Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland"

Transkript

1 Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Vedtatt av styret for Universitet i Nordland i styremøte Fastsettelse av virkeområde Retningslinjene gjelder for alle typer forpliktende samarbeid mellom Universitetet i Nordland og andre selvstendige virksomheter om faglig aktivitet. Retningslinjene skal gjelde for alle tildelinger utenom grunnbevilgningen fra departementet. 2. Hovedprinsipp for forpliktende samarbeid med andre virksomheter: - krav om faglig interesse -involvere fagmiljø internt -faglig uavhengighet -økonomisk forsvarlig -fullbudsjettering a) Samarbeidet skal være av faglig interesse for ett eller flere fakultet og i tråd med institusjonens strategi. b) Fagmiljøet internt ved institusjonen skal involveres i samarbeidet. Et hovedformål skal være at kvaliteten på aktiviteten i interne fagmiljøer blir bedre som følge av samarbeidet. c) Samarbeidet skal sikre faglig uavhengighet, herunder ivareta vitenskaplig integritet og følge akademiske standarder. d) Samarbeidet skal forvaltes slik at det ivaretar institusjonens økonomiske interesser. e) Prosjektregnskapet skal vise alle direkte og indirekte kostnader knyttet til prosjektets aktivitet. 3. Søknad om midler Søknader om eksterne midler skal være i regi av Universitetet i Nordland. Søknader skal utarbeides i samarbeid med fakultetets administrasjon, og nødvendige vurderinger skal utføres og dokumenteres før søknad leveres. Det skal utarbeides budsjett med oversikt over alle inntekter og kostnader som aktiviteten medfører. Søknader skal signeres av dekan eller den som dekan bemyndiger. Søknader som gjelder EU- Side 1 av 4

2 program skal i tillegg undertegnes av rektor eller den som rektor bemyndiger. Søknad fra fellesavdeling skal signeres av avdelingsdirektør. Sentral økonomiavdeling skal ha oversikt over hvilke personer som er delegert fullmakt til å signere. Hvert fakultet skal til enhver tid ha en lett tilgjengelig oversikt over alle eksterne søknader. 4. Samarbeidsavtale Når institusjonen deltar i forpliktende samarbeid, skal dette nedfelles i skriftlig avtale. Avtalen skal minst omfatte følgende forhold: Samarbeidspartnere Alle samarbeidende parter må angis i avtalen med navn, organisasjonsnummer og kontaktperson. Leveranse Leveransens art og omfang, med klargjøring av eventuelle krav til motytelse. Målsetningen med bruken av midlene må klart fremgå. Personalforhold I den grad universitetets ansatte skal utføre arbeid for samarbeidende virksomhet, skal dette skje i henhold til avtale (se også vedlegg 1 om personalmessig medvirkning). Økonomi Avtalen skal regulere de økonomiske forhold mellom institusjonen og samarbeidende virksomhet, herunder betalingsbetingelser (tidspunkt og beløp). Som hovedregel skal oppdragsgiver betale forskuddsvis. Ved fravikelse av hovedregel skal kredittvurdering foretas i henhold til gjeldende rutiner. Avtalen må inneholde angivelse av merverdiavgift og evt. andre avgifter. Andre avtaleforhold - Kontraktsperiode - Heving/oppsigelse av avtalen Når det er aktuelt ut fra virksomhetens art, må det i tillegg vurderes om avtalen skal regulere: Intellectual property rights (IPR) /publiseringsrettigheter/patenter Side 2 av 4

3 Andre rettigheter, plikter og ansvar for partene, herunder eiendomsretten til utstyr kjøpt inn på prosjektet Konfidensialitet Force majeure Kontrakter/tilsagnsbrev skal signeres av dekan eller den dekan bemyndiger. Kontrakter som gjelder EU-program skal i tillegg undertegnes av rektor eller den rektor bemyndiger. Kontrakter/tilsagnsbrev for fellesavdeling skal signeres av avdelingsdirektør. Signaturmyndighet fremgår av oversikt utarbeidet av sentral økonomiavdeling. Signerte kontrakter/tilsagnsbrev skal arkiveres i universitetets arkivsystem, og saksnummer i arkiv skal være tilgjengelig i institusjonens elektroniske prosjektstyringssystem. 5. Organisering av eksternfinansiert aktivitet All eksternfinansiert aktivitet skal organiseres som prosjekter, og for disse skal det utarbeides - Egne avtaler - Totalbudsjett og periodisert budsjett - Prosjektregnskap Alle prosjekt skal registreres i universitetets elektroniske prosjektstyrings-system. Hvert prosjekt skal fullbudsjetteres (jfr. retningslinjenes pkt 2 e), det vil si at prosjektbudsjett og -regnskap skal vise alle direkte og indirekte kostnader som prosjektet fører med seg. Indirekte kostnader skal beregnes etter gjeldende beregningsmetode i henhold til rektorvedtak. Det må foreligge tilsagnsbrev fra bidragsyter/signert kontrakt med oppdragsgiver før prosjektaktivitet kan starte opp og internt prosjektnummer kan opprettes. Det skal påses at bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ikke svekker institusjonens faglige uavhengighet, og at aktiviteten forvaltes på en betryggende måte. Det vises også til institusjonens retningslinjer for ivaretakelse av informasjonssikkerhet. Side 3 av 4

4 Spesielt for oppdragsprosjekt: - oppdragsgivers krav på motytelse Med oppdragsfinansiert aktivitet forstås aktivitet som institusjonen har avtalt å utføre mot vederlag, hvor ekstern(e) oppdragsgiver(e) har krav til leveranse (motytelse). - krav om fullbudsjettering - krav om ekstern fullfinansiering Alle direkte og indirekte kostnader som oppdragsfinansiert aktivitet fører med seg, skal vises i prosjektets budsjett og regnskap. For oppdragsfinansiert aktivitet skal oppdragsgiver dekke alle direkte og indirekte kostnader som oppdraget fører med seg, og universitetet skal kunne dokumentere dette. Spesielt for bidragsprosjekt: - ikke direkte leveranse til finansieringskilde Med bidragsfinansiert aktivitet forstås aktivitet hvor institusjonen henter støtte fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder, uten krav til direkte leveranse (motytelse) til finansieringskilde. - krav om fullbudsjettering - egeninnsats: krav om dekanvedtak Alle direkte og indirekte kostnader som bidragsfinansiert aktivitet fører med seg, skal vises i prosjektets budsjett og regnskap. Dersom institusjonen skal delfinansiere bidragsfinansiert aktivitet, skal ledelsen vurdere om prosjektet er i tråd med institusjonens strategi og har slik faglig interesse at det tilsier egenfinansiering. Institusjonens vurderinger skal dokumenteres ved dekanvedtak. Studier med egenbetaling: Finansiering av utdanningstilbud som er rettet mot enkeltstudenter skal skje i overensstemmelse med forskrift for egenbetaling. Etter- og videreutdanningskurs som har studenter med egenbetaling, skal regnskapsføres som bevilgningsfinansiert aktivitet. For all eksternfinansiert virksomhet som gir uttelling i form av studiepoeng eller medfører tildeling av grader, skal institusjonen alltid ha det faglige ansvaret og stå for gjennomføring av eksamen, tilsvarende som for utdanningstilbud finansiert ved statstilskudd. Vedlegg: 1. Personalmessig medvirkning i prosjekter Side 4 av 4

5 Vedlegg 1: Personalmessig medvirkning i prosjekter 1 Vedtatt av styret for Universitet i Nordland i styremøte Prosjekter skal gjennomføres i regi av Universitetet i Nordland (UiN) innenfor gjeldende retningslinjer og etablerte fullmakter. Dersom en tilsatt ved UiN får henvendelser om utførelse av eksternfinansiert virksomhet, plikter han/hun å arbeide for at aktuelle oppdrag skal tilbys universitetet. Det vises for øvrig til universitetets samarbeidsavtale med Nordlandsforskning. 2. Tilsatte ved UiN kan bli pålagt arbeid med eksternfinansiert virksomhet innenfor ordinær arbeidsplan, på lik linje med bevilgningsfinansiert virksomhet. Eventuelt arbeid utover rammen for den enkeltes arbeidsplan skal avtales på forhånd og honoreres i henhold til gjeldende regelverk. 3. Ansatte ved UiN kan ikke engasjeres som firma/næringsdrivende for å utføre eksternfinansiert virksomhet. Deltidsansatte ved UiN som også er tilsatt/engasjert hos annen arbeidsgiver, kan kun utføre bidrags- eller oppdragsvirksomhet på vegne av denne for universitetet etter skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og UiN (se retningslinjenes pkt. 4 om samarbeidsavtale). 4. Når universitetets fast ansatte personale arbeider på et eksternt finansiert prosjekt, skal lønnskostnadene belastes prosjektet direkte. Dersom det gjelder lønn for kortere perioder eller mindre stillingsandeler, må andel lønn løpende belastes prosjektregnskapet. Belastning av lønn skal dokumenteres. 5. Alle ansatte ved UiN har plikt til å gjøre seg kjent med de bestemmelser som gjelder for deres arbeid og til å følge opp disse i sitt daglige virke. I denne sammenheng vises til Statens personalhåndbok pkt Ekstraerverv m.m. Ansatte skal ikke ha eksterne engasjementer som medfører at fakultetenes/ avdelingens/enhetens handlingsfrihet innskrenkes. Alle ansatte har meldeplikt for ekstraerverv og bistillinger, se retningslinjer for sidegjøremål. 1 Vedlegg til retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Side 1 av 1

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Dato: 04.06.2014 1 1 Innledning Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er virksomhet som ikke

Detaljer

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved Norges musikkhøgskole

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved Norges musikkhøgskole Revidert versjon pr. september 2014 Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved Norges musikkhøgskole 1. Avgrensninger og definisjoner 1.1 Hjemmelsgrunnlag og iverksettelse NMHs retningslinjer

Detaljer

Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)

Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) Reglement for Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedtatt av kunst- og designhøgskolens styre 19. september 2012 Innholdsfortegnelse 1.1. STYRETS ANSVAR... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ved Norges musikkhøgskole

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ved Norges musikkhøgskole Revidert versjon pr. mai 2012 Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ved Norges musikkhøgskole 1. Avgrensninger og definisjoner 1.1 Hjemmelsgrunnlag og iverksettelse NMHs retningslinjer

Detaljer

Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning Veilederen utdyper enkelte sider ved reglementet. Det understrekes at i tillegg til

Detaljer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Dette reglement er utarbeidet med bakgrunn i departementets bestemmelser for universiteter

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Buskerud

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Buskerud Retningslinje Opphavsmann Dokumentnummer Betekkning ØKO, Agneta Davidsson Dokumentansvarlig Gyldig fra Gyldig t o m Versjon Senest endret søko, Juel H. Rye 28-08-2009-1.0 20-08-2009 1 (15) Retningslinjer

Detaljer

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Buskerud

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Buskerud 1 (15) Opphavsmann ØKO, Agneta Davidsson Retningslinje Dokumentnummer Betekkning Dokumentansvarlig Gyldig fra Gyldig t o m Versjon Senest endret søko, Juel H. Rye 28-08-2009-1.0 20-08-2009 Retningslinjer

Detaljer

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Vilkårene som er en integrert del av Tilskuddsbrevet for prosjekter som støttes av CLIMITdemo programmet, gjelder fra 01.01.15 dersom

Detaljer

Prosjekthåndbok BOA. Økonomiavdelinga Oppdatert 10.06.2015

Prosjekthåndbok BOA. Økonomiavdelinga Oppdatert 10.06.2015 Prosjekthåndbok BOA Økonomiavdelinga Oppdatert 10.06.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 1 PROSJEKTSØKNAD OG BUDSJETT 4 1.1 GENERELLE BUDSJETTERINGSPRINSIPP 4 1.2 BEGRUNNELSE AV KLASSIFISERING OG EGENINNSATS 4

Detaljer

Nettverksmøte for LP - 08.05.2008. Oppfølging og regnskapsføring av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Nettverksmøte for LP - 08.05.2008. Oppfølging og regnskapsføring av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 1 Nettverksmøte for LP - 08.05.2008 Oppfølging og regnskapsføring av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 2 Agenda 09.00 09.40: Orientering om kartleggingsarbeid som analyserer BOA i sammenheng

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Samarbeidsavtale mellom (helseregionen) og Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi 1 Avtalen, formål og parter Oppdatert avtale 01.01.14 1.1 Felleserklæring Mål med avtalen I denne samarbeidsavtalen

Detaljer

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND UTARBEIDET AV ØKONOMIADMINISTRASJONEN/ DELVIS OPPDATERT MARS 2012 KAP. 1 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED HØGSKOLEN I BODØ (FASTSATT AV STYRET 27.02.2008)...

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier Norges forskningsråd 27.06.05 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier 1 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFI-konsortier er et innspill fra forskningsrådet til

Detaljer

Undergruppen for forskningsadministrasjon. 25. januar 2005. Appendiks

Undergruppen for forskningsadministrasjon. 25. januar 2005. Appendiks Appendiks Gantt- diagram og kostnadsestimat som viser progresjonen i prosjektet... 25 Mandat... 27 Strateginotat om Avdeling for naturvitenskap... 29 Oversikt over Harmoniseringsarbeidsgruppens virke og

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Helse Sør-Øst RHF (helseregionen)og Legemiddelindustrien (LMI)

Samarbeidsavtale mellom Helse Sør-Øst RHF (helseregionen)og Legemiddelindustrien (LMI) Samarbeidsavtale mellom Helse Sør-Øst RHF (helseregionen)og Legemiddelindustrien (LMI) Oppdatert avtale 01.01.14 1 Avtalen, formål og parter 1.1 Felleserklæring Mål med avtalen I denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 1. januar 2014 Mari Sundli Tveit rektor Operativ instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU - gjeldende fra

Detaljer

Norwegian Molecular Imaging Consortium Nor MIC

Norwegian Molecular Imaging Consortium Nor MIC ~oto~ofl % Plattformavtale mellom nodene i teknologiplattformene i FUGE li Norwegian Molecular Imaging Consortium Nor MIC Definisjoner Følgende definisjoner er en del av avtalen: Fart eller Parter Node

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen. ved. Universitetet i Bergen (UiB)

Hovedregler for økonomiforvaltningen. ved. Universitetet i Bergen (UiB) UNIVERSITETET I BERGEN Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Bergen (UiB) Hovedregler for økonomiforvaltningen 1 Universitetet i Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. INSTRUKSENS

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Legemiddelindustriforeningen

Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Legemiddelindustriforeningen Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Legemiddelindustriforeningen 1 Avtalen, formål og parter 1.1 Felleserklæring Mål med avtalen I denne samarbeidsavtalen fastsettes forpliktende rammer for samarbeid

Detaljer

HELSE * VEST LEGEM1DDELINDUSTRIEN

HELSE * VEST LEGEM1DDELINDUSTRIEN HELSE * VEST LEGEM1DDELINDUSTRIEN fcr hydre Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF (helseregionen)og Legemiddelindustrien (LMI) Oppdatert avtale 01.01.14 1 Avtalen, formål og parter 1.1 Felleserklæring

Detaljer

TDI-/Leiestedsmodellen

TDI-/Leiestedsmodellen TDI-/Leiestedsmodellen Informasjon våren 2014 Utarbeidet av: Anita Vigstad, rådgiver Kari Eidsheim, seniorrådgiver Økonomiavdelingen Innhold 1. BOA-reglementet fra KD 2. Hva skjer i sektoren 3. Hva er

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 1 2. Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Mål... 3 3. SINTEF Unimed... 4 4. Gjennomføring...

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2013 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer