MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0176/03 02/00332 PLANLEGGING/OMBYGGING AV ADMINISTRASJONSBYGG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0176/03 02/00332 PLANLEGGING/OMBYGGING AV ADMINISTRASJONSBYGG"

Transkript

1 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0176/03 02/00332 PLANLEGGING/OMBYGGING AV ADMINISTRASJONSBYGG 0177/03 02/01961 BURØYSUND INDUSTRIOMRÅDE 0178/03 03/00200 OPPVEKSTSENTER PÅ VANNAREID SKOLE 0179/03 03/00737 HELSEHUS VANNØYA 0180/03 03/01285 PLANGRUPPE FOR GYM.BYGG OG SVØMMEHALL, HANSNES, SAMT UTEOMRÅDER ALLE SKOLER 0181/03 03/00584 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN Hansnes, Thor Tøllefsen ordfører

2 PLANLEGGING/OMBYGGING AV ADMINISTRASJONSBYGG Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: 612 Arkivsaksnr.: 02/00332 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0013/02 Kommunestyret /03 Kommunestyret /03 Formannskapet /03 Kommunestyret /03 Kommunestyret /03 Formannskapet Rådmannens innstilling: Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0013/02 Behandling: Forslag fra Gudmund Mikkelsen, Andreas Mortensen, Alf Mikkelsen, Anita Ytterland, Frank Pettersen, Thor Tøllefsen, Svein Tårnes, Halvard Karlsen: 1. Administrasjoen får i oppdrag å planlegge nytt administrasjonsbygg/restaurering av det gamle bygget, innenfor en ramme på 10 millioner som var vedtatt i budsjettet i Likeså vil kommunestyret at administrasjonen undersøker markedet for salg av det gamle sykehjemmet, samt de andre kommunale bygg. 3. Kommunestyret ber om at når dette er gjort føres saken fram på nytt. Forslaget falt mot 14 stemmer. Forslag fra Ap, SV, H og FRRR v/bård Eilertsen: 1. Plan og byggekomiteens forslag vedtas i pkt. 1 til 10 med endringer i pkt Endringene skal gi en virkning på økonomiplanen som gir en gevinst i driftsbudsjettet på ,- kr/år. 3. Det tillegges Plan og byggekomiteen å tilpasse prosjektet heretter. Forslaget vedtatt mot 6 stemmer. Forslag fra Freddy Mikkelsen, Freddy Sørensen, Tom Einar Kristoffersen, Mary Ann Myrvang: Nytt forslag til pkt. 1: Total kostnadsramme settes til 14,0 millioner Forslaget falt mot 17 stemmer. Vedtak: Side 2 av 2

3 1. Karlsøy kommunestyre vedtar å planlegge ombygging av det gamle sykehjemmet til administrasjonsbygg som skal inneholde både kommunale og ikke-kommunale organer. Det skal i samarbeide mellom kommunale og ikke-kommunale offentlige organer opprettes Offentlig Servicekontor i bygget. Ombyggingen skal gjennomføres i henhold til det framlagte skisseprosjekt Alternativ A med følgende endringer: Kapital Drift Tas med Kapital Endinger i forhold til alternativ A ANNUITET MULIGHET SUM DRIFTSKONS 1 Redusert inngangsparti 1. etg kr 0 2 Ta bort kantineutbygg kr 0 3 Ta bort innvendig trapp mot nord kr 0 4 Ta bort ny innvendig hovedtrapp kr 0 5 Ta bort ny heis kr 0 6 Eksisterende panelovner benyttes kr 0 7 Anlegg for sentral driftskontroll tas ut kr 0 8 Etablere varmepumpeanlegg kr 0 9 Benytte gammelt sanitærutstyr kr Ta ut himling i alle kontorer kr Beholde alle eksisterende vinduer kr Beholde 230 V el-anlegg kr 0 13 Ikke pusse opp 2.etg - rom som ikke berøres kr kr kr kr Ombyggingen skal gjennomføres innenfor en total kostnadsramme på kr Kommunestyret tar stilling til realiteten i utbyggingen under behandling av økonomiplan for , etter at forprosjekt er framlagt. 3. Det skal foreligge intensjonsavtaler med aktuelle leietagere før forprosjektet framlegges for kommunestyret til behandling. 4. Ombyggingen skal finansieres ved Låneopptak, stort kr Tilskudd 551 kr Salg av eiendommer kr Plan- og byggekomiteen bemyndiges å kontrahere forprosjekt for Karlsøy Administrasjonssenter innenfor en total kostnadsramme på 1,5 mill kr. Kostnadene belastes konto. Arbeidene skal utføres i henhold til tidligere vedtatt prosjektorganisering og delegasjoner. 6. Karlsøy kommunestyre vedtar å ta opp byggelån til prosjektet, stort kr Lånets løpetid : 3 år Rentebetingelser: Maks 9% 7. Rådmannen bemyndiges å gjennomføre forprosjektet i henhold til de vedtak plan- og byggekomiteen gjør. 8. Rådmannen bemyndiges å forhandle fram leieavtaler for de ikke-kommunale organer som forutsettes lokalisert i Karlsøy Administrasjonssenter. 9. Karlsøy kommunestyre forutsetter at det under planlegging ivaretas maksimal gjenbruk av inventar, utstyr og bygningsmessige elementer. Side 3 av 3

4 10. Rådmannen bes forberede særskilt sak for kommunestyret vedrørende salg av de gamle administrasjonsbygg, Banktun, Haugjord og Bakkum. 11. Plan og byggekomiteens forslag vedtas i pkt. 1 til 10 med endringer i pkt Endringene skal gi en virkning på økonomiplanen som gir en gevinst i driftsbudsjettet på ,- kr/år. 13. Det tillegges Plan og byggekomiteen å tilpasse prosjektet heretter. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0004/03 Behandling: Tilleggs forslag fra Svein Harald Tårnes: Nytt pkt.6: Før ombygging settes i gang, så må leietiden for eksterne leietakere avklares. Leietiden bør være 5 10 år. Nytt pkt.7: Det delegeres til formannskapet å godkjenne prosjektet når dette er brakt i orden. Forslag fra Thor Tøllefsen, Mary-Ann Myrvang, Einar Ludvigsen, Stein Hilmarsen, Frank Pettersen, Roar Kristoffersen: 1A. Kommunestyret ber Plan- og byggekomiteen vurdere ytterligere kostnadsreduksjoner med sikte på å få ned total investeringskostnad 18,3 millioner kroner. B. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne prosjektet innenfor en kostnadsramme på 22 millioner kroner, etter at man har vurdert mulighetene for kostnadsreduksjoner i henhold til punkt A. C. Den framlagte kuttlisten er veiledende. Forslaget fra Thor Tøllefsen, Mary-Ann Myrvang, Einar Ludvigsen, Stein Hilmarsen, Frank Pettersen, Roar Kristoffersen ble vedtatt mot 7 stemmer avgitt for rådmannens innstilling punkt 1. Punktene 2, 3, 4, 5 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. Tilleggs punktene fra Svein Harald Tårnes ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1A. Kommunestyret ber Plan- og byggekomiteen vurdere ytterligere kostnadsreduksjoner med sikte på å få ned total investeringskostnad 18,3 millioner kroner. Side 4 av 4

5 B. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne prosjektet innenfor en kostnadsramme på 22 millioner kroner, etter at man har vurdert mulighetene for kostnadsreduksjoner i henhold til punkt A. C. Den framlagte kuttlisten er veiledende. K a p ital D rift T as med E n d in g e r i forhold til alternativ A F R A DRAG T ILLEGG S U M 1 R edusert inngangsparti 1. etg T a bort kantineutbygg T a bort innvendig trapp mot nord T a bort ny innvendig hovedtrapp T a bort ny heis E k s is te rende panelovner benyttes A n legg for sentral driftskontroll tas ut E tablere varmepumpeanlegg B enytte gammelt sanitærutstyr T a ut him ling i alle kontorer B eholde alle eksisterende vinduer B eholde 230 V el-anlegg Ik k e pusse opp 2.etg - rom som ikke berøres E n k le re utomhus opparbeidelse In sta llere vannbåret varm eanlegg F je rn e brannalarmanlegg F je rn e nødlysanlegg F je rn e spesialinstallasjoner el lege/tannlege B enytte wire-heis i stedet for hydraulisk Ombyggingen skal finansieres ved Låneopptak, stort kr Tilskudd 551 kr Salg av eiendommer kr MVA-kompensasjon, beregnet til 1,25 mill kr, disponeres til reduksjon av låneopptaket. 3. Rådmannen innarbeider prosjektet i Økonomiplanen for Det forutsettes at låneutgiftene finansieres av leieinntekter og nedbemanning. 4. Plan- og byggekomiteen bemyndiges å gjennomføre prosjektet for Karlsøy Servicesenter innenfor en godkjent kostnadsramme på 18,3 mill kr. Arbeidene skal utføres i henhold til tidligere vedtatt prosjektorganisering og delegasjoner. 5. Rådmannen bemyndiges å gjennomføre prosjektet i henhold til de vedtak planog byggekomiteen gjør. 6. Før ombygging settes i gang, så må leietiden for eksterne leietakere avklares. Leietiden bør være 5 10 år. 7. Det delegeres til formannskapet å godkjenne prosjektet når dette er brakt i orden. Side 5 av 5

6 Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0089/03 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapets forslag til vedtak: 1. Kommunestyret tar tilstandskontrollen av det gamle sykehjemmet til etterretning. 2. Kommunestyret godkjenner hovedprosjektet for Karlsøy Offentlige Servicekontor med en kostnadsramme på totalt 27 mill kr, basert på de kostnadsreduserende tiltak som framkommer av saksutredningen. 3. Kommunestyret ber Plan- og byggekomiteen følge opp potensielle kostnadsreduserende tiltak, og orientere kommunestyret etter innhenting av anbud. 4. Ombyggingen skal finansieres ved Låneopptak, stort kr Tilskudd 551 kr Salg av eiendommer kr MVA-kompensasjon, beregnet til 1,5 mill kr, disponeres til reduksjon av låneopptaket. 5. Rådmannen innarbeider prosjektet i Økonomiplanen for Det forutsettes at låneutgiftene finansieres av leieinntekter og nedbemanning. 6. Plan- og byggekomiteen bemyndiges å gjennomføre prosjektet Karlsøy Offentlige Servicekontor innenfor en total kostnadsramme på 27 mill kr. Arbeidene skal utføres i henhold til tidligere vedtatt prosjektorganisering og delegasjoner. 7. Rådmannen bemyndiges å gjennomføre prosjektet i henhold til de vedtak plan- og byggekomiteen gjør. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0025/03 Behandling: Forslag fra SP, VVUP, FRP, H, Thor Tøllefsen, Frank Pettersen, Roar Kristoffersen 1. Kommunestyret tar tilstandsrapporten av det gamle sykehjemmet til etterretning. 2. Alle planer for nytt rådhus i det gamle sykehjemmet stoppes. 3. Det velges et planutvalg som får i oppdrag å utarbeide alternative løsninger: * Alternative løsninger skal kun dekke kommunens egne behov Vedtak: Formannskapets forslag til vedtak: 1. Kommunestyret tar tilstandskontrollen av det gamle sykehjemmet til etterretning. 2. Kommunestyret ber Plan- og byggekomiteen følge opp potensielle kostnadsreduserende tiltak, og orientere kommunestyret etter innhenting av anbud. Side 6 av 6

7 3. Rådmannen innarbeider prosjektet i Økonomiplanen for Det forutsettes at låneutgiftene finansieres av leieinntekter og nedbemanning. 4. Kommunestyret ber om at det tas forbehold ved utlysing av anbudsrunden 5. Saken om administrasjonsbygg skal behandles på nytt i kommunestyret etter at anbud er innkommet og alternative utredninger er foretatt 6. Alternative løsninger skal kun dekke kommunens egne behov a. Ett nytt uavhengig bygg b. Det bygges inn fløy/bygg til eksisterende bygg Banktun. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0057/03 Behandling: Forslag fra Bent Gabrielsen til nytt pkt. 8: Dersom det rimeligste innkomne anbud overstiger 27 millioner, føres saken tilbake til kommunestyret for endelig avgjørelse. Forslaget ble vedtatt mot 9 stemmer. Forslag fra Anne K. Giæver til nytt pkt. 9: Gjennomføring av prosjekt Karlsøy Offentlige Servicekontor må også avveies mot mulige alternativ som kan ligge i tidligere arbeid. Da ved bruk av egne ressurserog med tanke på økonomiske realistiske besparelser. Forslaget fikk 10 stemmer og falt. (Ordfører stemte imot) Vedtak: Forslag til vedtak fra AP, SV, H, FRRR v/bent Gabrielsen: 1. Kommunestyret tar tilstandskontrollen av det gamle sykehjemmet til etterretning. 2. Kommunestyret godkjenner hovedprosjektet for Karlsøy Offentlige Servicekontor med en kostnadsramme på totalt 27 mill kr, basert på de kostnadsreduserende tiltak som framkommer av saksutredningen. 3. Kommunestyret ber Plan- og byggekomiteen følge opp potensielle kostnadsreduserende tiltak, og orientere kommunestyret etter innhenting av anbud. 4. Ombyggingen skal finansieres ved Låneopptak, stort kr Tilskudd 551 kr Salg av eiendommer kr MVA-kompensasjon, beregnet til 1,5 mill kr, disponeres til reduksjon av låneopptaket. 5. Rådmannen innarbeider prosjektet i Økonomiplanen for Det forutsettes at låneutgiftene finansieres av leieinntekter og nedbemanning. 6. Plan- og byggekomiteen bemyndiges å gjennomføre prosjektet Karlsøy Offentlige Servicekontor innenfor en total kostnadsramme på 27 mill kr. Arbeidene skal utføres i henhold til tidligere vedtatt prosjektorganisering og delegasjoner. 7. Rådmannen bemyndiges å gjennomføre prosjektet i henhold til de vedtak plan- og byggekomiteen gjør. Side 7 av 7

8 8. Dersom det rimeligste innkomne anbud overstiger 27 millioner, føres saken tilbake til kommunestyret for endelig avgjørelse. SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPET Plan- og byggekomiteen har sitt møte , og vedtak derfra vil bli lagt fram i formannskapet. Saken kom opp som tilleggssak i kommunestyremøtet den Forslag til vedtak fra AP, SV, H, FRRR v/bent Gabrielsen: 1. Kommunestyret tar tilstandskontrollen av det gamle sykehjemmet til etterretning. 2. Kommunestyret godkjenner hovedprosjektet for Karlsøy Offentlige Servicekontor med en kostnadsramme på totalt 27 mill kr, basert på de kostnadsreduserende tiltak som framkommer av saksutredningen. 3. Kommunestyret ber Plan- og byggekomiteen følge opp potensielle kostnadsreduserende tiltak, og orientere kommunestyret etter innhenting av anbud. 4. Ombyggingen skal finansieres ved Låneopptak, stort kr Tilskudd 551 kr Salg av eiendommer kr MVA-kompensasjon, beregnet til 1,5 mill kr, disponeres til reduksjon av låneopptaket. 5. Rådmannen innarbeider prosjektet i Økonomiplanen for Det forutsettes at låneutgiftene finansieres av leieinntekter og nedbemanning. 6. Plan- og byggekomiteen bemyndiges å gjennomføre prosjektet Karlsøy Offentlige Servicekontor innenfor en total kostnadsramme på 27 mill kr. Arbeidene skal utføres i henhold til tidligere vedtatt prosjektorganisering og delegasjoner. 7. Rådmannen bemyndiges å gjennomføre prosjektet i henhold til de vedtak plan- og byggekomiteen gjør. SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPET Plan- og byggekomiteen skal ha møte og deres forslag til vedtak vil bli lagt fram for formannskapet i møtet. Hovedprosjekt. På grunn av de funn som er gjort i bygget er det ennå når innkallingen sendes ut ikke mulig å ha en sammenstilling av situasjonen og forslag til omfang av tiltak. Prosjekteringsgruppa arbeider med å få oversikt over konsekvensene av de funn som er gjort. Side 8 av 8

9 Vi vil imidlertid legge dette fram for komiteen i møtet tirsdag 26/5. Vi håper komiteen har forståelse for at det er behov for å få gjort et så nøye grunnlag som mulig, og at dette tar noe mer tid enn forutsatt. Det er imidlertid klart at kommunestyrets intensjon i sitt vedtak i sak 4/03 om reduksjon av kostnader vanskelig kan etterkommes med grunnlag av de funn som er gjort i bygget. I den presentasjon som komiteen vil bli forelagt i møtet vil det bli tatt utgangspunkt i grunnlaget for kommunestyrets vedtak. Her foreligger i hovedsak de samme muligheter for reduksjoner som er lagt fram tidligere. Det vil så bli fremmet overslag for de kostnader som vil påløpe som konsekvens av de funn som er gjort i bygget. Det vil deretter bli lagt opp til en drøfting av hvilke kostnadsreduserende tiltak det er hensiktsmessig å gjennomføre, og hvilken økonomisk ramme Plan- og byggekomiteen skal invitere formannskapet til å godkjenne. Forslag til vedtak vil bli lagt fram i møtet sammen med reviderte tegninger og kostnader. Hovedprosjekt. (tilleggsopplysninger) Viser til opplysninger i tidligere oversendte innkalling. Rådmannen har sammen med ansatteutvalget gjennomgått tidligere aktuelle elementer for reduksjon av kostnader samt konsekvensene av den gjennomførte tilstandskontroll. I forhold til de tidligere vedtatte reduksjoner foreslår rådmannen følgende reduksjoner (oversikten omfatter både tidligere og nye reduksjoner) Side 9 av 9

10 Kapital Drift Tas med Endinger i forhold til alternativ A FRADRAG TILLEGG 1 Redusert inngangsparti 1. etg Ta bort kantineutbygg Ta bort innvendig trapp mot nord Ta bort ny innvendig hovedtrapp Ta bort ny heis Eksisterende panelovner benyttes Anlegg for sentral driftskontroll tas ut Etablere varmepumpeanlegg Benytte gammelt sanitærutstyr Ta ut himling i alle kontorer Beholde alle eksisterende vinduer Beholde 230 V el-anlegg Ikke pusse opp 2.etg - rom som ikke berøres Enklere utomhus opparbeidelse Installere vannbåret varmeanlegg Fjerne brannalarmanlegg 17 Fjerne nødlysanlegg 18 Fjerne spesialinstallasjoner el lege/tannlege Benytte wire-heis i stedet for hydraulisk Benytte vanlig heissjakt (ikke glass) Dette medfører at de foreslåtte reduksjoner er øket med ca 1,8 mill kr. Rådmannen har i sin kostnadsberegning tatt inn de tiltak som framkommer av sak 015 som omfatter fuktskader og asbest, med samlet 4,8 mill kr. Rådmannen vil videre bemerke at etter de engasjerte rådgiveres medfører de funn som er gjort i bygget, og de krav som fra tidligere foreligger fra arbeidstilsyn og eltilsyn medfører at bygget ikke kan benyttes videre uten at det gjennomføres omfattende tiltak i bygget. På grunnlag av de funn som er gjort i bygget foreslår rådmannen at posten "reserver" økes til 2 mill kr. Kostnadssammenstillingen vedlegges. Etter de konsekvenser som framkommer under vurderingen av asbest i golv vil rådmannen påpeke at det foreligger muligheter til å forbedre planløsningene for de kommunale arealer. Rådmannen vil i sine videre arbeider med saken vurdere hvorvidt det er mulig å finne en mer åpen løsning for de arealer som skal disponeres av Karlsøy kommune. Dersom dette er mulig vil det gi en del besparelser. Disse vil eventuelt fremmes som egen sak for Plan- og byggekomiteen med tilhørende forslag til regulering av ramme. Det ligger et mulig potensiale for reduksjon i størrelsesorden kr. Eksisterende administrasjonsbygg er tidligere taksert for salg. Takstene viser 4,9 mill kr. Kommunestyrets vedtak er basert på denne taksten. Rådmannen vurderer at det er behov for å sikre finansieringen, og foreslår at det forutsettes en salgssum på 3 mill kr. Etterfølgende vedtaksforslag og kostnadsberegninger er korrigert for dette. Sakens ramme ligger utenfor den fullmakt kommunestyret har gitt Plan- og byggekomiteen. 15/2003 Allmen n Konsekvenser av detaljert gjennomgang av bygget (tilstandskontroll). (Saken ble behandlet før sak 14) I henhold til vedtak i Plan- og byggekomiteen har rådmannen besørget tilstandskontroll av bygget. Side 10 av 10

11 tilstandskontroll av bygget. Rådmannen har etter å ha fått vurdert de funn av fukt og asbest som gjort i bygget i forbindelse med tilstandskontroll følgende tillegg og utdypinger av de opplysninger som framkommer av innkallingen og sak Byggets tak-konstruksjon. Under tidligere arbeider var det forutsatt at byggets tak hadde normal standard. Nøyere gjennomgang av bygget viser omfattende lekkasjer og skader på isolasjon. Skadene medfører at både isolasjon og taktekking må skiftes. En benytter samtidig anledningen til å øke isolasjonen fra 10 ti 20 cm. Bygget vil utvikle omfattende følgeskader dersom dette ikke utbedres. Takets varmeisolasjon fungerer ikke. De samlede kostnader for utbedringen forventes å utgjøre ca 1 mill kr inkl mva. 2. Skader på byggets fasader kombinert med asbest. Tidligere arbeider har forutsatt normal standard, og relativt små tiltak i byggets fasader. Nøyere gjennomgang av bygget viser at a. fasadens konstruksjon er mangelfull b. dreneringen kan være mangelfull c. på grunn av konstruksjonsfeil og fuktinntregning fra tak og drenering er det utviket skader i fasadene d. deler av bygget har utviklet muggsopp i fasadene e. fasadeplatens underlag er asbestholdig internitt og må skiftes ut som følge at tiltak i fasaden. Dette medfører omfattende kostnader. På grunn av utvikling av fukt og muggskader kan bygget ikke på sikt være i drift. Det f oreligger uttalelse fra AMU vedrørende registrering av fuktskader i forbindelse med dagens legekontorer. Det er særlig siste år klaget på byggets inneklima. Kostnadene med utbedring av fasadene forventes å utgjøre ca 1,2 mill kr inkl mva. 1. Asbest i golvbelegg. Det er tidligere fortutsatt at hoveddelen av golvbelegg kan beholdes. Ved teknisk gjennomgang av bygget ble det tatt prøver av misstenkelige materialer. Disse er analysert ved Molab. Analysene viser at hoveddelen av alle golvbelegg inneholder asbest. Dette medfører at beleggene må skiftes ut, og at alle vegger som står på slike belegg må fjernes før belegget tas bort. Dette krever spesielle og omfattende prosedyrer som bla medfører at ingen aktivitet kan være lokalisert i bygget i ombyggingsperioden. Asbest i golvbelegg medfører at a. Alle belegg må fjernes etter spesiell prosedyre for asbestfjerning. b. Alle gulvbelegg må fornyes. c. Alle vegger som tidligere var forutsatt beholdt må demonteres/rives og monteres/fornyes. Side 11 av 11

12 demonteres/rives og monteres/fornyes. Kostnadene knyttet til fjerning av asbest innvendig i bygget forventes å utgjøre ca 2,6 mill kr inkl mva. Rådmannens behandling/vurdering: Rådmannen har i møte 26/5-03 orientert ansatteutvalget om de forhold som framkommer ovenfor. Rådmannen har videre til hensikt å gjennomføre en behandling i AMU samt en orientering til de ansatte som er i bygget 27/5-02. Slik det framkommer av situasjonen som er beskrevet ovenfor vil det ikke være mulig å beholde aktivitet i bygget i byggeperioden. Det er videre registrert utvikling av muggsopp i de arealer som i dag er i bruk. Disse elementer gjør samlet at rådmannen anbefaler å snarest mulig omlokalisere de funksjoner som i dag er i bygget. Rådmannen vil fremme denne saken for formannskapet som egen sak. Det er videre rådmannens oppfatning at de tiltak som framkommer ovenfor ikke kan utelates ved restaurering av bygget, og har tatt disse inn i vedlagte kostnadsberegning. Samlede tillegg på grunnlag av tilstandskontroll av bygget utgjør 4,8 mill kr inkl. mva. vedtak: 1. Plan- og byggekomiteen tar rådmannens behandling/vurdering av tilstandskontroll i det gamle sykehjemmet til etterretning. Enstemmig Side 12 av 12

13 SAKSUTREDNING TIL KOMMUNESTYREMØTET DEN Nedenfor følger Plan- og byggekomiteens behandling i møte Kommunen har nå inngått skriftlige intensjonsavtaler/leieavtaler med følgende eksterne leietaker: Lensmanns-/politietaten Trygdeetaten Fylkestannklinikken Ligningskontoret Kirkelig Fellesråd Videre har man forhandlet med legene og fysioterapeutene med hensyn til justering av avtaleforhold. Kommunestyret vedtok i sitt møte at justerte planer for det nte administrasjonsbygget/osk bør gi enårlig gevinst på kr ,- i driftsbudsjettet. Vedlagt beregninger som var lagt fram for Plan- og byggekomiteens møte viser at man omtrent kommer i balanse. Etter behandlingen i komiteen har rentenivået blitt redusert med ytterligere 0,5 % p.a. Nye beregninger viser at man ved 6 % rente på låneopptakene vil komme i pluss allerede i 2004, og at man i hovedsak vil innfri de forutsetninger som ble lagt i K-sak 13/02 i møte I tidligere økonomiplaner og økonomiske beregninger har vi forutsatt at de 3 gamle administrasjonsbyggene skal selges for 4 millioner kroner. Vi har nå i januar 2003 fått utarbeidet takster på disse byggene, med følgende resultater: Banktun 2,3 mill kr Haugjord 1,0 mill kr Bakkum 1,6 mill kr SUM 4,9 mill kr KOSTNADSOVERSLAG KARLSØY OFFENTLIGE SERVICEBYGG FORPROSJEKT ALTERNATIV A Revidert pr Jhs m2 Prisgrunnlag forprosjekt p Bygningsmessige arbeider kr Ventilasjon kr Rør kr Side 13 av 13

14 Elektrisk kr Heis kr Utomhusarbeider kr Sum fysiske tiltak ex mva kr Inventar kr Generelle kostnader kr Planlegging MVA + off avgifter kr Prisstign midt i byggeperiode 5 % kr Reserve kr Byggelånsrenter Basert på 6 mnd byggetid og 6 % renter kr Tot pr m2 SUM kr Tillegg/fradrag for endring av standard -kr SUM kr Valgt løsning Finansiering Rente 6,0% Tid 30 år Tilskudd kap. 551, Kommunaldepartementet kr Salg av gamle adm.bygg (Banktun, Haugjord og Bakkum) kr Låneopptak Beregnet som serielån kr kr kr MVA-komp. Går til nedbetaling lån kr Årsvirkning på økonomiplanen Finanskostnader kr kr Bygningsdrift 300 kr/m2 og år kr Bortfall driftskostnader gamle adm.bygg -kr Bemanningsreduksjon årsverk kr årsverk innlagt i eksist. ø Bortfall eksisterende leieavtaler gjelder ligningsktr. kr Leieinntekter ikke-kommunale organer -kr Driftskonsekvenser av tillegg/fradrag -kr bla gevinst fra etablering a Øvrige effektiviseringstiltak ved samlokalisering -kr Sum driftstiltak -kr kr kr Sum årskostnad Virkning på økonomiplanen -kr kr 413 Merknader: Bortfall eksisterende avtaler omfatter ikke fiskeri, som utgår uavhengig av prosjektet. Prisstigning er regnet med 5% fram til 3.kvartal 2003 Øket egenkapital i henhold til taks av eksisterende bygg, Det er tidligere medtat 4 mill kr som er innbakt i belø Saken legges med dette fram for behandling i kommunestyret. Side 14 av 14

15 KARLSØY ADMINISTRASJ ONSSENTER. Møte: Møtetid, -sted: Møte i Plan- og byggekomiteen. Tirsdag 3/ kl 0900 på Banktun Innkalles: Hanny Ditlefsen Formann Plan- og Byggekomiteen Thor Tøllefsen Laila B Johansen Liv Marit Edvardsen forfall Ann Ellen Johansen Sekretær Jan Hugo Sørensen Alf Lorentzen Terje Hanssen Rådmann Helse og sosialsjef Norconsult AS (PL) Kopi til: Kommentarer: Protokoll sendes medlemmene kun på e-post. Neste møte: Sak nr: Sak: Ansvar/fris t 01/2003 A Godkjenning av protokoll Protokoll fra møte 21/5-02er tidligere sendt møtedeltagerne på e-post. Enstemmig. vedtak: 1. Protokoll fra Plan- og byggekomiteens møte 21/ godkjennes. 02/2003 A Økonomi og framdrift. Vedlagt innkallingen følger hovedsammenstilling for økonomi for prosjektet. Forprosjekt ble lagt fram fra arkitekten 7/ i henhold til avtale. Prosjektet er tidligere presentert for komiteen. I tiden etter forprosjektet ble lagt fram har rådmannen arbeidet med verifisering av utforming og intensjonsavtaler for eksterne leietagere. Intensjonsavtaler er inngått med politiet, tannhelsetjenesten, kirkelig fellesråd, ligningskontoret, trygdekontoret og fysioterapeut. Konsekvenser for legedelen vil bli behandlet i forhandlinger om fastlegeavtalen som vil foregå i løpet av januar Side 15 av 15

16 behandlet i forhandlinger om fastlegeavtalen som vil foregå i løpet av januar Rådmannen viser for øvrig til vedlagte saksutredning for behandling av forprosjektet. Inngåtte leieavtaler ble gjennomgått i møtet. Enstemmig. vedtak: 1. Plan- og byggekomiteen tar rådmannens redegjørelse til orientering. 03/2003 A Forprosjekt. Rådmannen har på oppdrag fra Plan- og byggekomiteen utarbeidet forprosjekt, og inngått intensjonsavtaler for eksterne leietagere til Karlsøy Servicesenter. I vedlagte saksutredning presenterer rådmannen forprosjektet og de økonomiske forhold rundt dette. På grunnlag av vedlagte saksutredning og drøftinger vedtar plan- og byggekomiteen at saken legges fram for kommunestyret med slik innstilling: 1. Karlsøy kommunestyre vedtar å bygge om det gamle sykehjemmet til administrasjonsbygg som skal inneholde både kommunale og ikke-kommunale organer. Det skal i samarbeide mellom kommunale og ikke-kommunale offentlige organer opprettes Offentlig Servicekontor i bygget. Ombyggingen skal gjennomføres i henhold til det framlagte forprosjekt med følgende K a p ita l D rift T as med E n d in g e r i forhold til alternativ A F R A DRAG T ILLEGG S U M 1 R edusert inngangsparti 1. etg T a bort kantineutbygg T a bort innvendig trapp mot nord T a bort ny innvendig hovedtrapp T a bort ny heis E k s is te rende panelovner benyttes A n legg for sentral driftskontroll tas ut E tablere varmepumpeanlegg B enytte gammelt sanitærutstyr T a ut him ling i alle kontorer B eholde alle eksisterende vinduer B eholde 230 V el-anlegg Ik k e pusse opp 2.etg - rom som ikke berøres E n k le re utomhus opparbeidelse In sta lle re vannbåret varm eanlegg F je rn e brannalarmanlegg F je rn e nødlysanlegg F je rn e spesialinstallasjoner el lege/tannlege B enytte wire-heis i stedet for hydraulisk endringer: Ombyggingen skal gjennomføres innenfor en total kostnadsramme på kr Side 16 av 16

17 2. Ombyggingen skal finansieres ved Låneopptak, stort kr Tilskudd 551 kr Salg av eiendommer kr MVA-kompensasjon, beregnet til 1,25 mill kr, disponeres til reduksjon av låneopptaket. 3. Rådmannen innarbeider prosjektet i Økonomiplanen for Det forutsettes at låneutgiftene finansieres av leieinntekter og nedbemanning. 4. Plan- og byggekomiteen bemyndiges å gjennomføre prosjektet for Karlsøy Servicesenter innenfor en total kostnadsramme på 22 mill kr. Arbeidene skal utføres i henhold til tidligere vedtatt prosjektorganisering og delegasjoner. 5. Rådmannen bemyndiges å gjennomføre prosjektet i henhold til de vedtak planog byggekomiteen gjør. Enstemmig. Representanten Thor Tøllefsen fremmet følgende protokolltilførsel "Under forutsetning av at bindende avtaler inngås med de parter som er nevnt i innstillingen, samt at salget av ledige kommunale kontorer selges for den prisen som er antydet i innstillingen. Dette for at kommunen skal få dekket kapitalutgifter i forbindelse med ombygging av det gamle sykehjemmet til rådhus." Thor Tøllefsen (sign) Orginal protokolltilførsel oversendt Karlsøy kommune for arkiv. 04/2003 A Tilskudd til Offentlige Servicekontor. Rådmannen har utarbeidet søknad om tilskudd til prosjektet i henhold til brev fra KAD. Rådmannen har fått avslag på søknad om tilskudd. Enstemmig. vedtak: 1. Plan- og byggekomiteen tar til orientering at søknaden er avslått. Side 17 av 17

18 Saksutredning Karlsøy servicesenter - Forprosjekt Viser til kommunestyrets vedtak i sak 013/02 av 21/ Planlegging / ombygging av administrasjonsbygg hvor det ble fattet slikt vedtak: 1. Karlsøy kommunestyre vedtar å bygge om det gamle sykehjemmet til administrasjonsbygg som skal inneholde både kommunale og ikke-kommunale organer. Det skal i samarbeide mellom kommunale og ikke-kommunale offentlige organer opprettes Offentlig Servicekontor i bygget. Ombyggingen skal gjennomføres i Kapital Drift Tas med Kapital Endinger i forhold til alternativ A ANNUITET MULIGHET SUM DRIFTSKONS 1 Redusert inngangsparti 1. etg kr 0 2 Ta bort kantineutbygg kr 0 3 Ta bort innvendig trapp mot nord kr 0 4 Ta bort ny innvendig hovedtrapp kr 0 5 Ta bort ny heis kr 0 6 Eksisterende panelovner benyttes kr 0 7 Anlegg for sentral driftskontroll tas ut kr 0 8 Etablere varmepumpeanlegg kr 0 9 Benytte gammelt sanitærutstyr kr Ta ut himling i alle kontorer kr Beholde alle eksisterende vinduer kr Beholde 230 V el-anlegg kr 0 13 Ikke pusse opp 2.etg - rom som ikke berøres kr kr kr kr henhold til det framlagte skisseprosjekt Alternativ A med følgende endringer: Ombyggingen skal gjennomføres innenfor en total kostnadsramme på kr Kommunestyret tar stilling til realiteten i utbyggingen under behandling av økonomiplan for , etter at forprosjekt er framlagt. 3. Det skal foreligge intensjonsavtaler med aktuelle leietagere før forprosjektet framlegges for kommunestyret til behandling. 4. Ombyggingen finansieres ved Låneopptak, stort kr Tilskudd 551 kr Salg av eiendommer Kr Plan- og byggekomiteen bemyndiges å kontrahere forprosjekt for Karlsøy Administrasjonssenter innenfor en total kostnadsramme på 1,5 mill kr. Kostnadene belastes konto. Arbeidene skal utføres i henhold til tidligere vedtatt prosjektorganisering og delegasjoner. 6. Karlsøy kommunestyre vedtar å ta opp byggelån til prosjektet, stort kr Lånets løpetid : 3 år Rentebetingelser: Maks 9% Side 18 av 18

19 7. Rådmannen bemyndiges å gjennomføre forprosjektet i henhold til de vedtak plan- og byggekomiteen gjør. 8. Rådmannen bemyndiges å forhandle fram leieavtaler for de ikke-kommunale organer som forutsettes lokalisert i Karlsøy Administrasjonssenter. 9. Karlsøy kommunestyre forutsetter at det under planlegging ivaretas maksimal gjenbruk av inventar, utstyr og bygningsmessige elementer. 10. Rådmannen bes forberede særskilt sak for kommunestyret vedrørende salg av de gamle administrasjonsbygg, Banktun, Haugjord og Bakkum. 11. Plan- og byggekomiteen forslag vedtas i pkt 1-10 med endringer i punkt Endringene skal gi en virkning på økonomiplanen som gir en gevinst i driftsbudsjettet på ,- kr/år. 13. Det tillegges Plan- og byggekomiteen å tilpasse prosjektet heretter. Forprosjekt Det er utarbeidet forprosjekt for ombyggingen. Forprosjektet et utarbeidet av Espen Aursand Arkitektkontor AS. Forprosjektet ble levert i henhold til avtale, 7/ Forprosjektet vedlegges. I forhold til kommunestyrets vedtak i sak 013/02 har det vært rådmannens hovedutfordring å verifisere prosjektets kostnader og utforming verifisere eksterne leietagere til prosjektet tilpasse prosjektet til de økonomiske rammer som framkommer av kommunestyrets vedtak Forprosjektet har medført en klarere tilpassing av arealene til potensielle leietagere og kommunale brukere. Prosjektets økonomiske rammer er ikke endret vesentlig fra skisseprosjektet. Vedlagt saksutredningen følger en økonomisk sammenstilling av forprosjektet med en del elementer som av kommunestyret kan velges ut eller inn i prosjektet, med tilhørende økonomiske konsekvenser. Rådmannen har etter en gjennomgang med ansatteutvalg og eksterne leietagere foreslått et sett av tiltak i bygget for å tilfredsstille byggets brukere, og i størst mulig utstrekning tilfredsstille kommunestyrets vedtak i sak 0013/02. En del mindre endringer vil bli gjort på tegningene på grunnlag av drøftingene etter at forprosjektet var lagt fram, og de endringer som vil følge av kommunestyrets vedtak i denne sak. Eksterne leietagere / Karlsøy Offentlige Servicekontor Side 19 av 19

20 Formålet med etablering av offentlig servicekontorer er samling av så mange offentlige tjenester som mulig på ett sted for å gi bedre og mer samlet tjenesteyting til kommunens innbyggere, og gi mer effektivt samarbeide mellom de ulike offentlige organer. Sentrale myndigheter har lagt sterke føringer for at det skal etableres OSK i alle kommuner. Statlige organer er pålagt deltagelse dersom tilretteleggingen fra kommunene er hensiktsmessig. Siterer fra St.prp nr 1 ( ) Døgnåpen forvaltning-reformen Reformen skal gi større åpenhet og økt tilgjengelighet til offentlig forvaltning. Reformen omfatter to hovedsatsinger: Offentlig informasjon og tjenester på Internett. Offentlige servicekontor (OSK) i alle kommuner. Regjeringen vil understøtte kommunenes arbeid med etablering av offentlige servicekontor for å realisere målsetningen om tilstedeværelse i alle kommuner. Videre vil det bevilges midler for å styrke samordningen og koordineringen av den tverrsektorielle utviklingen av elektroniske tjenester på Internett. Statlige myndigheter har etablert en målsetting om at det skal være etablert offentlige servicekontorer i alle kommuner i løpet av to år (Arbeids- og administrasjonsdepartementet) Rådmannen har gjennom arbeidene med forprosjektet hatt drøftinger med følgende organer utenfor Karlsøy kommunes administrasjon: 1. Lensmann 2. Ligningsetaten 3. Trygdeetaten 4. Fiskerietaten 5. AETAT 6. Fylkestannklinikken 7. Karlsøy kirkelige fellesråd 8. Legesenter 9. Fysioterapi Alle de aktuelle organer, med unntak av AETAT, som ikke har avklaret internt i hvilken form representasjon i Karlsøy skal være, har gitt positiv tilbakemelding på interesse for videre deltagelse og planlegging av OSK i det gamle sykehjemmet. Etter at skisseprosjektet ble behandlet av kommunestyret har rådmannen kontinuerlig arbeidet med tilrettelegging for eksterne leietagere og interne brukere. Av de eksterne leietagere er det oppnådd enighet om intensjonsavtale med følgende leietagere: Politiet Tannhelsetjenesten Trygdekontoret Side 20 av 20

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord,

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord, PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vinterhagen, Karlsøy Omsorgssenter Møtedato: 23.06.2003 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Bård Eilertsen, Roar Kristoffersen, Tove Rydningen, Laila B. Johansen,

Detaljer

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 6/4/2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: KARLSØY OMSORGSSENTER VINTERHAGEN - HANSNES Møtedato: 26.02.2003 Tid: 0900 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: KARLSØY OMSORGSSENTER VINTERHAGEN - HANSNES Møtedato: 26.02.2003 Tid: 0900 SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: KARLSØY OMSORGSSENTER VINTERHAGEN - HANSNES Møtedato: 26.2.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 08.11.2006 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 07.03.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Laila B. Johansen, Egil Fjellstad, Leif Krøyserth, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,.

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gamnes ungdomshus Møtedato: 20.10.2004 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil Haugen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

PROTOKOLL. Else Buchard fikk permisjon kl Lillian Ditlefsen fikk permisjon kl Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes,

PROTOKOLL. Else Buchard fikk permisjon kl Lillian Ditlefsen fikk permisjon kl Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Bård Eilertsen, Roar Kristoffersen, Frank pettersen, Bjørnar Løvvold, Laila

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.04.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil haugen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Jostein Richardsen, Frank

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 04.06.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 18.03.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein-Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Egil Fjellstad, Mari-Ann

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Rådhuset. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende:

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Rådhuset. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN innkalles til møte 22.01.2007 kl. 09.00 Sted: Rådhuset Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR BYGGEKOMITEEN DEN 22.01.2007 Saksnummer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2010 Tid: 10.00 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl Forfall: Jan Ivar Jakobsen, Pernille

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Innstilling fra komite plan og samfunn i sak 96/15 vil bli utdelt i møtet. Verdal, 28. august 2015. Bjørn Iversen Ordfører (s)

Innstilling fra komite plan og samfunn i sak 96/15 vil bli utdelt i møtet. Verdal, 28. august 2015. Bjørn Iversen Ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.09.2015 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Reinøy Sjømat på Reinøya Møtedato: 22.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Freddy Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl. 19.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 7/09 NAV RENDALEN RENDALEN, 24.01.2009 for ordfører Eva

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.09.2007 Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.09.2007 Tid: 18.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.09.2007 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård Anne Jespersen, Guttorm Nergård

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Karlsøy kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kalsøy omsorgssenter - Vinterhagen Møtedato: 26.02.2003 Tid: 0900 Til stede på møtet Medlemmer: Bent Gabrielsen, Bård Eilertsen, Roar Kristoffersen,

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet HITRA KOMMUNE Fillan den: 03.09.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.05.2010 Tid: 10.00 11.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Mette Seljenes,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjeldstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen, KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Grønnliskaret Møtedato: 28.05.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Jostein Richardsen, Frank Pettersen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Scandic Hotell, Tromsø Møtedato: 01.11.2007 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Svein Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2008 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 10.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Freddy Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2013 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 16.05.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post postmottak@porsanger.kommune.no

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for helse og omsorg Møterom 2, 2. etg- Ignagard, Dato: 16.11.2011 Tid: 19:00 Ignagard Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Sylvia

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.03.2011 Tid: 18:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.11.2012 12/662 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 14. november 2012 kl. 10.00 14.15 Møtested: Møterom 1.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2013 Tid: Fra kl.: 15.00 - til kl. 17.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kultursalen, Elvetun skole Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kultursalen, Elvetun skole Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kultursalen, Elvetun skole Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Møterom i 3. etg. Dato: 17.12.2009 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Håkon Kristiansen Olaf Øien Terje Sørensen Anita Bjørkli Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Håkon Kristiansen Olaf Øien Terje Sørensen Anita Bjørkli Karlsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 28.04.2008 Tid: Kl. 1200 MØTEPROTOKOLL Formannskap Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00. Tilleggssaker til Kommunestyret.

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00. Tilleggssaker til Kommunestyret. FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00 herredshus Tilleggssaker til Kommunestyret. Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 62/13 10/1112

Detaljer

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 39/11 OPSJONER KNYTTET TIL NYTT FLERBRUKSHUS Sakene er utlagt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.01.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Odd-Ingar Widnes, Svein Olav Agnalt, Torleif Olsen, Roy Sletner, Kirsten

Detaljer

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/850-21 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Laila B.Johansen, Frank H. Pettersen, Freddy

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 817 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 10.05.2007 N- 07/8026 07/27358 Saksbehandler: Sven Evjenth Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Forretningsutvalget 22.05.2007

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Konsertsal, Inderøy kulturhus Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 16:00-17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Eva

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 22.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B BYG - 2. etg. Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.9.2013 Tid: 14:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013. 6/13 13/1686 STATUS

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.02.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Mari Ann Myrvang, Kjell Lekang, Freddy Mikkelsen, Frank Pettersen, Jan Olsen,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten : Hans

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jorunn Heidi Olsen MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jorunn Heidi Olsen MEDL FRP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.02.2014 Tid: 09:30 16.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.06.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 30.04.2009 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

PS 105/07 Utbygging av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter

PS 105/07 Utbygging av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter PS 105/07 Utbygging av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.11.2007 BEHANDLING: Åpent brev datert 9. november 2007 fra Klubben

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen.

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. PROTOKOLL Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Nye administrasjonsbygg, møterom 2. etasje Møtedato: 27.01.2005 Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. Forfall:

Detaljer

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07.

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.12.2007 Tidspunkt: 10:00 14:25 Følgende medlemmer møtte: Tor Petter Christensen Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 29.10.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 29.10.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 29.10.2009 FRA SAKSNR: 27/09 FRA KL: 1800 TIL SAKSNR: 31/09 TIL KL: 21:00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER Dato: Arkivref: 15.03.2011 2011/236-7845/2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 6 / 2016 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Sluttrapport samlokalisering av kommunale enheter

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Sluttrapport samlokalisering av kommunale enheter Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2008/6174-12 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Sluttrapport samlokalisering av kommunale enheter Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap som styringsgruppe

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 14.05.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 14.05.2008 PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 14.05.2008 FRA SAKSNR: 7/08 FRA KL: 1800 TIL SAKSNR: 10/08 TIL KL: 2100 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Forfall

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.10.2010 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten, Roar

Detaljer