Opplæring Rådmannens innstilling 3. juni 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæring 2009-12. Rådmannens innstilling 3. juni 2008"

Transkript

1 Opplæring Rådmannens innstilling 3. juni 2008

2 Innledning... 2 Kompetanseutvikling... 2 Felles tiltak... 3 Opplæringstiltak Satsningsområder for Vedlegg med avdelingens prioriteringer... 4

3 2 Innledning Opplæringsplanen for Siljan kommune ble første gang utarbeidet i 1998 og vedtatt av kommunestyret i møte Planen bygde i det vesentlige på prioriteringer som var gjort innenfor den enkelte avdeling. Bakgrunnen for planen er nedfelt i den nye Hovedavtalen, del B 7, som bl.a. har denne ordlyd: Den enkelte kommune har et ansvar for å kartlegge og analysere kommunens kompetansebehov. På bakgrunn av kartleggingen utarbeides det en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak. Kommunen og den enkelte arbeidstaker har hver for seg og i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen». Opplæringsplanen er lagt opp med en del for felles tiltak og en del som omfatter kompetansetiltak i avdelingene. Områder for felles kompetansetiltak kan være: IT-opplæring, økonomiopplæring, informasjon - service - kundebehandling, arbeidspsykologiske og arbeidsmiljørelaterte emner, arkivopplæring, saksbehandling, opplæring i lovendringer m.v. Områder for interne kurs er tiltak av faglig karakter som retter seg mot avdelingens egen målgruppe. I opplæringsplanen vil kompetansegivende kurs med vekttallsoppnåelse og fagbrev bli prioritert, samt fagkurs som er så dyre at de naturlig faller utenfor tjenestesteders og avdelingers økonomiske muligheter. AMU har nedsatt et opplæringsutvalg som vedtar økonomisk støtte til disse tiltakene. Det er arbeidsgivers behov for denne kompetansen som er utslagsgivende for opplæringsutvalgets avgjørelser. Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling er et samlebegrep som omfatter alle tiltak som iverksettes for å øke mengden av kvalifikasjoner som organisasjonen (kommunen) disponerer - og som sees i forhold til de mål som er nedfelt i lover, regler og plandokument. Som kompetansetiltak regnes alle former for læringstiltak, veiledning, jobbrotasjon, erfaringsutveksling, mv. Kompetansebehovet kan dekkes ved å tilføre organisasjonen nye personer som besitter en ønsket kompetanse - eller ved å skolere egne ansatte. I praksis vil begge deler finne sted. Kompetanseutvikling bør være en kontinuerlig prosess. Nå og da er det nødvendig med skippertak, når nye lover skal iverksettes og når ny teknologi skal tas i bruk. Men for å konservere og opprettholde kompetansen er det nødvendig med en kontinuerlig oppfølging bl.a. for å tydeliggjøre kommunens felles verdier, holdninger og prioriteringer.

4 3 Felles tiltak Gjennom felles tiltak kan kommunen sikre at tjenestetilbudet blir styrt planmessig etter de mål som er satt. Gjennom felles tiltak vil den enkelte arbeidstaker dra nytte av erfaringer, kunnskaper og arbeidsmåter som er utviklet i hele organisasjonen. Gjennom tverrsektorielle samhandlinger vil grunnsynet og ideologien rette seg inn mot de verdimål som er satt for kommunen generelt. Etter uttalelsene fra avdelingene å dømme, burde enda flere tiltak vært samordnet og gjennomført tverrsektorielt. Siljan kommune har tatt konsekvensen av disse uttalelsene og har gjennomført leder- og mellomlederopplæring (LMO) på tvers av avdelinger og tjenestesteder. Dette var et 3-årig prosjekt, som ble avsluttet i Vi har, etter dette, som mål å gjennomføre 3 felles LMO-samlinger årlig. Temaene vil være allmenne for målgruppa, det være seg eksterne lover, regler, metoder, rutiner og lignende, så vel som interne forhold en har behov for felles samling om. Det er dessuten innarbeidet som et prinsipp at enkeltkurs i avdelingene skal være tilgjengelig for alle målgrupper i kommunen der dette lar seg gjennomføre. Dette er videreført i en felles portal for alle grenlandskommunene, slik at en kan delta på hverandres opplæringstiltak, dersom det er prinsipielt ønskelig og teknisk gjennomførbart. Opplæringstiltak Framlegget baserer seg på det materialet som er innhentet fra avdelingene. De enkelte tabellene viser opplæringstiltak som er i gang, men som generer utbetalinger i 2008 og senere år, og tiltak som skal igangsettes f.o.m eller senere. Erfaringene tilsier, med de ressurser vi har til rådighet, at det må satses på mer kortvarige og eller desentraliserte videreutdanninger, dersom vi skal makte å gi økonomisk støtte til utdanningen. Det kan ikke påregnes støtte til ordinære høyskoleutdanninger som strekker seg over flere år. Det er enighet om at skolering i områder som angår holdninger og arbeidsmiljø må foregå jevnlig og på mange plan for å opprettholde en høg faglig standard, trivsel, motivasjon og tilhørighet. Den, etter hvert innarbeidede inspirasjonsdagen, er en del av en slik tenkning. Felles pensjonsdag likeså, samt jevnlige 40-timers kurs i arbeidsmiljø, som er obligatoriske for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, men som er like viktige for ledere og mellomledere. Inneværende år har det vært gitt kurstilbud til disse via HMS-Forum i Grenland, hvor temaet, også denne gangen har vært konflikter i arbeidslivet. Det er videre jevnlige felles opplæringstiltak for skole-, barnehage-, helse-, sosial- og pleie og omsorgspersonell for å kunne takle felles utfordringer. LMO er selvsagt også en naturlig møteplass for slik skolering, hvor bl.a. offentlighetsloven har blitt gjennomgått av en av KS-juristene. Satsningsområder for 2009 Med innføring av nytt intranett, vil dette kreve opplæring. Det er for øvrig ikke foreslått noe spesielt felles satsingsområde for 2009, men arbeidet med å gjøre portalen så god som mulig vil fortsette inn i det nye året, og vil, med jevne mellomrom, kreve felles innsats og fokus. Det er videre startet en prosess i barnehagen mot mer myndiggjorte medarbeidere. Arbeidet starter opp inneværende år og vil strekke seg langt inn i det neste. Dette krever opplæring og prosessledelse. Bærer dette gode frukter, vil det kunne overføres til resten av organisasjonen. Avdelingenes prioriteringer er vedlagt til orientering.

5 Vedlegg med avdelingenes prioriteringer Administrasjon og fellestjenester Studiepoeng 4 1 NKK-skolen, Kommuneregnskap 5 Økonomikonsulent Høyskole NKK-skolen, Kommunal finans 30 Økonomisjef Høyskole Prosjektledelse 30 Økonomisjef Høyskole Helse og omsorg 1 Videreutd. i habilitering og rehabilitering SP / fagbrev gjennomføring 60 SP Sykepleier Høyskole Fagarbeider omsorg Fagbrev Lærlinger Vid. skole Helserett 30 SP 4 Foreldreveiledning Veiledningsgrupper for barn 5 Demenskompetanse 6 7 Overvektsproblematikk hos barn og unge Psykiske belastninger hos barn og unge Hospitering Helse- og omsorgssjef Helsesøster Hjelpepleier, sykepl., aktivitør Helsesøster, fysioterapeut Helsesøster, fysioterapeut Høyskole Person /institusjon veilederkompetanse Ressurssenter/ Høyskole Spesialisthelsetj Spesialisthelsetj Betalingsordninger Sekretær Fylkesmannen Flerkulturell forståelse Alle HO Høyskole / Flyktninghelsetj Veiledningskompetanse 30/60 SP Fysioterapeut Høyskole Sosial og barnevern SP / Fagbrev 1 Psykiatriskole tverrfaglig Kommunen Fagbrev omsorgsarbeider Fagbrev Ufaglærte miljøarb. i bofellesskap Kommunen LØFT-metodikk Inntil 30 SP Høyskoleutd., andre Kommunen lig Etnisk barnevern 10 SP Høyskoleutdannede Høyskole Når tilbud Videreutd. i rus og psykiatri Inntil 60 SP Høyskoleutdannede Relvant studietilbud Spesialpedagogikk Inntil 60 SP Høyskoleutdannede Høyskole Vernepleieutdanning 180 SP Fagarbeidere Høyskole lig beløp. Det søkes om støtte fra fylkeslegen etterutdanning i psykiatri. 2 Søkes midler fra fylkesmannen. 3 Avhenger av aktuelt studietilbud hvor mye frikjøp som trengs.

6 5 Opplæring for Sosial og barnevern er ikke satt opp i prioritert rekkefølge. Erfaringene gjennom mange år viser at ønsket videreutdanning ikke blir gjennomført pga manglende studietilbud, planlagte studier som blir avlyst og endring i medarbeideres behov og prioriteringer. Avdelingen søker derfor å få gjennomført flest mulig av tiltakene innenfor planperioden. 1. Psykiatriskole Gjennom Statlig opptrappingsplan for psykisk helse er bevilget særskilte midler til lokale utdanningstiltak med vekt på tverrfaglig målgruppe. Det er mulig å søke om egne midler, forutsatt at tiltaket er hjemlet i kommunal opplæringsplan. Det er tenkt avholdt temadager om ulike emner innenfor psykiatrien for ulike grupper ansatte. et startet opp i 2002 og skal videreføres med jevnlige samlinger gjennom hvert semester. Selv om statlig opptrappingsplan avvikles i 2008 skal tiltakene videreføres innenfor rammefinansiering og kommunenes budsjetter. 2. Fagbrev omsorgsarbeider Fagbrev tas med ut fra kommunens målsetting om at samtlige medarbeidere skal ha fagutdanning. 3. LØFT-metodikk LØFT- metodikk brukes systematisk innenfor alle områder. Kompetansen må styrkes ved relevante tilbud. Målsetting er at flest mulig av medarbeiderne på sosialkontoret skal gjennomføre 60 timers kurs i Samtalen som virkemiddel til livsmestring. 4. Etnisk barnevern Etnisk barnevern gis som gratis studietilbud fra flere høyskoler, støttet av Barne- og likestillingsdepartementet. Utdanningen stod tidligere på avdelingens opplæringsplan, men ble tatt ut da tidligere flyktningkonsulent hadde gjennomført kurset. Det er nå aktuelt for nåværende flyktningkonsulent og barnevernkonsulent som ansettes å delta på tilsvarende studium. 5. Videreutdanning i rus og psykiatri a) Rusproblematikk er ofte forbundet med psykiatri og omvendt. Dette synliggjøres i stadig større grad ift brukere av avdelingens tjenester. Psykiatrisk helsearbeider startet vårsemesteret 2008 på Sep-rep videreutdanning i rus og psykiatri, en to-årig videreutdanning med 60 studiepoeng. b) Hjemmekonsulent skulle starte på studier i sosialpedagogikk (jamfør opplæringsplan ), men studietilbudet ble ikke iverksatt pga for liten deltakelse. Avdelingen har bruk for økt kompetanse innenfor psykisk helsevern, spesielt rettet mot barn og unge. Dette er en to-årig videreutdanning med 60 studiepoeng. 6. Spesialpedagogikk Ut fra problematikk brukerne representerer trengs mer systematisk kunnskap om spesialpedagogisk tilrettelegging, spesielt for høyskoleutdannet personale i bofellesskapet. Miljøterapeut i bofellesskapet (nå vikar for boveileder) har gjennomført videreutdanning med 30 studiepoeng, som kan bygges ut med ytterligere 30 studiepoeng. 7. Vernepleieutdanning Kommunen har for tiden kun en utdannet vernepleier. Ved utlysning har det vært umulig å få besatt ledige stillinger med vernepleierkompetanse. I forhold til et stadig økende antall funksjonshemmede brukere både barn og voksne- er vernepleiekompetanse helt nødvendig. Avdelingen ønsker at minst en av fagarbeiderne i bofellesskapet skal videreutdannes til vernepleier. Studietilbudet i nærliggende område (Telemark, Vestfold) varierer, men det er mest ønskelig med desentralisert utdanning over fire år framfor treårig heltidsutdanning.

7 6 Oppvekst og kultur 1 Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen SP / fagbrev 30 SP Ped.ledere barnehage Høyskole Fagbrev Fagbrev Assistenter barnehage Vid. skole Økt komp. i språkmiljø og språkstimulering Ansatte i barnehagen Høyskole Lederkompetanse 30 SP Ass. barnehageleder Høyskole Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Ped.lederne har en faglig veilederfunksjon i barnehageavdelingene. Slik barnehagen er organisert i Siljan er denne funksjonen, selvstendig og tydelig. Kvalitet i barnehagen avhenger av faglig oppfrisking. 2 Fagbrev Fortsatt assistenter i barnehagen som ikke har gjennomført fagbrev. To personer er i gang, nye bør få tilbudet. Det er dessuten en del omplasseringssaker fra andre avdelinger, og andre bedrifter, hvor en samarbeider med NAV om opplæring til barne- og ungdomsarbeidere. 3. Økt kompetanse innen språkmiljø og språkstimulering Assistenter og fagarbeidere i skolen trenger også faglig påfyll, særlig i forbindelse med kunnskapsløftet og samhandling med elever og undervisningspersonalet. 4. Lederkompetanse i barnehagen Det er viktig å øke kompetansen for lederne i barnehagen, bl.a. på pedagogisk ledelse. Prioritert fra fagdepartementets side. Opplæringsplan for undervisningspersonalet er vanskelig å integrere i denne planen, p.g.a. de spesielle oppleggene rundt Kunnskapsløftet og delvis statlig finansiering. Det vises til egen kompetanseplan for undervisningspersonalet. Miljø og utvikling Studiepoeng 1 Videreutdanning i samfunnsplanlegging 30 Teknisk sjef Universitet / Høyskole Fellestiltak Opplæring i forbindelse med innføring av nytt intranett.

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Vedtatt i K.styret den 23.04.12 i sak 12/39 FORORD Strategidokumentet fra Kunnskapsdepartementet Kompetanse for kvalitet - strategi for

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 2006-2010 Forord: Psykiatri er et stort arbeidsfelt, noe som gir mange nedslagsfelt. Dette får betydning ved at etater som ikke har psykiatri som uttalt arbeidsfelt

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2011/252-250/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 03.01.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2011 - sluttrapport Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 eller

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

UTDANNINGSSEKTOREN UTDANNINGS- SEKTOREN. Side 59

UTDANNINGSSEKTOREN UTDANNINGS- SEKTOREN. Side 59 UTDANNINGS- SEKTOREN Side 59 B. UTDANNINGSSEKTOREN Sektoren omfatter: A Administrasjon B Pedagogisk - psykologisk avdeling C Grunnskolen D Spesial- og sosialpedagogiske tiltak E Barnehager F Skolefritidsordningen

Detaljer