Vedlegg III. Endringer i relevante avsnitt i preparatomtalen og pakningsvedlegget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg III. Endringer i relevante avsnitt i preparatomtalen og pakningsvedlegget"

Transkript

1 Vedlegg III Endringer i relevante avsnitt i preparatomtalen og pakningsvedlegget 22

2 PREPARATOMTALE 23

3 4.1 Indikasjoner [Godkjente indikasjoner skal slettes eller erstattes med følgende tekst:] Behandling av moderat til alvorlig akne forbundet med androgen følsomhet (med eller uten seboré) og/eller hirsutisme, hos kvinner i fertil alder. <produktnavn> skal kun brukes for behandling av akne hvis topikal behandling eller systemiske antibiotikabehandlinger ikke har lyktes. Siden <produktnavn> også er et hormonelt prevensjonsmiddel, skal det ikke brukes i kombinasjon med andre hormonelle prevensjonsmidler (se pkt. 4.3). 4.2 Dosering og administrasjonsmåte [Teksten nedenfor skal settes inn i dette avsnittet] Behandlingens varighet Det tar minst tre måneder før symptomene begynner å avta. Behovet for ytterligere behandling skal vurderes regelmessig av behandlende lege. 4.3 Kontraindikasjoner [Følgende kontraindikasjoner forbundet med tromboembolisme skal være inkludert inn i dette avsnittet] Samtidig bruk med andre hormonelle prevensjonsmidler (se pkt. 4.1) Eksisterende eller tidligere venøs trombose (dyp venøs trombose, lungeembolisme) Eksisterende eller tidligere arteriell trombose (f.eks. myokardialt infarkt) eller prodromale tilstander (f.eks. angina pectoris og transitorisk iskemisk anfall). Eksisterende eller tidligere cerebrovaskulær skade Tilstedeværelse av alvorlige eller multiple risikofaktor(er) for venøs eller arteriell trombose (se pkt. 4.4), som: o diabetes mellitus med vaskulære symptomer o alvorlig hypertensjon o alvorlig dyslipoproteinemi Arvelig eller ervervet predisposisjon for venøs eller arteriell trombose, som aktivert protein C- resistens (APC), mangel på antitrombin III, protein C-mangel, protein S-mangel, hyperhomocysteinemi og antifosfolipid antistoffer (anticardiolipin antistoffer, lupus antikoagulant) 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler [Teksten nedenfor skal settes inn i dette avsnittet] 24

4 <produktnavn> består av progestogen (cyproteronacetat) og østrogen (etinyløstradiol) og administreres i 21 dager i en månedlig syklus. Den har tilnærmet lik sammensetning som et kombinert oralt prevensjonsmiddel (COC). Behandlingens varighet Det tar minst tre måneder før symptomene begynner å avta. Behovet for ytterligere behandling skal vurderes regelmessig av behandlende lege (se pkt. 4.2). Hvis det foreligger tilstander/risikofaktorer som er nevnt under, skal fordelene ved bruk av <produktnavn> veies opp mot de mulige risikoene for hver enkelt kvinne, og tas opp med kvinnen før hun bestemmer seg for å bruke <produktnavn>. Kontakt lege i tilfelle forverring, oppblussing eller første tegn på noen av disse tilstandene eller risikofaktorene. Legen skal deretter avgjøre om <produktnavn> skal seponeres. Sirkulasjonsforstyrrelser Bruk av <produktnavn> innebærer økt risiko for venøs tromboembolisme (VTE) sammenlignet med ingen bruk. Økt risiko for VTE er høyest i løpet av det første året kvinnen tar <produktnavn> eller når bruk gjenopptas eller ved legemiddelbytte etter en tablettfri periode på minst én måned. Venøs tromboembolisme kan være fatal i 1-2 % av tilfellene. Epidemiologiske studier har vist at hyppigheten av VTE er 1,5 til 2 ganger større hos brukere av <produktnavn> enn hos brukere av kombinerte orale prevensjonsmidler som inneholder levonorgestrel (COC), og kan være tilnærmet lik risikoen for COC som inneholder desogestrel / gestoden / drosperinon. Brukergruppen av <produktnavn> vil mest sannsynlig inkludere pasienter som har en eksisterende økt kardiovaskulær risiko, f.eks. risiko forbundet med polycystisk ovarialt syndrom. Epidemiologiske studier har også knyttet bruken av hormonelt prevensjonsmiddel til økt risiko for arteriell (myokardialt infarkt, transitorisk iskemisk anfall) tromboembolisme. I ekstremt sjeldne tilfeller har det blitt rapportert om tromber i andre blodårer (f.eks. i hepatiske, mesenteriske, renale, cerebrale eller retinale vener eller arterier), hos brukere av hormonelle prevensjonsmidler. Symptomer på venøs eller arteriell trombose eller cerebrovaskulær skade kan omfatte: uvanlig unilateral smerte og/eller hevelse i bena; plutselig alvorlig smerte i brystet, uavhengig av om den stråler ut i venstre arm; plutselig kortpustethet; plutselig hosteanfall; enhver form for uvanlig, kraftig, vedvarende hodepine; plutselig delvis eller fullstendig synstap; diplopi; uklar tale eller afasi; svimmelhet; kollaps med eller uten fokale anfall; svakhet eller svært kraftig nummenhet som plutselig rammer en side eller en del av kroppen; motoriske forstyrrelser; "akutt" abdomen. Risikoen for venøse tromboemboliske hendelser øker med: - økende alder; - røyking (mye røyking og økende alder øker risikoen ytterligere, spesielt hos kvinner over 35 år. Kvinner over 35 år skal sterkt frarådes å røyke hvis de ønsker å bruke <produktnavn>); - positiv familiehistorie (f.eks. tidlig venøs tromboembolisme hos søsken eller foreldre). Hvis det er mistanke om arvelig predisposisjon, skal det henvises til spesialist for rådgivning før det tas beslutning om bruk av bruk av hormonell prevensjon; 25

5 - vedvarende immobilisering, større kirurgiske inngrep, kirurgiske inngrep i bena, eller alvorlig traume. I disse situasjonene anbefales det å seponere bruken (minst fire uker før ved elektiv kirurgi), og ikke gjenoppta bruken før to uker etter fullstendig bevegelsesdyktighet. Vurdér antitrombotisk behandling hvis <produktnavn> ikke er blitt seponert før. - fedme (kroppsvektindeks over 30 kg/m 2 ). Risikoen for arterielle tromboemboliske komplikasjoner eller cerebrovaskulær skade øker med: - økende alder; - røyking (mye røyking og økende alder øker risikoen ytterligere, spesielt hos kvinner over 35 år. Kvinner over 35 år skal sterkt frarådes å røyke hvis de ønsker å bruke <produktnavn>); - dyslipoproteinemi; - fedme (kroppsvektindeks over 30 kg/m 2 ); - hypertensjon; - migrene; - valvulær hjertesykdom; - atrieflimmer; - positiv familiehistorie (f.eks. venøs tromboembolisme i tidlig alder hos søsken eller foreldre). Hvis det er mistanke om arvelig predisposisjon, skal kvinnen henvises til spesialist for rådgivning før det tas beslutning om bruk av bruk av hormonell prevensjon; Andre medisinske tilstander som er blitt forbundet med bivirkninger ved sirkulasjonsforstyrrelser omfatter diabetes mellitus, systemisk lupus erythematosus, hemolytisk-uremisk syndrom, kronisk tarmbetennelse (f.eks. Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt) og sigdcellesykdom. Økt risiko for tromboembolisme i puerperium må vurderes (for informasjon om "Graviditet og amming" se pkt. 4.6). Økning i hyppighet eller alvorlighetsgrad av migrene under bruk av <produktnavn> (som kan være prodromal som følge av cerebrovaskulær skade) kan være en grunn til øyeblikkelig seponering av <produktnavn>. Kvinner som bruker <produktnavn> skal opplyses om å kontakte lege i tilfelle mulige symptomer på trombose. I tilfelle det er mistanke om eller bekreftet trombose, skal bruken av <produktnavn> seponeres. Det bør startes med egnet prevensjonsmiddel på grunn av teratogenisiteten av antikoagulasjonsbehandlingen (kumariner) Bivirkninger [Teksten nedenfor skal settes inn i dette avsnittet] Det er økt risiko for tromboembolisme hos alle kvinner som bruker <produktnavn> (se pkt. 4.4). [Følgende tekst skal være inkludert i tabellen med bivirkninger] Karsykdommer Sjeldne ( 1/10,000 til < 1/1000): Tromboembolisme [Følgende tekst skal være inkludert nedenfor i tabellen med bivirkninger] Følgende alvorlige bivirkninger er blitt rapportert hos kvinner som bruker <produktnavn>, og er omtalt i pkt. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler: Venøse tromboemboliske sykdommer Arterielle tromboemboliske sykdommer 26

6 27

7 PAKNINGSVEDLEGG 28

8 1. Hva <produktnavn> er og hva det brukes mot [Dette avsnittet skal erstatte eksisterende tekst og skal være som følger:] <produktnavn> brukes for behandling av hudtilstander som akne, veldig fet hud og overdreven hårvekst hos kvinner i fertil alder. På grunn av prevensjonsmiddelets egenskaper skal det kun forskrives til deg hvis legen anser behandling med hormonelt prevensjonsmiddel som forsvarlig. Du skal bare ta <produktnavn> hvis hudtilstanden din ikke har forbedret seg etter bruk av andre antiaknebehandlinger, inkludert topikale behandlinger og antibiotika. 2. Hva du må vite før du bruker <produktnavn> [Teksten nedenfor skal settes inn i relevante avsnitt] Bruk ikke <produktnavn> Fortell legen om du har noen av de følgende tilstandene før du begynner å bruke <produktnavn>. Legen kan deretter rådføre deg til å bruke en annen behandling: dersom du bruker et annet hormonelt prevensjonsmiddel dersom du har (eller har hatt) blodpropp i benet (trombose), lungen (lungeembolisme) eller et annet sted i kroppen dersom du har (eller har hatt) en sykdom som kan være en indikator på hjerteattakk i framtiden (f.eks. angina pectoris som forårsaker sterke smerter i brystet) eller "mini-slag" (transitorisk iskemisk anfall) dersom du har (eller har hatt) hjerteattakk eller slag dersom du har en tilstand som kan øke risikoen for blodpropp i arteriene. Dette gjelder følgende tilstander: o diabetes som påvirker blodårene o veldig høyt blodtrykk o veldig høyt fettnivå i blodet (kolesterol eller triglyserider) dersom du har problemer med blodkoagulasjon (f.eks. protein C-mangel) dersom du har (eller har hatt) migrene, med synsforstyrrelser <.> Advarsler og forsiktighetsregler [Teksten nedenfor skal settes inn i dette avsnittet] Kontakt lege hvis 29

9 Slutt å ta tablettene og kontakt lege øyeblikkelig dersom du oppdager mulige tegn på blodpropp. Symptomene er beskrevet i pkt. 2 "Blodpropp (trombose)". Diane-35 fungerer også som et oralt prevensjonsmiddel. Du og legen må vurdere alle de tingene som vanligvis gjelder for sikker bruk av hormonelle prevensjonsmidler Blodpropp (trombose) Når du tar <produktnavn> kan risikoen for å få blodpropp (trombose) øke noe. Sjansene for å få blodpropp øker bare litt ved å ta <produktnavn> sammenlignet med kvinner som ikke tar <produktnavn> eller andre p-piller. Fullstendig bedring oppnås ikke bestanding, og i 1-2 % av tilfellene kan den være fatal. Blodpropp i en vene Blodpropp i en vene ("venøs trombose") kan blokkere venen. Dette kan forekomme i venene i bena, lungen (lungeembolisme), eller andre organer. Bruk av kombinasjons p-pille øker risikoen hos kvinner for å utvikle slike blodpropper sammenlignet med kvinner som ikke tar noen kombinasjons p-pille. Risikoen for å utvikle blodpropp i en vene er høyest det første året kvinner tar pillen. Risikoen er ikke så høy som risikoen for å utvikle blodpropp under svangerskap. Risikoen for blodpropp i en vene hos brukere av kombinasjons p-pille øker ytterligere: med økende alder; dersom du røyker. Ved bruk av hormonelt prevensjonsmiddel som <produktnavn> oppfordres du sterkt til å slutte å røyke, spesielt dersom du er over 35 år; dersom en av dine nærmeste slektninger har hatt blodpropp i bena, lungen eller annet organ i ung alder; dersom du er overvektig; dersom du skal ha en operasjon eller har vært immobil på grunn av skade eller sykdom, eller dersom du har et gipset ben. Dersom dette gjelder for deg, er det viktig å fortelle legen at du bruker <produktnavn>, siden behandlingen kanskje må opphøre. Legen vil fortelle deg at du må slutte å ta <produktnavn> flere uker før kirurgi eller mens du er mindre mobil. Legen vil også fortelle deg når du kan begynne å ta <produktnavn> etter at du er på bena igjen. Blodpropp i en arterie Blodpropp i en arterie kan forårsake alvorlige problemer. Blodpropp i en arterie i hjertet kan for eksempel føre til hjerteattakk, eller slag hvis den oppstår i hjernen. Bruken av kombinasjons p-pille er blitt forbundet med økt risiko for blodpropper i arteriene. Denne risikoen øker ytterligere: med økende alder; 30

10 dersom du du røyker. Ved bruk av hormonelt prevensjonsmiddel som <produktnavn> oppfordres du sterkt til å slutte å røyke, spesielt dersom du er over 35 år; dersom du er overvektig; dersom du har høyt blodtrykk; dersom en av dine nærmeste slektninger har hatt blodpropp i bena, lungen eller annet organ i ung alder; dersom du har høyt fettnivå i blodet (kolesterol eller triglyserider) dersom du har migrene; dersom du har hjerteproblemer (klaffesykdom, rytmeforstyrrelse). Symptomer på blodpropp Slutt å ta tablettene og kontakt lege øyeblikkelig dersom du oppdager mulige tegn på blodpropp, som: uvanlig plutselig hosteanfall; alvorlig smerte i brystet som kan stråle ut i venstre arm; kortpustethet; uvanlig, alvorlig eller vedvarende hodepine eller forverring av migrene; delvis eller fullstendig synstap, eller dobbeltsyn; uklar tale eller taleforstyrrelse; plutselige endringer i hørsel, luktesans eller smakssans; svimmelhet eller besvimelse; svakhet eller nummenhet hvor som helst i kroppen; alvorlig smerte i abdomen; alvorlig smerte eller hevelse i ett av bena. Etter en blodpropp er det ikke alltid bedringen er fullstendig. Det kan oppstå sjeldne, alvorlige permanente skader, eller blodproppen kan også være fatal. Like etter en fødsel har kvinner større risiko for blodpropp, så du bør spørre legen når du kan begynne med <produktnavn>. 3. Hvordan du bruker <produktnavn> [teksten nedenfor skal settes inn i relevante avsnitt] Behandlingens varighet Legen vil fortelle deg hvor lenge du skal fortsette å bruke <produktnavn>. 31

11 4. Mulige bivirkninger [Denne teksten skal settes inn under sjeldne bivirkninger ] Venøs blodpropp. 32

Informasjon til helsepersonell

Informasjon til helsepersonell 23. januar 2014 Informasjon til helsepersonell Kombinerte hormonelle prevensjonsmidler: Vær oppmerksom på forskjeller mellom preparatene når det gjelder risiko for blodpropp og betydningen av individuelle

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Viktig informasjon om kombinerte hormonelle prevensjonsmidler: De er en av de mest pålitelige

Detaljer

Hormonkombinasjonen i Loette, gir lavest risiko for blodpropp* i gruppen kombinasjonsp-piller

Hormonkombinasjonen i Loette, gir lavest risiko for blodpropp* i gruppen kombinasjonsp-piller Hormonkombinasjonen i Loette, gir lavest risiko for blodpropp* * i gruppen kombinasjonsp-piller Viktig å huske om p-piller og blodpropp For å minimere risiko for alvorlige bivirkninger anbefales p-piller

Detaljer

Osteoporoseprofylakse hos postmenopausale kvinner som har høy risiko for fremtidige

Osteoporoseprofylakse hos postmenopausale kvinner som har høy risiko for fremtidige 1. LEGEMIDLETS NAVN Livial 2,5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 tablett inneholder: tibolon 2,5 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Tablett.

Detaljer

4 22. mars 2012 100. årgang. Oversett. Alle snakker om jenter og sex. Men hva med gutta? Side 30

4 22. mars 2012 100. årgang. Oversett. Alle snakker om jenter og sex. Men hva med gutta? Side 30 4 2012 22. mars 2012 100. årgang Oversett Alle snakker om jenter og sex. Men hva med gutta? Side 30 Turnusklemma 40 Eks`en på dødsleiet 88 Tett på Liv Signe Navarsete 100 NYHET Nyhet: ZOELY P-pillen med

Detaljer

Klar til et nytt liv

Klar til et nytt liv Gravide kan få sjokk etter ultralyd Side 46 På lag med foreldrene Tett samarbeid er nyttig for alle parter når barnet blir født med long gap øsofagusatresi og andre alvorlige diagnoser. Side 58 Lei av

Detaljer

Barnevakten Anne Lindboe er ikke skyggeredd når hun skal passe på landets minste. 96. 4 21. mars 2013 101. årgang

Barnevakten Anne Lindboe er ikke skyggeredd når hun skal passe på landets minste. 96. 4 21. mars 2013 101. årgang 4 2013 21. mars 2013 101. årgang Når huden blir syk 24 Uvitenhet på legevakt 46 Full hjerteklaff 56 Barnevakten Anne Lindboe er ikke skyggeredd når hun skal passe på landets minste. 96 Sykepleien 4 2013

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan.

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Informasjon til pasienter som har fått forskrevet Volibris Bruk av hva du må vite Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Les den nøye. Ta vare på brosjyren

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Hva gjør psykisk syke i fengsel?

Hva gjør psykisk syke i fengsel? Glad for rødgrønn resept Side 72 Lærer evidensbasert Tett samarbeid mellom utdanning og praksis gir økt fag- og kunnskapsutvikling. Side 48 Alltid en ledig seng Side 42 NSF POLITKK: Oppvarmingen til vårens

Detaljer

INFORMASJON TIL PASIENTEN TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program

INFORMASJON TIL PASIENTEN TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program INFORMASJON TIL PASIENTEN TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program 1 Innhold Om denne brosjyren... 3 Kontraindikasjoner... 3 Informasjon om fødselsdefekter...

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg. ibuprofen

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg. ibuprofen Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg ibuprofen Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

Jeg ble ikke hørt. Gjertrud Hannasvik vaslet om skandalen på Vestre Viken. Måling gir mening. Risikabelt! Livredderen

Jeg ble ikke hørt. Gjertrud Hannasvik vaslet om skandalen på Vestre Viken. Måling gir mening. Risikabelt! Livredderen Livredderen Helge Stokka hoppet ut i vannet. Side 80 Måling gir mening Kvalitetsindikatorer i helsetjenesten. Side 28 Risikabelt! Generisk bytte av legemidler kan gi mange feil. Side 14 og 57 NSF Politikk:

Detaljer

Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG

Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG Norsk forening for slagrammede Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG Atrieflimmer (hjerteflimmer) også kalt forkammerflimmer er den vanligste formen for rytmeforstyrrelse i hjertet, og kan føre til hjerneslag.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Cozaar 12,5 mg tabletter, filmdrasjerte Cozaar 50 mg tabletter, filmdrasjerte Cozaar 100 mg tabletter, filmdrasjerte losartankalium Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat).

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat). 1. LEGEMIDLETS NAVN Quetiapin Actavis 25 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 100 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 150 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 200 mg filmdrasjerte

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 625 mg colesevelam (som hydroklorid) For fullstendig

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Nplate 250 mikrogram pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 250 µg romiplostim. Etter

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin.

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Inegy 10 mg/10 mg tabletter Inegy 10 mg/20 mg tabletter Inegy 10 mg/40 mg tabletter Inegy 10 mg/80 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin.

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Inegy 10 mg/10 mg tabletter Inegy 10 mg/20 mg tabletter Inegy 10 mg/40 mg tabletter Inegy 10 mg/80 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid/timolol

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid/timolol PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid/timolol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare på dette

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett Androcur inneholder 50 mg cyproteronacetat. For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Angiox 250 mg pulver til konsentrat til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Angiox 250 mg pulver til konsentrat til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM Hva er det? Behcets syndrom eller Behcets sykdom (BS), er en såkalt systemisk vaskulitt, en blodårebetennelse, av ukjent opprinnelse. Den rammer øyne,

Detaljer

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol.

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning med konserveringsmiddel Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning uten konserveringsmiddel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Victrelis 200 mg harde kapsler boceprevir

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Victrelis 200 mg harde kapsler boceprevir Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Victrelis 200 mg harde kapsler boceprevir Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer