdet politisk styring, kontroll og tilsyn hadde et mindreforbruk på 1 mill kroner og at IKT-seksjonen har et mindreforbruk på 3,9 mill kroner. Budsjettområdet for stabsfunksjoner har hatt et merforbruk på 2,5 mill kroner. Mindreforbruket i IKT-seksjonen er knyttet til at aktiviteter og tilsettinger har blitt forskjøvet i påvente av prosess med standardisering og effektivisering av IKT-løsningene og innsparing på linjeleie. Samlet har sektor fellesformål et akkumulert mindreforbruk på 9,2 mill kroner. Deltakelse i selskaper Fylkeskommunens eierskap og eksterne engasjement i selskaper er samlet under Deltakelse i selskaper. Samlet ble resultatene som budsjettert. Skiringssal folkehøyskole har et akkumulert merforbruk på 1,5 mill kroner, mens Fagskolen har et tilsvarende mindreforbruk. Østre Bolæren har et mindreforbruk på 0,3 mill kroner. I tillegg er blant annet RUF og tilskudd til Larvik Arena IKS regnskapsført under Deltakelse i selskaper. Avsetning lønn og pensjon mv Posten består av lønnsreserven og felles pensjonskostnader. For gjenstår det samlet 12 mill kroner. Dette er skyldes at felles pensjonskostnader er 3,2 mill kroner lavere enn pensjonsleverandørenes prognoser. Videre er lønnsreserven i budsjettet er dimensjonert ut fra statsbudsjettets forutsetning om 4 % lønnsvekst i. For de ansatte som følger tariffavtalens kapittel 4 har lønnsforhandlingene gitt et resultat som av KS er beregnet til 3,5 % for kommunesektoren samlet. Lønnsoppgjøret i Vestfold fylkeskommune har gitt et resultat som er noe lavere og det gjenstår 8,8 mill kroner på lønnsreserven. Mva-kompensasjon, justering mv Mva-kompensasjon fra investeringer er inntektsført i driftsregnskapet. Oppnådd mvakompensasjon er 12 mill kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes mindreforbruk på investeringer ift årsbudsjett, hovedsakelig veginvesteringer og Færder-prosjektet. Overføringene til investeringsbudsjettet er likevel gjennomført med budsjettert beløp. 9

11 2.2 Investeringsregnskap ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING Beløp i mill kr Justert budsjett Avvik Budsjett 2012 Investeringer i anleggsmidler Finansieringstransaksjoner Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Egenfinansiering Overføringer/tilskudd Tbf mva-kompensasjon ihht justert budsjett Sum finansiering Udekket/udisponert Tabell 2-4 viser fylkeskommunens investeringsregnskap for Av investeringene på 469 mill kroner er 269 mill kroner knyttet til den pågående byggingen av ny Færder videregående skole. Erstatningsbygg ved Sandefjord videregående skole, samt diverse HMS-tiltak ved Melsom og Nøtterøy videregående skoler utgjør 58 mill kroner. Fylkesveginvesteringer (netto utgift) er på 87 mill kroner. Finansieringstransaksjoner i investeringsregnskapet er aksjekjøp, utlån og avsetning til investeringsfond. Tabellen under viser endringer i investeringsbudsjettet forårsaket av periodeforskyvninger og nye prosjekter. INVESTERING I ANLEGGSMIDLER, ENDRINGER I ÅRSBUDSJETT Beløp i mill kr Budsjett Investeringer i anleggsmidler, vedtatt budsjett 542 Overført mindreforbruk fra Tidsforskyvninger fra til Nye prosjekt/vedtak i 57 Store utstyrskjøp (adm fullmakt) 5 Investeringer i anleggsmidler, justert budsjett 502 Tabell 2-5 viser utviklingen i investeringsbudsjettet i. 10

12 2.3 Balanse BALANSE Beløp i mill kr 2012 Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital - disposisjonsfond ubundne investeringsfond bundne fond annen egenkapital kapitalkonto Sum egenkapital Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Tabell 2-6 viser fylkeskommunens balanseregnskap for og 2012 Ved utgangen av året har Vestfold fylkeskommune en totalkapital på mill kroner. Egenkapital Per er fylkeskommunens egenkapital 798 mill kroner. Egenkapitalen består av kapitalkonto på 346 mill kroner, ulike fond som utgjør 486 mill kroner samt andre egenkapitalposter på -33 mill kroner. Fondene fordeler seg med 388 mill kroner på frie og 98 mill kroner på bundne fond. De frie midlene, disposisjonsfondene, består per av bufferfond på 120 mill kroner, fond premieavvik på 174 mill kroner og regionalt utviklingsfond på 0,8 mill kroner, til sammen 295 mill kroner. I løpet av året er bufferfondet styrket med 54 mill kroner, premieavviksfondet er styrket med 26 mill kroner, mens regionalt utviklingsfond netto er redusert med 4 mill kroner. Ubundet investeringsfond har i blitt netto styrket med 2,6 mill kroner og er per mill kroner. Premieavvik Premieavviket er differansen mellom betalt og kostnadsført pensjonspremie. For Vestfold fylkeskommune er betalt premie høyere enn kostnadsført premie. Avviket fremkommer som en del av omløpsmidlene. Fond premieavvik er etablert som en motvekt til den ikke-utgiftsførte betaling av pensjonspremie. Premieavviket økte i med 19 mill kroner, til et akkumulert premieavvik per på 181 mill kroner. Dette er 7 mill kroner mer enn lagt til grunn i budsjettet for. Fond premieavvik er 174 mill kroner som utgjør 96% av premieavviket. Langsiktig gjeld Per består langsiktig gjeld i fylkeskommunens balanse av pensjonsforpliktelser med mill kroner og langsiktig låneopptak med mill kroner, totalt mill kroner. Lånegjelden utgjør 84 % av de samlede driftsinntekter i. 11

13 Låneavdrag beløp seg i til 81 mill kroner og overstiger kommunelovens bestemmelser om minsteavdrag, som for er beregnet til 69 mill kroner. Den finansielle risikoen ved låneopptak er redusert ved at gjelden er rentesikret. Durasjon for låneporteføljen etter inngåtte rentesikringsavtaler per er 4,1 år. 2.4 Nøkkeltall NØKKELTALL REGNSKAPSRESULTATER Frie inntekter 1) mill kr Brutto driftsresultat (mindreforbruk: +, merforbruk: - ) Netto driftsresultat (mindreforbruk: +, merforbruk: - ) sresultat (mindreforbruk: +, merforbruk: - ) mill kr mill kr mill kr Netto resultatgrad % 6,5 % 6,2 % 5,3 % 3,1 % 2,2 % LIKVIDITET Arbeidskapital mill kr Reell, korrigert arbeidskapital mill kr Likviditetsgrad 1 (reelle, korrigerte omløpsmidler 2) /kortsiktig gjeld) Likviditetsgrad 2 (reelle, korr. mest likvide omløpsmidler 3) /korts.gjeld) SOLIDITET 1,38 1,31 1,17 0,92 0,97 1,10 1,06 0,91 0,61 0,73 Egenfinansieringsgrad % 9 % 11 % 8 % 8 % 16 % Gjeldsgrad % 84 % 79 % 83 % 80 % 81 % Tabell 2-7 viser nøkkeltall for perioden ) Fra 2012 inngår ikke lenger bundne statstilskudd i posten «Frie inntekter». Se fotnote til tabell 1A, kap ) Reelle korrigerte omløpsmidler består av omløpsmidler fratrukket premieavvik, bundne fondsmidler, ubrukte lånemidler og fondsmidler tilhørende Oslofjordfondet. 3) Reelle, korrigert mest likvide omløpsmidler består av disponibel kasse-/bankbeholdning fratrukket bundne fondsmidler, ubrukte lånemidler og fondsmidler tilhørende Oslofjordfondet. Brutto driftsresultat Driftsinntekter fratrukket driftskostnader inkl avskrivninger utgjør brutto driftsresultat. Nøkkeltallet brutto driftsresultat viser fylkeskommunens evne til å betale renter og avdrag, samt evnen til å egenfinansiere investeringer og møte uforutsette forhold. Brutto driftsresultat ble i 243 mill kroner, mot budsjettert 148 mill kroner. Økningen i brutto driftsresultat skyldes høyere skatteinntekter og lavere avskrivninger enn budsjettert. Netto driftsresultat Netto driftsresultat er resultat etter fradrag for finanstransaksjoner og låneavdrag. Netto driftsresultat viser dermed fylkeskommunens mulighet til å bygge opp egenkapital og egenfinansiere investeringer. Netto resultatgrad for fylkeskommunen viser en stigende trend fra 2009 da netto resultatgrad var 2,2 % til en netto resultatgrad på 6,5 % i. I henhold til forskrift til Kommuneloven skal merverdiavgiftskompensasjon fra investeringsutgifter fra og med regnskapsåret 2014 i sin helhet regnes som inntekter knyttet til investeringsprosjekter. Inntekten skal derfor fra 2014 føres direkte i investeringsregnskapet, og ikke lenger som frie inntekter i driftsregnskapet. Denne endringen vil medføre en nedgang i nøkkeltallene netto driftsresultat og netto resultatgrad. 12

14 I tabellen under er nøkkeltallene for perioden justert i henhold til reglene slik de vil være fra I tillegg er netto driftsresultat korrigert med netto effekt av bruk/avsetning til bundne fond. Med justert beregningsgrunnlag framkommer reelt netto driftsresultat og netto resultatgrad slik for perioden 2009-: KORRIGERT NETTO DRIFTS- RESULTAT/ NETTO RESULTATGRAD Beløp i mill kr Netto driftsresultat Bruk av bundne fond Avsetning til bundne fond Inntektsført mva fra investeringer Korrigert netto driftsresultat Korrigerte driftsinntekter for avsetning til bundne fond og mva-kompensasjon Korrigert netto resultatgrad etter nye regler som gjelder fra ,1 % 4,4 % 4,6 % 1,4 % -1,2 % Tabell 2-8 viser korrigert netto driftsresultat og resultatgrad Kommunal- og regionaldepartementet og KS vektlegger begge at netto resultatgrad over tid bør være over 3 %. Hensyntatt forhold som høyt gjeldsnivå, stor følsomhet for endret rentenivå, svakere arbeidskapital enn ønskelig og lave frie fond (bufferfond), er det ikke urimelig å stille noe strengere krav enn 3 % til netto resultatgrad for Vestfold fylkeskommune. Arbeidskapital og likviditet Tabell 2-7 viser at fylkeskommunens arbeidskapital, inklusive premieavvik på 181 mill kroner, per var 484 mill kroner. Reell korrigert arbeidskapital, som består av arbeidskapital fratrukket premieavvik, bundne midler og ubrukte lånemidler, er per på 173 mill kroner og har hatt en årlig forbedring siden Sett opp mot månedlige lønnsutbetalinger på over 100 mill kroner er likevel likviditetsgraden svakere enn ønsket. Soliditet Pr er Vestfold fylkeskommunes gjeldsgrad på 84 % (langsiktig lånegjeld i % av årets driftsinntekter). Dette er en høy gjeldsgrad. Fylkesrådmannen mener denne gjeldsgraden er akseptabel ut fra den oppbyggingen av frie fond som er gjennomført og ut fra at store deler av den langsiktige gjelden er rentesikret. 2.5 Egenkontroll (Intern kontroll) Fylkeskommunen ved fylkesrådmannen er gjennom Kommuneloven pålagt å innrette sin virksomhet i forhold til lovverket og sørge for betryggende kontroll. Fylkesrådmannen har delegert ansvaret for gjennomføring av intern kontroll-tiltak til sektordirektørene. Fylkesrådmannen har over lengre tid arbeidet med å systematisere alle kontrolltiltakene både innenfor økonomisk styring og forvaltningsoppgaver. Formålet er å redusere risikoen for feil og konsekvensene av feil. Arbeidet med internkontroll er en kontinuerlig forbedringsprosess. For tiden arbeides det med å utarbeide en enkel metodikk for gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser. Fylkesrådmannen har et spesielt fokus på beredskap og HMS innen eiendomsforvaltningen. Et eksempel på dette er at det ved alle tannklinikkene er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for utarbeiding av lokale beredskapsplaner. Videre er det gjennomført rutinemessig oppdatering av stoffregistre, årlig kontroll av anlegg og utstyr ved klinikkene. 13

15 Fylkeskommunen har deltatt i en arbeidsgruppe på nasjonalt nivå som har foretatt en gjennomgang av styringssystemer for fylkesveger. Hovedfokuset var på å kartlegge eventuelle forbedringsområder samt å få en helhetlig oversikt over styringssystemet. Fylkesrådmannen legger vekt på å gjennomføre tiltak i tråd med de anbefalingene som gis fra Kontrollutvalg og Vestfold kommunerevisjon etter enhetskontroller og forvaltningsrevisjoner. 2.6 Etikk Vestfold fylkeskommunes etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte og folkevalgte, og har som formål å bidra til god etisk praksis. Alle ansatte er dessuten gjennom det arbeidsgiverpolitiske dokumentet Organisasjonspolitikk 2020, vedtatt av Fylkestinget i, forpliktet på områdene etikk og samfunnsansvar. Gjennom innledninger, refleksjonsoppgaver og praktiske case er etikk og etiske dilemma løftet frem i flere av fylkesrådmannens ledersamlinger i. Etikk og samfunnsansvar er også tema på HMS-dagen og i ulike fagseminarer og nettverk. 2.7 Likestilling Ved utgangen av var det i Vestfold fylkeskommune totalt 2178 ansatte fordelt på 1919 årsverk. Fordelingen av ansatte i forhold til heltid/deltid, kjønn og sektor fremgår av note 3. Fylkesutvalget behandlet januar NOU 2012:15 Politikk for likestilling. Fylkesutvalget støtter i hovedsak forslagene som fremmes i utredningen knyttet til områdene politisk deltakelse, utdanning, omsorg- og lønnsarbeid, vern mot diskriminering, trakassering og vold. I Strategisk plan for medarbeiderutvikling, vedtatt av Fylkestinget i, samt i fylkeskommunens tilsettingsrutiner, er det vektlagt at fylkeskommunen som arbeidsgiver i rekrutteringsarbeidet skal ha et bevisst forhold til likestilling og diskriminering. Det er et mål at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Gjennom fylkeskommunens lønnspolitikk tilstrebes en helhetlig lønnspolitikk, harmonisering og likelønn. Universell utforming er det stort fokus på i Vestfold fylkeskommune. Kravene tilfredsstilles fullt ut ved nybygg. Ved ombygging av eksisterende bygninger tilfredsstilles kravene så langt det er mulig. I større prosjekter samarbeides det med aktuelle interesseorganisasjoner om universell utforming. 2.8 Arbeidsmiljø Sykefravær Det totale sykefraværet i Vestfold fylkeskommune i var på 5,6 %, noe som er 0,2 % bedre enn vedtatt resultatmål. Det egenmeldte sykefraværet var 0,8 %. Fraværet fordelte seg med 6,6 % for kvinner og 4,1 % for menn. Det fremkommer at muskel -og skjelettlidelser, samt lettere psykiske plager, er hoveddiagnosegrupper for det legemeldte sykefraværet. Det arbeides systematisk med sykefraværsoppfølging på alle nivå i organisasjonen. Fylkeskommunens hovedarbeidsmiljøutvalg har fokus på nærværsarbeid og oppfølging av sykemeldte. HMS i fylkeskommunale bygg - Fylkeskommune. Eiendomsseksjonen har videreført prosjektet Helhetlig sikkerhetsforvaltning med kartlegging av inneklima i samarbeid med Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) og SINTEF. Ved Horten videregående skole er det etablert et samarbeidsprosjekt mellom forskerlinja/sintef og CitieSense (EU-prosjekt) om utvikling av utstyr for inneklimaovervåkning. Teknisk driftspersonale har fått opplæring i bruk av fylkeskommunens system for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Det har også vært et økt fokus på energi og driftsoptimalisering. 14

16 I er det etablert et samarbeid med NAV, SINTEF og NAAF for å se på sammenhengen mellom inneklima og sykefravær. Prosjektet er fullfinansiert av NAV og gjennomføres i Registrerte skademeldinger Skademeldinger meldes i fylkeskommunens kvalitetssystem QM+. Det er i registrert 98 skademeldinger. Meldingene er i hovedsak i utdanningssektoren, og gjelder skader både på elever og lærere. Det er noen tilfeller av sår/stikkskader i tannhelsetjenesten. Den enkelte virksomhet/enhet jobber systematisk med forbedringstiltak og lukking av avvik. Måling av medarbeiderengasjement Medarbeiderengasjementet er i målt for fjerde år på rad. Andel engasjerte arbeidsgrupper er i positiv utvikling og har økt fra 58 % i 2012 til 65 % engasjerte arbeidsgrupper i. Fylkestingets vedtak om et resultatmål på området er 50 %. Alle enheter gjennomgår sine resultater fra medarbeidermålingen og utarbeider tiltak. Det har gjennom hele året blitt arbeidet systematisk, med teoretisk forankring og praktiske øvelser, knyttet til personalledelse og endringsledelse i lederopplæringen og på ulike møtearenaer for medarbeidere i fylkeskommunen. 2.9 Ytre miljø Energikilder av biogassanlegg nyttiggjøre seg denne gassen. På Sandefjord videregående er det igangsatt forhandlinger med Statkraft varme om levering av fjernvarme. Anlegget forventes ferdigstilt 2014/15. Kollektivtrafikk Et av de viktigste bidragene for å møte de globale klimautfordringene er at flere reiser kollektivt. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) gir strategiske føringer med retningslinjer for miljøvennlig transport, blant annet gjennom at andelen dagligreise med kollektive transportmidler skal økes til 7 %. I 10-årsperioden fra 2004 til har antallet lokale kollektivreiser i Vestfold økt med 22 %. Denne økningen er på nivå med trafikkveksten på 25 %. Økningen i lokale reiser i var 2,1 %. Den lokale kollektivtrafikken øker mest i Tønsberg-området. Tønsberg-området har hatt en reduksjon i andelen av bilreiser de senere årene og en tilsvarende økning i reiser til fots, med sykkel, som bilpassasjerer og med kollektivtransport. Kollektivtransportens egne klimautslipp og lokal forurensning skal reduseres gjennom nye løsninger og strengere krav til bussmateriellet. I anbudsrunden i Vestfold vedrørende transport fra juli 2014 i Larvik, Sandefjord og Horten, er det satt krav svært strenge krav til utslipp. I tillegg vil det settes inn hybridbusser som vil redusere utslipp av CO 2. Fylkestinget har gjort vedtak om at minst halvparten av ruteproduksjonen som lyses ut i 2016 skal gå på biogass. Fylkesveger Bruk av salt på fylkesvegnettet er nødvendig av hensyn til god framkommelighet og for å begrense ulykker. Statens vegvesen arbeider kontinuerlig for å begrense saltbruken så langt det lar seg gjøre for å unngå eller redusere de skadene som salt kan påføre miljøet langs vegene. Overfor driftsentreprenørene har det vært fokusert på skadene salting kan medføre. Driftskontraktene er derfor bygget opp slik at det stimuleres til redusert saltmengde når det saltes. 15

17 I forbindelse med inngåelse av nye driftskontrakter gjøres det en egen vurdering av behovet for salting på hver eneste fylkesveg. Dette legges også fram for politisk behandling. I tilknytning til inngåelsen av ny driftskontrakt for området Vestfold syd, en kontrakt som vil gjelde fra september 2014, er det også gjort en slik vurdering. Dette vil medføre at det fra og med høst/vinter 2014 vil bli saltet færre veger i dette området. Det er foreløpig ikke registrert forurenset drikkevann i Vestfold som følge av vegsalting. Forurensingsloven setter grenser for maksimal innendørs støy for boliger langs fylkesvegnettet. I ble det behandlet mange saker fra privatpersoner som mener seg berettiget til tiltak for å begrense støy. Sakene blir behandlet og fulgt opp ut fra de data og beregninger Statens vegvesen har i støyberegningsprogrammer. I er det gjort utbedringer av støyforhold for flere boliger langs fylkesveg 302 i Larvik. 16

18 3 ÅRSREGNSKAP 3.1 soversikter sskjema 1A Justert Vedtatt Note drift budsjett budsjett 2012 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Andre generelle statstilskudd 1) Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) smessig mer-/mindreforbr ) Tabell 1A er fra endret iforhold til regnskap 2012 og budsjettvedtaket for. (Satt opp etter samme prinsipp som fylkestingets budsjettvedtak for 2014). Endringen består i at posten «Andre generelle statstilskudd» er splittet slik at kun statstilskudd som ikke er knyttet til bundne midler eller øremerket på annen måte, er medtatt som frie inntekter. Bundne/øremerkede tilskudd er istedet ført som inntekt på den enkelte sektor. Effekten av ulike typer statstilskudd har alltid vært hensyntatt ved beregning av sektorenes mer-/mindreforbruk. Dvs at endret fremstilling av «Andre generelle statstilskudd» i tabell 1A ikke medfører endring av mer-/mindreforbruksberegningene. sskjema 1B - Justert Vedtatt fordelt til drift budsjett budsjett 2012 Regional planl., fylkesveger, koll.trafikk Videregående opplæring Kultur Tannhelse Fellesformål Deltakelse i selskaper Sum netto sektorutgifter 2) Eliminering Avsetning lønn og pensjon mv Mva-kompensasjon, justering mv Sum netto sektorutgifter inkl eliminering og felles 2) «Netto sektorutgifter» er endret fra tilsvarende rapport i 2012 pga at finansposter og bruk/avsetning av fond er tatt inn i resultatbegrepet pr sektor i tabell 1B. Tallene som framkommer i kolonnen for regnskap 2012, som er grunnlag for å beregne sektorens mer-/mindreforbruk, ble i årsberetning for 2012 beregnet og vist i avsnitt 2.1. I tillegg er enkelte budsjettområder fra sektorene regional og videregående opplæring samt fellesformål splittet ut i sektoren Deltakelse i selskaper fra. 17

19 sskjema 2A - Justert Vedtatt investering budsjett budsjett 2012 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert sskjema 2B - investeringsregnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett 2012 Sum investering i anleggsmidler (fra 2A): Bompengefinansierte vegprosjekter Leveranseavtale fylkesveger Geografisk innsynsløsning Regiongeologen-store utstyrskjøp Sum sektor regional utvikling Ny Færder vgs Ny Færder vgs reserve - prisstigning Melsom vgs oppgradering Re vgs brannsikring THVS avslutning Larvik Arena ombygging Melsom vgs ridehall II Nøtterøy vgs HMS Re vgs driftsoptimalisering Sandefjord vgs erstatningsbygg Sandefjord vgs takreparasjon Horten vgs rehabilitering Melsom vgs fjøs Melsom vgs div. HMS Prosjekter, årlig bevilget ramme Utdanning - store utstyrskjøp Sum sektor utdanning

20 Forts tabell 2B: sskjema 2B - investeringsregnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett 2012 Gildehall Borre Hinderveien utbygging Haugar ombygging Sum sektor kultur Sum sektor tannhelse (årlig bevilgning) Utfasing oljekjeler Fylkeshuset ny 3.etg Papirløse møter IKT-investeringer Sum sektor fellesformål Skiringssal fhs biovarmeanlegg Skiringssal fhs store utstyrskjøp Østre Bolæren kjøp/investeringer Østre Bolæren Grøndahlhuset Sum deltakelse i selskaper Utgifter ved eiendomssalg Sum investeringer

21 Oversikt - balanse Note 2012 EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Kasse, postgiro, bankinnskudd Omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest smessig mindreforbruk Kapitalkonto Egenkapital Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Sertifikatlån Andre lån Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene MEMORIAKONTI

22 Økonomisk oversikt - drift Note Justert budsjett Vedtatt budsjett 2012 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger smessig mer-/ mindreforbruk

23 Økonomisk oversikt - investering Note Justert budsjett Vedtatt budsjett 2012 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Overført fra driftsbudsjettet Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket/udisponert

24 Økonomisk oversikt - bevilgning Anskaffelse av midler Justert budsjett Vedtatt budsjett 2012 Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Netto avsetninger

25 3.2 Noter NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER et er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk (GKRS). sprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører fylkeskommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. sføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter og inntekter er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter og inntekter i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost for ubrukte lånemidler. Investeringer i investeringsregnskapet og påfølgende aktivering i balansen, blir bokført brutto, det vil si inklusiv merverdiavgift. Fradragsberettiget merverdiavgift på investeringene blir bokført som inntekt i driftsregnskapet. Ved forskriftsendring er det bestemt at mva-kompensasjon for investeringer i årene gradvis skal overføres til investeringsregnskapet. I skal minimum 80 % av inntekten overføres.vestfold fylkeskommune har rutinemessig overført 100 % av mva-kompensasjon for investeringer i flere år. I den grad enkelte utgifter eller inntekter ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet i samsvar med foreløpig KRS nr 7. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for fylkeskommunen klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon er omløpsmidler. Verdipapirer er investeringer foretatt ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn og er klassifisert som anleggsmidler. Fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Fylkeskommunen følger foreløpig standard KRS nr 4; Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Merverdiavgiftsplikt og merverdiavgiftskompensasjon Fylkeskommunen følger reglene i merverdiavgiftsloven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For fylkeskommunens øvrige virksomhet kreves det merverdiavgiftskompensasjon. 24

26 NOTE 2 ORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS VIRKSOMHET Per er Vestfold fylkeskommune organisert slik: FYLKESRÅDMANN Egil Johansen STABSAVD. direktør Lisbeth Eek Svensson KOMMUNIKASJONSAVD. direktør Ellen Høstmark Bustø Eiendomsseksjonen HR-seksjonen IKT-seksjonen Serviceseksjonen Økonomiseksjonen REGIONAL direktør Sverre Høifødt UTDANNING direktør Øyvind Sørensen KULTUR direktør Arild Moen TANNHELSE direktør Jostein W Eikeland Stab Næringsseksjonen Planseksjonen Samferdselsseksjonen Utdanningsavd. Skoleseksjonen Fagopplæringsseksj. Eksamenskontoret 10 videregående skoler SMI-skolen Kompetansesenter for læringsutvikling Stab Kultur, idrett, friluftsliv Folkehelse Vestfold fylkesbibliotek Kulturarv Nordre Vestfold tannhelsedistrikt 5 klinikker Tønsberg tannhelsedistrikt 5 klinikker Søndre Vestfold tannhelsedistrikt 8 klnikker Skiringssal folkehøyskole Fagskolen i Vestfold Karrieresenteret Fylkeskommunens øvrige oppgaver er organisert slik: Kollektivtrafikktjenester er levert av Vestviken Kollektivtrafikk AS. Statens Vegvesen utfører investeringer og vedlikehold av fylkesveiene på vegne av fylkeskommunen. Revisjons- og kontrollutvalgstjenester kjøpes fra interkommunale samarbeid, henholdsvis Vestfold Kommunerevisjon og Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat Fylkeskommunen er deltaker i Gea Norvegica Geopark IKS (34,4%), Larvik Arena IKS (50%), Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør IKS (20%), Vestfoldmuseene IKS (36%) og VIGO IKS (5,3%). Fylkeskommunen har eierandeler i en rekke selskaper, jfr note 7. 25

27 NOTE 3 ÅRSVERK OG GODTGJØRELSER ANSATTE/ ÅRSVERK (tall pr 31.12) Kvinner Menn Totalt %- %- %- Antall Antall Antall andel andel andel Kvinner %-and. Menn %-and. Total antall Kvinner %-and. Menn %-and. Totalt antall ansatte Heltidsansatte Deltidsansatte Totalt antall årsverk Årsverk heltid Årsverk deltid Ansatte pr sektor: Regionalsekt Videreg.oppl Kultur Tannhelse Fellesformål Antall som framkommer er ansatte registrert i lønnssystemet på telletidspunktene Ved permisjoner, langtidsfravær og lignende kan samme stilling dermed framkomme med flere antall/årsverk. LEDERE (tall pr 31.12) Kvinner Menn Totalt %- %- %- Antall Antall Antall andel andel andel Kvinner %-and. Menn %-and. Total antall Kvinner %-and. Menn %-and. Totalt Regionalsekt Videreg. oppl Kultur Tannhelse Rådmann/fellesformål Ledere omfatter fylkesrådmannen, direktører, virksomhetsledere, seksjonssjefer/kontorsjefer jfr org.kart note 2. GJENNOMSNITTLIG ÅRSLØNN (tall pr 31.12) Kvinner Menn Lønn kvinner i % av lønn menn Kvinner Menn Lønn kvinner i % av lønn menn Kvinner Menn Total antall Total antall Lønn kvinner i % av lønn menn Totalt (kroner/%) Lønn til fylkesordfører og fylkesrådmann, godtgjørelse til revisor Beløp i kroner Lønn til fylkesordfører Per-Eivind Johansen Lønn til fylkesrådmann Egil Johansen Lønn til fylkesrådmann Mette Bjune 1) Vestfold Kommunerevisjon, honorar for revisjonstjenester ) Mette Bjune var ansatt som fylkesrådmann til og med og mottok i 2010 og i 2011 honorar ihht avtale. 26

28 NOTE 4 PENSJONSFORHOLD Beløp i kroner 2012 Hovedstørrelser fra aktuarberegning Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Brutto pensjonskostnad = Forventet av kastning av pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad = Sum amortisert premieavvik 1) Administrasjonskostnader Samlet kostnad (inkl. administrasjon) = Beregnet premieavvik Premieinnbetaling inkl. admkostnader Administrasjonskostnader Årets netto pensjonskostnad Premieavvik = Arbeidsgiveravgift av premieavviket Akkumulert og amortisert premieavvik (amortisering over 10 år fra 2011, tidligere over 15 år) Akkumulert premieavvik Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik Avskrivning premieavvik fra tidligere år 1) Arbeidsgiveravgift av premieavvik fra tidligere år Årets premieavvik Arbeidsgiveravgift av årets premieavvik Akkumulert premieavvik = Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik = Akkumulert premieavvik inkl arb.g.avg. pr = Statstilskudd 2004 ifm reform barnevern (inntektsføres over 15 år) Samlet balanseført premieavvik inkl arb.g.avg. pr = Spesifisert pensjonsforpliktelse Påløpt pensjonsforpliktelse Estimatavvik forpliktelse IB Faktisk forpliktelse Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Utbetalte pensjoner Estimert påløpt pensjonsforpliktelse = Spesifiserte pensjonsmidler Verdi av pensjonsmidler Estimatavvik midler IB Faktiske pensjonsmidler Forventet avkastning på pensjonsmidlene Premieinnbetaling eks adm kostnader Utbetalte pensjoner Estimerte pensjonsmidler = ) Pensjonsleverandørens beregning av amortisering av tidligere års premieavvik er ikke synkronisert med fylkeskommunens amortisering. Dette skyldes at premieavvik fra 2002 i sin helhet ble amortisert i

29 Forts. note 4: Beregningsforutsetninger KLP SPK KLP 2012 SPK 2012 Forventet avkastning 5,00 % 5,00 % 5,50 % 4,85 % Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % 4,50 % 4,50 % Forventet lønnsvekst 2,87 % 2,87 % 3,16 % 3,16 % Forventet G-regulering 2,87 % 2,87 % 3,16 % 3,16 % Frivillig avgang se under 3 %<57 år, 0%>57 år se under 3 %<57 år, 0%>57 år AFP-uttak ved 62 år se under 40 % se under 40 % Spesielle forhold vedrørende KLP 2012 Frivillig avgang under 20 år KLP 20 % 20 % Frivillig avgang år KLP 15 % 15 % Frivillig avgang år KLP 10 % 10 % Frivillig avgang år KLP 7,5 % 7,5 % Frivillig avgang år KLP 5 % 5 % Frivillig avgang år KLP 2 % 2 % Frivillig avgang over 55 år KLP 0 % 0 % AFP i Felles kommunal pensjonsordning KLP: Uttak aldersgrense 65 år 33 % 33 % Uttak aldersgrense 70 år 45 % 45 % Medlemsstatus KLP Antall aktive Antall oppsatte Antall pensjoner Gjennomsnitt pensjonsgrunnlag aktive (kr) Gjennomsnitt alder aktive 47,26 46,99 Gjennomsnitt tjenestetid aktive 9,85 9,54 28

30 NOTE 5 AKTIVERT UTSTYR, FASTE EIENDOMMER, ANLEGG, TOMTER ANLEGGSGRUPPE Pr Tilgang Avskrivningsgrunnlag Avgang/nedskrivning 1) Pr EDB-utstyr, kontormaskiner Programvare mv Transportmidler Anleggsmask., traktorer, redsk Maskiner, verktøy, utstyr Inventar Tannklinikk-utstyr Sum utstyr, maskiner, transportmidler Bygn.messig invest. i leide bygg Fylkesveger Skolebygg Idrettshaller Andre bygg, 40 års levetid Administrasjonsbygg Kulturbygg Andre bygg, 50 års levetid Tomter skolebygg Andre tomter Dyrket mark, skog, annen grunn Sum faste eiendommer, anlegg, tomter ANLEGGSGRUPPE Levetid (år) Av- og nedskrivning 2) Akkum.pr Bokført verdi Avgang 1) Pr Pr EDB-utstyr, kontormaskiner Programvare mv Transportmidler Anleggsmask., traktorer, redsk Maskiner, verktøy, utstyr Inventar Tannklinikk-utstyr Sum utstyr, maskiner, transportmidler Bygn.messig invest. i leide bygg Fylkesveger Skolebygg Idrettshaller Andre bygg, 40 års levetid Administrasjonsbygg Kulturbygg Andre bygg, 50 års levetid Tomter skolebygg Andre tomter Dyrket mark, skog, annen grunn Sum faste eiendommer, anlegg, tomter ) Ferdig avskrevne driftsmidler tas ut fra avskrivningsgrunnlag og akkumulerte avskrivninger året etter de er ferdig avskrevet. For er det gjort korreksjon vedr 2012 for gruppen Skolebygg. 2) Lineære avskrivninger over levetiden hvis ikke annet er spesifisert. Investeringer i leide eiendommer avskrives over leiekontraktens varighet. Tomteeiendommer avskrives ikke. 29

31 Forts note 5: SOLGTE ANLEGG Beløp i kroner Anskaffelseskost Bokført verdi på salgstidspunkt Salgssum Tap/gevinst Skiringssal f.h.skole, bolig/tomt Færder vgs - Slottsfjellskolen Sum NOTE 6 FORDRINGER OG GJELD TIL INTERKOMMUNALE SELSKAPER MV Beløp i kroner 2012 Kortsiktige fordringer Larvik Arena IKS Vestfold kommunerevisjon Vestfoldmuseene IKS VIGO IKS Sum Kortsiktig gjeld Vestfoldmuseene IKS Oslofjordfondet 1) Sum ) Oslofjordfondet er et regionalt forskningsfond opprettet etter kommunelovens 28 med fylkeskommunene Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold som deltakere. Vestfold fylkeskommune er vertsfylkeskommune for samarbeidet og har det administrative og juridiske ansvaret for fondet. Fondsmidlene framkommer pr som fordring i fondsregnskapet og kortsiktig gjeld i VFKs regnskap. NOTE 7 AKSJER OG ANDELER Oversikten viser selskaper der fylkeskommunen har skutt inn kapital. Selskaper der eierandel ikke er angitt, er andelslag/samvirkeforetak. Det er ikke gjort kapitalinnskudd i interkommunale selskap der fylkeskommunen er deltaker. SELSKAP Bokført verdi i balansen Eierandel Beløp i kroner Attføringssentret i Rauland 1 1 0,2 % Biblioteksentralen AL ,8 % Buskerud Telemark Vestfold Investeringsfond AS ,0 % Gartnerhallen - Melsom vgs Innovasjon Norge ,6 % Interoperabilitetstjenester AS ,0 % KLP egenkapitalinnskudd Larvik Potetmelfabrikk - Melsom vgs Microtech Innovation AS ,73 % Midtåsen AS 1) ,6 % Norges Maritime Utdanningssenter AS 2) ,0 % Norsvin SA - Melsom vgs Nortura SA - Melsom vgs

32 Forts note 7: SELSKAP Bokført verdi i balansen Eierandel Beløp i kroner Sandefjord Lufthavn AS ,2 % Stokke vilt/fiskelag - Melsom vgs 8 8 Telemark og Vestfold Regionteater AS ,3 % Vegfinans AS ,7 % Vestfold festspillene AS ,0 % Vestfold kollektivtrafikk AS ,0 % Vestfold Meieri - Melsom vgs Vestviken kollektivtrafikk AS ,3 % Viken filmsenter AS ,0 % Sum aksjer og andeler ) Aksjeposten i Midtåsen AS er nedskrevet med 11,2 mill kroner. 2) Aksjeposten i Norges Maritime Utdanningssenter AS er i nedskrevet med 6,1 mill kroner. NOTE 8 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL Beløp i kroner Balanseregnskap (tabell 3) 2012 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital pr Endring i arbeidskapital ( ) Beløp i kroner Bevilgningsregnskap Bevilgningsregnskap 2012 Inntekter driftsdel (kontokl. 1) Inntekter investeringsdel (kontokl. 0) Innbetalt ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Utgifter driftsdel (kontokl. 1) Reserverte bevilgninger, drift 0 0 Utgifter investeringsdel (kontokl. 0) Utbetalt ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital ( )

33 NOTE 9 FOND SAMLEDE AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Beløp i kroner 2012 Disposisjonsfond Disposisjonsfond pr Avsatt til disposisjonsfond i driftsregnskapet 1) Forbruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet Disposisjonsfond pr Bundne driftsfond Bundne driftsfond pr Avsatt til bundne driftsfond i driftsregnskapet Forbruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet Bundne driftsfond pr Ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond pr Avsatt til ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet Forbruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet Ubundne investeringsfond pr Bundne investeringsfond Bundne investeringsfond pr Avsatt til bundne investeringsfond i investeringsregnskapet 0 0 Forbruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet Bundne investeringsfond pr smessig mer/mindreforbruk 1 smessig mindreforbruk forrige år, saldo Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til regionalt utviklingsfond Styrket sektorrammer smessig mindreforbruk regnskapsåret, drift smessig mindreforbruk pr Sum egenkapitalens fondsdel pr ) Sektorenes mer-/mindreforbruk er inkludert i det totale mer-/mindreforbruk som framkommer som egen post i balansen. Sektorenes akkumulerte mer(-)/mindre(+) forbruk ført på memoriakonto Beløp i kroner 2012 Regionalsektoren Utdanningssektoren Kultursektoren Tannhelsesektoren Rådmannens stab Fylkesutvalgets disposisjonskonto Fagskolen Skiringssal folkehøyskole Motkonto sektorenes mer-/mindreforbruk Sum memoriaført akkumulerte sektormerforbruk(-)/ mindre(+)forbruk

34 Forts. note 9: Beløp i kroner 2012 Disposisjonsfond Økonomi (bufferfond) Regionalt utviklingsfond Disposisjonsfond premieavvik Sum disposisjonsfond Bundne driftsfond Driftsprosjekter Regionalt utviklingsfond (utdelt) Regional utvikling statsmidler (utdelt) Regional utvikling statsmidler Spillemidler - Ordinære anlegg Spillemidler - Lokale kulturbygg Spillemidler - Nærmiljøanlegg Den kulturelle skolesekken, grunnskole Skogfond Melsom gård Regiongeologen, BTV midler Midler Rikskonsertene skole Den kulturelle skolesekken, vid.g.skole Forhåndstilsagn, TS-tiltak Vestfold kommunene 1) Midler til innvandrerorganisasjoner Midler tiltak vilt, fiske, friluftsliv Midler folkehelse-fysisk aktivitet Midler folkehelse-fiskesprell Sum bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond 0 0 Sum alle fond ) Hovedutvalget for samferdsel og næring har per bevilget tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i kommuner. Dette er tilskudd til kommunale investeringer, men også til prosjektering og investeringer langs fylkeskommunale veier. Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har utarbeidet notatet «Tidspunkt for regnskapsføring av utgifter, utbetaling og tap i kommuneregnskapet». Tidspunktet for regnskapsføring av tilskudd skal iht. dette notatet reguleres av anordningsprinsippet, det vil si når tilskuddet er kjent. Fylkesrådmannen har på dette grunnlag funnet det riktig å avsette forpliktelsen til et bundet fond. 33

35 NOTE 10 DRIFTSPROSJEKTER AVSATT TIL FOND PROSJEKTNUMMER/- NAVN Beløp i kroner KL Fylkesdelplan for bevaring av kulturminner KL NAVE Nortrail KL Vassåsprosjektet RG LUK RG Landbruksforvaltning RG Vannforvaltning RG Bygg i tre RG By- og knutepunkter RG Seminar PBL RG Kompetansetiltak handl.progr. RBPA RG Økt boligbygging i Byer og tettsteder RG Vestfold fylke for universell utforming RG Færder nasjonalpark - kunnskap og næring FFM Valg kompetanseteam UTD Satsing mot frafall UTD Kvalitetssikring internt - Utdanning HVS Begeistringskonferanse for eldreomsorg HVS Horten Natursenter - samarb.avtale Horten kommune THVS Kulturkompetanse NVS Leonardo da Vinci GVS Lektor II-ordning GVS Internasjonalisering UTD Kunnskapsløftet UTD Digitale læremidler i norsk UTD Kunnskapsløftet - fra ord til handling UTD Kriminalomsorgen - nettstøtta opplæring UTD Partnerskap for karriereveiledning UTD Leonardo partnerskapsprosjekt UTD Leonardo Mobilitet UTD Leonardo mobilitet IVT UTD Leonardo mobilitetsprosjekt HVS Lektor2-ordningen HVS Comenius - ETSTA HVS Trollstipend THVS Leonardo Mobilitet THVS Leonardo Partnership THVS Comenius - Wetlands THVS Naturfagsenteret UTD Ny Giv UTD Ny Giv OT UTD Fagskole HS UTD Voksenopplæring på arbeidsplassen KS Karriereveiledning innvandrere NVS Lektor II - ordningen

36 Forts. note 10: PROSJEKTNUMMER/- NAVN Beløp i kroner NVS Comenius 3EBU NVS Helsefremmende skoler NVS Comenius Martinique NVS Leonardo Madrid MVS Leonardo Hartpury MVS Leonardo Hartpury KLU-OT Utviklingsprosjekt THVS Comenius Multilateralt skolepartnerskap KL Prosjekt Heierstadstua KL/K.arv Færder nasjonalpark KL Kompetanse idrett (Offentlig idrettspolitikk) KL Turkart for Vestfold KL Folkehelsearbeidet KL Arbeidslivets KulturSeilas KL UKM festival KL/K.arv RA-midler BARK KL/K.arv RA-midler BERG KL/K.arv Slottsjellutvikling KL/F.bibl. Merkevarebygging KL/F.bibl. Bibliotek i Kunnskapssamfunnet KL/F.bibl. AKS-litteraturformidling KL/F.bibl. Ta plass KL/F.bibl. eborgerskap i Vestfold Sum

37 NOTE 11 KAPITALKONTO Beløp i kroner 2012 Kapitalkonto pr overskudd(+) underskudd(-) Økning: Aktivering av fast eiendom og anlegg Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Kjøp av aksjer og andeler 1) Utlån Avdrag på eksterne lån Sum økning kapitalkonto Reduksjon: Avskrivning av fast eiendom og anlegg Nedskrivning av fast eiendom og anlegg Salg fast eiendom og anlegg (bokført verdi) 2) Avskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Salg utstyr, maskiner og transportmidler (bokført verdi) Avskrivning på utlån Nedskrivning aksjer og andeler 1) Salg av aksjer og andeler (bokført verdi) Økning netto pensjonsforpliktelse SPK Økning netto pensjonsforpliktelse KLP Bruk av midler fra eksterne lån Sum reduksjon kapitalkonto Kapitalkonto overskudd(+) underskudd(-) Beløp i kroner 2012 Konto for prinsippendringer Konto for prinsippendringer pr Avsatt til konto for prinsippendringer drift 0 0 Avsatt til konto for prinsippendringer investeringer 0 0 Konto for prinsippendringer pr ) Jfr note 7. 2) Jfr note 5. 36

38 NOTE 12 LANGSIKTIG GJELD LÅNGIVER/LÅNETS NAVN Beløp i kroner 2012 Type lån Avdragstid Rentesikring 1) Sertifikatlån, rulleringsavtale Sertifikat 3 mndrs rullering til Sertifikatlån Sertifikat Forfall Sertifikatlån, rulleringsavtale Sertifikat 3 mndrs rullering til Sertifikatlån, rulleringsavtale Sertifikat 3 mndrs rullering til Sertifikatlån Sertifikat Forfall Sum sertifikatlån Kommunalbanken Serielån Siste avdrag Kommunalbanken Serielån Siste avdrag Kommunalbanken Serielån Siste avdrag Kommunalbanken Serielån Siste avdrag Kommunalbanken Serielån Siste avdrag Kommunalbanken Serielån Siste avdrag KLP Forsikring ) Serielån Siste avdrag Kommunalbanken Serielån Siste avdrag Kommunalbanken Serielån Siste avdrag Kommunalbanken Serie/bullet Rest 144 mill kr ff Kommunalbanken Serie/bullet Rest 95 mill kr ff KLP Kommunekreditt Serielån Siste avdrag KLP Kommunekreditt Serielån siste avdrag Sum andre lån Sum ordinær lånegjeld Leasing SG finans AS Sum langsiktig lånegjeld ) rentebytteavtaler tilknyttet det enkelte lån 2) fastrentelån LÅNEOPPTAK Beløp i kroner Gjeldsbrevlån KLP Kommunekreditt Gjeldsbrevlån KLP Kommunekreditt Netto låneopptak LÅN/AVDRAG Beløp i kroner Rentebærende gjeld pr Driftsmessige avdrag Låneopptak Rentebærende gjeld Minimumsavdrag Driftsmessige avdrag i utgjør 80,6 mill kroner. Dette er 11,3 mill kroner mer enn minimumsavdraget beregnet til 69,3 mill kroner. Minimumsavdrag er beregnet på basis av bokført verdi avskrivbare eiendeler per , langsiktig gjeld per og avskrivninger i. MINIMUMSAVDRAG Beløp i mill kr A Avskrivbare eiendeler pr B Langsiktig gjeld pr C Avskrivninger 88 C * B/A= Minimumsavdrag 69 37

39 Forts note 12: RENTEBYTTEAVTALER (rentesikring av lån med flytende rente) Avtaleperiode Beløp i kroner Fastrentepr sats (%) Nedtrapping Motpart ,6800 Halvårlig kr DNB ,6400 Fra halvårlig 5,0 mill kr DNB ,4750 Halvårlig kr DNB ,0550 Ingen nedtrapping DNB ,1900 Årlig kr DNB ,9600 Halvårlig kr DNB ,3250 Fra halvårlig kr Fokus Bank ,4050 Fra halvårlig kr Fokus Bank ,0875 Halvårlig kr Fokus Bank ,3200 Fra halvårlig kr DNB ,7800 Årlig kr fra DNB ,6700 Halvårlig kr fra Nordea Bank Sum rentesikring Avtaler med fremtidig start: ,6700 Halvårlig kr Fokus Bank ,8900 Halvårlig kr Fokus Bank ,7450 Halvårlig kr fra DNB ,8625 Halvårlig kr fra DNB ,8720 Halvårlig fom Nordea Bank Sum fremtidige avtaler Varighet/gjennomsnittsrente pr ( ) Hensyntatt inngåtte rentesikringsavtaler har løpende låneportefølje en varighet på 4,1 år ( 4,4 år). Inkludert rentesikring av fremtidige lån har porteføljen en varighet på 4,4 år (5,1 år). Gjennomsnittlig lånerente hensyntatt rentesikring på løpende portefølje er 4,02% (4,23%). Markedsverdi rentesikringsavtaler Rentesikringsavtalene, løpende og fremtidige, har en markedsverdi som ligger 140,6 mill kroner høyere enn bokført/pålydende verdi. Låneporteføljens fordeling på rentebindingsperioder RENTEBINDING Beløp (kr) Andel Mindre enn 1 år ,6 % 1-3 år - 0,0 % 3-5 år ,3 % Mer enn 5 år ,1 % Sum ,0 % Renter på nye lån pr NIBOR og RENTEBINDINGSTID swaprenter Markedsrente lån 3 mndrs NIBOR 1,82 % 1,92 % Swaprente 1 år 1,87 % 2,07 % Swaprente 2 år 2,08 % 2,38 % Swaprente 3 år 2,17 % 2,57 % Swaprente 4 år 2,30 % 2,75 % Swaprente 5 år 2,47 % 2,92 % Swaprente 7 år 2,77 % 3,27 % Swaprente 10 år 3,10 % 3,70 % 38

40 NOTE 13 ØSTRE BOLÆRNE SAMEIE Vestfold fylkeskommune kjøpte eiendommen Østre Bolæren i Nøtterøy kommune fra staten i I 2005 kom Nøtterøy kommune inn på eiersiden og det ble dannet et sameie - Østre Bolærne sameie - der Nøtterøy kommune har en andel på 10% og fylkeskommunen en andel på 90%. Ved dannelsen innbetalte Nøtterøy kommune til fylkeskommunen 10% av utgiftene ved kjøp av øya og kommunen skal dekke 10% av eventuelle fremtidige driftsunderskudd. Totalt er det investert 38 mill kroner i eiendommen inklusive det opprinnelige kjøpet i I årene 2005 til 2007 sto sameiet for driften av anleggene på øya med gjestehavn, restaurant, overnattingsfasiliteter m.m. I perioden januar 2008 til juli 2009 var de fleste lokaler samt utstyr utleid samlet for drift i privat regi. Fra juli 2009 har igjen sameiet stått for den kommersielle virksomheten på øya. Fra 2011 har flere av bygningene vært utleid til andre foreninger/organisasjoner som har ulike typer aktiviteter på Østre Bolæren. Driftsregnskapet er ført på egne ansvarskoder i fylkeskommunens ordinære regnskap der driftstilskudd på 10% fra Nøtterøy kommune er inkludert. Investeringer i anlegg og utstyr er i sin helhet medtatt i fylkeskommunens balanse. Nøtterøy kommune finansierer 10 % av investeringsutgiftene eks mva-kompensasjon. Utgiftene til rutebåt har i vært 0,93 mill kroner, hvorav Nøtterøy kommune dekker kr Driftsregnskap for Østre Bolærne Sameie Beløp i kroner 2012 Inntekter Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Tap/avsetninger 0 0 Finansresultat (inntekt -/utgift +) Resultat av driften Resultatet av driften dekket av eierne: Nøtterøy kommune (10%) Vestfold fylkeskommune (90%) Sum dekket av eierne Budsjettert tilskudd fra eierne: Nøtterøy kommune (10%) Vestfold fylkeskommune (90%) Sum budsjett Budsjettavvik tilskudd fra eierne: Nøtterøy kommune (10%) Vestfold fylkeskommune (90%) Sum budsjettavvik (mindreforbruk +, merforbruk - )

41 NOTE 14 GARANTIANSVAR GARANTI STILT FOR: Beløp i kroner Garantiansvarsramme pr Garantiansvar pr Utløpsår Lånegarantier: E18 Vestfold AS (Gutu - Gulli) E18 Vestfold AS (Gulli - Langangen) Tønsberg Hovedvegfinans AS Sum lånegarantier Driftsgarantier: NSB Persontog Sum garantier

42 3.3 Revisors beretning 41

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Årsrapport 2014. www.vfk.no

Årsrapport 2014. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold DEL 1 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 1.1 Kort om de ulike sektorene... 6 1.1.1 Regionalsektoren... 6 1.1.2 Utdanningssektoren... 7 1.1.3 Kultursektoren... 7 1.1.4 Tannhelsesektoren...

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

Årsrapport 2011. www.vfk.no

Årsrapport 2011. www.vfk.no www.vfk.no INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - ÅRSREGNSKAP, ÅRSBERETNING, FINANSRAPPORTERING 1 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 3 2 ÅRSREGNSKAP... 6 2.1 soversikter... 6 2.2 Noter... 13 3 ÅRSBERETNING... 30

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Vedtak: Protokoll fra møtet 26.02.15 godkjennes.

Vedtak: Protokoll fra møtet 26.02.15 godkjennes. 1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune MØTEPROTOKOLL Dato: 09.04.2015 kl. 10.00 Møtested: Fylkeshuset Svend Foynsgt. 9, Tønsberg Møterom: Ra DISSE MØTTE: Kjetil Holm Klavenes, leder Rune Mathiassen,

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508

Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 29.11.2011 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508 Møteleder Per-Eivind Johansen (H) Disse møtte: Møtende

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007. Innledning. Økonomisk situasjon. Økonomisk utvikling

ÅRSBERETNING 2007. Innledning. Økonomisk situasjon. Økonomisk utvikling ÅRSBERETNING 2007 Innledning Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom et år. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsberetning 2012. Regnskap og noter

Årsberetning 2012. Regnskap og noter Årsberetning 2012 Regnskap og noter Innhold 1 Årsberetning for 2012... 3 Innledning... 3 Likestilling... 3 Mangfold... 3 Verdier... 3 Lønn... 4 Sektorenes driftsresultat... 4 Kommunens «frie inntekter»

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer