PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Creon harde enterokapsler. Creon harde enterokapsler. Creon harde enterokapsler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Creon 10000 harde enterokapsler. Creon 25000 harde enterokapsler. Creon 40000 harde enterokapsler"

Transkript

1 PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Creon harde enterokapsler Creon harde enterokapsler Creon harde enterokapsler pankreatin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Creon brukes riktig for å oppnå best mulig resultat. Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen. Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd. Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4. I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om: 1. HVA CREON ER, OG HVA DET BRUKES MOT 2. HVA DU MÅ VITE FØR DU BRUKER CREON 3. HVORDAN DU BRUKER CREON 4. MULIGE BIVIRKNINGER 5. HVORDAN DU OPPBEVARER CREON 6. INNHOLD I PAKNINGEN OG YTTERLIGERE INFORMASJON 1. HVA CREON ER, OG HVA DET BRUKES MOT Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten. Hva Creon er Creon inneholder en enzymblanding som kalles pankreatin pankreatin hjelper deg å fordøye maten. Enzymene kommer fra bukspyttkjertler fra griser de små kornene i Creon enterokapsler frisetter langsomt pankreatin i tarmen (kornene som ikke brytes ned av magesaft, kalles minimikrosfærer)

2 Hva Creon brukes mot Creon brukes hos barn og voksne ved eksokrin pankreasinsuffisiens. En tilstand hvor bukspyttkjertelen (pankreas) ikke lager nok enzymer til å fordøye maten. Det forekommer ofte hos personer med: cystisk fibrose, en sjelden genetisk sykdom blokkerte utførselsganger fra bukspyttkjertelen eller galleblæren akutt eller kronisk betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) kreft i bukspyttkjertelen hele eller deler av bukspyttkjertelen fjernet (delvis eller total pankreatektomi) hele eller deler av magesekken fjernet (delvis eller total gastrektomi) tidligere mage-tarm bypasskirurgi Shwachman-Diamonds syndrom, en svært sjelden genetisk sykdom Hvordan Creon virker Enzymene i Creon virker ved å fordøye maten mens den passerer gjennom tarmen. Du skal ta Creon under eller etter et måltid eller et mellommåltid. Dette gjør at enzymene blandes godt med maten. 2. HVA DU MÅ VITE FØR DU BRUKER CREON Bruk ikke Creon hvis du er allergisk (overfølsom) overfor pankreatin utvunnet fra svin eller et av de andre innholdsstoffene i Creon (nevnt i punkt 6). Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Creon hvis du er usikker. Vis forsiktighet ved bruk av Creon En sjelden tarmlidelse som kalles fibroserende kolonopati, hvor tykktarmen forsnevres, er rapportert hos pasienter med cystisk fibrose som har tatt høye doser av pankreatinprodukter. Hvis du har cystisk fibrose og tar mer enn lipaseenheter per kilogram per dag, og får uvanlige magesymptomer eller endrede magesymptomer, skal du likevel informere lege. Graviditet, amming og fertilitet Rådfør deg med lege før du tar denne medisinen hvis du er gravid eller kan komme til å bli gravid. Legen avgjør om du kan ta Creon og i hvilken dose. Creon kan brukes ved amming.

3 Kjøring og bruk av maskiner Du må bare kjøre bil og utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek. Det er lite sannsynlig at Creon vil påvirke din evne til å kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner. 3. HVORDAN DU BRUKER CREON Bruk alltid Creon slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker. Hvor mye Creon du skal ta dosen måles i lipaseenheter. Lipase er ett av enzymene i pankreatin. Forskjellige styrker av Creon inneholder ulike mengder lipase følg alltid legens råd om hvor mye Creon du skal ta legen tilpasser dosen slik at den passer for deg. Den vil avhenge av: o din sykdom o din vekt o ditt kosthold o hvor mye fett det er i avføringen hvis du fortsatt har fettrik avføring eller andre mage- eller tarmplager, skal du rådføre deg med legen da det er mulig at dosen må endres Cystisk fibrose den vanlige startdosen for barn under 4 år er 1000 lipaseenheter per kilogram per måltid den vanlige startdosen for barn over 4 år, ungdom og voksne er 500 lipaseenheter per kilogram per måltid Andre problemer med bukspyttkjertelen den vanlige dosen til et måltid er mellom til lipaseenheter den vanlige dosen til et mellommåltid er halvparten av dosen til et måltid Når du skal ta Creon Ta alltid Creon under eller etter et måltid eller et mellommåltid. Dette gjør at enzymene blandes godt med maten og fordøyer den mens den passerer gjennom tarmen.

4 Hvordan du tar Creon Svelg kapslene hele Ikke knus eller tygg kapslene Hvis det er vanskelig å svelge kapslene, kan du åpne dem forsiktig og legge kornene på en liten mengde myk, syrlig mat eller blande dem med syrlig drikke. Syrlig, myk mat kan for eksempel være eplemos eller yoghurt. Syrlig drikke kan være eple-, appelsin- eller ananasjuice. Svelg blandingen med en gang, uten å knuse eller tygge den, og drikk litt vann eller juice. Blanding med ikke-syrlig mat eller drikke, knusing eller tygging av kornene kan medføre irritasjon i munnen eller endre måten Creon virker i kroppen din. Det er derfor viktig at Creon kapsler eller innholdet ikke holdes/forblir i munnen. Ikke oppbevar blandingen. Som en generell regel bør du drikke rikelig med væske hver dag Hvor lenge du skal ta Creon Ta Creon til legen ber deg slutte. Mange pasienter må ta Creon resten av livet. Dersom du tar for mye av Creon Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf ) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Drikk rikelig med vann dersom du tar for mye av Creon. Svært høye pankreatindoser har av og til gitt for mye urinsyre i urinen (hyperurikosuri) og i blodet (hyperurikemi). Dersom du har glemt å ta Creon Dersom du har glemt en dose, skal du ta neste dose til vanlig tid, til neste måltid. Du må ikke prøve å erstatte den glemte dosen. Dersom du avbryter behandling med Creon Ikke slutt med Creon uten å rådføre deg med legen først. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet. 4. MULIGE BIVIRKNINGER Som alle legemidler kan Creon forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger er sett under utprøving hos pasienter som har tatt Creon. Disse bivirkningene kan forekomme med dette legemidlet:

5 Svært vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter) magesmerter Vanlige bivirkninger (forekommer hos 1-10 av 100 pasienter) kvalme oppkast forstoppelse oppblåsthet (utspilt mage) diaré Disse kan skyldes tilstanden du tar Creon mot. Ved utprøving har antall pasienter som har tatt Creon og fått magesmerter eller diaré vært likt eller lavere enn antall pasienter som ikke har tatt Creon. Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos 1-10 av 1000 pasienter) utslett Bivirkninger uten kjent hyppighet: alvorlig kløe (pruritus) og elveblest (urtikaria) andre alvorlige allergiske (overfølsomme) reaksjoner kan forårsakes av Creon. Disse kan inkludere pusteproblemer eller hovne lepper. dårlig tarmpassasje i nedre del av tynntarm/blindtarm og tykktarm (fibroserende kolonopati) har blitt rapportert hos pasienter med cystisk fibrose som tar høye doser av pankreatinpreparater. Melding av bivirkninger Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet. 5. HVORDAN DU OPPBEVARER CREON Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC og brukes innen 6 måneder etter åpning. Hold boksen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

6 Bruk ikke Creon etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet. 6. INNHOLD I PAKNINGEN OG YTTERLIGERE INFORMASJON Sammensetning av Creon Virkestoffet i Creon er pankreatin. Hver Creon kapsel inneholder 150 mg pankreatin, tilsvarende (Ph.Eur.enheter): o Amylase 8000 o Lipase o Protease 600 Hver Creon kapsel inneholder 300 mg pankreatin, tilsvarende (Ph.Eur.enheter): o Amylase o Lipase o Protease 1000 Hver Creon kapsel inneholder 400 mg pankreatin, tilsvarende (Ph.Eur.enheter): o Amylase o Lipase o Protease 1600 Andre innholdsstoffer er: o Kjerne: makrogol 4000 o Drasjering: hypromelloseftalat, dimetikon 1000, trietylsitrat, cetylalkohol o Kapsel: jernoksider (E 172), titandioksid (E 171), natriumlaurylsulfat, gelatin Hvordan Creon ser ut og innholdet i pakningen Creon og kapsel er tofarget (brun/gjennomsiktig) og inneholder gastroresistente korn (minimikrosfærer) Creon kapsel er tofarget (rødbrun/gjennomsiktig) og inneholder gastroresistente korn (minimikrosfærer) Creon er tilgjengelig i plastbokser Creon fins i plastbokser med 20 kapsler, 50 kapsler, 60 kapsler, 100 kapsler, 120 kapsler, 200 kapsler, 250 kapsler. Ikke alle pakninger vil nødvendigvis bli markedsført.

7 Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker Innehaver av markedsføringstillatelsen: BGP Products AS Postboks Fornebu Norge Tilvirker: Abbott Laboratories GmbH Justus-von-Liebig Strasse Neustadt Tyskland Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert