Aksjonæravtale. Studentkulturhuset i Bergen AS - Forvaltningsselskapet. for. Det Akademiske Kvarter - Studentenes driftsorganisasjon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aksjonæravtale. Studentkulturhuset i Bergen AS - Forvaltningsselskapet. for. Det Akademiske Kvarter - Studentenes driftsorganisasjon."

Transkript

1 Aksjonæravtale Partene i denne avtalen er Det Akademiske Kvarter, UiB og SiB. UiB stiller eiendommen til disposisjon som fristasjon til SiB. Det Akademiske Kvarter skal drive huset. Formålet med avtalen er å sikre en fri og selvstyrt drift av Studenthuset for Det Akademiske Kvarter, samtidig som det etableres sikre rutiner for oppfølging og kontroll av driften og den økonomiske virksomhet som tilfredsstiller regler for fristasjon. Avtalepartene har rett til å benytte møtelokalene og salene til enkeltarrangementer etter ordinær søknad, likevel slik at studentorganisasjoner har prioritet. Aksjonæravtalen supplerer og utfyller selskapets vedtekter på følgende områder: -Stemmegivning på generalforsamling. -Rutiner for budsjettbehandling. -Sammensetning av styret. -Disponering av årsoverskudd. -Erverv/overdragelse av aksjer. -Valg. For øvrig får aksjelovens regler anvendelse for selskapet dersom ikke annet bestemmes i aksjonæravtale. Definisjoner: for Studentkulturhuset i Bergen AS - Forvaltningsselskapet Studenthuset Olav Kyrresgate 49. Det Akademiske Kvarter - Studentenes driftsorganisasjon. Kvarterstyret - Styret for Det Akademiske Kvarter. 1: FORMELLE FORHOLD Styret skal ha en sammensetning som til en hver tid sikrer flertall for det Akademiske Kvarter. Det Akademiske Kvarter skal også ha styreformann. Omsetning av aksjer reguleres i vedtektenes punkt 7. Dersom Det Akademiske Kvarter etter nærmere avtale med UiB kjøper Studenthuset, skal aksjene tilhørende UiB og SiB vederlagsfritt overføres til Det Akademiske Kvarter.

2 Aksjonæravtale, Studentkulturhuset i Bergen AS, 23. Januar Endret 25. Februar : STYRETS OG GENERALFORSAMLINGENS VIRKSOMHET Styret i selskapet skal utøve virksomheten slik at formålet som er angitt i denne avtale oppfylles. Styrets fremste oppgave er å sikre at selskapet til enhver tid har en hensiktsmessig organisering og føre løpende kontroll med selskapets økonomi. Finner to eller flere av styrets medlemmer at den økonomiske drift ikke er i samsvar med selskapets formål eller budsjetter, kan disse kreve at aksjonærene innkaller til ekstraordinær generalforsamling, jfr. Aksjelovens 9-6. Styret forbereder saker til generalforsamlingen. Styrets medlemmer mottar ikke godtgjørelse fra selskapet for sine verv. Styret vedtar stillingsinnstrukser og foretar ansettelser etter innstilling fra Kvarterstyret. Dette gjelder ikke sivilarbeidere. Styret kan etter innstilling fra Kvarterstyret opprette egne juridiske enheter med begrenset ansvar for å ivareta sider av driften i Studenthuset. Slike vedtak krever tilslutning fra minst fire av styrets medlemmer. Generalforsamlingen godkjenner eller forkaster styrets budsjettforslag i sin helhet, med unntak for feilskrift eller andre lignende misforståelser. Budsjettet kan kun nektes godkjent hvis dette kan sies å sette selskapets formål eller rimelige krav til økonomisk sikkerhet i fare, ikke fordi den er uenig i prioriteringer angående investeringer og drift i huset. Styret og generalforsamlingen kan ikke fatte vedtak som angår innholdet i Det Akademiske Kvarters kulturelle profil så lenge denne holder seg innenfor norsk lov. 3: DRIFTSSELSKAP Et kollektivt organ, Kvarterstyret, skal ha ansvaret for den daglige drift av Studenthuset i samsvar med aksjelovens regler. Kvarterstyrets leder velges av Studenthusets brukere etter nærmere regler fastsatt i Det Akademiske Kvarters statutter. Kvarterstyrets leder skal være daglig leder av aksjeselskapet. Kvarterstyrets leder rapporterer løpende til aksjeselskapets styre og er formelt underlagt dette i saker som nevnt under punkt 2. Kvarterstyret skal ikke starte opp eller drive virksomhet som medfører høy økonomisk risiko uten godkjennelse fra et

3 enstemmig styre. Dette er ikke til hinder for at Kvarterstyret driver pub- og kafevirksomhet, samt oppretter undergrupper som tar seg av oppgaver i huset. Slike forhold skal reguleres i egne avtaler mellom Kvarterstyret og undergruppene slik at Kvarterstyret regulerer det økonomiske ansvar. Aksjonæravtale, Studentkulturhuset i Bergen AS, 23.januar Endret 25. Februar Kvarterstyret er ansvarlig for at alle nødvendige offentlige godkjennelser foreligger før virksomheten startes opp. Kvarterstyret knytter til seg fast personell for å sikre nødvendig økonomisk og faglig kompetanse til daglig drift. Personalet er underlagt Kvarterstyrets leder. Om ansettelsesmyndighet - se punkt 2, 3.ledd. Rutiner og opplegg for drift og økonomistyring skal godkjennes av styret før virksomheten startes opp. 4: DISPONERING AV OVERSKUDD Alle midler som inntjenes i huset skal benyttes i huset. Det skal ikke betales utbytte. I tillegg til de fond som avsettes etter aksjelovens regler skal det opprettes et vedlikeholdsfond. Til dette vedlikeholdsfondet avsettes av et eventuelt overskudd kroner 50 pr m hvert år. Beløpet reguleres etter Statistisk Sentralbyrås Konsumprisindeks. Opptjente midler utover dette som ikke går inn til budsjettert drift eller investering avsettes i et eget fond som kun kan disponeres etter godkjenning av Kvarterstyret. Midler fra dette fondet settes på egen konto, og skal ved bruk kanaliseres gjennom budsjetter til virksomhetens formål. Midler fra dette fondet kan også benyttes til kjøp av huset. 5: VALG Ved styrevalg forplikter aksjonærene seg til å stemme slik at det velges inn tre representanter som er foreslått fra Det Akademiske Kvarter, og en hver foreslått av henholdsvis SiB og UiB. 6: GENERELLE BESTEMMELSER Kvarterstyret fastsetter priser i studenthuset. Det skal likevel ikke på åpne arrangementer beregnes et lavere gjennomsnittlig dekningsbidrag på alkoholholdige drikkevarer

4 enn det som ville vært mulig dersom det skulle betales husleie for skjenkelokalene. 7: DRIFTSDEL Universitetet i Bergen stiller Olav Kyrresgate 49 til disposisjon som studentkulturhuset «Det Akademiske kvarter». Huset er stilt til rådighet som fristasjon for organisasjonen Aksjonæravtale, Studenthuset i Bergen AS, 23. Januar Endret 25. Februar Det Akademiske Kvarter gjennom Studentsamskipnaden i Bergen Presisering av hva som dekkes under fristasjonsytelsen Fri stasjon gis Det Akademiske Kvarter ved at lokalene stilles gratis til disposisjon. Lokalene skal benyttes til den virksomhet som til enhver tid er godkjent i Kvarterstyrets romprogram UiB dekker utgifter til Elektrisitet Brensel Ordinært renhold til samme beløp /m2 som legges til grunn i UiBs årlige budsjett UiB dekker utgifter til Vakthold etter nærmere avtale, jfr. også punkt 7.2 Renovasjon Vann- og kloakkavgifter Andre kommunale avgifter Ytre og indre vedlikehold dekkes av UiB etter ordinær prioritering. I tillegg plikter Det Akademiske Kvarter seg til å avsette minimum 50 kr/m2 hvert år i et fond dersom overskuddet tillater dette, jfr. punkt 4. Fondets midler disponeres av selskapstyret etter innstilling fra Kvarterstyret og skal benyttes til indre vedlikehold for å opprettholde husets standard Inventar: UiB skaffer nytt eller brukt: Inventar til møterom Møbler til pauserom for ansatte Møbler til kontor for studentprest og studentveileder Ordinært utstyr og inventar til toaletter/ stellerom Ordinært låsesystem Inventar til lobbyarealer med standard etter nærmere avtale Inventar til store, lille og minste sal med standard etter nærmere avtale

5 7.2. Drift UiB har driftsansvaret for byggets faste tekniske installasjoner. Installasjoner som er bekostet av Det Akademiske Kvarter, er Kvarterets eget ansvar. Det Akademiske Kvarter har ansvar for låsing og sikring av bygget. Vakthold i forbindelse med arrangementer er Kvarterets ansvar. Dette gjelder også arrangementer i semesterferier. Det Akademiske Kvarter kan leie ut deler av bygget i semesterferier. Leieinntekter går til SKiBAS. Det Akademiske Kvarter skal ha sin egen «vaktmestergjeng» som Aksjonæravtale, Studentkulturhuset i Bergen AS, 23. Januar Endret 25. Februar etter nærmere avtale med UiB kan stå for mindre vedlikeholdsoperasjoner i huset. Eventuelle tekniske installasjoner og arbeider av byggeteknisk art som påkostes av Det Akademiske Kvarter skal forhåndsgodkjennes av UiB Brannforebyggende tiltak Det Akademiske Kvarter sørger for at de til enhver tid gjeldende brannvernsforskrifter blir fulgt Diverse/ forsikring Studentkulturhuset i Bergen AS skal holde bygget med utstyr bekostet av UiB forsikret. Det Akademiske Kvarter skal påse at bygget ikke utsettes for uforsvarlig bruk eller påføres unødig slitasje. 8: AVTALENS OPPHØR OG ENDRING - KJØP Denne avtalen kan bare endres hvis alle avtalepartene er enige om dette. Avtalen kan ikke ensidig sies opp av noen av partene, men UiB og SiB kan hver for seg tre ut av virksomheten ved overføring av aksjer til Det Akademiske Kvarter. Organisasjonen Det Akademiske Kvarter har rett til når som helst å kjøpe studentkulturhuset Det Akademiske Kvarter fra UiB. Ved et eventuelt kjøp betales en pris begrenset oppad til det beløp som UiB, inklusive kjøpesummen, har påkostet huset ved innflytting. Dette beløpet kan likevel justeres for den alminnelige prisstigning beregnet etter Statistisk sentralbyrås Konsumprisindeks.

6 Helge Thorbjørnsen Styreleder, Det Akademiske Kvarter Egil T. Pedersen Administrerende direktør Studentsamskipnaden i Bergen For Kåre Rommetveit: Universitetsdirektør, Universitetet i Bergen Kjell Bernstrøm Personaldirektør, Universitetet i Bergen Aksjonæravtale, Studentkulturhuset i Bergen AS, 23. Januar Endret 25. Februar 1997.

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 Vedtatt i konstituerende sameiermøtet 19.06.2007. Endret i ordinært sameiermøtet 22.03.2012, 21.03.2013, 18.03.2014 og 12.03.2015. 1. Boligsameiets navn Boligsameiets

Detaljer

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr:

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Ut 1 av 6 Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Vedtektene er fastsatt i forbindelse med seksjonering i [ ] 2014, i medhold av lov om eierseksjoner av 12. september 2009 nr. 93. 1 Eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4

VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4 VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Vedtatt 05.10.11, endret 10.10.12 Sist endret på sameiermøte 31.03.14 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER for Yes Heim boligsameie 2 fastsettes i forbindelse med seksjonering iht. lov om eierseksjoner av 23.

FORSLAG TIL VEDTEKTER for Yes Heim boligsameie 2 fastsettes i forbindelse med seksjonering iht. lov om eierseksjoner av 23. FORSLAG TIL VEDTEKTER for Yes Heim boligsameie 2 fastsettes i forbindelse med seksjonering iht. lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 1 Eiendommen - formål Yes Heim boligsameie 2 (heretter sameiet)

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Hegdehaugsveien nr 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr 209 bnr 66 i Oslo

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LUNGEGÅRDSKAIEN 40

VEDTEKTER FOR SAMEIET LUNGEGÅRDSKAIEN 40 VEDTEKTER FOR SAMEIET LUNGEGÅRDSKAIEN 40 1. Eierseksjonssameiet Sameiets navn er Sameiet Lungegårdskaien 40. Sameiet ble etablert ved tinglysing av seksjoneringsbegjæring den 12.09.2011 og omfatter eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010.

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. VEDTEKTER for Sognsveien 66 Sameie Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. 1 Sameiets navn Sameiets navn er Sognsveien 66 Sameie. 2 Hva sameiet omfatter

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. VEDTEKTER FOR A/S MARIDALSVEIEN 205 1 Innledende bestemmelser 1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Selskapets formål

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA

STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA Onsdag den 13. desember 2006 ble avholdt stiftelsesmøte for Nordre Holtefeltet vann- og avløpslag BA iht. innkalling av 22. november 2006,

Detaljer

Vedtekter IL Yrjar IL Yrjar stiftet 31. mai 1919. Med senere endringer, senest av 15. sept 2014. Vedtatt på Årsmøtet 20.3.2015

Vedtekter IL Yrjar IL Yrjar stiftet 31. mai 1919. Med senere endringer, senest av 15. sept 2014. Vedtatt på Årsmøtet 20.3.2015 Vedtekter IL Yrjar IL Yrjar stiftet 31. mai 1919. Med senere endringer, senest av 15. sept 2014. Vedtatt på Årsmøtet 20.3.2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

(stiftet 12. januar 1995, med senere endringer, senest av 26. februar 2013)

(stiftet 12. januar 1995, med senere endringer, senest av 26. februar 2013) LOV FOR GRØNMO GOLFKLUBB (HERETTER KALT KLUBBEN ) (stiftet 12. januar 1995, med senere endringer, senest av 26. februar 2013) I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Klubbens formål er å drive golfidrett

Detaljer

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS Fastsatt i konstituerende generalforsamling den 2. november 1955 med endringer, senest 6. mai 2002, 8. mai 2003, 11. mai 2005 og 9. mai 2012. 1 Formål. Selskapets formål er forvaltning

Detaljer

konsortieavtale for KMB-prosjektetet "Nye samarbeidsformer i maritim industri" datert 12.01.2011

konsortieavtale for KMB-prosjektetet Nye samarbeidsformer i maritim industri datert 12.01.2011 Norges forskningsråd konsortieavtale for KMB-prosjektetet "Nye samarbeidsformer i maritim industri" datert 12.01.2011 1 Definisjoner Definisjoner av viktige begreper fremgår av Forskningsrådets Generelle

Detaljer

Lov for Stranda Golfklubb (heretter klubben) stiftet 18.september 1991

Lov for Stranda Golfklubb (heretter klubben) stiftet 18.september 1991 Lov for Stranda Golfklubb (heretter klubben) stiftet 18.september 1991 Denne lov er vedtatt den 14.februar 2014 Godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den 17. februar 2014 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

A/S IBSENSGATE 16 26 VEDTEKTER HUSORDENSREGLEMENT

A/S IBSENSGATE 16 26 VEDTEKTER HUSORDENSREGLEMENT A/S IBSENSGATE 16 26 VEDTEKTER HUSORDENSREGLEMENT Innhold A/S IBSENSGATE 16 26... 1 VEDTEKTER... 1 HUSORDENSREGLEMENT... 1 DEL I UBETINGET FORBUDTE VEDTEKTSBESTEMMELSER... 3 1 Firma... 3 2 Forretningssted...

Detaljer

LOV FOR TRONHJEMS SEILFORENING (TSF)

LOV FOR TRONHJEMS SEILFORENING (TSF) LOV FOR TRONHJEMS SEILFORENING (TSF) Lov for Trondhjems Seilforening 1, stiftet 16.07.1895, med senere endringer, senest av 13.02.2013, godkjent av Sør-Trøndelag Idrettskrets den 07.03.2013 I. INNLEDENDE

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Nidaros Kampforening, stiftet 31.10.2011, med senere endringer, senest av 26.03.2012 godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012)

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) Generelt om lovnormen for golfklubber: Ufravikelig lovnorm Golfklubber og andre idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og lovnormer. Den enkelte golfklubbs lov skal godkjennes av idrettskretsen.

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER for. SAMEIET SJØFRONT fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.

UTKAST TIL VEDTEKTER for. SAMEIET SJØFRONT fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23. UTKAST TIL VEDTEKTER for SAMEIET SJØFRONT fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 Utarbeidet den 25.04.2013 1 Eiendommen - formål Sameiet Sjøfront

Detaljer

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D Vedtatt i sameiermøte den 26.03.07, sist revidert 22.03.2010 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av

Detaljer

Vedtekter for Kolbotn Tennisklubb, stiftet 16.03.1970, med senere endringer, senest av 01.03.13.

Vedtekter for Kolbotn Tennisklubb, stiftet 16.03.1970, med senere endringer, senest av 01.03.13. Vedtekter for Kolbotn Tennisklubb, stiftet 16.03.1970, med senere endringer, senest av 01.03.13. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Kolbotn Tennisklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund

Detaljer

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK).

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). Klubblov (NBF) 1 Formål (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). (2) Klubben skal videre høyne interessen for motorsport

Detaljer

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den 1 Formål I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1) Seilforeningens formål er å drive idrett organisert

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 2 BORETTSLAG. Vedtatt på stiftelsesmøte den 15 mai 2007. 3, 5. ledd endret i ekstraordinær generalforsamling 18.01.

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 2 BORETTSLAG. Vedtatt på stiftelsesmøte den 15 mai 2007. 3, 5. ledd endret i ekstraordinær generalforsamling 18.01. VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 2 BORETTSLAG Vedtatt på stiftelsesmøte den 15 mai 2007. 3, 5. ledd endret i ekstraordinær generalforsamling 18.01.2009 1 Borettslagets navn Borettslagets navn (foretaksnavn) er

Detaljer

(1) Arendal Undervannsklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1

(1) Arendal Undervannsklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1 Lov for Arendal Undervannsklubb (AUK), stiftet 1 september 1966, med senere endringer, senest av 15 januar 2013. godkjent av Aust-Agder idrettskrets den 24.01.2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Klubbens

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Eier. For [Leietaker]

AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Eier. For [Leietaker] AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM Eier BERGEN KOMMUNE og Leietaker [leietaker/org.nr.] Avtalen gjelder: Leie av Mathallen og torgflaten gnr/bnr 165/1122 med påstående bygning, og del av gnr/bnr 166/446

Detaljer

LOV FOR HOLMEN TENNISKLUBB

LOV FOR HOLMEN TENNISKLUBB LOV FOR HOLMEN TENNISKLUBB Lov for Holmen Tennisklubb, stiftet 24. april 1998, ble endret på ekstraordinært årsmøte 9. februar 2015. Endringene ble godkjent av Akershus idrettskrets den? mars 2015. I.

Detaljer