FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO. Innledende bemerkninger:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO. Innledende bemerkninger:"

Transkript

1

2 FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO Innledende bemerkninger: Den systematiske inndeling av arkivmaterialet i klasser, hovedgrupper, grupper og undergrupper bygger på desimelsystemet. Arkiveliene deles inn 1 maksimalt 10 klasser (0-9). Hver av klassene kan deles inn i. maksimalt 10 hovedgrupper (00-99) og disse igjen i maksimalt 10 grupper ( ) osv. til behovet for utbygging av arkivnøkkelen er dekket. Dette avhenger i særlig grad av arkivstoffets omfang, men det kan. også for oversiktens skyld være hensiktsmessig med en videre oppdeling til 4. og 5. trinn. Etter de 3 første siffer settes et punktum. Utgangspunktet for arkivnøkkelen for universitetet blir inntil videre klassene: 0 - Organisasjon og-administrasjon 1 - Økonomi 2 - Personell 3 - Undervisning. Studier 4 - Forskning. Forsøk 5 - Studenter. Studentforhold. 7 ) til disposisjon for evtl. spesielle fagområder 8 - (Foreløpig samling av saker som ikke går inn under klassene 0-5) 9 - Diverse Følgende grafiske fremstilling av desimalsystemet, med eksempler fra arkivnøkkelen., gir forklaring.på hvordan desimalsystemet virker: I % I ST

3 5 Klasser: Organisasjon og administrasjon Økonomi Personell Undervisning. Studier Forskning. Forsøk - Studenter. Studentforhold Diverse Generelt - Immatrikulering. Opptak. Studentregistrering Spesielle studentforhold. Disiplinærsaker - Studieveiledning - Studentorganer. Studentorganisasjoner og -foreninger - Sosiale og kulturelle forhold. Velferd Stønader. Stipendier. Lån Andre spørsmål vedr. studenter og studentforhold 59 - Diverse Grupper Generelt. Studentsamskipnadene Helsetjeneste Vernetjeneste Velferdsbygg og -lokaler. Kantiner Idrettsbygg og -anlegg 555 Studentboliger og -hybler 556 Barnehager /daginstitusjoner. Barneparkering Sosiale og kulturelle aktiviteter Undergrupper: Andre sosiale og' velferdsspørsmål Diverse - Generelt - Sosiale aktiviteter , Sangforeninger og orkestre 557.E Idrett ^FZ.B Diverse Det gjøres spesielt oppmerksom på at det på bestemte trinn i systemet kan være ønskelig å brytesystematikken for å gå over til andre ordningsprinsipper. Som eksempler på slike sekundære ordninger eller underinndelinger kan nevnes fakulteter, institutter,. institusjoner, alfabetiske inndelinger, kronologiske ordninger og eventuelle utfyllende arkivsystemer som ikke bygger på desimalprinsippet. Eksempler : 542 Student- og fagutvalg. - utvalgene ordnes alfabetisk under arkivnummer Personalmapper mappene for de enkelte ansatte ordnes alfabetisk etter den enkelte ansattes navn eller etter stillingsbetegnelse. Det kan også tenkes at mappene ordnes etter fakultet/institutt/ samling eller lignende, og da alfabetisk innen disse. Generelt gjelder at institusjoner som tar systemet. i bruk ikke oppretter.mapper for andre.sakgrupper enn dem det er behov for, og -atmapper opprettes på det trinn i utbyggingen som omfanget av materialet tilsier. Det vil si at det ikke opprettes mapper på 3. trinn (med 3 siffer) hvis omfanget av materialet er så lite at det er tilstrekkelig oversiktlig i en mappe på 2, trinn ('med 2 siffer), Enkelte av gruppene i arkivnøkkelen kan oppfattes som betegnelse for rene referansemapper, andre grupper. hvor man vil finne en oversikt med henvisning til Et eksempel herpå er gruppe 006 Effektivisering, hvor man vil finne rasjonaliseringsforslag o.l. Dersom dette materiale gjelder en endring i for eksempel universitetets arkivordning, vil man finne. plass for det i gruppe 004 Kontortjenesten, og der i undergruppe Arkivordningen, mens en henvisning dit bør være å finne under gruppe 006. Det vil for enkelte institusjoners vedkommende bli stående ledige grupper og undergrupper som er bundet til bestemte emner i fellessystemet (Klessene 0-5). Disse såvel som grupper som står helt ledige i forslaget, må ikke tas i bruk for andre eller spesielle sakområder uten i samråd med den administrasjonsenhet som er tillagt ajourføringen, korrigeringen osv. av arkivnøkkelen. Inntil videre utføres denne funksjon for klassene 0,1 og 2 av Riksarkivaren.. ajourføringen, den han bemyndiger. For de øvrige klassene 3-9 er ansvaret for korrigeringen osv. lagt til assisterende direktør eller Universitetet bør for de sakområder som er ment dekket med klassene u - 5 bruke denne gruppering uendret. Eventuelle forslag til videre utbygging og til endringer i systematikken Kan sendes til arkivlederen. Forslag til eventuell nytting av klassene 6, 7 og 9 for spesielle fagområder kan likeledes forelegges arkivlederen.

4 7 Oversiktsplansje klassene i.. Klasse ^. t y.. ". Klasse 1... Klasse Klasse 3... Klasse KLasse KLasse 6... Klasse 7... Klassa Klasse 9... Alfabetisk stikkordregister...

5 ORGANISASJON OG ØKONOMI PERSONELL UNDERVISNING FORSKNING ADMINISTRASJON STUDIER FORSØK DO 10 20: 30 4U GENERELT GFNERELT GENERELT" GENERELT GENERELT 5 STUDENTER STUDENTFORHOLD 60 å 8 9 DIVERSE 70^ i KOMMISJONER BUDSJETTER TILSETTING UNDERVISNINGS- FORSKNINGSRÅD KOMITEER AVSKJED MATERIELL OG FORSKNINGS- UTVALG PERMISJONER LÆREBØKER ORGANEP RÅD O9 NFVNOEP TJENESTEFRIHET EIENDOk!k4EP REGNSKAPER PEPSONALSAKER UNDERVISNINGS- FORSKER- ANLEGG REVISJON ANSIENNITET PERSONELL UTDANNELSE LOKALER OPPR `rkk (jfr. klasse 2) FORSKEP- REKRUTTEPING KONTORHOLD UTGIFTER LØNN OG UNDERVISNINGEN FORSKNINGS- INVENTAR OG INNTEKTER TILLEGG TIL STUDIEORDNINGEN TERMIN UTSTYR LØNN PENSJON O MATERIELL UTGIFTSFORDELING GODTGJØRELSER SPESIELLE TRANSPORTMIDLER MELLOM STAT SKYSS OG KOST UNDERVISNINGS- - MASKINER :OMMuNE 7G EGET SK~ IDD ILTAK OG PRIVATE HONORARER -METODER OS REREDSK.AP FORSIKRINGEP APBEIDSVILKAR SOMMERSKOLER FOPSKNINGS- ULvKKER OG LIGNENDE PROSJEKTER EPSTAT'tINGER UNDERVISNINGS- OG. RESULTATER TILTAK Ø INTERNASJOIALE FOND FORHANDLINGER VOKSENOPPLÆRING FORSØK OG OPGANISPSJONER LEGATER - formelle FORSØKSRESUL- OG RÅD GARANTIER regler TATER SAMARBEID LÅN ' RANKER PERSONAL- EKSAMEN AKADEMISKE VERDIPAPIRER FORVALTNING EKSAMENSGRADER GRADER AKSJER M.V. OPPLÆRING ÆRESDOKTORER DB ANDRE UNDER- ANDPE FORSK- VISNINGS KINGS- OG SPØRSMAL FORSØKSSPØRSMÅL DIVERSE OIVERSE DIVERSE DIVERSE DIVERSE 51 IMMATRIKULERING OPPTAK STUDENT- REGISTRERING 52 SPESIELLE STUDENTFORHOLD DISIPLINÆRSAKER'I STUDIE- VEILEDNiNG STUDENTORGANER STJDENTORGANI `SASOONER OG- -FORENINGER SOSIALE OG KULTUP.ELLE FORHOLD. VELFERD STØNADER. STIPENDIER LAN ANDRE SPØRS- MÅL VEDR. STUDENTER OG STUDENTFORHOLD DIVERSE E ^i ' I

6 . 11 KLdSSE 0 = ORGAP,ISASJON OG ADMINISTRASJON GENERELT KOMMISJONER. EIENDOMMER KONTORMOLD MATERIELL KOMITEER ANLEGG INVENTAR OG TRANSPORTMIDLER UTVALG LOKALER UTSTYR MASKINER NEVNDER.DG RÅD ØO Kongehuset Generelt. Generelt Generelt Generelt Stortinget Målsetting ` Sentral inn- Anbudsfnr- Regjeringen Regelverk for kjøpsordning skrifter m.v. eiendomsforval.tn Valg.. Folke- Permanente Administrasjons- Kontorhold Anskaffelsesavstemninger kommisjoner, bygg programmer, (interne valg nevnder.,.råd prioritets-' se 003) lister Generelle Komiteer Undervisnings- Inventar og Planer, instrukser utvalg og forsknings-. utstyr ' forberedende bygg Kontormaskiner arbeid Tegnvinger Organisasjons- Sakkyndig Velferdsbygg Telefoner Anskaffelser messig opp- bistand Idrettsbygg og Porto, og lån[leie tj temerker ( herunder anbud) r bygging ( oppdrag og =anlegg enes. persanvalg) Kantiner :' Kontor- Uttalelser om Laboratorier Bøker, aviser,, Embedsdrakter tjenesten. imstillinger VQrksteder tidsskrifter - Uniformer m,v. fo elagt Feltstasjoner anskaffelser. Vareklær fra a se innbind.,trykn..(jfr. 002) 005 D15 025, Kontroll- Andre eiendommer Teknisk-vitenordninger bygninger, skapelig utstyr lokaler Regneanlegg (Jfr. 020) Effektivi sering, ' Interne Samarbeids- Leiede eienadministrasjons utvalg dommer, bygspørsmål ninger,.lokaler Informasjon Representasjon Boliger Forvaltning, Forvaltning, opplysninger i komiteer m.v. Tjeneste- lagerkontroll, lagerkontroll, Møter nedsatt av andre leiligheter salg, salg, s ^ ` (Jfr.234 og 555) avgangsføring avgangsføring DD Diverse Diverse Diverse Diverse Diverse " BEREDSKAP INTERNASJONALE DIVERSE OPGANISF4SJONER.. OG RÅD SAMARBEID O enerelt Generelt. Generelt Generelt D Beredskapsr- Nordisk regler og samarbeid =instrukser jfr. 066, 062,, Beredskaps- Europeisk" planer samarbeid (jfr. 066) 053., Beredskaps- FN. oppgjør med særorganisasjoner Seredskaps- internasjonalt tiltak forsvarsf tunde samarbeid tilfluktsrom) 055 Ø Krigsutflyt- Internasjonalt tingsplaner samarbeid om Evakuering handel og økonomi Ø 'Mobilisering Internasjonalt samarbeid om undervisning og forskning ,., , Sivilforsvarsberedskap ^8 " Ø O Annet internasjonalt samarbeid DF9 069 " Diverse Diverse Diverse Diverse 09

7 KLASSE 1 - ØKONOMI GENERELT BUDSJETTER REGNSKAPER UTGIFTER UTGIFTSFORDEL- REVISJON INNTEKTER ING MELLOM STAT KOMMUNE OG `PRIVATE 15 FORSIKRINGER,. ERSTATNINGER ULYKKER FOND LEGATER GARANTIER. [LAN 16 BANKER VERDIPAPIRER AKSJER M.V. 11, %7 18 DIVERSE 19 1D " 140' - Økonomiske Generelle Generelt Generelt Generelt analyser, budsjettprognoser, spørsmål programmer 1D , Naejonal- Regnskaps- Inntekter Statstilskudd. budsjettet ordninger til kommuner Nasjonalregnskap Langtids- Brukes bare Statsregnskapet Utgifter Statstilskudd program i departe- - forklaringer til private mentene M.V. 103" ". 143, Budsjettarbeid Regnskapssaker, Skatter Kommunale.. ved universiteta kasserapporter utgifter. og o.l. refusjoner ^ Generelt Forsikringer Assuranser, 152 Sikkerhets-. stihelse: Garanti 153. Erstatningskrav mot, staten, Generelt Fond og ;legater Stipervdtildelinger-.av fonds-aog :: legatmidler" Lån (jfr. 028) 163 Generelt ,73 Generelt Brukes 'taste Anvisnings- Toll og Private i Finansdepar- myndighet, avgifter utgifter dg tementet fullmakter o.l. refusjoner 154 Erstatningskrav fra statens side 164 Garantier. (ved lån m.v.) Lønninger, Økonomiske til- Anvisninger, inntekter, skudd, gaver, kasseforsterkpriser gaveprofessorata ninger -dosenturer o.l. 155 Billighetserstatninger Q ,7 Revisjons- antegnelser og -besvarelser, Desisjoner. Offentlig økonomi Ettersyns- forretninger Kasseopptak Formuesfordeling i 156 Ekspropriasjons, erstatninger (jfr'. fagsakens) Erstatninger ved rettssaker Andre lånemidler DC Diverse Diverse Diverse Diverse Diverse 159. : S ^ Diverse Diverse Diverse Diverse

8 . -. KLASSE 2 - PERSONELL " 24 GENERELT TILSETTING PERSONALSAKER LØNN OG TILLEGG GODTGJØRELSER -03 AVSKJED ANSIENNITET TIL.LØNN SKYSS OG KOST PERMISJONER OPPRYKK PENSJON EGET SKYSSMIDDEL TJEN$TEFRIHET :HONORARER., , 230' Tjenestemanns- Generelt Generelt 'Generelt" Generelt loven ARBEIDSVILKÅR FORHANDLINGER PERSONALFOR- DIVERSE -:formelle :. VALTNING". regler OPPLÆRING 250 ' Generelt. Generelt. Generelt. Generelt. (se 210) Arbeider- Utnevnelser, Personalmapper Regulativer Skyss- og vernloven kon5t..,.beskikk., Personalkort og tariffer kostgodt- (jfr. 251) tilsett.,bistill gjøreise eng.m,,,åremålsen ,: ' " Lærlinge- Oppsigelse Lønnsensienni- Særlige, tillegg` Flytnings-. loven tetsberegning og godtgj." Sted-. godtgjørelse., Opprykk fortreder- og " overt.. godtgjør : Regler og vilkå Ordensstraff, Påskjønnelser, Aldersgrense- Honorerer. for ordens- suspensjon, ordener,. bestemmelser, straff, suspen-, refselser priser m.v. pensjoner,.sjon, refselser ' (jfr. 205,213, 5. vartpenger ' ,. Regler og Avskjed Justeringer Beordringsvilkår for Normeringer tillegg, komtilsettin pensasjonstill.,, stedstilleg9 (jfr Regler og Permisjoner Spesielle > Utbetalings-. Eget vilkår for. Tjenestefrihet opprykk, regler - skyssmiddel evskjed/opp- Lønn under ( Regelverk, fradrag i lønn sigelse fra~ presedenser M.V. Tjenestereglementer (jfr Trygder _ Samordning av trygd og. pensjonsytelser ". 247 ' B Ferie Personal-. Andre lønns- og Andretillegg Feriespørsmål statistikk pensjons- og godtspørsmål gjørelser : 291 Arbeidstids-. Tjenestebestemmelser. tvistloven (lovbestemmelse ) ' Arbeids- Arbeids-. tidsregle- tvistloven menter, ' Lørdagsfri Opplæring,. kurser, stipendier, utveksl.av tj.m." Forkortelse Tekniske. av den ukent- læremidler,. lige arbeids-, lærebøker 0.1. tid (jfr. 31) Suppleringsavtaler : 296 Saker etter r arbeidstvistloven Sosiele forhold velferd Helse- og vernetjeneste 2B " Diverse Diverse Diverse Diverse. Diverse Diverse Diverse Diverse.. Diverse

9 . KLASSE 3 - UNDERVISNING. STUDIER GENERELT UNDERVISNINGS- UNDERVISNINGS- UNDERVISNING SPESIELLE R4ATERIELL PERSONELL STUDIEORDNING UNDERVISNINGS- LÆREHØKER.(jfr. klasse 2) TILTAK OG -METODER...,,,.., Generelt Geneielt Generelt. Generelt Generelt oversikter, lærerbehov 0.1. (jfr. 113) Lesesa3s-/ Forelesnings.- ' Utdannings- Kur.ser auditoria-.og undervis:-.. programmer. Seminarer utstyr og ningsplikt Studieplaner inventar _. -., ` Undervisnings- Tavler Forberedende.. Ekskursjoner. steder og Transparenter prøver. Feltkurs -lokaler Karter Dispensasjoner (jfr. 245) (jfr. 02) Audiovisuelle. Eksamens- og De enkelte fag Praktisk hjelpemidler sensurplikt undervisning. Praktikanttj. Praktikantutveks Læremidler Gjestefore- Undervisningen Korrespondanselesninger og- Studieordningen undervisning -forelesere og oppgave (Jfr. 066) retting ` 345 Lærebøker Klage, anke, uregelmessigheter i forb. med.. undervisningen Internasjonalt Tidsskrifter Norsk undervis- Videre-.og Gruppeunderundervisnings- Artikler ningspers.i utl. etterutdanning.. visning samarbeid Kompendier Utenl.undervisn. Tilleggskurs Kollokvier (jfr. 066) personell i N. (innen.fag) Nasjonalt undervisningssamarbeid '. Annet undervis- Annet vedr. Annet vedr. ningsmateriell undervisnings- undervisningen personalet og studieordningen Diverse Diverse Diverse Diverse Diverse Forespørsler 35 Ø SOMNERSKOLER. VOKSENOPP- EKSAMEN...ANDRE.UNDER- DIVERSE OG LIGNENDE LÆRING EKSAMENS-. VISNINGS- UNDERVISNINGS- GRADER SPØRSMÅL TILTAK Generelt Generelt Generelt Generelt Lov om voksen- Reglementer og opplæring bestemmelser ' Tiltak ved. Eksamens-.. universitetet berammelser og - forhold Sommersemester- Folkeuniversi- Eksamensundervisningen tetet oppgaver og -besvarelser Nordiske Studentersam - Sensur, sensorer sommerskoler og fundets Fri Eksaminasjon, -seminarer Undervisning eksaminatorer Sommerkurs Arbeidernes Karakterer (også på Opplysnings- Vitnemål landsbasis )' forbund Eksamsnsgrader Brevskoler Klage, anke i eksamenaspørsmål Den inter- Eksamen avlagt :nasjonale utenfor universommerskole sitetet ^også i utlandet Dispensasjoner fra eksamensreglementet,, ' Andre spørsmål " vedr. eksamen og eksamensgrader Diverse Diverse Diverse Diverse 39

10 KLASSE 4 ø FORSKNING. 'FORSØK :. GENERELT FORSKNINGSRÅD FORSKER- FORSKNINGS- FORSKNINGS- UTDANNELSE TERMIN ORGANER FORSKER- REKRUTTERING,.., Planer Generel.t Generelt Generelt Generelt Programmer {'herunder rund- Prognoser skriv, frister, oversikter m.v. 401 ' ' Ftovedkomiteen Organisert Søknader for norsk forskerutdann. (innvilgning/ forskning Forskerrekrut- avslag) tering 402 a Arbeids- og Norges Forsknings- Vikarordning leseplasser for almenviten- stipendiater '(jfr..klasse 2) forskere skapelige (jfr. klasse 2) forskningsråd Norges ' teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd , 434, 444 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd a , S FORSKNINGS- FORSØK OG AKADEMISKE ANDRE FORSK- DIVERSE PROSJEKTER OG FORSØKSRESUL- GRADER NINGS- OG -RESULTATER TATER ÆRESDOKTORER FORSØKS- SPØRSMÅL ØO Generelle Generelt Generelt Generelt lover og Reglementer bestemmelser M.V. 451 : Fakultetenes Fakultetenes Kandidater Forskningsforsknings- forsøk og (oversikter, kontrakter prosjekter og forsøks- lister o.l.) -resultater resultater Bedømmelses- Prisoppgaver komiteer (jfr. 013) 453 ' Avhandlinger Forelesninger Disputas Doktorgraden Ø Lisensiatgraden Magistergraden.. 40E Internasjonalt Norske forskere forsknings- i,utlandet samarbeid Utenl: forskere.!jfr. 066) i Norge^jf;,Q6) ' Nasjonalt. forskningssamerbeid, Andre forsk- Annet vedr. Annet.vedr. ningsråd og forskerutdann.. forskningsforsknings- og forsker- termin organer rekruttering Diverse Diverse Diverse Diverse Diverse Utenlandske utenlandske, Utenlandske forsknings- forsøk og akademiske prosjekter og forsøks- grader -resultater resultater Æresdoktorer Andre forskn.- Annet vedr. og forsøksspørs- forskn.prosjekter og resultater Diverse Diverse Diverse Diverse

11 KLASSE 5 = STUDENTER. STUDENTFORHOLD GENERELT IMMATRIKULERING SPESIELLE STUDIE- STUDENTORGANER. OPPTAK. STUDENTFORHOLD VEILEDNING STUDENTORGANISA- STUDENTREGI- DISIPLINÆR- SJONER OG 5?RERING SAKER -FORENINGER Planer Generelt Generelt Generelt Generelt Programmer Studievei- Reglementer Prognoser ledningskomiteen m.v , 5425 Ordinære opptak Orientering til yrkgsrettlådere SOSIALE OG STØNADER ANDRE SPØRSMÅL KULTURELLE STIPENDIER VEDR. STUDENTER FORHOLD LÅN OG STUDENT- FORHOLD VELFERD 21 DIVERSE...,-%,..,:.:: 561.: :., ' Generelt Generelt Generelt Generelt Studentsamskipnadene Helsetjeneste statens låne- Det norske. kasse for studenterutdanning samfund : ' Vernetjeneste Studielån Norsk Studentunion Immatrikulering Funksjons- Yrkes- og Studentorganene' hemmede studieorienstudenter tering Ekstraordinære Studentrepresenopptak tasjon (jfr.003) Studentdemokrati Studenturo Studieveiledning Studentdemonstra.. sjoner 5% ': Klage, enke over Disiplinærsaker Studiehåndbøker Studentorganese-.avgjørelse om M.V. sjoner immatrikulering og opptak Studier i utlan- Opplysninger om ANSA det. Utenlandske studier i ut- Organisasjoner studenter i Norg landet for utenlandske studenter i Norg Studentregistre- Verneplikt- Studentforeninga ring/-registeret tjeneste Idrettslag Andre spørsmål Annet vedr. vedr. immatrikul., studentorg. og opptak, student- -foreninger registrering Diverse Diverse Diverse Diverse Diverse Forespørsler : 593 Valferdsbygg Stipendtil- Studenttinget og -lokaler deling av Kantiner fonds- og (jfr. 02) lagetmidler o.a ; Idrettsbygg Refusjoner og Universitetsog -ani g annen støtte senteret 2 (jfr. 02) (jfr. 0 i forb. m.hovedfagsoppg. o.l Sbs Studentboliger Støtte til Studentaviser og -hybler kontorhold og (jfr. 02) -utgifter 556' Barnehager Utveksling av Daginstitusjons studenter Barneparkering (jfr.02 og 257),.,..., ?' 567 ^^ _ Sosiale og støtte til kulturelle reiser, konaktiviteter ferenser o.l. Idrett Reisemoderasjon.578- ` ' Andre sosiale, Annen kulturelle og stønad, stipenvelferds- dier og lån spørsmål 5558,..., 569., 5?9, Diverse Diverse Diverse Diverse

12 KLASSE 6 = I ' Ø

13 KLASSE 7 = 'l ?72,. I ?75 T ^l,: j.? r

14 . KLASSE '.: " 800 ' :. ^---'^ 84b t1 Ø ' ` ' ØSa 9Ø'.. 815, < : - Bt ' ; sss ^ 807 i 81? :i 627 l , ' ^ " 814 ^ " 829 ^

15 KLASSE 9 = DIVERSE ] , ! % ^ B !

16 31 ALFABETISK STIKKORDREGISTER 034 Abonnement på aviser og tidsskrifter 234 Adgang til trekk i lønn 510 Adgang til universitetsstudier 3,30 Adjunkt- og lektbrkompetense 0 Administrasjon og organisasjon 021 Administrasjonsbygg 007 Administrasjonsspørsmål, interne 232 Administrasjonstillegg. Styrertillegg 003 Administrative avdelinger 05 Administrativt beredskap 007 Adressebøker.,.innsamling av opplysninger til 47 Akademiske grader 002 Akademiske tegn, drakter, dekankapper ( jfr. 044) 17 Aksjer, verdipapirer 235 Aldersgrensebestemmelser 235 Alderspensjon 222 Alderstillegg, antesiperte (evtl. gjenpart til vedkommendes personalmappe) 236 Alderstrygd 006 Almanakken (jfr. 004) 412 Almenvitenskapelige forskningsråd, Norges 10Q Analyser, økonomiske 161 Anbringelse av fond og legater, reglement for 030 Anbud (kontorinventar og -utstyr) 043 Anbud (materiell, transportmidler) 040 Anbudsforskrifter, generelle m.v. 213 Anke, klage i avskjedsspørsmål 375 Anke, klage i eksamensspørsmål 335 Anke, klage i undervisningsspørsmål 211 Anke, klage i utnevninga- og tilsettingsspørsmål 515 Anke, klage over avgjørelse -om immatrikulering 515 Anke, klage over avgjørelse om opptak 212 Anke, klage over oppsigelse

17 32 a^ 134 Arveavgift på gaver 02 Anlegg, eiendommer, lokaler 151 Assuranser Anleggsvirksomhet. Prioritetslister. 313 Audiovisuelle hjelpemidler i undervisningen 113 Annuum - bevilgning, disponering 022 Auditorier - byggesaker 132 Annuum - oversikter o:l. 302 Auditorier - disponering og bruk 546 ANSA ( norske studenter i utlendet). Organisasjoner for 025 Aulaen utenlandske studenter i Norge (jfr. 516) 161 Aulafondet 211 Ansettelser 222 Avansement 228 Ansettelser, oppgave over 134 Avgifter. Toll 203 Ansettelser - regler og vilkår 134 Avgift på arv 203 Ansettelsesråd (innstillingsråd) 134 Avgift på gaver ( også pengegaver) 032!kontor-) Anskaffelser av inventar og utstyr.134 Avgift på gullmedaljer 020 Anskaffelser av inventar, utstyr og tilbehør til nybygg 006. Avisutklipp 032 Anskaffelser av kontormaskiner 213 Avskjed 043 Anskaffelser, lån/leie, anbud (materiell) 231 Avtaler om lønnsreguleringer (jfr. 262) 041 Anskaffelsesprogrammer 152 Ansvar og garanti for regnskapsførere m.v.). 228 Antall personer i statstjenesten (persbnalstatistikk) 12'7 Antegnelser 222 Antesiperte alderstillegg (evtl. gjenpart til vedk. personalmappe) 124 Anvisningsmyndighet 251 Arbeid;på helge- og høytidsaften 201 Arbeidervernloven 364 Arbeidernes Opplysningsforbund 006 Arbeidskraftens anvendelse (effektivisering) 236 Arbeidsløshetstrygd 261 Arbeidsretten 006 Arbeidsstudier 251 Arbeidstidsbestemmelser 252 Arbeidstidsreglementer 262 Arbeidstvistloven 25 Arbeidsvilkår 004 Arkiver 004 Arkivnøkkelen 004 Arkivopplysninger til andre 0,34 Arkivordningen 316 Artikler, tidsskrifter til bruk i undervisningen 5,10 Artium. 33

18 34 17 Banker, verdipapirer 257 Barnehager/daginstitusjoner (jfr. 023 og 556), 236 Barnetrygd 472 Bedømmelseskomiteer. - akademiske grader 013 Bedømmelseskomiteer, sakkyndig. bistand 243 Beordringstillegg 05 Beredskap 211 Besettelse av professorater, dosenturer o.a. 211 Beskjeftigelse av pensjonister 034 Bestilling av bøker, tidsskrifter m.v. 008 Besøk, omvisning ( også utenlandske) Betenkninger vedr. professorater og dosenturer 113 Bevilgninger, overførbare 110 Bevilgningsreglement 004 Bibliotektjeneste (jfr. 034 og 008) 043 Biler, båter - anskaffelser 008 Billedtjeneste, film (jfr. 313) 155 Billighetserstatninger 003 Biologiske stasjoner (jfr. 02) 204 Qistillinger - reoler for avskjed/oppsigelse 203 Bistillinger - regler for tilsetting 211/213 Bistillinger - tilsetting og avskjed 231 Bistillingsregulativet 0(34 Blanketter, blankettarbeid 020 Blindern-8ognerealene 021 Blindern underpostkontor 'jfr. 584) 007 Blomsterhilsener, telegrammer 034 Boksamlinger - kjøp, gave m.v. 555 Boliger - studenter 028 Boliger, tjenesteleiligheter - ansatte 234 Boligfradrag i lønn 028 Boliglån 511 Borgerbrev 225 Borgerdådsmedel;jen 040 Portsetting av leveranser for statens regning 025 Brakker. 020 Brannvarslingsanlegg 234 Brensel og lys - fradrag i lønn 004 Brevpapir Brøvskeler 244 Bruk av egen bil i tjenesten 378 Bruk av hjelpemidler til eksamen 045 Brukere av EDB-maskiner/-anlegg 113 Budsjettarbeid, universitetets 11 Budsjetter - generelt 113 Budsjettforslag, universitetets 113 Budsjettproposisjoner og -innstillinger 113 Budsjettrundskriv 004 Budtjenesten 020 Bygge-. og anleggsvirksomhet. Prioritetslister m.v. 020 Bygningenes åpningstider -.generelle saker 022 Bygninger for undervisning og forskning 034 Bøker - anskaffelser m.v. (jfr. 004 og ODB)

19 W4 Cand. meg.-eksamens yrkesmessige stilling 066 CEPN (Den europ. organisasjon for kjernefysisk forskning? 023 Deginstitusjoner/barneheger - byggeskaer 257 Dagiristitipsjoner/barnehager.- personale 556 Daginstitusjoner/ barnehager - studenter 234 Daglønn - utbetalingsregler 245 Dagpenger 045 Databehandlingstjenester, utførelse av 045 Datamaskiner. 002 Dekankapper, drakter, akademiske tegn (jfr. 044) 003 Dekanvalg 003 Delegering av myndighet i administrative saker. 06 Deltagelse i internasjonale organisasjoner 01 Deltagelse i komiteer, kommisjoner, utvalg M.V. 211 Deltidsarbeid 234 Deltidslønn - utbetalingsregier 066 Den europeiske organisasjon for kjernefysisk forskning (CERN) 1.13 Den gule bok 356 Den internasjonale sommerskole 003-D07 Den interne administrasjon 065 Den internasjonale toll- og handelskommisjon (GATT) 064 Den nordatlantiske Traktatorganisasjon (NATO.) 006 Den sentrale forslagsdrdning 030 Den sentrale.innkjøpsordning 064 Den sørøst=asiatiske forsvarsorganisasjon (SEATO) 003 Departementenes organisasjonsform 122 Deposita, forskudd Desentralisering 127 Desisjonsensvar 003 Det akademiske kollegium 062 Det europeiske frihandelsområde (EFTA) 225 Det Kgl. Selskap for Norges Vel`- fortjenstmedalje 003 'Det norske institutt i Roma 032 Dikteringsmaskiner - anskaffelser O68 Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD) 215 Disiplinærsaker - personale (jfr. 205) 525 Disiplinærsaker - studenter 525 Disiplinærutvalg - studenter 377 Dispensasjoner fra eksamensreglementet 511 Dispensasjoner fra immatrikuleringsbestemmelsene 512 Dispensasjoner fra opptaksreglementet

20 Dispensasjoner fra reglementet for å, avlegge forberedende prøver 113 Disponering av bevilgede beløp - jfr. fagsakene,. 211 Disponering av ledig gasje 020 Disponering og bruk av bygninger /lokaler o.l. (jfr. 302) (Se også under de enkelte bygg). 302 Disponering og bruk av undervisningssteder /-lokaler (jfr. 02) 003 Dis.trikt~skolenes organisasjon og administrasjon 474 Doktorgraden 241 Drosjeutlegg 451 EDB-arbeid. ved fakultetene (forskning) 045 EDE3-maskiner og -utstyr jfr. 006) 062 EEC (Fellesmarkedet) 062 EF (Fellesmarkedet) 330 Effektivisering av studiene 006 Effektiviseringstiltåk 062 EFTA ( Det europeiske frihandelsområde) 244 Eget skyssmiddel 02 Eiendommer, anlegg, lokaler 232 Eiendomsretten til funksjonæroppfinnelser W Eksamen, eksamensgrader 273 Eksamen, opplæring - personale 376 Eksamen utenfor universitetet (også utenlandsk) 371 Eksamensavgift og -gebyr (jfr. 134) 333 Eksamensfagene 245 Eksamensinspeksjon - honorar 372 Eksamensoppgaver og -besvarelser 323 Eksamens- og sensurplikt 37,0 Eksamensreglementer og -bestemmelser 371 Eksamenstidens lengde 373 Eksaminasjon, eksaminatorer 342 Ekskursjoner, feltkurs (jfr. satser: 245) 020 Ekspropriasjoner!jfr. fagsakene) 156 Ekspropriasjonserstatninger 113 Ekstraordinær tildeling av nye stillinger 513 Ekstraordinære opptak 232 Ekstratillegg til, lønn 045 Elektroniske regneanlegg og datamaskiner!jfr. 006) 273 Elevopplæring 203. Elevordningen - regler og vilkår for tilsetting 222 Embedsansiennitet 028 Embedsboliger 044 Embedsdrakter jfr. 002) 232 Embedsdrakter - godtgjørelse 37G Embedseksamener 215 Embedsforhold. og -forsømmelse i tjeneste!jfr. 205) 211 Embedsutnevnelser, konstitusjoner 002 Emblemer, heraldikk

Sykepleierhøgskolen i Akershus

Sykepleierhøgskolen i Akershus Sykepleierhøgskolen i Akershus 1986-31/7-1994 A MØTEBØKER n cs Aa Høgskoleråd i Protokoll 2 Innkallinger og saksbilag 3 Innkallinger og saksbilag 4 Innkallinger og saksbilag 5 Innkallinger og saksbilag

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Valg til fakultetsrådet 1980-1987 3H1/180/03/3

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Valg til fakultetsrådet 1980-1987 3H1/180/03/3 S-2536 2 Ny tilvekst 2012 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1964-1991 Aa - Fakultetsrådsmøter og fakultetsstyremøter 1957-1991 L0001 Valg til fakultetsrådet 1980-1987 3H1/180/03/3

Detaljer

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1 HØGSKOLEN I AKERSHUS, Avdeling for Vernepleie For perioden 1.8.1994-28.2.1998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer

Detaljer

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513 Arkivskaper: Høgskolen i Telemark Enhet: Fellesadministrasjonen Periode: 01.08.1994 07.05.2006 AVLEVERINGSLISTE Arkivstykker Tidsrom D - Klasse 2: STILLINGER OG PERSONALE 175 20 Generelt om stillinger

Detaljer

Side I. 4,SSy-, crcuc..c.r-c..

Side I. 4,SSy-, crcuc..c.r-c.. 01.08. 94-28.02.1998 ` _ -- v fl i nummer Arkivstykkets art - innhold 4 nf- 1 000 - Generelle instrukser og bestemmelser 003 - Universitets- og høgskolestystemet 005 - Generelle kontrollordninger 008 -

Detaljer

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus.

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus. 5 - vedlegg til elektronisk versjon 2001-2004 OVERSIKT OVER KLASSER OG HOVEDGRUPPER Organisasjon og 0 00 Økonomi 1 10 Stillinger og personell 2 20 Kirkelig virksomhet 3 30 Kirker, menighetshus og 4 40

Detaljer

Møtebøker/saksdokumenter/referater Protokoll høgskoleråd Protokoll høgskoleråd Vaktprotokoll

Møtebøker/saksdokumenter/referater Protokoll høgskoleråd Protokoll høgskoleråd Vaktprotokoll Møtebøker/saksdokumenter/referater 1 1986-1991 Protokoll høgskoleråd 2 1991-1994 Protokoll høgskoleråd 3 1992 Vaktprotokoll 4 1990-1991 Fleksibok 5 1991-1994 Fleksibok 6 1987-1988 Lærerråd saksdokumenter

Detaljer

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler KLASSE 0: ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 Generelt 01 Organets oppbygning og administrative organer 02 Intern planlegging 03 Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 04 Tjenester 05 Inventar, utstyr og

Detaljer

A R K I V N Ø K K E L

A R K I V N Ø K K E L UNIVERSITETET I OSLO 6 A R K I V N Ø K K E L OSLO 1972 Revidert uzceve - septerber 198 Arkivnr. 004.1 Jnr. 1'783/71,A. F 0 R 0 R D Det er nå utarbeidet en arkivnøkkel for Universitetet i Oslo. For selve

Detaljer

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 11 00 Generelt 11 000 Generelt 11 001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon 11 004 Beredskap 11 005

Detaljer

Denne arkivnøkkelen er utarbeidet for Universitetet i Oslo og trådte i kraft 01. januar 2005.

Denne arkivnøkkelen er utarbeidet for Universitetet i Oslo og trådte i kraft 01. januar 2005. ØYNØKKEL FOR U10 Oktober 2005 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Oktober 2005 1 FORORD Denne arkivnøkkelen er utarbeidet for Universitetet i Oslo og trådte i kraft 01. januar 2005. Arkivnøkkelen er utarbeidet

Detaljer

009 Annet generelt om organisasjon og administrasjon

009 Annet generelt om organisasjon og administrasjon Arkivnøkkel for statlige høgskoler Generelt om registreringen: Der nøkkelen er utbygget utover hovedgruppenivå, skal det enkelte dokument alltid registreres på nivå "Se Innledning, pkt. xx" henviser til

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEBØKER FOR LÆRERRÅDET 0001 Møtebok Lærerrådet 1954-1971 Først bare Verkstedskolen (tidl. Kristiansand yrkesskole) 0002 Møtebok Lærerrådet

Detaljer

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne.

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne. ARKIVNØKKEL 2 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FORORD Denne arkivnøkkelen for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet bygger på Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen 1. januar

Detaljer

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.07.1995. Arkivmateriale for perioden 1995-2003

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.07.1995. Arkivmateriale for perioden 1995-2003 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.7.1995. Arkivmateriale for perioden 1 Organisasjon og administrasjon Gruppe 2 Styret, medlemmer, oppnevning 2. Generelt 1995-1999 21-23 1 2.1 Styret,

Detaljer

NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer

NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer Revidert og utvidet utgave 1962 NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer er bygget opp etter desimalklassifikasjonssystemet med følgende hovedgrupper: 0 Organisasjon

Detaljer

AVLEVERINGSLISTE. 402 Markedsføring av studietilbud 1994 2003 379 2004 2005

AVLEVERINGSLISTE. 402 Markedsføring av studietilbud 1994 2003 379 2004 2005 40 Generelt om studier, undervisning, 369 400 Generelt 1994 1995 T.o.m. 95/01692 370 1995 1996 96/01636 forts.i 371 371 1996 1997 T.o.m. 97/01099 372 1997 1998 T.o.m. 98/00481 373 1998 2001 01/00956 forts.i

Detaljer

Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994

Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994 A R K I V V E R K E T RIKSARKIVET Høgskolen i Telemark Kjølnes Ring 56 3918 Porsgrunn Deres ref. Vår ref. 2005/5522 Dato 15.03.2005 9 Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Arkivnøkkel

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Arkivnøkkel ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Arkivnøkkel 2014 2 Innledning Bakgrunnen for dette prosjektet var at det var et ønske fra universitets- og høgskolesektoren om å fornye den eksisterende arkivnøkkelen

Detaljer

1994: Utdanningen opphører. Fra og med 1.8.1994 gikk utdanningen inn i Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag.

1994: Utdanningen opphører. Fra og med 1.8.1994 gikk utdanningen inn i Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag. ØKONOMISK COLLEGE 1. Historie I 1964 kom Undervisningsnemnda for handelsgymnasene med forslag om 2 - årig Økonomisk College Utdannelse. Kirke- og Undervisningsdepartementet ga i 1970 samtykke til at Oslo

Detaljer

Navn Hva legges her Sekundærkoder Brukes ikke, legg på lavere nivå

Navn Hva legges her Sekundærkoder Brukes ikke, legg på lavere nivå 1 0 0 0 0 Organisasjon og administrasjon 2 00 00 00 00 Generelt om organisasjon og administrasjon 3 000 000 000 000 Generelle instrukser og bestemmelser Lovverk, saksbehandlingsregler, forvaltningslov,

Detaljer

Økonomireglement for Studenttinget NTNU

Økonomireglement for Studenttinget NTNU Økonomireglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på STi-møte 22.05.97 Sist endret på møte 20.11.2014 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I KONGSBERG. Vår ref. Dato 2006/6032 LIKJ 06.11.2006. Retur av katalog - Telemark lærerhøgskole

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I KONGSBERG. Vår ref. Dato 2006/6032 LIKJ 06.11.2006. Retur av katalog - Telemark lærerhøgskole A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I KONGSBERG Høgskolen i Telemark 0 7 NOV 2006 LSak nr. Reg dato ^7^-Q 5: r 1 Høgskolen i Telemark Pb. 203 3901 Porsgrunn Deres ref. Vår ref. Dato 2006/6032 LIKJ 06.11.2006

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Akershus vernepleierhøgskole Arkiver

Akershus vernepleierhøgskole Arkiver Akershus vernepleierhøgskole Arkiver Innledning Arkivene er fra 1948 fram til august 1990, da skolen ble slått sammen med Oslo vernepleierhøgskole. Unntatt fra dette er elevmappene og kullbøkene som strekker

Detaljer

0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON

0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 6 W 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 GENERELT 000 GENERELLE INSTRUKSER OG BESTEMMELSER - Lovverk, saksbehandlingsregler, forvaltningslov/offentlighetslov, terminologibruk, lov om personopplysninger,

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 (bak: konto for statsbidrag 1913-1919) 0002 Møtebok for styret 1928-1961 0003 Møtebok for styret 1961-1986

Detaljer

file:///m /pc/dokumenter/web%20sidene/arkivnokkel-uio27(1).11.2007_complete.htm

file:///m /pc/dokumenter/web%20sidene/arkivnokkel-uio27(1).11.2007_complete.htm 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 GENERELT 000 GENERELLE INSTRUKSER OG BESTEMMELSER - Lovverk, saksbehandlingsregler, forvaltningslov/offentlighetslov, terminologibruk, lov om personopplysninger, lov

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

Fellesnøkkelen. Forord

Fellesnøkkelen. Forord Fellesnøkkelen Forord Forskrift om offentlege arkiv av 11.12.1998 2-3 andre ledd slår fast at alle statlige organer normalt skal ha en arkivnøkkel som skal omfatte alle saksområder under organet. Statlige

Detaljer

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Vedlegg 1: Personalforvaltning 1 Blå tekst = fylles inn Rød tekst = skjermes Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Ber om utlysing

Detaljer

LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK

LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK 1 LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK PERIODE 14-19 (vår) Styret - Møtebøker 1 15.09.14-16.12.14 Møte nr. 1/94, 2/94, 3/94 2 30.01.15-22.03.15 1/95,2/95 3 22.03.15-22.06.15» 2/95, 3/95, 4/95,

Detaljer

ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN

ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN - 1956-1965 Arkivert etter N. H. F. Arkivsystem for kommunale Ingeniører av 1953 Utgitt av Norges Herredsforbund Forlag: Sem og Stenersen A/S, Oslo Arkivnøkkel og avleveringsliste

Detaljer

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Denne orienteringen gir en kort oversikt over sentrale

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Hjemmel: Vedtatt i styret for Universitetet i Nordland 31.10.2012 etter Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

Budsjett, samlet for skole og SFO Note Høst oppstartsår

Budsjett, samlet for skole og SFO Note Høst oppstartsår Budsjett, samlet for skole og SFO Note Høst oppstartsår Første hele driftsår Fullt utbygd skole Inntekter Statstilskudd 7 854 000 15 708 000 15 708 000 Skolepenger 1 584 000 3 168 000 3 168 000 Andre inntekter

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

Aksjonæravtale. Studentkulturhuset i Bergen AS - Forvaltningsselskapet. for. Det Akademiske Kvarter - Studentenes driftsorganisasjon.

Aksjonæravtale. Studentkulturhuset i Bergen AS - Forvaltningsselskapet. for. Det Akademiske Kvarter - Studentenes driftsorganisasjon. Aksjonæravtale Partene i denne avtalen er Det Akademiske Kvarter, UiB og SiB. UiB stiller eiendommen til disposisjon som fristasjon til SiB. Det Akademiske Kvarter skal drive huset. Formålet med avtalen

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet US-sak 15-2017 Vedlegg 4 Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Sum av Avvik 000000 Uspesifisert 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead (MP 01) -10 136 999-3 540 333-3 613 229 72 896

Sum av Avvik 000000 Uspesifisert 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead (MP 01) -10 136 999-3 540 333-3 613 229 72 896 Tiltak Art Årsbud 000000 Uspesifisert 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead (MP 01) -10 136 999-3 540 333-3 613 229 72 896 Totalt 000000 Uspesifisert 000888 Avregning/overføring Totalt 000888

Detaljer

Bevilgningsreglementet

Bevilgningsreglementet 50 Bevilgningsreglementet Bevilgningsreglementet Stortingets vedtak av 19. november 1959, med endringer av 31. mai 1974, 27. mai 1977, 19. desember 1978, 9. juni 1982, 20. desember 1983, 20. mars 1985,

Detaljer

NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG

NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG RAPPORTERING FRA FORSKNINGSTERMIN VED MNF Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 149-97

Detaljer

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB)

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) 1 Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap den 16. juni.2005 med hjemmel i Lov om universiteter

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Formål Reglementet skal gi uttrykk for hvilke kvalifikasjoner NGU ønsker at medarbeiderne skal ha for å være kompetente

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel. utlysningstekst Off/utvidet søkerliste (utvidet søkerliste kan legges som vedlegg)

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel. utlysningstekst Off/utvidet søkerliste (utvidet søkerliste kan legges som vedlegg) Vedlegg 1: Personalforvaltning 1 Blå tekst = fylles inn Rød tekst = skjermes Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok.off. Stillingstittel Ber om utlysing av stilling (engasjement/vikar) i Forslag til

Detaljer

Høringsnotat. Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Høringsnotat. Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler Høringsnotat Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 1. Bakgrunn Da lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) trådte i kraft

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Retningslinjer for bedømming av søkere til mellomstillinger ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Retningslinjer for bedømming av søkere til mellomstillinger ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Retningslinjer for bedømming av søkere til mellomstillinger ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Vedtatt i fakultetsstyret 20. mars 2012 1 I tillegg til denne veiledningen er følgende

Detaljer

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd 1 av 6 Personalavdelingen Notat Til: Kopi til: Fra: Fakultetene, Vitenskapsmuseet Personalavdelingen Opprykk til professor - utfyllende bestemmelser Styret behandlet sak om utfyllende regler til 2-1 Framgangsmåte

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

A - Forhandlingsprotokoller For perioden : Se journalene, som er ført som møtebøker i denne perioden

A - Forhandlingsprotokoller For perioden : Se journalene, som er ført som møtebøker i denne perioden A - Forhandlingsprotokoller 1824-1981 For perioden 1888-1940: Se journalene, som er ført som møtebøker i denne perioden L0000 Forhandlingsprotokoll 06.10.1824-29.05.1837 2A/104/5/2 L0001 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER KR 14.3/12 Oslo DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER Fastsatt av Oslo bispedømmeråd i møte 10. - 11.10 1997, sak 80/97, endret i møte 19.03.1998, sak 15/98, endret

Detaljer

UTLYSNING AV TO FASTE LEKTORSTILLINGER

UTLYSNING AV TO FASTE LEKTORSTILLINGER Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 42/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Anders

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 18.6.2012-24.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A, 2006/00337-004 X Datert: 14.05.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER Fastsatt av rektor 22.04.2016 Innledning Det vises til Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (FOR-2015-03-24-341) fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 1 Innhold Del I Generelt 1 Virkeområde 2 Definisjoner Del II Kunngjøring av stillinger 3

Detaljer

C:\Users\hhiau\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\AOCXUOTB\Rapport-13-uspesifisert (2).xls

C:\Users\hhiau\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\AOCXUOTB\Rapport-13-uspesifisert (2).xls S14-Analyseregnskap - Detalj art Rapport avgrenset: År : '2013', Status per måned nr : '12', Sted fom : '112000', Sted tom : '112000', Område : 'GB', Analyse fom : '000000', Analyse tom : '000000', Motpart

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

A. d A,,u.,:1, --- RIKSARKIVET. Ørgen H. Marthinsen e.f. avd.arkivar. Z '1^^- 10^^ (, ^4^.._,Qt,1..1_-

A. d A,,u.,:1, --- RIKSARKIVET. Ørgen H. Marthinsen e.f. avd.arkivar. Z '1^^- 10^^ (, ^4^.._,Qt,1..1_- RIKSARKIVET Z '1^^- 10^^ (, ^4^.._ t ^3,Qt,1..1_- Høgskolen i Akershus Avdeling for yrkesfaglærerutdanning Postboks D Bygdøy 0211 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 105/94 YB KS/-041.1 94/519 A. 48/443 EF/RW

Detaljer

HOVEDAVTALEN I STATEN

HOVEDAVTALEN I STATEN HOVEDAVTALEN I STATEN Grunnkurs for tillitsvalgte 9.-10. september 2015 Gabels Hus advokat/ sektoransvarlig stat Anette Bjørlin Basma 1 Oversikt over regelverket i staten MEDBESTEMMELSE (bedriftsdemokrati)

Detaljer

GODTGJØRINGSREGULATIV FOR KOMMUNALE OMBUD I LØRENSKOG KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGULATIV FOR KOMMUNALE OMBUD I LØRENSKOG KOMMUNE GODTGJØRINGSREGULATIV FOR KOMMUNALE OMBUD I LØRENSKOG KOMMUNE 1. Generelt Med kommunale ombud menes, der annet ikke er presisert, folkevalgte i Lørenskog kommune og medlemmer i råd og utvalg som er opprettet

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte møter føre til reduksjon i den faste godtgjøringen med et beløp tilsvarende ordinær

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

STANDARDFORSKRIFT. for GRADEN DR.PHILOS. ( OG TILSVARENDE GRADER) Anbefalt av. Det norske universitetsråd

STANDARDFORSKRIFT. for GRADEN DR.PHILOS. ( OG TILSVARENDE GRADER) Anbefalt av. Det norske universitetsråd STANDARDFORSKRIFT for GRADEN DR.PHILOS. ( OG TILSVARENDE GRADER) Anbefalt av Det norske universitetsråd 09.12.96 1 Målsetting Graden doctor philosophiae (dr.philos.) skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018. Note

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018. Note Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018 Budsjett Note Høst oppstartsår 1.budsjettår Fullt utbygd skole Inntekter Statstilskudd 1 5 852 250 15 606 000 19 507 500

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 90/15 24.09.2015 Dato: 07.09.2015 Arkivsaksnr: 2015/10007 Revisjon av retningslinjer for tildeling av forskningstermin Bakgrunn Etter

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

270001 Administrasjon og fellesfunksjoner År Tiltak Kommentar 2012 000000 Uspesifisert forventning om at dette kan komme se linje 129-299 000000

270001 Administrasjon og fellesfunksjoner År Tiltak Kommentar 2012 000000 Uspesifisert forventning om at dette kan komme se linje 129-299 000000 270001 Administrasjon og fellesfunksjoner År Tiltak Kommentar 2012 000000 Uspesifisert forventning om at dette kan komme se linje 129-299 000000 Uspesifisert Total -299 000010 Tildeling Hovedbev. Inkl

Detaljer

Ofte stilte spørsmål. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Ofte stilte spørsmål. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Ofte stilte spørsmål Her finner du svar på spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med videreutdanning. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på her, ta kontakt med skoleleder eller skoleeier.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. april 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 26. april 2017 24.09.2014 nr. 1981 Forskrift om endring

Detaljer

Politiets sikkerhetstjeneste 2016

Politiets sikkerhetstjeneste 2016 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.216 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 216 Merutgift (-) og mindreutgift 444 Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 1

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2016

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2016 jhjhjhhjhjhjhjh Oversikt over aktuelle lønner i bruk i Oppland fylkeskommune 2016 HR-enheten Sist oppdatert: 29.06.2016 Fast lønn, faste tillegg, tilleggspensjon mv 100 10100 F lønn Tekst lønn Månedslønn

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Veileder for registrering av generelle saker i P360

Veileder for registrering av generelle saker i P360 Veileder for registrering av generelle saker i P360 UiS 2016 Saker som ikke omhandler student eller personal legges som saker i arkivdel Sak. Disse sakene er ofte ikke rutinemessige saker, og det er derfor

Detaljer