LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8"

Transkript

1 1

2 INNHOLD LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8 SKADEFORSIKRINGER Skadeforsikringer... Side 10 Reiseforsikring... Side 12 Innboforsikring... Side 14 Villaforsikring... Side 16 Fritidsboligforsikring... Side 16 Bilforsikring... Side 18 Fritidsbåtforsikring... Side 20 Husdyr og andre forsikringer... Side 21 Ansvarsforsikring... Side 22 Forsikring Studenter... Side 24 BANKTJENESTER Banktjenester i DnB NOR... Side 26 Banktjenester i Postbanken... Side 28 NSF Unique spare- og kredittkonto... Side 28 NSFs MEDLEMSFORSIKRINGER Påmeldingsskjema forsikringer... Side 29 2

3 LIVSFORSIKRINGSPAKKE NSF har satt sammen en livsforsikringspakke (Foreningsgruppeliv Obligatorisk) som er spesielt tilrettelagt for medlemmer i Norsk Sykepleierforbund. Livsforsikringspakken består av følgende dekninger: Dødsfallforsikring for medlem Uførekapitalforsikring for medlem Ulykkesforsikring for hele familien Dessverre er det ofte slik at vi ikke ser verdien av en forsikring før behovet har oppstått. Livsforsikringspakken er et trygt og godt forsikringsprodukt til lav pris, og NSF har gjort innmeldingen enkel. Du blir med i ordningen allerede fra innmeldingstidspunktet uten å levere helseerklæring. Betalingen skjer sammen med kontingenten. Bestemmer du deg for ikke å fortsette i ordningen, så vær oppmerksom på at du må levere helseerklæring hvis du vil melde deg inn igjen på et senere tidspunkt. Livsforsikringspakken må kjøpes som en hel pakke, og det er ikke mulig å plukke ut enkeltdekninger. Pris Pris per måned er 128 kroner. Det er bare denne forsikringen som betales sammen med kontingenten. 3

4 Dødsfallforsikring Forsikringssum, kroner, utbetales ved medlemmets død. Utbetalingen skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende forsikringsvilkår. Hvis medlemmet har mottatt utbetaling fra uførekapitalforsikringen reduseres imidlertid forsikringssummen med tilsvarende beløp. Forsikringssummen øker deretter for hvert påfølgende år, i henhold til forsikringsvilkårene. Forsikringen opphører senest ved utgangen av det året medlemmet fyller 67 år. Utbetaling til etterlatte Selv om forsikringssummen i utgangspunktet utbetales til etterlatte etter en bestemt rekkefølge, har du likevel mulighet til å gjøre endringer. Du må da fylle ut et skjema (begunstigelse) som du kan få ved å henvende deg til Forsikringskontoret NSF, eller gå inn på nettsidene Utbetalingsrekkefølgen er slik: 1. Navngitt begunstigelse 2. Ektefelle/registrert partner/samboer* (Fraskilt eller lovformelig separert ektefelle har ikke rett til forsikringssummen.) 3. Livsarvinger 4. Testamentarvinger Forsikringssum og hvem som er arving må være oppnevnt i testamente 5. Arvinger etter loven *For definisjon av ektefelle/registrert partner og samboer, se forsikringsvilkårene, eller ta kontakt med Forsikringskontoret NSF. Uførekapitalforsikring Forsikringssummen utgjør i utgangspunktet 80 prosent av dødsfallforsikringen, maksimalt beløp til utbetaling blir da kroner. Etter at medlemmet har fylt 25 år vil forsikringssummen bli redusert med 2 prosent hvert år. Forsikringsvilkårene inneholder regler om beregning av forsikringssum. Retten til uførekapitalerstatning inntrer når medlemmet i forsikringstiden er blitt minst 50 prosent arbeidsufør, og denne arbeidsuførheten har vart i to år sammenhengende. Det er en forutsetning at arbeiduførheten godkjennes å være minst 50 prosent varig, og at den sammenhengende arbeidsuførheten (minst 50 prosent) er inntruffet før utgangen av det kalenderår medlemmet fyller 60 år. Hvis uførekapitalforsikringen blir utbetalt opprettes en fullt betalt dødsfallforsikring som varer ut året medlemmet fyller 67 år. Det må ikke betales premie. BEGRENSNING Siden medlemmet ikke må levere helseerklæring ved innmelding i forsikringspakken, vil det ikke bli utbetalt erstatning hvis arbeidsuførheten skjer i løpet av to år etter innmeldingstidspunktet, og den skyldes sykdom eller lyte som medlemmet hadde på innmeldingstidspunktet. Tidligere endringer av forsikringssummen I løpet av årene har forsikringssummen ved død blitt endret. Beregningsgrunnlaget for uførekapitalerstatning er derfor forskjellig, avhengig av når arbeidsuførheten inntraff. Beregningsgrunnlag: : kr : kr Etter : kr Eksempler: Utbetaling forsikringssum kroner: 30 år: kr år: kr år: kr Utbetaling forsikringssum kroner: 30 år: kr år: kr år: kr Ved forsikringstilfelle Ta kontakt med Forsikringskontoret NSF. 4

5 Familieulykkesforsikring Hele familien er dekket ved ulykkestilfeller som gir varig medisinsk invaliditet. Hvis du ved en ulykke skulle få et varig funksjonstap (for eksempel synstap, amputasjon e.l.) defineres dette som en medisinsk invaliditet. Det tas her ikke hensyn til om du er i stand til å forsørge deg selv gjennom inntektsbringende arbeid. Ménerstatning blir gitt for redusert «livskvalitet», ikke for «økonomisk tap». Behandlingsutgifter Forsikringen dekker behandlingsutgifter etter ulykkesskade som ikke dekkes fra annet hold, med inntil 5 prosent av forsikringssummen for invaliditet gjelder utgifter til eksempelvis tannlege, lege eller fysioterapeut. Utgiftene må ha oppstått innen to år fra skadedagen. Opphold eller behandling i private sykehus eller hos privatpraktiserende leger uten driftstilskudd, dekkes ikke. Forsikringssummen avhenger av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet. Det er derfor ikke nødvendig å melde fra om endringer i familiens størrelse. Egenandelen for behandlingsutgifter er 500 kroner. Barn er dekket av den offentlige tannhelsetjeneste til og med fylte 18 år. Forsikringsdekning Blir et familiemedlem 100 prosent medisinsk invalid utbetales hele forsikringssummen. Ved lavere invaliditetsgrad utbetales tilsvarende lavere erstatningssum. Ved medisinsk invaliditet under 15 prosent utbetales det ingen invaliditetserstatning. For barn gjelder ikke en slik begrensning. Forsikringssted Forsikringen gjelder i hele verden, men ikke ved sammenhengende opphold utenfor Norden i mer enn 12 måneder. Begrensningen gjelder ikke medlemmer av norsk folketrygd, eller for personer som omfattes av norsk lov om yrkesskadeforsikring ved opphold utenfor Norden. Forsikringssummene ved 100 prosent medisinsk invaliditet: Enslig medlem kr Medlem kr Ektefelle/reg. partner/samboer kr Medlem kr Ektefelle/reg. partner/samboer kr Barn* kr Medlem kr Barn* kr * Forsikringen omfatter barn med samme adresse som medlemmet i folkeregisteret, ut det kalenderår de fyller 20. Ved flere barn deles forsikringssummen på antall barn. Forsikringssummen trappes ned med 2,6 prosent for hvert år etter fylte 61 år, makismalt 15,6 prosent. 5

6 UTVIDET LIVSFORSIKRING Dette er forsikringen for deg som har behov for å utvide dekningene ved død og/eller uførhet. Den kan også kjøpes for ektefelle/registrert partner/samboer. Selv om du i Livsforsikringspakken, som du må ha for å kunne kjøpe utvidet livsforsikring (Foreningsgruppeliv Tilleggsforsikring) allerede har uføre- og dødsfallsforsikring, kan det være at du likevel ikke er fullgodt forsikret. Gjelder dette også din ektefelle/registrerte partner/ samboer kan dere begge, sammen eller hver for seg, kjøpe uføre- eller dødsfallsforsikring, eller begge forsikringene. Dere bestemmer hva som passer best for dere. Det kreves helseerklæring fra alle som omfattes av forsikringen, og den/de forsikrede må være 100 prosent arbeidsdyktig (arbeidsfør) på søketidspunktet. Du kan velge mellom to forsikringssummer, enten grunndekning på 11G eller grunndekning og tilleggsdekning på totalt 22G. G = folketrygdens grunnbeløp, kroner per januar Hvis du er usikker på om det er bedre å kjøpe gjeldsforsikring gjennom banken din, anbefaler vi deg å gjøre en sammenligning av både priser og vilkår før du bestemmer deg. NSFs utvidede livsforsikring har lave priser, og du kan selv bestemme hvem som skal få utbetalt forsikringssummen. Pris Det er ulik pris for medlem og ektefelle/registrert partner/ samboer, og den er stigende med økende alder. Du finner prisliste på neste side. 6

7 Dødsfallforsikring Forsikringen gir en engangsutbetaling til dine etterlatte hvis du skulle falle fra. Utbetalingen skjer i henhold til gjeldende forsikringsvilkår. Medlem år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr Årlige priser er oppgitt per 11G (kr ) og dobles for kjøp av 22G (kr ). Opphørsalder Dødsfallforsikringen opphører ved utgangen av det året du/dere fyller 70 år. Uførekapitalforsikring Retten til uførekapitalerstatning inntrer når medlemmet i forsikringstiden er blitt minst 50 prosent arbeidsufør, og denne arbeidsuførheten har vart i to år sammenhengende. Det er en forutsetning at arbeidsuførheten godkjennes å være minst 50 prosent varig, og at den sammenhengende arbeidsuførheten (minst 50 prosent) er inntruffet før utgangen av det kalenderår medlemmet fyller 60 år. Det gis ikke rett til uføreerstatning når arbeidsuførheten skyldes sykdom som har vist symptomer tidligere enn 3 måneder etter at forsikringen trådte i kraft. Gjelder bare de som er blitt medlem etter Medlem år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr Ektefelle år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr Ektefelle år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr Opphørsalder Uførekapitalforsikringen opphører senest ved utgangen av det året du/dere fyller 60 år. Forsikringssummen avtrappes etter alder Etter fylte 51 år trappes forsikringssummen ved uførhet og død ned med 0,4G per år (per 11G), og mellom 61 og 67 år reduseres forsikringssummen med 0,2G per år (per 11G). Forsikringssum 11G trappes ned slik: 50 år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr G = folketrygdens grunnbeløp, kroner per januar Kjøpe forsikringen Ta kontakt med Forsikringskontoret NSF på telefon , og du vil få tilsendt helseerklæring. Erklæringen fylles ut og sendes til Vital Forsikring. Sykdom, lyte eller mén kan gi helsereservasjon, eller være grunnlag for avslag på forsikringssøknad. Du kan velge om du vil betale årlig, halvårlig, kvartalsvis eller månedlig (AvtaleGiro). Samordning Har du andre livsforsikringer vil det ikke bli noen samordning ved utbetaling av Livsforsikringspakken eller utvidet livsforsikring. Arveavgift for samboere Samboere med felles barn, eller som tidligere har vært gift med hverandre, slipper arveavgift på dødsfall - utbetaling tilknyttet hverandres forsikring. Definisjon ektefelle/partner og samboer For definisjon av ektefelle/partner og samboer, se forsikringsvilkårene eller ta kontakt med Forsikringskontoret NSF. Årlige priser er oppgitt per 11G (kr ) og dobles for kjøp av 22G (kr ). 7

8 BARNEFORSIKRING En god barneforsikring fjerner ikke alle bekymringer. Den gir bare én bekymring mindre. I Norge har vi gode støtteordninger for barn som blir rammet av sykdom eller ulykker. Likevel vil de fleste familier oppleve det som økonomisk belastende hvis barnet deres plutselig skulle få behov for ekstra omsorg. Har familien en god barneforsikring, kan situasjonen oppleves litt lettere. I tillegg til at barnet kan få utbetalt en engangserstatning, gis familien økonomisk støtte til blant annet utgifter til nødvendig pleie og tilsyn, eller ombygging av boligen. NYHET! Økonomisk trygghet ved alvorlige sykdommer Fra er kritisk sykdom inkludert i barneforsikringen uten prisøkning. Forsikringen gir utbetaling ved endelig stilt diagnose ved ni utvalgte sykdommer. Pris For 2010 er prisen 996 kroner per barn. Pris for tilleggsforsikring ved arbeidsuførhet er 252 kroner per barn. 8

9 Hvem som kan forsikres NSFs barneforsikring kan kjøpes for barn og barnebarn av medlemmer fra det er 3 måneder til det fyller 18 år. Barnet må være fast bosatt i Norge og være medlem av norsk folketrygd. Forsikringen opphører ved utgangen av det forsikringsår barnet fyller 26 år. Det er 3 måneders karenstid for denne forsikringen. Du bør derfor vente til denne perioden er over før du sier opp forsikring du eventuelt har i et annet forsikringsselskap. Forsikringen dekker heller ikke sykdom, lyte eller mén som selskapet har tatt reservasjon for ved helsevurderingen. Dødsfallerstatnig Forsikringssum er kroner. Dødsfallerstatningen tilfaller forsikringstakeren. Engangsbidrag til tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig De samlede utgiftene ved et skadetilfelle dekkes med inntil kroner. Forsikringen kan gi rett til erstatning til ombygging av bolig og tekniske hjelpemidler. Forsikringstakeren velger i hvilken bolig ombyggingen finner sted, til beste for barnet. Etter at barnet er fylt 20 år dekker ikke forsikringen lenger Merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn Dagpenger ved sykehusopphold Nye søsken Har du allerede kjøpt barneforsikringen, omfattes nye barn i familien av en ulykkesforsikring frem til hovedforfall uten ekstra kostnad. Forsikringen gir en utbetaling på kroner hvis barnet erklæres 100 prosent medisinsk invalid som følge av en ulykke. FORSIKRINGEN DEKKER SLIK: NYHET! Økonomisk trygghet ved alvorlige sykdommer Forsikringssum er kroner. Kritisk sykdom gir utbetaling ved endelig stilt diagnose av én eller flere sykdommer; kreft, multippel sklerose (MS), Cystisk fibrose, leddgikt, nyrelidelser, Ulcerøs Colitt, Morbus Crohn, brannskader, utviklingsfeil i ryggen med scoliose (ryggskjevhet). Invaliditetserstatning Forsikringssum er inntil 1,5 mill. kroner Ved varig medisinsk invaliditet ved ulykke eller sykdom betales en engangserstatning. Størrelsen på erstatningsbeløpet beregnes ut fra graden av invaliditet. Utbetalingen kommer i tillegg til eventuelle stønader fra folketrygden. Utgifter ved nødvendig pleie og tilsyn Årlig utbetaling er minst kroner og maksimalt kroner. Utgiftene dekkes i inntil 5 år. Hvis barnet rammes av en ulykke eller sykdom som gir rett til hjelpestønad fra norsk folketrygd, dekker forsikringen også utgifter ved nødvendig pleie og tilsyn. Størrelsen på utbetalingen beregnes på bakgrunn av den offentlige stønaden. Dagpenger ved sykehusopphold Dagpengesatsen er 350 kroner per dag, og betales i inntil ett år. Hvis barnet blir innlagt i sykehus i Norden på grunn av sykdom eller ulykke, gir forsikringen en utbetaling av dagpenger fra og med den tiende dagen barnet er innlagt. Behandlingsutgifter etter ulykke Forsikringssum er inntil kroner per ulykkestilfelle. Ved en ulykke dekker forsikringen lege-, tannlegeog reiseutgifter. Det er ingen egenandel. Tilleggsforsikring Arbeidsuførhet Forsikringssum er kroner. Engangserstatning som utbetales hvis barnet blir erklært minst 50 prosent varig arbeidsufør. Pris per år er 252 kroner. 9

10 SKADEFORSIKRINGER Du kan kjøpe de fleste skadeforsikringer gjennom NSF. Som et av få forbund har NSF et eget forsikringskontor som du kan ta direkte kontakt med. Enklere blir det ikke. Det skal lønne seg å være medlem i NSF, og det skal være enkelt å benytte seg av medlemsfordelene. Gode forsikringsordninger til konkurransedyktige priser er en medlemsfordel NSF har satset spesielt på. Du kan velge mellom forsikringer med to kvaliteter: Best og Basis. Alle private skadeforsikringer som er nevnt i denne brosjyren er på Best-vilkår. Dette gjelder også NSFs innbo- og reiseforsikring hvor fast pris og vilkår er avtalt. BEST Dekker mye og litt til. DnB NOR har sjekket markedet og tilbyr de beste dekningene, derfor navnet Best. Ikke minst! Best-forsikringene innbefatter Vilkårsgaranti. Ved flytting av dine skadeforsikringer fra ditt nåværende selskap til DnB NOR Skadeforsikring, er du garantert minst like gode, eller bedre forsikrings dekninger. BASIS Et trygt og godt alternativ og litt rimeligere. DnB NOR Skadeforsikring et bedre tilbud I tillegg til NSF-rabatten får du: Sikkerhetsrabatter på individuelle skadeforsikringer hvis du har gjort tiltak som reduserer sjansene for skader Egenandelsfordel gir deg lavere egenandel ved skadeoppgjør ring Forsikringskontoret NSF for detaljer Forutsigbare utgifter: Benytter du Autogiro kan du dele opp forsikringspremien i månedlige beløp uten ekstra kostnader 10

11 Egenandelsfordel Har du tre eller flere private skadeforsikringer plassert hos oss der innbo-, villa- eller fritidsbolig er en av dem, kan du opparbeide deg Egenandelsfordel etter følgende skala: kroner etter 1. skadefrie år kroner etter 2. skadefrie år kroner etter 3. skadefrie år Egenandelsfordel kan benyttes for følgende produkter: innbo, villa, fritidsbolig, bil, tilhenger, campingvogn, MC, moped eller fritidsbåt. Ved skade må Egenandelsfordel benyttes i sin helhet, og da inntil opparbeidet sum. Hvis du velger å benytte deg av egenandelsfordelen må den opparbeides på nytt. Dette gjelder også hvis Egenandelsfordel er større enn egenandelen. Det opparbeides bare én sum per kunde. Egenandelsfordelen gjelder for forsikringer som er aktive etter Sikkerhetstips for bolig Hele familien må vite hvor stoppekranen er, og hvordan de skal bruke brannslukningsapparatet. Husk at elektriske arbeid krever autorisasjon ikke bruk for mange løse skjøteledninger. Trekk alltid ut kontakten av strykejern, kaffetrakter osv. når de ikke er i bruk. Skru av Tv-en for hånd ikke med fjernkontrollen. Trekk ut kontakten på PC, TV osv. når du reiser bort. Ikke sett på vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin før du forlater huset, eller legger deg for kvelden. Om vinteren bør du sette på varme i alle rom med vannrør, helst med termostat gjelder spesielt kjelleren. Tining av frosne rør kan forårsake både brann og lekkasjer. Reiser du bort, allier deg med naboer eller familie som kan måke, lage spor i snøen, eller flytte f.eks. hagemøbler eller barneleker ikke rydd alt før du reiser. Ikke lad mobiltelefonen om natten trekk ut laderen når den er ferdigladet. Bestille forsikringer Ønsker du å bestille en forsikring, eller bare et pristilbud kan du ta direkte kontakt med Forsikringskontoret NSF på telefon , eller sende en e-post til Du finner utfyllende informasjon på kontorets egne nettsider: Ved skade Kontakt DnB NOR Skadeservice på telefon

12 REISEFORSIKRING Helårsforsikring, tre måneders reisevarighet, gjelder over hele verden, inkludert avbestillingsforsikring, ingen egenandel og lav pris. NSFs reiseforsikring gjør valget enkelt. Om du reiser til en annen verdensdel, tar en liten tur til byen, eller drar på tjenestereise, så er NSFs reiseforsikring et like riktig valg. Bor du alene kan du kjøpe reiseforsikring for bare én person. Har du samboer, ektefelle eller registrert partner, eller ønsker å ha med deg barnebarn eller oldebarn på reise, kan du kjøpe reiseforsikring familie. Din familiesituasjon bestemmer. Reiseforsikring for familie Selv om foreldrene ikke bor sammen er barnet likevel dekket hvis det har samme bostedsadresse i folkeregisteret som én av foreldrene. Barnebarn og oldebarn er inkludert når de er på reise alene sammen med besteforeldrene/oldeforeldrene. Barn, barnebarn og oldebarn er forsikret ut det året de fyller 20 år. Pris Pris for 2010 er 804 kroner. Reiseforsikring for én person Pris Pris for 2010 er 636 kroner. 12

13 Forsikringen dekker Type reiser/varighet Reiser med tre måneders varighet Reiser i hele verden Tjeneste- og dagsreiser, og reiser til og fra arbeidsstedet (dekker ikke når du er hjemme eller på arbeidssted/studiested i Norge) FORSIKRINGSSUMMER Avbestillingsforsikring Én person Inntil kr Samlet for familien Inntil kr Forsikringen dekker avbestilling av reiser på grunn av sykdom, dødsfall og andre alvorlige hendelser i familien gjelder også hvis nøkkelpersoner som dirigent, foredragsholder etc. i reisefølget ditt, skulle bli syk. Reisegods Én person Inntil kr Samlet for familien Inntil kr Enkelgjenstander inntil kr Forsikringen dekker reisegods ved tyveri, ran, skadeverk, trafikkuhell, brann/vann/naturskade. Annen tilfeldig skade erstattes med inntil kroner samlet per skadetilfelle (mobiltelefoner er unntatt). Reisesyke Reisesyke ubegrenset Hjemtransport ubegrenset Reiseansvar Reiseansvar Inntil kr 10 mill. Rettshjelp Inntil kr Ansvarsforsikring sykepleier Ansvarsforsikring inkludert for: Sykepleierstudenter som yter helsehjelp når de er i praksis i utlandet Sykepleiere (på feriereiser) som yter helsehjelp i nødssituasjoner i utlandet. Forsinkelse/avbrutt reise Økonomisk kompensasjon ved forsinket bagasje, forsinket avgang og ved innhenting av fastlagt reiserute inkludert overnattingsutgifter Hjemreise ved brann, innbrudd, vannledningsskade eller nødvendig medisinsk behandling. Etter hjemreise erstattes returreise tilbake til reisemålet Evakuering hjem til Norge ved terror, krig, naturkatastrofer eller epidemier Kjæledyr, veterinærutgifter Utenfor Norden/innen EU/EØS inntil kr Reiseulykkesforsikring Invaliditet ved ulykke For voksne kr For barn* kr Dødsfall ved ulykke For voksne kr For barn* kr *Gjelder bare reiseforsikring familie. Ulykkesforsikring dekker hele døgnet uavhengig av reise. Utgifter ved ulykkesskade Forsikringen dekker rimelige og nødvendige utgifter til medisinsk behandling, som tannlege, lege eller fysioterapeut, innen to år fra skaden skjedde. Utgiftene erstattes med inntil fem prosent av invaliditetssummen. Utgifter fra behandlere uten offentlig refusjonsrett dekkes ikke. Flere ulykkesforsikringer Du kan ha flere ulykkesforsikringer, også i tilknytning til NSF (som ulykkesforsikringen i livsforsikringspakken). Ta derfor alltid kontakt med Forsikringskontoret NSF når du skal melde en ulykkesskade, slik at skaden registreres for alle aktuelle forsikringer. Ved skade Døgnservice ved skade med hjelp på stedet. Ved forsinket bagasje, tyveri av reisegods og andre skadehenvendelser kontakt DnB NOR Skadeforsikring: Telefon: Ved akutt sykdom, alvorlige ulykker, nødvendig transport eller død benyttes SOS International Telefon:

14 INNBOFORSIKRING Ikke overraskende har mange innboforsikring, for det kan bli dyrt å velge bort denne forsikringen. Det er heller ikke overraskende at nesten halvparten av medlemmene våre har forsikringen via NSF. Gode dekninger og lav pris er en konkurransedyktig kombinasjon. Vi tenker kanskje først og fremst på faren for brann og innbrudd når vi forsikrer innboet vårt, og det er selvfølgelig det viktigste vi bør tenke på. Men små uhell skjer også, gjerne oftere enn de store, og selv små uhell kan bli kostbare. Dessverre tenker vi ofte ikke på at det kan være bra å ha en forsikring for annen tilfeldig skade før uhellet allerede har skjedd. Har du innboforsikring via NSF er du likevel en av de heldige, en slik forsikring er inkludert i vilkårene. Forsikringssum Forsikringssum for innbo og løsøre er inntil 2 millioner kroner. Forsikringen dekker både deg og din familie; ektefelle/partner/samboer, og andre medlemmer av din faste husstand. Pris Prisen for 2010 er 996 kroner 14

15 Forsikringen dekker skade eller tap av innbo og løsøre ved brann, vannskade, lynnedslag, tyveri/hærverk og annen tilfeldig skade med inntil 2 millioner kroner. Alle plutselige og uforutsette skader i hjemmet, og i noen tilfeller utenfor hjemmet, er dekket. Det er ulike erstatningsbegrensninger og krav til sikkerhet i forhold til hvor innboet befinner seg. Når skaden har skjedd Etter skade dekker forsikringen blant annet: Nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet når det er ubeboelig Opprydding på skadestedet Påfyll av pulverapparat Utgifter til utrykning etter utløst tyveri- eller brannvarsling (alarm) FORSIKRINGEN DEKKER blant annet Midlertidig lagret innbo, inntil kroner Tyveri av innbo fra egen/leid bod, eller en annen bygning utenfor forsikringsstedet, inntil kroner Yrkesløsøre, inntil kroner Tyveri fra låst garderobeskap, inntil kroner Tyveri av sykkel, inntil kroner Tyveri av personlig løsøre i bil, inntil kroner Veskenapping, inntil kroner Matvarer i fryser, uten begrensning av sum Bygningsglass/sanitærporselen i leilighet, uten begrensning av sum Naturskade Alle plutselige og uforutsette skader også utenfor Norden, inntil kroner Eksempler på annen plutselig og uforutsett skader som dekkes: Skader forårsaket av dyr innen Norden Ting som faller ned eller velter Skade inntruffet under transport ved privat flytting Søl, svimerker/gnistskader, inntil kroner Ulykkesskade Forsikringen dekker ombygning i bolig hvis du, eller en i husstanden din, blir utsatt for en ulykkeskade som medfører varig bruk av rullestol med inntil kroner. Egenandeler Standard egenandel økes i 2010 fra til kroner Egenandel for enkeltgjenstander er uendret, kroner Ved tyveri av sykkel som er registrert i Falck Sykkelregister eller Smart Safety, er egenandelen kroner Ved rettshjelp er egenandelen kroner, med tillegg av 20 prosent av det overskytende Ved naturskade er egenandelen lovbestemt til kroner Opparbeidet egenandelsfordel kan i mange tilfeller benyttes. Advokatbistand/ansvarskrav Forsikringen dekker advokatbistand hvis du, eller en i husstanden din, som privatperson blir part i en tvist, eller får rettet et ansvarskrav mot deg. Forsikringen har inkludert: Rettshjelp, inntil kroner Ansvarsforsikring, inntil 5 millioner kroner 15

16 VILLA- OG FRITIDSHUSFORSIKRING Velger du å forsikre villaen eller fritidsboligen din via NSF er du alltid garantert å få den bygget opp slik den var før en eventuell skade oppsto. Bygningene dine vil være fullverdiforsikret uavhengig av om du velger Best eller Basis. Når du kjøper forsikringene dine via NSF kan det være trygt å vite at våre kvalifiserte fagansvarlige har gått igjennom alle forsikringsvilkårene, og forhandler frem best mulige løsninger for deg. Ønsker du et pristilbud kan du ta direkte kontakt med en av våre dyktige forsikringsrådgivere ved Forsikringskontoret NSF. Pris Prisen bestemmes av blant annet boligens størrelse, distrikt og sikkerhetsrabatter. For pris på forsikring av din villa- og fritidsbolig med tilhørende bygninger tar du direkte kontakt med Forsikringskontoret NSF. 16

17 Villaforsikring Forsikringen dekker brann, vann- og innbruddsskader og annen plutselig og uforutsett skade. Din villa fullverdiforsikres. Dette betyr at du får erstattet alle kostnader ved å sette boligen i samme stand som før skaden inntraff. Forsikringen omfatter blant annet: Utvendige rørledninger Hageanlegg/vannbasseng/gjerde/flaggstang Utgifter til riving, rydding og bortkjøring Tyveri Rettshjelp Rettslig erstatningsansvar Tap av leieinntekter etter skade Hussoppforsikring (BEST-vilkår) Naturskade Bygningsmessig forandring hvis en i husstanden må bruke rullestol, inntil kroner Følgeskader ved vanninntrengning gjennom utett tak, vegger Egenandel er fra kroner. Fritidsboligforsikring Forsikringen dekker brann-, vann- og innbruddsskader og annen plutselig og uforutsett skade. Din fritidsbolig fullverdiforsikres. Dette betyr at du får erstattet alle kostnader ved å sette boligen i samme stand som før skaden inntraff. Du velger selv forsikringssum på innbo og løsøre. Forsikringen omfatter blant annet: Utvendige rørledninger Hageanlegg/vannbasseng/gjerde/ flaggstang Tyveri Veksthus Sykkel Liten fritidsbåt Utgifter til riving, rydding og bortkjøring Rettshjelp Rettslig erstatningsansvar Tap av leieinntekter etter skade Hussoppforsikring (BEST-vilkår) Innboforsikring Egenandel er fra kroner. 17

18 BILFORSIKRING NSFs bilforsikring er helt klart et konkurransedyktig alternativ til andre aktører i markedet. For mange medlemmer er valget enkelt etter at de har fått et forsikringstilbud fra Forsikringskontoret NSF. De fleste medlemmene våre har bil, og vet at det er dyrt å kjøpe bilforsikring. Konkurransedyktig pris er derfor et viktig kriterium for mange. NSFs bilforsikring har lave priser og samtidig gode betingelser. Hva prisen blir for din bil kan du undersøke ved å be om et pristilbud fra vårt forsikringskontor. Pris Prisen avhenger av hvilke forsikringstyper du velger. Bilmerke, tidligere opparbeidet bonus og bosted er andre faktorer som er avgjørende for prisen. Hvilken forsikring som passer deg best finner vi ut sammen når du kontakter oss. 18

19 Du kan velge mellom flere typer forsikring. Som bileier er du lovpålagt å ha ansvarsforsikring. Utover dette kan du velge delkasko, Kasko Basis (med eller uten leiebil), eller Kasko Best. Bilens verdi, opptjent bonus og din økonomi er med på å bestemme hvilken forsikring du bør velge. Ansvarsforsikring Dekker skader du påfører andre i trafikken, og personskader på fører og passasjer Dekningen er lovpålagt Kasko best Dette er en utvidelse av Kasko Basis. Dekker blant annet: Fastmontert ekstrautstyr inntil kroner Løsøre/bagasje inntil kroner Leiebil i hele reparasjonsperioden Leiebil inntil 31 dager ved tyveri av bilen Fabrikkny bil hvis bilen er totalskadet og inntil tre år gammel, og har kjørt mindre enn km Maskinskade. Skade på motor/gearkasse når bilen er inntil åtte år gammel. Leiebil i forbindelse med bilhavari ved feriereise utenfor Norden. Delkasko Inkludert ansvarsforsikring Brann tyveri glass Redning veihjelp Løsøre/bagasje inntil kroner Tilhenger og campingvogn Du kan velge mellom Kasko Basis, brannog tyveriforsikring. Kasko Basis Erstatter skader som nevnt under delkasko, og i tillegg: Skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk og annen plutselig tilfeldig og uforutsett hendelse Fabrikkny bil hvis bilen er totalskadet og er inntil ett år gammel og har kjørt mindre enn km Fastmontert ekstrautstyr inntil kroner Kan inkludere leiebil inntil 14 dager Motorsykkel, moped og snøscooter Du kan velge mellom ansvarsforsikring, delkasko og Kasko Basis. Moped Du kan velge mellom ansvarsforsikring, Kasko Basis og brannforsikring. 19

20 FRITIDSBÅTFORSIKRING Det er ikke lovpålagt å ha ansvarsforsikring på fritidsbåt. Vær likevel oppmerksom på at konsekvensene kan bli store ved skade. Dessverre er det mange fritidsbåteiere som opplever at det skjer en ulykke når de er ute på båttur. Personskader er de alvorligste, men også materiellskader kan få store følger hvis forsikringene ikke er i orden. Pris Prisen bestemmes blant annet av båttype, verdi, størrelse på motor og hvilket dekningsomfang du velger. Det gis rabatt for ulike typer sikkerhetstiltak. Forsikringsdekning Ansvarsforsikringen dekker erstatningskrav etter skade rettmessig eier/fører av fritidsbåten har påført andre personer, og/eller eiendeler. Forsikringen dekker også utgifter til rettshjelp ved eventuelle tvister. Ved kjøp av ansvarsforsikring kan du i tillegg kjøpe: Båtskadeforsikring (tyveri-, hærverks- og kaskoskader) dekker skade på skrog og eventuell motor som nevnt i forsikringsbeviset, samt personlig løsøre som befinner seg ombord med inntil kroner per skadetilfelle. Brann- og tyveriforsikring dekker skader som følge av brann og tyveri. Brannforsikring dekker skader som følge av brann. 20

Medlemsbrosjyre NSF 2011

Medlemsbrosjyre NSF 2011 Medlemsbrosjyre NSF 2011 Forsikring og andre medlemstilbud Forsikring, bank og andre medlemsfordeler 2 EGET FORSIKRINGSKONTOR HVORFOR ER DET SÅ VIKTIG? Flere og flere medlemmer er blitt klar over at NSF

Detaljer

NETFs forsikringer 2008

NETFs forsikringer 2008 NETFs forsikringer 2008 Livsforsikring - uføredekning - ulykkesforsikring Innhold Obligatoriske forsikringer 2 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring

Detaljer

MEDLEMSBROSJYRE NSF 2009. Forsikring og banktilbud

MEDLEMSBROSJYRE NSF 2009. Forsikring og banktilbud MEDLEMSBROSJYRE NSF 2009 Forsikring og banktilbud Norsk Sykepleierforbund Tollbugata 22 Postboks 456 Sentrum, 0104 Oslo Telefon: 22 04 33 04 www.sykepleierforbundet.no Forsikringskontoret NSF Tollbugata

Detaljer

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer.

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Forsikringer 2008 1 leder Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Resultatet ble bedre og rimeligere forsikringer. I sommer sjekket vi markedet

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2012 1 Norsk Ergoterapeutforbund utvikler faget og tar vare på deg som arbeidstaker. Gjennom ditt arbeid som ergoterapeut bidrar du til å gjøre hverdagslivet mulig for mange

Detaljer

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. get og forenklet til appliseringer der det kreves et. f.eks: broderinger

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2011 1 Nye tilbud og bedre priser Vi var på anbud med medlemsforsikringene i fjor. Mange forsikringsselskaper syntes Lederne var en spennende gruppe å tilby sine tjenester

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2012 1 Gode forsikringer til fornuftige priser Medlemsforsikringene våre hadde et godt år i 2011 om vi ser bort fra reiseforsikringen. Mange skader og særlig et par storskader

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2013 1 Snakk med Forsikringskontoret! Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn

Detaljer

Medlemsforsikringer 2009

Medlemsforsikringer 2009 Medlemsforsikringer 2009 1 Egne medlemsforsikringer For første gang har UHF etablert sine egne uavhengige medlemsforsikringer. Gjennom en stor anbudsrunde sist vinter fikk vi mange tilbud fra både norske

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Er du usikker på ditt forsikringsbehov?

Er du usikker på ditt forsikringsbehov? Forsikringer 2012 1 Er du usikker på ditt forsikringsbehov? På forsikringskontoret får du råd om hva slags løsning som passer best Her finner du alt om forsikring for deg. Vårt forsikringstilbud dekker

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

På Forsikringskontoret. Nye forsikringssider svarer deg. Nyheter. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres.

På Forsikringskontoret. Nye forsikringssider svarer deg. Nyheter. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres. Forsikringer 2009 Nye forsikringssider Forsikringskontoret svarer deg Vi har utviklet en helt ny nettside med forsikringsinformasjon til medlemmene. Du finner også en oversikt over dine forsikringer her.

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2016 1 Hva er viktig i livet ditt? Hva er viktig i livet ditt og hva vil skje hvis sykdom eller skade forhindrer deg i å leve dette livet? Disse spørsmålene stiller vi ergoterapeuter

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk

Detaljer

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008 Årskatalog 2008 Telefon 04700 Sjekk dine medlemsfordeler For medlemmer av følgende foreninger: Arkitektenes Fagforbund Den norske legeforening Den norske tannlegeforening Den norske veterinærforening Naturviterne

Detaljer

NSFs Medlemsbrosjyre 2012

NSFs Medlemsbrosjyre 2012 Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort NSFs Medlemsbrosjyre 2012 Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Forsikring

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2011

Ledernes forsikringstilbud 2011 Ledernes forsikringstilbud 2011 Forsikringstilbudet 2011 Nye forsikringsleverandører Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer

Detaljer

NKF Romerike 2014. Medlemsfordeler i KLP v/seniorrådgiver Stein Klokkeråsen

NKF Romerike 2014. Medlemsfordeler i KLP v/seniorrådgiver Stein Klokkeråsen NKF Romerike 2014 Medlemsfordeler i KLP v/seniorrådgiver Stein Klokkeråsen Ansatte i kommunesektoren får som fortjent! Ansatte i offentlig sektor er statistisk en bedre risiko Dette skal dere få en (pris)fordel

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Medlemsforsikringer 2013

Medlemsforsikringer 2013 Medlemsforsikringer 2013 SIDE 2 LEDER Kjære medlem Bedre forsikringer og nytt tilbud Norsk Radiografforbund har vært på anbudsrunde med alle våre medlemsforsikringer i løpet av 2012, med det resultat at

Detaljer

LOfavør-forsikringene

LOfavør-forsikringene LOfavør-forsikringene LOfavør Konseptet Gunstige forsikringsordninger for medlemmene Skadebehandling på telefon - egen skadetelefon 02300 Gunstige bankbetingelser Medlems- og fordelskort Kredittkort Forsikringsordningene

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015

Medlemsforsikringer 2015 Medlemsforsikringer 2015 SIDE 2 LEDER Gratis hjelp! Som forbundsleder er jeg glad for å kunne yte våre medlemmer god service på områder der vi som forbund har inngått avtaler om medlemsfordeler. Utviklingen

Detaljer

Medlemsforsikringer 2014

Medlemsforsikringer 2014 Medlemsforsikringer 2014 SIDE 2 LEDER Kjære medlem I 2014 er det tre år siden forbundet etablerte eget forsikringskontor. Dette har vært et godt tilbud til våre medlemmer. Antall henvendelser om medlemsforsikringene

Detaljer

Frittstående organisasjoner 2007

Frittstående organisasjoner 2007 Den Norske Jordmorforening (DNJ) Den Norske Diakonforbund Norsk Flygelederforening Norges Farmaceutiske Forening (NFF) norske Arkitekters Landsforening (NAL) universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

NFFs forsikringer 2010

NFFs forsikringer 2010 NFFs forsikringer 2010 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 3 Barneforsikring 5 Innboforsikring 6 Reiseforsikring 6 Studentforsikringer 6 Private skadeforsikringer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Medlemsforsikringer 2016

Medlemsforsikringer 2016 Medlemsforsikringer 2016 SIDE 2 LEDER Kjære medlem! I forbindelse med store begivenheter i livet endrer forsikringsbehovet seg. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboer, inngår ekteskap,

Detaljer

Ta en prat om helseforsikringen!

Ta en prat om helseforsikringen! Ledernes medlemsforsikringer 2015 Ta en prat om helseforsikringen! I år innfører vi en helt ny forsikring for våre medlemmer: Helseforsikring. Dette er en forsikring som flere enn 400 000 mennesker i Norge

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor OBLIGATORISK

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Medlemsforsikringer 2012

Medlemsforsikringer 2012 Medlemsforsikringer 2012 SIDE 2 LEDER Kjære medlem Nytt og bedre forsikringstilbud i 2012 for medlemmene i NRF! Norsk Radiografforbunds forsikringskontor ble etablert i fjor, og vi arbeider kontinuerlig

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2012

Ledernes forsikringstilbud 2012 Ledernes forsikringstilbud 2012 Personforsikringer - obligatoriske - frivillige Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Forsikringstilbudet 2012 Forsikringer

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen Kjære YS-Medlem 85 000 medlemmer tar ikke feil! Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

NFFs forsikringer 2009

NFFs forsikringer 2009 NFFs forsikringer 2009 Bedre og billigere Livsforsikring Uføreforsikring Ulykkesforsikring Den obligatoriske forsikringen er alle medlemmene med på, dersom de ikke har reservert seg. Forsikringen består

Detaljer

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 1 Forsikring for pensjonistmedlemmer Som pensjonist kan du fortsatt beholde mange av NFFs medlemsforsikringer. På innbo og reiseforsikring er det ingen øvre aldersgrense,

Detaljer

La noen du stoler på forsikre deg

La noen du stoler på forsikre deg La noen du stoler på forsikre deg Hva? Hvorfor? For hvem? Boligbyggelagenes Forsikring er: Forsikring skal gi deg trygghet for det som plutselig kan skje. Da er det viktig at du kan stole på forsikringsselskapet

Detaljer

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 Endringer i forsikringspakka fra 1.1.2011 Prisen på kollektiv hjem øker med kr 1 pr. måned Reiseforsikringen: Prisen øker med kr 1 pr. måned Grunnforsikringen:

Detaljer

NFFs forsikringer 2011

NFFs forsikringer 2011 NFFs forsikringer 2011 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer Livs-, uføre-, ulykkes-, kritisk sykdomog ID-tyveriforsikringer 4 Frivillige forsikringer Livs- og uføreforsikring 6 Barneforsikring

Detaljer

> MEDLEMSFORDELER AKADEMIKERNE VÅRE BESTE BETINGELSER PÅ DAGLIGBANK, LÅN, SPARING OG FORSIKRING ÅRSKATALOGEN 2011

> MEDLEMSFORDELER AKADEMIKERNE VÅRE BESTE BETINGELSER PÅ DAGLIGBANK, LÅN, SPARING OG FORSIKRING ÅRSKATALOGEN 2011 > MEDLEMSFORDELER AKADEMIKERNE VÅRE BESTE BETINGELSER PÅ DAGLIGBANK, LÅN, SPARING OG FORSIKRING ÅRSKATALOGEN 2011 Våre beste kunder skal få de beste betingelsene Jeg er svært glad for at foreningen din

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller nå ni ulike forsikringer. I tillegg har vi egne studentforsikringer.

Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller nå ni ulike forsikringer. I tillegg har vi egne studentforsikringer. Medlemsforsikringer 2016 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor har over lengre tid tilbudt medlemmene forsikringer. Akademikerforbundet har som mål å gjøre et bredt tilbud tilgjengelig

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015 1

Medlemsforsikringer 2015 1 Medlemsforsikringer 2015 1 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2016

Forskerforbundets forsikringer 2016 Forskerforbundets forsikringer 2016 Forskerforbundets forsikringskontor Visste du at du får gratis rådgivning vedrørende de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2009 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO tilbyr sine medlemmer

Detaljer

Kjære medlem. Nyheter 2011. De største nyhetene for i år er:

Kjære medlem. Nyheter 2011. De største nyhetene for i år er: Forsikringer 2011 1 Kjære medlem. Forskerforbundet har gjennom mange år hatt en svært god medlemsvekst. Årsakene til dette er helt sikkert mange, men at vi tilbyr våre medlemmer gode medlemsforsikringer

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 Foto: Tom Snedal/NAD ÅRETS NYHET: Du er nå fullforsikret i intops! Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal

Detaljer

Forsikringer og banktjenester 2013 Økonomisk trygghet for NITO-medlemmer

Forsikringer og banktjenester 2013 Økonomisk trygghet for NITO-medlemmer Forsikringer og banktjenester 2013 Økonomisk trygghet for NITO-medlemmer 2 NITO et trygt og godt valg Gjennom ditt medlemskap i NITO har du mulighet til å få dekket de fleste av dine behov for forsikring-

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

Nye forsikringssider

Nye forsikringssider Forsikringer 2009 1 Kjære medlem! Vi har det siste året utredet en ytterligere forbedring av medlemsforsikringene, blant annet i form av en obligatorisk livsforsikring og uføreforsikring. Men etter en

Detaljer

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET 1 2013 JEG BLIR DA VEL IKKE SKADET... Det er grunn til å tro at mange av de 1478 personene i alderen 20-34 år som ble skadet i trafikken i 2012 tenkte tilsvarende.

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 2 Innhold: Seks gode forsikringer

Detaljer

NFFs Forsikringer 2013 1

NFFs Forsikringer 2013 1 NFFs Forsikringer 2013 1 Fem i en: LIVSFORSIKRING - UFØREFORSIKRING - ULYKKESFORSIKRING - KRITISK SYKDOMSFORSIKRING - ID-TYVERIFORSIKRING Den obligatoriske forsikringen er alle medlemmene med på, dersom

Detaljer

NFFs Forsikringer 2012

NFFs Forsikringer 2012 NFFs Forsikringer 2012 1 FORSIKRINGSKONTORET Du får råd og hjelp i de fleste forsikringsspørsmål fra oss på NFFs forsikringskontor. Om du vet hvilke ordninger som gjelder på arbeidsplassen og hva du har

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring Følgende er endret i Utdanningsforbundets livsforsikring i 2013: Samboer trenger ikke lenger å begunstige medlemmet,

Detaljer

Privatforsikringer i Tryg

Privatforsikringer i Tryg Privatforsikringer i Innhold TRYGG PLUSS BIL HUS INNBO FRITIDSHUS FRITIDSBÅT REISE BARN OG UNGDOM EKSTRA BARNEULYKKE ØVRIGE FORSIKRINGER ØVRIGE FORSIKRINGER FORTSETTES g Pluss er fordeler som skaper trygghet

Detaljer

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene Medlemsforsikringer 2014 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal gi deg trygghet og sikre at du får gode forsikringsavtaler. Gjennom 2013 har vi utvidet forsikringstilbudet til også

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010 BFO er stolte av, også i år, å kunne presentere en utvidelse av BFO-pakken slik at den fremstår enda mer gunstig enn tidligere. I år har vi inkludert identitetstyveri i BFO-pakken. Les mer om ID-tyveri

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 To nye forsikringer for to kroner måneden!

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

Reforhandling av forsikringsordningene for 2016

Reforhandling av forsikringsordningene for 2016 Reforhandling av forsikringsordningene for 2016 1. Obligatoriske kollektive forsikringer... 2 Obligatorisk gruppelivsforsikring - Storebrand... 2 Obligatorisk ulykkesforsikring - AIG... 2 Obligatorisk

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

NSF vilkår Barneforsikring

NSF vilkår Barneforsikring NSF vilkår Barneforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva som er ditt ansvar.

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: 2 Seks gode forsikringer for ni kroner dagen ID-tyveriforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Classic American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. e r vå r e g n i r k i s for ryg t, t e t i l Kva gh erdi v o r t g et o gh 114 m o n n e j et g år Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

SPAREBANK 1 TELEMARK - DIN BANKFORBINDELSE. Merverdi i medlemskapet

SPAREBANK 1 TELEMARK - DIN BANKFORBINDELSE. Merverdi i medlemskapet SPAREBANK 1 TELEMARK - DIN BANKFORBINDELSE Merverdi i medlemskapet Velkommen som kunde i SpareBank 1 Telemark Vi ønsker å gi deg et forslag på finansiering, forsikring og sparing tilpasset din økonomiske

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer