Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret /08 PRINSIPPAVKLARINGER OMDANNING AV SANDNES TOMTESELSKAP TIL KOMMUNALT FORETAK (KF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 49/08 PRINSIPPAVKLARINGER OMDANNING AV SANDNES TOMTESELSKAP TIL KOMMUNALT FORETAK (KF)"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: U03 : Sidsel Haugen Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret /08 PRINSIPPAVKLARINGER OMDANNING AV SANDNES TOMTESELSKAP TIL KOMMUNALT FORETAK (KF) 1. SAKEN GJELDER I sak 186/07 Økonomiplan gjorde Sandnes bystyre med 35 mot 14 stemmer følgende vedtak : Bystyret ber om at Sandnes tomteselskap AS omdannes til kommunalt foretak (KF). Rådmannen må iverksette nødvendige prosesser slik at dette kan gjennomføres så snart som mulig. Videre har bystyret med 34 mot 15 stemmer vedtatt nytt punkt 3 i sak 5/08 Gjennomført selskapskontroll, Sandnes Tomteselskap AS som lyder : Ved omdanning av Sandnes Tomteselskap AS til kommunalt foretak (KF) må eierstrategien oppdateres. Denne skal beskrive bystyrets vilje til å bruke selskapet aktivt som et redskap for å sikre tilrettelegging av nærings- og boligtomter i kommunen. Bystyrets tidligere vedtatte mål om at tomteselskapet skal stå som en viktig aktør skal understreke eierstrategien. Bystyret ber om at det utarbeides styreinstruks. Denne skal klargjøre og dokumentere styrets arbeid og myndighet. Styreinstruksen oversendes bystyret. Bystyret ber styret i Sandnes Tomteselskap AS sørge for at det utarbeides byggeregnskaper og sluttrapporter etter ferdigstillelse av prosjekter. Bystyret ber om at det iverksettes et prøveprosjekt for selvbyggervirksomhet i Sandnes, jfr. tidligere bystyrevedtak. I herværende sak fremmer rådmannen forslag til bystyret om innretningen av og behovet for prinsipielle avklaringer vedrørende stiftelsen av nytt kommunalt foretak i medhold av Kommunelovens kapittel 11. Av loven følger at det er kommunestyret selv som skal fatte vedtak om stiftelse av kommunalt foretak. Parallelt blir det i samsvar med aksjelovens bestemmelser Kapittel 16 Oppløsning og avvikling, fremlagt en egen sak om avvikling av Sandnes tomteselskap AS for behandling i bystyret den 29. april. I den saken er det generalforsamlingen i selskapet som tar den endelige avgjørelsen. Generalforsamlingen i etterkant av bystyrets møte. 2. RAMMEBETINGELSER FOR NYTT KOMMUNALT TOMTEFORETAK 2.1 Rammebetingelser lov og forskrifter Et kommunalt foretak er ikke et selvstendig rettsubjekt, men en del av kommunen som juridisk person. Av dette følger at tomteforetaket ; ikke er skattepliktig omfattes av lov om offentlige anskaffelser omfattes av offentlighetsloven, herunder ny lov om meroffentlighet som er varslet at trer i kraft fra sommeren 2009 Side 1 av 14

2 omfattes av kommunelovens bestemmelser om konserntenkning ved eventuelt underskudd i foretak, eller bykassen omfattes av kommunens arbeidsgiverpolitiske strategi, etiske retningslinjer og rutiner for varsling I forskrift til kommuneloven, er gitt nærmere regler om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak. Her fremgår bl.a. at lån som føres opp og avdras i et foretaks regnskap må være vedtatt av kommunestyret og det gjelder for budsjettåret. Tilsvarende skal låneopptaket være oppført i kommunens konsernregnskap. Foretak som driver virksomhet i et marked og som er egnet for å gi overskudd defineres som næringsvirksomhet. Tomteforetaket faller inn under dette og skal følgelig avlegge regnskapet etter regnskapslovens prinsipper, selv om regnskapsplikten følger av kommuneloven. Dersom regnskapet avlegges med merforbruk skal det tas stilling til hvordan inndekningen skal skje. Kan ikke foretaket fullt ut forestå inndekning i løpet av det første året, skal resterende beløp føres opp til dekning på kommunens budsjett det påfølgende året. Av kommunelovens kapittel 11 følger at det er kommunestyret som treffer vedtak om opprettelse og oppløsning av et kommunalt foretak. Styret skal bestå av minst 3 personer og disse velges av kommunestyret for 2 år, maksimum 4 år. Kommunestyret velger leder og nestleder. Daglig leder ansettes av styret, dersom ikke slik myndig legges til kommunestyret selv. Loven oppstiller minimumskrav til styrets arbeid, herunder gjennomføring av styremøter. Av 68 pkt. 5 fremgår at styrets møter holdes for lukkede dører, dersom ikke kommunestyret har bestemt noe annet i vedtektene. Styret treffer avgjørelser i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene eller følger av særlov. Vedtatt budsjettramme er gjeldende for styrets arbeid. Saker av uvanlig art eller stor betydning skal fremmes for kommunestyret. Foretakets vedtekter og eventuelle endringer i disse vedtas av kommunestyret. Innenfor styrets myndighetsområde har ikke administrasjonssjefen instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor daglig leder. Administrasjonssjefen kan likevel instruere foretakets ledelse om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyret har behandlet saken. Før styret treffer avgjørelse i en sak som skal behandles av kommunestyret, skal administrasjonssjefen være gitt anledning til å uttale seg om saken. Slik uttalelse skal legges frem for styret ved dets behandling. Ved stiftelsen av foretaket skal det tydelige fremgå eventuell delegasjonsmyndighet som kommunestyret gir foretaksstyret innenfor rammene som føler av særlovgivningen. Rådmannen legger til grunn at det endelige stiftelsesdokumentet for tomteforelaget må innrettes ihht gjeldende lover og forskriftskrav. Eventuelt behov for delegasjon av myndighet må fremgå. Slik rådmannen ser det vil dette ha et begrenset omfang. Når det gjelder styresammensetning tilrår rådmannen at det her legges til grunn den praksis som bystyret tidligere har vedtatt (se nedenfor). 2.2 Styresammensetning og arbeidsområder Bystyret ved opprettelsen av de kommunale foretakene lagt til grunn at styret skal bestå av 5 medlemmer, hvorav 3 er folkevalgte og 2 er eksterne representanter. Hensikten er å oppnå en styresammensetning med nødvendig politisk forankring og faglig tilført kompetanse. Styret i Sandnes tomteselskap AS har en slik styresammensetning. Jfr kommuneloven 65 nr 3 kan et flertall av de ansatte ved foretaket kreve at inntil en femtedel av styrets medlemmer velges blant de ansatte. Når slik representasjonsrett kreves består styret av 3 folkevalgte, 1 ekstern og 1 fra de ansatte. Side 2 av 14

3 Styrets arbeidsområde følger av foretakets formål. Av vedtektene til Sandnes tomteselskap 2 Formål fremgår: a. Selskapets formål er bidra til å realisere kommunens utbyggingsvirksomhet gjennom å anskaffe og tilrettelegge arealer fram til byggeklare tomter i Sandnes kommune for bolig, næringsbygg og offentlige bygg, samt dertil nødvendige arealer til andre offentlige formål, og overdra disse til tomtekjøpere og til kommunen. b. Selskapet kan engasjere seg i virksomhet med relevans for formålet enten selv eller i samarbeid med andre selskaper. I vedtatt instruks til styre (se vedlegg) er det oppgaver og ventende resultatmål fra eier nærmere omtalt. Rådmannen tilrår at dette legges til grunn for utforming av endelig forslag eierstrategi og vedtekter for tomteforetaket. 2.3 Forholdet til ansatte Rådmannen legger til grunn at omdanningen gjennomføres ihht. vedtaket som ble gjort av bystyret ved endringen i Det betyr at omdanningen gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse av alle ansatte i aksjeselskapet til det kommunale foretaket. Rådmannen tilrår som sist at denne rettigheten beholdes og at nærmere avklaring foretas gjennom individuell samtale slik det fremgår av kommunens personalpolitiske retningslinjer. Etter rådmannens syn bør det henstilles til administrasjonen i selskapet å gjennomføre individuell samtale i forkant med alle ansatte i selskapet, etter at generalforsamlingen 2008 er avholdt. Dette for forberede den forestående omdanningen. 2.4 Økonomiske rammevilkår Med grunnlag i aksjeselskapets utarbeidede økonomiplan for perioden er det gjort en vurdering av hvordan foretakets økonomiske rammevilkår tegner seg av. Det er her valgt å fremholde mulig utvikling i resultatet regnskapet, egenkapitalandelen, samt likviditetsbudsjettet. Aksjeselskapet har i dag en trekkrettighet i bank som kan benyttes. Det kommunale foretaket vil være avhengig av godkjent låneopptak for å kunne håndtere dette. Vedtak om låneopptak treffes av bystyret i økonomiplanen, og kan justeres i budsjettåret ved perioderapportering pr. april og august. BUDSJETT BASERT: Resultat - utvikling Sum salgsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat Sum netto finans (300) (300) - - Resultat før skatt Skattekostnad (6 985) (10 287) (10 138) (4 994) Årsresultat Resultatutviklingen som fremkommer viser et forventet overskudd før skatt hvert av årene. Økte behov for låneopptak med tilhørende økte finansutgifter vil endre dette. Pr. i dag betaler selskapet kr. 4 millioner årlig i rente til kommunen, på det ansvarlige lånet. I det videre arbeidet frem mot stiftelsen av foretaket er det behov for å vurdere dette nærmere ift. eierkravet om årlig utbytte. I henhold til kommunens eierskapsmelding, mener rådmannen at det må etableres forutsigbare rammer omkring forventet utdeling fra foretaket. Slik forutsigbarhet er både nødvendig for kommunen og for foretaket. Side 3 av 14

4 Likviditetsbudsjett for de neste 4 årene viser at aksjeselskapet vil ha et økende behov for å bruke trekkrettigheten. I slutten av perioden er rettighetsrammen på kr 110 millioner på det nærmeste brukt fullt ut. Utviklingen i likviditeten har en direkte sammenheng med hvor i utviklingsfasen de ulike utbyggingsarealene er. I de neste årene vil store områder som Brattabø og Kleivane, samt på Sviland, være i faser med grunnerverv og opparbeidelse av ekstern og intern infrastruktur. Tilsvarende gjelder utviklingen av næringsarealet på Stangeland. Hovedtyngden av salgsinntektene fra disse områdene kan først påregnes i årene etter 2011/2012. Forutsatt at den prognoserte fremdriften som aksjeselskapet har lagt til grunn også blir faktisk utvikling, så betyr det at tilførsel av likviditet i foretak vil ha en stor betydning. Måten dette kan løses på, både utfra kort- og langsiktige hensyn må avklares i arbeidet frem mot stiftelsen av foretaket, slik at det ligger en tilstrekkelig robust finansiell løsning på vedtakstidspunktet. 3. FAKTAOPPLYSNINGER BETYDNING FOR SAKEN 3.1. Kommunens utbyggingsvirksomhet innhold og omfang Kommunens utbyggingsvirksomhet har og omfatter fortsatt, salg og levering av byggeklare tomter/områder avsatt til bolig,- nærings- og offentlige formål. Oppgavene omfatter erverv av areal fra private grunneiere, regulering av eid og eller innkjøpt areal og kommunalteknisk opparbeidelse av byggegrunn. Sistnevnte kan gjelde både eksterne og interne anlegg hvis det gjelder store områder for eksempel Bogfjell, eller interne anlegg i mindre felt/områder for eksempel i Riska-området hvor eksterne anlegg for vei, vann og avløp allerede er fremført. I vedlegg 1 er ansvar og oppgavefordeling vist skjematisk, samt at det er vist en illustrasjon som sier noe om tidsforløpet i utbyggingsvirksomheten. Tomteselskapet som tiltakshaver, er i medhold av plan- og bygningsloven tillagt de samme krav som private tiltakshavere. Det betyr at det avholdes oppstartsmøte med byplanmyndigheten før reguleringsplanarbeid starter, kravene til innlevering av planforslag til 1. gangsbehandling i utvalg for byutvikling gjelder uten unntak mv. Videre gjelder de samme kravene som for private tiltakshavere om å inngå utbyggingsavtale med kommunen v/kommunal teknisk sjef. Ihht PBL 64 følger forhandlingene parallelt med planutformingen, mens endelig plan må være vedtatt av bystyret før endelig utbyggingsavtale kan godkjennes. Planmyndighetens behandling av klagesaker, bestemmelser om offentlig ettersyn av planer, offentlig innsyn i plansaker mv. gjelder for tomteselskapet likt som for private tiltakshavere. Bolig- og næringsarealer selges i til private aktører. De offentlige arealene er det kommunen som kjøper til sitt utbyggingsformål. I henhold vedtatt økonomiplan gjelder dette for eksempel skoler, barnehager, bo- og aktivitetssentre, botilbud for ulike brukergrupper og eventuelt administrative formål. De siste årene har det vært en økning i salget av byggeklare barnehagetomer til private aktører. Prosjektkonkurranse; Boligfelt gjerne med boliger selges som samlet utbyggingsfelt gjennom prosjektkonkurranse. Til grunn for anbudsgrunnlaget ligger ferdig opparbeidet og regulert område, samt vedtatt bebyggelsesplan. Området gis da en tomteverdi og tilbyder gir inn huskostnader. Jury bestående av representant fra tomteselskapet, byplan og bygningsmyndighetene forestår evalueringen etter endt konkurranse. Etter at tilbyder er valgt er det kort tid frem til fysisk oppstart av prosjektet i regi av valgt utbygger. Erfaringene viser at det er de mindre firmaene som er tilbyderne i en prosjektkonkurranse. Tildeling av boligene til huskjøper skjer også etter de kommunale tildelingsreglene. Målsetningen med konkurranseformen er å sikrer at boligkjøperne får en gunstig boligpris. Virkemiddelet er utviklet av Sandnes tomteselskap KF i sin tid, og i tråd med eierkrav blitt videreutviklet de senere årene. Side 4 av 14

5 Næringsarealer; I sak 22/99 Plan for etablering av Sandnes tomteselskap KF ble det godkjent at styringsprinsippet for virksomheten skulle være et langsiktig perspektiv, med selvkost som helhet for selskapet målt over tid. Risiko for svinginger i etterspørsel og pris, samt at tomteforetaket ikke var tiltenkt rollen som noen vesentlig økonomisk bidragyter til bykassen og motsatt, lå til grunn. Det ble besluttet å fjerne den tidligere praksis med at bystyret fastsatte strøkspris for salg av kommunalt eide næringsarealer. Tomteselskapet har derfor, både som foretak og aksjeselskap, solgt næringsarealer til markedspris. Den høykonjunkturen som har råde de siste årene har bidratt til økte utviklingskostnader i næringsområdene, men også muligheter for gode salgspriser Organisering av kommunens utbyggingsvirksomhet kort resymé Frem til var hele den kommunale utbyggingsvirksomheten lagt til avdeling for utbygging. Virksomheten inngikk i bykassens investerings- og driftsbudsjett. Investeringsbudsjettet besto av tre områder, hhv. skattefinansierte investeringer (for eksempel en skole, reasfaltering veier), avgiftsfinansierte investeringer (vann, avløp og renovasjon) og selvfinansierte investeringer utbyggingsområdene. I økonomiplan utgjorde utbyggingsområdene brutto investeringsutgifter på kr 163,9 millioner, brutto inntekter på 195,9 millioner, en netto investeringsutgift på kr -32,048 millioner i 4-årsperioden. I Bsak 84/97 ble det vedtatt at tomteutvikling skulle skilles ut som egen seksjon i avdeling for utbygging. Dette ble gjort pr I sak 56/98 om fremtidig organisasjons- og ledelsesstruktur besluttet bystyret at havnen, drift av kinoen, driften av kulturhuset og utbyggingsvirksomhetene i kommunen skulle skilles ut i sine respektive foretak. Desember 1998 vedtok Stortinget nytt kapittel 11 Kommunale foretak i kommuneloven, som muliggjorde dette. I Bsak 190/99 ble åpningsbalanse, økonomiplan og stiftelsesvedtak for Sandnes Tomteselskap KF vedtatt. Forut for stiftelsen av Sandnes Tomteselskap KF lå et omfattende kartleggingsarbeid av kommunens verdi av tomter og faktisk status for disse. Selskapet Ernst & Young var innleid til å bidra i det faglige arbeidet. Foretaket ble stiftet med en åpningsbalanse pålydende kr. 120 millioner, hvorav kr. 10 millioner ble innskutt som penger og kr 110 millioner som anleggsmidler (verdi av tomter). Det ble etablert et ansvarlig lån pålydende kr 100 millioner med en rente til NIBOR 3 måneder og et tillegg på 2 %. Åpningsbalansens verdi av tomter var dokumentert med de konkrete tomtene og en tilhørende kartfesting av disse. Tomteforetak hadde en funksjonstid på 5,5 år. Sandnes Tomteselskap AS opprettet den 26. juni 2005 (Bsak 56/05). Omdanningen fra kommunalt foretak til heleid kommunal aksjeselskap ble iverksatt med grunnlag i bystyrets vedtak av , vedtaket lyder: Sandnes Tomteselskap KF omdannes til aksjeselskap. Det forutsettes at det nye selskapet fortsatt arbeider etter selvkostprinsippet. Målsetningene etter dagens vedtekter beholdes innen rammen av aksjeselskapsloven. Sak om omdannelsen fremmes innen utgangen av første kvartal I forbindelse med endringen tilbakebetales kommunens lån til dagens foretak på kr 100 mill. Av vedtakene knyttet til selve omdanningen fremgår det at aksjeselskapet sin åpningsbalanse skulle fastsettes til virkelige verdier, og at kr. 30 millioner av tidligere opptjent egenkapital skulle bli igjen i kommunen. Det ansvarlig lån pålydende kr 100 millioner ble videre tilbakebetalt til kommunen. Selskapet ble etablert med forventing om utbytte på årlig kr. 4 millioner fom Grunnet bykassens regnskapsmessige underskudd i 2004 ble tomteforetakets overskudd på kr. 15,9 millioner i 2004 strøket jfr. 9 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. I generalforsamlingen 2006 ble det foretatt kapitalnedsettelse og etablert et ansvarlig lån på kr 50 millioner med 8% rente til Sandnes kommune. Lånet er risikokapital og står tilbake for annen kreditorgjeld. Sandnes tomtelselskap AS har pr. 1. april d.å. hatt en funksjonstid på vel 2,5 år. Side 5 av 14

6 3.3 Hensynet til ansatte i tomteselskapet ved omdanning Ved omdanningen til aksjeselskap lå arbeidsmiljølovens kap. 12 A og kommunens personalpolitiske retningslinjer i forbindelse med konkurranseutsetting og virksomhetsoverdragelse (vedtatt av bystyret ) til grunn. Bystyret vedtok i Bsak 37/07 punkt f: Bystyret godkjenner at omdanningen til aksjeselskap innebærer virksomhetsoverdragelse for foretakets ansatte, jf. kommunens personalpolitiske retningslinjer i forbindelse med konkurranseutsetting og virksomhetsoverdragelse. Ved eventuell avvikling av aksjeselskapet gis, de som pr. tidspunkt for omdanningen er ansatt i Sandnes tomteselskap KF, fortrinnrett til ledige stillinger i Sandnes kommune, jf. Aml. 67. I tilleggsskriv fra rådmannen til bystyret ble videre avklart at to av foretakets ansatte som ellers ville kunne bli omfattet av kommunens AFP-ordning tok disse mulighetene med seg inn i selskapet. Medlemskap for de ansatte i Sandnes kommunale pensjonskasse ble videreført. Sandnes tomteselskap AS ble etablert med 4 fast ansatte. En har senere gått av med alderspensjon og ny medarbeider er tilsatt. 3.4 Håndtering av avtaler med tredjepart, samt forholdet til grunnbokshjemler Ved omdanningen til aksjeselskap ble lagt til grunn at alle avtaler som Sandnes tomteselskap KF hadde inngått med andre enn kommunen, skulle overføres til det nye selskapet. Dette dreide seg om en rekke ulike avtaler, alt fra kortvarige arkitekt/konsulentavtaler til avtaler med grunneiere. I og med at avtalene var inngått med det kommunale foretaket, vil det i siste instans være kommunen som hefter for rettmessig oppfyllelse av avtalene. Etablert praksis med at selve grunnbokshjemmel på kommunens eiendommer står på Sandnes kommune frem til arealet er solgt og overdras tomtekjøper ble videreført. For noen ganske få avtaler, som omfattet kjøps- og opsjonsavtaler om tomteområder, hvor betalingstidspunktet var 2006 og senere, og hvor fristen for aktivering av opsjonen lå mer enn ett år frem i tid forble disse i kommunen. Først når selskapet fullt ut har oppfylt avtaleforpliktelsen (full betaling, opsjonsfrist er aktivert mv), opphører kommunens rettslige ansvar og selskapet bærer det fulle og hele ansvaret. I det endelige stiftelsesdokumentet inngikk oversikt over de avtalene som omfattes av ovenstående. 3.5 Eierstyring og resultatrapportering For det kommunale foretaket forelå vedtekter godkjent av bystyret, krav om årlig statusrapport for virksomheten til bystyret i september, samt krav om fremleggelse av styrets forslag til økonomiplan og årsberetning. Utbyggingsprogrammet spesifiserte nærmere målsetningene for kommunens utbyggingspolitikk. Det være seg grunnkjøpstrategi, mål for boligvirksomheten, næringsarealer og de offentlige områdene. Styrets mål og resultatrapportering til bystyret bygde på disse langsiktige målsetningene. Som kommunalt foretak opprettet i medhold av KL kapittel 11 var tomteforetaket en del av kommunens som rettsubjekt og bystyret var foretakets øverste organ. Ved omdanningen til aksjeselskap ble det utformet nye vedtekter. Disse bygger på aksjelovens bestemmelser og bystyrets vedtak om selskapets formål i utbyggingsvirksomheten. Videre ble det utformet en styreinstruks, som inneholder eier sine formålskrav til selskapet, krav til styret om strategiutvikling, økonomiske prinsipper i utbyggings-politikken og resultatkrav satt til selskapets virksomhet. Eget punkt omhandler samarbeidet mellom selskapet og kommunen i strategiske saker. Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren og kommuneplanen har vært selskapets mest sentrale styringsverktøy i arbeidet med langsiktig grunnkjøpsstrategi. Side 6 av 14

7 Praktiseringen av at bystyret er generalforsamlingen ihht aksjelovens bestemmelser er løst på den måten at styrets innstilling til generalforsamlingen først behandles av bystyret som folkevalgt organ. Bystyret voterer i sakene og fatter vedtak med simpelt flertall jfr. KL 31. På denne måten instrueres hvordan kommunen som eier, skal stemme i generalforsamlingen. Generalforsamlingen i selskapet er blitt avholdt, umiddelbart etter at bystyremøte er avsluttet. Jfr. vedtektene 3 a kan bare Sandnes kommune være aksjonær i selskapet. Av aksjeloven følger at generalforsamlingen er selskapets øverste organ (eierorganet). Derav følger at beslutninger av stor betydning og uvanlig art skal fattes av dette selskapsorganet. Vedtaket om oppløsning og avvikling av selskapet tilligger således generalforsamlingen 2008 å treffe vedtak om, i samsvar med aksjeloven kapittel 16 som regulerer dette. 3.6 Avvikling og oppløsning av aksjeselskapet formelle krav til gjennomføring I egen sak til generalforsamlingen den 29. april d.å er gjort nærmere rede for fremgangsmåten som må benyttes ved avvikling og oppløsning av aksjeselskapet. I korte trekke innebærer dette at når generalforsamlingens avgjørelse om å oppløse selskapet foreligger, skal det også velges et avviklingsstyre som trer inn i stedet for styret og daglig leder. Det skal gis umiddelbar melding til Foretaksregisteret om avgjørelsen, sammen med navn på avviklingsstyret. Avviklingen kunngjøres og frist for kreditorvarsel er 2 måneder. I denne perioden vil selskapet være under avvikling. Avviklingsstyret skal deretter avlegge avviklingsregnskap med balanse for selskapet, som endelig vedtas av generalforsamlingen. Det skal fremlegges revidert avviklingsregnskap. Det er forventet at ekstraordinær generalforsamling kan avholdes den 9.september d.å. Verdiene av tomter i selskapet skal behandles av likningsmyndigheten, som så foretar endelig utmåling av skatt på oppgjøret. 4. Økonomiske forhold og risiko i tilknytning til omdanningen 4.1. Økonomiske forhold med betydning for nytt kommunalt foretak Tomteselskapet er i dag i en skattepliktig posisjon. I forarbeidet til omdanningen i 2005 tilskrev kommuneadvokaten Finansdepartementet om unntak fra skatteplikt for selskapet jfr. skattelovens Selskapets rolle og betydning for realisering av kommunens utbyggingsprogram, herunder samfunnsoppgaver ble fremholdt. I brev av 8. mars 2005 ble henvendelsen besvart uten at kommunen gis noen innrømmelser. Sandnes tomteselskap AS har hvert år avlagt et skattemessig overskudd og følgelig er dette beskattet med 28%. Selskapet ble etablert med en åpningsbalanse bestående av verdi av tomter, fastsatt til virkelige verdier (ikke bokførte verdier). Arbeidet ble utført av Multiconsult, som hadde BBE-Takst Arne Hauge AS som underleverandør. Grunnlaget var godkjent regnskap 2004, regnskapstall pr. 30. april og bevegelser i mai Verdi av tomteporteføljen som inngikk i selskapet åpningsbalanse er dokumentert og omfatter verdi av hvert enkelt prosjekt. Målt mot det foreløpige regnskapet 31. mai 2005 utgjorde verdivurderingen en samlet oppskriving av verdiene med kr. 32 millioner. Når tomteselskapet oppløses og avvikles, skal det på nytt foretas en verdivurdering av tomteporteføljen. Den skal sammen med komplett regnskap revideres og deretter vurderes og godkjennes av likningsmyndigheten, som også foretar skatteberegningen. For det kommunale foretaket vil fastsatt verdi av tomter inngå som eiendeler i åpningsbalansen. I tillegg kommer selskapets opparbeidede egenkapital. Innretningen av og om omfanget av finansieringsbehovet i foretaket avhenger av utfallet i verdivurderingen av tomteporteføljen og den utmålingen av realisasjonsbeskatningen. Følgelig er det pr. d.d. knyttet vesentlig usikkerhet omkring den økonomiske innretning av tomteforetaket og foretakets eventuelle behov for finansiering fra bykassen, på kort og lang sikt. Side 7 av 14

8 4.2. Måter å forestå omdanningen på ihht lovgivningen realisasjonsbeskatning På oppdrag fra kommuneadvokaten har Ernst & Young utarbeidet et faglig betenkningsnotat hvor ulike muligheter for å foreta omdanningen på er belyst i forhold gjeldende rett. Den faktiske situasjonen er at Sandnes tomteselskap AS eget rettssubjekt skal omdannes til kommunalt foretak. Foretaket har ingen selvstendig stilling og er ikke et eget rettssubjekt. Skattelovens 11; her ligger til grunn at fusjon og fisjon av selskaper er skattefri. Imidlertid er det lovens system at dette må skje mellom selskaper på samme selskapsnivå. Regelen kommer ikke til anvendelse da det her er to ulike subjekter involvert. Skatteloven 11; gir muligheter for fritak for realisasjonsbeskatning på bestemte vilkår også når selskapsformene er ulike. Dette kan komme til anvendelse når omdanning skjer oppover, dvs. et sterke skille mellom eier og virksomhetens verdier. Ved omdanning fra aksjeselskap til kommunalt foretak får eier større råderett over midlene, følgelig er det ikke grunnlag for skattefritak etter denne bestemmelsen. Konsernforskriften; denne legger til grunn at skattefritak kan gis, når det gjelder overføringer mellom selskaper på samme selskapsnivå. Det er ikke tilfellet her. Ligningsloven 13; det følger av loven at overføring av eiendeler fra aksjeselskapet til kommunen v/foretaket skal skje på en armlengdes vilkår. Det betyr at verdiene skal settes til den verdi eiendelene (tomteporteføljen) ville hatt ved overføring mellom uavhengige parter. Tomteporteføljen må ansees som omsetningsgjenstander etter loven. Alternativt kan aksjeselskapet likvideres. Merverdiene kommer da til beskattning ved at selskapets eiendeler realiseres. Ved å naturalutdele innmaten i selskapet skal selskapet uttaksbeskattes og det oppstår en skattepliktig gevinst for aksjonæren. Imidlertid er kommunen unntatt skatteplikt, slik at i begge tilfellene vil verdiene være gjenstand for beskatning. Konklusjonen er at overføring av aktiva fra aksjeselskapet til kommunalt foretak medfører en gevinstbeskatning på en eventuell gevinst for aksjeselskapet. Det anbefales å søke Finansdepartementet om hel eller delvis reduksjon av gevinstbeskatningen. Dette til tross for at praksis i tidligere saker tilsier at det er liten grunn til å få søknaden innvilget. 4.3 Foreløpig verdivurdering tomteporteføljen Administrasjonen i tomteselskapet og rådmannen har foretatt en første gjennomgang av selskapets tomteportefølje. Grunnlaget er revidert regnskap 2007 og vurderingskriteriene som Multiconsult og BBE-takst A.Hauge benyttet i sitt arbeid våren Med bruk av regnskapstall 2008 er hensyntatt at det er foretatt en ekstraordinær nedskrivning på kr. 24 millioner knyttet til G-felter i Bogafjell som følge av nye sikkerhetsretningslinjer for kraftlinjer. Den foreløpige gjennomgangen av verdi av tomter viser en antatt verdiøkning på totalt kr. 20,596 millioner. Beregnet standard skattekostnad av dette utgjør kr 5,7 millioner. Ved utgangen av 2007 utgjør boligtomter den største prosentvise andel av tomteporteføljen. Den største andelen av økningen i verdiene som den foreløpig verdivurderingen viser, knytter seg til næringsarealene, og en vesentlig del gjelder klargjøringen av området på Stangeland. Arealporteføljen Offentlig 4 % Næring 4 % Næring Bolig Offentlig Bolig 92 % Side 8 av 14

9 Sammenholdes verdivurderingen gjort mai 2005 med den som er nå er foretatt, viser det at om lag 25% av arealmengden er anskaffet etter juni 2005, mens om lag 25 millioner av verdiøkningen er knyttet til arealer som ble overført til aksjeselskapet med virkelig verdi. Årsaken til verdiøkningen på disse nå er at det har pågått et omfattende arbeide med byggemoding og klargjøring av arealene i perioden. Disse arealene har således en høyere omsetningsverdi nå enn da de ble overført. I samarbeid med selskapets revisor og i forståelse med ligningsmyndigheten, må det avgjøres om verdi av tomter skal fastsettes på grunnlag av vurderinger gjort utfra data, eller om det eventuelt skal inkluderes korrigeringer for bevegelser i tiden (frem til og med tidspunkt for beslutning om avvikling), samt bevegelser i avviklingsperioden. Verdivurderingen må utfra dette ajourføres, dokumenteres og kartfestes pr prosjekt og fremlegges som et samlet underlag for revisor og ligningsmyndigheten. Selskapets utvikling i tomteporteføljen ihht regnskapet har vært slik : Eiendeler Omløpsmidler : Tomter halvår 2005 Boligtomter Næringstomter Tomter til off.formål Sum tomter Resultatregnskap utgangspunkt for foretakets utviklingsmuligheter Inntektene i tomteselskapet kommer fra solgte tomter. I tiden som aksjeselskap viser resultatregnskapet økning i de årlige inntektene. Det er salg av næringstomter som står for den betydelige inntektsveksten. Dette knytter seg til næringsområdet på Lura og Stangeland. Lura næringsområde er imidlertid fullført. På Stangeland pågår opparbeidelsen av arealet og avtaler om salg foreligger. Tilgangen på nye næringsarealer etter Stangeland, er i det alt vesentlige knyttet til frigitt område på Vagle. Dette er imidlertid arealer som ikke kan ventes å være klare for salg før om 8-10 år. I tiden frem til salgsstart, vil det påløpe betydelige utgifter til erverv og opparbeidelse av området. Resultatregnskap Salgsinntekter: Tomter halvår 2005 Boligtomter Næringstomter Tomter til off.formål Sum tomter Avlagte resultatregnskap og balansen i selskapet viser at egenkapitalandelen har vært på hhv. 39% og 47% de siste årene. Anbefalt egenkapitalandel er 30% for å ha en robust situasjon. Inntekter fra solgte tomter økte med 12,3% fra 2006 til Samtidig er det foretatt ekstraordinære avskrivninger i 2007 for G-feltene i Bogafjell og byggemodning av områder pågår for fullt, slik at også utgiftssiden viser en betydelig økning siste året. Side 9 av 14

10 Resultatregnskap halvår 2005 Sum salgsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostn Sum driftskostn Driftsresultat Renteinntekter Rentekostn Annen fin.kostn, Sum netto finans ( ) ( ) Resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat herav utbytte herav tilført egenkapital Investeringer i tilknyttet selskap Selskapet har eierandel i to tilknyttede selskaper. Eierandelen på 34% i Kvelluren Næringseiendom AS ble overført fra tomteforetaket. Den 9. mars 2007 ble utbyggingsselskapet Sørbø Hove AS stiftet og tomteselskapet har en eierandel på 36%. I tillegg er det selskapet som bekler stillingen som daglig leder i utbyggingsselskapet. Engasjement er utviklet på grunnlag av vedtak fattet av Sandnes bystyre Strategi for utbygging av Sørbø-Hove området. Her fremgår det at dannelsen av utbyggingsselskap er prioritert arbeidsform for å utvikle området, og at tomteselskapet er kommunens aktør i dette. 4.6 Økonomisk risiko for kommunen ved omdanningen Basert på budsjett er viser balansen en egenkapitalandelen på om lag 60%, som så reduseres i slutten av perioden. Denne utviklingen er usikker. Tomteforetakets risiko er særlig knyttet til to hovedområder. For det første vil endelig oppgjør av aksjeselskapet verdier kunne medføre en beskatning som reduserer den opptjente egenkapitalen. Dernest kan en verdifastsettelse av tomtene i dag, innebære at byggeklaretomter i fremtiden må selges med marginalt overskudd eventuelt med tap, dersom markedssituasjonen endrer seg vesentlig. På 90-tallet var det en lignende situasjon og håndteringen av et tidsbegrenset bunnivå kan gi slike konsekvenser. I en slik situasjon er god likviditet sentralt. Dette for å kunne parallelt ha muligheter til å også erverve tomtearealer i nedgangstider, hvor råmarksprisen er lav. En langsiktig grunnkjøpsstrategi fordrer at foretaket har en tilstrekkelig høy egenkapitalandel til å kunne nettopp være et slikt korrektiv i markedet. Derfor er det av stor betydning hva som blir endelig utfall av hhv. verdifastsettelsen av tomteporteføljen i Sandnes Tomteselskap AS og størrelsen på realisasjonsbeskatningen som ligningsmyndigheten ilegger selskapet. Blir utfallet om lag slik den foreløpige verdivurderingen antyder på ca 20 millioner og beskatning med ca kr 5 millioner, gir foretaket tilfredstillende rammebetingelser å starte opp med. Blir imidlertid verdiene av tomter fastsatt av ligningsmyndigheten til en vesentlig høyere verdi for eksempel 50 millioner, innebærer det reduksjon av egenkapitalen til selskapet (deretter foretaket) med ca 14 millioner. Hvorvidt dette i neste omgang også vil bli en utgift for kommunen direkte på sikt, i form av økt låneopptak i foretaket eller tilføring av kapital, avhenger av om foretaket får solgt tomtene til den verdien som i så fall er tilført i omdanningen eller ikke. Både utviklingen i utbyggingsmarkedet, regionale trender og samfunnsutviklingen generelt, spiller inn som viktige premisser her. Risikosituasjonen er sammensatt og det er i begrenset grad muligheter for foretaket å styre denne, gjennom egne avbøtende tiltak. Side 10 av 14

11 For kommunen innbærer foretaksetableringen en økt økonomisk risiko. Utbyggingsvirksomheten har store resultatmessige og likviditetsmessige variasjoner fra år til år, som følge av at utviklingen av et enkelt område skjer i etapper og over mange år. Merforbruk ett år i foretaket skal søkes dekket inn av foretaket selv det påfølgende året, men gjenstår udekket beløp følger det av forskrift at dette skal føres opp i kommunens budsjett. På samme måten vil foretaket bli inntatt i inndekningskrav som følger av eventuelt merforbruk i bykassen. Unntatt er inntekter som er bundne midler i medhold av særlov. Rådmannen ser at det i arbeidet frem mot endelig stiftelse av tomteforetaket er nødvendig å gjennomgå regelverk og særlovgivning mht å innrette kommunens styringsverktøy i forhold til at utbyggingsvirksomheten skal omfattes. Kommuner som Trondheim, Kristiansand og Stavanger og Time har denne virksomheten som en del av administrasjonen i dag. Rådmannen har sett litt på hvordan dette er løst organisatorisk, budsjettmessig ift økonomiplanen, men ikke ift styringsverktøy og regelverk. Det må derfor innhentes erfaringer fra andre kommuner og på det grunnlaget utforme nødvendige tillegg og justeringer i gjeldende kommunalt regelverk for å få til en god tilpasning av foretaket dets utbyggingsvirksomhet. I dette arbeidet mener rådmannen at det også må vurderes om det kan være hensiktsmessig ift begrensning av risiko, at foretaket gis myndighet til å etablere datterselskap i form av aksjeselskap. Med engasjement i store utbyggingsområder fremover, som i Sandnes øst, indre havn, Vagle etc. vil det oppstå behov for betydelig kapitaltilførsel ifm. erverv og opparbeidelse og tidshorisonten før inntektene kan påregnes vil minimum ligge 8-10 år frem i tid for disse. Ved økt bruk av utbyggingsselskaper der kommunen gjennom tomteforetaket skal ha den sentral rolle, kan bruk av datterselskap være en mulighet for foretaket å løse oppgaven på. Den begrenser samtidig kommunens samlede økonomiske risiko og gir økt forutsigbarhet i rammene. BUDSJETT BASERT : Likviditet Inngående kontantbeholdning Innbet - Utbet. - Finanskostn Utgående kontantbeholdning Trekklimit Bundet i garantier Diponibel trekklimit Disponibel kreditt i slutten av perioden RÅDMANNENS VURDERING Av redegjørelsen i denne saken fremgår de rammebetingelser som ligger til grunn for stiftelsen av kommunalt tomteforetak. Videre er fremholdt de risikoområder som er knyttet til virksomheten ved at utviklingsforløpet for områdene strekker seg over mange år. Å finne frem til en hensiktsmessig økonomisk og finansiell innretning av foretaket og samtidig forutsigbarhet for både foretaket og kommunen er den høyt prioritert oppgave i arbeidet videre. Tidsmessig må foretaket være vedtatt stiftet og selve stiftelsen gjennomført, slik at overføringen mellom aksjeselskapets avviklingsregnskap og tomteforetakets åpningsbalanse kan behandles samtidig. Utfra bestemmelsen som følger av aksjeloven er det lagt til grunn at slik behandling kan finne sted i hhv. bystyret og generalforsamlingen den 9. september d.å. Rådmannen legger således til grunn at det fremmes en sak til bystyret i juni, hvor vedtekter, eierstrategi, økonomisk og finansiell innretning av foretaket kan godkjennes. Tilsvarende gjelder nødvendige endringer i kommunalt regelverk. Side 11 av 14

12 Rådmannen har merket seg bystyret vedtak ifm. behandlingen av selskapskontroll av tomteselskapet. Slik rådmannen oppfatter bystyrets vilje innebærer det forventninger om at tomteforetaket skal ha en nær tilknytning til folkevalgt organ, og det skal videre trekkes aktivt inn i kommunens arbeid med så vel strategisk utbyggingsplanlegging, som i arbeidet med å utvikle definerte områder. Hensikten, slik rådmannen oppfatter det er at bystyret ønsker en sterke direkte styring av kommunens utbyggingspolitikk og utbyggingsvirksomhet. Med grunnlag i denne forståelsen finner rådmannen det riktig å fremholde for bystyret muligheten som ligger i å legge utbyggingsvirksomheten fullt og helt til rådmannen og den kommunale organisasjon. Det kan være som resultatenhet eller i strategisk stabsenhet etter modell av Trondheim kommune. I figuren nedenfor er det kortfattet listet opp noen kjennetegn som er klare forskjeller og klare likeheter ved å organisere og styre utbyggingsvirksomheten som hhv. foretak og resultatenhet/stab: Forskjeller Likheter KF; har eget styre med delegert BS vedtar netto rammebudsjett for drift myndighet, som kan fatte avgjørelser og investeringsrammen raskt KF: styret rapporter direkte til bystyret Tertial- og årsrapportering til BS KF: rådmannen har ikke BS vedtatte reglement, rutiner, strategiinstruksjonsmyndighet ift. daglig leder dokumenter gjelder begge KF: eget resultat- og prosjektregnskap Begge omfattes av Lov om offentlige anskaffelser KF: hvis næringsvirksomhet så skal Begge omfattes av ny lov om regnskapet føres ihht regnskapsloven meroffentlighet (dokument innsyn) Behov for endringer i rammene, event. behov for økte rammer i budsjettåret må godkjennes av BS Forpliktelser som disponerer bevilgninger påfølgende år i ØP, må godkjennes av BS Forskjeller Likheter Merforbruk ved regnskapsavleggelse må dekkes inn igjen det neste året. Gjenstående til året etter, blir et kommune felles anliggende og berører indirekte hele organisasjonen. Styring av utbyggingsvirksomheten Ved å flytte virksomheten til kommunen som rettsubjekt følger at det er bystyret som har beslutningsmyndigheten i alle saker som angår virksomhetsområdet. Bystyret kan, innenfor rammene av kommuneloven og særlovgivningen, delegere myndighet på området til formannskapet, til foretaksstyret eller til rådmannen (videredelegasjon). I aksjeselskapet skjer dette gjennom eierstyringen som finner sted i generalforsamlingen, vedtekter og eierstrategi. Styret forestår driften av selskapet og styrets medlemmer er derav også personlig ansvarlige jfr. aksjeloven. Økonomisk risiko ved utbyggingsvirksomheten Risikoen som følger av virksomhetens art, er selskapsuavhengig. Svingninger i rentemarkedet, pris- og lønnsutviklingen, arbeidsmarkedet og den lokale og regionale samfunnsutvikling generelt og arealforvaltningen spesielt, er alle faktorer som i sum påvirker utbyggingsvirksomheten direkte. Det gjelder uansett kommunal eller privat aktør. Evnen til å kunne håndtere og tåle større endringer og økonomisk risiko er forskjellig. I et aksjeselskap er eiernes risiko den innskutte egenkapitalen og eventuelt bortfall av utbytte. Side 12 av 14

13 Mulighetene til å håndtere økonomisk risiko med avbøtende tiltak for et kommunalt foretak eller en stabsenhet/resultatenhet er begrenset. Foretaket kan i noen grad selv iverksette tiltak innenfor handlingsrommet av egenkapital. Resultatenhet/stabsenhet vil etter kort tid måtte gå til bystyret med sak om tilleggsbevilgning eller andre endringer for å kunne overholde rammen. Felles med foretaket er imidlertid at avvik fra vedtatt netto ramme i budsjettåret griper direkte inn i bykassens økonomiske forutsetninger og styringsbehov. Virksomheten bidrar således til å øke kommunens økonomiske risiko. Kommunens rolle og engasjement i utbyggingsvirksomheten Dersom det er bystyrets ønske at kommunen skal engasjere i større grad, i for eksempel utviklingen av Vagle, sentrumsutvikling, Sandnes Øst mv. fordrer dette at kommunen også prioriterer et større engasjement i å selv planlegge områdene. Tomteselskapet, som kommunal enhet/stab kan involveres i slikt strategisk planarbeid. For kommunen innebærer det tilgang på kompetanse som det ved selskapsdannelse eller foretaksdannnelse, er klare restriksjoner for å kunne trekke inn ihht konkurransereglene. Hensikten og resultateffekten må etter rådmannens vurdering være at kommunen mer tydelig og i større grad går inn og leder utviklingen av utbyggingsområder, gjennom at Tomteselskapet for eksempel etablerer utbyggingsselskaper med andre. Tomteselskapet har i dag et resultatkrav om å min. stå for 40% av utbudet av tomtearealer. Etter rådmannens vurdering bør denne målsetningen kunne justeres slik at den omfatter om lag 50% av tomtearealene, dersom det legges klar mål om økt innsats også i form av økt egenplanlegging i regi av kommunen selv. Ved å kunne få frem flere planer til godkjenning raskere vil også den reelle styringsmuligheten av utbyggingstempo og lokalisering kunne dreies til et fortinn for tomteselskapet. Rådmannen ser det slik at denne modellen også vil kunne åpne muligheter for å i større grad se kommunens realkapital i eiendommer og bygg, i sammenheng med kommunens utbyggingsvirksomhet. Vurdert ift de oppgavene som kommunen står overfor både med hensyn til utbygging av offentlige bygg i tjenesteområdene og samfunnsoppgavene som er knyttet til Sandnes øst, Vagle, Sandnes sentrum og indre havn er det rådmannens oppfatning at en slik måte å løse omdanningen av Sandnes Tomteselskap AS på bør utredes. Bystyret bør derfor å få seg forelagt muligheter, begrensninger og risiko, sammenholdt med tilsvarende vurderinger av foretaksmodellen. På slikt grunnlaget kan bystyret beslutte den foretrukne løsning. Saken skal behandles av bystyret som fatter endelig vedtak. Rådmannen tilrår bystyret å fatte slikt VEDTAK: 1. Bystyret ber rådmannen om å legge frem en vurdering av muligheter, bergrensninger og risiko ved organisering av utbyggingsvirksomheten som resultatenhet/stabsenhet vs. kommunalt foretak. Saken fremmes til bystyret innen juni. 2. Rådmannen bes om til bystyrets møte i juni å fremme sak om: a) Vedtekter for foretaket basert på prinsipper og formål beskrevet i denne saken og jfr. vedlegg 1 og 2 b) Forslag til en eierstrategi med klare resultatmål c) Forslag til innretning av foretaket økonomisk og likviditetsmessig, herunder avklaring om eventuelt krav om utbytte, bruk av ansvarlig lån og betingelser for dette d) Forslag til tillegg/endringer i kommunalt regelverk som er nødvendig for å begrense virkninger av økonomisk risiko Side 13 av 14

14 3. Bystyret godkjenner at omdanningen innebærer virksomhetsoverdragelse for selskapets ansatte jfr. kommunens personalpolitiske retningslinjer i forbindelse med konkurranseutsetting og virksomhetsoverdragelse. 4. Bystyret legger til grunn at ny organisering besluttes endelig i september, slik at virkningsdato av endringer kan settes til 1. oktober RÅDMANNEN I SANDNES, den 14. april 2008 Tore Sirnes rådmann Hans Kjetil Aas kommunaldirektør Vedlegg 1 : Vedtekter Sandnes tomteselskap AS Vedlegg 2 : Styreinstruks for Sandnes tomteselskap AS Vedlegg 3 : Illustrasjon hovedaktørene i utbyggingsvirksomheten Vedlegg 4 : Illustrasjon tid som medgår for et større boligområde Sak nr. Mappe nr Navn på saken Bsak 22/ Plan for etablering av Sandnes tomteselskap Bsak 85/ Vedtekter for Sandnes tomteselskap KF Bsak 153/ Økonomiplan , Sandnes tomteselskap KF Bsak 38/ Årsregnskap 2003, Sandnes tomteselskap KF Bsak 132/ Økonomiplan , Sandnes tomteselskap KF Bsak 56/ Etablering av Sandnes Tomteselskap AS Side 14 av 14

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

16/15 Regnskap T1 og prognose 2015

16/15 Regnskap T1 og prognose 2015 SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 30.04.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 30.04.2015 2015 2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 1 56 759 614 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 1 216 320

Detaljer

Samle virkemidler strukturering av boligarbeidet Organisering og effektivisering. Sandnes kommune Sidsel Haugen, rådmannens nærstab

Samle virkemidler strukturering av boligarbeidet Organisering og effektivisering. Sandnes kommune Sidsel Haugen, rådmannens nærstab Samle virkemidler strukturering av boligarbeidet Organisering og effektivisering Sandnes kommune Sidsel Haugen, rådmannens nærstab Boligsituasjon i Sandnes Mål om 700 nye boliger pr år - ca 550 siste ti

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

STIFTELSE AV SANDNENS INDRE HAVN KF (U.E) MED VEDTEKTER, EIERSTRATEGI OG VALG AV STYRE

STIFTELSE AV SANDNENS INDRE HAVN KF (U.E) MED VEDTEKTER, EIERSTRATEGI OG VALG AV STYRE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603977 : E: 020 : T.Ravndal, T.Thingbø, S.Haugen Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 13.10.2009 117/09 Bystyret 17.11.09 125/09 STIFTELSE

Detaljer

: 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE IKS OM KJØP AV AKSJEPOST I LYSEFJORDEN UTVIKLINGS AS

: 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE IKS OM KJØP AV AKSJEPOST I LYSEFJORDEN UTVIKLINGS AS SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 36/08 TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.04.2016. Standarden trer i kraft fra regnskapsåret 2017. regnskapsmessige problemstillinger

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/3453-1 Dato: 21.02.2013 THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP INNSTILLING TIL FORMANNSKAP / BYSTYRET

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering 2016 Årsberetning Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet har bestått i å investere

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.06.2012 Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner

Detaljer

Utvalg for tekniske saker sak 2/09 Formannskapet sak 20/09

Utvalg for tekniske saker sak 2/09 Formannskapet sak 20/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Utvalg for tekniske saker 04.02.09 sak 2/09 Formannskapet 10.02.09 sak 20/09 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801252 : O: : L81-111 : May Haukalid Jonassen Behandles av utvalg:

Detaljer

... 4... 5... 7... 8

... 4... 5... 7... 8 ... 4... 4... 5... 7... 8 1 Sandnes tomteselskap KF (selskapet) er et kommunalt foretak, eid av Sandnes kommune. Bystyret i Sandnes sine forventninger til selskapet fremkommer av kommunens eierstrategi

Detaljer

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,-

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,- SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802710 : E: O74 Q65 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 50/08 SOLA TERMINALBYGG AS, AVVIKLING AV SELSKAPET

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 18.09.2015 regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

10/15 Årsberetning 2014 STYRETS ÅRSBERETNING

10/15 Årsberetning 2014 STYRETS ÅRSBERETNING 10/15 Årsberetning 2014 2014 STYRETS ÅRSBERETNING Innhold 1. FORMÅL OG OPPGAVER... 3 2. STYRE OG ADMINISTRASJON... 4 3. ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ... 4 4. AKTIVITETER I 2014... 5 5. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 25.04.2016 kl. 10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Saknr. 6902/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10

Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Behandles av utvalg: Sandnes bystyre Formannskapet Bystyret Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10 Arkivsak : 200804121 Arkivkode : E. 614 A20 &30 Saksbeh. : S.Haugen

Detaljer

: : O: : L06 : S. Haugen, N.O.Høiland HAVNEOMÅDE PÅ SOMANESET OG TRANSFORMASJON AV INDRE HAVN OPPDRAG FOR VIDERE ARBEID

: : O: : L06 : S. Haugen, N.O.Høiland HAVNEOMÅDE PÅ SOMANESET OG TRANSFORMASJON AV INDRE HAVN OPPDRAG FOR VIDERE ARBEID SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803551 : O: : L06 : S. Haugen, N.O.Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 17.06.2008 89/08 HAVNEOMÅDE PÅ SOMANESET OG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF 11.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/6138 Klassering: Saksbehandler: Kari Aarnes KLARGJØRING AV VEDTEKTENE

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

: 200400751 : E: D11 : S. Haugen med flere SØRMARKA FLERBRUKSHALL - RESULTAT ETTER ANBUDSKONKURRANSE. NY BEHANDLING

: 200400751 : E: D11 : S. Haugen med flere SØRMARKA FLERBRUKSHALL - RESULTAT ETTER ANBUDSKONKURRANSE. NY BEHANDLING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200400751 : E: D11 : S. Haugen med flere Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 17.06.2008 88/08 SØRMARKA FLERBRUKSHALL - RESULTAT

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

BRANNVESENET SØR-ROGALAND, SØKNAD OM DEKNING AV UNDERSKUDD FOR REGNSKAPSÅRET 2007

BRANNVESENET SØR-ROGALAND, SØKNAD OM DEKNING AV UNDERSKUDD FOR REGNSKAPSÅRET 2007 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Kryssref. Saksbeh. : 200803844 : E: 145 M80 : 200802197 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 24.06.2008 75/08 BRANNVESENET

Detaljer

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og 2011 Kommentar til byrådets saksframstilling 1. Hele BKKs frie egenkapital per 31.12.2008 ble utbetalt som utbytte

Detaljer

Vedtekter for Kraftfondet i Trondheim kommune ( TKK ).

Vedtekter for Kraftfondet i Trondheim kommune ( TKK ). Vedtekter for Kraftfondet i Trondheim kommune ( TKK ). Reviderte vedtekter godkjent av Trondheim bystyre i møte 28.06.2006. Vedtektene erstatter gjeldende vedtekter ajourført i henhold til bystyrets behandling

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 08.09.2009 87/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 08.09.2009 87/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200600692 : E: 614 D11 : S.Haugen med flere Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.09.2009 77/09 Bystyret 08.09.2009 87/09

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1638

Ørland kommune Arkiv: /1638 Ørland kommune Arkiv: 037-2007/1638 Dato: 18.04.2008 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torbjørn Brandtsegg Saksnr Utvalg Møtedato Komite for kultur, miljø og kirke - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter IKS Selskapsavtale 15.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2 1.4. Selskapets

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Stort byutviklingspotensial i et regionalt perspektiv. Ca 1000 dekar, ca 2,5 km langt Bjørvika (ca 1,0 mill kvm) Fjordbyen, (minimum 1,2 mill kvm)

Stort byutviklingspotensial i et regionalt perspektiv. Ca 1000 dekar, ca 2,5 km langt Bjørvika (ca 1,0 mill kvm) Fjordbyen, (minimum 1,2 mill kvm) Eiermøte 16.04.2015 Agenda Arealet Tidslinjen Regnskapstall, balanse og nøkkelopplysninger Aksjonæravtale, utkast til mandat Forhold til Lovverket Fjordbyen, fremdrift og planstrategi Forhold eier/selskap

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Finansiering av ROVAR

Finansiering av ROVAR Finansiering av ROVAR Rapport fra arbeidsgruppen Juni 2005 1. Bakgrunn og innledning Styringsgruppen nedsatte i møte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe som skal utrede og fremme forslag til finansieringen

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 10.05.2016 kl. 13:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

: 200902677 : E: 252 S00 :Arbeidsgruppe og S.Haugen

: 200902677 : E: 252 S00 :Arbeidsgruppe og S.Haugen SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200902677 : E: 252 S00 :Arbeidsgruppe og S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 19.05.2009 62/09 LYSE ENERGI AS - ENDRET

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 12:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Indre Østfold Data IKS

Indre Østfold Data IKS Indre Østfold Data IKS Selskapsavtale Utabeidet av Prosjekt Eierskap v/ Åsmund Kobbevik 26.09.2014 VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 24.10.2014 1 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND)

VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND) VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND) Fastsatt av Norfunds generalforsamling 26. august 2013 med hjemmel i lov av 9. mai 1997 nr. 26 om statens investeringsfond

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning. Kort orientering om regelverk

Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning. Kort orientering om regelverk Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning Kort orientering om regelverk Kommunen er etter forskrift om forvaltning av hjortevilt tillagt en del av forvaltningen. Det skal vedtas kommunale målsettinger. Dette

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Protokoll styremøte Grimstad bolig- og tomteutvikling KF

Protokoll styremøte Grimstad bolig- og tomteutvikling KF Protokoll styremøte Grimstad bolig- og tomteutvikling KF Styremøtenr. 8-2016 Dato: 17.11.2016 Varighet: 08.30-10.00 Møtested: Grimstad rådhus, i møterommet Hamsun i 3.etg. Tilstede: Beate Skretting(BS),

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: OPPDATERT EIERSTRATEGI FOR ENERGISELSKAPET BUSKERUD A/S

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: OPPDATERT EIERSTRATEGI FOR ENERGISELSKAPET BUSKERUD A/S SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 01/03065-034 Dato: 17.9. 2004 OPPDATERT EIERSTRATEGI FOR ENERGISELSKAPET BUSKERUD A/S INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret

Detaljer

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Namsos s kommune Rådmannn i Namsos Saksmappe:2014/2189-8 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Utvalg

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO 967 670 170 MVA (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN er et samvirkeforetak etter lov om samvirkeforetak av 29.6.2007 nr. 81. 2 RETTSLIG STILLING er et samvirkeforetak

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Tysfjord kommune

Budsjett Økonomiplan Tysfjord kommune Tysfjord kommune Postboks 104 8591 Kjøpsvik Saksb.: Robert Isaksen e-post: fmnoris@fylkesmannen.no Tlf: 75531612 Vår ref: 2016/8781 Deres ref: 16/663 Vår dato: 29.03.2017 Deres dato: 09.02.2017 Arkivkode:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 067-2014 OMSETNING AV EGENKAPITALBEVIS I PKH Forslag til vedtak: Styret ber administrerende direktør innkalle til

Detaljer

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015 Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2015 78558/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Bodø kommunes

Detaljer