Årsberetning med regnskap gode ideér

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér"

Transkript

1 Årsberetning 2010 med regnskap 2010 gode ideér

2

3

4

5 Innhold 1. ÅRSBERETNING ELEVER/BRUKERE REGIONAL UTVIKLING INTERNE PROSESSER ØKONOMI MEDARBEIDERE LÆRING OG FORNYELSE ANALYSE AV REGNSKAPET STATLIGE STYRINGSSIGNALER HMS-RAPPORT VEDLEGG BMS STYRINGSKORT BMS SKOLENES RAPPORTERING PÅ REGIONAL UTVIKLING I ØKONOMISKE OVERSIKTER RAPPORT INVESTERINGSPROSJEKTER..66 REGNSKAP 2010 M/VEDLEGG.71 Utrykte vedlegg: Styringskort for de videregående skolene Vedlegg til HMS-rapport Årsrapport AtB AS

6

7 1. Årsberetning Innledning Fylkeskommunen bruker balansert målstyring (BMS) som sitt overordnede styringssystem. Systemet er bygd opp med Sør-Trøndelag fylkeskommunes ambisjon og verdigrunnlag som utgangspunkt. Videre er det valgt 5 styringsperspektiver med tilhørende strategiske mål for virksomheten. Til hvert av de strategiske målene er det knyttet kritiske suksessfaktorer med tilhørende måleindikatorer. Systemet er en sentral del i årshjulet med ulike tidspunkter for datainnhenting, rapportering og planlegging. For en mer utfyllende beskrivelse av BMS, se vedlegg 2.1. Sør-Trøndelag fylkeskommunes ambisjon er: Å utvikle regionen til Europas mest kreative region Vårt verdigrunnlag er: Vi skal gjøre hverandre gode Vi skal være grensesprengende De fem styringsperspektivene er: Brukere Regional utvikling Interne prosesser Økonomi Medarbeidere, læring og fornyelse Årsberetning

8 1.1 Elever/Brukere STFK skal gi brukertilpassede og framtidsrettede tjenester av høy kvalitet til folk i fylket Opplæring Offentlig statistikk viser også for 2010 at den største utfordringen for videregående opplæring er forsinket eller manglende gjennomføring. Det er liten endring i forhold til På er karakterer for alle fylker og skoler offentlig tilgjengelig, og statistikken viser at elever i Sør-Trøndelag fortsatt har eksamensresultater som ligger over landsgjennomsnittet i de fleste fag. Tall for fullført og bestått videregående opplæring 5 år etter påbegynt videregående opplæring ligger stabilt på %, noe som ligger i øvre sjikt blant fylkene. Det er imidlertid store forskjeller i gjennomføringsgrad mellom studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Lave karakterer fra grunnskolen, stor grad av omvalg og lav andel som blir formidlet til læreplass er blant årsakene. Sør Trøndelag har, i likhet med øvrige fylker, en stor utfordring med å legge til rette for at flere elever oppnår fullført og bestått. Regjeringens satsing Ny Giv skal gjennom en treårig satsing bidra til økt samhandling med kommuner og NAV med sikte på å skape varige samarbeidsløsninger som skal bidra til økt gjennomføring. Satsingen ble initiert i 2010, og de første tiltakene settes inn våren Høsten 2010 fikk alle elever på Vg1 hver sin bærbare PC. Satsingen har fått navnet Elevløftet. Kompetanseutvikling av lærere i digitale ferdigheter og pedagogisk bruk av IKT har vært og er viktig for å sikre at PC blir et bidrag til pedagogisk utvikling og ikke en tidstyv. Innføringen av Elevløftet har ført til et netto uttrekk fra skolebudsjettene på ca 18 mill kroner i I vil netto uttrekk ligge på ca 15 mill kroner. Fra og med 2014 reduseres trekket til ca 13 mill kroner. I 2008 ble de endelige vedtakene i skolebruksplan 3 fattet. Etter et omfattende utredningsarbeid vedtok fylkestinget en investering i skolebygg på ca 1, 4 mrd kroner. Nettokostnaden etter arealreduksjoner, budsjetterte spillemidler og salg av eiendom er beregnet å ligge på vel 660 mill kroner. De enkelte prosjektene i skolebruksplanen går som planlagt, og det har vært gode prosesser med stor grad av brukermedvirkning i alle prosjektene. Høsten 2010 ble det nye Gauldal skole- og kultursenter tatt i bruk, og en regner med å kunne flytte inn i nye Charlottenlund videregående skole innen utgangen av Årsberetning

9 Tannhelse Siste brukerundersøkelse ble gjennomført i januar 2010 og ble også presentert i årsrapporten for Undersøkelsen gir gjennomgående svært gode tilbakemeldinger. Det som er viktigst for pasientene er dyktige fagfolk, trygghet i behandlingssituasjonen og at de føler seg hjemme på klinikken. Antallet behandlede barn og unge er noe lavere (ca 200 pasienter) enn i Behandling av eldre og uføre i institusjon og hjemmesykepleie er på samme nivå som På grunn av endring og oppdatering i datasystemer er tallene for behandling av voksne betalende pasienter svært unøyaktige. Pasientinntektene fra denne gruppen har økt, og det er grunn til å tro at antall behandlede pasienter har økt. Utgifter til behandling av rusmisbrukere er økt med i underkant av 1 mill kr, og budsjettet som er satt av til dette formålet er for første gang overskredet (med kr) Årsberetning

10 1.2 Regional utvikling STFK skal aktivt skape samspill om utvikling av kompetanse, kultur, miljø og næringsliv i fylket, og aktivt synliggjøre gode prestasjoner Regional utvikling Sør-Trøndelag fylkeskommune er aktiv på de regionale utviklingsarenaene gjennom godt kvalifiserte og engasjerte medarbeidere og folkevalgte. Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for samfunnsutviklingen i fylket og i Midt-Norge, og bidrar innenfor områder som areal, bibliotektjenester, folkehelse, idrett, kultur, miljø, næring, opplæring, samferdsel, tannhelse og veg. Viktige milepæler som er nådd i 2010 er: Midtnorsk forskningsfond ble etablert. Regional offentlig utredning (RoU) med fokus på forvaltningen av de regionale utviklingsmidlene ble gjennomført. Regionalt næringsfond for Trondheimsregionen er etablert. Pilegrimsvegen fikk status som European cultural route. Et midlertidig nasjonalt pilegrimssenter ble vedtatt lagt til Trondheim. Utvidelse av verdensarven på Røros ble innvilget av UNESCO. Rockheim ble åpnet. Første etappe av konkurranseutsetting av kollektivtrafikken i Trondheim ble startet opp i august. Handlingsplan for fylkeskommunens arbeid med folkehelse utarbeidet og arbeidet med folkehelse reorganisert i et tettere samspill med kommunene, KS og fylkesmannen i arbeidet med forberedelser av samhandlingsreformen. Arbeidet med miljøpakke Trondheim er kommet godt i gang, og bompengeinnkreving ble startet opp. Arbeidet med Laksevegen med Ulvstubakken og Ei tim Te Byen, parsell Vanvikan Leksvik, startet opp. Fylkeskommunen har fått en viktigere rolle som infrastrukturbygger etter at vi overtok ansvaret for det meste av riksvegnettet. Bompengeprosjektene er foreløpig ikke godkjent av Stortinget. Viktig for regional utvikling er fylkeskommunens rolle som infrastrukturbygger, bl.a. gjennom videregående skoler i 15 av fylkets kommuner, og tannklinikker i de fleste. Samarbeid mellom kommuner og fylket gjennom integrerte skoleslag og kulturbygg er blitt gjennomført. Gauldal skole- og kultursenter ble åpnet, og avtale om bygging på Frøya inngått. Det er viktig for regionen at det er god koordinering og sammenheng mellom ressursbruk og oppgaveløsning når vi leverer tjenester, utøver forvaltningsoppgaver og jobber utviklingsorientert. Arbeidet med å sikre dette har prioritet. De samfunnsmessige utfordringene er ofte komplekse av natur, det være seg innenfor områder som rekruttering til arbeidslivet, bolyst, håndtering av klimautfordringer eller gode transportløsninger i distriktene. Sør-Trøndelag fylkeskommune kan vise til flere gode eksempler på at det jobbes på tvers av fag- og politikkområder for å løse viktige samfunnsoppgaver. Dette er en kompetanse som bør videreutvikles til beste for regionen Årsberetning

11 Kommunene er en viktig arena for våre bidrag til utviklingen av regionen. Gjennom forvaltningsreformen har fylkeskommunen fått tilført en del nye oppgaver fra og med Vi har i løpet av dette året skaffet oss erfaringer med de nye oppgavene, og gjort organisatoriske grep der dette har vært nødvendig for å sikre best mulig håndtering av erfaringene. I det foregående året er det også jobbet systematisk med å utvikle fylkeskommunens bidrag til å styrke kommunenes rolle som samfunnsutviklere. Prosjektet Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) ble etablert, og fokus for prosjektet bestemt etter tett dialog med kommunene. Vår innsats mot kommunene skjer videre gjennom utviklingsprogram som Blilyst og Kysten er klar, samt direkte kontakt med blant annet enkeltkommuner, regionråd, næringshager og bedrifter. Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge IKS (TkMN IKS) ble etablert 1. februar Senteret ledes av et representantskap bestående av en representant fra hvert fylke i Midt-Norge. Styret består av 6 medlemmer, 2 fra hvert fylke. I løpet av året har det pågått en prosess for å få tilsatt direktør for TkMN IKS. Fylkestannlegen i Sør-Trøndelag har bistått med faglige og administrative funksjoner. Den desentraliserte spesialistutdanningen har gått etter planen. Tannpleierutdanningen er utsatt ytterligere ett år på grunn av manglende finansiering fra statens side Årsberetning

12 1.3 Interne prosesser Arbeidsprosessene i STFK skal være enkle og effektive med fokus på kvalitet og samspill og service i alle ledd Sør-Trøndelag fylkeskommune er en organisasjon under stadig utvikling. Fylkestinget i Sør- Trøndelag vedtok i 2008 ny skolebruksplan for de videregående skolene i fylket. I Trondheim skal seks skoler bli til tre, og det skal bygges tre nye skolebygg. Fysisk samlokalisering skjer fram mot Den organisatoriske sammenslåingen av skolene skjedde Mange har vært involvert i arbeidet rundt dette både fra skolene og fra sentraladministrasjonen. Det er brukt mye tid også i 2010, noe som vil fortsette framover. Forvaltningsreformen har ført til en del endringer med nye oppgaver som er tilført fra Det er gjort tilpasninger i forhold til nye oppgaver og utvidet ansvar. For øvrig er det i løpet av 2010 jobbet med bl.a. følgende saker av betydning for våre interne prosesser: o Tannhelsetjenesten skal i begynnelsen av 2011 inn på Norsk helsenett. Oppgjør med HELFO skal gjennomføres direkte og elektronisk. Det har derfor vært nødvendig med endring og oppgradering av journalsystemet Opus. Oppgraderingene har ført til et vesentlig merarbeid ved mange av klinikkene på slutten av året. Prosjektet fortsetter inn i o På oppdrag fra Fylkestinget utredes organisering og fordeling av oppgaver i eiendomsforvaltningen i Eiendomsprosjektet Utredningen gjennomføres i 3 faser. Nåværende organisering som fylkeskommunal etat/enhet ble vedtatt av FT i desember Organisering av driftspersonellet og fordeling av arbeidsoppgaver mellom bygge- og eiendomstjenesten og skolene utredes i fase 3. Sluttrapporten behandles i Fylkestinget i april o Ny ERP-løsning ble tatt i bruk Løsningen omfatter personal, lønn og regnskap. Den nye løsningen, Agresso 5.5 driftes av fylkeskommunen i motsetning til den gamle som ble driftet eksternt. o Det er utarbeidet ny IKT-strategi for perioden 2010 til IKT-strategien er bygd opp etter en mal fra KS og ekommune 2012 Lokal digital agenda. Den er inndelt i 22 tema, fra lokaldemokrati, tjenester på nett og til organisering av IKT-funksjonen o Digitalisering av utsending og bruk av digitale sakspapirer i politiske utvalg er et av politikernes bidrag til Sør-Trøndelag fylkeskommune sin miljøprofil. Det skal ikke sendes ut papirkopier av saker som skal behandles i Fylkesutvalget. Det er fattet vedtak om at løsningen blir permanent for Fylkesutvalget med medlemmer og varamedlemmer. Alle politikere i STFK skal benytte digital løsning etter valget høsten I tillegg bruker ledergruppen i STFK løsningen. o Fylkeskommunen startet i 2010 arbeidet med både ny kommunikasjonsstrategi og nytt intranett, noe som fortsetter i Ny kommunikasjonsstrategi skal gi overordnede føringer for hvordan vi kommuniserer og deler i fylkeskommunen. Kommunikasjonsmål, strategier, samt ansvar og organisering er sentrale deler av en Årsberetning

13 slik strategi. Andre tema som tas opp er blant annet mediekontakt, krisekommunikasjon, felles profilering, fremtidig bruk av kommunikasjonskanaler og arenaer som intranett, internett og sosiale medier. Også fylkeskommunen merker i vesentlig grad at de sosiale medier etter hvert er viktige kommunikasjonskanaler. I løpet av 2010 ble det satt mer og mer fokus på dette, og flere enheter og prosjekt i fylkeskommunen benytter nå sosiale medier. Utfordringen fremover, og som en del av arbeidet med ny kommunikasjonsstrategi, er hvordan fylkeskommunen kan nyttiggjøre seg dette på en best mulig måte for våre brukere og oss, og at det lages noe felles retningslinjer. o Arbeid med ny innkjøpsstrategi er påbegynt og forutsettes ferdig i løpet av våren o I 2010 er det gjennomført anbudskonkurranser og inngått i underkant av 40 nye innkjøpsavtaler. I tillegg er det foretatt prolongeringer av tilnærmet 30 avtaler. o Det er lagt grunnlag for innleggelse av alle STFKs styrende dokumenter i ESK, både overordnet styrende og enhetsinterne styrende dokumenter. Alle overordnet styrende dokumenter er lagt inn i systemet i I tillegg er systemet videreutviklet og omfatter system for avviksbehandling. o Arbeidet med STFKs eierstrategi er videreført. o Arbeidet i forhold til knutepunktansvaret for Regjeringens handlingsplan for miljø og samfunnsansvar ved offentlige anskaffelser skal være avsluttet i løpet av Høsten 2010 har vært brukt til å markedsføre prosjektet overfor ledernivået i kommunene Årsberetning

14 1.4 Økonomi I STFK skal vi utnytte tilgjengelige ressurser effektivt og kreativt etter prioriteringer basert på mål og verdier Kort oppsummering Fylkeskommunens økonomi ble styrket også i 2010 Regnskapet for 2010 viser en økning i driftsinntektene i forhold til 2009 på 424 mill kr og en økning på 122 mill kr i forhold til budsjett. Økningen i forhold til 2009 skyldes primært større bevilgninger til samferdselssektoren i forbindelse med overføring av riksveier fra staten til fylkeskommunen. Bedre regnskapstall i forhold til budsjett skyldes større skatteinngang og økning i andre inntekter (mva kompensasjon, refusjon fra NAV og div refusjoner fra staten). Renter og avdrag viser netto mindreforbruk på 77 mill kr i forhold til budsjett og skyldes lavt rentenivå og effekten av utsatt låneopptak på grunn av forsinkelser i utbyggingsprosjektene. Netto driftsresultat styrkes med om lag 232 mill kr i forhold til 2009 og om lag 170 mill kr over budsjett og skyldes forhold nevnt ovenfor. Spesielt slår finansiering av fylkesveier sterkt inn pga at overføring til investeringer på veg nå finansieres over driftsbudsjettet. Etter nødvendige og ønskelige avsetninger er udisponert overskudd 47,6 mill kr. Samlet viser tjenesteområdene et mindreforbruk på vel 17 mill kr, men det er store pluss og minusposter. Spesielt ser vi et betydelig mindreforbruk innenfor administrasjon og adm. lokaler. Dette skyldes hovedsakelig premieavvik på pensjoner. De enkelte ansvarsområdene går i hovedsak samlet i balanse. Opplæring er omtrent i balanse med et lite mindreforbruk. Det samme gjelder for tannhelse, men tannhelsetjenesten er i realiteten styrket når en tar hensyn til overført merforbruk fra tidligere år. Regional utvikling har et merforbruk på vel 54 mill kr i forhold til budsjett. Dette skyldes primært et betydelig avvik innenfor kollektivtrafikken og da spesielt bussdrift. Årsakene er sammensatte, men en hovedforklaring er forsiktig budsjettering, sammen med en nedgang i inntektene til tross for meget god trafikkvekst. Samtidig ble kostnadene noe høyere enn planlagt, både pga generelt høyere kostnadsvekst enn forutsatt, men også for anbudssystemet i Trondheim bare delvis ble iverksatt i Utgiftene til kjøp av rutetjenester uten konkurranse ble anslått for lavt. Samferdselsområdet fikk en betydelig budsjettøkning i 2010 pga veireformen. På drift av vei ble det et lite mindreforbruk. Investeringene viser et stort mindreforbruk på 547 mill kr fordelt med vel 400 mill kr på skoler og 136 mill kr på veg pga forsinkelser i enkelte prosjekter. På skolesiden slår utsatt kjøp av Fosen vgs slår alene ut med 190 mill kr, men igangsetting av mange prosjekter har vist seg å ta lenger tid enn anslått. Det samme gjelder vegsiden hvor årsaken både skyldes manglende plankapasitet samt vanskeligere grunnforhold i enkelte prosjekter enn forutsatt. Disposisjonsfondet er ved utgangen av 2010 på 326,9 mill kr, en økning på 85,8 mill kr fra utgangen av Av dette er 194,6 mill kr fri midler (inkl 84,4 mill kr avsatt til merverdiavgiftskompensasjon), mens resten er knyttet opp i overført avvik mer/mindreforbruk i enhetene, fond maritim sektor, rentefond og diverse andre mindre avsetninger Årsberetning

15 Når fylkeskommunens økonomiske stilling skal vurderes må det også tas hensyn til at all momskompensasjon for investeringer er ført direkte mot investeringsprosjektene, og ikke med minimum 20 % som forskriften foreskriver. Dersom vi klarer å videreføre dette har vi foretatt full tilpasning til endringene i momskompensasjonsreglene som skal gjennomføres fullt ut innen 2014, og momsavsetningen på disposisjonsfondet kan frigjøres til andre formål. Fylkeskommunens økonomiske situasjon totalt sett synes dermed fortsatt å være under god kontroll, men vedtatt strategiplan for viser at utfordringene vi står ovenfor videre framover er store. Dette gjelder først og fremst de økonomiske konsekvensene av den omfattende satsingen på investeringer knyttet til skolebygg, og utfordringene innenfor driften når det gjelder tjenesteproduserende virksomhet, spesielt samferdsel. Udekket vedlikeholdsetterslep både på skoler og veger også en utfordring, samt behovet for å heve vedlikeholdsinnsatsen til et nivå hvor man unngår nye etterslep. I tillegg kommer usikkerheten mht framtidig inntektsutvikling bl.a. som følge av en mulig strammere finanspolitikk, økte renter og den fordelingsmessige konsekvensen av nytt inntektssystem. Regnskapet viser følgende hovedtall (i mill kr): Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2010 Driftsinntekter 3 133, , ,8 Driftsutgifter , , ,5 Brutto driftsresultat 216,2 429,1 335,2 Motpost avskrivninger 110,7 108,1 108,1 Brutto driftsres. Eks. motpostavskr. 326,9 537,1 443,3 Eksternt finansresultat -152,1-130,6-207,5 Netto driftsresultat 174,8 406,5 235,8 Internt finansresultat -148,1-359,0-235,8 Udisponert overskudd 26,7 47,6 0 Eksterne finansutgifter/-inntekter Eksterne finansutgifter/-inntekter viser et samlet mindreforbruk på 76,9 mill kr. Dette er fordelt med 15,4 mill kr høyere renteinntekter enn budsjettert, 54,0 mill kr lavere renteutgifter enn budsjettert og 7,5 mill kr lavere avdragsutgifter enn budsjettert. Avdragene på 99,7 mill kr i driftsregnskapet pluss 20,0 mill kr i investeringsregnskapet er høyere enn avskrivningene som er på 108,1 mill kr. Som vedtatt er differansen mellom reelle renteutgifter og den budsjetterte renten på 5 % satt på fond og inngår i internt finansresultat. Vedlikehold En rapport fra Revisjon Midt-Norge i 2009 konkluderer blant annet med at fylkeskommunen mangler en helhetlig oversikt over vedlikeholdsbehovet for den samlede bygningsmassen, og videre en fullstendig plan over nødvendige tiltak. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner Årsberetning

16 basert på registrerte tiltaksbehov i idrift. Våren 2011 vil Bygge- og eiendomstjenesten gjennomføre en tilstandsvurdering på samtlige skolebygg for å kunne dokumentere det samla behovet enda bedre og ut fra det prioritere og bruke vedlikeholds- og investeringsmidler riktig over tid. Med små årlige bevilgninger blir langsiktige vedlikeholdsplaner likevel mindre anvendelige fordi behovet for ad hoc-tiltak likevel styrer prioriteringene. Fylkesvegene, både gamle og nye, har også et betydelig vedlikeholdsmessig etterslep. Kartlegging av omfang og beregning av kostnader er igangsatt. Arbeidet utføres etter samme mal som for riksveger. Første fase av dette arbeidet er planlagt ferdig pr Gjeldssituasjonen Samlet lånegjeld ved slutten av året var på 2 196,1 mill kr. Dette er 0,1 mill kr mer enn ved forrige årsslutt. De planlagte investeringene i perioden vil øke gjeldsnivået ytterligere. Merverdiavgiftskompensasjon Merverdiavgiftskompensasjonsordningen ble i sin tid laget for å likestille egen produksjon med eksternt kjøp med hensyn til merverdiavgift. Ordningen er laget slik at kommunen får tilbakebetalt merverdiavgift på kjøp av varer og tjenester, men ordningen er i sin helhet finansiert av kommunene selv. Selvfinansieringen er løst ved et trekk i rammetilskudd lik beregnet merverdiavgifskompensasjon. Tilbakebetalt merverdiavgift kan derfor føres som inntekt i driftsbudsjettet for å motsvare trekket, enten det har vært merverdiavgiftskompensasjon på drifts- eller investeringsutgifter. Årlig kan det bli avvik for den enkelte kommune, enten pluss eller minus. Det er nå fastsatt endringer i regnskapsforskriften for kommuner og fylkeskommuner angående dette. Endringen medfører at momskompensasjon fra investeringer skal overføres til investeringsregnskapet f.o.m Det er gitt overgangsbestemmelser som innebærer en trinnvis overføring av kompensert merverdiavgift vedrørende investeringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet fra 2010 til Minimum andel av kompensert moms som skal overføres i 2010 er på 20 %. Fra og med 2014 må mva i sin helhet tas til inntekt i investeringsregnskapet. Sør-Trøndelag fylkeskommune har i 2010 ført all merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer over til investeringsregnskapet. For 2010 ble det budsjettert med en kompensasjon på 175,9 mill kr. Faktisk merverdikompensasjon ble på 134,8 mill kr. Av dette gjelder 57,7 mill kr investeringer, hvorav alt er overført til investeringsregnskapet. Pensjonsutgifter Pensjonspremien anslås av forsikringsselskapene (SPK/KLP) i budsjettfasen og budsjetteres på det enkelte ansvarsområde. I løpet av året kan det også komme krav om innbetaling av reguleringspremie. Pensjonspremien påvirkes både av lønnsutvikling og G-regulering og av selskapenes avkastning på pensjonskapitalen, og kan dermed svinge mye fra år til år. For å sikre utjevning over tid som følge av svingninger i pensjonsutgiftene er det innført et begrep som kalles pensjonskostnad. Dette er det beløpet som må settes av for å dekke opparbeidede og forventede pensjonsforpliktelser. Dersom betalt pensjonspremie avviker fra pensjonskostnaden kalles avviket premieavvik. Et positivt premieavvik føres som en inntekt Årsberetning

17 og settes i balansen som en fordring som skal nedbetales over 15 år. Hvis avviket er negativt føres det som en utgift og som gjeld i balansen som fordeles over 15 år. Dermed var tanken at en får en utjevning av svingningene i pensjonsutgiftene. For 2010 er det i løpet av året betalt inn mer i premie enn pensjonskostnaden. Premieavviket er på 39,9 mill kr (eks arbeidsgiveravgift) mot 27,1 mill kr i I forhold til budsjett er det betalt inn 21,8 mill kr mer Årsberetning

18 Økonomi hovedoversikt Regnskapsskjema 1A - driftsregnskapet Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett LN01 Skatt på inntekt og formue 1) LN02 Ordinært rammetilskudd 1) LN03 Skatt på eiendom LN04 Andre direkte eller indirekte skatter 2) LN05 Andre generelle statstilskudd 3) LN06 Sum frie disponible inntekter Sum(L1:L5) LN07 Renteinntekter og utbytte 4) 900: LN08 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter LN09 Avdrag på lån LN10 Netto finansinntekter/-utgifter Sum(L7:L9) LN11 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk LN12 Til ubundne avsetninger LN13 Til bundne avsetninger 5) LN14 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk LN15 Bruk av ubundne avsetninger LN16 Bruk av bundne avsetninger 5) LN17 Netto avsetninger Sum(L11:L16) LN18 Overført til investering *) Motpost avskrivinger LN19 Til fordeling drift (L6+L10-L17-L18- L19) LN20 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) sum(010:490;520; 590;600:790;830:8 60; 880:890;920; LN21 Merforbruk/mindreforbruk = 0 (L20-L19) *) overføring fra driftsregnskap til investeringsregnskap er i 2010, , i 1A kommer til uttrykk. De resterende er inkludert i sum fordelt til drift, på tjeneste områdene Opplæring og 66 Tannhelse. Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet Tjenester - alle tall i mill. kroner Regnskap 2010 Revidert budsjett 2010 Opprinnelig budsjett Politisk styring og kontrollorganer 23,102 24,710 22, Administrasjon, adm.lokaler 78, , , Opplæring 1 388, , , Tannhelse 93,667 91,527 98, Næringsutvikling, regional utv. (minus;7101,7102,7103) 109, , , Utleie av lokaler og tomteområder -9,789-2,668-8, Konsesjonskraft -11,261-12,000-12, Kjøp/salg av aksjer og andeler Fylkesveger 266, , , Kollektivtransport 556, , , Kulturaktivitet 96,368 90,441 83,834 Sum 2 591, , ,036 Alle tall i 1000 kr Tjenester Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik 1. Brutto driftsresultat (eks motpost avskr.) Eksternt finanstresultat Netto driftsresultat (1+2) Intern finansresultat Resultat (3+4) ) minus 7101,7102 0g Årsberetning

19 Nedenfor vises utviklingen i netto driftsresultat i forhold til regnskapsresultatet de siste 8 årene. Driftsresultater mill kr Netto driftsresultat Regnskapsresultat Hmer detaljert hovedoversikt over fylkeskommunens økonomi finnes i vedlegg 4. De tjenesteproduserende områdene Opplæringsområdet Alle tall i 1000 kr Tjenester Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Skoledrift inkl gjesteelever Opplæring i arbeidslivet Annen oppl.rel. virksomhet Momsinnt. invest. skoleanl Avvik regul.premie pensjon Resultat Det økonomiske resultatet viser samlet en bedring fra 2009 til Samlet for sektoren er det et mindreforbruk på ca 5,2 mill kroner. Skoledrift inkl gjesteelever viser et mindreforbruk på 10,6 mill kroner. Dette fordeler seg med et mindreforbruk på 9,7 mill kr på skoledriften og 0,9 mill kr i merinntekt på gjesteelever. Skolene har ved utgangen av 2010 et oppsamlet mindreforbruk på 1,8 mill kr mot et oppsamlet merforbruk i 2009 på 10,6 mill kroner. Dette inkluderer oppsamlet merforbruk på MS Skagholm som ble solgt i juni Oppsamlet merforbruk på MS Skagholm alene beløper seg til ca 8 mill kroner pr Inntekt fra salget beløper seg til 1,5 mill kroner og er ikke inkludert i merforbruket på 8 mill kr Årsberetning

20 6 av skolene har et akkumulert merforbruk på over 1 mill kr. To skoler har i regnskapsåret 2010 hatt et betydelig merforbruk. Disse avvikene vil bli analysert. Flere skoler har foretatt til dels betydelige snuoperasjoner, og 15 skoler har i 2010 hatt et mindreforbruk. 12 skoler med oppsamlet merforbruk i 2009 har i 2010 mindreforbruk i forhold til årsbudsjettet. Opplæring i arbeidslivet viser et mindreforbruk på 9,6 mill kr, og dette skyldes i hovedsak at det er tegnet færre lærekontrakter enn budsjettert. Ca 300 søkere hadde pr. 1.november 2010 ennå ikke fått læreplass. Tilskuddet til lærebedriften pr lærling er kr over to år. Dersom alle søkere hadde fått læreplass, ville det ført til et overforbruk i forhold til budsjett. Det tegnes også mange kontrakter med voksne som utløser en lavere sats enn for søkere med ungdomsrett. Annen opplæringsrelatert virksomhet har et merforbruk på 6,6 mill kr som skyldes overforbruk av tolketjenester i forhold til budsjett med ca 3 mill kroner. Årsaken er at inntaket av elever er spredt på flere skoler enn tidligere. Fylkesrådmannen jobber nå med å få et bedre styrt inntak av tegnspråklige døve, slik at en samler elever som søker samme utdanningsprogram på samme skole. Dette vil redusere behovet for tegnspråktolker noe. Fellestjenester viser et overforbruk på ca 3 mill kroner. Dette skyldes til dels feilposteringer, men også at utgifter til felles systemdrift ligger over budsjett. Reguleringpremie for pensjon blir ikke budsjettert, og viser et merforbruk på 8,4 mill kroner. Tannhelse Alle tall i 1000 kr Tjenester Regnskap Regnskap Budsjett Avvik 660 Tannhelse - fellesfunksjoner Tannhelsetjeneste - pasientbeh Avvik reguleringspremie KLP Resultat Det har vært gjort en formidabel innsats fra alle ansatte. Alle har fulgt lojalt opp for å møte de utfordringene som tannhelsetjenesten sto ovenfor ved inngangen til året. Økonomi har naturlig nok stått i fokus. Målet for 2010 var å kunne redusere underskuddet med 3 mill kr. Resultatet overskrider langt forventningene, og er langt bedre enn vi hadde grunn til å håpe på etter 1. halvår. Underskuddet på 9 mill kr ble opparbeidet i Da hadde vi overforbruk av lønnsutgifter, og svikt i tannlegeinntektene som lå i overkant av 8 mill kr lavere enn budsjettert. I forhold til 2008 er lønnsutgiftene redusert med 1,9 mill kr og tannlegeinntektene er økt med 6,2 mill kr. Personellmessig har det vært ganske stabilt i perioden og mye tyder på at de nytilsatte fra har funnet seg til rette og fått erfaring og god effektivitet Årsberetning

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017 Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Årsrapport 2009 med regnskap 2009

Årsrapport 2009 med regnskap 2009 Årsrapport 2009 med regnskap 2009 gode ideér Forord Denne årsrapporten er den siste i f~ lkeskommunens første liv. Forvaltningsreformen har utfordret organisasjonen både på kapasitet og kompetanse. Det

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Skolebruksplan 3 fase 3

Skolebruksplan 3 fase 3 Skolebruksplan 3 fase 3 Hvorfor Skolebruksplan 3? Flere skolebygg i STFK mangler godkjenning mht forskrift om inneklima og universell utforming og har store behov for teknisk og pedagogisk oppgradering.

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 02/08 Møtedato: 5.3.2008 Tid: 13.30 Møtested: Møterom E 203, Fylkeshuset, Stavanger Eventuelt forfall meldes til Helene

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 3.3.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 205 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

Årsrapport 2012. Med regnskap 2012. gode ideer

Årsrapport 2012. Med regnskap 2012. gode ideer Årsrapport 2012 Med regnskap 2012 gode ideer Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 8 1.5 MEDARBEIDERE LÆRING OG FORNYELSE...

Detaljer

Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås

Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås 1 Investeringsvolum Totalt egen virksomhet 2009-2016: 7,4 Mrd Strategiplan 2013-16 4,0 mrd NOK 3 Byggeprosjekt

Detaljer

Økonomiplan Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2017-2020 22.11.2016 2017-2020 1 prosessen Bygger på økonomiplan 2016-2019 FT Juni gjennomgang av satsninger FT Oktober - muligheter for innsparing November fylkesrådmannen presenterer sitt budsjettforslag

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer