En guide. i etter- og videreutdanning i energibransjen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En guide. i etter- og videreutdanning i energibransjen"

Transkript

1 En guide i etter- og videreutdanning i energibransjen

2 Innledning Energibransjen er en viktig del av løsningen på klimautfordringen. Det er avgjørende at de ansatte i bransjen har den nødvendige kompetansen for å møte dagens og framtidens utfordringer. Det er hard konkurranse om kompetansen på arbeidsmarkedet, og utvikling av med arbeidere er sentralt for å være en attraktiv bedrift som er i stand til å både rekruttere og beholde medarbeidere. Ofte vil det være enklere å utvikle egne medarbeidere enn å rekruttere og lære opp nyansatte. Gjennom Hovedavtalen kap. 16 har LO/NHO satt dette på dagsordenen og vi siterer: «Partene vil derfor understreke det verdifulle i at arbeidstakerne stimuleres til å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse, samt at bedriftene legger stor vekt på planmessige opplæring av sine ansatte, ved eksterne eller interne tilbud. ( ). Utviklingen av kompe tanse gjennom etter og videreutdanning må bygge bedriftens nåværende og fremtidige behov. Dette må ta utgangspunkt i de mål bedriften har for sin virksomhet.» Bedriftene i bransjen har forskjellige strategier og har behov for ulik kompetanse. Det er derfor viktig at det utarbeides en kompetanseutviklingsplan som er foranket i bedriftens strategi. E-overenskomsten vår oppfordrer til dette: «Den enkelte bedrift i samarbeid med de tillitsvalgte må ha et ansvar for å kartlegge og analysere bedriftens kompetansebehov med bakgrunn i bedriftens forretningsidé og strategi. På bakgrunn av kartleggingen, planlegges og gjennomføres det kompetanse hevende tiltak.( ) Bedriften og den enkelte har således hver for seg og i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen. Partene er enig om at en systematisk etter utdan nings plan skal gjennomføres og holdes ved like.» (Fra E-overens komsten 5) Samarbeidet mellom partene lokalt er av stor betyd ning for både planlegging og gjennomføring av kompetanseutviklingstiltak, og vi som sentrale parter oppfordrer bedriftene og de tillitsvalgte til å ta nye initiativ på dette området i lys av utviklingen. I denne guiden er det samlet en rekke gode råd og erfaringer fra bedriftene, Skagerak Nett, Helgelands kraft og Nord-Trøndelag Energiverk (NTE), som har vært med på Kompetanse utviklingsprogrammet (KUP). Guiden er basert på en evaluering utført av Thore K. Karlsen, Kappa*Fi. Steinar Bysveen Energibedriftenes Landsforening (EBL) Hans Felix EL & IT Forbundet

3 Gode rutiner for etter- o Hva er en god rutine? Bedriften må ha et mål for hvor den skal være om f. eks. 5 år, og en stra tegi for å komme dit (utviklingsplan) Bedriften må vite hvilken kompe tanse som er nødvendig for å nå målene Opprette opplæringsutvalg (i henhold til tariffavtalen), evt. vitalisere opplærings utvalget På dette grunnlaget må det lages en kompetanseutviklings plan som støtter opp under bedriftens strategi Hva bør en kompetanseutviklings plan inneholde? En oversikt over hva bedriften disponerer av kompetanse og aldersprofilen blant de ansatte En oversikt over hva bedriften vil trenge av kompetanse om 5 og 10 år etc. En målsetning om hvor stor andel av de ansatte som skal gjennomføre etter- og videreutdanning hvert år En oversikt om hvilke vilkår som gjelder for deltakere i etter- og videreutdanning slik som lønn, dekning av utgifter, avlastning i jobben osv. Hva kan jeg som leder gjøre? Jeg kan: Ta opp behovet for en utviklingsplan og en kompetanseutviklingsplan i ledermøter, i bedriftsutvalget, i AMU og andre fora jeg møter i Invitere klubben til å delta i utviklingen av en plan for kompetanse utvikling Motivere mine medarbeidere til etter- og videreutdanning, for eksempel i medarbeidersamtalene

4 g videreutdanning Hva kan jeg som tillitsvalgt gjøre? Jeg kan: Ta opp behovet for en utviklingsplan og en kompetanseutviklingsplan på medlemsmøter, i klubb styret, i bedrifts utvalget, i AMU og andre fora jeg møter i Invitere ledelsen til å lage en plan for kompetanseutvikling La kompetanseutvikling bli en fast del av arbeidet som tillitsvalgt Hvordan kan du som leder eller tillitsvalgt i det daglige støtte kompetanseutviklingen i bedriften? Påse at planen blir gjennomført Holde god kontakt med de som er på opplæring, sikre at de får de avtalte betingelsene og motivere dem til å full føre den opplæringen de har påbegynt Motivere potensielle nye deltakere til å være med i etter og videreutdanning Hvordan kan du som leder eller tillits valgt komme i gang når behov for etter- og videre utdanning er dokumentert? Ta utgangspunkt i områdene som er forankret i utviklingsplanen til bedriften Undersøk hvem som kan tenke seg å delta i opplæringen og på hvilke betingelser de kan delta (lønn, utgifter, tidspunkter, avlastning i jobb, etc.). Dersom det er lav interesse for til taket bør motiva sjonstiltak iverksettes Undersøk eventuelt hva partene sentralt kan bistå med i prosessen Lag en grov prosjektskisse med en kostnadsplan. Dette bør utarbeides av tillitsvalgt og en representant for bedriften i fellesskap

5 Prosjektskissen bør inneholde følgende elementer: En beskrivelse av opplæringens art/innhold En oversikt over hvor mange medarbeidere som ønsker å delta Et forslag til varighet og organisering av opplæringen Et forslag til kompensasjon og egenandeler Et forslag til tilrettelegging lesefri, avlastning i jobben, etc. Et kostnadsoverslag for totalkostnader, mulig støtte fra statlig finansieringskilde og hvilke kostnader bedriften selv må bære Det er viktig å forankre prosjektskissen og kostnadsoverslag i bedriftens topp ledelse underveis. Når ledelsen har godkjent prosjektskissen, er det tid for å konkretisere opplæringsprosjektet. Bedriften må ta kontakt med aktuelle kursleverandører, interne eller eksterne krefter, for å få levert opplæringen i det planlagte tidsrommet. Interne krefter kan være fagmiljøer i bedriften, eksterne ressurser kan være en videregående skole/høyskole/fagskole/ressurssenter etc. på stedet.

6 Dette er punkter som bør omtales i en prosjektplan: Opplæringens nøyaktige plassering i året Lønnskompensasjonen til deltakerne lønn, reisekostnader, opplæringsmateriell osv Tilretteleggingen for deltakerne - som reduksjon i oppgaver i opplærings perioden, antall fri lesedager, forpleining på kursstedet, krav til hjemmearbeid osv Det er viktig at tilretteleggingen er forankret i de avdelingene deltakerne har sitt daglige virke i. Selv om toppledelsen i bedriften har gitt grønt lys for opplæringen, bør de lokale partene gjennomføre et møte med de berørte avdelingslederne for å forankre tilretteleggingstiltakene for kursdeltakerne. Ved kurs og opplæringstiltak av lengre varighet, bør de lokale partene holde jevnlig kontakt med deltakerne for å motivere dem og se til at tilretteleggingen i bedriften fungerer. Det anbefales å evaluere deltakernes tilfredshet med innholdet og gjennom føringen av opplæringen. Bearbeid resultatene og presenter dem på et medlems- og personalmøte. Slik bidrar dere til å skape et godt læreklima i bedriften. Finansiering Opplæringsplanen må innarbeides i budsjettet. Det kan også finnes muligheter for ekstern finansiering for enkelte tiltak.

7 En guide i etter- og videre utdanning i energibransjen Som leder eller tillitsvalgt i energibransjen er du medansvarlig for at din bedrift klarer å vedlikeholde, utvikle og ta i bruk den kompetansen som bedriften har behov for. Enkelte bedrifter har gode rutiner for etter- og videreutdanning, men mange mangler slike rutiner, og det kreves derfor en økt innsats. Denne guiden er en veiledning for hva du kan gjøre for å få på plass gode rutiner for kompetanseutvikling i bedriften og hvordan komme i gang.

8 Utgitt av Youngsgaten Oslo Tlf: e-post: Postboks 7184, Majorstuen 0307 Oslo Tlf: e-post: Alle bilder: Colourbox.com Design og produksjon: 07 Gruppen AS, 2008

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager!

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager! Kvalifisert personale en nøkkel til gode barnehager! Tiltak for rekruttering av førskolelærere Norge er på god vei mot full barnehagedekning, og alle barn har fra 2009 rett til barnehageplass. Utbyggingen

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer