Kommuneplan for Nes konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av kommunen selv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av kommunen selv"

Transkript

1 Kommuneplan for Nes konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av Vedtatt i kommuneplanutvalget sak 10/15. Forslag lagt ut til offentlig ettersyn i perioden Dokumentdato: Nes kommune Foto: Ola A. Haraldset

2 Side 1

3 Innhold 87. Belgefet Bjødnalie (Buvatn øst) Bruhaugan Bruset Buvatn (Børtnesødegårdene) Buvatn (øst) Børtnesødegårdene Børtnesødegårdene Fetjan Geiterygg Gire Grønhovd Imle Langevatn Liaset Liamarka (Mortetjernhaugen) Lyseren Myte Nørdre Buhovd Nystølen (Nes nordmark) Riggplass Trondrudvegen Rukke Rukkeremmen (Buvatn vest) Saupeset (Nes Nordmark) Skreddarstølen Skålsrudstølen Svangtjern Synstevatn Veneli Volelie Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Myking Bjørnerud Side 2

4 124. Buvatn (øst) Paddedokk Trytehølet Søre Buhovd Side 3

5 87. Belgefet LNF LNF spredt fritidsbebyggelse 82 daa Glissen fjellskog ca. 950 moh, med en del eksisterende hytter og landbruksdrift (dyrka mark og beitebruk). Ingen kjente kulturminner på eller i umiddelbar nærhet av eksisterende hyttetomter. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. tiltak vil medføre vesentlig skade på økosystem, naturtyper eller arter. Glissen fjellskog, noe dyrka mark og beiteområder. Noe hyttebebyggelse delvis i klynger. Området berører ikke dyrka mark. Noen hytter grense inntil dyrka mark Skiløyper og turløyper i området ssikkerhet, risiko Privat helårsveg inn i området. Med unntak av godkjente reguleringsplaner, ligger det 16 tomter i LNF-område, de fleste bebygde. En foreslår at disse innlemmes i et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. LNF-område for spredt hyttebygging. Vises i kartet som område SF Side 4

6 88. Bjødnalie (Buvatn øst) Byggeområder (111 daa) og LNF LNF spredt fritidsbebyggelse 653 daa Ca. 850 moh fjellskog og myr, en del hytter og ubebygde hyttetomter og setre ute avdrift. Ingen kjente kulturminner på eller i umiddelbar nærhet av eksisterende hyttetomter. En rekke Sefrak-registrerte bygg i området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Observasjoner av bjørn og gaupe. Ellers ingen funn i Naturbase eller miljøstatus.no. Det er ikke sannsynlig at tiltak vil medføre vesentlig skade på økosystem, naturtyper eller arter. Gammelt seterlandskap, småkupert, myrdrag og et større vann i nord Området berører ikke dyrka mark, men ca. 25 daa innmarksbeite ssikkerhet, risiko Vassfarvegen (privat gjennomfartsveg) nord i området, ellers privat veg til Løkenseter Området omfatter en rekke bebygde og ubebygde hyttetomter i LNF-område, samt flere setre som brukes som fritidseiendommer. En del av området ligger i byggeområde i dagens kommuneplan. Det er ikke godkjent reguleringsplaner for området. En foreslår at området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. LNF-område for spredt hyttebygging. Vises i kartet som område SF Side 5

7 89. Bruhaugan Byggeområde (103 daa) og LNF LNF spredt fritidsbebyggelse 642 daa Område omfattes av en rekke hyttetomter, bebygde og ubebygde, moh, fjellskog. Ingen kjente kulturminner på eller i umiddelbar nærhet av eksisterende hyttetomter. Kullgroper i området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Høyereliggende skog med myrområder Det går en større bekk gjennom området. Området berører ikke dyrka mark, med unntak av en stølsvoll på ca. 7 daa. ssikkerhet, risiko Fylkesveg gjennomområdet, private veger til en del hytter. Området omfatter en rekke bebygde og ubebygde hyttetomter i LNF-område, samt noen setre som brukes som fritidseiendommer. En del av området ligger i byggeområde i dagens kommuneplan. Det er ikke godkjent reguleringsplaner for området. En foreslår at området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. LNF-område for spredt hyttebygging. Vises i kartet som område SF Side 6

8 90. Bruset LNF hensynsone landbruk og kulturlandskap LNF spredt fritidsbebyggelse - hensynsonelandbruk og kulturlandskap 186 daa Åpent stølslandskap 930 moh. En rekke Sefrakregistrerte bygg i området. Vurdering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Småskala åpent stølslandskap med noe dyrka mark, beitemark og stølsbebyggelse og fritidseiendommer Eksisterende hyttetomter berører ikke dyrka mark. ssikkerhet, risiko Privat veg til området Området omfatter både bebygde og ubebygde hyttetomter i LNF-område, samt noen setre som brukes som fritidseiendommer. Området ligger som hensynsone landbruk og kulturlandskap i dagens kommuneplan. Det er ikke godkjente reguleringsplaner i området. En foreslår at området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Hensynsone landbruk og kulturlandskap opprettholdes. Området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Hensynsone landbruk og kulturlandskap opprettholdes. Vises i kartet som område SF Side 7

9 91. Buvatn (Børtnesødegårdene) LNF LNF spredt fritidsbebyggelse 330 daa Åpent fjellområde, ca. 925 moh., stølsbebyggelse og spredte hytter. En del Sefrak-registrerte bygg i området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. tiltak vil medføre vesentlig skade på økosystem, naturtyper eller arter. Åpent fjell-landskap med eldre stølsbebyggelse og en del hytter. Noe dyrka mark og innmarksbeite. Eksisterende hyttetomter berører ikke dyrka mark. ssikkerhet, risiko Private veger inn i området. Området omfatter både bebygde og ubebygde hyttetomter i LNF-område, samt noen setre som brukes som fritidseiendommer. En foreslår at området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Vises i kartet som område SF Side 8

10 92. Buvassbrenna LNF Fritidsbebyggelse 16 daa 850 moh i fjellskog Ingen kjente kulturminner på eller i umiddelbar nærhet av området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Rel. flatt skogsterreng, ca. 100 m nord for Buvatn. 2 bebygde hyttetomter. Området berører ikke dyrka mark. ssikkerhet, risiko Fylkesveg sør for området Området grenser inntil eksisterende byggeområde i vest og omfatter to bebygde hyttetomter som i dagens kommuneplan ligger i LNF-område. En utvidelse av byggeområde vil ikke gi noen negative konsekvenser. Utvidelse av eksisterende byggeområde for å omfatte to bebygde hyttetomter. Vises i kartet som område F Side 9

11 93. Buvatn (øst) LNF Fritidsbebyggelse Ca. 85 daa Seterområde med en del hytter, 900 moh. Glissen fjellskog. En del Sefrak-registrerte bygg i området. Vurdering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Seterområde med dyrka mark og noe beitemark. Spredte hyttetomter (fradelte og bebygde) Området berører ca. 10 daa dyrka mark og noe innmarksbeite i tillegg. ssikkerhet, risiko Private veger i området. Området ligger inneklemt i et større byggeområde. Selv om noe av arealet nyttes til landbruk vil en foreslå at det legges inn som byggeområde. Detaljene i arealbruken må fastsettes i reguleringsplanen. Hele Buvatn (øst) legges inn som hensynssone med krav om felles reguleringsplan for flere eiendommer. Arealet legges inn som byggeområde og med krav om felles reguleringsplan for flere eiendommer. Vises i kartet som område F24 (vest) og F25 (øst) Side 10

12 94. Børtnesødegårdene LNF Boligformål 26 daa Jfr. innspill 3. Spredte boliger i et skogsområde Ingen kjente kulturminner på eller i umiddelbar nærhet av området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Skog med spredte boligtomter. Området berører ikke dyrka mark. ssikkerhet, risiko Adkomst via fv. 211 eller kommunal veg. Tre bebygde og fradelte boligtomter innlemmes i et større område for boligformål. Jfr. innspill 3. Området legges ut til boligformål. Vises i kartet som område B Side 11

13 95. Børtnesødegårdene LNF LNF spredt bolig- og fritidsformål 5 daa Jfr. innspill 81. Hyttetomter i et landbruksområde. Ingen kjente kulturminner på eller i umiddelbar nærhet av området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Glissen skog, grenser inn til dyrka mark og gårdsbebyggelse. Området berører ikke dyrka mark. Grense inntil fv ssikkerhet, risiko Eksisterende bebygde hyttetomter innlemmes i et LNF-område for spredt bolig- og fritidsbebyggelse. Jfr. innspill 81. Eksisterende bebygde hyttetomter innlemmes i et LNF-område for spredt bolig- og fritidsbebyggelse. Vises i kartet som område SP Side 12

14 96. Fetjan LNF Fritidsformål, hensynssone krav om fellesplanlegging for flere eiendommer Ca. 191 daa Seterområde med hyttebebyggelse, ca. 850 moh.. En del Sefrakregistrerte bygg på eller i umiddelbar nærhet av området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Observasjoner av gaupe. Ellers ingen funn i Naturbase eller miljøstatus.no. Det er ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre vesentlig skade på økosystem, naturtyper eller arter. Seterlandskap med en del fritidsbebyggelse Området berører ca. 10 daa dyrka mark og noe innmarksbeite i tillegg. ssikkerhet, risiko Private veger i området Området ligger inneklemt i et større byggeområde. Selv om noe av arealet nyttes til landbruk vil en foreslå at det legges inn som byggeområde. Detaljene i arealbruken må fastsettes i reguleringsplanen. Hele Fekjan legges inn som hensynssone med krav om felles reguleringsplan for flere eiendommer. Arealet legges inn som byggeområde og med krav om felles reguleringsplan for flere eiendommer. Vises i kartet som område F26 F Side 13

15 97. Geiterygg Råstoffutvinning LNF 11 daa Dyrka mark ved rv. 7 Ingen kjente kulturminner på eller i umiddelbar nærhet av området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Dyrka mark Dyrka mark. Grense inntil rv. 7 ssikkerhet, risiko Et tidligere masseuttak er tilbakeført til dyrka mark. Formål i kommuneplanen endres etter dette. Området endrer status fra råstoffutvinning til LNF Side 14

16 98. Gire LNF LNF Spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse 247 daa Mindre landbrukseiendommer og skog, spredte boliger og hytter. Sefrak-registrerte bygg på eller i umiddelbar nærhet av området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Småskala jord- og skogbruk Området berører noe dyrka mark. Hytte- og boligtomter berører ikke dyrka mark. ssikkerhet, risiko Private veger inn i området Området omfatter både landbruksbebyggelse, spredte hyttetomter og boligtomter. Jfr. innspill 35, 59 og 76. Det legges ut til spredt bolig, næring og fritidsbebyggelse for eksisterende tomter (bebygde og ubebygde). Område for spredt bolig, næring og fritidsbebyggelse for eksisterende tomter (bebygde og ubebygde). Vises i kartet som område SP Side 15

17 99. Grønhovd LNF og fritidsbebyggelse LNF Spredt fritidsbebyggelse og LNF 352 daa Seterområde med fritidsbebyggelse, ca. 950 moh. Mange Sefrak-registrerte bygg på eller i umiddelbar nærhet av området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Seterområde med fritidsbebyggelse Området berører dyrka mark og innmarksbeite. Viktig turområde vinter og sommer. ssikkerhet, risiko Private veger i området. Området legges ut til spredt fritidsbebyggelse med egne bestemmelser. Jfr. innspill 8, 58 og 65. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse. Formålet vil ikke få negative konsekvenser for landbruksarealene innenfor området. Området legges ut til spredt fritidsbebyggelse med egne bestemmelser. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse. Vises i kartet som område SF Side 16

18 100. Imle LNF LNF Spredt fritidsbebyggelse, 291 daa Seterområde med fritidsbebyggelse, ca. 950 moh. Mange Sefrak-registrerte bygg på eller i umiddelbar nærhet av området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Seterområde med fritidsbebyggelse Området berører dyrka mark og innmarksbeite. ssikkerhet, risiko Private veger i området. Området legges ut til spredt fritidsbebyggelse med egne bestemmelser. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse. Formålet vil ikke få negative konsekvenser for landbruksarealene innenfor området. Området legges ut til spredt fritidsbebyggelse med egne bestemmelser. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse. Vises i kartet som område SF Side 17

19 101. Langevatn LNF og fritidsbebyggelse LNF Spredt fritidsbebyggelse 890 daa Jfr. innspill 37 En rekke Sefrakregistrerte bygg på eller i umiddelbar nærhet av området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Observasjoner av gaupe Ellers ingen funn i Naturbase eller miljøstatus.no. Det er ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre vesentlig skade på økosystem, naturtyper eller arter. Fjellskog, seterbebyggelse, fritidsbebyggelse Området berører ikke dyrka mark, men noe innmarksbeite i øst.. ssikkerhet, risiko Privat veger. Område foreslås til LNF-spredt hyttebygging på eksisterende tomter. En mindre utbygging med inntil 5 nye tomter innenfor hele området vil ha få negative konsekvenser. Tomtene knyttes til enkelte eiendommer og beskrives i egne bestemmelser. LNF-område for spredt fritidsbebyggelse med egne bestemmelser, men mulighet for inntil 5 nye tomter. Vises i kartet som område SF Side 18

20 102. Liaset LNF og fritidsbebyggelse LNF og LNF Spredte fritidsbebyggelse 267 daa til LNF Spredt fritidsbebyggelse Seterområde med fritidsbebyggelse, ca. 900 moh. En del Sefrak-registrerte bygninger innenfor området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Seterområde med landbruksdrift og fritidsbebyggelse Området berører dyrka mark. ssikkerhet, risiko Private veger i området Området omfatter både bebygde og ubebygde hyttetomter i LNF-område, samt noen setre som brukes som fritidseiendommer og en del landbruksareal i drift. En foreslår at området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. LNF-område for spredt fritidsbebyggelse. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Vises i kartet som område SF Side 19

21 103. Liamarka (Mortetjernhaugen) LNF og fritidsbebyggelse LNF og fritidsbebyggelse 56 daa til fritidsbebyggelse Småkupert fjellskog ca. 940 moh. Området grenser inntil reguleringsplan og byggeområde. Sefrak-registrerte bygg på eller i umiddelbar nærhet av området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Observasjon av strandsnipe Ellers ingen funn i Naturbase eller miljøstatus.no. Det er ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre vesentlig skade på økosystem, naturtyper eller arter. Småkupert fjellskog med fritidsbebyggelse Området berører ikke dyrka mark. ssikkerhet, risiko Private veger. Byggeområdet endres og utvides noe for å omfatte bebygde og ubebygde hyttetomter. Endring og utvidelse av eksisterende byggeområde. Vises i kartet som område F Side 20

22 104. Lyseren LNF Fritidsbebyggelse Ca. 102 daa Seterområde med hyttebebyggelse, ca. 950 moh.. Sefrak-registrerte bygg på eller i umiddelbar nærhet av området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Seterområde med fritidsbebyggelse Området berører dyrka mark og innmarksbeite. ssikkerhet, risiko Private veger. Området ligger inneklemt i et større byggeområde. Selv om noe av arealet nyttes til landbruk vil en foreslå at det legges inn som byggeområde. Detaljene i arealbruken må fastsettes i reguleringsplanen. Hele Lyseren legges inn som hensynssone med krav om felles reguleringsplan for flere eiendommer. Området legges inn som byggeområde i hensynssone med krav om felles reguleringsplan for flere eiendommer. Vises i kartet som område F33 F Side 21

23 105. Myte LNF LNF spredt fritidsbebyggelse 127 daa Seterområde med fritidsbebyggelse, ca. 890 moh. Sefrakregistrerte bygg på eller i umiddelbar nærhet av området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Seterområde og spredt fritidsbebyggelse. Området berører ikke dyrka mark, men noe innmarksbeite ssikkerhet, risiko Privat veg. Området omfatter både bebygde og ubebygde hyttetomter i LNF-område, samt noen setre som brukes som fritidseiendommer. En foreslår at området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Vises i kartet som område SF Side 22

24 106. Nørdre Buhovd LNF Spredt fritidsbebyggelse 220 daa Seterområde med fritidsbebyggelse, ca. 925 moh. Flere Sefrak-registrerte bygg i området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Åpent seterlandskap, glissen fjellskog Området berører ikke dyrka mark, men noe innmarksbeite.. ssikkerhet, risiko Privat veg. Området omfatter både bebygde og ubebygde hyttetomter i LNF-område, samt noen setre som brukes som fritidseiendommer. En foreslår at området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Vises i kartet som område SF Side 23

25 107. Nystølen (Nes nordmark) LNF (sone med krav om felles reguleringsplan) LNF Spredt fritidsbebyggelse 59 daa Seterlag, ca. 975 moh, med noen fritidshytter Noen Sefrak-registrerte bygninger, ellers ingen kjente kulturminner i området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Observasjoner av gaupe. Ellers ingen funn i Naturbase eller miljøstatus.no. Det er ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre vesentlig skade på økosystem, naturtyper eller arter. Småskala åpent stølslandskap med noe dyrka mark, beitemark og stølsbebyggelse og fritidseiendommer Området berører dyrka mark. ssikkerhet, risiko Privat veg. Området omfatter både bebygde og ubebygde hyttetomter, samt noen setre som brukes som fritidseiendommer. Området ligger som LNF hensynsone felles reguleringsplan i dagens kommuneplan. En foreslår at området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Vises i kartet som område SF Side 24

26 108. Riggplass Trondrudvegen Innspillet er flyttet til kommunedelplan for Natten Tverrlie Side 25

27 109. Rukke LNF og LNF spredt bolig, næring og fritidsbebyggelse LNF og LNF spredt fritidsbebyggelse 185 daa Seterområde, ca. 800 moh, landbruk, skog og noe spredt hyttebebyggelse. Noen Sefrak-registrerte bygg, ellers ingen kjente kulturminner i området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Seterområde med dyrka mark og beite, skog. Området berører dyrka mark og innmarksbeite ssikkerhet, risiko Privat veg. Området endres fra LNF spredt bolig- og næringsbebyggelse til LNF spredt fritidsbebyggelse med egne bestemmelser. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse. Formålet vil ikke få negative konsekvenser for landbruksarealene innenfor området Området endres fra LNF spredt bolig- og næringsbebyggelse til LNF spredt fritidsbebyggelse. Vises i kartet som område SF Side 26

28 110. Rukkeremmen (Buvatn vest) Fritidsbebyggelse LNF 7 daa Jfr. innspill 11. Ingen kjente kulturminner på eller i umiddelbar nærhet av området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Sjøorre i Buvatn og spill/parringsområde for orrfugl. Ellers ingen funn i Naturbase eller miljøstatus.no. Det er ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre vesentlig skade på økosystem, naturtyper eller arter. Fjellskog. Området berører ikke dyrka mark. ssikkerhet, risiko På grunn av observasjoner av sjøorre i Buvatn, vil en foreslå at en størst mulig del av arealet langs vannet holdes fri for ny bebyggelse, og at det området som er nærmere Buvatn enn ca. 50 meter endres fra fritidsbebyggelse til LNF. Planformål endres fra fritidsbebyggelse til LNF Side 27

29 111. Saupeset (Nes Nordmark) LNF (hensynssone) LNF spredt fritidsformål og hensynssone 755 daa Stort seterlag med aktiv landbruksdrift ca. 850 moh.. Spredte fritidshytter. Mange Sefrakregistrerte bygg i området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Et stort og særpreget seterområde med aktiv landbruksdrift Området berører dyrka mark og innmarksbeite. Utgangspunkt for skiløyper og sommerstier. ssikkerhet, risiko Private veger Området er et viktig landbruksområde som også omfatter en del hyttebebyggelse i LNF-område, samt noen setre som brukes som fritidseiendommer. Området ligger som hensynsone landbruk og kulturlandskap i dagens kommuneplan. Det er en mindre reguleringsplan i området. En foreslår at området legges ut som et LNFområde for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Hensynsone landbruk og kulturlandskap opprettholdes. Området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Hensynsone landbruk og kulturlandskap opprettholdes. Vises i kartet som område SF Side 28

30 112. Skreddarstølen LNF LNF spredt fritidsformål 253 daa Lite seterlag med aktiv landbruksdrift ca. 750 moh.. Spredte fritidshytter. Sefrakregistrerte bygg i området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Seterområde med aktiv landbruksdrift Noen hytter ligger nær Rukkedøla. Området berører dyrka mark og innmarksbeite. ssikkerhet, risiko Private veger. Nær Fylkesveg. Området er et viktig landbruksområde som også omfatter en del hyttebebyggelse i LNF-område, samt noen setre som brukes som fritidseiendommer. En foreslår at området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Vises i kartet som område SF Side 29

31 113. Skålsrudstølen LNF (hensynssone) LNF spredt fritidsformål og hensynssone 467 daa Stort seterlag med aktiv landbruksdrift ca. 960 moh.. Spredte fritidshytter. Mange Sefrakregistrerte bygg i området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Et stort og særpreget seterområde med aktiv landbruksdrift Området berører dyrka mark og innmarksbeite. Utgangspunkt for skiløyper og sommerstier. ssikkerhet, risiko Private veger Området er et viktig landbruksområde som også omfatter en del hyttebebyggelse i LNF-område, samt noen setre som brukes som fritidseiendommer. Området ligger som hensynsone landbruk og kulturlandskap i dagens kommuneplan. Det er en mindre reguleringsplan i området. En foreslår at området legges ut som et LNFområde for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Hensynsone landbruk og kulturlandskap opprettholdes. Området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Hensynsone landbruk og kulturlandskap opprettholdes. Vises i kartet som område SF Side 30

32 114. Svangtjern LNF og fritidsbebyggelse LNF spredt fritidsbebyggelse 195 daa Skogsområde langs fylkesveg, ca. 650 moh. Grenser inntil Svangtjern naturreservat. Noen Sefrak-registrerte bygg ellers ingen kjente kulturminner i området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Området grenser inntil naturreservat som bl.a. er yngleområde for trane. Observasjon av storlom Ellers ingen funn i Naturbase eller miljøstatus.no. i det foreslåtte område. Det er ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre vesentlig skade på økosystem, naturtyper eller arter. Skogsområde, grenser inntil større myrområde med naturreservat Området berører ikke dyrka mark. ssikkerhet, risiko Fylkesveg gjennom området. Området omfatter både bebygde og ubebygde hyttetomter i LNF-område, samt noen setre som brukes som fritidseiendommer. En foreslår at området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter, pga. nærhet til naturreservat Området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Vises i kartet som område SF Side 31

33 115. Synstevatn LNF LNF spredt bolig-, nærings- og fritidsbebyggelse 203 daa Skogsområde nord for Synstevann ca. 830 moh med noe spredt hyttebebyggelse og tidligere næringsdrift på Synstevassbu. Ingen kjente kulturminner på eller i umiddelbar nærhet av området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Skogsområde med grense til Synstevatn. Området berører ikke dyrka mark. ssikkerhet, risiko Fylkesveg gjennom området. Område foreslås til LNF-spredt hyttebygging på eksisterende tomter og spredt næringsbebyggelse knytta til Synstevassbu, med egne bestemmelser. Område foreslås til LNF-spredt hyttebygging på eksisterende tomter og spredt næringsbebyggelse knytta til Synstevassbu, med egne bestemmelser. Vises i kartet som område SP Side 32

34 116. Veneli Fritidsbebyggelse LNF og LNF spredt fritidsbebyggelse 152 daa Hytteområde i fjellskog ca. 980 moh. Ingen kjente kulturminner på eller i umiddelbar nærhet av området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Fjellskog. Området berører ikke dyrka mark. ssikkerhet, risiko Privat veg. Område foreslås til LNF-spredt hyttebygging på eksisterende tomter. Godkjente reguleringsplaner skal fortsatt gjelde. Område foreslås til LNF-spredt hyttebygging på eksisterende tomter. Godkjente reguleringsplaner skal fortsatt gjelde. Vises i kartet som område SF Side 33

35 117. Volelie Fritidsbebyggelse LNF og LNF spredt fritidsbebyggelse 173 daa til LNF spredt fritidsbebyggelse Seterområde i glissen fjellskog ca. 870 moh. Sefrakregistrerte bygninger i seterlaget, ellers ingen kjente kulturminner på eller i umiddelbar nærhet av området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Mindre seterlag med seterbebyggelse, dyrka mark og noe spredt hyttebebyggelse. Deler av området er dyrka mark. ssikkerhet, risiko Privat veg. Landbruksområde med spredte hytter som bør beholdes uten særlig ny hyttebebyggelse. Det bør kunne være rom for noen få nye hytter i skogsområder som grenser inntil seterområdet. LNF-område med spredt hyttebebyggelse, med åpning for noen få nye hytter etter nærmere beskrivelse. Vises i kartet som område SF Side 34

36 118. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Eksisterende returpunkt for søppel er lagt inn i planen. Det gjelder: Eggedalsvegen, Bergheim, Sanden, Liodden, Paddedokk, Haugaplassan, Garnås, Trondrudvegen, Gudbrandsrud, Saupesetvegen, Rukke og Myking. Det er lagt inn areal fra 0,2 til 2,2, daa. Ingen kjente kulturminner på eller i umiddelbar nærhet av områdene Ingen kjent konflikt Tidvis forsøpling ved noen returpunkt. Området berører ikke dyrka mark. ssikkerhet, risiko Ligger ved offentlig veg. Ikke aktuelt. Kartfesting av eksisterende virksomhet. Kartfesting av eksisterende virksomhet Side 35

37 122. Myking LNF Fritidsbebyggelse Ca. daa Åpent stølslandskap 883 moh. med en del private hytter. Ingen registrerte kulturminner i området. Vurdering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Småskala åpent stølslandskap med noe dyrka mark, beitemark og stølsbebyggelse og fritidseiendommer i nærheten Eksisterende hyttetomter berører ikke dyrka mark. ssikkerhet, risiko Privat veg til området Området omfatter 2 bebygde hyttetomter i LNF-område, som grenser inntil reguleringsplanen for Myking. Det er naturlig at tomtene innlemmes i dette byggeområdet. To eksisterende hyttetomter legges inn som område for fritidsbebyggelse. Vises i kartet som område B Side 36

38 123. Bjørnerud LNF LNF Spredt bolig, fritid, næring 66 da Landbruksområde med spredte boliger og hytter. Sefrak-registrerte bygg i og i umiddelbarnærhet til området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Småskala jord- og skogbruk. Området grenser inntil dyrka mark. ssikkerhet, risiko Private veger inn i området. Området omfatter landbruksområde med spredte hyttetomter og boligtomter. Det legges ut til spredt bolig og fritidsbebyggelse, med mulighet for fradeling av nye tomter til boliger og hytter. Område for spredt bolig og fritidsbebyggelse. Vises i kartet som område SP Side 37

39 124. Buvatn (øst) LNF Fritidsbebyggelse 195 da Det er fire fritidsboliger og fem ubebygde tomter innenfor området. Ingen kjente kulturminner på eller i umiddelbar nærhet av tomta. Ingen funn i Naturbase eller miljøstaus.no. det er ikke sannsynlig at Området ligger i glissen fjellskog og ikke nær jordbruksarealer i drift. Ikke kjent, området ligger ca m fra vassdrag på motsatt side av Vassfarvegen. Området berører ikke dyrka mark. ssikkerhet, risiko Private veger i området, området ligger langs Vassfarvegen. Se innspill 62, 68 og 85. Område for fritidsbebyggelse. Vises i kartet som område F Side 38

40 125. Paddedokk Næringsbebyggelse Boligbebyggelse 7 da Tidligere næringstomt, som nå brukes som bolig. Ingen registrerte kulturminner i området. Vurdering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Skog med boligtomt. Eksisterende boligtomt, berører ikke dyrka mark. ssikkerhet, risiko Kommunal veg fram til eiendommen. Området omfatter en bebygd boligtomt. Formålet endres for å stadfeste dagens bruk av området. Område for boligbebyggelse. Vises i kartet som område B Side 39

41 126. Trytehølet LNF Fritidsbebyggelse 198 da Fjellskog Det er ikke kjente kulturminner i områdene eller i umiddelbar nærhet. Ingen funn i Naturbase eller miljøstaus.no. det er ikke sannsynlig at Fjellskog med spredte hytter. Vestre del av F3 og F4 er svært bratt. Områdene berører ikke dyrka mark. ssikkerhet, risiko Private veger i området. Områdene må detaljplanlegges gjennom en reguleringsplan for å sikre adkomst og vurdere byggemulighetene i bratt terreng. Jfr. innspill 82. Område for fritidsbebyggelse. Vises i kartet som område F3 F Side 40

42 127. Søre Buhovd LNF Fritidsbebyggelse 2 da Bebygd hyttetomt i fjellskog Ingen registrerte kulturminner i området. Vurdering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Småskala åpent stølslandskap med noe dyrka mark, beitemark og stølsbebyggelse og fritidseiendommer i nærheten Eksisterende hyttetomt berører ikke dyrka mark. ssikkerhet, risiko Privat veg til området. Området omfatter en bebygde hyttetomter i LNF-område, som grenser inntil område for fritidsbebyggelse. Det er naturlig at tomten innlemmes i dette byggeområdet. En eksisterende hyttetomt legges inn som område for fritidsbebyggelse. Vises i kartet som område F Side 41

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

Kommuneplan for Nes 2013-2025 konsekvensutredning del 1, innspill etter annonsering av oppstart.

Kommuneplan for Nes 2013-2025 konsekvensutredning del 1, innspill etter annonsering av oppstart. Kommuneplan for Nes 2013-2025 konsekvensutredning del 1, innspill etter Forslag lagt fram for kommuneplanutvalget 27.08.2013 15.07.2013 Nes kommune Foto: Ola A. Haraldseth 15.07.2013 Side 1 1 Innhold 1.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE Konsekvensutredning 13.05.2015 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre

Detaljer

Styringsgruppa. Arealinteresser Egnethetshensyn Mulig løsning

Styringsgruppa. Arealinteresser Egnethetshensyn Mulig løsning 29.04.13 Rullering av kommuneplanens arealdel for Herad og Nordre Spind Private områdeønsker Politiske rammeavklaringer og administrasjonens vurdering og skisse til mulig løsning Lokalisering av private

Detaljer

Planbeskrivelse med. Forslag lagt fram for kommuneplanutvalget NES KOMMUNE. Forsidefoto: Ola A. Haraldseth

Planbeskrivelse med. Forslag lagt fram for kommuneplanutvalget NES KOMMUNE. Forsidefoto: Ola A. Haraldseth Planbeskrivelse med konsekvensutredningkommuneplan for Nes 2013-2025 Forslag lagt fram for kommuneplanutvalget 27.08.2013. 15.07.2013 NES KOMMUNE Forsidefoto: Ola A. Haraldseth 0 15.07.2013 Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Møteprotokoll. Kommuneplanutvalget. SAKSKART Side. Nes Kommune

Møteprotokoll. Kommuneplanutvalget. SAKSKART Side. Nes Kommune Nes Kommune NE fri2 - i A Møteprotokoll Kommuneplanutvalget Dato: 08.01.2018 kl. 15:00 19:30 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01242 Møteleder: Rune 0. Ihle Møtende Rune Owrenn Ihle (H),

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 13.05.2015 kl. 9:00 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Konsekvensutredning av enkeltområder

Konsekvensutredning av enkeltområder Konsekvensutredning av enkeltområder For hvert område blir hvert enkelte tema vurdert og plassert etter en fargeskala på fem trinn. Bruk av farger, og ikke tegn, gjør det lettere å lese de ulike vurderingene.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STRAUMEN HYTTEFELT, VESTVÅGØY PLANBESKRIVELSE. Planområde. Leknes. Mette Henriksen & Åsmund Rajala Strømnes

REGULERINGSPLAN FOR STRAUMEN HYTTEFELT, VESTVÅGØY PLANBESKRIVELSE. Planområde. Leknes. Mette Henriksen & Åsmund Rajala Strømnes 2011 REGULERINGSPLAN FOR STRAUMEN HYTTEFELT, VESTVÅGØY PLANBESKRIVELSE Planområde Leknes Mette Henriksen & Åsmund Rajala Strømnes 19.09.2011 Navn på plan/tiltak: Reguleringsplan for Strømmen (PlanID 001-2010-1860)

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Kommuneplanutvalget Dato: 22.03.2017 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.04.2017 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø Konsekvensutredning og vurderinger av innspill til Kommunedeiplan for DagaIi1ell med Rødberg 65 ivd\t i(4) 5.4 øvre Uvdal cj dc+t L& 2O ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET i Miljø Tema Beskrivelse Konsekvenser Landskap

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering Haugneset plannr

Planbeskrivelse for detaljregulering Haugneset plannr Planbeskrivelse for detaljregulering Haugneset plannr 1502201110 1. Sammendrag Saken gjelder detaljregulering for Haugneset med fortetting av 4 ny hyttetomter rundt tunet for et småbruk der det er et mål

Detaljer

Konsekvensutredning av eksisterende spredt fritidsbebyggelse i LNF

Konsekvensutredning av eksisterende spredt fritidsbebyggelse i LNF Kommuneplanens arealdel 2015 2027 Konsekvensutredning av eksisterende spredt fritidsbebyggelse i LNF Versjon 31.01.2017 Til 3. gangs høring og offentlig ettersyn Innhold 1 Innledning... 3 2 Konsekvensutredning...

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer

Kommuneplanens arealdel Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer Generelle retningslinjer Næringsliv Ved vurdering av tiltak i planområdet

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området. Dok: 38-1 Forslagstiller: Hilde Mari Loftsgård LNF Hytter Antall: 10-15 Ca 281 daa Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. Formannskapet 06.02.07 26/07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 12.01.2007 92/10 L33 05/01445 18 Inger Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 28.10.2015 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Ubebygde tomter fra kommunedelplaner fritidsbebyggelse (F) og spredt fritidsbebyggelse i LNF (LF)

Ubebygde tomter fra kommunedelplaner fritidsbebyggelse (F) og spredt fritidsbebyggelse i LNF (LF) Ubebygde tomter fra kommunedelplaner fritidsbebyggelse (F) og spredt fritidsbebyggelse i LNF (LF) Kommunedelplan for Venabygdsfjellet Ubebygde tomter i kommunedelplan for Venabygdsfjellet er videreført

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SØKNAD OM DISPENSASJON OG FRADELING AV BOLIGTOMT FRA HOVLAND GNR 148 BNR 1 MFL Rådmannens forslag til vedtak: Med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TO BOLIGTOMTER FRA ØVRE HOV GNR. 94 BNR. 1 Rådmannens

Detaljer

Videreføring av kommunedelplaner endringer i arealformål.

Videreføring av kommunedelplaner endringer i arealformål. Videreføring av kommunedelplaner endringer i arealformål. Arealformålene i gjeldende reguleringsplaner er i all hovedsak videreført i nytt planforslag. Noen justeringer er gjort m.a. pga ny pbl fra 2008

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 32/07 07/414 SØKNAD OM FRADELING AV TUNET PÅ SAND,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 LURØY KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/353 Klageadgang: Nei FRADELING 36/3/DISPENSASJON FRA AREALPLAN. HYTTETOMTER Saksbehandler: Vaidotas Suveizdis Saksnr.: Utvalg 73/14 Formannskapet

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Fritidsbebyggelse / campingplasser

Fritidsbebyggelse / campingplasser Arbeidsdokument for: Fritidsbebyggelse / campingplasser Kommuneplanens arealdel 2011 2023 Etat teknisk drift: 4.5.2011 F1 viksjøen Område er benevnt som H1 i plankartet. I område er det til sammen ca.

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011 2023 NES KOMMUNE. Fotograf: Tore Haraldset

KOMMUNEPLAN 2011 2023 NES KOMMUNE. Fotograf: Tore Haraldset KOMMUNEPLAN 2011 2023 NES KOMMUNE Fotograf: Tore Haraldset AREALDELEN Planbeskrivelse Vedtatt av Nes kommunestyre 29.09.2011 FORORD FORORD Plan- og bygningsloven gir kommunen en viktig rolle som planmyndighet.

Detaljer

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE Gran kommune foreslår endring av kommuneplanens arealdel sine retningslinjer for eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF

Detaljer

54/17 SØKNAD VEDRØRENDE AREALBYTTE DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL

54/17 SØKNAD VEDRØRENDE AREALBYTTE DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/1806-2 Arkivnr.: GNR 54/17 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

Kommuneplanens arealdel LØDINGEN KOMMUNE

Kommuneplanens arealdel LØDINGEN KOMMUNE Kommuneplanens arealdel LØDINGEN KOMMUNE Samfunnsdelen til kommuneplan for Lødingen kommune, 2014-2026: Følgende utfordringer er sentrale i arbeidet med Levende lokalsamfunn Beredskap/sikkerhet - infrastruktur

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 03.01.2018 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. 91/5, 92/11,12 og 101/45, Tørrisplass - Konsesjon på erverv av fast eiendom

Saker til behandling. 91/5, 92/11,12 og 101/45, Tørrisplass - Konsesjon på erverv av fast eiendom MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 29.10.2015 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01240 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3714-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NESBYEN - KONSEKVENSUTREDNING

KOMMUNEDELPLAN NESBYEN - KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNEDELPLAN NESBYEN - KONSEKVENSUTREDNING Godkjent av Nes kommunestyre den 13.08.15, sak 44/15 03.11.2014 Nes kommune Foto: Vibeke Hjønnevåg Innhold Planprogrammets krav til konsekvensutredning, metodebruk

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 7/08 08/86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 7/08 08/86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-108 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart

Detaljer

DETALJREGULERING OMRÅDE HINGSA KVISLA, GNR/BNR 24/78

DETALJREGULERING OMRÅDE HINGSA KVISLA, GNR/BNR 24/78 Hol kommune Arkivsak-dok. 16/02479-19 Saksbehandler Anders Johansen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING OMRÅDE HINGSA KVISLA, GNR/BNR 24/78 Saken avgjøres av: Utvalg for plan og utvikling

Detaljer

JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING

JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING Nes Kommune Arkivsak-dok. 15/01481-12 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01201506 - JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Planbeskrivelse_Jordeslie_110816

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FURULY 7. SEPTEMBER 2017

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FURULY 7. SEPTEMBER 2017 KOMMUNEPLANENS AREALDEL FURULY 7. SEPTEMBER 2017 Dispensasjoner gitt i perioden 2011-2017 fra kommuneplanens arealdel. DISPENSASJONER 2011-2017- PLANKRAV Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Disp.

Detaljer

OMRÅDER SOM ANBEFALES TATT UT AV GJELDENDE KOMMUNEPLAN

OMRÅDER SOM ANBEFALES TATT UT AV GJELDENDE KOMMUNEPLAN Bolig: OMRÅDER SOM ANBEFALES TATT UT AV GJELDENDE KOMMUNEPLAN Område Størrelse i daa Kommuneplan/ Reguleringsplan Felt 16, Trevatn 18,2 Reguleringsplan og kommuneplan Eier Felt 9, Fall 109 Kommuneplan

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Guri Conradi Referanse GUCO/2011/325-10/119/3 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 Forslag til detaljeguleringsplan for Gravåbakken

Detaljer

Reguleringsplanen for Syningset / Lyseren viser områder med disse reguleringsformål:

Reguleringsplanen for Syningset / Lyseren viser områder med disse reguleringsformål: Nes kommune Planid.: 01200405 Reguleringsplan for Syningset / Lyseren pr. 12.04.2011 Reguleringsformål Reguleringsplanen for Syningset / Lyseren viser områder med disse reguleringsformål: PBL 25.1 PBL

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 01.06.2015 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3 5 Grunnforhold...

Detaljer

Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel:

Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel: Vedlegg 1 Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel: Til informasjon er viltarter/funksjonsområder for vilt oppført med et tall i parantes. Dette er vekttall som sier noe om

Detaljer

Tema 3 Jordvern. Vedlegg:

Tema 3 Jordvern. Vedlegg: REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG MED TILHØRENDE SLAKTERI OG INFRASTRUKTUR KONSEKVENSUTREDNING Tema 3 Jordvern Konsekvensutredning for: Tiltakshaver Kommune Konsulent Prosjekt nr. / navn

Detaljer

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling?

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling? Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune ser at det kan være ønskelig å legge klare rammer for spredte boliger og fritidsboliger som i kommuneplanens arealdel ligger i LNFområdene. Hensyn som klarhet,

Detaljer

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026 NEDRE EIKER KOMMUNE Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Nedre Eiker kommune la ut forslag til ny kommuneplans arealdel til høring og offentlig ettersyn i perioden 8.desember 2014

Detaljer

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/186-11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel

Detaljer

Flå kommune. Planbestemmelser Arealdel av kommuneplan for Flå, 2015-2027. Planforslag til høring 02.07.2015

Flå kommune. Planbestemmelser Arealdel av kommuneplan for Flå, 2015-2027. Planforslag til høring 02.07.2015 Flå kommune Planbestemmelser Arealdel av kommuneplan for Flå, 2015-2027 Planforslag til høring 02.07.2015 Utfyllende planbestemmelser og retningslinjer Bestemmelsene er utformet etter plan- og bygningslovens

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 2. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 2. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-83 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 2. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: 1)Statens vegvesen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 4/23 Arkivsaksnr.: 12/497

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 4/23 Arkivsaksnr.: 12/497 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 4/23 Arkivsaksnr.: 12/497 SØKNAD OM DELING AV DRIFTDENHET, EIENDOM - GNR. 4 BNR. 23, GNR 6 BNR 2 OG GNR 10 BNR 7. Rådmannens innstilling: 1. Det vises

Detaljer

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Sula kommune Postboks 280 6039 Langevåg 12.10.12 Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Hjemmelshavere til Storsteinsmyr, gnr/bnr 109/9 og 109/43, i Langevåg foreslår at større deler

Detaljer

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE Forespørselssaken er utarbeidet av Kystplan i samarbeid med grunneiere og oppdragsgivere Lillian Christina og Thomas Lund Innholdsfortegnelse

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.05.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja Gbnr 054/003 - FRADELING HYTTETOMTER - DISPENSASJON Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

ØYER KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL

ØYER KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL ØYER KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 26227 Del 3C: Konsekvensutredning av evt. utlegging av eksisterende spredt fritidsbebyggelse med arealbruksformål «LNF for spredt fritidsbebyggelse Nåværende» Høststille

Detaljer

DETALJREGULERING AV EIENDOM GNR. 14, BNR. 3 I MUNKEFJORD, SØR- VARANGER KOMMUNE.

DETALJREGULERING AV EIENDOM GNR. 14, BNR. 3 I MUNKEFJORD, SØR- VARANGER KOMMUNE. DETALJREGULERING AV EIENDOM GNR. 14, BNR. 3 I MUNKEFJORD, SØR- VARANGER KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser PlanID: 2011010 Saksnummer: 10/1246 Dato: 23.08.11 Revidert: 24.05.12 Varsel om oppstart: 16.01.09

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 10:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 10:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2014 Tid: 10:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Mattis Sveine

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA NEDRE ULBERG GNR. 114 BNR. 3 Rådmannens

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERLIE - PLANPROGRAM

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERLIE - PLANPROGRAM Arkivsak-dok. 14/01081-24 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERLIE - PLANPROGRAM Saken avgjøres av: Kommuneplanutvalget Vedlegg: Forslag til planprogram

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bård Olav Kollerud Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 15/788 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 11.11.2015 SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT - TANGELAND 96/1 Rådmannens forslag til

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 17.02.2016 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664-162 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Utlegging til høring og offentlig ettersyn. Kommunedelplan for Dagalifjellet

Detaljer

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Dokumenter oversendt til regionalt planforum: 1. Dette notatet med problemstillinger 2. Delplankart.pdf (skannet av gjeldende kommunedelplaner (Baksiden

Detaljer

DETALJREGULERING HINGSA KVISLA, GNR/BNR 24/78 - SLUTTBEHANDLING

DETALJREGULERING HINGSA KVISLA, GNR/BNR 24/78 - SLUTTBEHANDLING Hol kommune Arkivsak-dok. 16/02479-45 Saksbehandler Anders Johansen Saksgang Utvalg for plan og utvikling Kommunestyret DETALJREGULERING HINGSA KVISLA, GNR/BNR 24/78 - SLUTTBEHANDLING Saken avgjøres av:

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 22/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R8 NYLEN I NORDRE LAND KOMMUNE 1 REGULERINGSFORMÅL DATO 10.05.05 Pbl. 25, 1.ledd

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - riving/oppføring av nytt tilbygg til hytte - gbnr 18/ Rognes - søker Aril Røttum

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - riving/oppføring av nytt tilbygg til hytte - gbnr 18/ Rognes - søker Aril Røttum Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2015/1491-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra riving/oppføring av nytt tilbygg til hytte -

Detaljer

PRINSIPPSØKNAD REGULERINGSPLAN FOR BARØY S GNR. 66 BNR 3 ÅFJORD KOMMUNE

PRINSIPPSØKNAD REGULERINGSPLAN FOR BARØY S GNR. 66 BNR 3 ÅFJORD KOMMUNE PRINSIPPSØKNAD REGULERINGSPLAN FOR BARØY S GNR. 66 BNR 3 ÅFJORD KOMMUNE Prinsippsøknaden er utarbeidet av Kystplan i samarbeid med grunneiere og oppdragsgivere Berit og Bjørn Frost Dato: 28.10.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde i Rendalen kommune 14.02.2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Reguleringsplan For Myllakollen

Reguleringsplan For Myllakollen Planbeskrivelse Reguleringsplan For Myllakollen Referanse: 07/1229-30 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

Antall innspill (Digitaliserte flater) Brasøy/Prestøy 71 Seløy Staulen 59 Husvær 20 Øksningan 67 Sør-Herøy, Tenna, Andøya 53 Sum 269

Antall innspill (Digitaliserte flater) Brasøy/Prestøy 71 Seløy Staulen 59 Husvær 20 Øksningan 67 Sør-Herøy, Tenna, Andøya 53 Sum 269 Innspill gitt i folkemøter og etter folkemøter Område Antall innspill (Digitaliserte flater) Brasøy/Prestøy 71 Seløy Staulen 59 Husvær 20 Øksningan 67 Sør-Herøy, Tenna, Andøya 53 Sum 269 1 Innspill TENNA,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget. Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget. Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker*

Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker* Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker* 15.06.15 (* Vurderingen omfatter alle private utbyggingsønsker som kom inn i forbindelse med invitasjon til innspill nov-des.

Detaljer

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Område det er knytt motsegn til: Omr. Føremål Motsegnsgrunnlag Konklusjon nr. 1 Fritid Landskap Teke ut av planen. Funksjonell strandsone 4 Fritids-

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense - gbnr 131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense - gbnr 131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2595-16 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense

Detaljer

Dispensasjonssøknad - fradeling av kårbolig fra eiendommen gbnr 10/1

Dispensasjonssøknad - fradeling av kårbolig fra eiendommen gbnr 10/1 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2015/2256-11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonssøknad - fradeling av kårbolig fra eiendommen gbnr 10/1

Detaljer

Kommunedelplan Myrset-Ånesgården

Kommunedelplan Myrset-Ånesgården Kommunedelplan Myrset-Ånesgården 2009 2020 Nore og Uvdal kommune Bestemmelser 23.01.09 Vedtatt i kommunestyret 16. mars 2009, sak nr. 17/09-1 - Innledning Arealdelen av kommuneplan for Nore og Uvdal kommune

Detaljer

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling Smøla kommune Arkiv: 46/19 Arkivsaksnr: 2008/1622-12 Saksbehandler: Ole Martin Hilstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Teknikk-, plan- og miljøutvalg 49/10 06.05.2010 Gnr. 046/019 - Reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG KLAGE - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL GNR. 61 BNR. 2

SAKSFRAMLEGG KLAGE - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL GNR. 61 BNR. 2 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 09/2454 Arkivnummer: SNR gnr. 61 bnr. 2 Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green KLAGE - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL GNR. 61 BNR. 2 RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune

Detaljer

REGULERINGSPLAN HAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN HAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN HAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR HAUGEN INDERØY KOMMUNE BESTEMMELSER Oppdrag: Emne: Planbestemmelser Oppdragsgiver Jakob Olav Wibe Dato: 02.07.2013 Oppdragsnr: 12121 Utarbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra det er mottatt, jf orientering om klageadgang som vedlegges melding om vedtak.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra det er mottatt, jf orientering om klageadgang som vedlegges melding om vedtak. Arkivsaknr: 2015/1103 Arkivkode: 21/80 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Planutvalget 07.12.2015 Dispensasjon fra arealplanen, tilleggsareal hytte i Monsvika Rådmannens forslag til vedtak: Planutvalget

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer Namdalseid kommune Kommuneplanens arealdel Bestemmelser og retningslinjer 21.08.2003 Innledning Arealforvaltningen skal baseres på en bærekraftig utvikling der hensynet til natur, miljø og friluftsliv

Detaljer

KU endring i arealbruk for hytter

KU endring i arealbruk for hytter KU endring i arealbruk for hytter BFH-1 Asplibekken, gnr 10 bnr 1 m.fl BFH-2 Torvikbukt, Kvalvåg gnr 63 bnr 1 BFH-3 Fagerlia, gnr 79 bnr 4 BFH-4 Ved Langvatnet (Åbakken), gnr 82 bnr 1 BFH-5 Brakstad, gnr

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00090-50 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 06.09.2017 Kommunestyret 20.09.2017 Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig

Detaljer

Omdisponert dyrka mark Telemark

Omdisponert dyrka mark Telemark Vedlegg 2: Arealtall for Telemark KOSTRA-TALL Tallmaterialet i tabell 1-4 nedenfor viser at jordvernet i Telemark har endret seg over en ti-års periode. KOSTRA-tallene for 2016 er de laveste målt i perioden

Detaljer