FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO. Innledende bemerkninger:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO. Innledende bemerkninger:"

Transkript

1

2 FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO Innledende bemerkninger: Den systematiske inndeling av arkivmaterialet i klasser, hovedgrupper, grupper og undergrupper bygger på desimelsystemet. Arkiveliene deles inn 1 maksimalt 10 klasser (0-9). Hver av klassene kan deles inn i. maksimalt 10 hovedgrupper (00-99) og disse igjen i maksimalt 10 grupper ( ) osv. til behovet for utbygging av arkivnøkkelen er dekket. Dette avhenger i særlig grad av arkivstoffets omfang, men det kan. også for oversiktens skyld være hensiktsmessig med en videre oppdeling til 4. og 5. trinn. Etter de 3 første siffer settes et punktum. Utgangspunktet for arkivnøkkelen for universitetet blir inntil videre klassene: 0 - Organisasjon og-administrasjon 1 - Økonomi 2 - Personell 3 - Undervisning. Studier 4 - Forskning. Forsøk 5 - Studenter. Studentforhold. 7 ) til disposisjon for evtl. spesielle fagområder 8 - (Foreløpig samling av saker som ikke går inn under klassene 0-5) 9 - Diverse Følgende grafiske fremstilling av desimalsystemet, med eksempler fra arkivnøkkelen., gir forklaring.på hvordan desimalsystemet virker: I % I ST

3 5 Klasser: Organisasjon og administrasjon Økonomi Personell Undervisning. Studier Forskning. Forsøk - Studenter. Studentforhold Diverse Generelt - Immatrikulering. Opptak. Studentregistrering Spesielle studentforhold. Disiplinærsaker - Studieveiledning - Studentorganer. Studentorganisasjoner og -foreninger - Sosiale og kulturelle forhold. Velferd Stønader. Stipendier. Lån Andre spørsmål vedr. studenter og studentforhold 59 - Diverse Grupper Generelt. Studentsamskipnadene Helsetjeneste Vernetjeneste Velferdsbygg og -lokaler. Kantiner Idrettsbygg og -anlegg 555 Studentboliger og -hybler 556 Barnehager /daginstitusjoner. Barneparkering Sosiale og kulturelle aktiviteter Undergrupper: Andre sosiale og' velferdsspørsmål Diverse - Generelt - Sosiale aktiviteter , Sangforeninger og orkestre 557.E Idrett ^FZ.B Diverse Det gjøres spesielt oppmerksom på at det på bestemte trinn i systemet kan være ønskelig å brytesystematikken for å gå over til andre ordningsprinsipper. Som eksempler på slike sekundære ordninger eller underinndelinger kan nevnes fakulteter, institutter,. institusjoner, alfabetiske inndelinger, kronologiske ordninger og eventuelle utfyllende arkivsystemer som ikke bygger på desimalprinsippet. Eksempler : 542 Student- og fagutvalg. - utvalgene ordnes alfabetisk under arkivnummer Personalmapper mappene for de enkelte ansatte ordnes alfabetisk etter den enkelte ansattes navn eller etter stillingsbetegnelse. Det kan også tenkes at mappene ordnes etter fakultet/institutt/ samling eller lignende, og da alfabetisk innen disse. Generelt gjelder at institusjoner som tar systemet. i bruk ikke oppretter.mapper for andre.sakgrupper enn dem det er behov for, og -atmapper opprettes på det trinn i utbyggingen som omfanget av materialet tilsier. Det vil si at det ikke opprettes mapper på 3. trinn (med 3 siffer) hvis omfanget av materialet er så lite at det er tilstrekkelig oversiktlig i en mappe på 2, trinn ('med 2 siffer), Enkelte av gruppene i arkivnøkkelen kan oppfattes som betegnelse for rene referansemapper, andre grupper. hvor man vil finne en oversikt med henvisning til Et eksempel herpå er gruppe 006 Effektivisering, hvor man vil finne rasjonaliseringsforslag o.l. Dersom dette materiale gjelder en endring i for eksempel universitetets arkivordning, vil man finne. plass for det i gruppe 004 Kontortjenesten, og der i undergruppe Arkivordningen, mens en henvisning dit bør være å finne under gruppe 006. Det vil for enkelte institusjoners vedkommende bli stående ledige grupper og undergrupper som er bundet til bestemte emner i fellessystemet (Klessene 0-5). Disse såvel som grupper som står helt ledige i forslaget, må ikke tas i bruk for andre eller spesielle sakområder uten i samråd med den administrasjonsenhet som er tillagt ajourføringen, korrigeringen osv. av arkivnøkkelen. Inntil videre utføres denne funksjon for klassene 0,1 og 2 av Riksarkivaren.. ajourføringen, den han bemyndiger. For de øvrige klassene 3-9 er ansvaret for korrigeringen osv. lagt til assisterende direktør eller Universitetet bør for de sakområder som er ment dekket med klassene u - 5 bruke denne gruppering uendret. Eventuelle forslag til videre utbygging og til endringer i systematikken Kan sendes til arkivlederen. Forslag til eventuell nytting av klassene 6, 7 og 9 for spesielle fagområder kan likeledes forelegges arkivlederen.

4 7 Oversiktsplansje klassene i.. Klasse ^. t y.. ". Klasse 1... Klasse Klasse 3... Klasse KLasse KLasse 6... Klasse 7... Klassa Klasse 9... Alfabetisk stikkordregister...

5 ORGANISASJON OG ØKONOMI PERSONELL UNDERVISNING FORSKNING ADMINISTRASJON STUDIER FORSØK DO 10 20: 30 4U GENERELT GFNERELT GENERELT" GENERELT GENERELT 5 STUDENTER STUDENTFORHOLD 60 å 8 9 DIVERSE 70^ i KOMMISJONER BUDSJETTER TILSETTING UNDERVISNINGS- FORSKNINGSRÅD KOMITEER AVSKJED MATERIELL OG FORSKNINGS- UTVALG PERMISJONER LÆREBØKER ORGANEP RÅD O9 NFVNOEP TJENESTEFRIHET EIENDOk!k4EP REGNSKAPER PEPSONALSAKER UNDERVISNINGS- FORSKER- ANLEGG REVISJON ANSIENNITET PERSONELL UTDANNELSE LOKALER OPPR `rkk (jfr. klasse 2) FORSKEP- REKRUTTEPING KONTORHOLD UTGIFTER LØNN OG UNDERVISNINGEN FORSKNINGS- INVENTAR OG INNTEKTER TILLEGG TIL STUDIEORDNINGEN TERMIN UTSTYR LØNN PENSJON O MATERIELL UTGIFTSFORDELING GODTGJØRELSER SPESIELLE TRANSPORTMIDLER MELLOM STAT SKYSS OG KOST UNDERVISNINGS- - MASKINER :OMMuNE 7G EGET SK~ IDD ILTAK OG PRIVATE HONORARER -METODER OS REREDSK.AP FORSIKRINGEP APBEIDSVILKAR SOMMERSKOLER FOPSKNINGS- ULvKKER OG LIGNENDE PROSJEKTER EPSTAT'tINGER UNDERVISNINGS- OG. RESULTATER TILTAK Ø INTERNASJOIALE FOND FORHANDLINGER VOKSENOPPLÆRING FORSØK OG OPGANISPSJONER LEGATER - formelle FORSØKSRESUL- OG RÅD GARANTIER regler TATER SAMARBEID LÅN ' RANKER PERSONAL- EKSAMEN AKADEMISKE VERDIPAPIRER FORVALTNING EKSAMENSGRADER GRADER AKSJER M.V. OPPLÆRING ÆRESDOKTORER DB ANDRE UNDER- ANDPE FORSK- VISNINGS KINGS- OG SPØRSMAL FORSØKSSPØRSMÅL DIVERSE OIVERSE DIVERSE DIVERSE DIVERSE 51 IMMATRIKULERING OPPTAK STUDENT- REGISTRERING 52 SPESIELLE STUDENTFORHOLD DISIPLINÆRSAKER'I STUDIE- VEILEDNiNG STUDENTORGANER STJDENTORGANI `SASOONER OG- -FORENINGER SOSIALE OG KULTUP.ELLE FORHOLD. VELFERD STØNADER. STIPENDIER LAN ANDRE SPØRS- MÅL VEDR. STUDENTER OG STUDENTFORHOLD DIVERSE E ^i ' I

6 . 11 KLdSSE 0 = ORGAP,ISASJON OG ADMINISTRASJON GENERELT KOMMISJONER. EIENDOMMER KONTORMOLD MATERIELL KOMITEER ANLEGG INVENTAR OG TRANSPORTMIDLER UTVALG LOKALER UTSTYR MASKINER NEVNDER.DG RÅD ØO Kongehuset Generelt. Generelt Generelt Generelt Stortinget Målsetting ` Sentral inn- Anbudsfnr- Regjeringen Regelverk for kjøpsordning skrifter m.v. eiendomsforval.tn Valg.. Folke- Permanente Administrasjons- Kontorhold Anskaffelsesavstemninger kommisjoner, bygg programmer, (interne valg nevnder.,.råd prioritets-' se 003) lister Generelle Komiteer Undervisnings- Inventar og Planer, instrukser utvalg og forsknings-. utstyr ' forberedende bygg Kontormaskiner arbeid Tegnvinger Organisasjons- Sakkyndig Velferdsbygg Telefoner Anskaffelser messig opp- bistand Idrettsbygg og Porto, og lån[leie tj temerker ( herunder anbud) r bygging ( oppdrag og =anlegg enes. persanvalg) Kantiner :' Kontor- Uttalelser om Laboratorier Bøker, aviser,, Embedsdrakter tjenesten. imstillinger VQrksteder tidsskrifter - Uniformer m,v. fo elagt Feltstasjoner anskaffelser. Vareklær fra a se innbind.,trykn..(jfr. 002) 005 D15 025, Kontroll- Andre eiendommer Teknisk-vitenordninger bygninger, skapelig utstyr lokaler Regneanlegg (Jfr. 020) Effektivi sering, ' Interne Samarbeids- Leiede eienadministrasjons utvalg dommer, bygspørsmål ninger,.lokaler Informasjon Representasjon Boliger Forvaltning, Forvaltning, opplysninger i komiteer m.v. Tjeneste- lagerkontroll, lagerkontroll, Møter nedsatt av andre leiligheter salg, salg, s ^ ` (Jfr.234 og 555) avgangsføring avgangsføring DD Diverse Diverse Diverse Diverse Diverse " BEREDSKAP INTERNASJONALE DIVERSE OPGANISF4SJONER.. OG RÅD SAMARBEID O enerelt Generelt. Generelt Generelt D Beredskapsr- Nordisk regler og samarbeid =instrukser jfr. 066, 062,, Beredskaps- Europeisk" planer samarbeid (jfr. 066) 053., Beredskaps- FN. oppgjør med særorganisasjoner Seredskaps- internasjonalt tiltak forsvarsf tunde samarbeid tilfluktsrom) 055 Ø Krigsutflyt- Internasjonalt tingsplaner samarbeid om Evakuering handel og økonomi Ø 'Mobilisering Internasjonalt samarbeid om undervisning og forskning ,., , Sivilforsvarsberedskap ^8 " Ø O Annet internasjonalt samarbeid DF9 069 " Diverse Diverse Diverse Diverse 09

7 KLASSE 1 - ØKONOMI GENERELT BUDSJETTER REGNSKAPER UTGIFTER UTGIFTSFORDEL- REVISJON INNTEKTER ING MELLOM STAT KOMMUNE OG `PRIVATE 15 FORSIKRINGER,. ERSTATNINGER ULYKKER FOND LEGATER GARANTIER. [LAN 16 BANKER VERDIPAPIRER AKSJER M.V. 11, %7 18 DIVERSE 19 1D " 140' - Økonomiske Generelle Generelt Generelt Generelt analyser, budsjettprognoser, spørsmål programmer 1D , Naejonal- Regnskaps- Inntekter Statstilskudd. budsjettet ordninger til kommuner Nasjonalregnskap Langtids- Brukes bare Statsregnskapet Utgifter Statstilskudd program i departe- - forklaringer til private mentene M.V. 103" ". 143, Budsjettarbeid Regnskapssaker, Skatter Kommunale.. ved universiteta kasserapporter utgifter. og o.l. refusjoner ^ Generelt Forsikringer Assuranser, 152 Sikkerhets-. stihelse: Garanti 153. Erstatningskrav mot, staten, Generelt Fond og ;legater Stipervdtildelinger-.av fonds-aog :: legatmidler" Lån (jfr. 028) 163 Generelt ,73 Generelt Brukes 'taste Anvisnings- Toll og Private i Finansdepar- myndighet, avgifter utgifter dg tementet fullmakter o.l. refusjoner 154 Erstatningskrav fra statens side 164 Garantier. (ved lån m.v.) Lønninger, Økonomiske til- Anvisninger, inntekter, skudd, gaver, kasseforsterkpriser gaveprofessorata ninger -dosenturer o.l. 155 Billighetserstatninger Q ,7 Revisjons- antegnelser og -besvarelser, Desisjoner. Offentlig økonomi Ettersyns- forretninger Kasseopptak Formuesfordeling i 156 Ekspropriasjons, erstatninger (jfr'. fagsakens) Erstatninger ved rettssaker Andre lånemidler DC Diverse Diverse Diverse Diverse Diverse 159. : S ^ Diverse Diverse Diverse Diverse

8 . -. KLASSE 2 - PERSONELL " 24 GENERELT TILSETTING PERSONALSAKER LØNN OG TILLEGG GODTGJØRELSER -03 AVSKJED ANSIENNITET TIL.LØNN SKYSS OG KOST PERMISJONER OPPRYKK PENSJON EGET SKYSSMIDDEL TJEN$TEFRIHET :HONORARER., , 230' Tjenestemanns- Generelt Generelt 'Generelt" Generelt loven ARBEIDSVILKÅR FORHANDLINGER PERSONALFOR- DIVERSE -:formelle :. VALTNING". regler OPPLÆRING 250 ' Generelt. Generelt. Generelt. Generelt. (se 210) Arbeider- Utnevnelser, Personalmapper Regulativer Skyss- og vernloven kon5t..,.beskikk., Personalkort og tariffer kostgodt- (jfr. 251) tilsett.,bistill gjøreise eng.m,,,åremålsen ,: ' " Lærlinge- Oppsigelse Lønnsensienni- Særlige, tillegg` Flytnings-. loven tetsberegning og godtgj." Sted-. godtgjørelse., Opprykk fortreder- og " overt.. godtgjør : Regler og vilkå Ordensstraff, Påskjønnelser, Aldersgrense- Honorerer. for ordens- suspensjon, ordener,. bestemmelser, straff, suspen-, refselser priser m.v. pensjoner,.sjon, refselser ' (jfr. 205,213, 5. vartpenger ' ,. Regler og Avskjed Justeringer Beordringsvilkår for Normeringer tillegg, komtilsettin pensasjonstill.,, stedstilleg9 (jfr Regler og Permisjoner Spesielle > Utbetalings-. Eget vilkår for. Tjenestefrihet opprykk, regler - skyssmiddel evskjed/opp- Lønn under ( Regelverk, fradrag i lønn sigelse fra~ presedenser M.V. Tjenestereglementer (jfr Trygder _ Samordning av trygd og. pensjonsytelser ". 247 ' B Ferie Personal-. Andre lønns- og Andretillegg Feriespørsmål statistikk pensjons- og godtspørsmål gjørelser : 291 Arbeidstids-. Tjenestebestemmelser. tvistloven (lovbestemmelse ) ' Arbeids- Arbeids-. tidsregle- tvistloven menter, ' Lørdagsfri Opplæring,. kurser, stipendier, utveksl.av tj.m." Forkortelse Tekniske. av den ukent- læremidler,. lige arbeids-, lærebøker 0.1. tid (jfr. 31) Suppleringsavtaler : 296 Saker etter r arbeidstvistloven Sosiele forhold velferd Helse- og vernetjeneste 2B " Diverse Diverse Diverse Diverse. Diverse Diverse Diverse Diverse.. Diverse

9 . KLASSE 3 - UNDERVISNING. STUDIER GENERELT UNDERVISNINGS- UNDERVISNINGS- UNDERVISNING SPESIELLE R4ATERIELL PERSONELL STUDIEORDNING UNDERVISNINGS- LÆREHØKER.(jfr. klasse 2) TILTAK OG -METODER...,,,.., Generelt Geneielt Generelt. Generelt Generelt oversikter, lærerbehov 0.1. (jfr. 113) Lesesa3s-/ Forelesnings.- ' Utdannings- Kur.ser auditoria-.og undervis:-.. programmer. Seminarer utstyr og ningsplikt Studieplaner inventar _. -., ` Undervisnings- Tavler Forberedende.. Ekskursjoner. steder og Transparenter prøver. Feltkurs -lokaler Karter Dispensasjoner (jfr. 245) (jfr. 02) Audiovisuelle. Eksamens- og De enkelte fag Praktisk hjelpemidler sensurplikt undervisning. Praktikanttj. Praktikantutveks Læremidler Gjestefore- Undervisningen Korrespondanselesninger og- Studieordningen undervisning -forelesere og oppgave (Jfr. 066) retting ` 345 Lærebøker Klage, anke, uregelmessigheter i forb. med.. undervisningen Internasjonalt Tidsskrifter Norsk undervis- Videre-.og Gruppeunderundervisnings- Artikler ningspers.i utl. etterutdanning.. visning samarbeid Kompendier Utenl.undervisn. Tilleggskurs Kollokvier (jfr. 066) personell i N. (innen.fag) Nasjonalt undervisningssamarbeid '. Annet undervis- Annet vedr. Annet vedr. ningsmateriell undervisnings- undervisningen personalet og studieordningen Diverse Diverse Diverse Diverse Diverse Forespørsler 35 Ø SOMNERSKOLER. VOKSENOPP- EKSAMEN...ANDRE.UNDER- DIVERSE OG LIGNENDE LÆRING EKSAMENS-. VISNINGS- UNDERVISNINGS- GRADER SPØRSMÅL TILTAK Generelt Generelt Generelt Generelt Lov om voksen- Reglementer og opplæring bestemmelser ' Tiltak ved. Eksamens-.. universitetet berammelser og - forhold Sommersemester- Folkeuniversi- Eksamensundervisningen tetet oppgaver og -besvarelser Nordiske Studentersam - Sensur, sensorer sommerskoler og fundets Fri Eksaminasjon, -seminarer Undervisning eksaminatorer Sommerkurs Arbeidernes Karakterer (også på Opplysnings- Vitnemål landsbasis )' forbund Eksamsnsgrader Brevskoler Klage, anke i eksamenaspørsmål Den inter- Eksamen avlagt :nasjonale utenfor universommerskole sitetet ^også i utlandet Dispensasjoner fra eksamensreglementet,, ' Andre spørsmål " vedr. eksamen og eksamensgrader Diverse Diverse Diverse Diverse 39

10 KLASSE 4 ø FORSKNING. 'FORSØK :. GENERELT FORSKNINGSRÅD FORSKER- FORSKNINGS- FORSKNINGS- UTDANNELSE TERMIN ORGANER FORSKER- REKRUTTERING,.., Planer Generel.t Generelt Generelt Generelt Programmer {'herunder rund- Prognoser skriv, frister, oversikter m.v. 401 ' ' Ftovedkomiteen Organisert Søknader for norsk forskerutdann. (innvilgning/ forskning Forskerrekrut- avslag) tering 402 a Arbeids- og Norges Forsknings- Vikarordning leseplasser for almenviten- stipendiater '(jfr..klasse 2) forskere skapelige (jfr. klasse 2) forskningsråd Norges ' teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd , 434, 444 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd a , S FORSKNINGS- FORSØK OG AKADEMISKE ANDRE FORSK- DIVERSE PROSJEKTER OG FORSØKSRESUL- GRADER NINGS- OG -RESULTATER TATER ÆRESDOKTORER FORSØKS- SPØRSMÅL ØO Generelle Generelt Generelt Generelt lover og Reglementer bestemmelser M.V. 451 : Fakultetenes Fakultetenes Kandidater Forskningsforsknings- forsøk og (oversikter, kontrakter prosjekter og forsøks- lister o.l.) -resultater resultater Bedømmelses- Prisoppgaver komiteer (jfr. 013) 453 ' Avhandlinger Forelesninger Disputas Doktorgraden Ø Lisensiatgraden Magistergraden.. 40E Internasjonalt Norske forskere forsknings- i,utlandet samarbeid Utenl: forskere.!jfr. 066) i Norge^jf;,Q6) ' Nasjonalt. forskningssamerbeid, Andre forsk- Annet vedr. Annet.vedr. ningsråd og forskerutdann.. forskningsforsknings- og forsker- termin organer rekruttering Diverse Diverse Diverse Diverse Diverse Utenlandske utenlandske, Utenlandske forsknings- forsøk og akademiske prosjekter og forsøks- grader -resultater resultater Æresdoktorer Andre forskn.- Annet vedr. og forsøksspørs- forskn.prosjekter og resultater Diverse Diverse Diverse Diverse

11 KLASSE 5 = STUDENTER. STUDENTFORHOLD GENERELT IMMATRIKULERING SPESIELLE STUDIE- STUDENTORGANER. OPPTAK. STUDENTFORHOLD VEILEDNING STUDENTORGANISA- STUDENTREGI- DISIPLINÆR- SJONER OG 5?RERING SAKER -FORENINGER Planer Generelt Generelt Generelt Generelt Programmer Studievei- Reglementer Prognoser ledningskomiteen m.v , 5425 Ordinære opptak Orientering til yrkgsrettlådere SOSIALE OG STØNADER ANDRE SPØRSMÅL KULTURELLE STIPENDIER VEDR. STUDENTER FORHOLD LÅN OG STUDENT- FORHOLD VELFERD 21 DIVERSE...,-%,..,:.:: 561.: :., ' Generelt Generelt Generelt Generelt Studentsamskipnadene Helsetjeneste statens låne- Det norske. kasse for studenterutdanning samfund : ' Vernetjeneste Studielån Norsk Studentunion Immatrikulering Funksjons- Yrkes- og Studentorganene' hemmede studieorienstudenter tering Ekstraordinære Studentrepresenopptak tasjon (jfr.003) Studentdemokrati Studenturo Studieveiledning Studentdemonstra.. sjoner 5% ': Klage, enke over Disiplinærsaker Studiehåndbøker Studentorganese-.avgjørelse om M.V. sjoner immatrikulering og opptak Studier i utlan- Opplysninger om ANSA det. Utenlandske studier i ut- Organisasjoner studenter i Norg landet for utenlandske studenter i Norg Studentregistre- Verneplikt- Studentforeninga ring/-registeret tjeneste Idrettslag Andre spørsmål Annet vedr. vedr. immatrikul., studentorg. og opptak, student- -foreninger registrering Diverse Diverse Diverse Diverse Diverse Forespørsler : 593 Valferdsbygg Stipendtil- Studenttinget og -lokaler deling av Kantiner fonds- og (jfr. 02) lagetmidler o.a ; Idrettsbygg Refusjoner og Universitetsog -ani g annen støtte senteret 2 (jfr. 02) (jfr. 0 i forb. m.hovedfagsoppg. o.l Sbs Studentboliger Støtte til Studentaviser og -hybler kontorhold og (jfr. 02) -utgifter 556' Barnehager Utveksling av Daginstitusjons studenter Barneparkering (jfr.02 og 257),.,..., ?' 567 ^^ _ Sosiale og støtte til kulturelle reiser, konaktiviteter ferenser o.l. Idrett Reisemoderasjon.578- ` ' Andre sosiale, Annen kulturelle og stønad, stipenvelferds- dier og lån spørsmål 5558,..., 569., 5?9, Diverse Diverse Diverse Diverse

12 KLASSE 6 = I ' Ø

13 KLASSE 7 = 'l ?72,. I ?75 T ^l,: j.? r

14 . KLASSE '.: " 800 ' :. ^---'^ 84b t1 Ø ' ` ' ØSa 9Ø'.. 815, < : - Bt ' ; sss ^ 807 i 81? :i 627 l , ' ^ " 814 ^ " 829 ^

15 KLASSE 9 = DIVERSE ] , ! % ^ B !

16 31 ALFABETISK STIKKORDREGISTER 034 Abonnement på aviser og tidsskrifter 234 Adgang til trekk i lønn 510 Adgang til universitetsstudier 3,30 Adjunkt- og lektbrkompetense 0 Administrasjon og organisasjon 021 Administrasjonsbygg 007 Administrasjonsspørsmål, interne 232 Administrasjonstillegg. Styrertillegg 003 Administrative avdelinger 05 Administrativt beredskap 007 Adressebøker.,.innsamling av opplysninger til 47 Akademiske grader 002 Akademiske tegn, drakter, dekankapper ( jfr. 044) 17 Aksjer, verdipapirer 235 Aldersgrensebestemmelser 235 Alderspensjon 222 Alderstillegg, antesiperte (evtl. gjenpart til vedkommendes personalmappe) 236 Alderstrygd 006 Almanakken (jfr. 004) 412 Almenvitenskapelige forskningsråd, Norges 10Q Analyser, økonomiske 161 Anbringelse av fond og legater, reglement for 030 Anbud (kontorinventar og -utstyr) 043 Anbud (materiell, transportmidler) 040 Anbudsforskrifter, generelle m.v. 213 Anke, klage i avskjedsspørsmål 375 Anke, klage i eksamensspørsmål 335 Anke, klage i undervisningsspørsmål 211 Anke, klage i utnevninga- og tilsettingsspørsmål 515 Anke, klage over avgjørelse -om immatrikulering 515 Anke, klage over avgjørelse om opptak 212 Anke, klage over oppsigelse

17 32 a^ 134 Arveavgift på gaver 02 Anlegg, eiendommer, lokaler 151 Assuranser Anleggsvirksomhet. Prioritetslister. 313 Audiovisuelle hjelpemidler i undervisningen 113 Annuum - bevilgning, disponering 022 Auditorier - byggesaker 132 Annuum - oversikter o:l. 302 Auditorier - disponering og bruk 546 ANSA ( norske studenter i utlendet). Organisasjoner for 025 Aulaen utenlandske studenter i Norge (jfr. 516) 161 Aulafondet 211 Ansettelser 222 Avansement 228 Ansettelser, oppgave over 134 Avgifter. Toll 203 Ansettelser - regler og vilkår 134 Avgift på arv 203 Ansettelsesråd (innstillingsråd) 134 Avgift på gaver ( også pengegaver) 032!kontor-) Anskaffelser av inventar og utstyr.134 Avgift på gullmedaljer 020 Anskaffelser av inventar, utstyr og tilbehør til nybygg 006. Avisutklipp 032 Anskaffelser av kontormaskiner 213 Avskjed 043 Anskaffelser, lån/leie, anbud (materiell) 231 Avtaler om lønnsreguleringer (jfr. 262) 041 Anskaffelsesprogrammer 152 Ansvar og garanti for regnskapsførere m.v.). 228 Antall personer i statstjenesten (persbnalstatistikk) 12'7 Antegnelser 222 Antesiperte alderstillegg (evtl. gjenpart til vedk. personalmappe) 124 Anvisningsmyndighet 251 Arbeid;på helge- og høytidsaften 201 Arbeidervernloven 364 Arbeidernes Opplysningsforbund 006 Arbeidskraftens anvendelse (effektivisering) 236 Arbeidsløshetstrygd 261 Arbeidsretten 006 Arbeidsstudier 251 Arbeidstidsbestemmelser 252 Arbeidstidsreglementer 262 Arbeidstvistloven 25 Arbeidsvilkår 004 Arkiver 004 Arkivnøkkelen 004 Arkivopplysninger til andre 0,34 Arkivordningen 316 Artikler, tidsskrifter til bruk i undervisningen 5,10 Artium. 33

18 34 17 Banker, verdipapirer 257 Barnehager/daginstitusjoner (jfr. 023 og 556), 236 Barnetrygd 472 Bedømmelseskomiteer. - akademiske grader 013 Bedømmelseskomiteer, sakkyndig. bistand 243 Beordringstillegg 05 Beredskap 211 Besettelse av professorater, dosenturer o.a. 211 Beskjeftigelse av pensjonister 034 Bestilling av bøker, tidsskrifter m.v. 008 Besøk, omvisning ( også utenlandske) Betenkninger vedr. professorater og dosenturer 113 Bevilgninger, overførbare 110 Bevilgningsreglement 004 Bibliotektjeneste (jfr. 034 og 008) 043 Biler, båter - anskaffelser 008 Billedtjeneste, film (jfr. 313) 155 Billighetserstatninger 003 Biologiske stasjoner (jfr. 02) 204 Qistillinger - reoler for avskjed/oppsigelse 203 Bistillinger - regler for tilsetting 211/213 Bistillinger - tilsetting og avskjed 231 Bistillingsregulativet 0(34 Blanketter, blankettarbeid 020 Blindern-8ognerealene 021 Blindern underpostkontor 'jfr. 584) 007 Blomsterhilsener, telegrammer 034 Boksamlinger - kjøp, gave m.v. 555 Boliger - studenter 028 Boliger, tjenesteleiligheter - ansatte 234 Boligfradrag i lønn 028 Boliglån 511 Borgerbrev 225 Borgerdådsmedel;jen 040 Portsetting av leveranser for statens regning 025 Brakker. 020 Brannvarslingsanlegg 234 Brensel og lys - fradrag i lønn 004 Brevpapir Brøvskeler 244 Bruk av egen bil i tjenesten 378 Bruk av hjelpemidler til eksamen 045 Brukere av EDB-maskiner/-anlegg 113 Budsjettarbeid, universitetets 11 Budsjetter - generelt 113 Budsjettforslag, universitetets 113 Budsjettproposisjoner og -innstillinger 113 Budsjettrundskriv 004 Budtjenesten 020 Bygge-. og anleggsvirksomhet. Prioritetslister m.v. 020 Bygningenes åpningstider -.generelle saker 022 Bygninger for undervisning og forskning 034 Bøker - anskaffelser m.v. (jfr. 004 og ODB)

19 W4 Cand. meg.-eksamens yrkesmessige stilling 066 CEPN (Den europ. organisasjon for kjernefysisk forskning? 023 Deginstitusjoner/barneheger - byggeskaer 257 Dagiristitipsjoner/barnehager.- personale 556 Daginstitusjoner/ barnehager - studenter 234 Daglønn - utbetalingsregler 245 Dagpenger 045 Databehandlingstjenester, utførelse av 045 Datamaskiner. 002 Dekankapper, drakter, akademiske tegn (jfr. 044) 003 Dekanvalg 003 Delegering av myndighet i administrative saker. 06 Deltagelse i internasjonale organisasjoner 01 Deltagelse i komiteer, kommisjoner, utvalg M.V. 211 Deltidsarbeid 234 Deltidslønn - utbetalingsregier 066 Den europeiske organisasjon for kjernefysisk forskning (CERN) 1.13 Den gule bok 356 Den internasjonale sommerskole 003-D07 Den interne administrasjon 065 Den internasjonale toll- og handelskommisjon (GATT) 064 Den nordatlantiske Traktatorganisasjon (NATO.) 006 Den sentrale forslagsdrdning 030 Den sentrale.innkjøpsordning 064 Den sørøst=asiatiske forsvarsorganisasjon (SEATO) 003 Departementenes organisasjonsform 122 Deposita, forskudd Desentralisering 127 Desisjonsensvar 003 Det akademiske kollegium 062 Det europeiske frihandelsområde (EFTA) 225 Det Kgl. Selskap for Norges Vel`- fortjenstmedalje 003 'Det norske institutt i Roma 032 Dikteringsmaskiner - anskaffelser O68 Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD) 215 Disiplinærsaker - personale (jfr. 205) 525 Disiplinærsaker - studenter 525 Disiplinærutvalg - studenter 377 Dispensasjoner fra eksamensreglementet 511 Dispensasjoner fra immatrikuleringsbestemmelsene 512 Dispensasjoner fra opptaksreglementet

20 Dispensasjoner fra reglementet for å, avlegge forberedende prøver 113 Disponering av bevilgede beløp - jfr. fagsakene,. 211 Disponering av ledig gasje 020 Disponering og bruk av bygninger /lokaler o.l. (jfr. 302) (Se også under de enkelte bygg). 302 Disponering og bruk av undervisningssteder /-lokaler (jfr. 02) 003 Dis.trikt~skolenes organisasjon og administrasjon 474 Doktorgraden 241 Drosjeutlegg 451 EDB-arbeid. ved fakultetene (forskning) 045 EDE3-maskiner og -utstyr jfr. 006) 062 EEC (Fellesmarkedet) 062 EF (Fellesmarkedet) 330 Effektivisering av studiene 006 Effektiviseringstiltåk 062 EFTA ( Det europeiske frihandelsområde) 244 Eget skyssmiddel 02 Eiendommer, anlegg, lokaler 232 Eiendomsretten til funksjonæroppfinnelser W Eksamen, eksamensgrader 273 Eksamen, opplæring - personale 376 Eksamen utenfor universitetet (også utenlandsk) 371 Eksamensavgift og -gebyr (jfr. 134) 333 Eksamensfagene 245 Eksamensinspeksjon - honorar 372 Eksamensoppgaver og -besvarelser 323 Eksamens- og sensurplikt 37,0 Eksamensreglementer og -bestemmelser 371 Eksamenstidens lengde 373 Eksaminasjon, eksaminatorer 342 Ekskursjoner, feltkurs (jfr. satser: 245) 020 Ekspropriasjoner!jfr. fagsakene) 156 Ekspropriasjonserstatninger 113 Ekstraordinær tildeling av nye stillinger 513 Ekstraordinære opptak 232 Ekstratillegg til, lønn 045 Elektroniske regneanlegg og datamaskiner!jfr. 006) 273 Elevopplæring 203. Elevordningen - regler og vilkår for tilsetting 222 Embedsansiennitet 028 Embedsboliger 044 Embedsdrakter jfr. 002) 232 Embedsdrakter - godtgjørelse 37G Embedseksamener 215 Embedsforhold. og -forsømmelse i tjeneste!jfr. 205) 211 Embedsutnevnelser, konstitusjoner 002 Emblemer, heraldikk

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI,

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI, UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO DELARKIV FOR SENTRALADMINISTRASJONEN 2 i JUN 2006 NOTAT Al A.umuWnemu, M., Q,. (;... Avd/Saksb., Q, M... Til: Arkivleder Bente Berggren Organisasjons- og personalavdelingen

Detaljer

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler KLASSE 0: ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 Generelt 01 Organets oppbygning og administrative organer 02 Intern planlegging 03 Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 04 Tjenester 05 Inventar, utstyr og

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK

ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK 1 INNLEDNING 1. reviderte utgave Retningslinjer I lov om helseforetak m.m. av 15. juni 2001 nr 93 er det bestemt at bl.a. arkivloven gjelder for helseforetakene. Lov om arkiv

Detaljer

Håndbok. Statens personalhåndbok 2008

Håndbok. Statens personalhåndbok 2008 Håndbok Statens personalhåndbok 2008 4 Statens personalhåndbok 2008 Forord 4 Statens personalhåndbok 2008 Forord 5 Statens personalhåndbok 2008-utgaven Til mottakere av Statens personalhåndbok Personalhåndboka

Detaljer

Håndbok. Statens personalhåndbok

Håndbok. Statens personalhåndbok Håndbok Statens personalhåndbok 2007 1 Statens Personalhåndbok Ajourført utgave 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2 Statens personalhåndbok 2006 Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Håndbok. Statens personalhåndbok 2010

Håndbok. Statens personalhåndbok 2010 Håndbok Statens personalhåndbok 2010 Håndbok Statens personalhåndbok 2010 Forord Forord 5 Statens personalhåndbok 2010-utgaven Til brukerne av Statens personalhåndbok Personalhåndboka skal være en bruksbok

Detaljer

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE Oppdatert desember -09, sist endret 16.02.11 INNHOLD 1. PERSONALREGLEMENTER 1.1 Arbeidsreglement side 3 1.2 Tilsettingsreglement og prosedyre side 6 1.3 Permisjonsreglement

Detaljer

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet 2 STUDENTERS RETTIGHETER Dine rettigheter som student og i arbeidslivet Det finnes en jungel med lover og regler som regulerer dine rettigheter både som student

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2013 2014 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2013 2014... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07

INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07 INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07 Vi ønsker deg velkommen til Høgskolen i Buskerud. Som ny medarbeider er det mye nytt du må sette seg inn i. Dette heftet er ment å være en første informasjonskilde

Detaljer

Håndbok. Statens personalhåndbok 2013

Håndbok. Statens personalhåndbok 2013 Håndbok Statens personalhåndbok 2013 Håndbok Statens personalhåndbok 2013 Forord Forord 5 Statens personalhåndbok 2013-utgaven Til brukerne av Statens personalhåndbok Staten er avhengig av kompetente

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

POLITIKK FOR EN NY TID Vekst - Trygghet - Trivsel

POLITIKK FOR EN NY TID Vekst - Trygghet - Trivsel POLITIKK FOR EN NY TID Vekst - Trygghet - Trivsel Arbeidsprogram for Det norske Arbeiderparti 1970-1973 vedtatt på landsmøtet 11.-14 mai 1969 OPPGAVER I FORGRUNNEN Det Norske Arbeiderparti vil arbeide

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1)

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1) VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 27.02.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 9/14 13/01980-12 11/14 13/03041-2 12/14 14/00236-2 13/14 13/01876-7

Detaljer

Verkstedoverenskomsten for Forsvaret 2014-2016

Verkstedoverenskomsten for Forsvaret 2014-2016 Verkstedoverenskomsten for Forsvaret 2014-2016 Verkstedoverenskomsten for Forsvaret 2014 2016 Overenskomst mellom Forsvarsdepartementet på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR MEIERI-INDUSTRIEN HK/LA 2010-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR MEIERI-INDUSTRIEN HK/LA 2010-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR MEIERI-INDUSTRIEN HK/LA 2010-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Del I Hovedavtalen mellom NHO/LO, HK og FLT...3 Del II Overenskomstens bestemmelser...3 Kap. 1 Overenskomstens omfang

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND UTARBEIDET AV ØKONOMIADMINISTRASJONEN/ DELVIS OPPDATERT MARS 2012 KAP. 1 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED HØGSKOLEN I BODØ (FASTSATT AV STYRET 27.02.2008)...

Detaljer

AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010. Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side

AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010. Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010 Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side og FELLESFORBUNDET For arbeidstakere i attføringsbedrifter som driver AMB tiltaket

Detaljer

8.1 Hovedavtale og lønnsavtale for ansatte i Den Evangelisk Lutherske Frikirke Vedtatt av synodestyret 08.-09.10.2010 (sak 300/2008-2011).

8.1 Hovedavtale og lønnsavtale for ansatte i Den Evangelisk Lutherske Frikirke Vedtatt av synodestyret 08.-09.10.2010 (sak 300/2008-2011). Organisasjons- og personalhåndbok / Hovedavtale og lønnsavtale / Hovedavtale og lønnsavtale for ansatte i Den Evangelisk Lutherske Frikirke 8.1 Hovedavtale og lønnsavtale for ansatte i Den Evangelisk Lutherske

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

Håndbok for studenter (Versjon august 2012)

Håndbok for studenter (Versjon august 2012) Håndbok for studenter (Versjon august 2012) 1 2 OM HÅNDBOKEN 3 NY STUDENT PÅ NVH 4 Opptak og mottak 4 Kort introduksjon til oppbygging av NVH og studieorganisering. 4 Informasjon ved studiestart 5 STUDIEADMINISTRATIVE

Detaljer

Vedlegg 2 Styrereglement for Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1. Styret er øverste ansvarlige styringsorgan for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Personalhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015

Personalhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015 Revidert: 04.11.2010 2015 Innholdsfortegnelse 1 Visjon... 5 1.1 Empowerment... 5 2 Formål... 5 3 Kvalitetspolitikk... 5 3.1 Bedriften... 6 3.2 Deltakere... 6 3.3 Kunder... 6 3.4 Ansatte... 6 4 Rettigheter

Detaljer

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2003 Side 2045 2197 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87

Detaljer

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06 Kjære kollega Denne reviderte informasjonspermen er sendt til alle privatpraktiserende medlemmer i NFF. Innholdet bygger videre på permen som ble sendt ut første gang i 1997, men er oppdatert og endret

Detaljer

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen på den ene side og UTDANNINGSFORBUNDET FAGFORBUNDET DELTA på den annen side for perioden 1. mai 2012-30. april

Detaljer