Forbundet for Ledelse og Teknikk. RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbundet for Ledelse og Teknikk. RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER"

Transkript

1 Forbundet for Ledelse og Teknikk RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER 2015

2 Forord Forbundet gir økonomisk støtte til avdelinger som ønsker å drive opplæring av medlemmer og tillitsvalgte (iht vedtekter og prinsipprogram). Den økonomiske støtten finansieres av OU-midler. OU-midlene i privat sektor forvaltes av AOF Norge. Kurs og konferanser i statlig sektor finansieres med statlige OU-midler forvaltet av LO Stat sentralt. FLT har retningslinjer for FLT-avdelinger som ønsker å skolere medlemmer og tillitsvalgte lokalt. FLT tilbyr bl.a. ferdigpakker som skal gjøre det enkelt for avdelinger å søke om støtte til opplæringstiltak lokalt. Avdelinger som selv ønsker å definere ett opplæringstiltak, gis anledning til dette. Før vi kan godkjenne søknader om økonomisk støtte, er det enkelte krav vi stiller til avdelingen. Retningslinjene i dette heftet er et hjelpemiddel for avdelingens studietillitsvalgte eller tilsvarende i arbeidet med å tilrettelegge for lokal opplæring. Vi håper tillitsvalgte og medlemmer benytter muligheten som legges til rette for kompetanseutvikling i regi av forbundet, avdelingen, AOF eller LO Stat. Vi ønsker lykke til! Retningslinjer

3 1. RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE 1.1 Søknad om økonomisk støtte til opplæringstiltak sendes forbundet for godkjenning innen fastsatt frist. Det er to søknadsfrister. For tiltak som skal som skal avholdes 1. halvår er søknadsfristen 1. desember. For tiltak som skal avholdes i løpet av 2. halvår er søknadsfristen 1. juni. Søknader som sendes inn etter fristen behandles ikke. 1.2 Avdelingene kan søke om økonomisk støtte til 1) standard kortkurs (12-15 timer en til to overnattinger, ferdige studieplaner og rammeprogram) 2) konferanser med ferdige studieplaner og rammeprogram (avdelingskonferanse, regionskonferanse, konsernkonferanse) 3) egendefinerte tiltak (studieplan og rammeprogram defineres i avdelingen) 4) opplæring uten overnatting (læringsmål og rammeprogram defineres i avdelingen) Opplæring med overnatting må ha en varighet på minst 8 forelesningstimer á 60 minutter. Pauser på inntil 15 min per time kan inngå. Minimum antall deltakere på opplæringstiltakene er 8 deltakere. Dersom det ved påmeldingsfristens utløp er færre enn 8 påmeldte, må avdelingen innhente tilsagn fra forbundet for å avholde opplæringstiltaket. Forbundets søknadsskjema (vedlegg 4) skal benyttes avdelingen krysser av for ønsket opplæringstiltak. I søknaden setter avdelingen opp et budsjett over forventede kostnader, forventet refusjon og eventuell egenandel. 1.3 For å få refusjon, må deltakerne være yrkesaktive. Forbundet gir stipend/tilskudd til avdelingen for de yrkesaktive medlemmer som har deltatt på opplæringen. Før stipend/tilskudd utbetales, må forbundet få tilsendt fremmøteliste med veileders/kursansvarliges signatur som bekrefter deltakernes tilstedeværelse (se fremmøteliste i vedlegg 14), program og kopi av regning fra kursstedet. Stipend og dekning av utgifter forbundet med tiltaket, utbetales på bakgrunn av avdelingens innsendte refusjonskrav med kvitteringer og bilag (se skjema for refusjonskrav i vedlegg 15). 1.4 Arrangør skal være èn avdeling som har ansvar for planlegging og gjennomføring av opplæringen. Det er også denne avdelingen som har ansvaret for oppgjøret med kursstedet, deltakerne og med forbundet. Vi oppfordrer avdelingene til å samarbeide om opplæring. 1.5 Til standard kortkurs og konferanser med predefinerte studieplaner har forbundet egne veiledere. På egendefinerte opplæringstiltak skal avdelingene benytte foreleser/veileder godkjent av forbundet. 1.6 Ekstern foreleser kan brukes på temaer der verken forbundet eller veileder har kompetanse til å håndtere en eller flere innledninger/delområder på en tilstrekkelig god måte. Det kan f.eks. dreie seg juridiske spørsmål, internasjonale politiske temaer, samfunnsøkonomiske sammenhenger eller andre temaer i kurs der det er behov for å forsterke de eksisterende læringsressursene med spisskompetanse. Honorar til ekstern foreleser dekkes. I tilfeller der avdelingen selv velger å benytte ekstern foreleser som tillegg til forbundets veileder, må avdelingen selv dekke reise og opphold. 1.7 Bestilte rom/billetter som ikke benyttes ( no show ), må avdelingen betale selv. Ved sykdom må legeerklæring fremlegges for å få evt. refusjon fra forbundets forsikringer. Utgifter i forbindelse med avbestilling av tiltak må dekkes av den enkelte avdeling, dvs. den avdeling kursdeltakeren tilhører. 1.8 Avdelingene bør avholde kurs/konferanser innenlands. Vi gjør oppmerksom på at økonomisk støtte gis for dager med faglig program, og utgifter som påløper grunnet ekstra reisetid ikke dekkes. Velger avdelingen likevel å søke om å holde kurs utenlands eller på båt, vil søknaden bli behandlet særskilt i hvert enkelt tilfelle. Det skal være med en representant fra forbundet på tiltak som avvikles utenlands eller på båt. Avdelinger som velger å legge opplæringen Retningslinjer

4 utenlands/på båt, må på forespørsel kunne godtgjøre at dette blir en billigere løsning enn å legge kurset lokalt. 1.9 Blir godkjente kurs/konferanser avlyst og avdelingen ønsker å avvikle kurset/konferansen neste halvår, må det sendes ny søknad til forbundet Alle kurs registreres sentralt i AOF gjennom forbundet. I tillegg oppfordrer vi avdelingene til å registrere kursene i sine lokale AOF-foreninger. 2. HVA SLAGS OPPLÆRING DET GIS ØKONOMISK STØTTE TIL Generelt Forbundet gir økonomisk støtte til medlems- og tillitsvalgtopplæring, dvs. opplæring for medlemmer og tillitsvalgte i organisasjonsrelaterte temaer som er beskrevet i en studieplan. Aktiviteter som etter- og videreutdanning, internopplæring og lignende er ikke støtteberettiget. Generell reise- og møtevirksomhet i faglig øyemed, samt tiltak som har ren informasjon og/eller drift som mål støttes ikke Ferdigpakke 1 : Standardkurs (kortkurs), timers varighet, helg og/eller ukedag, en eller to overnattinger (se alternative gjennomføringsplaner, vedlegg 7) Forbundet har utarbeidet faste kursopplegg (8 standardkurs) som er tilskuddsberettigede og som arrangeres avdelingsvis (se vedlegg 5). I standardkursene har forbundet utarbeidet og fått godkjent nødvendige studieplaner/program og avdelingen trenger selv ikke legge arbeid i dette. Studieplanene til standardkursene kan lastes ned fra og benyttes i planleggingsarbeidet lokalt. 2.2 Ferdigpakke 2 : Opplæringstiltak med min 8 timers varighet og studieplan og rammeprogram utformet i forbundet støtteberettiget for en overnatting Avdelingskonferanser se studieplan i vedlegg 8 Regionskonferanser se studieplan i vedlegg 9 Konsernkonferanser se studieplan i vedlegg 10 For disse konferansene har forbundet utarbeidet og fått godkjent nødvendige studieplaner/program og avdelingen trenger selv ikke legge arbeid i dette Disse opplæringstiltakene kan gjennomføres uten overnatting, kl , eller lunsj til lunsj (en overnatting). Arrangøravdeling kan tilpasse rammeprogrammets tider ved behov. 2.3 Egendefinerte opplæringstiltak ut i fra avdelingens kartlagte behov for kompetanse Vi oppfordrer avdelinger til å kartlegge sine tillitsvalgtes og medlemmers behov for og ønske om opplæring. Dersom forbundets ferdigpakker i punkt 2.1 og 2.2 ikke dekker disse behovene/ønskene, kan avdelingen utarbeide opplæringstiltak som må beskrives i en studieplan (se mal i vedlegg 11). Studieplanen må legges ved søknaden om økonomisk støtte. Avdelingen må også selv sette opp programmet. Dersom avdelingen ønsker å få støtte til overnatting, må tiltaket ha min 8 studietimer. 2.4 Opplæring uten overnatting Det gis støtte til opplæringstiltak uten overnatting støtten går til lokalleie og bevertning inntil kr 500,- pr person pr kalenderdag. Program og læringsmål som viser at dette er et opplæringstiltak (ikke drift av avdeling/region) må utarbeides av avdelingen og legges ved søknaden. Se eksempel på læringsmål i vedlegg 12. Annen opplæring Kurs i regi av AOF MoTo-kurs (medlems- og tillitsvalgtskolering) Medlemmer og tillitsvalgte oppfordres også til å delta på eller samarbeide om kurs i regi av AOF, såkalte MoTo-kurs. Søknad om deltakelse på MoTo-kurs sendes den AOF-avdeling som står som arrangør, og arrangøren innhenter godkjenning fra FLT sentralt. Retningslinjer

5 Toppskolering Søknader om deltakelse på AOFs Toppskolering sendes AOF som innhenter nødvendig tilsagn fra FLT. Samarbeidskurs med andre LO-forbund ta kontakt med organisasjonsavdelingen Dersom avdelingen ønsker å arrangere kurs sammen med andre LO-forbund må søknaden inneholde hvem som er ansvarlig arrangør samt en beskrivelse av emne, målsettinger og materiell. Ikke stønadsberettigede eksterne kurs Det gis ikke økonomisk støtte til opplæring som ikke er i regi av forbundet, AOF eller LO selv om opplæringstiltaket ligger innenfor forbundets emner for godkjente kurs. 3. HVA DET GIS ØKONOMISK STØTTE TIL 3.1 Kurs og konferanser uten overnatting På kurs/konferanser uten overnatting gis det støtte til lokalleie og bevertning etter AOFs satser. Se vedlegg Kurs og konferanser med overnatting Tilskudd til overnatting følger AOF sine satser. Forutsetningen for å få støtte til tiltak med overnatting er at tiltaket har en varighet på minst 8 forelesningstimer á 60 min. 3.3 Stipend for tapt arbeidsfortjeneste Det gis stipend for tapt arbeidsfortjeneste ihht. AOFs satser. Tapt arbeidsfortjeneste må være dokumentert av arbeidsgiver. Vi gjør oppmerksom på at stipendet er skattefritt. (Vedlegg 3.) 3.4 Reise Faktiske reisekostnader dekkes, dvs. billigste reisemåte med offentlig kommunikasjon. Bruk av bil eller fly må godkjennes på forhånd. Kilometergodtgjørelsen følger statens satser. (Vedlegg 3.) Det forutsettes at opplæringen legges geografisk slik at reiseutgiftene blir lavest mulig. Vi understreker at for tiltak der avdelingen selv velger å reise langt, vil ekstra utgifter som påløper grunnet lang reisetid ikke dekkes. Retningslinjer

6 4. SKJEMAER På under Tillitsvalgt og Kurs- og konferansevirksomhet ligger følgende: 1. Retningslinjer for økonomisk støtte til opplæring av medlemmer og tillitsvalgte 2. Tips og råd til kursansvarlig 3. Tilskuddsregler 4. Søknadsskjema for økonomisk støtte til kurs og konferanser i avdelingene NYTT 5. Oversikt over standardkurs og innhold i disse 6. Læreplaner til hvert standardkurs 7. Alternative rammeprogram 8. Studieplan og rammeprogram for avdelingskonferanse 9. Studieplan og rammeprogram for regionskonferanse 10. Studieplan og rammeprogram for konsernkonferanse 11. Mal for studieplan og program til egendefinerte tiltak 12. Læringsmål (for korte tiltak) 13. Liste over påmeldte 14. Fremmøteliste 15. Skjema for innrapportering av tiltak refusjonskrav 16. Skjema for reiseregning 17. Skjema for tapt arbeidsfortjeneste Søknadsskjemaer sendes elektronisk til Refusjonskrav sendes til Forbundet for Ledelse og Teknikk Pb Youngstorget 0028 OSLO Retningslinjer

Økonomisk støtte til opplæring av tillitsvalgte og medlemmer i avdelingene

Økonomisk støtte til opplæring av tillitsvalgte og medlemmer i avdelingene Rundskriv nr. 7/2013 Til alle avdelinger Oslo, 15. april 2013 v/leder og studieleder Vår ref: AAA/emm Økonomisk støtte til opplæring av tillitsvalgte og medlemmer i avdelingene Frist for å søke om støtte

Detaljer

Alle sang og musikktiltak (amatørkultur) skal benytte standard studieplaner. Disse finnes her: http://frikirkelig.no/hxgxcnmdhg2q.9.

Alle sang og musikktiltak (amatørkultur) skal benytte standard studieplaner. Disse finnes her: http://frikirkelig.no/hxgxcnmdhg2q.9. Til studiekontakter/forstandere Kjære venner! Det er snart jul, og da er det på tide å minne om å søke studietilskudd igjen. Denne gangen er det siste gang jeg sender slike påminnelser til alle dere som

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FONDSMIDLER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FONDSMIDLER RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FONDSMIDLER Vedtatt av Styret for høyskolens fond og legater den 15. desember 2010 DEL 1 - GENERELT 1.1. INNLEDNING Høyskolen administrerer 33 fond. NHHs styre er styre

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror!

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! Hva er kurstilskudd? Kurstilskudd er en støtteordning der du kan søke timestøtte til opplæring via "kurs", dette vil si at om teatergruppen din setter opp

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

BESTEMMELSER FOR MESTERSKAP OG IDRETTSARRANGEMENT I REGI AV NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND

BESTEMMELSER FOR MESTERSKAP OG IDRETTSARRANGEMENT I REGI AV NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND BESTEMMELSER FOR MESTERSKAP OG IDRETTSARRANGEMENT I REGI AV NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND Disse bestemmelsene ble senest vedtatt av Forbundstinget 29.03.2014, og samler bestemmelsene fra følgende dokument:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009)

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009) 1 Mål RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009) Kultur gir økt livskvalitet. Vestby kommune vil derfor bidra til en variert kulturvirksomhet som skal aktivisere

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til:Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Fjernundervisningsinstitusjoner Folkehøgskoler Studieforbund Rundskriv:10/08 Dato: 15.01.2008 Saksnr. :07/2455 Rundskriv STATSBUDSJETTET

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILLITSVALGTE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE

SJEKKLISTE FOR TILLITSVALGTE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE SJEKKLISTE FOR TILLITSVALGTE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE FORORD Etter flere innspill i fra fagforeninger og distrikter har forbundets installasjonsutvalg revidert sjekklista pr. januar 2005.

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok, revidert 2012 DEL 1 INNHOLD SIDE 1 1 DEL 2 FFM,S ORGANISATORISKE OPPBYGNING 2 7 2.1 FFMs Organisasjonskart... 2 2.2 Sentralstyret....

Detaljer

Hordaland krins av Norges Speiderforbund. Retningslinjer for tillitsverv

Hordaland krins av Norges Speiderforbund. Retningslinjer for tillitsverv Hordaland krins av Norges Speiderforbund Retningslinjer for tillitsverv Sist oppdatert 30.04.2003 INNHOLD 1. Tillitsverv i Hordaland krins 1 1.1 Kretsstyret 1 1.1.1 Arbeidsutvalget 1 1.2 Ledertrenerpatruljen

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO Vedtatt av NSOs landsstyre på LS5 31.05.2015. Gjeldende fra 1.7.2015 OM ØKONOMIREGLEMENTET I henhold til vedtektenes 15.3 regulerer økonomireglementet økonomistyringen og rutiner

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR

ØKONOMIREGLEMENT FOR ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 06.11.2013 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning Økonomireglementet,

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å veilede etaten i forhold til anvendelsen av tiltaksforskriften,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3)

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3) Til alle klubber og kretser i Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) SOGNSVEIEN 73, N-0855

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Tromsø Ishockeyklubb TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Dette er et informasjonshefte for alle med tillitsverv i Tromsø Ishockeyklubb (TIK) eller for de som bare ønsker å vite mer om hvordan ting fungerer i klubben:

Detaljer

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet!

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet! Studiearbeid en viktig og engasjerende lagsaktivitet! LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Mars 2013 Studiearbeid er en fellesbetegnelse for: kurs studieringer seminarer kurs med overnatting voksenopplæring

Detaljer

Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening

Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening pr 21. april 2012 1 Navn Organisasjonens navn er Norsk Lymfødemforening. Norsk Lymfødemforening (NLF) er en landsomfattende ideell interesseorganisasjon stiftet

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer