Medlemsbrosjyre NSF 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsbrosjyre NSF 2011"

Transkript

1 Medlemsbrosjyre NSF 2011 Forsikring og andre medlemstilbud Forsikring, bank og andre medlemsfordeler

2 2 EGET FORSIKRINGSKONTOR HVORFOR ER DET SÅ VIKTIG? Flere og flere medlemmer er blitt klar over at NSF har et eget forsikringskontor. Det er vi glade for. Men hvilke fordeler gir dette deg? De fleste andre forbund har ikke et eget forsikringskontor, så hvorfor har NSF valgt en slik løsning? Enkelt forklart gir et eget forsikringskontor NSF bedre kontroll over forsikringsordningene. Det er lettere å forhandle frem gode forsikringer og priser når vi selv har oversikten over egne forsikringsprodukter, og vet hva som finnes i det private og kollektive markedet. Forsikringskontoret NSF er et salgs- og rådgivningskontor med 14 ansatte med forsikringskompetanse. Vi har som mål å gjøre forsikringsvalget ditt så enkelt, bra og rimelig som mulig. Samtidig skal de forsikringene du kjøper av oss alltid være i samsvar med behovet ditt. Hvis skaden skjer er det forsikringsselskapet som tar oppgjøret, men vi har likevel ekspertise som kan være behjelpelig hvis uklarheter oppstår. I løpet av årene har forsikringstilbudene blitt bedre og bedre, og i dag selger vi de fleste forsikringer. Våre samarbeidspartnere i dag er forsikringsselskapene DnB NOR Skadeforsikring, Vital Forsikring og Tryg Forsikring. Ønsker du et uforpliktende forsikringstilbud treffer du oss på telefon Andre medlemsfordeler er gode bankavtaler i DnB NOR og Nordlandsbanken. Vi har også samarbeidsavtaler med Telenor, strømleverandøren LOS, Esso, Avis og flere hotellkjeder. Du kan lese mer om produktene våre i denne brosjyren.

3 3 Innhold LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 4 Utvidet livsforsikring... 8 Barneforsikring SKADEFORSIKRINGER Skadeforsikringer Reiseforsikring Innboforsikring Villaforsikring Fritidsboligforsikring Bilforsikring Fritidsbåtforsikring Husdyr og andre forsikringer Ansvarsforsikring Studentforsikringer BANKTJENESTER Banktjenester ANDRE MEDLEMSFORDELER Andre medlemsfordeler PÅMELDINGSKJEMA forsikringer... 37

4 4 Livsforsikringspakke Livsforsikringspakken består av tre ulike forsikringer som utfyller hverandre: Dødsfallsforsikring for medlem Uførekapitalforsikring for medlem Ulykkesforsikring for hele familien Det er ingen innmeldingserklæring, ingen helseerklæring, lav pris og nå enda bedre forsikringsdekninger. Det er ikke uten grunn at de aller fleste av medlemmene våre allerede har denne forsikringen.

5 5 NYTT FOR 2011 Forsikringssummer økes ingen prisendring Livsforsikringspakken: kroner ved død for medlem kroner ved arbeidsuførhet er maks utbetaling, og utgjør 80 prosent av forsikringssummen ved død kroner ved ulykke (maks utbetaling) gjelder hele familien Du kan ikke velge enkeltdekninger fra pakken. Forsikringssummen ved død økes fra kroner til kroner. Maksimal utbetaling ved arbeidsuførhet utgjør 80 prosent av forsikringssummen ved død, og øker dermed fra kroner til kroner. INGEN PRISENDRING Prisen er uendret, 128 kroner per måned, og det er bare denne forsikringen som betales sammen med kontingenten. INNMELDING ET LETT VALG Nye medlemmer blir med i forsikringen allerede fra innmeldingstidspunktet, men det er likevel mulig å reservere seg fra den. Reservasjonserklæring fås hos Forsikringskontoret NSF. Medlemmer som tidligere har meldt seg ut, men som ønsker å melde seg inn igjen, må fylle ut et påmeldingsskjema med helseopplysninger. Skjemaet fås hos Forsikringskontoret NSF. Dødsfallsforsikring Forsikringssum ved medlemmets død er kroner. Forsikringen opphører senest ved utgangen av det året medlemmet fyller 67 år. VED UTBETALT UFØREKAPITALFORSIKRING Hvis uførekapitalforsikringen er utbetalt vil dødsfallsforsikringen bli redusert med tilsvarende beløp. Forsikringssummen vil deretter øke med to prosent hvert år maksimal forsikringssum er kroner. UTBETALING TIL ETTERLATTE Forsikringssummen utbetales i utgangspunktet til etterlatte etter en bestemt rekkefølge. Du kan likevel gjøre endringer ved å fylle ut et begunstigelsesskjema. Ta da kontakt med Forsikringskontoret NSF, eller gå inn på nettsidene UTBETALINGSREKKEFØLGEN ER SLIK: 1. Navngitt begunstigelse 2. Ektefelle, registrert partner eller samboer* Fraskilt eller lovformelig separert ektefelle har ikke rett til forsikringssummen 3. Livsarvinger 4. Testamentarvinger Forsikringssum og hvem som er arving må være oppnevnt i testamente 5. Arvinger etter loven * For definisjon av ektefelle, registrert partner og samboer, se forsikringsvilkårene, eller ta kontakt med Forsikringskontoret NSF. Utbetalingen skjer etter gjeldende forsikringsvilkår. VED FORSIKRINGSTILFELLE Ta kontakt med Forsikringskontoret NSF.

6 6 Uførekapitalforsikring FORSIKRINGSSUMMEN BEREGNES ETTER ALDER Maksimal utbetaling er 80 prosent av forsikringssummen ved død (beregningsgrunnlag). Maksimal forsikringssum blir da kroner. Etter at medlemmet har fylt 25 år vil utbetalingen bli redusert med 2 prosent hvert år. Forsikringsvilkårene inneholder regler om beregning av forsikringssummen. Retten til uførekapitalerstatning inntrer når medlemmet i forsikringstiden er blitt minst 50 prosent arbeidsufør, og denne arbeidsuførheten har vart i to år sammenhengende. Det er en forutsetning at arbeidsuførheten godkjennes å være minst 50 prosent varig, og at den sammenhengende arbeidsuførheten (minst 50 prosent) er inntruffet før utgangen av det kalenderår medlemmet fyller 60 år. Hvis uførekapitalforsikringen blir utbetalt opprettes en fullt betalt dødsfallsforsikring som varer ut året medlemmet fyller 67 år. Det betyr at det ikke lenger skal betales premie for dødsfallsforsikringen. BEGRENSNING Siden medlemmet ikke må levere helseerklæring ved innmelding i Livsforsikringspakken vil det ikke bli utbetalt erstatning hvis arbeidsuførheten inntreffer i løpet av to år etter innmeldingstidspunktet, og uførheten skyldes sykdom eller lyte som medlemmet hadde på innmeldingstidspunktet. Denne bestemmelsen gjelder også ved forhøyelse av forsikringssummen. VÆR KLAR OVER AT ALLE LIVSFORSIKRINGER DU HAR VIL BLI UTBETALT VED ET EVENTUELT FORSIKRINGSTILFELLE SOM GIR RETT TIL UTBETALING. ENDRINGER PÅ GRUNN AV HØYERE FORSIKRINGSSUM Forsikringssummen har blitt endret flere ganger de siste årene. Vær derfor oppmerksom på at det er forsikringssummen som gjaldt på det tidspunkt forsikrede ble arbeidsufør som legges til grunn for utbetaling. Ny forsikringssum på kroner (beregningsgrunnlag) gjelder derfor bare for medlemmer som er blitt arbeidsufør etter 1. januar BEREGNINGSGRUNNLAG (forsikringssum ved død) Etter : kr : kr : kr : kr Forsikringsvilkårene inneholder regler om beregning av forsikringssummen. Eksempler: FORSIKRINGSSUM KRONER 30 år: kr år: kr år: kr FORSIKRINGSSUM KRONER 30 år: kr år: kr år: kr FORSIKRINGSSUM KRONER 30 år: kr år: kr år: kr

7 7 Familieulykkesforsikring Hele familien er dekket ved ulykkestilfeller som gir varig medisinsk invaliditet. FORSIKRINGSSUMMENE VED 100 PROSENT MEDISINSK INVALIDITET: Forsikringssummen avhenger av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet. Det er derfor ikke nødvendig å melde fra om endringer i familiens størrelse. DEFINISJON AV ULYKKE Hvis du ved en ulykke skulle få et varig funksjonstap (for eksempel synstap, amputasjon e.l.) defineres dette som en medisinsk invaliditet. Det tas her ikke hensyn til om du er i stand til å forsørge deg selv gjennom inntektsbringende arbeid. Ménerstatning blir utbetalt for redusert «livskvalitet», ikke for «økonomisk tap». FORSIKRINGSDEKNING Blir et familiemedlem 100 prosent medisinsk invalid utbetales hele forsikringssummen. Ved lavere invaliditetsgrad utbetales tilsvarende lavere erstatningssum. Ved medisinsk invaliditet under 15 prosent utbetales det ingen invaliditetserstatning. For barn gjelder ikke en slik begrensning. BEHANDLINGSUTGIFTER Forsikringen dekker behandlingsutgifter etter ulykkesskade som ikke dekkes fra annet hold, med inntil 5 prosent av forsikringssummen for invaliditet. Dette gjelder utgifter til eksempelvis tannlege, lege eller fysioterapeut. Utgiftene må ha oppstått innen to år fra skadedagen. 1. Enslig medlem kr Medlem kr Ektefelle, registrert partner eller samboer kr Medlem kr Ektefelle, registrert partner eller samboer kr Barn* kr Medlem kr Barn* kr * Forsikringen omfatter barn med samme adresse som medlemmet i folkeregisteret ut det kalenderår de fyller 20. Ved flere barn deles forsikringssummen på antall barn. Forsikringssummen trappes ned med 2,6 prosent for hvert år etter fylte 61 år, makismalt 15,6 prosent. Utgifter til behandlere uten offentlig refusjonsrett dekkes ikke. Egenandelen for behandlingsutgifter er 500 kroner. Barn dekkes av den offentlige tannhelsetjeneste til og med fylte 18 år. HELE FAMILIEN ER DEKKET AV ULYKKESFORSIKRINGEN. BARN ER DEKKET UT ÅRET DE FYLLER 20 ÅR.

8 8 Utvidet livsforsikring Det er ofte enklere å se verdien av å forsikre gjenstander som hus og bil, enn forsikringer som gjelder liv og helse. Vi overser at de økonomiske konsekvensene kan bli minst like store ved arbeidsuførhet og død. NSFs Utvidet livsforsikring er en tilleggsforsikring til Livsforsikringspakken som kan kjøpes for medlemmet og ektefelle, registrert partner eller samboer.

9 9 ULIKE VALGMULIGHETER Utvidet Livsforsikring kan kjøpes for medlem og ektefelle, registrert partner eller samboer. Dødsfalls- og uførekapitalforsikring kan kjøpes hver for seg eller samlet. Det kreves helseerklæring fra alle som ønsker forsikringen, og den/de forsikrede må være 100 prosent arbeidsdyktig (arbeidsfør) på søknadstidspunktet. Det kan velges mellom to forsikringssummer: kroner (11G) kroner (22G) G = folketrygdens grunnbeløp, kroner per mai PRIS Det er ulik pris for medlem og ektefelle, registrert partner eller samboer, og den er stigende med økende alder. Se prislister på side 9 og 10. På grunn av mange erstatningsutbetalinger i forsikringsordningen har prisene for uførekapitalforsikringen blitt noe høyere for Dette viser at det er mange som får bruk for forsikringen, og vi anbefaler deg derfor å ikke gjøre en vurdering av forsikringsbehovet ditt bare basert på økte kostnader. Prisene er dessuten fremdeles langt lavere enn tilsvarende individuelle forsikringer. Dødsfallsforsikring Forsikringen gir en engangsutbetaling til dine etterlatte hvis du skulle falle fra. Utbetalingen skjer i henhold til gjeldende forsikringsvilkår. OPPHØRSALDER Dødsfallsforsikringen opphører ved utgangen av det året du/dere fyller 70 år. PRIS MEDLEM ektefelle år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr Årlige priser er oppgitt per 11G (kr ) og dobles for kjøp av 22G (kr ). SELV OM DU I LIVSFORSIKRINGSPAKKEN ALLEREDE HAR DØDSFALLS- OG UFØREFORSIKRING KAN DET VÆRE AT DU LIKEVEL IKKE ER FULLGODT FORSIKRET

10 10 Uførekapitalforsikring Retten til uførekapitalerstatning inntrer når forsikrede i forsikringstiden er blitt minst 50 prosent arbeidsufør, og denne arbeidsuførheten har vart i to år sammenhengende. Det er en forutsetning at arbeidsuførheten godkjennes å være minst 50 prosent varig, og at den sammenhengende arbeidsuførheten (minst 50 prosent) er inntruffet før utgangen av det kalenderår medlemmet eller ektefelle, registrert partner eller samboer fyller 60 år. Det gis ikke rett til uføreerstatning når arbeidsuførheten skyldes sykdom som har vist symptomer tidligere enn 3 måneder etter at forsikringen trådte i kraft. OPPHØRSALDER Uførekapitalforsikringen opphører senest ved utgangen av det året du/dere fyller 60 år. PRIS MEDLEM ektefelle år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr Årlige priser er oppgitt per 11G (kr ) og dobles for kjøp av 22G (kr ). G = folketrygdens grunnbeløp, kroner per mai FORSIKRINGSSUMMEN AVTRAPPES ETTER ALDER Etter fylte 51 år avtrappes forsikringssummen ved uførhet og død med 0,4G per år (per 11G), og mellom 61 og 67 år avtrappes den ytterligere med 0,2G per år (per 11G). FORSIKRINGSSUM 11G TRAPPES NED SLIK: 50 år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr SAMORDNING Har du andre livsforsikringer vil det ikke bli noen samordning ved utbetaling av Livsforsikringspakken eller Utvidet Livsforsikring. KJØPE FORSIKRINGEN Du får påmeldingsskjema med helseopplysninger hos Forsikringskontoret NSF telefon Erklæringen fylles ut og sendes til Vital Forsikring. Sykdom, lyte eller mén kan gi helsereservasjon, eller være grunnlag for avslag på forsikringssøknad. Det er et krav at forsikrede er 100 prosent arbeids dyktig på søketidspunktet. Du kan velge om du vil betale årlig, halvårlig, kvartalsvis eller månedlig (AvtaleGiro). For å kjøpe forsikringen må du ha Livsforsikringspakken. NSFS UTVIDET LIVSFORSIKRING ER ET KONKURRANSEDYKTIG ALTERNATIV TIL BANKENES GJELDSFORSIKRING.

11 11 Barneforsikring En god barneforsikring fjerner ikke alle bekymringer. Den gir bare én bekymring mindre. Som medlem i NSF er det ingen grunn til å lete i forsikringsmarkedet etter en god barneforsikring. Du finner én av dem her i NSF. Høyere forsikringssummer og større valgfrihet fra 2011 har gjort forsikringen enda bedre og valget enklere.

12 12 NYTT FOR 2011 HØYERE FORSIKRINGSSUMMER Flere av dekningene har fått høyere forsikringssummer: kroner (tidligere kroner) ved varig medisinsk invaliditet ved ulykke og sykdom. I tillegg er det mulighet for å utvide forsikringssummen med eller kroner kroner (tidligere kroner) ved alvorlige sykdommer kroner (tidligere kroner) er maksimal årlig utbetaling ved merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn kroner (tidligere kroner) ved dødsfall 400 kroner per dag ved sykehusopphold (tidligere 350 kroner). I tillegg er dekningen utvidet til også å omfatte dagpenger ved langvarig sykdom når det er medisinsk nødvendig at forsikrede har tilsyn av en forelder i mer enn 9 dager. ALDER NSFs barneforsikring kan kjøpes fra barnet er 3 måneder til det fyller 18 år. Barnet må være fast bosatt i Norge og være medlem av norsk folketrygd. Forsikringen opphører ved utgangen av det forsikringsår barnet fyller 26 år. Etter at barnet har fylt 20 år dekker ikke forsikringen lenger Merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom KARENSTID Det er 3 måneders karenstid for denne forsikringen. Du bør derfor vente til denne perioden er over før du sier opp forsikring du eventuelt har i et annet forsikringsselskap. Forsikringen dekker heller ikke sykdom, lyte eller mén som selskapet har tatt reservasjon for ved helsevurderingen. NYE SØSKEN Har du allerede kjøpt barneforsikringen, omfattes nye barn i familien av en ulykkesforsikring frem til hovedforfall uten ekstra kostnad. Forsikringen gir en utbetaling på kroner hvis barnet erklæres 100 prosent medisinsk invalid som følge av en ulykke. PRIS Årlig pris er 996 kroner. Priser for tilleggsforsikring ved arbeidsuførhet er 252 kroner. KJØPE FORSIKRINGEN Påmeldingsskjema får du ved å ta kontakt med Forsikringskontoret NSF.

13 13 FORSIKRINGEN DEKKER SLIK: INVALIDITETSERSTATNING Ny forsikringssum er inntil 2 mill. kroner Ved varig medisinsk invaliditet ved ulykke eller sykdom betales en engangserstatning. Størrelsen på erstatningsbeløpet beregnes ut fra graden av medisinsk invaliditet. Utbetalingen kommer i tillegg til eventuelle stønader fra NAV. ØKONOMISK TRYGGHET VED 9 ALVORLIGE SYKDOMMER Ny forsikringssum er kroner. Alvorlig sykdom gir utbetaling ved endelig stilt diagnose av én eller flere sykdommer; kreft, multippel sklerose (MS), cystisk fibrose, leddgikt, nyrelidelser, ulcerøs colitt, morbus crohn, brannskader, utviklingsfeil i ryggen med scoliose (ryggskjevhet). Vær oppmerksom på at vilkårene stiller krav til sykdommens alvorlighetsgrad for at forsikringen skal gi rett til utbetaling. DØDSFALLSERSTATNING Forsikringssum er kroner. Dødsfallserstatningen tilfaller forsikringstakeren. ENGANGSBIDRAG TIL TEKNISKE HJELPEMIDLER OG OMBYGGING AV BOLIG De samlede utgiftene ved et skadetilfelle dekkes med inntil kroner. Forsikringen kan gi rett til erstatning til ombygging av bolig og tekniske hjelpemidler. Forsikringstakeren velger i hvilken bolig ombyggingen skal finne sted, til beste for barnet. MERUTGIFTER TIL NØDVENDIG PLEIE OG TILSYN Maksimal årlig utbetaling er kroner. Utgiftene dekkes i inntil 5 år. Hvis barnet rammes av en ulykke eller sykdom som gir rett til hjelpestønad fra NAV, dekker forsikringen også utgifter ved nødvendig pleie og tilsyn. Størrelsen på utbetalingen beregnes på bakgrunn av den offentlige stønaden. DAGPENGER VED SYKEHUSOPPHOLD OG LANGVARIG SYKDOM Ny dagpengesats er 400 kroner per dag Hvis barnet blir innlagt i sykehus i Norden på grunn av sykdom eller ulykke, kan forsikringen gi rett til erstatning hvis forsikrede er innlagt i minst 9 sammenhengende dager. Forsikringen kan også gi rett til erstatning hvis det er medisinsk nødvendig at forsikrede har tilsyn av en forelder i minst 9 sammenhengende dager, for eksempel hjemme. I begge tilfeller utbetales erstatningen fra og med dag 10, og i maksimalt 365 dager. BEHANDLINGSUTGIFTER ETTER ULYKKE Forsikringssum er inntil kroner per ulykkestilfelle. Ved en ulykke dekker forsikringen lege-, tannlege og reiseutgifter. Det er ingen egenandel. TILLEGGSFORSIKRING VED ARBEIDSUFØRHET Forsikringssum er kroner. Engangserstatning som utbetales når NAV har fattet vedtak om minst 50 prosent varig uførepensjon. Erstatningen utbetales tidligst ved fylte 18 år. Pris per år er 252 kroner. TILLEGGSFORSIKRING Ved å kontakte Tryg Forsikring kan du i tillegg kjøpe Behandlingsforsikring eller utvidelse av forsikringssum på medisinsk invaliditet.

14 14 Skadeforsikringer Det skal være trygt og lønnsomt å være medlem i NSF, og det skal være enkelt å benytte seg av medlemsfordelene. Gode forsikringsordninger til konkurransedyktige priser er en medlemsfordel NSF har satset spesielt på. Du kan velge mellom forsikringer med to kvaliteter: Best og Basis. NSFs innbo- og reiseforsikring hvor fast pris og vilkår er avtalt, har Best-vilkår. Best Dekker mye og litt til. DnB NOR har sjekket markedet og tilbyr de beste dekningene, derfor navnet Best. Ikke minst! Best-forsikringene innbefatter Vilkårsgaranti. Ved flytting av dine skadeforsikringer fra ditt nåværende selskap til DnB NOR Skadeforsikring, er du garantert minst like gode, eller bedre forsikringsdekninger. DnB NOR SKADEFORSIKRING ET BEDRE TILBUD I TILLEGG TIL NSF-RABATTEN FÅR DU: Sikkerhetsrabatter på individuelle skadeforsikringer hvis du har gjort tiltak som reduserer sjansene for skader Egenandelsfordel gir deg lavere egenandel ved skadeoppgjør Forutsigbare utgifter: Benytter du Autogiro kan du dele opp forsikringspremien i månedlige beløp uten ekstra kostnader Basis Et trygt og godt alternativ og litt rimeligere. HAR DU SJELDEN SKADE PREMIERES DU MED LAV ELLER INGEN EGENANDEL.

15 15 EGENANDELSFORDEL Har du tre eller flere private skadeforsikringer plassert hos oss der innbo-, villaeller fritidsbolig er en av dem, kan du opparbeide deg Egenandelsfordel etter følgende skala: kroner etter 1. skadefrie år kroner etter 2. skadefrie år kroner etter 3. skadefrie år Egenandelsfordel kan benyttes for følgende produkter: innbo, villa, fritidsbolig, bil, tilhenger, campingvogn, MC, moped eller fritidsbåt. Ved skade må Egenandelsfordel benyttes i sin helhet, og da inntil opparbeidet sum. Hvis du velger å benytte deg av egenandelsfordelen må den opparbeides på nytt. Dette gjelder også hvis Egenandelsfordel er større enn egenandelen. Det opparbeides bare én sum per husstand. Egenandelsfordelen gjelder for forsikringer som er aktive etter BESTILLE FORSIKRINGER Ønsker du å bestille en forsikring, eller bare et pristilbud kan du ta direkte kontakt med Forsikringskontoret NSF på telefon , eller sende en e-post til SIKKERHETSTIPS FOR BOLIG Hele familien må vite hvor stoppekranen er, og hvordan de skal bruke brannslukningsapparatet. Husk at elektrisk arbeid krever autorisasjon ikke bruk for mange løse skjøteledninger. Trekk alltid ut kontakten av strykejern, kaffetrakter osv. når de ikke er i bruk. Skru av Tv-en for hånd ikke med fjernkontrollen. Trekk ut kontakten på PC, TV osv. når du reiser bort. Ikke sett på vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin før du forlater huset, eller legger deg for kvelden. Om vinteren bør du sette på varme i alle rom med vannrør, helst med termostat gjelder spesielt kjelleren. Tining av frosne rør kan forårsake både brann og lekkasjer. Reiser du bort, allier deg med naboer eller familie som kan måke, lage spor i snøen, eller flytte f.eks. hagemøbler eller barneleker ikke rydd alt før du reiser. Ikke lad mobiltelefonen om natten trekk ut laderen når den er ferdigladet. Du finner utfyllende informasjon på kontorets egne nettsider: VED SKADE Kontakt DnB NOR Skadeservice på telefon

16 16 Reiseforsikring Helårsforsikring Tre måneders reisevarighet Gjelder over hele verden Inkludert avbestillingsforsikring Ingen egenandel Lav pris NSFs reiseforsikring gjør valget trygt og enkelt.

17 17 Reiseforsikring for familie Selv om foreldrene ikke bor sammen er barnet likevel dekket hvis det har samme bostedsadresse i folkeregisteret som én av foreldrene. Barnebarn og oldebarn er inkludert når de er på reise alene sammen med besteforeldre/oldeforeldre. Barn, barnebarn og oldebarn er forsikret ut det året de fyller 20 år. PRIS Pris for 2011 er 984 kroner. Reiseforsikring for én person Forsikringen gjelder bare for medlemmet. PRIS Pris for 2011 er 792 kroner. FORSIKRINGEN DEKKER Reiser med tre måneders varighet Reiser i hele verden Tjeneste- og dagsreiser, og reiser til og fra arbeidsstedet (dekker ikke når du er hjemme eller på arbeidssted eller studiested i Norge) REISEGODS Én person Inntil kr Samlet for familien Inntil kr Enkelgjenstander Inntil kr Forsikringen dekker reisegods ved tyveri, ran, skadeverk, trafikkuhell, brann, vann og naturskade. Annen tilfeldig skade erstattes med inntil kroner samlet per skadetilfelle (mobiltelefoner er unntatt). REISESYKE Reisesyke Hjemtransport ubegrenset, inkl. hjemtransport ubegrenset NB! Hjemtransportkostnader begrenser seg til økonomibilletter. REISEANSVAR Reiseansvar Inntil kr 10 mill. Rettshjelp Inntil kr AVBESTILLINGSFORSIKRING Én person Inntil kr Samlet for familien Inntil kr Forsikringen dekker avbestilling av reiser på grunn av sykdom, dødsfall og andre alvorlige hendelser i familien gjelder også hvis nøkkelpersoner som dirigent, foredragsholder etc. i reisefølget ditt, skulle bli syk. SKAL DU REISE TIL EN ANNEN VERDENSDEL, TA EN LITEN TUR TIL BYEN, DRAR PÅ TJENESTEREISE? NSFS REISEFORSIKRING ER ET LIKE RIKTIG VALG.

18 18 ANSVARSFORSIKRING SYKEPLEIER Ansvarsforsikring inkludert for: Sykepleierstudenter som yter helsehjelp når de er i praksis i utlandet Sykepleiere (på feriereiser) som yter helsehjelp i nødssituasjoner i utlandet FORSINKELSE/AVBRUTT REISE Økonomisk kompensasjon ved forsinket bagasje, forsinket avgang og ved innhenting av fastlagt reiserute inkludert overnattingsutgifter Hjemreise ved brann, innbrudd, vannledningsskade eller nødvendig medisinsk behandling. Etter hjemreise erstattes returreise tilbake til reisemålet Evakuering hjem til Norge ved terror, krig, naturkatastrofer eller epidemier KJÆLEDYR, VETERINÆRUTGIFTER Utenfor Norden og innen EU/EØS inntil kroner. REISEULYKKESFORSIKRING Invaliditet ved ulykke For voksne kr For barn* kr Dødsfall ved ulykke For voksne kr For barn* kr *Gjelder bare reiseforsikring familie. Ulykkesforsikringen dekker hele døgnet uavhengig av reise. Utgifter ved ulykkesskade Forsikringen dekker rimelige og nødvendige utgifter til medisinsk behandling, som tannlege, lege eller fysioterapeut innen to år fra skaden skjedde. Utgiftene erstattes med inntil fem prosent av invaliditetssummen. Utgifter fra behandlere uten offentlig refusjonsrett dekkes ikke. Flere ulykkesforsikringer Du kan ha flere ulykkesforsikringer som alle kan gi rett til utbetaling (som ulykkesforsikringen i livsforsikringspakken). Ta derfor alltid kontakt med Forsikringskontoret NSF når du skal melde en ulykkesskade, slik at skaden registreres for alle aktuelle forsikringer. VED SKADE Døgnservice ved skade. Ved forsinket bagasje, tyveri av reisegods og andre skadehenvendelser: DnB NOR SKADESERVICE Telefon Ved akutt sykdom, alvorlige ulykker, nødvendig transport eller død: SOS INTERNATIONAL Telefon

19 19 Innboforsikring Over halvparten av medlemmene våre har innboforsikringen sin via NSF. Gode dekninger og lav pris er en kombinasjon som det private markedet ikke kan konkurrere med. For medlemmer i NSF blir valget enkelt.

20 20 FORSIKRINGSSUM Forsikringssum for innbo og løsøre er inntil 2 millioner kroner. Forsikringen dekker både deg og din familie: ektefelle, partner eller samboer, og andre medlemmer av din faste husstand. PRIS Prisen for 2011 er kroner Innboforsikring er ikke inkludert i kontingenten. HVOR GJELDER FORSIKRINGEN Forsikringen gjelder innen Norden: På medlemmets bosted og i hybel eller leilighet som benyttes i forbindelse med arbeid eller skolegang For ting, penger og verdipapirer som midlertidig er borte fra forsikringsstedet Ved flytting til nytt bosted I sikredes egen bolig når den leies ut, men ikke utover ett år. Ved utleie dekkes ikke punkt 4.7 i vilkåret Annen skade Under separasjon iht. Ekteskapsloven av 4. juli 1991 gjelder forsikringen også på ektefelles bosted inntil boet er skiftet og i maksimum ett år etter at separasjonsbevilling er gitt Alle plutselige og uforutsette skader utenfor Norden, inntil kroner. Gjelder ikke penger eller verdipapirer HVA FORSIKRINGEN DEKKER Forsikringen dekker skade eller tap av innbo og løsøre ved brann, vannskade, lynnedslag, tyveri/hærverk og annen tilfeldig skade med inntil 2 millioner kroner. Alle plutselige og uforutsette skader i hjemmet, og i noen tilfeller utenfor hjemmet, er dekket. Det er ulike erstatningsbegrensninger og krav til sikkerhet i forhold til hvor innboet befinner seg. Blant annet dekkes: Midlertidig lagret innbo, inntil kroner, begrenset til kroner for enkeltgjenstander og samlinger Tyveri av innbo fra egen/leid bod i felles kjeller eller loft, eller en annen bygning enn bebodd bolig utenfor forsikringsstedet, inntil kroner Tyveri fra areal eller rom med alminnelig adgang inntil kroner. Gjelder ikke penger og verdipapirer Yrkesløsøre, inntil kroner Tyveri fra låst garderobeskap, inntil kroner. Gjelder ikke penger og verdipapirer Tyveri av sykkel, inntil kroner Tyveri av personlig løsøre i bil, inntil kroner. Gjelder ikke penger og verdipapirer Veskenapping, inntil kroner Matvarer i fryser, uten begrensning av sum Bygningsglass/sanitærporselen i leilighet, uten begrensning av sum Alle plutselige og uforutsette skader, skade utenfor boligen er begrenset til kroner Naturskade

21 21 EKSEMPLER PÅ ANNEN PLUTSELIG OG UFORUTSETT SKADE SOM DEKKES: Ting som faller ned eller velter Skade inntruffet under transport ved privat flytting inntil kroner Skade som skyldes søl inntil kroner Ting som er mistet eller tapt når skadeårsaken er kjent, inntil kroner. Gjelder ikke penger og verdipapirer ADVOKATBISTAND/ANSVARSKRAV Forsikringen dekker advokatbistand hvis du, eller en i husstanden din, som privatperson blir part i en tvist, eller får rettet et ansvarskrav mot seg. Forsikringen har inkludert: Rettshjelp, inntil kroner Ansvarsforsikring, inntil 5 millioner kroner ULYKKESSKADE Forsikringen dekker ombygning i bolig med inntil kroner hvis du, eller en i husstanden din, blir utsatt for en ulykkeskade som medfører varig bruk av rullestol. EGENANDELER Standard egenandel er kroner. Egenandel for enkeltgjenstander er kroner for gjenstander som er nyere enn to år, med unntak av mobiltelefon og briller. Ved tyveri av sykkel som er registrert i Falck Sykkelregister eller Smart Safety, er egenandelen kroner. Ved rettshjelp er egenandelen kroner, med tillegg av 20 prosent av det overskytende. Ved naturskade er egenandelen lovbestemt til kroner. Opparbeidet egenandelsfordel kan i mange tilfeller benyttes. NÅR SKADEN HAR SKJEDD Etter skade dekker forsikringen blant annet: Nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet når det er ubeboelig Opprydding på skadestedet Påfyll av pulverapparat Utgifter til utrykning etter utløst tyveri- eller brannvarsling (alarm) KONKURRANSEDYKTIG: LAV PRIS, HØY FORSIKRINGSSUM, INKLUDERT ANNEN PLUTSELIG OG UFORUTSETT SKADE.

22 22 Villa- og fritidsboligforsikring Du kan velge mellom to kvaliteter Best eller Basis. Uavhengig av hva du velger vil boligen din være fullverdiforsikret, og alle kostnader ved å sette den i samme stand som før en skade inntraff blir erstattet.

23 23 Hva dekker villa- og fritidsboligforsikring Enkelte vilkår er felles for Best og Basis. FELLES VILKÅR FOR BEST OG BASIS Uavhengig av om du velger Best eller Basis vil villaen eller fritidsboligen din være dekket ved brann, vann- og innbruddsskader, naturskader og annen plutselig og uforutsett skade. I tillegg dekkes: Hageanlegg, gjerde, flaggstang, parabolantenne, solcellepanel/-vindgenerator, vannbasseng Brannskade på fast trebrygge og utvendige rørledninger Rettslig erstatningsansvar som eier av den forsikrede eiendommen Yrkesskadeforsikring. Hvis sikrede i egenskap av privatperson er arbeidsgiver Rettshjelp som eier av den forsikrede eiendommen i egenskap av privatperson Etter en erstatningsmessig skade dekkes: Utgifter til riving, rydding, bortkjøring Tapt husleieinntekt, begrenset inntil 24 måneder Påløpne ekstrautgifter etter prisstigning Merutgifter på grunn av offentlig påbud Oppfylling av pulverapparat Utgifter til utrykning etter utløst innbrudds-/brannalarm Best det beste alternativet Velger du Villa Best eller Fritidsbolig Best vil du i tillegg være forsikret for: Skade som skyldes kjæledyr, insekter, sopp og råte Følgeskade som skyldes sviktende drenering Følgeskade ved vanninntrengning gjennom utette tak, vegger, grunnmur eller bunnsåle Følgeskade som skyldes sviktende fundamentering, setninger i grunnen, jordtrykk, frost, tele, materialfeil, konstruksjonsfeil, uriktig montasje Kunstnerisk utsmykning på bygningen Bygningsmessig forandring hvis sikrede havner i rullestol etter ulykkesskade inntil kroner Vilkårsgaranti Egenandel er fra kroner. For naturskade er egenandelen lovbestemt kroner Du kan opparbeide deg Egenandelsfordel. PRIS Uavhengig av om du velger Best eller Basis vil prisen bestemmes av blant annet villaens eller fritidsboligens størrelse, distrikt, bruksområde og sikkerhetsrabatter. For pris på forsikring av din villa- og fritidsbolig med tilhørende bygninger kan du ta direkte kontakt med Forsikringskontoret NSF. Innboforsikring Innboforsikring må etableres i tillegg til villa- og fritidsboligforsikring. Du kan ta kontakt med Forsikringskontoret NSF for informasjon.

24 24 Bilforsikring De fleste medlemmene våre har bil, og vet at det er dyrt å kjøpe bilforsikring. Konkurransedyktig pris er derfor et viktig kriterium for mange. NSFs bilforsikring har lave priser samtidig som betingelsene er gode. Hva prisen blir for din bil kan du undersøke ved å be om et pristilbud fra vårt forsikringskontor.

25 25 Du kan velge mellom flere typer forsikring. Som bileier er du lovpålagt å ha ansvarsforsikring. Utover dette kan du velge delkasko, Kasko Basis (med eller uten leiebil), eller Kasko Best. Bilens verdi, opptjent bonus og din økonomi er med på å bestemme hvilken forsikring du bør velge. Ansvarsforsikring Dekker skader du påfører andre i trafikken, og personskader på fører og passasjer. Dekningen er lovpålagt Delkasko Inkludert ansvarsforsikring Brann tyveri glass Redning veihjelp Løsøre/bagasje inntil kroner Fastmontert ekstrautstyr med inntil kroner NB! Skade på bilen ved kollisjon og velting erstattes ikke. Kasko Basis Erstatter skader som nevnt under delkasko, og i tillegg: Skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk og annen plutselig tilfeldig og uforutsett hendelse Fabrikkny bil hvis bilen er totalskadet og er inntil ett år gammel og har kjørt mindre enn km Kan inkludere leiebil inntil 14 dager Kasko Best Dette er en utvidelse av Kasko Basis. Dekker blant annet: Fastmontert ekstrautstyr inntil kroner Løsøre/bagasje inntil kroner Leiebil i hele reparasjonsperioden Leiebil inntil 31 dager ved tyveri av bilen Fabrikkny bil hvis bilen er totalskadet og inntil tre år gammel, og har kjørt mindre enn km Maskinskade. Skade på motor/gearkasse når bilen er inntil åtte år. På feriereise utenfor Norden dekkes leiebil i tidsrommet for den planlagte ferien, maks 30 dager Vilkårsgaranti Tilhenger og campingvogn Du kan velge mellom Kasko Basis, brann og tyveriforsikring. Motorsykkel og snøscooter Du kan velge mellom ansvarsforsikring, delkasko og Kasko Basis. Moped Du kan velge mellom ansvarsforsikring, Kasko Basis og brannforsikring. PRISER Prisen avhenger av hvilke forsikringstyper du velger. Bilmerke, tidligere opparbeidet bonus og bosted er andre faktorer som er avgjørende for prisen. Hvilken forsikring som passer deg best finner vi ut sammen når du kontakter oss. ET FORSIKRINGSTILBUD FRA FORSIKRINGSKONTORET NSF KAN GJØRE VALGET ENKELT.

26 26 Fritidsbåtforsikring Forsikringsdekning Det er ikke lovpålagt å ha ansvarsforsikring på fritidsbåt. Vær likevel oppmerksom på at konsekvensene kan bli store ved skade. Dessverre er det mange fritidsbåteiere som opplever at det skjer en ulykke når de er ute på båttur. Personskader er de alvorligste, men også materiellskader kan få store følger hvis forsikringene ikke er i orden. ANSVARSFORSIKRING Ansvarsforsikringen dekker erstatningskrav etter skade rettmessig eier eller fører av fritidsbåten har påført andre personer, og/eller eiendeler. Forsikringen dekker også fører og passasjerulykke, rettshjelp, transport av skadet båt og bergelønn. Ved kjøp av ansvarsforsikring kan du i tillegg kjøpe: BRANNFORSIKRING Forsikringen dekker skader som følge av brann. BÅTSKADEFORSIKRING Forsikringen dekker (tyveri-, hærverks- og kaskoskader) skade på skrog og eventuell motor som nevnt i forsikringsbeviset, samt personlig løsøre som befinner seg ombord med inntil kroner per skadetilfelle. BRANN- OG TYVERIFORSIKRING Forsikringen dekker skader som følge av brann og tyveri. PRIS Prisen bestemmes blant annet av båttype, verdi, størrelse på motor og hvilket dekningsomfang du velger. Det gis rabatt for ulike typer sikkerhetstiltak.

27 27 Verdigjenstand og andre forsikringer Verdigjenstandforsikring Dekker enkeltgjenstander med høy verdi og gjelder også utenfor hjemmet og på reise. Det kan være hensiktsmessig å kjøpe en egen forsikring på for eksempel golfutstyr, kamera, pels, bunad og lignende. Husdyr hund og katt Dekker utgifter til veterinær og gir erstatning hvis dyret dør. Forsikring for rasekatt, hund eller et annet husdyr, kjøper du enkelt og trygt via NSF. Husdyrene våre betyr mye for oss, og vi ønsker derfor å ta så godt vare på dem som mulig. En god forsikring hjelper deg økonomisk hvis dyret må behandles av veterinær, eller hvis det dør. Ved andre forsikringsbehov/pristilbud Ta kontakt med Forsikringskontoret NSF.

28 28 Ansvarsforsikring Forsikring for deg som driver med arbeidsoppgaver innenfor helse og velvære som akupunktur, massasje, soneterapi m.m. Gjelder også for deg som skal ut i et kort engasjement, inntil tre måneder innenfor Europa, uten offentlig støtte.

29 29 PASIENTSKADELOVEN Med få unntak omfatter pasientskadeloven nå alle sykepleiere som arbeider i privat og offentlig helsetjeneste. NSFs restansvarsforsikring er ment som et forsikringstilbud for en liten gruppe sykepleiere som ikke er omfattet av pasientskadeloven. NSFS ANSVARSFORSIKRINGEN OMFATTER Utøvelse av sykepleie Akupunktur Massasje Aromaterapi Soneterapi Manuellterapi Spalignende behandling som kropps- og ansiktspleie Skjønnhetsbehandling Ernæringsfysiologi Kostholdsveiledning Laserbehandling Kosmetisk behandling Naturmedisin PRIS Pris for 2011 er 204 kroner. FORSIKRINGSDEKNING Forsikringssum er 5 mill. kroner per skadetilfelle, samlet per år. SYKEPLEIE INNEN HELSE OG VELVÆRE Forsikringen dekker rettslige erstatningsansvar under utøvelse av sykepleie, inkludert arbeidsoppgaver i virksomheter innen helse og velvære innenfor Norden. Det er foreløpig usikkerhet om hva slags utøvelser NPE definerer under pasientskadeloven. ENGASJEMENT I EUROPA Forsikringen dekker sykepleiere som skal i kortere engasjementstillinger i Europa, og er begrenset til tre måneders varighet. Ved engasjementer i Frankrike og Irland underrettes selskapet på forhånd. AKUTT HJELP PÅ REISE Forsikringen dekker også situasjoner hvor sykepleiergjerningen utføres tilfeldig i forbindelse med akutt situasjon/øyeblikkelig hjelp gjelder i hele verden. EGENANDEL Egenandel er kroner per skadetilfelle. FORSIKRINGEN DEKKER IKKE Rettslig erstatningsansvar under utøvelse av produksjon/testing av farmasøytisk medisin, homeopatisk medisin, og veterinærmedisin Ansvar som faller inn under virksomhetsområdet til pasientskadeloven ANSVARSFORSIKRING INKLUDERT I REISEFORSIKRINGEN NSFs reiseforsikring omfatter ansvarsforsikring for sykepleierstudenter som yter helsehjelp når de er i praksis i utlandet, og sykepleiere (på feriereiser) som yter helsehjelp i nødssituasjoner i utlandet.

30 30 Forsikring studenter Forsikringsbehovet for førstegangsstudenter er ofte ikke så stort. Det er likevel noen forsikringer som er viktige å ha. Innboforsikring er én av dem. Som studentmedlem i NSF er innboforsikring inkludert i medlemskapet uten at du betaler ekstra for det.

31 31 Innboforsikring Innboforsikring er inkludert i medlemskapet. Forsikringsvilkårene er de samme som for innboforsikringen for de ordinære medlemmene. Som ferdig utdannet sykepleier og medlem i NSF, kan du fremdeles beholde innboforsikringen, men til en rimelig pris 1176 kroner per år. Ved overgang fra studentmedlemskap til nyutdannet medlem, vil du motta faktura for forsikringen. Betaler du, blir du med videre i ordningen, betaler du ikke, stoppes forsikringen uten at du behøver å foreta deg noe. Livsforsikringer Som ung og nyutdannet får du lite fra det offentlige hvis du skulle bli syk. Livsforsikringspakken for studenter og Utvidet Livsforsikring er gode og rimelige forsikringer som er verdt å kjøpe. LIVSFORSIKRINGSPAKKE FOR STUDENTER Denne forsikringen vil forsikre deg slik: kroner ved dødsfall* Inntil kroner ved arbeidsuførhet er maks utbetaling, og utgjør 80 prosent av forsikringssummen ved død* Ulykkesforsikret ved medisinsk invaliditet med inntil 1 mill. kroner (gjelder hele familien) *Se side 5 og 6 for mer informasjon om dekningene. Denne forsikringspakken er et frivillig tilbud, og du må derfor levere tilfredsstillende helseerklæring for å bli med i den. Pris for studenter er 768 kroner. Utvidet livsforsikring Har du mye lån eller en familie å forsørge? Da kan du ha behov for større forsikringssummer enn det du får gjennom Forsikringspakken. Et alternativ kan være å utvide forsikringsdekningene for dødsfalls- og/eller uførekapitalforsikringen med 11G ( kroner) eller 22G ( kroner). Forsikringene kan kjøpes både for deg og eventuelt ektefelle/registrert partner eller samboer. Nevnte priseksempel er oppgitt for forsikringssum 11G. Ved valg av forsikringssum 22G dobles prisene: Dødsfallsforsikring* Forsikringen gir en engangsutbetaling til dine etterlatte hvis du skulle falle fra. Medlem Ektefelle/samboer år: kr år: kr 618 *Se side 9 og 10 for mer informasjon om dekningene. Uførekapitalforsikring* Retten til uførekapitalerstatning inntrer når medlemmet i forsikringstiden er blitt minst 50 prosent arbeidsufør og denne arbeidsuførheten har vart i to år sammenhengende. Det er en forutsetning at arbeidsuførheten godkjennes å være minst 50 prosent varig, og at den sammenhengende arbeidsuførheten (minst 50 prosent) er inntruffet før utgangen av det kalenderår medlemmet fyller 60 år. Medlem Ektefelle/samboer år: kr år: kr 857 *Se side 9 og 10 for mer informasjon om dekningene. Reiseforsikring Foruten at reiseforsikringen har samme vilkår som de ordinære medlemmene, inneholder den ansvarsforsikring som dekker sykepleierstudenter når de er i praksis i utlandet. Andre forsikringer Du kan kjøpe alle øvrige forsikringer til samme priser og forsikringsvilkår, som ordinære medlemmer.

32 32 Banktjenester DnB NOR-konsernet er samarbeidspartner med NSF. Dette gir deg som er medlem i NSF mange økonomiske fordeler, enten det gjelder lån, sparing, rådgiving eller dagligbank.

33 33 BANKTJENESTER I DnB NOR I Norges største finanskonsern, DnB NOR, får du dekket alle dine økonomiske behov. Postbanken har vært en del av DnB NOR-konsernet siden I 2011 går bankene sammen for å gi deg som kunde et enda bedre tilbud. Informasjon om samordningen finner du på foreningens nettfilial. GUNSTIGE LÅNEBETINGELSER Spesielt gunstig rente på lån til selveiende bolig, fritidsbolig, innskuddsleilighet, hytte/fritidsbolig og utleiebolig Rammelån BLU Boliglån Ung, med finansiering inntil 90 prosent av boligens kjøpesum. Se side 34 Fritak for etableringsgebyr og 500 kroner i depotgebyr Fastrentelån med rabatt på gebyr Forbrukslån med rabatt på rente og etableringsgebyr Billån med gunstig rente. Inntil 100 prosent finansiering til samme rente og rabatt på etableringsgebyr Personlig økonomisk rådgivning Det er kundekonseptene som er inngangen til fordelene GEBYRFRI HVERDAG Det koster ingenting å bli programkunde. Du betaler bare 250 kroner i året for Visa-kortet, og får et komplett banktilbud og en gebyrfri hverdag. Du betaler 0 kroner For bruk av Visa-kort ved varekjøp i Norge og utland For uttak med Visa-kort i våre minibanker* I årspris for MasterCard. Betaler du 50 prosent eller mer av reise- og transportkostnadene med kortet, er reise- og avbestillingsforsikring inkludert For varekjøp ved bruk av MasterCard For innenlandsbetaling i nettbank og mobilbank For overføring mellom egne kontoer i nettbank og mobilbank For nedlastning av Norman Antivirus *DnB NOR, Postbanken og Nordlandsbanken MOBILTJENESTER OG SMS Med Mobilbank har du banken i lomma, og kan utføre de vanligste banktjenestene, enten du er i Norge eller i utlandet. Du kan sjekke saldo, motta meldinger om bevegelser på konto, overføre mellom egne kontoer og betale til venner og familie som har konto i DnB NOR. Last ned våre nye Apps enkelt og greit! RÅDGIVING KUNDESERVICE Vi er tilgjengelig for råd på telefon alle dager, også søndager. Du kan også henvende deg til ditt nærmeste bankkontor i kontortiden. Vis til NSF-avtalen.

34 34 STUDENTMEDLEMMER Er du studentmedlem i NSF er kundeprogrammet Student løsningen for deg. Dine fordeler: Årsprisen er 0,- kroner Gebyrfrie SMS- tjenester Nyhet! Gebyrfrie varekjøp i Norge og i utlandet Gebyrfrie uttak i alle minibanker i Norge og utlandet Nyhet! Gebyrfri regningsbetaling innenlands i Nettbank og TeleGiro/AvtaleGiro, og Kontofon Student Visa-kort uten årsgebyr de tre første årene. Student MasterCard uten årsgebyr de tre første årene. Reise- og avbestillingsforsikring når du betaler 50 prosent eller mer av reisekostnadene med ett av DnB NOR kortene Student Brukskonto Student Regningskonto (valgfri) Student Sparekonto (valgfri) Hjelp med nødkontanter hvis du mister eller blir frastjålet billett og kort på reise 24 timers sperretjeneste Nettbank og kontofon Lånetilbud i Studentprogrammet Billån Ung Forskudd på studielån Etableringslån for unge voksne Depositumslån Gunstige betingelser på bolig og billån NYHET! BLU BOLIGLÅN UNG Er du under 34 år og velger å samle hele bankengasjementet ditt hos oss, kan vi tilby deg en av markedets beste renter på boliglån. Du kan låne inntil 90 prosent av boligens verdi. Lånet kan refinansiere så mange ganger du vil inntil fylte 34 år Hvis dere er to er det alderen til den yngste som gjelder Fordeler også etter 34 år Så lenge du ikke refinansierer lånet ditt beholder du fordelene og den gode renten etter 34 år. Den dagen du refinansierer lånet går imidlertid BLU over til vanlig boliglån med de betingelsene det lånet har. Andre tilbud i Studentprogrammet Som programkunde i DnB NOR får du også tilbud om reiser og hotellopphold, invitasjoner til arrangementer, og tilbud til teater, konserter og idrettsarrangementer. Gjennom DnB NOR Eiendom får du rabatter ved salg av bolig. For mer informasjon om kundeprogrammet Student, ring Nordlandsbanken NSF-avtalen er ment å gi deg både gunstige og tilgjengelige banktjenester i DnB NOR-konsernet. Derfor kan medlemmer bosatt i Nordland benytte Nordlandsbanken for å oppnå tilsvarende medlemsfordeler som i DnB NOR. Du finner en samlet oversikt over dine medlemsfordeler i DnB NOR og Nordlandsbanken på

35 35 NSF Unique spare- og kredittkonto TOPP BETINGELSER ENTEN DU SPARER ELLER LÅNER Som medlem i NSF har du tilgang til en av markedets beste kontoordninger. NSF Unique kan brukes både som spare- og kredittkonto. Står kontoen i pluss beregnes innskuddsrente, står den i minus beregnes kredittrente. Innskuddsrenten gjelder fra første krone, og det er ingen begrensninger i antall uttak. Innskudd i DnB NOR er sikret gjennom Bankenes sikringsfond med inntil 2 mill. kroner per kunde per bank. Benytter du deg av kredittreserven på inntil kroner, betaler du vesentlig lavere rente enn det som er vanlig for denne type kort. GEBYRFRIE VAREKJØP Alle varekjøp med Unique-kortet er gebyrfrie, både i Norge og i utlandet. GEBYRFRI NETTBANK NETTKONTO I nettbanken kan du se alle bevegelser på Unique-kontoen, overføre penger mellom egne kontoer, og betale regninger. Alle tjenester er gebyrfrie og det er ingen tilknytningsavgift. SMS-VARSEL Hvis du ønsker det, kan du motta en tekstmelding hver gang du bruker Uniquekortet. Dette gir deg oversikt over kortbruken, og er en ekstra sikkerhet for at ingen misbruker kortet ditt. SMS-varsel kan bestilles på FRI ÅRSAVGIFT FØRSTE ÅR Du kan prøve NSF Unique i ett år uten å betale årsavgift på 250 kroner. For mer informasjon og søknadsskjema, se eller ring kundeservice

36 Andre medlemsfordeler DE FLESTE MEDLEMMENE ER NÅ KLAR OVER AT NSF HAR GODE MEDLEMSFORSIKRINGER, MEN NSF HAR OGSÅ FORHANDLET FREM ANDRE GODE AVTALER DET KAN VÆRE ØKONOMISK LURT Å SETTE SEG INN I. Avis Bilutleie Reduserte priser på bilutleie Avtalen gir 30 % rabatt på de til en hver tid gjeldene priser i Norge. Rabattene får du på en enkel måte: Ring Booking og oppgi avtalenummer du finner de opplysningene du trenger på nettsidene våre. Ved reise i Europa og USA må det gjøres en forhåndsbestilling fra Norge. Esso Rabatt på bensin Medlemmer som kjøper bensin hos ESSO får 40 øre rabatt på pumpepris. Kortet er gratis og fritt for gebyrer. Det er den annonserte prisen på hver enkelt Esso-stasjon som er utgangspunktet for rabatten. Det er derfor enkelt å se hvilken pris du må betale. Eventuelle kampanjerabatter kommer ikke i tillegg. Telenor Lavere telefonregninger Medlemmer som er, eller ønsker å bli Telenorkunde, kan få lavere priser på en rekke privattjenester. Rabattene vil vises på neste faktura i en egen rabattkolonne. Hotellavtaler Medlemmer som velger å bo på hoteller som NSF har gjort avtale med får medlemsfordeler. Her er en oversikt over hvem vi har avtale med: Rica Hotels Britannia Hotel i Trondheim Choice Hotels i Scandinavia (CHS) (Comfort Hotel, Clarion Collection, Quality Hotel, Quality Resort og Clarion Hotel) Thon Hotels Radisson Blu Hotel (Plaza Hotel, Oslo Scandinavia Hotel, Park Inn, Oslo Airport Hotel Gardermoen, Tromsø, Norge Bergen, Royal Garden Trondheim) Under fanen Medlemsfordeler på nettsidene våre finner du mer utfyllende informasjon. LOS Billigere strøm For et fast månedsbeløp på bare 19 kroner kan medlemmer kjøpe strøm til innkjøpspris. Medlemmer betaler nøyaktig samme pris som strømleverandøren LOS betaler når de kjøper den på den nordiske kraftbørsen NordPool. Den eneste forutsetningen er du er ekunde og samtidig oppretter AvtaleGiro.

37 NSFs medlemsforsikringer PÅMELDING TIL NSFS MEDLEMSFORSIKRINGER Jeg ønsker å delta i innboforsikringen med virkning fra...år 2011 Jeg ønsker å delta i reiseforsikring én person med virkning fra...år 2011 Jeg ønsker å delta i reiseforsikring familie med virkning fra...år 2011 Jeg ønsker å delta i ansvarsforsikringen med virkning fra...år 2011 Jeg ønsker å få tilsend... (antall) påmeldingsskjema for NSFs barneforsikring. KONTAKT Jeg ønsker å bli kontaktet av Forsikringskontoret NSF for innmelding i Livsforsikringspakken (Foreningsgruppeliv Obligatorisk) og/eller Utvidet livsforsikring (Foreningsgruppeliv Tilleggsforsikring). Jeg ønsker å bli kontaktet vedrørende medlemsforsikringer (bil, villa, båt etc.) i DnB NOR Skadeforsikring. Hvis du ikke ønsker å bli kontaktet, kan du ringe Forsikringskontoret NSF på telefon NB! Det er viktig at du oppgir både ditt telefonnummer og din e-postadresse. Navn... Adresse... Postnr..... Sted... E-postadresse... Tlf. hjem.. Tlf. jobb Tlf. mobil... Medlemsnr.... Dato.. Underskrift medlem i NSF... Jeg er studentmedlem. (For studentmedlemmer er innboforsikring inkludert i kontingenten.)

NETFs forsikringer 2008

NETFs forsikringer 2008 NETFs forsikringer 2008 Livsforsikring - uføredekning - ulykkesforsikring Innhold Obligatoriske forsikringer 2 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring

Detaljer

LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8

LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8 1 INNHOLD LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8 SKADEFORSIKRINGER Skadeforsikringer... Side 10 Reiseforsikring... Side 12 Innboforsikring...

Detaljer

På Forsikringskontoret. Nye forsikringssider svarer deg. Nyheter. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres.

På Forsikringskontoret. Nye forsikringssider svarer deg. Nyheter. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres. Forsikringer 2009 Nye forsikringssider Forsikringskontoret svarer deg Vi har utviklet en helt ny nettside med forsikringsinformasjon til medlemmene. Du finner også en oversikt over dine forsikringer her.

Detaljer

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 1 Forsikring for pensjonistmedlemmer Som pensjonist kan du fortsatt beholde mange av NFFs medlemsforsikringer. På innbo og reiseforsikring er det ingen øvre aldersgrense,

Detaljer

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha:

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: Reiseforsikring Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: - Ferie og fritids reiseforsikring - Med og uten ulykke - Tjeneste reiseforsikring - Med og uten ulykke Hva er dekket av ReiseEKSTRA Bedrift? o o o o

Detaljer

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. get og forenklet til appliseringer der det kreves et. f.eks: broderinger

Detaljer

Er du usikker på ditt forsikringsbehov?

Er du usikker på ditt forsikringsbehov? Forsikringer 2012 1 Er du usikker på ditt forsikringsbehov? På forsikringskontoret får du råd om hva slags løsning som passer best Her finner du alt om forsikring for deg. Vårt forsikringstilbud dekker

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer.

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Forsikringer 2008 1 leder Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Resultatet ble bedre og rimeligere forsikringer. I sommer sjekket vi markedet

Detaljer

MEDLEMSBROSJYRE NSF 2009. Forsikring og banktilbud

MEDLEMSBROSJYRE NSF 2009. Forsikring og banktilbud MEDLEMSBROSJYRE NSF 2009 Forsikring og banktilbud Norsk Sykepleierforbund Tollbugata 22 Postboks 456 Sentrum, 0104 Oslo Telefon: 22 04 33 04 www.sykepleierforbundet.no Forsikringskontoret NSF Tollbugata

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2012 1 Norsk Ergoterapeutforbund utvikler faget og tar vare på deg som arbeidstaker. Gjennom ditt arbeid som ergoterapeut bidrar du til å gjøre hverdagslivet mulig for mange

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk

Detaljer

NETFs forsikringer 2010

NETFs forsikringer 2010 NETFs forsikringer 2010 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller nå ni ulike forsikringer. I tillegg har vi egne studentforsikringer.

Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller nå ni ulike forsikringer. I tillegg har vi egne studentforsikringer. Medlemsforsikringer 2016 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor har over lengre tid tilbudt medlemmene forsikringer. Akademikerforbundet har som mål å gjøre et bredt tilbud tilgjengelig

Detaljer

> MEDLEMSFORDELER AKADEMIKERNE VÅRE BESTE BETINGELSER PÅ DAGLIGBANK, LÅN, SPARING OG FORSIKRING ÅRSKATALOGEN 2011

> MEDLEMSFORDELER AKADEMIKERNE VÅRE BESTE BETINGELSER PÅ DAGLIGBANK, LÅN, SPARING OG FORSIKRING ÅRSKATALOGEN 2011 > MEDLEMSFORDELER AKADEMIKERNE VÅRE BESTE BETINGELSER PÅ DAGLIGBANK, LÅN, SPARING OG FORSIKRING ÅRSKATALOGEN 2011 Våre beste kunder skal få de beste betingelsene Jeg er svært glad for at foreningen din

Detaljer

Medlems- fordeler 2016

Medlems- fordeler 2016 Medlems- fordeler 2016 Visste du at du kan finansiere medlemskontingenten med det du sparer på YS-forsikringene, YS-rabattene og de ekstra gode rentene hos banken? Nytt produkt: YS Hytteinnbo Økte forsikringssummer

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

LOfavør-forsikringene

LOfavør-forsikringene LOfavør-forsikringene LOfavør Konseptet Gunstige forsikringsordninger for medlemmene Skadebehandling på telefon - egen skadetelefon 02300 Gunstige bankbetingelser Medlems- og fordelskort Kredittkort Forsikringsordningene

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Andre kollektive medlemsforsikringer Ledernes forsikringskontor Private skadeforsikringer i Tryg Nyheter:

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2016

Forskerforbundets forsikringer 2016 Forskerforbundets forsikringer 2016 Forskerforbundets forsikringskontor Visste du at du får gratis rådgivning vedrørende de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet

Detaljer

NSFs Medlemsbrosjyre 2012

NSFs Medlemsbrosjyre 2012 Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort NSFs Medlemsbrosjyre 2012 Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Forsikring

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2013 1 Snakk med Forsikringskontoret! Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2011

Ledernes forsikringstilbud 2011 Ledernes forsikringstilbud 2011 Forsikringstilbudet 2011 Nye forsikringsleverandører Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2011 1 Nye tilbud og bedre priser Vi var på anbud med medlemsforsikringene i fjor. Mange forsikringsselskaper syntes Lederne var en spennende gruppe å tilby sine tjenester

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor OBLIGATORISK

Detaljer

Medlemsforsikringer 2009

Medlemsforsikringer 2009 Medlemsforsikringer 2009 1 Egne medlemsforsikringer For første gang har UHF etablert sine egne uavhengige medlemsforsikringer. Gjennom en stor anbudsrunde sist vinter fikk vi mange tilbud fra både norske

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2012 1 Gode forsikringer til fornuftige priser Medlemsforsikringene våre hadde et godt år i 2011 om vi ser bort fra reiseforsikringen. Mange skader og særlig et par storskader

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Medlemsforsikringer 2013

Medlemsforsikringer 2013 Medlemsforsikringer 2013 SIDE 2 LEDER Kjære medlem Bedre forsikringer og nytt tilbud Norsk Radiografforbund har vært på anbudsrunde med alle våre medlemsforsikringer i løpet av 2012, med det resultat at

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2016 1 Hva er viktig i livet ditt? Hva er viktig i livet ditt og hva vil skje hvis sykdom eller skade forhindrer deg i å leve dette livet? Disse spørsmålene stiller vi ergoterapeuter

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

La noen du stoler på forsikre deg

La noen du stoler på forsikre deg La noen du stoler på forsikre deg Hva? Hvorfor? For hvem? Boligbyggelagenes Forsikring er: Forsikring skal gi deg trygghet for det som plutselig kan skje. Da er det viktig at du kan stole på forsikringsselskapet

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Medlemsforsikringer 2014

Medlemsforsikringer 2014 Medlemsforsikringer 2014 SIDE 2 LEDER Kjære medlem I 2014 er det tre år siden forbundet etablerte eget forsikringskontor. Dette har vært et godt tilbud til våre medlemmer. Antall henvendelser om medlemsforsikringene

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring Følgende er endret i Utdanningsforbundets livsforsikring i 2013: Samboer trenger ikke lenger å begunstige medlemmet,

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015

Medlemsforsikringer 2015 Medlemsforsikringer 2015 SIDE 2 LEDER Gratis hjelp! Som forbundsleder er jeg glad for å kunne yte våre medlemmer god service på områder der vi som forbund har inngått avtaler om medlemsfordeler. Utviklingen

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

NKF Romerike 2014. Medlemsfordeler i KLP v/seniorrådgiver Stein Klokkeråsen

NKF Romerike 2014. Medlemsfordeler i KLP v/seniorrådgiver Stein Klokkeråsen NKF Romerike 2014 Medlemsfordeler i KLP v/seniorrådgiver Stein Klokkeråsen Ansatte i kommunesektoren får som fortjent! Ansatte i offentlig sektor er statistisk en bedre risiko Dette skal dere få en (pris)fordel

Detaljer

Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS NOBOTY00162. ACE European Group. 2. Alternativt til familie gjelder forsikringen for

Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS NOBOTY00162. ACE European Group. 2. Alternativt til familie gjelder forsikringen for Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis nr: NOBOTY00162 Forsikringsperiode: 01.06.2016-31.05.2017 Forsikringsselskap: ACE European Group Hovedforfall: 01.06 Forsikringstaker: ya Bank Forsikringsvilkår:

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2012

Ledernes forsikringstilbud 2012 Ledernes forsikringstilbud 2012 Personforsikringer - obligatoriske - frivillige Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Forsikringstilbudet 2012 Forsikringer

Detaljer

Frittstående organisasjoner 2007

Frittstående organisasjoner 2007 Den Norske Jordmorforening (DNJ) Den Norske Diakonforbund Norsk Flygelederforening Norges Farmaceutiske Forening (NFF) norske Arkitekters Landsforening (NAL) universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund

Detaljer

NFFs forsikringer 2009

NFFs forsikringer 2009 NFFs forsikringer 2009 Bedre og billigere Livsforsikring Uføreforsikring Ulykkesforsikring Den obligatoriske forsikringen er alle medlemmene med på, dersom de ikke har reservert seg. Forsikringen består

Detaljer

FORSIKRINGSTILBUD Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund. pf.no/forsikring

FORSIKRINGSTILBUD Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund. pf.no/forsikring FORSIKRINGSTILBUD 2016 Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund pf.no/forsikring 2 3 Pensjonistforsikring til svært rimelig PF Forsikring-pris! Mange pensjonerte medlemmer har klaget over

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

NFFs forsikringer 2010

NFFs forsikringer 2010 NFFs forsikringer 2010 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 3 Barneforsikring 5 Innboforsikring 6 Reiseforsikring 6 Studentforsikringer 6 Private skadeforsikringer

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Medlemsforsikringer 2016

Medlemsforsikringer 2016 Medlemsforsikringer 2016 SIDE 2 LEDER Kjære medlem! I forbindelse med store begivenheter i livet endrer forsikringsbehovet seg. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboer, inngår ekteskap,

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere på Helse Stavanger HF (Illustrasjonsfoto: Colorbox.com) Dette heftet er ment å gi en oversikt over de personalforsikringer som Helse Stavanger

Detaljer

Medlemsforsikringer 2012

Medlemsforsikringer 2012 Medlemsforsikringer 2012 SIDE 2 LEDER Kjære medlem Nytt og bedre forsikringstilbud i 2012 for medlemmene i NRF! Norsk Radiografforbunds forsikringskontor ble etablert i fjor, og vi arbeider kontinuerlig

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

DNMF Partnerservice - medlemsforsikringer til DNMFs medlemmer

DNMF Partnerservice - medlemsforsikringer til DNMFs medlemmer Forsikringer i Tryg DNMF Partnerservice - medlemsforsikringer til DNMFs medlemmer Det er gledelig å se at stadig flere av medlemmene velger å samle sine forsikringer i vår medlemsavtale med Tryg. Med DNMF

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

FORSIKRINGSTILBUD Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund. pf.no/forsikring

FORSIKRINGSTILBUD Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund. pf.no/forsikring FORSIKRINGSTILBUD 2016 Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund pf.no/forsikring 2 Pensjonistforsikring til svært rimelig PF Forsikring-pris! Mange pensjonerte medlemmer har klaget over

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer 2017

Ledernes medlemsforsikringer 2017 Ledernes medlemsforsikringer 2017 Personforsikringer Obligatoriske og frivillige Ledernepakken nå inkludert Kritisk sykdomsforsikring! Andre kollektive medlemsforsikringer Frivillige, kollektive forsikringer

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 Endringer i forsikringspakka fra 1.1.2011 Prisen på kollektiv hjem øker med kr 1 pr. måned Reiseforsikringen: Prisen øker med kr 1 pr. måned Grunnforsikringen:

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2018

Forskerforbundets forsikringer 2018 Forskerforbundets forsikringer 2018 2 Forskerforbundets forsikringskontor Som medlem i Forskerforbundet har du et eget forsikringskontor som du kan henvende deg til med dine forsikringsspørsmål. Vi hjelper

Detaljer

Personal forsikringer for Vikna kommune

Personal forsikringer for Vikna kommune Personal forsikringer for Vikna kommune Innhold Om denne brosjyren 3 Gruppelivsforsikring 6 Ulykkes-/Yrkesskadeforsikring 8 Ulykkesforsikring fritid 11 De nisjoner 13 Når skade inntre er 14 Innholdet i

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

MEDLEMS- FORSIKRINGER

MEDLEMS- FORSIKRINGER MEDLEMS- FORSIKRINGER 2017 og 2018 1 Flere kollektive medlemsforsikringer Bibliotekarforbundet har etablert BF Forsikring. Hensikten er at medlemmene skal få gode forsikringer til konkurransedyktige priser.

Detaljer

Ta en prat om helseforsikringen!

Ta en prat om helseforsikringen! Ledernes medlemsforsikringer 2015 Ta en prat om helseforsikringen! I år innfører vi en helt ny forsikring for våre medlemmer: Helseforsikring. Dette er en forsikring som flere enn 400 000 mennesker i Norge

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2017

Forskerforbundets forsikringer 2017 Forskerforbundets forsikringer 2017 2 Forskerforbundets forsikringskontor Visste du at du får gratis rådgivning vedrørende de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2015 Avløser vilkår av 1.1.2014 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

NFFs forsikringer 2011

NFFs forsikringer 2011 NFFs forsikringer 2011 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer Livs-, uføre-, ulykkes-, kritisk sykdomog ID-tyveriforsikringer 4 Frivillige forsikringer Livs- og uføreforsikring 6 Barneforsikring

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen Kjære YS-Medlem 85 000 medlemmer tar ikke feil! Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015 1

Medlemsforsikringer 2015 1 Medlemsforsikringer 2015 1 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike

Detaljer

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Til deg som er ansatt ved Modum Bad Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene Modum Bad har tegnet for deg som ansatt. Flere av

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Classic American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Kjære medlem! SIDE 2 LEDER GODT Å VITE GODT Å VITE KOLLEKTIVE MEDLEMSFORSIKRINGER!

Kjære medlem! SIDE 2 LEDER GODT Å VITE GODT Å VITE KOLLEKTIVE MEDLEMSFORSIKRINGER! MEDLEMSFORSIKRINGER 2017 SIDE 2 LEDER Kjære medlem! Det er høst ute og året 2016 går mot slutten. 2017 ligger ubrukt foran oss og det er på tide å gjøre opp status på sine forsikringer. Dersom du ikke

Detaljer

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for innehaver av Storebrand Kredittkort Forsikringsbevis nr.: 2351643 Storebrand Kredittkort Gjelder f.o.m.: Gjelder

Detaljer

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning.

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning. Reisegods - oppbevaring og tilsyn 1. Reisegods som ikke er innelåst, skal ikke forlates uten tilsyn. Sikrede skal ta vare på sine eiendeler på en slik måte at de ikke stjeles, går tapt eller skades. Denne

Detaljer

Kjære medlem. Nyheter 2011. De største nyhetene for i år er:

Kjære medlem. Nyheter 2011. De største nyhetene for i år er: Forsikringer 2011 1 Kjære medlem. Forskerforbundet har gjennom mange år hatt en svært god medlemsvekst. Årsakene til dette er helt sikkert mange, men at vi tilbyr våre medlemmer gode medlemsforsikringer

Detaljer

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester ADVOKAT- BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. rettsområder du støter på som privatperson.

Detaljer

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS Personalforsikring - informasjon til ansatte i Fundamentering AS Dette er et sammendrag av det Personalforsikringen omfatter. En skade vil erstattes i henhold til forsikringsavtalen. Ring oss på telefon

Detaljer