BRANNVESENET SØR-ROGALAND, SØKNAD OM DEKNING AV UNDERSKUDD FOR REGNSKAPSÅRET 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRANNVESENET SØR-ROGALAND, SØKNAD OM DEKNING AV UNDERSKUDD FOR REGNSKAPSÅRET 2007"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Kryssref. Saksbeh. : : E: 145 M80 : : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /08 BRANNVESENET SØR-ROGALAND, SØKNAD OM DEKNING AV UNDERSKUDD FOR REGNSKAPSÅRET SAKEN GJELDER Sandnes bystyre behandlet den sak 77/08 Perioderapport og budsjettjusteringer pr Av rådmannens innstilling fremgikk tilrådning om inndekning av Sandnes kommune sin andel av regnskapsmessig underskudd for 2007 i IKS Brann pålydende kr. 2,9 mill. Bystyret vedtok å delegere behandlingen og avgjørelsen på denne søknaden til formannskapet i møtet den Rådmannen oppfatter at bystyrets hensikt er å få saken ytterligere belyst før endelig beslutning fattes. 2. BAKGRUNN FOR SØKNADEN FRA SELSKAPET 2.1 Behandlingen i selskapets styrende organer IKS Brann har for 2007 avlagt et økonomisk resultat med kr i underskudd. I sak om åregnskap og årsberetning 2007 til representantskapet har styret innstilt på at årsresultatet 2007 dekkes av eierkommunene. Representantskapet vedtok styrets innstilling. På denne bakgrunnen har brannsjefen i skriv mottatt fremsatt søknaden om at selskapet ber om å få dekket hele underskuddet for 2007, herav utgjør Sandnes kommune sin andel kr (24,1% eierandel). 2.2 Årsakene til underskuddet Budsjett 2007 viste et null-resultat. Regnskapets underskudd på vel kr. 12 mill fremkommer av følgende hovedavvik: - merinntekter på kr. 8,8 mill. som først og fremst skyldes alarmer til 110-sentralen og flere unødige uttrykninger. - merutgifter på kr. 2,6 mill. i ordinære driftsutgifter, hvorav kr. 0,6 mill er korrigering av avskrivninger fra merutgifter på kr. 19,1 mill. i lønn og pensjonsutgifter. Lønn- og personalkostandene utgjør ca 84% av selskapets driftsbudsjett, og merutgiftene i 2007 ble kr. 19,1 mill. Dette består av hovedpostene: Lønn kr. 4,0 mill Overtid kr. 2,5 mill (variabel kostnad ift. antall uttrykninger) Tillegg kr. 1,0 mill (avtalefestet, reguleres ift. lønnsoppgjør) Arb.g.avgift kr. 3,0 mill Pensjon kr. 9,0 mill Avviket på lønn inkl. tillegg er en følge av lønnsoppgjør og underbudsjettering av lønn. Feil i lønnsbudsjetteringen er identifisert. Systemer og rutiner for lønnsbudsjetteringen er nå utviklet i selskapet. Dette er blitt lagt frem og gjennomgått for administrasjonen i eierkommunene. Rådmannen mener det er gjort et grundig og tillitsvekkende arbeid i selskapet på dette området. Side 1 av 3

2 Avviket på arbeidsgiveravgift og pensjon skyldes i hovedsak avstanden mellom diskonteringsrenten og reguleringsrenten, samt det resultatførte estimatavviket (se vedlegg 1). Budsjett for pensjonsutgifter 2007 var satt opp etter beregninger fra pensjonsleverandør KLP, Normal prosedyre er at slike aktuarberegninger benyttes både i IKS er, kommunale foretak og bykassen. I ettertid har det vist seg at beregningene som IKS Brann fikk, var laget etter kommunale regnskapsprinsipper. For 2007 hadde disse andre beregningsforutsetninger enn de som er beregnet av regnskapsstiftelsen og benyttes som anbefalinger for selskaper som fører regnskapet etter regnskaploven. IKS Brann fører regnskapet etter regnskapsloven. Dette sammen med feil antall ansatte i beregningsgrunnlaget har resultert i merutgifter ift. budsjettet på kr. 7,8 mill. Det avviket som oppstår mellom estimert (budsjett) og faktisk utregnet pensjonsforpliktelse (årets slutt) er estimatavvik. Er avviket marginalt får dette ingen resultateffekt. For 2007 er imidlertid estimatavviket i selskapet på kr. 2,033 mill og det følger av regnskapsreglene at beløpet må resultatføres som utgift. 2.3 Egen inndekning av årsunderskuddet Selskapet hadde de to første driftsårene overskudd, men regnskap 2006 ble avlagt med et underskudd på kr 2,6 mill. Dette er løst innenfor selskapets egne rammer og netto disposisjonsfond utgjorde kr 5,7 mill. før regnskapsavleggelsen for Likviditeten i selskapet er svak og selskapet har ikke klart å spare opp en fri egenkapital som er stor nok til selv å kunne håndtere underskuddet for Eierkommunene har både for budsjettåret 2007 og 2008 gitt tydelige styringssignaler til selskapet om forventet kostnadseffektivisering. Styret har fulgt opp ved at det har blitt foretatt grundige vurderinger av mulige omstillings- og kostnadsreduserende tiltak, samt at økt inntektsgrunnlag har blitt gjennomgått. Administrasjonen i selskapet har fremlagt muligheter og konsekvenser for styret, og vedtatte tiltak er iverksatt. 3. RÅDMANNENS VURDERING Etter rådmannens vurdering har IKS Brann samlet sett vist en god utvikling siden oppstarten i Selskapet har gjennomgått en omfattende harmoniseringsprosess, som har innbefattet rutiner, maskiner og utstyr, bemanning og arbeidskulturer. I dag fremstår selskapet som et samlet selskap med klare mål. Store deler av tjenesteproduksjonen er regelstyrt og foruten behovet for utstyr, er bemanningen og dens fagkompetanse selskapets hovedressurs. At lønnskostnader utgjør 84% av bruttobudsjettet bekrefter dette. Variable utgifter knyttet til maskiner, utstyr og lønn i selskapet vil være risikoutsatt i kraft av at det er de stor uttrykningene som genererer utgiftene.to store hendelser tidlig på året med betydelig slitasje eller skader på utstyr kan medføre at en vesentlig del av årsbudsjettet til for eksempel vedlikehold blir disponeret. Derfor er det vesentlig at selskapet kan ha et disposisjonsfond for å kunne løse slike situasjoner innenfor egen ramme. Slik rådmannen forstår situasjonen i selskapet og årsakene til underskuddet for 2007, er avviket i stor grad knyttet til forhold som ligger utenfor det som kan forventes at selskapet har egenkontroll på. Selskapet har etter konkurranse valgt en profesjonell pensjonsleverandør. Det er grunn til å forvente av leveransene til selskapet er korrekte. Pensjonsopplegget er såpass komplekst at rådmannen mener det ikke kan forventes at selskapet skal ha en tilsvarende egenkompetanse i sin organisasjon. Rådmannen mener at en langsiktig og strategisk eierutøvelse ift IKS Brann innebærer at den reserven som selskapet har, beholdes av selskapet. Det er en uforutsatt situsjon som selskapet er kommet i og derfor anbefales at søknaden om inndekning fra eierkommunene innvilges. Side 2 av 3

3 Samtidig vil rådmannen gjøre det klart, at opplysninger som selskapet nå har gitt for budsjettåret 2008 tyder på at samme feilen knyttet til beregningen av pensjon har gjentatt seg. Selskapet har tatt forholdet opp med KLP. Rådmannen vil følge opp dette forholdet sammen med de andre eierkommunene og selskapet. En felles henvendelse til KLP vil bli vurdert. IKS. I tillegg har IKS Brann tapt i anbudsrunde på alarmer. Selskapet arbeider med å kunne selv løse mindreinntektene innenfor egne rammer inkl. disposisjonsfondet. Slik situasjonen er nå kan også resultatet for 2008 komme til å vise underskudd. Tiltak ifm pensjon, håndtering av tapte inntekter og resultatet av lønnsoppgjør må sees samlet. Nærmere opplysninger om utviklingen og antatt årsprognose vil bli gitt ifm. sak om perioderapport etter Rådmannen tilrår at formannskapet godkjenner søknaden om inndekning av Sandnes kommune sin andel med kr. 2,9 mill. Merutgiften tilrås finansiert ved redusert overføring fra drift til investeringer og derav økt lånopptak. Saken skal på delegasjon fra bystyret behandles av formannskapet som fatter endelig vedtak. Rådmannen tilrår bystyret å fatte slikt VEDTAK: 1. Sandnes kommune innvilger søknaden fra Brannvesenet sør-rogaland IKS om inndekning av regnskapsmessig underskudd for 2007, tilsvarende kommuens eierandel med kr Formannskapet godkjenner at merutgiften finansieres ved økt låneopptak og det foretas slik budsjettjustering : Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp RÅDMANNEN I SANDNES den Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør Vedlegg nr. 1 : Forklaring på økning av pensjonskostnader regnskapsåret 2007 Side 3 av 3

4 Vedlegg nr. 1 Forklaring på økning av pensjonskostnad Pensjonskostnaden i 2007 er gått betydelig opp fra Vi har en økning på hele 8 mill kr. Økningen er gjort på følgende kostnader ifht 2006: PENSJONSKOSTNADER Diff Årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning Resultatført estimatendring/-avvik Netto pensjonskostnad Administrasjonskostnad Samlet kostnad (inkl. administrasjon) For målingen av pensjonskostnaden for 2007 anvendes forutsetninger pr , mens for beregning av beste estimat anvendes forutsetninger og bestand pr På grunn av renteutvikling mot slutten av 2007 så øker pensjonskostnaden ytterligere hadde foretaket 199 ansatte med gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag på hadde foretaket 207 ansatte med gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag på Samlet pensjonsgrunnlag har dermed økt med 15,2 % ifra fjorårets beregning. Beregningene for 2006 og 2007 er gjort med følgende økonomiske forutsetninger: Avstanden mellom diskonteringsrenten og reguleringsrentene (lønn, G- og P- regulering) avgjør hvor stor forpliktelsen og årets opptjening blir. Jo nærmere disse er, jo større forpliktelse og opptjening. Litt forenklet kan vi si at i 2006 var avstanden (5,00-3,00 =) 2,00 og i 2007 er avstanden omtrent (5,50-4,50 =) 1,00. Denne innstramningen er hovedgrunnen til økningen i kostnaden til foretaket. En annen grunn til at økningen er så stor er kr ,- i resultatført estimatavvik. beregnes midler og forpliktelser og med utgangspunkt i disse estimeres midler og forpliktelser Et år fram i tid, beregnes midler og forpliktelser på nytt. Det avviket som oppstår mellom estimat og faktiske utregnet midler og forpliktes er estimatavvik. Dersom estimatavvikene ikke overstiger enn gitt grense kan foretaket la være å resultatføre estimatavvikene. For 2007 er foretaket langt utenfor den tillatte grensen og må resultatføre over 2 millioner kroner.

5 SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK 2007 Faktisk forpliktelse Estimert forpliktelse Estimatavvik forpliktelse IB Estimerte pensjonsmidler Faktiske pensjonsmidler Estimatavvik midler IB Sum estimatavvik fra ifjor IB Akkumulert avvik tidl. år IB Amortisert avvik i år Gj.st samlet avvik UB korridor Maksimal uamortisert saldo

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Formannskapet Bystyret

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak /15 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2014 GOMI ESARK-0870-201200048-154 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

: 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE IKS OM KJØP AV AKSJEPOST I LYSEFJORDEN UTVIKLINGS AS

: 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE IKS OM KJØP AV AKSJEPOST I LYSEFJORDEN UTVIKLINGS AS SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 36/08 TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2015 11691/2015 2015/1009 202 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/48 Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Søknad om sluttfinansiering til

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Grunnlaget for utarbeidelse av det konsoliderte årsregnskapet Konsernregnskapet 2014 for SpareBank 1 SMN er satt opp i overensstemmelse med internasjonale standarder for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Endringer i inntektsregulering

Endringer i inntektsregulering 4 Endringer i inntektsregulering Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Tore Langset Roar Amundsveen, Tonje Merete Andresen, Erik Normann Drevdal, Hilde Marit Kvile, Geir

Detaljer