PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. MODURETIC Mite, 25 mg/2,5 mg, tabletter. hydroklortiazid og amiloridhydroklorid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. MODURETIC Mite, 25 mg/2,5 mg, tabletter. hydroklortiazid og amiloridhydroklorid"

Transkript

1 PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN MODURETIC Mite, 25 mg/2,5 mg, tabletter hydroklortiazid og amiloridhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen. - Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek. - Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine. - Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om: 1. Hva Moduretic mite er, og hva det brukes mot 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Moduretic mite 3. Hvordan du bruker Moduretic mite 4. Mulige bivirkninger 5. Hvordan du oppbevarer Moduretic mite 6. Ytterligere informasjon 1. HVA MODURETIC MITE ER, OG HVA DET BRUKES MOT Amilorid tilhører gruppen preparater som kalles kaliumsparende medisiner og er i tillegg et svakt vanndrivende middel. Hydroklortiazid tilhører gruppen vanndrivende midler. Moduretic mite virker ved å få nyrene til å skille ut mer vann og salt og holde tilbake mer kalium. Dette hjelper til med å senke høyt blodtrykk og minske noen typer hevelser mens det samtidig er med på å opprettholde normalt kaliumnivå i blodet. Legen har forskrevet Moduretic mite for å opprettholde normalt kaliumnivå i blodet ditt. Det brukes til å behandle høyt blodtrykk, ødem (hevelser i anklene, føttene, leggene pga. væskeansamlinger), ascites (væskeansamling i magen/bukhulen) pga. cirrhose (leversykdom). Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten. 2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER MODURETIC MITE Bruk ikke Moduretic mite - hvis du er allergisk (overfølsom) overfor hydrokloritazid, amiloridhydroklorid eller nært beslektede stoffer (andre tiazider eller sulfonamidderviater). - hvis du er allergisk (overfølsom) overfor et av de andre innholdsstoffene i Moduretic Mite. - dersom du har høyt kaliumnivå i blodet - dersom du bruker andre medisiner for å øke kaliummengden i blodet - dersom du har alvorlig lever- eller nyresykdom 1

2 - dersom du har sterkt redusert eller manglende urinproduksjon, urinsyregikt (hyperurikemi) - dersom du har Addisons sykdom (sykdom som skyldes en defekt i binyrene) Vis forsiktighet ved bruk av Moduretic Mite Fortell legen om alle sykdommer du har eller har hatt, og om du er allergisk. Fortell legen dersom du: har naturlig høyt kaliuminnhold i blodet har hjerte- og lungesykdom har lever- eller nyreproblemer har urinsyregikt har lupus erythematosus blir behandlet med andre vanndrivende midler I slike tilfeller kan det hende at legen må justere dosene på medisinene dine. Fortell også legen om du har diabetes (sukkersyke), siden tiazider kan gjøre det nødvendig å justere dosen på medisiner mot diabetes inkludert insulin. Før kirurgiske inngrep eller narkose (også hos tannlegen) bør legen/tannlegen kjenne til at du bruker Moduretic mite da det kan oppstå et plutselig fall i blodtrykket ved bedøvelse. Moduretic mite bør ikke gis til barn på grunn av manglende erfaring. Bruk av andre legemidler sammen med Moduretic mite Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Fortell legen hvilke andre medisiner du bruker, inkludert reseptfrie medisiner, fordi noen medisiner kan påvirke andre medisiners effekt. Det er spesielt viktig at legen vet om du bruker ACE-hemmer (middel mot høyt blodtrykk og/eller hjertesvikt) andre kaliumsparende medisiner eller kaliumtilskudd Si også i fra hvis du bruker andre blodtrykkssenkende midler andre vanndrivende midler insulin og midler mot sukkersyke muskelavslappende pressoraminer som adrenalin steroider visse smertestillende medisiner (også reseptfrie) litium (brukes for å behandle manisk-depressiv sykdom) Sovemedisiner, beroligende medisiner og narkotika, alkohol kan forsterke den blodtrykkssenkende effekten til Moduretic mite. 2

3 Graviditet og amming Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin. Graviditet Risiko for fosterskadende effekter. Bruk derfor ikke Moduretic mite under graviditet annet enn når legen har bestemt det. Amming Hydroklortiazid går over i morsmelk og det er mulig at barn som ammes påvirkes. Melkeproduksjonen kan reduseres. Bruk derfor ikke Moduretic mite under amming. Kjøring og bruk av maskiner Moduretic mite påvirker vanligvis ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner. Vær allikevel oppmerksom på at svimmelhet og tretthet kan oppstå særlig når du begynner å ta medisinen. Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek. 3. HVORDAN DU BRUKER MODURETIC MITE Bruk alltid Moduretic mite slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Legen vil bestemme dosen og justere den etter dine behov. Den vanlige dosen er: Hypertensjon (høyt blodtrykk): ½ til 2 tabletter fordelt på en eller flere doser. Ødem: Vanlig startdose er 2 tabletter daglig. Legen kan øke eller minske dosen avhengig av din respons på medisinen. Levercirrhose med ascites: Vanlig startdose er 1 tablett daglig. Maksimal anbefalt dose er 4 tabletter daglig. Dersom du tar for mye av Moduretic mite De mest sannsynlige tegnene på en overdose er en lett følelse i hodet eller svimmelhet pga. fall i blodtrykket, ekstrem tørste, forvirring, endringer i urinmengden og/eller raskere hjerteslag. Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf ) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis et barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Dersom du har glemt å ta Moduretic mite Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet. 3

4 4. MULIGE BIVIRKNINGER Som alle legemidler kan Moduretic mite forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Vanlige (forekommer hos minst 1 av 100 og mindre enn 1 av 10 behandlede pasienter) Hodepine, svimmelhet, svakhet, tretthet, utslett, appetittløshet Kvalme, diaré, magesmerter Eksem, kløe Uregelmessige hjerteslag Pustevanskeligheter Økt blodsukker hos pasienter med diabetes, økt produksjon av urinsyre Smerter i armer og ben Mindre vanlige (forekommer hos minst 1 av og færre enn 1 av 100 behandlede pasienter) Impotens Lavt blodtrykk når man reiser seg opp, raske hjerteslag, hjertekrampe (angina pectoris) Kribling eller nummenhet Tett nese Dehydrering, gikt, forstyrrelser i salt- og væskebalansen Vond smak i munnen, brekninger, metthetsfølelse, forstoppelse, oppblåst mage, hikke, tørste, fordøyelsesproblemer Søvnforstyrrelser, nervøsitet, depresjon, psykiske forstyrrelser Nattlig vannlating, problemer med vannlatingen, inkontinens Muskelkramper, leddsmerter, bryst- og ryggsmerter Sjeldne (forekommer hos minst 1 av og færre enn 1 av behandlede pasienter) Synsforstyrrelser Alvorlig allergisk reaksjon, svetting, besvimelse Mage-tarm blødninger Rødme, huden blir lyssensitiv, betennelse i små blodårer Sløvhet Forandringer i blodbildet, anemi Gulsott Nyrepåvirkning Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. 5. HVORDAN DU OPPBEVARER MODURETIC MITE Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk ikke Moduretic mite etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. 4

5 Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet 6. YTTERLIGERE INFORMASJON Sammensetning av Moduretic mite - Virkestoffer er hydroklortiazid og amiloridhydroklorid - Andre innholdsstoffer er pregelatinisert stivelse, kalsiummonohydrogenfosfat, stivelse, laktose 35,73 mg, guargummi, magnesiumstearat Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker Merck Sharp & Dohme BV Haarlem Nederland Representant i Norge MSD (Norge) AS Tlf Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Cozaar Comp og Cozaar Comp Forte tabletter, filmdrasjerte losartankalium og hydroklortiazid

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Cozaar Comp og Cozaar Comp Forte tabletter, filmdrasjerte losartankalium og hydroklortiazid Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Cozaar Comp og Cozaar Comp Forte tabletter, filmdrasjerte losartankalium og hydroklortiazid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette

Detaljer

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER VOLTAROL

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER VOLTAROL PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Voltarol diklofenak kalium 12,5 mg tabletter Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Dette legemidlet er reseptfritt.

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Inegy 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg eller 10 mg/80 mg tabletter ezetimib og simvastatin

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Inegy 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg eller 10 mg/80 mg tabletter ezetimib og simvastatin PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Inegy 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg eller 10 mg/80 mg tabletter ezetimib og simvastatin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. EZETROL 10 mg tabletter ezetimib

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. EZETROL 10 mg tabletter ezetimib PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN EZETROL 10 mg tabletter ezetimib Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid/timolol

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid/timolol PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid/timolol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Cozaar 12,5 mg tabletter, filmdrasjerte Cozaar 50 mg tabletter, filmdrasjerte Cozaar 100 mg tabletter, filmdrasjerte losartankalium Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Cozaar 12,5 mg tabletter, filmdrasjerte Cozaar 50 mg tabletter, filmdrasjerte Cozaar 100 mg tabletter, filmdrasjerte losartankalium Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Maxalt 5 mg tabletter Maxalt 10 mg tabletter. rizatriptan

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Maxalt 5 mg tabletter Maxalt 10 mg tabletter. rizatriptan PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Maxalt 5 mg tabletter Maxalt 10 mg tabletter rizatriptan Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid/timolol

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid/timolol PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid/timolol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare på dette

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Fosamax 10 mg tabletter alendronsyre som natriumalendronattrihydrat

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Fosamax 10 mg tabletter alendronsyre som natriumalendronattrihydrat Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Fosamax 10 mg tabletter alendronsyre som natriumalendronattrihydrat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet, selv om

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter paracetamol/koffein Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Maxalt 5 mg tabletter Maxalt 10 mg tabletter. rizatriptan

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Maxalt 5 mg tabletter Maxalt 10 mg tabletter. rizatriptan Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Maxalt 5 mg tabletter Maxalt 10 mg tabletter rizatriptan Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Arcoxia 30 mg filmdrasjerte tabletter Arcoxia 60 mg filmdrasjerte tabletter Arcoxia 90 mg filmdrasjerte tabletter Arcoxia 120 mg filmdrasjerte tabletter etorikoksib

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Zocor 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg filmdrasjerte tabletter. simvastatin

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Zocor 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg filmdrasjerte tabletter. simvastatin Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Zocor 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg filmdrasjerte tabletter simvastatin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg. ibuprofen

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg. ibuprofen Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg ibuprofen Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Arcoxia 90 mg filmdrasjerte tabletter. Arcoxia 120 mg filmdrasjerte tabletter.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Arcoxia 90 mg filmdrasjerte tabletter. Arcoxia 120 mg filmdrasjerte tabletter. Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Arcoxia 30 mg filmdrasjerte tabletter Arcoxia 60 mg filmdrasjerte tabletter Arcoxia 90 mg filmdrasjerte tabletter Arcoxia 120 mg filmdrasjerte tabletter etorikoksib

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid/timolol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid/timolol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid/timolol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette

Detaljer

COSMEGEN brukes i behandlingen av visse former for nyrekreft (Wilms tumor), muskelkreft (rhabdomyosarkom), kreft i testikler og livmor.

COSMEGEN brukes i behandlingen av visse former for nyrekreft (Wilms tumor), muskelkreft (rhabdomyosarkom), kreft i testikler og livmor. PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN COSMEGEN 0,5 mg injeksjons-/infusjonssubstans Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Janumet 50 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin/metforminhydroklorid

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Janumet 50 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin/metforminhydroklorid Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Janumet 50 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin/metforminhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid/timolol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid/timolol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid/timolol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Revlimid 25 mg harde kapsler. Revlimid 15 mg harde kapsler

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Revlimid 25 mg harde kapsler. Revlimid 15 mg harde kapsler Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Revlimid 2,5 mg harde kapsler Revlimid 5 mg harde kapsler Revlimid 7,5 mg harde kapsler Revlimid 10 mg harde kapsler Revlimid 15 mg harde kapsler Revlimid 20

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Januvia 25 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Januvia 25 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Januvia 25 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Tienam 500 mg/500 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsning imipenem/cilastatin

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Tienam 500 mg/500 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsning imipenem/cilastatin PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Tienam 500 mg/500 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsning imipenem/cilastatin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Tredaptive 1000 mg/20 mg tabletter med modifisert frisetting nikotinsyre/laropiprant

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Tredaptive 1000 mg/20 mg tabletter med modifisert frisetting nikotinsyre/laropiprant Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Tredaptive 1000 mg/20 mg tabletter med modifisert frisetting nikotinsyre/laropiprant Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

150527_v6.0_Imn_PI_NO

150527_v6.0_Imn_PI_NO Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Imnovid 1 mg harde kapsler Imnovid 2 mg harde kapsler Imnovid 3 mg harde kapsler Imnovid 4 mg harde kapsler pomalidomid Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PINEX. paracetamol

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PINEX. paracetamol PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PINEX paracetamol Pinex 250 mg tabletter Pinex 500 mg tabletter, filmdrasjert Pinex 500 mg brusetabletter Pinex 125 mg, 250 mg, 500 mg og 1 g stikkpiller Pinex

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Viktig informasjon om kombinerte hormonelle prevensjonsmidler: De er en av de mest pålitelige

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Sivextro 200 mg filmdrasjerte tabletter tedizolidfosfat

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Sivextro 200 mg filmdrasjerte tabletter tedizolidfosfat Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Sivextro 200 mg filmdrasjerte tabletter tedizolidfosfat Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Orfiril long 500 mg depotgranulat, endosebeholder. Orfiril long 1000 mg depotgranulat, endosebeholder

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Orfiril long 500 mg depotgranulat, endosebeholder. Orfiril long 1000 mg depotgranulat, endosebeholder Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Orfiril long 500 mg depotgranulat, endosebeholder Orfiril long 1000 mg depotgranulat, endosebeholder Natriumvalproat Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Isentress 400 mg filmdrasjerte tabletter raltegravir

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Isentress 400 mg filmdrasjerte tabletter raltegravir Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Isentress 400 mg filmdrasjerte tabletter raltegravir Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer