Fagernesveien 1, 8514 Narvik Tlf Epost: ÅRSMELDING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagernesveien 1, 8514 Narvik Tlf. 952 83 485 Epost: rkkofoten@rkkofoten.no www.rkk-ofoten.no ÅRSMELDING"

Transkript

1 Fagernesveien 1, 8514 Narvik Tlf Epost: ÅRSMELDING REGNSKAPSÅR 2014

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Innledning 1 Organisering 2 Administrasjon og ansatte 3 Aktiviteter 4 Medlemmer i styret og nettverk 6 Regnskap Kontaktinformasjon 10

3 Innledning STATUS RKK OFOTEN RKK Ofoten har de siste 16 årene, og frem til vært lokalisert i Hamarøy kommune, som var vertskommune for samarbeidet. Etter ble kontoret flyttet til Narvik kommune, som overtok vertskommuneansvaret. Daglig leder gjennom 16 år fratrådte stillingen samme dag, og ny leder tiltrådte. Årsmeldingen vil bære preg av at nåværende ansatte i RKK kun kjenner virksomheten i 2014 fra delvise rapporter og et omfattende samarbeid med økonomiavdelingene i Hamarøy og Narvik kommuner. ØKONOMI Kommunene bidrar med et årlig driftstilskudd, basert på folketallet i den enkelte kommune, til drift av kontoret. Tilskuddene dekker i hovedsak lønn til leder og konsulent, samt drift av kontoret. Kompetansetiltak overfor kommunene er avhengig av prosjekt- og driftsmidler fra eksterne instanser, samt egenandeler fra deltakerne. DRIFT Jfr. informasjon fra tidligere leder har en stor del av virksomheten vært planlegging og koordinering av kurs og opplæringstiltak, i samarbeid med etablerte nettverk innenfor de ulike kommunale sektorene, samt ansvar for søknad om ekstern finansiering av ulike prosjekter. RKK har også hatt et ansvar for innkallinger, referat, rapportskriving o.l. FREMTIDEN Årsmeldingen for 2014 skal i utgangspunktet omhandle kun Omfattende dypdykk og fokus på praksis, økonomi, drift osv. helt frem til i dag gjør det likevel naturlig å si noe om refleksjoner rundt dette. Ansatte i RKK har ressurser til å være en viktig koordinator for samarbeid om kompetanseheving i kommunene, samt være et bindeledd mellom kommunene og eksterne instanser. For å utnytte ressursene best mulig må RKK gis rom til å kunne delta i prosessarbeid for å utkrystallisere behov og hensiktsmessige tiltak. Det er også avgjørende at RKK får mulighet til å holde seg oppdatert med tanke på eksterne muligheter til samarbeid som vil være av betydning for offensiv drift. Det betyr at en god strategi for videre drift vil være avgjørende. Styret og ansatte må i samarbeid tydeliggjøre ansvar og oppgaver for fremtidig drift. Dette må videre implementeres i nettverkene, som representerer kommunene, samt overfor de ulike sektorene i kommunene. 21. mai 2015 Vivian Schjølberg RKK - leder Side 1

4 Organisering Navn RKK Ofoten er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i kommunelovens 27. Deltakere RKK Ofoten eies og drives av kommunene Ballangen, Evenes, Hamarøy, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord, med Narvik kommune som vertskommune. Formål og ansvarsområde RKK Ofoten skal arbeide for kompetanseutvikling og stimulere til utviklingsarbeid i medlemskommunene og være et bindeledd til andre samarbeidsparter som fylkesmannen i Nordland, fylkeskommunen, KS, høgskoler o.a. Innsatsen skal primært rettes mot ansatte i medlemskommunene. RKKs arbeidsoppgaver fastlegges av styret gjennom samordning og behandling av årlige planer. Styringsstruktur Styret er RKK Ofotens høyeste myndighet. Styret består av en representant fra hver av kommunene med personlig vararepresentant, oppnevnt av kommunens rådmann. Representantene oppnevnes for 2 år. Styret velger selv leder og nestleder. Styret har tilsettingsmyndighet og arbeidsgiveransvar. Det endelige budsjettet vedtas av styret. Styret skal videre godkjenne årsmelding og regnskap for virksomheten. Årsmelding og regnskap sendes kommunene. Det føres protokoll fra styremøtene. Innkalling og protokoll sendes kommunene. Administrasjon Kontoret ledes av daglig leder. Styret er daglig leders nærmeste overordnede. Daglig leder administrerer virksomheten og rapporterer til styret, og er styrets sekretær og saksbehandler. Daglig leder er øvrige ansattes nærmeste overordnede. Økonomi Driftsutgifter fordeles mellom samarbeidskommunene i forhold til folketallet pr i regnskapsåret. Den enkelte kommunes andel av driftsutgiftene avregnes etter avsluttet årsregnskap. Det skal kreves inn halvårsvise forskudd iht. vedtatt budsjett. Regnskap og revisjon utføres av kommunekasserer/kommunerevisjon i vertskommunen. Eventuelt overskudd av driftsregnskapet kan avsettes til disposisjonsfond (drift). Endringer og oppsigelse av avtalen Avtalen kan endres dersom samtlige kommuner gjør likelydende vedtak etter forslag fra styret eller en av kommunene. Dersom det ikke er enighet mellom de samarbeidende kommuner om endringer, skal det startes forhandlinger om ny samarbeidsavtale som først kan iverksettes når det er enighet. Ved oppsigelse og uttredelse av samarbeidsavtalen brukes Kommunelovens 27 nr. 3. Side 2

5 Administrasjon og ansatte Ansatte RKK Leder 100% stilling med lederskifte Konsulent 100% stilling fram til , samt noen få oppgaver ut året Ansatte i RKK har deltatt på faste samarbeidsmøter i Planleggingsforum og senere Forum Nordlandsløftet, samarbeidsmøter med Fylkesmannen, Nordland fylkeskommune, KS Nord-Norge, Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Narvik, Universitetet i Nordland og de øvrige RKK-regionene. Videre har en deltatt i en rekke møter med ulike andre samarbeidspartnere, og på relevante kurs og konferanser. Leder er RKK-representant i Rådgiverforum Nordland, samt representant for RKK i styret for Nordland Fagskole i helse- og sosialfag (til oktober2014). Side 3

6 Aktiviteter Styremøter 4 møter Regionalt faglig samarbeidsutvalg 4 møter Nettverk for helse, omsorg og sosial 1 møte Nettverk for personal Ingen Regional vurderergruppe Ingen møter Skolevurderinger iht. rotasjonsplan Kompetanseheving, kurs og opplæring I løpet av 2014 er det arrangert 21 kurs som er registrert i kursdatabasen: Dato Ant. dager Deltakere Assistentkurs barnehager Grp 1 Saml LUIS-samling Fagkonferanse om rus Fagkonferanse om rus Rådgiverforum Ofoten HMS-kurs Samling Helseledelse Modul 2, 1. samling HMS-kurs Samling Regional LP-nettverksdag Kurs ny Vergemålslov Helseledelse Modul 2, 2. samling Kompetanseutvikling i helse-og omsorgstjenester Rådgiverforum Ofoten Demensomsorgens ABC - Samling Kartlegging og dokumentasjon av tjenestebehov Helseledelse Modul 3, samling Kvalitetssikring i sykehjem Helseledelse Modul 3, samling Brannvernlederkurs Hamarøy Helsefremmende barnehage LP-Nettverk oktober Side 4

7 Til sammen har det vært 618 deltakere på disse kursene. Fordelingen pr kommune er som følger: Ballangen 5% 28 Bodø 1% 4 Evenes 6% 36 Hamarøy 21% 132 Narvik 44% 270 Narvik kommune 0% 1 Nordland fylkeskommune 6% 36 Steigen 3% 19 Sørfold 0% 2 Tjeldsund 4% 23 Tysfjord 11% 67 Disse oversiktene viser naturlig nok en nedgang i antall korte kurs kontra årene før. Dette som en naturlig konsekvens av flytting av kontor og ansattes fratredelse. Side 5

8 Medlemmer i styret og nettverk STYRET Narvik kommune - Aud-Peggy Nordmo - Styreleder Evenes kommune - Steinar Sørensen Nestleder Tjeldsund kommune - Rigmor Wangen Hamarøy kommune - Elin Eidsvik Ballangen kommune - Einar Danielsen Tysfjord kommune - Ingunn Foshaug VARAREPRESENTANTER Michael Morgan Trude Hagland Eli Tyldum Kurt Fossvik Kjell Inge Bentzen Gunnar Solstrøm REGIONALT FAGLIG SAMARBEIDSUTVALG Tjeldsund kommune - Rigmor Vangen Leder Evenes kommune - Trude Hagland Narvik kommune - Petter Falkbu Ballangen kommune - Einar Danielsen Tysfjord kommune - Gunnar Solstrøm Hamarøy kommune - Kurt Fossvik Narvik VGS - Siv Lysvold PPT Ofoten - Bjørn Arne Krogtoft OFO - Carina Wedel NETTVERK FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL Elise Hindahl, Narvik - leder Narvik kommune - Gunn B. Andersen Tysfjord kommune - Lill Tove Hansen Hamarøy kommune - Oddvar Nordnes Evenes kommune - Gunnar Bergvik Tjeldsund kommune - Elisabeth Horn/Ørjan Fossheim Ballangen kommune - Susanne Rogander NETTVERK FOR PERSONAL/MERKANTILT PERSONELL Narvik kommune Michael Morgan Ballangen kommune Einar Danielsen Tysfjord kommune Ingunn Foshaug Tjeldsund kommune Kristina Lindahl Hamarøy kommune Oddvar Nordnes Evenes kommune Stig Ørjan Haugen Side 6

9 Regnskap 2014 RESULTATREGNSKAP DRIFT OG PROSJEKT Konto Tekst Regnskap 2013 Budsjett 2014 Regnskap 2014 Budsjett Fast lønn inkl. feriepenger , , , , Lønn til ekstrahjelp , Honorar 2 860, Pensjonsinnskudd VITAL , , , , Kollektiv ulykkes-og gr.livf Arbeidsgiveravgift , , , , Kontormateriell 9 806, , , , Telefonutgifter , , , Internett 347, Porto, frankering 2 193, , , , Annonsering stillinger, 2 464, , , Representasjon, gaver 5 577, , , Utgifter til foreleser/kursh , Reise/diett ansatte , , , , Reise/diett styret 3 149, , , Husleie , Skyss/reiseutg. ikke oppg , , Inventar/utstyr 5 000, , , , Overføring til kommuner Overføring til prosjekt Sum driftsutgifter , , , , Avsetninger bundne dr.fond Sum finansieringsutgifter Salg av tjenester 3 895, Prosjektmidler adm. (ref. stat) , , , , Refusjon sykepenger Tilskudd fra fylkeskomm Refusjon fra kommuner , , , , Ref. andre/prosjektmidler Renter av bankinnskudd , Bruk av bundne driftsfond Sum driftsinntekter , , , , Renter av bankinnskudd , , Morarenter og gebyrer -297,29 Resultat av finansposter ,71 Ordinært resultat: ,02 Fra prosjekt 25199,27 Dekkes av fond 93002, ,02 Side 7

10 Regnskapsoversikt prosjektdelen 2014 Konto Tekst Saldo pr Driftsinntekter 2014 Driftsutgifter 2014 Årsresultat 2014 isolert Saldo pr Skolepakken felles , , , , , Skolepakken Hamarøy -7476, , Skolepakken Tysfjord 63709, , ,4-2128, , Skolepakken Ballangen 62520, ,2-7, , Skolepakken Narvik , , , , Skolepakken Evenes , , Skolepakken Tjeldsund ,1 2331, ,4 1225, , Kompetanseheving (LUIS) 50864, , , , LP-modellen, felles , , Prosjekt skole-næringsliv , , , Samiske midler - Tysfjord 45469, , Rådgivningstjenesten , , , , , Ekstern skolevurdering , , , , , Helse og sosial 6226, , , , , LIB 87425, , , , , Ansettelse utv.veileder , , ,6 1133, , Nordlandsløftet NUMICON (Utgifter til et kurs?) Total: 5862, , , , ,91 Side 8

11 BALANSE Saldo fond pr , ,75 SUM: ,91 PROSJEKT Saldo bank : DI Driftsinntekter kr ,97 Konto ,34 DU Driftsutgifter kr ,03 Konto ,74 kr ,94 kr , ,08 DRIFT RKK Momskompensasjon ,27 DI Driftsinntekter kr ,64 Momskompensasjon ,96 DU Driftsutgifter kr , ,31 kr ,73 FI Finansinntekter kr ,00 Lønn - for lite overført ,9 FU Finansutgifter kr 297,29 Differanse regnskap ,5 kr ,02 kr ,02 Differanse regnskap ,08 Resultat 2014 kr , , ,75 Saldo fond pr kr ,83 Saldo bank pr ,83 Merforbruk DRIFT ,02 Overføres fra fond ,75 Dekkes av prosjekt ,27 0 Mindreforbruk PROSJEKT ,94 Overføres til fond ,67 Saldering - drift 25199,27 0 HOVEDPUNKTER Interne overføringer mellom prosjekter er synliggjort i og har påvirket resultatet Statlige prosjektmidler er ikke overført drift Hamarøy kommune har ført regnskapet og RKK Ofoten har disponert kontoene noe som gjør det veldig vanskelig å finne ut hva differansen i balansen skyldes. RKK har ikke fått revidert sitt regnskap uavhengig av vertskommunen Side 9

12 Kontaktinformasjon Org.nr RKK Ofoten Fagernesveien 1, 8514 Narvik Tlf Epost: Vivian Schjølberg Leder Elisabeth Martinsen - Konsulent Side 10

Ofoten ÅRSMELDING 2008

Ofoten ÅRSMELDING 2008 Ofoten ÅRSMELDING 2008 Årsmelding Oversikt over tiltak/statistikk Regnskap 1 RKK OFOTEN - ÅRSMELDING 2008 RKK Ofoten er et regionalt kompetanseutviklingskontor for kommunene Tjeldsund, Evenes, Narvik,

Detaljer

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN Et samarbeid mellom kommunene Ballangen, Narvik og Tysfjord SELSKAPSAVTALE VEDTEKTER 25.Mars-09 Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen vedtekter,

Detaljer

Årsmelding 2014. Bedre folkehelse og miljø i Salten. Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

Årsmelding 2014. Bedre folkehelse og miljø i Salten. Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Årsmelding 2014 Bedre folkehelse og miljø i Salten Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Innholdsfortegnelse 1. Representantskap...2 2. Styre...2 3. Administrasjon...2 4. Styrets årsberetning 2014...3 5. Resultatregnskap

Detaljer

Eierskapsmelding for Verran kommune

Eierskapsmelding for Verran kommune 2012 Eierskapsmelding for Verran kommune Oversikt over Verran kommunes involvering i andre selskap/bedrifter, samt kommunens samlede eierskap. Et styringsdokument for folkevalgte og administrasjon. Innhold

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Formannnskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 21.02.2014, kl 09:00 Sted: Næringsbygget 1. etg., møterom Tundra Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE.

SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE. SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE. 1. BAKGRUNN FOR AVTALEN 1.1 Opplæringsloven 5-6 «Kvar kommune og kvar

Detaljer

Utgave 1-2013. Økonomiplanlegging for folkevalgte

Utgave 1-2013. Økonomiplanlegging for folkevalgte Utgave 1-2013 Økonomiplanlegging for folkevalgte Innholdsfortegnelse 5 råd for god økonomiplanlegging 1. Grip muligheten mulighetene for å realisere politiske ambisjoner øker med kvaliteten på økonomiplanarbeidet

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 30. mai kl 18.00 Sted: Rådmannskontorets møterom i Ås rådhus,

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Årsberetning 2007 ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust - Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid i 2007.

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 08:00 12:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

Årsmelding 2009 Selbu kommune

Årsmelding 2009 Selbu kommune 2010/93-8 Årsmelding 2009 Selbu kommune Årsmelding 2009 Side 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 KAP. 1 ÅRSBERETNINGEN...4 Politisk og administrativ organisering... 4 Driftsregnskapet... 11 Økonomisk vurdering...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 ØRU-styresak 21/08 Til ÅRSKONFERANSEN 2008 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 Innholdsfortegnelse 1 Side 1. Om ØRU 2 2. ØRU-samarbeidets organisering 2 3. Strategi for kommunesamarbeidet

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.05.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Årsmelding 2008. Selbu kommune

Årsmelding 2008. Selbu kommune Årsmelding 2008 Selbu kommune Årsmelding 2008 Side1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 KAP. 1 ÅRSBERETNINGEN...4 Politisk og administrativ organisering... 4 Driftsregnskapet... 10 Økonomisk vurdering... 17

Detaljer