NSFs Medlemsbrosjyre 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NSFs Medlemsbrosjyre 2012"

Transkript

1 Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort NSFs Medlemsbrosjyre 2012 Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Forsikring og andre medlemstilbud Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves enfarget. f.eks: broderinger og brevark. Ensfarget til Pins,brevark og andre små applikasjoner

2 Kjære medlem, 24 september 2012 blir Norsk Sykepleierforbund 100 år. Dette er en begivenhet som det har vært mye fokus på i året som er gått, og som det selvfølgelig vil bli enda større fokus på i år. Det vil bli mange markeringer rundt om i landet, blant annet i Tromsø 11. mai, Trondheim 17. august, Kristiansand 7. september og Bergen 22. september. Det hele avsluttes med en festmiddag i Operaen i Oslo 24. september og kongress i Spektrum 25. og 26. september. Du kan lese mer om hva som vil skje i jubileumsåret på egen link som du finner på nettsidene våre Nytt design Som du ser av brosjyren du holder i hånden har den fått helt nytt design, og er en direkte følge av 100-årsjubileumet. Vi håper du også får glede av de flotte bildene i brosjyren av NSF-ansatte i gamle og nye sykepleieruniformer. Tidsperioden strekker seg helt fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag. Alle som er med på bildene er sykepleiere. På forsiden ser du bilde av nyvalgt forbundsleder Eli Gunhild By, nestleder Solveig Kopperstad Bratseth og 2. nestleder Karen Louise Kautzman Bjøro. Samarbeidspartnere I løpet av årene har forsikringstilbudene blitt bedre og bedre, og i dag selger vi de fleste forsikringer. Våre samarbeidspartnere i dag er er DNB og Tryg Forsikring. Skadeforsikring ene og foreningsgruppeliv leveres av DNB, mens barne forsikringen leveres av Tryg Forsikring. Beskrivelse av de ulike forsikringene i denne brosjyren omfatter ikke alle detaljer, og vi henviser derfor til fullstendige forsikringsvilkår for de enkelte produktene. Forsikringsvilkårene får du tilsendt ved nytegning, eller du kan finne dem på nettsidene eller på Min side Forsikringer på Ved skadeoppgjør er det forsikringsvilkår, forsikringsbevis, lovverk og avtaler mellom Norsk Sykepleierforbund og de aktuelle selskap som legges til grunn. Vi tar forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Forsikringskontoret NSF Som du sikkert er klar over har NSF et eget forsikringskontor. Per i dag er det 14 ansatte med forsikringskompetanse på kontoret. Målet er at forsikringsvalget ditt skal være så enkelt, bra og rimelig som mulig. Samtidig skal de forsikringene du kjøper av oss alltid være i samsvar med behovet ditt. Hvis skaden skjer er det forsikringsselskapet som tar oppgjøret, men vi har likevel ekspertise som kan være behjelpelig hvis uklarheter oppstår. Ønsker du et uforpliktende forsikringstilbud treffer du oss på telefon NSF 100 år 2012

3 Innhold Livsforsikringer Livsforsikringspakke Utvidet Livsforsikring Barneforsikring Skadeforsikringer Skadeforsikringer Reiseforsikring Innboforsikring Forsikringer studenter Villa- og fritidsbolig Bilforsikring Ansvarsforsikring Fritidsbåtforsikring Banktjenester Andre medlemsfordeler Påmeldingsskjema NSF 100 år

4 1912 Karen Louise Kautzman Bjøro er nyvalgt 2. nestleder i Norsk Sykepleierforbund. Hun er utdannet sykepleier og tok grunnutdanningen ved Aker sykepleierhøgskole, og var ferdig utdannet i Her er Karen kledd i en diakonissekjole fra ca Drakten ble brukt både som et arbeidsantrekk og et festantrekk fram til begynnelsen av 1900-tallet. Et hvitt forkle var det eneste som skilte antrekkene. Her er antrekket vist som et festantrekk. 4 NSF 100 år 2012

5 LIVSFORSIKRINGSPAKKE Forsikring spesielt tilrettelagt for medlemmer i nsf Ingen helseerklæring Lav pris Det er en god grunn til at de fleste medlemmene i nsf har denne forsikringen. Hva forsikringen dekker kroner ved død for medlem kroner ved arbeidsuførhet er maks utbetaling, og utgjør 80 prosent av forsikringssummen ved død kroner ved ulykke (maks utbetaling) gjelder hele familien Du kan ikke velge enkeltdekninger fra pakken. Pris Prisen er 128 kroner per måned, og det er bare denne forsikringen som betales sammen med kontingenten. Innmelding et lett valg Nye medlemmer, som ikke er studentmedlemmer, blir med i forsikringsordningen allerede fra innmeldingstidspunktet. Det er mulig å reservere seg fra deltagelse i forsikringsordningen, skjema fås hos Forsikringskontoret NSF. Medlemmer som tidligere har meldt seg ut av forsikringsordningen, men som ønsker å melde seg inn igjen, må fylle ut et påmeldingsskjema og en helseerklæring. Skjemaene fås hos Forsikringskontoret NSF. Ved forsikringstilfelle Ta kontakt med Forsikringskontoret NSF. Dødsfallsforsikring Forsikringssum ved medlemmets død er kroner. Forsikringen opphører senest ved utgangen av det året medlemmet fyller 67 år. Ved utbetalt uførekapitalforsikring Hvis uførekapitalforsikringen er utbetalt vil dødsfallsforsikringen bli redusert med tilsvarende beløp. Forsikringssummen vil deretter øke med to prosent hvert år inntil maksimal forsikringssum på kroner er oppnådd. Utbetaling til etterlatte Forsikringssummen utbetales i utgangspunktet til etterlatte etter en bestemt rekkefølge. Du kan likevel gjøre endringer ved å oppnevne noen som begunstiget til å motta forsikringssummen. Dette må gjøres skriftlig ved å fylle ut et begunstigelsesskjema. Ta kontakt med Forsikringskontoret NSF, eller gå inn på nettsidene Utbetalingsrekkefølgen er slik: 1. Navngitt begunstigelse 2. Ektefelle eller samboer* Fraskilt eller lovformelig separert ektefelle har ikke rett til forsikringssummen 3. Livsarvinger 4. Testamentarvinger Forsikringssum og hvem som er arving må være oppnevnt i testamente 5. Arvinger etter loven *Vær oppmerksom på at samboer må ha bodd sammen med medlemmet i minst to år, eller ha felles barn (se forsikringsvilkårene for definisjon av ektefelle og samboer). NSF 100 år

6 Uførekapitalforsikring Forsikringssummen beregnes etter alder Maksimal utbetaling er 80 prosent av forsikringssummen ved død (beregningsgrunnlag). Maksimal forsikringssum blir da kroner. Etter at medlemmet har fylt 25 år vil utbetalingen bli redusert med 2 prosent hvert år. Retten til uførekapitalerstatning inntrer når medlemmet i forsikringstiden er blitt minst 50 prosent arbeidsufør, og denne arbeidsuførheten har vart i to år sammenhengende. Det er en forutsetning at arbeidsuførheten godkjennes å være minst 50 prosent varig, og at den sammenhengende arbeidsuførheten (minst 50 prosent) er inntruffet før utgangen av det kalenderår medlemmet fyller 60 år. Hvis uførekapitalforsikringen blir utbetalt opprettes en fullt betalt dødsfallsforsikring som varer ut året medlemmet fyller 67 år. Det betyr at det ikke lenger skal betales premie for dødsfallsforsikringen. Begrensning Medlemmer som blir med i forsikringsordningen fra medlemskapets begynnelse, må ikke levere helseerklæring. Til erstatning for helseerklæring er det en begrensning i uførekapitalforsikringen: Det gis ikke rett til uføreerstatning hvis medlemmets arbeidsuførhet inntreffer innen to år etter innmeldingstidspunktet, og uførheten skyldes sykdom eller lyte som medlemmet hadde på innmeldingstidspunktet, og som det må antas at medlemmet kjente til før innmeldingstidspunktet. Endringer på grunn av høyere forsikringssum Forsikringssummen har blitt endret flere ganger de siste årene. Vær derfor oppmerksom på at det er forsikringssummen som gjaldt på det tidspunkt forsikrede ble syk som legges til grunn for utbetaling. Ny forsikringssum på kroner (beregningsgrunnlag) gjelder derfor bare for medlemmer som er blitt syk etter 1. januar Beregningsgrunnlag (forsikringssum ved død) 1. Etter : kr : kr : kr : kr Forsikringsvilkårene inneholder regler om beregning av forsikringssummen. Eksempler 1. FORSIKRINGSSUM KR år: kr år: kr år: kr FORSIKRINGSSUM KR år: kr år: kr år: kr FORSIKRINGSSUM KR år: kr år: kr år: kr Denne bestemmelsen gjelder også ved forhøyelse av forsikringssummen. For medlemmer som har avgitt helseerklæring gjelder ikke denne bestemmelsen. 6 NSF 100 år 2012

7 Familieulykkesforsikring Hele familien er dekket ved ulykkestilfeller som gir varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen avhenger av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet. Det er derfor ikke nødvendig å melde fra om endringer i familiens størrelse. Definisjon av ulykke Hvis du ved en ulykke skulle få et varig funksjonstap (for eksempel synstap, amputasjon e.l.) defineres dette som en medisinsk invaliditet. Det tas her ikke hensyn til om du er i stand til å forsørge deg selv gjennom inntektsbringende arbeid. Ménerstatning blir utbetalt for redusert «livskvalitet», ikke for «økonomisk tap». Forsikringssummene ved 100 prosent medisinsk invaliditet: 1. Enslig medlem kroner 2. Medlem kroner Ektefelle eller samboer kroner 3. Medlem kroner Ektefelle eller samboer kroner Barn* kroner 4. Medlem kroner Barn* kroner * Forsikringen omfatter barn med samme adresse som medlemmet i folkeregisteret ut det kalenderår de fyller 20. Ved flere barn deles forsikringssummen på antall barn. Hva forsikringen dekker Blir et familiemedlem 100 prosent medisinsk invalid utbetales hele forsikringssummen. Ved lavere invaliditetsgrad utbetales tilsvarende lavere erstatningssum. Ved medisinsk invaliditet under 15 prosent utbetales det ingen invaliditetserstatning. For barn utbetales det erstatning fra og med 1 prosent medisinsk invaliditet. Behandlingsutgifter Hvis ulykkeskaden innen 2 år fra skadedagen medfører nødvendige utgifter til behandling, dekkes behandlingsutgiftene med inntil 5 prosent av forsikringssummen ved invaliditet. Utgifter til behandlere uten offentlig refusjonsrett dekkes ikke. Egenandelen for behandlingsutgifter er 500 kroner. Barn dekkes av den offentlige tannhelsetjeneste til og med fylte 18 år. NSF 100 år

8 UTVIDET LIVSFORSIKRING Det er ofte enklere å se verdien av å forsikre gjenstander som hus og bil, enn forsikringer som gjelder liv og helse. Vi overser at de økonomiske konsekvensene kan bli minst like store ved arbeidsuførhet og død. nsfs utvidet livsforsikring er en tilleggsforsikring til livsforsikringspakken som kan kjøpes for medlemmet og ektefelle eller samboer. Ulike valgmuligheter Utvidet Livsforsikring er en tilleggsforsikring til Livsforsikringspakken som kan kjøpes for medlem og ektefelle eller samboer*. Dødsfalls- og uførekapitalforsikring kan kjøpes hver for seg eller samlet. Det kreves helseerklæring fra alle som ønsker forsikringen, og den/de forsikrede må være 100 prosent arbeidsdyktig (arbeidsfør) på søknadstidspunktet. *Vær oppmerksom på at samboer må ha bodd sammen med medlemmet i minst to år, eller ha felles barn, for å kunne kjøpe Utvidet Livsforsikring (se forsikringsvilkårene for definisjon av ektefelle og samboer). Det kan velges mellom to forsikringssummer: kroner (11G) kroner (22G) G = folketrygdens grunnbeløp, kroner per mai Dødsfallsforsikring Forsikringen gir en engangsutbetaling til dine etterlatte hvis du skulle falle fra. Utbetalingen skjer i henhold til gjeldende forsikringsvilkår. Opphørsalder Dødsfallsforsikringen opphører ved utgangen av det året du/dere fyller 70 år. Pris 1. Medlem år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr Ektefelle/samboer år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr Årlige priser er oppgitt per 11G ( kroner) og dobles for kjøp av 22G ( kroner). Pris Det er ulik pris for medlem og ektefelle eller samboer, og den er stigende med økende alder. Se egen prisliste. Prisene for denne kollektive ordningen er langt lavere enn tilsvarende individuelle forsikringer. 8 NSF 100 år 2012

9 1920 Mette Ramstad Dønåsen var ansatt som fagsjef i fagpolitisk avdeling i Norsk Sykepleierforbund frem til 1. desember Grunnutdanningen som sykepleier tok hun ved Høgskolen i Akershus, og var ferdig utdannet i Her er Mette kledd i en blå festdrakt fra Røde Kors. Uniformen er fra århundreskifte, og ble brukt fram til begynnelsen av 1900-tallet. NSF 100 år

10 Uførekapitalforsikring Retten til uførekapitalerstatning inntrer når forsikrede i forsikringstiden er blitt minst 50 prosent arbeidsufør, og denne arbeidsuførheten har vart i to år sammenhengende. Det er en forutsetning at arbeidsuførheten godkjennes å være minst 50 prosent varig, og at den sammenhengende arbeidsuførheten (minst 50 prosent) er inntruffet før utgangen av det kalenderår medlemmet eller ektefelle/samboer fyller 60 år. Det gis ikke rett til uføreerstatning når arbeidsuførheten skyldes sykdom som har vist symptomer tidligere enn 3 måneder etter at forsikringen trådte i kraft. Opphørsalder Uførekapitalforsikringen opphører senest ved utgangen av det året du/dere fyller 60 år. Pris 1. Medlem år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr Ektefelle/samboer år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr Årlige priser er oppgitt per 11G ( kroner) og dobles for kjøp av 22G ( kroner). G = folketrygdens grunnbeløp, kroner per mai Forsikringssummen avtrappes etter alder Etter fylte 51 år avtrappes forsikringssummen ved uførhet og død med 0,4G per år (per 11G), og mellom 61 og 67 år avtrappes den ytterligere med 0,2G per år (per 11G). Forsikringssum 11G trappes ned slik: år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr Samordning Har du andre livsforsikringer vil det ikke bli noen samordning ved utbetaling av Livsforsikringspakken eller Utvidet Livsforsikring. Kjøpe forsikringen For å kjøpe Utvidet Livsforsikring må du ha Livsforsikringspakken. Du får påmeldingsskjema og helseerklæring til utfylling hos Forsikringskontoret NSF telefon Erklæringen fylles ut og sendes til DNB Livsforsikring ASA. Sykdom, lyte eller mén kan gi helsereservasjoner, eller være grunnlag for avslag på forsikringssøknaden. Det er et krav at forsikrede er 100 prosent arbeidsdyktig (arbeidsfør) på søknadstidspunktet. Du kan velge om du vil betale årlig, halvårlig, kvartalsvis eller månedlig (AvtaleGiro). 10 NSF 100 år 2012

11 BARNEFORSIKRING Ingen kan forsikre seg mot sykdom og ulykker. En god barneforsikring gir deg og familien din økonomisk trygghet hvis barnet ditt skulle bli rammet av ulykke eller sykdom. Som medlem i nsf er det ingen grunn til å lete etter en god barneforsikring ute i forsikringsmarkedet. du finner én av dem her i nsf, en komplett barneforsikring med VALGFRI uførekapitalforsikring! Alder NSFs barneforsikring kan kjøpes fra barnet er 3 måneder til det fyller 18 år. Barnet må være bosatt i Norge og være medlem av norsk folketrygd. Forsikringen opphører ved utgangen av det forsikringsår barnet fyller 26 år. Etter at barnet har fylt 20 år opphører forsikringsdekningene: 1. Merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn 2. Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom Karenstid Forsikringen har 3 måneders karenstid. Du bør derfor vente til denne perioden er over før du sier opp forsikring du eventuelt har i et annet forsikringsselskap. Forsikringen dekker ikke sykdom, lyte eller mén som selskapet tar reservasjon for ved helsevurderingen. Nye søsken Har du allerede kjøpt barneforsikringen, omfattes nye barn i familien av en ulykkesforsikring frem til hovedforfall, uten ekstra kostnad. Forsikringen gir en utbetaling på kroner hvis barnet erklæres 100 prosent medisinsk invalid som følge av en ulykke. Pris Prisen for 2012 er kroner per år. Kjøpe forsikringen Ta kontakt med Forsikringskontoret NSF hvis du ønsker å få tilsendt søknadsskjema og helseerklæring. NSF 100 år

12 1930 Lill Sverresdatter Larsen er ansatt som prosjektleder i Norsk Sykepleierforbund. Grunnutdanningen som sykepleier tok hun ved Høgskolen i Tromsø, og var ferdig utdannet i Her er Lill kledd i diakonissekjole fra ca Drakten ble brukt både som et arbeidsantrekk og et festantrekk fram til begynnelsen av 1900-tallet. Et hvitt forkle var det eneste som skilte antrekkene. Her er antrekket vist som et arbeidsantrekk. 12 NSF 100 år 2012

13 Hva forsikringen dekker 1. MEDISINSK INVALIDITET Forsikringen gir en engangserstatning ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke eller sykdom. Størrelsen på erstatningsbeløpet beregnes ut fra invaliditetsgraden. Ved 100 prosent medisinsk invaliditet utbetales full erstatning på 2 millioner kroner. Ved lavere invaliditetsgrad utbetales en forholdsmessig mindre del. Eventuelle stønader fra NAV kommer i tillegg til erstatningsutbetalingen. 2. ØKONOMISK TRYGGHET VED 9 ALVORLIGE SYKDOMMER Det utbetales erstatning på kroner ved endelig stilt diagnose av 9 alvorlige sykdommer. Diagnosene er: kreft, multippel sklerose (MS), cystisk fibrose, leddgikt, nyrelidelser, ulcerøs colitt, morbus crohn, brannskader og utviklingsfeil i ryggen med scoliose (ryggskjevhet). Forsikringen gir rett til én erstatning per diagnose. 3. MERUTGIFTER TIL NØDVENDIG PLEIE OG TILSYN Hvis barnet rammes av en ulykke eller sykdom som gir rett til hjelpestønad fra NAV, dekker forsikringen også utgifter til nødvendig pleie og tilsyn. Størrelsen på erstatningen er knyttet opp mot satsen på den offentlige stønaden. Det utbetales inntil kroner per år i inntil 5 år. 4. TEKNISKE HJELPEMIDLER OG OMBYGGING AV BOLIG Forsikringen kan gi rett til erstatning på inntil kroner for merutgifter til tekniske hjelpemidler, og ombygging av bolig. Forsikringstaker velger selv hvilken bolig som skal bygges om, til beste for barnet. 5. DAGPENGER VED SYKEHUSOPPHOLD OG LANGVARIG SYKDOM Hvis barnet blir innlagt på sykehus i Norden minst ni dager sammenhengende, kan forsikringen gi rett til erstatning. Forsikringen gir også rett til erstatning hvis det er medisinsk nødvendig at barnet har tilsyn av en forelder i minst ni sammenhengende dager, for eksempel hjemme. I begge tilfellene er dagpengesatsen på 400 kroner. Dagpenger utbetales fra og med tiende dag og inntil 365 dager. 6. BEHANDLINGSUTGIFTER ETTER ULYKKE Ved ulykke erstattes blant annet nødvendige utgifter til medisiner, behandling hos lege, tannlege, fysioterapeut og kiropraktor. Reiseutgifter dekkes også. Forsikringssummen er inntil kroner per ulykkestilfelle. Det er ingen egenandel. 7. DØDSFALLSERSTATNING Erstatning ved dødsfall er kroner, og tilfaller forsikringstaker. Valgfrie tilleggsdekninger 1. ERSTATNING VED ARBEIDSUFØRHET Forsikringen gir rett til utbetaling på kroner ved vedtak om minst 50 prosent varig uførepensjon. Erstatningen utbetales tidligst når barnet fyller 18 år. Pris per år er 252 kroner. 2. TILLEGGSFORSIKRING I TRYG Ved å kontakte Tryg Forsikring kan du i tillegg kjøpe: Utvidelse av forsikringssum for medisinsk invaliditet ved ulykke og sykdom Behandlingsforsikring NSF 100 år

14 SKADEFORSIKRING Det skal være trygt og lønnsomt å være medlem i nsf, og det skal være enkelt å benytte seg av medlemsfordelene. gode forsikringsordninger til konkurransedyktige priser er en medlemsfordel nsf har satset spesielt på. Du kan VELGE FORSIKRINGER UT FRA TO ALTERNATIVER: best og basis. nsfs innbo- og reiseforsikring har best-vilkår til fast pris. Best Dekker mye og litt til. DnB har sjekket markedet og tilbyr de beste dekningene, derfor navnet Best. Ikke minst! Best-forsikringene innbefatter Vilkårs garanti. Ved flytting av dine skadeforsikringer fra ditt nåværende selskap til DnB Skadeforsikring, er du garantert minst like gode, eller bedre forsikringsdekninger. Basis Et trygt og godt alternativ og litt rimeligere. Bestille forsikringer Ønsker du å bestille en forsikring, eller bare et pristilbud kan du ta direkte kontakt med Forsikringskontoret NSF på telefon , eller sende en e-post til Du finner utfyllende informasjon på kontorets egne nettsider: Egenandelsfordel Har du tre eller flere private skadeforsikringer hos oss, der innbo-, villa- eller fritidsbolig er en av dem, kan du opparbeide deg Egenandelsfordel etter følgende skala: kroner etter 1. skadefrie år kroner etter 2. skadefrie år kroner etter 3. skadefrie år Det opparbeides bare én sum per husstand. Egenandelsfordel kan benyttes for følgende forsikringer: Innbo, Villa, Fritidsbolig, Bil, Tilhenger og Campingvogn, MC, Moped og Fritidsbåt. Ved skade må opparbeidet Egenandelsfordel benyttes i sin helhet. Hvis du velger å benytte deg av egenandelsfordelen må den opparbeides på nytt. Dette gjelder også hvis Egenandelsfordel er større enn egenandelen. DnB Skadeforsikring et bedre tilbud I tillegg til NSF-rabatten får du: 1. Sikkerhetsrabatter på individuelle skadeforsikringer hvis du har gjort tiltak som reduserer sjansene for skader 2. Egenandelsfordel gir deg lavere egenandel ved skadeoppgjør 3. Forutsigbare utgifter: Benytter du Avtalegiro eller efaktura kan du dele opp forsikringspremien i månedlige beløp uten ekstra kostnader Sikkerhetstips for bolig 1. Hele familien må vite hvor stoppekranen er, og hvordan de skal bruke brannslukningsapparatet. 2. Husk at elektrisk arbeid krever autorisasjon ikke bruk for mange løse skjøteledninger. 3. Trekk alltid ut kontakten av strykejern, kaffetrakter osv. når de ikke er i bruk. Skru av Tv-en for hånd ikke med fjernkontrollen. Trekk ut kontakten på PC, TV osv. når du reiser bort. 4. Ikke sett på vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin før du forlater huset, eller legger deg for kvelden. 5. Om vinteren bør du sette på varme i alle rom med vannrør, helst med termostat gjelder spesielt kjelleren. Tining av frosne rør kan forårsake både brann og lekkasjer. 6. Reiser du bort, allier deg med naboer eller familie som kan måke, lage spor i snøen, eller flytte f.eks. hagemøbler eller barneleker ikke rydd alt før du reiser. 7. Ikke lad mobiltelefonen eller PC-en om natten trekk ut laderen når den er ferdigladet. Egenandelsfordelen gjelder for forsikringer som er aktive etter NSF 100 år 2012

15 1940 Sigfred Mittet er ansatt som rådgiver på Forsikringskontoret NSF. Grunnutdanningen som sykepleier tok han ved Ullevål sykepleierskole, og var ferdig utdannet i Her er Sigfred kledd i en hvit sykepleierfrakk fra Ullevål sykehus. Uniformen ble brukt i perioden fra ca og i noen tiår senere. NSF 100 år

16 REISEFORSIKRING Helårsforsikring Tre måneders reisevarighet Gjelder over hele verden Inkludert avbestillingsforsikring Ingen egenandel Lav pris Vilkårsgaranti nsfs reiseforsikring gjør valget trygt og enkelt. Reiseforsikring Best familie Selv om foreldrene ikke bor sammen er barnet likevel dekket hvis det har samme bostedsadresse i folkeregisteret som én av foreldrene. Barnebarn og oldebarn er inkludert når de er på reise alene sammen med besteforeldre/oldeforeldre. Barn, barnebarn og oldebarn er forsikret ut det året de fyller 20 år. Pris Pris for 2012 er kroner. Reiseforsikring Best én person Forsikringen gjelder bare for medlemmet. Pris Pris for 2012 er 900 kroner. Nyhet reiseforsikring familie og én person 1. Økt dekning på sportsutstyr inkl. sykkel inntil kr Mindre unntak for sportsaktiviteter 3. Forsikringen dekker opphold i høyder inntil moh, vær oppmerksom på ditt ansvar til forberedelser Hva forsikringen dekker 1. Reiser med tre måneders varighet 2. Reiser i hele verden 3. Tjeneste- og dagsreiser, og reiser til og fra arbeidsstedet (dekker ikke når du er hjemme eller på arbeidssted eller studiested i Norge) Reisegods 1. Én person Inntil kroner 2. Samlet for familien Inntil kroner 3. Enkelgjenstander Inntil kroner Forsikringen dekker reisegods ved tyveri, ran, skadeverk, trafikkuhell, brann, vann og naturskade. Annen tilfeldig skade erstattes med inntil kroner samlet per skadetilfelle (mobiltelefoner er unntatt). Reisesyke 1. Reisesyke ubegrenset, inkl. hjemtransport 2. Hjemtransport ubegrenset NB! Hjemtransportkostnader begrenser seg til billigste reisemåte, men det tas hensyn til skadelidtes helsetilstand. Reiseansvar 1. Reiseansvar Inntil 10 mill. kroner 2. Rettshjelp utenfor Norden Inntil kroner Avbestillingsforsikring 1. Én person Inntil kroner 2. Samlet for familien Inntil kroner Forsikringen dekker avbestilling av reiser på grunn av sykdom, dødsfall og andre alvorlige hendelser i familien gjelder også hvis nøkkelpersoner som dirigent, foredragsholder etc. i reisefølget ditt, skulle bli syk. 16 NSF 100 år 2012

17 1945 Solveig Kopperstad Bratseth er nyvalgt nestleder i Norsk Sykepleierforbund. Grunnutdanningen som sykepleier tok hun ved Bergens Diakonissehjems sykepleierskole, og var ferdig utdannet i Her er Solveig kledd i en oversykepleierdrakt fra Ullevål sykehus fra ca. 1940/50-tallet. NSF 100 år

18 Ansvarsforsikring sykepleier Ansvarsforsikring inkludert for: 1. Sykepleierstudenter som yter helsehjelp når de er i praksis i utlandet 2. Sykepleiere (på feriereiser) som yter helsehjelp i nødssituasjoner i utlandet Forsinkelse/avbrutt reise 1. Økonomisk kompensasjon ved forsinket bagasje, forsinket avgang og ved innhenting av fastlagt reiserute inkludert overnattingsutgifter 2. Hjemreise ved brann, innbrudd, vannledningsskade eller nødvendig medisinsk behandling. Etter hjemreise erstattes returreise tilbake til reisemålet 3. Evakuering hjem til Norge ved terror, krig, naturkatastrofer eller epidemier Veterinærutgifter Utenfor Norden og innen EU/EØS inntil kroner. Reiseulykkesforsikring 1. INVALIDITET VED ULYKKE For voksne kroner For barn* kroner 2. DØDSFALL VED ULYKKE For voksne kroner For barn* kroner 3. UTGIFTER VED ULYKKESSKADE Forsikringen dekker rimelige og nødvendige utgifter til medisinsk behandling, som tannlege, lege eller fysioterapeut innen to år fra skaden skjedde. Utgiftene erstattes med inntil fem prosent av invaliditetssummen. Utgifter fra behandlere uten offentlig refusjonsrett dekkes ikke. 4. FLERE ULYKKESFORSIKRINGER Du kan ha flere ulykkesforsikringer som alle kan gi rett til utbetaling (som ulykkesforsikringen i livsforsikringspakken). Ta derfor alltid kontakt med Forsikringskontoret NSF når du skal melde en ulykkesskade, slik at skaden registreres for alle aktuelle forsikringer. Døgnservice ved skade 1. Ved forsinket bagasje, tyveri av reisegods og andre skadehenvendelser: DNB SKADESERVICE Telefon Ved akutt sykdom, alvorlige ulykker, nødvendig transport eller død: SOS INTERNATIONAL Telefon *Gjelder bare reiseforsikring familie. Ulykkesforsikringen dekker hele døgnet uavhengig av reise. Etter fylte 70 år utbetales halv forsikringssum ved ulykkesskade som medfører livsvarig medisinsk invaliditet eller død. 18 NSF 100 år 2012

19 INNBOFORSIKRING Over halvparten av medlemmene våre har nsfs innboforsikring best. Gode dekninger og lav pris er en kombinasjon som det private markedet ikke kan konkurrere med. For medlemmer i nsf blir valget enkelt. NYTT FOR 2012: IDENTITETSTYVERI ER INKLUDERT. Pris Prisen for 2012 er kroner. Innboforsikring er ikke inkludert i kontingenten. Hva forsikringen dekker Innboforsikring Best dekker skade eller tap av innbo og løsøre ved brann, vannskade, lynnedslag, tyveri/ hærverk og annen tilfeldig skade med inntil 2 millioner kroner. Alle plutselige og uforutsette skader i hjemmet, og i noen tilfeller utenfor hjemmet, er dekket. Det er ulike erstatningsbegrensninger og krav til sikkerhet i forhold til hvor innboet befinner seg. Inkludert vilkårsgaranti Når du kjøper NSFs innboforsikring er du garantert like god eller bedre vilkår, i inntil 3 år fra kjøpstidspunktet, sammenlignet med forsikringsavtalen du hadde i kraft i annet selskap før du flyttet til oss. Blant annet dekkes: Alle plutselige og uforutsette skader inntil kr 2 millioner Plutselige og uforutsette skader utenfor hjemmet er begrenset til kr Matvarer i fryser uten begrensning av sum Bygningsglass/sanitærporselen i leilighet uten begrensning av sum Tyveri fra bygning utenfor forsikringsstedet dekker tyveri fra rom for beboelse dekker tyveri fra bod og garasje som ikke andre husstander har tilgang til med inntil kr Tyveri fra egen/leid bod i felles kjeller/loft med inntil kr Tyveri med unntak av penger og verdipapir: fra privat boligs uteareal, som ikke er fellesareal, med inntil kr areal eller rom med alminnelig inngang inntil kr fra låst garderobeskap med inntil kr av personlig løsøre fra bil, campingvogn med inntil kr Tyveri av sykkel/sykkeltilhenger og barnevogn med inntil per gjenstand uavhengig hvor den stjeles fra Midlertidig lagret innbo inntil kr , begrenset til kr for enkeltgjenstander og samlinger Yrkesløsøre inntil kr Veskenapping inntil kr , ubegrenset ved ran og overfall (jf. staffelovens 267) Utenfor Norden skade på og tap av innbo inntil kr Naturskade Nyhet! Identitetstyveri, inntil kr for utgifter til juridisk assistanse før en tvist, og inntil kr 1 million for juridisk assistanse ved en tvist Hvem er dekket Forsikringen dekker både deg og din familie: ektefelle, partner eller samboer, og andre medlemmer av din faste husstand. Forsikringen gjelder innen Norden på medlemmets bosted og i hybel eller leilighet som benyttes i forbindelse med arbeid eller skolegang for ting, penger og verdipapirer som midlertidig er borte fra forsikringsstedet for ting som skal selges i sikredes egen bolig når den leies ut, men ikke utover ett år. Ved utleie dekkes ikke punkt 4.7 i vilkåret Annen skade under separasjon iht. Ekteskapsloven av 4. juli 1991 gjelder forsikringen også på ektefelles bosted inntil boet er skiftet og i maksimum ett år etter at separasjonsbevilling er gitt NSF 100 år

20 1950 Randi Moan Riiber er ansatt som avdelingsleder på Forsikringskontoret NSF. Grunnutdanningen som sykepleier tok hun ved Nordland Sykepleierhøgskole, og var ferdig utdannet i Her er Randi kledd i sykepleieruniform fra Røde Kors som ble brukt i tidsperioden ca NSF 100 år 2012

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. get og forenklet til appliseringer der det kreves et. f.eks: broderinger

Detaljer

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008 Årskatalog 2008 Telefon 04700 Sjekk dine medlemsfordeler For medlemmer av følgende foreninger: Arkitektenes Fagforbund Den norske legeforening Den norske tannlegeforening Den norske veterinærforening Naturviterne

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi-

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL ) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund 2012 Norsk Transportarbeiderforbund (NTF)... som ble stiftet den 02.04.1896, er i dag det største og sterkeste fagforbundet innen tran sportbransjen

Detaljer

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys Medlems- fordeler 2015 Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys 62 63 % av medlemmene tar ikke feil! Foto: Terje Bergersen Enda bedre betingelser hos Gjensidige fra

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Fordelene ved å være mange er mange. Dine medlemsfordeler

Fordelene ved å være mange er mange. Dine medlemsfordeler Fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LO-forbund. Noen av fordelene får du automatisk

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Privatforsikringer i Tryg

Privatforsikringer i Tryg Privatforsikringer i Innhold TRYGG PLUSS BIL HUS INNBO FRITIDSHUS FRITIDSBÅT REISE BARN OG UNGDOM EKSTRA BARNEULYKKE ØVRIGE FORSIKRINGER ØVRIGE FORSIKRINGER FORTSETTES g Pluss er fordeler som skaper trygghet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund Norges Offisersforbund (NOF)... er Norges eldste arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret. NOF er et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Foto: Sissel M. Rasmussen/LO-Aktuelt Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)... har rundt 2.800 medlemmer i aktiv tjeneste

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer