INNHOLD VEDLEGG 1. TILTAKSPLAN 2. OVERSIKT OVER FASTE RULLERENDE KURS INNEN HELSE OG OMSORG I PORSGRUNN KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD VEDLEGG 1. TILTAKSPLAN 2. OVERSIKT OVER FASTE RULLERENDE KURS INNEN HELSE OG OMSORG I PORSGRUNN KOMMUNE"

Transkript

1 1

2 INNLEDNING Porsgrunn kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område. Målrettet kompetanseutvikling bør skje med kortsiktige og langsiktige planer og mål for kommunen. Kompetanseutviklingsplanen er et styringsdokument som skal være med på å sikre fremtidsrettet og planmessig utvikling av personalet i henhold til kommunens oppgaver og mål. Kompetanseutviklingsplanen har en varighet fra 2010 til 2015 med årlig gjennomgang. Gjennomgangen av planen knyttes til årsplanarbeidet og skal gjennomføres etter evaluering av omsorgsplanen. Arbeidet skal også knyttes opp til rapportering til fylkesmannen. Ambisjonsnivået for dette arbeidet er å få frem strategier og konkrete tiltak som gjør det mulig å spisse og gjennomføre en aktiv kompetanseutvikling innenfor de rammer en har til rådighet. Hensikten med planen er å tydeliggjøre strategier og satsningsområder som ligger til grunn for kompetanseutvikling innen helse og omsorg i Porsgrunn kommune. 2

3 INNHOLD 1. BAKGRUNN side 4 2. FORMÅL side 4 3. MÅLGRUPPER side 5 4. MÅL FOR PORSGRUNN KOMMUNE INNEN 2015 side 5 5. FOKUSOMRÅDER FOR PORSGRUNN KOMMUNEN side 5 6. NASJONALE OG KOMMUNALE FØRINGER side 6 7. BEGREPER / DEFINISJONER side 7 8. OVERSIKT OVER KOMPETANSE INNEN HELSE OG OMSORG I PORSGRUNN KOMMUNE I 2010 side 8 9. KOMPETANSEUTVALG, MANDAT OG ORGANISERING side LÆRINGSFORMER OG LÆRINGSARENAER side SAMARBEIDSPARTNERE side REKRUTTERINGSTILTAK side ØKONOMI side 13 VEDLEGG 1. TILTAKSPLAN 2. OVERSIKT OVER FASTE RULLERENDE KURS INNEN HELSE OG OMSORG I PORSGRUNN KOMMUNE 3

4 1. BAKGRUNN Kompetanseplanen er forankret i Hovedavtalen, del B, 7, der det heter Den enkelte kommune har et ansvar for å kartlegge og analysere kommunens kompetansebehov. Gjennom hovedavtalen, erkjenner partene den store betydningen økt kompetanse har for den enkelte, kommunen og samfunnet. Dette gjelder både allmennutdannelse, yrkesutdannelse, voksenopplæring, etterutdannelse, kompetansegivende oppgaver og omskolering. Partene understreker også det verdifulle i at arbeidstakerne stimuleres til å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse samt at kommunen legger stor vekt på planmessigopplæring og utvikling av sine arbeidstakere med eksterne eller interne tilbud. I tariffoppgjøret 2008 fikk Hovedtariffavtalen en ny bestemmelse om kompetanse, Kap. 3 pkt Kompetanse - læring og utvikling: Kompetanse og kompetanseutvikling har stor betydning for den enkelte ansatte, kommunen/fylkeskommunen og samfunnet. Dette gjelder både videregående opplæring, høyskole- og universitetsutdanning, voksenopplæring, etter- og videreutdanning, kompetansegivende oppgaver og utvikling av realkompetanse. For å sikre og utvikle virksomhetens generelle og spesielle kompetanse er det viktig å vurdere den enkelte ansattes formal- og realkompetanse og stimulere til kompetansehevende tiltak. Det er viktig at arbeidstakerne motiveres til å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse samt at kommunene/fylkeskommunene legger stor vekt på målrettet og planmessig opplæring og utvikling av sine arbeidstakere gjennom interne og/eller eksterne tilbud. Arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker har hver for seg og i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen. Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge og analysere kommunens/fylkeskommunens kompetansebehov. På bakgrunn av kartleggingen skal det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak. Det vises for øvrig til Riksmeklingsmannens forslag. Kompetanseutviklingsplan for Porsgrunn kommune skal være et virkemiddel for å arbeide systematisk for systematisk å heve kvaliteten på tjenesten en yter innen helse og omsorg. 2. FORMÅL Formålet med denne kompetanseutviklingsplanen er å bidra til: Synliggjøre prioriteringer og satsningsområder både nasjonale og kommunale i forbindelse med kompetanseløftet At ansatte innen fagområdene helse og omsorg har den kompetansen som sikrer faglig forsvarlig drift og god kvalitet på de tjenestene kommunen leverer. Skape forutsigbare rammer for kompetanseutvikling i forhold til tid og økonomi for perioden

5 3. MÅLGRUPPER Målgrupper er: Ansatte som yter tjenester innenfor helse og omsorg i Porsgrunn kommune. 4. MÅL FOR PORSGRUNN KOMMUNE INNEN 2015 Dagens situasjon er: (se merknad) Uten formal kompetanse: 20,5 % Fagutdanninger: 46 % 3 årig høyskole eller mer: 33,5 % Mål i 2015: Uten formal kompetanse: 15 % Fagutdanning: 45 % 3 årig høyskole eller mer: 40 % Måletallene er basert på SBB sitt tallmatriale, se pkt 8 Det er fortsatt usikkerhet i av kompetansebehov som følge av som kommer i forhold til kompetansebehov gjennom St. melding nr 47 Samhandlingsreformen. Dette kan medføre endringer i hva kompetansebehov kommunen har og måltallene. Nye statlige føringer og satsningsområder vil også kunne medføre endringer i forhold til kommunens mål i FOKUSOMRÅDER I PORSGRUNN KOMMUNE Med bakgrunn i nasjonale og kommunale føringer vil det i Porsgrunn kommune være følgende fokusområde i perioden i forhold til kompetanseheving. Grunnutdanninger, både fagutdanning og høgskole. Fokus på tvers av tjenesteområder o Aktivitet og aktiv omsorg o Ernæring o Ledelse på alle nivåer o Rehabilitering og habilitering o Etikk o Flerkulturelt arbeid Aldring og eldreomsorg o Lindrende omsorg o Demens Risiko utsatte barn og unge Psykisk helsearbeid og rusarbeid Målrettet miljøarbeid Helsefremmende arbeid 5

6 For å kunne ha fokus på disse områdene krever det at ansatte har tilstrekklig grunnutdanning. Med grunnutdanning menes enten videregående utdanning som gir fagbrev eller høgskoleutdanning minimum 3 årig. Nye statlige føringer med tilhørende satsningsområder vil kunne medføre endringer i hvilken område Porsgrunn kommunen skal ha i fokus i perioden frem til Evet endringer vil komme frem i den årlige handlingsplanen 6. NASJONALE OG KOMMUNALE FØRINGER Nasjonale føringer Lover med tilhørende forskrifter som tjenestene reguleres av: Helsepersonelloven Lov om helsetjenesten i kommunen Lov om sosiale tjenester Lov om pasientrettigheter Stortingsmeldinger St. melding nr 25 ( ) Mestring, muligheter og mening. St meldingen viser følgende hovedutfordringer for den offentlige omsorgen: Nye brukergrupper Aldring Knapphet på omsorgsytere Medisinsk oppfølging Aktiv omsorg De nærmeste årene forventes det en relativt stabil demografisk utvikling, mens rask vekst i omsorgsbehovet er forventet fra omkring Kompetanseløftet 2015 har som hovedmål å skaffe tilstrekkelig personell og nødvendig fagkompetanse til den kommunale omsorgstjenesten. Kompetanseløftet 2015 har følgende priorterte områder: Aksjon helsefagarbeider Kvalifisering av personell Rekrutteringskampanje Øke andel av høyere utdanning. Desentralisert høgskolestudier Fagskoleutdanning for personell med videregående utdanning Videre og etterutdannings for høyskoleutdannet personell Øke andelen som arbeider heltid. Forbedring av arbeidsmiljø Undervisningssykehjem og undervisningshjemmetjeneste Samarbeid om etikk 6

7 St melding nr 20 ( ) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller St. meldingen har som hovedmål å redusere sosiale helseforskjeller uten at noen grupper får dårligere helse. Hovedsatsningsområdene er: Redusere sosiale forskjeller som bidrar til helseforskjeller. Redusere sosiale forskjeller i helseadferd og bruk av helsetjenester Målrettet innsats for sosial inkludering Utvikle kunnskap og sektorovergripende verktøy. St. melding nr 47 Samhandlingsreformen. Rett behandling på rett sted til rett tid St meldingen har som hovedmål å sikre fremtidige helse og omsorgstjenester som både svarer på pasientens behov for koordinerte tjenester og som tar hensyn til de store samfunnsøkonomiske utfordringene. Hovedsatsningsområder / tiltak Styrke forbyggningsarbeidet; Spesielt innen ernæring, samfunnsmedisin, kompetansebasert, forebyggningstiltak Styrke læring, mestring og egenbehandling rundt kronisk sykdom Avtalebasert samarbeid mellom sykehus og kommuner Kommunale føringer Følgende kommuneplaner er sentrale: Handlingsprogram for Porsgrunn kommune Omsorgsplanen Opptrappingsplan for psykisk helse Boligsosial handlingsplan Rusplan Arbeidsgiverstrategi mot 2015 Plan for tidlig intervenering barn og unge Spesial pedagogisk plan Virksomhetsplan for undervisningssykehjem Virksomhetsplan for undervisningshjemmetjenesten Utviklingsplaner for de aktuelle virksomhetene 7. BEGREPER OG DEFINISJONER Kompetanse er et sammensatt begrep, og en møter på noe ulike definisjoner. En innarbeid definisjon er: Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål. Kompetanse er slik sett er relativt begrep, hvor kompetansen til å fylle funksjoner og oppgaver må ses i sammenheng med hvilke krav som stilles til funksjonene og oppgavene som skal løses. 7

8 Kompetansebegrepet omfatter både formell kompetanse, det vil si dokumentert kompetanse, og realkompetanse som i denne sammenheng omhandler kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger som ikke er dokumentert gjennom utdanningssystem eller sertifisert på annen måte. Porsgrunn kommunes kompetanseplan omhandler utvikling av formell kompetanse dvs. kompetanse som kan dokumenteres. Kompetansekrav: Den kompetanse enheten trenger for å nå sine mål og utføre definerte funksjoner og oppgaver på ønsket måte og nivå. Kompetansebeholdning: Den kompetansen virksomheten og den enkelte medarbeider besitter (tilgjengelig kompetanse) Kompetansebehov: Den kompetanse som mangler eller må mobiliseres. 8. OVERSIKT OVER KOMPETANSENE INNEN HELSE OG OMSORG I PORSGRUNN KOMMUNE 2010 Kompetansebeholding i Porsgrunn kommune innen helse og omsorg Kompetansebeholdningen er her beskrevet gjennom antall årsverk i de ulike stillingskategorier, ansattes tilleggsutdanning og alderssammensetningen i de ulike stillingskategoriene. Oversikt over årsverk innen helse og omsorg fordelt på stillingskategorier Oversikten viser årsverk innen helse og omsorg i Porsgrunn kommune med unntak av merkantil personell. Stillingskategorier Årsverk Administrativt personell 16,42 Avdelingssykepleier. (leder.adm ) 39,57 Sykepleier 132,39 Spesialsykepleier 27,94 Helsesøster 18,76 Jordmor 2 Vernepleier 44,04 Andre tre årig høgskole utdannet 4,99 Hjelpepleier/ omsorgsarbeider / 398,82 helsefagarbeider/ barne og ungdomsarbeider / fagarbeider (miljøterapeut) Videregående opplæring med fagbrev Spesial hjelpepleier 9,8 Aktivitør 17,84 Pleiemedhjelper/ ass / hjemmehjelp/ 204,49 praktisk bistand Ergoterapeut 8 Fysioterapeut 11 Tallmatriale er hentet fra SBB / Kostar og fra Personalavdelingen på de stillingen som ikke ligger i Kostra 8

9 Antall årsverk må sees i sammenheng med hvor mange stillinger de er fordelt på. Porsgrunn kommunen har i dag en gjennomsnittstillings størrelse på ca 63 %. Hovedvekten av små stillinger (stillinger under 50 %) ligger i institusjonene og miljøarbeidertjenesten og på utdanningsgruppen ansatte uten formal kompetanse og fagutdanninger. Dette medfører utfordringer i forhold til kompetanseheving i forhold til tid, økonomi og mulighet til å gjennomføre. Oversikt over videreutdanninger i Porsgrunn kommune Oversikten viser hva ansatte i Porsgrunn kommune har av videreutdanninger. Med videreutdanning menes utdanning utover grunnutdanning som enten gir studiepoeng / vektall, endret stillingskode eventuelt lønnskompensasjon. I oversikten er det kun videreutdanning som er relevant for tjenesten innen helse og omsorg som er tatt med. Tilleggsutdanning Fysioterapeut Sykepleier Ergoterapeut Vernepleier Hjelpepleier Andre Total Veiledning Psykiatri Rus, psykomotorisk fysioterapi Seprep Aldring og eldreomsorg Demens Kreft / lindrende Adm. og ledelse Kultur 2 2 Pedagogikk, spes ped Helsesøster Intensiv 2 2 Etikk, livssyn og etikk Familieterapi Habilitering og rehabilitering Folkehelse 2 1 Sexologi 1 1 Ulike mastergrader 3 3 Jordmor 1 1 Annet Fordeling på alder Fordeling på alder er basert på faste og midlertidige ansatte i Porsgrunn Kommune per 1 Jan 2010 i de ulike stillingene. Denne sammensetningen vil være i konstant endring, men gir et bilde av hvordan situasjon er nå og hvilken yrkesgruppe en vil kunne mangle fremover. 9

10 Antall Oversikt over alderssamennsetningen på de ulike yrkesgruppenen år år år år 60 år og eldre Alder Sykepleiere Vernepleiere Fagutdanning 9. KOMPETANSEUTVALGET, ORGANISERING OG MANDAT Kompetanseutvalget for helse og omsorg i Porsgrunn kommune er organisert på følgende måtte: Styringsgruppe: Består av kommunalsjef for helse og velferd og kommunalsjef for omsorg, to representanter for arbeidstakerorganisasjonenen og sekretær fra virksomheten Personal, organisasjon og utvikling. Styringsgruppen er oppdragsgivere for det arbeid som kompetanseutvalget skal utføre. De skal godkjenne en årlig kompetanse- og opplæringsplan som kompetanseutvalget fremlegger før politisk behandling til utvalgene. Arbeidsgruppe / Kompetanseutvalg Består av representanter fra følgende tjenesteområde; Miljøarbeidertjenesten, rehabilitering, psykisk helsetjeneste og rusomsorg, barn og unge, familiehelsetjeneste, prosjekt undervisningssykehjem og undervisningshjemmetjeneste og en fra Personal, organisasjon og utvikling / dedikert faglig støttefunksjon til kommunalsjef for omsorg. Utvalgets oppgaver og myndighet er: Med bakgrunn i virksomhetene sine utviklingsplaner, handlingsplanen samt andre sentrale styringsdokumenter prioritere bruk av kompetansemidler i kommunen Utarbeide en kompetanseplan for helse og omsorg med bakgrunn i handlingsplanen/sektorplaner og sentrale styringsdokumenter prioritere bruk av kompetansemidler i kommunen. Samordne prosjekter og utviklingstiltak på tvers av virksomheter og med særskilt fokus på integrasjon av aktivitet i og utenfor kommunen knyttet mot undervisningssykehjemmets og undervisningshjemmetjenesten sin funksjon i Telemark. 10

11 Medvirke til at interne opplæringstiltak blir kjent mellom aktuelle virksomheter, ved bruk av virksomhetenes hjemmesider e.c.t Koordinere søknad om eksterne midler og tildele disse etter uttalelse fra virksomhetsledere. Utarbeide system for synliggjøring av vikarutgifter til kompetanseheving Myndighet til å trekke inn andre samarbeidsparter i utvalget ved behov Foreslå framtidig modell (faste medlemmer/noe rullering) samt komme med forslag til innhold og organisering. Referansegruppe: Kompetanseutvalget sin referansegrupper består av: Virksomhetsledere innen tjenesteområdet helse og omsorg. Referansegruppen skal gi innspill til kompetanse - og utviklingstiltak gjennom utviklingsplaner. Dessuten skal gruppen definerer behov for grunn og videreutdanninger innen helse og omsorg. Gruppa skal også komme med uttalelse i forhold til prioritering av tiltak og tildeling av midler 10. LÆRINGSFORMER OG LÆRINGSARENAER Porsgrunn kommune ønsker å ha ansatte innen helse og omsorg med god faglig kompetanse. For å oppnå dette har en ulike former for lærling og arenaer for læring. Læring i det daglige: Ett av målene er at hver enkelte virksomhet skal utvikle en kultur for læring i det daglige. Dette kan for eksempel være: Kollegaveiledning Refleksjonsgrupper E læring Samarbeid på tvers av virksomhetene Gjennom samarbeid på tvers av virksomhetene ønsker en å kunne etablere fora for de ansatte til å diskutere faglige utfordringer og gi hverandre inspirasjon og faglig påfyll. På denne måten kan virksomhetene være med på å øke kompetansen ved å bruke hverandres erfaringer. Nettverksgrupper kan være en egnet arbeidsform. Interne hospiteringsavtaler / praksisplasser Porsgrunn kommune har mange virksomheter som leverer ulike tjenester innen helse og omsorg. Gode interne avtaler i forhold til praksisplasser, fagprøver og jobb rotasjon etc. er viktige hjelpemidler for å kunne utnytte den kompetansen en har internt i kommune samt øke kompetansenivået i kommunen. 11

12 Etterutdanning: Etterutdanning er kortere kurs som sikter mot fornyelse og ajourføring av en grunnutdanning, uten å gi formell kompetanse. Etterutdanning gir ikke formell kompetanse i form av studiepoeng Etterutdanning er eksempelvis timebasert kurs- eller seminarvirksomhet. Videreutdanninger: Porsgrunn kommune ønsker å ha ansatte innen helse og omsorg med god faglig bakgrunn. Videreutdanninger både for fagutdannet og høgskolegruppene er et sentralt virkemiddel for å oppnå dette. Videreutdanning er eksamensrettet og gir studiepoeng Kurs Dette vil være en sentral læringsform både eksternt og internt i kommunen. Gjennom denne formen for læring vil en kunne formidle viktig kunnskap til mange på en gang, det kan også være en arena for erfaringsutveksling mellom virksomhetene. Noen av kurs er obligatoriske for nyansatte i Porsgrunn kommune. 11. SAMARBEIDSPARTNERE Et faglig sterkt og bredt kompetanseutviklingstilbud er avhengig av samarbeid på ulike nivåer. Innen fagfelte helse og omsorg i Porsgrunn kommune vil følgende aktører være sentrale samarbeidspartnere for berørte virksomheter: Fylkesmannen i Telemark Sykehuset Telemark, samarbeid mellom 1 og 2 linjetjenesten Borgestadklinikken Grenlandsamarbeidet Høgskolen i Telemark Videregående opplæring Opplæringskontor lærlinger AOF Telemark og Vestfold KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) Undervisningssykehjemmet Telemark fylke Undervisningshjemmetjenesten Telemark fylke 12. REKRUTTERINGSTILTAK Porsgrunn kommunes oppdrag er å levere gode tjenester, være en god samfunnsutvikler og arbeide for videre vekst og utvikling i kommunen. Det er bare gjennom motiverte og dyktige medarbeidere en kan løse dette oppdraget. En må være en attraktiv arbeidsgiver, både for å beholde de medarbeiderne en har og rekruttere nye medarbeidere. Som et ledd innen rekruttering har Porsgrunn Kommunen satses stort på læringer innen helsefag. Porsgrunn kommunen har i dag 55 læringer innen fagområde helsefag og tar inn ca 25 nye per år. Porsgrunn Kommune samarbeider også tett med Høgskolen i Telemark avdeling helse og sosialfag i forhold til å gi studenter god praksis i kommunehelsetjenesten. 12

13 Det er også definert 63 rekrutteringsstillinger i Porsgrunn kommune. Dette er stillinger som en ønsker å rekruttere elever / studenter innen fagområdene helse og sosialfag til. 13. ØKONOMI I årene frem til 2015 kan kommunene søke på kompetansemidler fra Fylkesmannen i Telemark gjennom kompetanseløftet Hvor mye kommunen får av midler vil variere årlig. Kommunen har også mulighet til å søke på andre kompetansemidler gjennom f.eks. Helsedirektoratet, KS og Høgskolen i Telemark. Hver enkelt virksomhet innen helse og omsorg har også et eget opplæringsbudsjett. Dette blir vedtatt i forbindelse med kommunens årlige handlingsplan. 13

14 Vedlegg 1 TILTAKSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN Tiltaksplanen viser pågående og planlagte tiltak i Porsgrunn kommune. Denne vil bli gjennomgått og revidert i lag med den årlige gjennomgangen av kompetanseutviklingsplanen. Den viser videre hvem som er målgruppen, hvem som har hovedansvar, tidsperioden og økonomien. Det gjøres oppmerksom på at tiltakene som er oppført i tiltaksplanen kun er tiltak der Porsgrunn kommune som arbeidsgiver er en aktiv bidragsyter. I tillegg har en også opplæringskatalogen til Porsgrunn kommune med faste og nye opplæringstilbud av kortere varighet. Tiltak Høgskoleutdanning Vernepleien, modulbasert 4 årig Desentralisert sykepleierutdanning Videreutdanning i kreftomsorg Videreutdanning innen psykisk helsearbeid Videreutdanning innen rehabilitering Videreutdanning innen veiledning Fagskoleutdanning Fagskole Rehabilitering Alderpsyk og demens Målgruppe (antall) Ansatte i MAT 11 stk Ansatte i institusjon og hjemmetj aktuelle tj.områder 2 stk Planlagt en med oppstart 2011 aktuelle tj.områder 2 stk aktuelle tj.områder aktuelle tj områder 8stk aktuelle tj.område 4 stk aktuelle tj.områder 1 Ansvar Tidspunkt Økonomi Virksomhetsleder Aktuelle virksomhetsledere Aktuelle virksomhetsledere Aktuell virksomhetsleder Aktuelle virksomhetsleder Aktuelle virksomhetsleder Virksomhetsleder Virksomhetsleder

15 Psykisk helsearbeid Annen Demensomsorgsens ABC fagdager Internundervisning i etikk aktuelle tj.område 4 stk helse og omsorg helse og omsorg Virksomhetsleder Prosjektleder Prosjektleder 2009 Vedlegg 2 OVERSIKT OVER FASTE RULLERENDE KURS I PORSGRUNN KOMMUNE Kurs Medikamentkurs Oppfriskningskurs i medikament Insulinkurs Målgruppe Ansatte uten medikament kompetanse Ansatte med tidligere med. kurs Ansatte uten medikament kompetanse Kostnad per kurs 1000 per kurs Hovedansvaret for å gjennomføre og planlagge faste rullerende kurs ligger i virksomheten Personal, organisasjon og utvikling med bistand fra kompetanseutvalget for helse og omsorg. Interne kurs som arrangeres ut fra sentrale og kommunaleføringer som ikke er rullerende, skal gjennomføres i samarbeid mellom virksomheten personal, organisasjon og utvikling, undervsiningshjemmetjenesten, undervisningsykehjem og kompetanseutvalget for helse og omsorg. 15

16 16

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og Bydelsadministrasjonen omsorgstjenestene S a g e n e 2013-2015 2 3 Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer

Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer Innhold Innledning... 4 Samhandlingsreformen... 5 Folkehelsearbeid i yrkesutøvelsen/arbeidshverdagen... 6 Hverdagsrehabilitering.... 6 Samarbeid på tvers av

Detaljer

STRATEGISK KOMPETANSEPLAN FOR 2012-2015

STRATEGISK KOMPETANSEPLAN FOR 2012-2015 STRATEGISK KOMPETANSEPLAN FOR 2012-2015 febr 2012 1 INNLEDNING: Kompetanseplanen er et styringsdokument for å sikre en fremtidsrettet og planmessig utvikling av personale i henhold til kommunens oppgaver

Detaljer

Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St.

Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St. Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St. Olavs Hospital Oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 Fremtidig sammensetting

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

STRATEGISK PLAN. Fagutvikling/kompetanseutvikling i Helse Nord-Trøndelag

STRATEGISK PLAN. Fagutvikling/kompetanseutvikling i Helse Nord-Trøndelag STRATEGISK PLAN Fagutvikling/kompetanseutvikling i Helse Nord-Trøndelag Levanger, juni 2007 STRATEGIPLAN, FAGUTVIKLING/ KOMPETANSEUTVIKLING I HELSE NORD-TRØNDELAG Sammendrag Denne utredningen har kommet

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 eller

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 28/15 Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Saksbehandler Silje Paulsen Ansvarlig direktør Saksmappe 2014/496 Anne Katarina Cartfjord

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013/2014

Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Faglig råd for helse- og oppvekstfag Innhold 1. Innledning... 3 2. Nøkkeltall for utdanningsprogrammet... 4 3. Felles problemstillinger... 6 3.1 Samhandlingsreformen og

Detaljer

KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene

KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Strategisk kompetanseutvikling i kommunene Strategisk og systematisk kompetansestyring 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: KS - kommunesektorens

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015 Årsrapport 2012 IS-2159 Omsorgsplan 2015 Innhold Innledning... 5 1. Omsorgsplan 2015... 9 1.1 Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging... 9 Kvalitetsindikatorer... 9 Avtale om kvalitetsutvikling i

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Opplæring 2009-12. Rådmannens innstilling 3. juni 2008

Opplæring 2009-12. Rådmannens innstilling 3. juni 2008 Opplæring 2009-12 Rådmannens innstilling 3. juni 2008 Innledning... 2 Kompetanseutvikling... 2 Felles tiltak... 3 Opplæringstiltak 2009-12... 3 Satsningsområder for 2009... 3 Vedlegg med avdelingens prioriteringer...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014 Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune -2017 med tiltaksplan Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02. Behandlet av: Møtedato: Sak nr.: 1 Arbeidsmiljøutvalget 06.02.2013 3/13 2 Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Mars 2010 1 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 4 DEL I INNLEDENDE DEL

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer