Kommuneplan for Nes konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av kommunen selv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av kommunen selv"

Transkript

1 Kommuneplan for Nes konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av Vedtatt i kommuneplanutvalget sak 10/15. Forslag lagt ut til offentlig ettersyn i perioden Dokumentdato: Nes kommune Foto: Ola A. Haraldset

2 Side 1

3 Innhold 87. Belgefet Bjødnalie (Buvatn øst) Bruhaugan Bruset Buvatn (Børtnesødegårdene) Buvatn (øst) Børtnesødegårdene Børtnesødegårdene Fetjan Geiterygg Gire Grønhovd Imle Langevatn Liaset Liamarka (Mortetjernhaugen) Lyseren Myte Nørdre Buhovd Nystølen (Nes nordmark) Riggplass Trondrudvegen Rukke Rukkeremmen (Buvatn vest) Saupeset (Nes Nordmark) Skreddarstølen Skålsrudstølen Svangtjern Synstevatn Veneli Volelie Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Myking Bjørnerud Side 2

4 124. Buvatn (øst) Paddedokk Trytehølet Søre Buhovd Side 3

5 87. Belgefet LNF LNF spredt fritidsbebyggelse 82 daa Glissen fjellskog ca. 950 moh, med en del eksisterende hytter og landbruksdrift (dyrka mark og beitebruk). Ingen kjente kulturminner på eller i umiddelbar nærhet av eksisterende hyttetomter. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. tiltak vil medføre vesentlig skade på økosystem, naturtyper eller arter. Glissen fjellskog, noe dyrka mark og beiteområder. Noe hyttebebyggelse delvis i klynger. Området berører ikke dyrka mark. Noen hytter grense inntil dyrka mark Skiløyper og turløyper i området ssikkerhet, risiko Privat helårsveg inn i området. Med unntak av godkjente reguleringsplaner, ligger det 16 tomter i LNF-område, de fleste bebygde. En foreslår at disse innlemmes i et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. LNF-område for spredt hyttebygging. Vises i kartet som område SF Side 4

6 88. Bjødnalie (Buvatn øst) Byggeområder (111 daa) og LNF LNF spredt fritidsbebyggelse 653 daa Ca. 850 moh fjellskog og myr, en del hytter og ubebygde hyttetomter og setre ute avdrift. Ingen kjente kulturminner på eller i umiddelbar nærhet av eksisterende hyttetomter. En rekke Sefrak-registrerte bygg i området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Observasjoner av bjørn og gaupe. Ellers ingen funn i Naturbase eller miljøstatus.no. Det er ikke sannsynlig at tiltak vil medføre vesentlig skade på økosystem, naturtyper eller arter. Gammelt seterlandskap, småkupert, myrdrag og et større vann i nord Området berører ikke dyrka mark, men ca. 25 daa innmarksbeite ssikkerhet, risiko Vassfarvegen (privat gjennomfartsveg) nord i området, ellers privat veg til Løkenseter Området omfatter en rekke bebygde og ubebygde hyttetomter i LNF-område, samt flere setre som brukes som fritidseiendommer. En del av området ligger i byggeområde i dagens kommuneplan. Det er ikke godkjent reguleringsplaner for området. En foreslår at området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. LNF-område for spredt hyttebygging. Vises i kartet som område SF Side 5

7 89. Bruhaugan Byggeområde (103 daa) og LNF LNF spredt fritidsbebyggelse 642 daa Område omfattes av en rekke hyttetomter, bebygde og ubebygde, moh, fjellskog. Ingen kjente kulturminner på eller i umiddelbar nærhet av eksisterende hyttetomter. Kullgroper i området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Høyereliggende skog med myrområder Det går en større bekk gjennom området. Området berører ikke dyrka mark, med unntak av en stølsvoll på ca. 7 daa. ssikkerhet, risiko Fylkesveg gjennomområdet, private veger til en del hytter. Området omfatter en rekke bebygde og ubebygde hyttetomter i LNF-område, samt noen setre som brukes som fritidseiendommer. En del av området ligger i byggeområde i dagens kommuneplan. Det er ikke godkjent reguleringsplaner for området. En foreslår at området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. LNF-område for spredt hyttebygging. Vises i kartet som område SF Side 6

8 90. Bruset LNF hensynsone landbruk og kulturlandskap LNF spredt fritidsbebyggelse - hensynsonelandbruk og kulturlandskap 186 daa Åpent stølslandskap 930 moh. En rekke Sefrakregistrerte bygg i området. Vurdering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Småskala åpent stølslandskap med noe dyrka mark, beitemark og stølsbebyggelse og fritidseiendommer Eksisterende hyttetomter berører ikke dyrka mark. ssikkerhet, risiko Privat veg til området Området omfatter både bebygde og ubebygde hyttetomter i LNF-område, samt noen setre som brukes som fritidseiendommer. Området ligger som hensynsone landbruk og kulturlandskap i dagens kommuneplan. Det er ikke godkjente reguleringsplaner i området. En foreslår at området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Hensynsone landbruk og kulturlandskap opprettholdes. Området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Hensynsone landbruk og kulturlandskap opprettholdes. Vises i kartet som område SF Side 7

9 91. Buvatn (Børtnesødegårdene) LNF LNF spredt fritidsbebyggelse 330 daa Åpent fjellområde, ca. 925 moh., stølsbebyggelse og spredte hytter. En del Sefrak-registrerte bygg i området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. tiltak vil medføre vesentlig skade på økosystem, naturtyper eller arter. Åpent fjell-landskap med eldre stølsbebyggelse og en del hytter. Noe dyrka mark og innmarksbeite. Eksisterende hyttetomter berører ikke dyrka mark. ssikkerhet, risiko Private veger inn i området. Området omfatter både bebygde og ubebygde hyttetomter i LNF-område, samt noen setre som brukes som fritidseiendommer. En foreslår at området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Vises i kartet som område SF Side 8

10 92. Buvassbrenna LNF Fritidsbebyggelse 16 daa 850 moh i fjellskog Ingen kjente kulturminner på eller i umiddelbar nærhet av området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Rel. flatt skogsterreng, ca. 100 m nord for Buvatn. 2 bebygde hyttetomter. Området berører ikke dyrka mark. ssikkerhet, risiko Fylkesveg sør for området Området grenser inntil eksisterende byggeområde i vest og omfatter to bebygde hyttetomter som i dagens kommuneplan ligger i LNF-område. En utvidelse av byggeområde vil ikke gi noen negative konsekvenser. Utvidelse av eksisterende byggeområde for å omfatte to bebygde hyttetomter. Vises i kartet som område F Side 9

11 93. Buvatn (øst) LNF Fritidsbebyggelse Ca. 85 daa Seterområde med en del hytter, 900 moh. Glissen fjellskog. En del Sefrak-registrerte bygg i området. Vurdering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Seterområde med dyrka mark og noe beitemark. Spredte hyttetomter (fradelte og bebygde) Området berører ca. 10 daa dyrka mark og noe innmarksbeite i tillegg. ssikkerhet, risiko Private veger i området. Området ligger inneklemt i et større byggeområde. Selv om noe av arealet nyttes til landbruk vil en foreslå at det legges inn som byggeområde. Detaljene i arealbruken må fastsettes i reguleringsplanen. Hele Buvatn (øst) legges inn som hensynssone med krav om felles reguleringsplan for flere eiendommer. Arealet legges inn som byggeområde og med krav om felles reguleringsplan for flere eiendommer. Vises i kartet som område F24 (vest) og F25 (øst) Side 10

12 94. Børtnesødegårdene LNF Boligformål 26 daa Jfr. innspill 3. Spredte boliger i et skogsområde Ingen kjente kulturminner på eller i umiddelbar nærhet av området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Skog med spredte boligtomter. Området berører ikke dyrka mark. ssikkerhet, risiko Adkomst via fv. 211 eller kommunal veg. Tre bebygde og fradelte boligtomter innlemmes i et større område for boligformål. Jfr. innspill 3. Området legges ut til boligformål. Vises i kartet som område B Side 11

13 95. Børtnesødegårdene LNF LNF spredt bolig- og fritidsformål 5 daa Jfr. innspill 81. Hyttetomter i et landbruksområde. Ingen kjente kulturminner på eller i umiddelbar nærhet av området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Glissen skog, grenser inn til dyrka mark og gårdsbebyggelse. Området berører ikke dyrka mark. Grense inntil fv ssikkerhet, risiko Eksisterende bebygde hyttetomter innlemmes i et LNF-område for spredt bolig- og fritidsbebyggelse. Jfr. innspill 81. Eksisterende bebygde hyttetomter innlemmes i et LNF-område for spredt bolig- og fritidsbebyggelse. Vises i kartet som område SP Side 12

14 96. Fetjan LNF Fritidsformål, hensynssone krav om fellesplanlegging for flere eiendommer Ca. 191 daa Seterområde med hyttebebyggelse, ca. 850 moh.. En del Sefrakregistrerte bygg på eller i umiddelbar nærhet av området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Observasjoner av gaupe. Ellers ingen funn i Naturbase eller miljøstatus.no. Det er ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre vesentlig skade på økosystem, naturtyper eller arter. Seterlandskap med en del fritidsbebyggelse Området berører ca. 10 daa dyrka mark og noe innmarksbeite i tillegg. ssikkerhet, risiko Private veger i området Området ligger inneklemt i et større byggeområde. Selv om noe av arealet nyttes til landbruk vil en foreslå at det legges inn som byggeområde. Detaljene i arealbruken må fastsettes i reguleringsplanen. Hele Fekjan legges inn som hensynssone med krav om felles reguleringsplan for flere eiendommer. Arealet legges inn som byggeområde og med krav om felles reguleringsplan for flere eiendommer. Vises i kartet som område F26 F Side 13

15 97. Geiterygg Råstoffutvinning LNF 11 daa Dyrka mark ved rv. 7 Ingen kjente kulturminner på eller i umiddelbar nærhet av området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Dyrka mark Dyrka mark. Grense inntil rv. 7 ssikkerhet, risiko Et tidligere masseuttak er tilbakeført til dyrka mark. Formål i kommuneplanen endres etter dette. Området endrer status fra råstoffutvinning til LNF Side 14

16 98. Gire LNF LNF Spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse 247 daa Mindre landbrukseiendommer og skog, spredte boliger og hytter. Sefrak-registrerte bygg på eller i umiddelbar nærhet av området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Småskala jord- og skogbruk Området berører noe dyrka mark. Hytte- og boligtomter berører ikke dyrka mark. ssikkerhet, risiko Private veger inn i området Området omfatter både landbruksbebyggelse, spredte hyttetomter og boligtomter. Jfr. innspill 35, 59 og 76. Det legges ut til spredt bolig, næring og fritidsbebyggelse for eksisterende tomter (bebygde og ubebygde). Område for spredt bolig, næring og fritidsbebyggelse for eksisterende tomter (bebygde og ubebygde). Vises i kartet som område SP Side 15

17 99. Grønhovd LNF og fritidsbebyggelse LNF Spredt fritidsbebyggelse og LNF 352 daa Seterområde med fritidsbebyggelse, ca. 950 moh. Mange Sefrak-registrerte bygg på eller i umiddelbar nærhet av området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Seterområde med fritidsbebyggelse Området berører dyrka mark og innmarksbeite. Viktig turområde vinter og sommer. ssikkerhet, risiko Private veger i området. Området legges ut til spredt fritidsbebyggelse med egne bestemmelser. Jfr. innspill 8, 58 og 65. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse. Formålet vil ikke få negative konsekvenser for landbruksarealene innenfor området. Området legges ut til spredt fritidsbebyggelse med egne bestemmelser. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse. Vises i kartet som område SF Side 16

18 100. Imle LNF LNF Spredt fritidsbebyggelse, 291 daa Seterområde med fritidsbebyggelse, ca. 950 moh. Mange Sefrak-registrerte bygg på eller i umiddelbar nærhet av området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Seterområde med fritidsbebyggelse Området berører dyrka mark og innmarksbeite. ssikkerhet, risiko Private veger i området. Området legges ut til spredt fritidsbebyggelse med egne bestemmelser. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse. Formålet vil ikke få negative konsekvenser for landbruksarealene innenfor området. Området legges ut til spredt fritidsbebyggelse med egne bestemmelser. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse. Vises i kartet som område SF Side 17

19 101. Langevatn LNF og fritidsbebyggelse LNF Spredt fritidsbebyggelse 890 daa Jfr. innspill 37 En rekke Sefrakregistrerte bygg på eller i umiddelbar nærhet av området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Observasjoner av gaupe Ellers ingen funn i Naturbase eller miljøstatus.no. Det er ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre vesentlig skade på økosystem, naturtyper eller arter. Fjellskog, seterbebyggelse, fritidsbebyggelse Området berører ikke dyrka mark, men noe innmarksbeite i øst.. ssikkerhet, risiko Privat veger. Område foreslås til LNF-spredt hyttebygging på eksisterende tomter. En mindre utbygging med inntil 5 nye tomter innenfor hele området vil ha få negative konsekvenser. Tomtene knyttes til enkelte eiendommer og beskrives i egne bestemmelser. LNF-område for spredt fritidsbebyggelse med egne bestemmelser, men mulighet for inntil 5 nye tomter. Vises i kartet som område SF Side 18

20 102. Liaset LNF og fritidsbebyggelse LNF og LNF Spredte fritidsbebyggelse 267 daa til LNF Spredt fritidsbebyggelse Seterområde med fritidsbebyggelse, ca. 900 moh. En del Sefrak-registrerte bygninger innenfor området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Seterområde med landbruksdrift og fritidsbebyggelse Området berører dyrka mark. ssikkerhet, risiko Private veger i området Området omfatter både bebygde og ubebygde hyttetomter i LNF-område, samt noen setre som brukes som fritidseiendommer og en del landbruksareal i drift. En foreslår at området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. LNF-område for spredt fritidsbebyggelse. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Vises i kartet som område SF Side 19

21 103. Liamarka (Mortetjernhaugen) LNF og fritidsbebyggelse LNF og fritidsbebyggelse 56 daa til fritidsbebyggelse Småkupert fjellskog ca. 940 moh. Området grenser inntil reguleringsplan og byggeområde. Sefrak-registrerte bygg på eller i umiddelbar nærhet av området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Observasjon av strandsnipe Ellers ingen funn i Naturbase eller miljøstatus.no. Det er ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre vesentlig skade på økosystem, naturtyper eller arter. Småkupert fjellskog med fritidsbebyggelse Området berører ikke dyrka mark. ssikkerhet, risiko Private veger. Byggeområdet endres og utvides noe for å omfatte bebygde og ubebygde hyttetomter. Endring og utvidelse av eksisterende byggeområde. Vises i kartet som område F Side 20

22 104. Lyseren LNF Fritidsbebyggelse Ca. 102 daa Seterområde med hyttebebyggelse, ca. 950 moh.. Sefrak-registrerte bygg på eller i umiddelbar nærhet av området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Seterområde med fritidsbebyggelse Området berører dyrka mark og innmarksbeite. ssikkerhet, risiko Private veger. Området ligger inneklemt i et større byggeområde. Selv om noe av arealet nyttes til landbruk vil en foreslå at det legges inn som byggeområde. Detaljene i arealbruken må fastsettes i reguleringsplanen. Hele Lyseren legges inn som hensynssone med krav om felles reguleringsplan for flere eiendommer. Området legges inn som byggeområde i hensynssone med krav om felles reguleringsplan for flere eiendommer. Vises i kartet som område F33 F Side 21

23 105. Myte LNF LNF spredt fritidsbebyggelse 127 daa Seterområde med fritidsbebyggelse, ca. 890 moh. Sefrakregistrerte bygg på eller i umiddelbar nærhet av området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Seterområde og spredt fritidsbebyggelse. Området berører ikke dyrka mark, men noe innmarksbeite ssikkerhet, risiko Privat veg. Området omfatter både bebygde og ubebygde hyttetomter i LNF-område, samt noen setre som brukes som fritidseiendommer. En foreslår at området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Vises i kartet som område SF Side 22

24 106. Nørdre Buhovd LNF Spredt fritidsbebyggelse 220 daa Seterområde med fritidsbebyggelse, ca. 925 moh. Flere Sefrak-registrerte bygg i området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Åpent seterlandskap, glissen fjellskog Området berører ikke dyrka mark, men noe innmarksbeite.. ssikkerhet, risiko Privat veg. Området omfatter både bebygde og ubebygde hyttetomter i LNF-område, samt noen setre som brukes som fritidseiendommer. En foreslår at området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Vises i kartet som område SF Side 23

25 107. Nystølen (Nes nordmark) LNF (sone med krav om felles reguleringsplan) LNF Spredt fritidsbebyggelse 59 daa Seterlag, ca. 975 moh, med noen fritidshytter Noen Sefrak-registrerte bygninger, ellers ingen kjente kulturminner i området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Observasjoner av gaupe. Ellers ingen funn i Naturbase eller miljøstatus.no. Det er ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre vesentlig skade på økosystem, naturtyper eller arter. Småskala åpent stølslandskap med noe dyrka mark, beitemark og stølsbebyggelse og fritidseiendommer Området berører dyrka mark. ssikkerhet, risiko Privat veg. Området omfatter både bebygde og ubebygde hyttetomter, samt noen setre som brukes som fritidseiendommer. Området ligger som LNF hensynsone felles reguleringsplan i dagens kommuneplan. En foreslår at området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Vises i kartet som område SF Side 24

26 108. Riggplass Trondrudvegen Innspillet er flyttet til kommunedelplan for Natten Tverrlie Side 25

27 109. Rukke LNF og LNF spredt bolig, næring og fritidsbebyggelse LNF og LNF spredt fritidsbebyggelse 185 daa Seterområde, ca. 800 moh, landbruk, skog og noe spredt hyttebebyggelse. Noen Sefrak-registrerte bygg, ellers ingen kjente kulturminner i området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Seterområde med dyrka mark og beite, skog. Området berører dyrka mark og innmarksbeite ssikkerhet, risiko Privat veg. Området endres fra LNF spredt bolig- og næringsbebyggelse til LNF spredt fritidsbebyggelse med egne bestemmelser. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse. Formålet vil ikke få negative konsekvenser for landbruksarealene innenfor området Området endres fra LNF spredt bolig- og næringsbebyggelse til LNF spredt fritidsbebyggelse. Vises i kartet som område SF Side 26

28 110. Rukkeremmen (Buvatn vest) Fritidsbebyggelse LNF 7 daa Jfr. innspill 11. Ingen kjente kulturminner på eller i umiddelbar nærhet av området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Sjøorre i Buvatn og spill/parringsområde for orrfugl. Ellers ingen funn i Naturbase eller miljøstatus.no. Det er ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre vesentlig skade på økosystem, naturtyper eller arter. Fjellskog. Området berører ikke dyrka mark. ssikkerhet, risiko På grunn av observasjoner av sjøorre i Buvatn, vil en foreslå at en størst mulig del av arealet langs vannet holdes fri for ny bebyggelse, og at det området som er nærmere Buvatn enn ca. 50 meter endres fra fritidsbebyggelse til LNF. Planformål endres fra fritidsbebyggelse til LNF Side 27

29 111. Saupeset (Nes Nordmark) LNF (hensynssone) LNF spredt fritidsformål og hensynssone 755 daa Stort seterlag med aktiv landbruksdrift ca. 850 moh.. Spredte fritidshytter. Mange Sefrakregistrerte bygg i området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Et stort og særpreget seterområde med aktiv landbruksdrift Området berører dyrka mark og innmarksbeite. Utgangspunkt for skiløyper og sommerstier. ssikkerhet, risiko Private veger Området er et viktig landbruksområde som også omfatter en del hyttebebyggelse i LNF-område, samt noen setre som brukes som fritidseiendommer. Området ligger som hensynsone landbruk og kulturlandskap i dagens kommuneplan. Det er en mindre reguleringsplan i området. En foreslår at området legges ut som et LNFområde for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Hensynsone landbruk og kulturlandskap opprettholdes. Området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Hensynsone landbruk og kulturlandskap opprettholdes. Vises i kartet som område SF Side 28

30 112. Skreddarstølen LNF LNF spredt fritidsformål 253 daa Lite seterlag med aktiv landbruksdrift ca. 750 moh.. Spredte fritidshytter. Sefrakregistrerte bygg i området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Seterområde med aktiv landbruksdrift Noen hytter ligger nær Rukkedøla. Området berører dyrka mark og innmarksbeite. ssikkerhet, risiko Private veger. Nær Fylkesveg. Området er et viktig landbruksområde som også omfatter en del hyttebebyggelse i LNF-område, samt noen setre som brukes som fritidseiendommer. En foreslår at området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Vises i kartet som område SF Side 29

31 113. Skålsrudstølen LNF (hensynssone) LNF spredt fritidsformål og hensynssone 467 daa Stort seterlag med aktiv landbruksdrift ca. 960 moh.. Spredte fritidshytter. Mange Sefrakregistrerte bygg i området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Et stort og særpreget seterområde med aktiv landbruksdrift Området berører dyrka mark og innmarksbeite. Utgangspunkt for skiløyper og sommerstier. ssikkerhet, risiko Private veger Området er et viktig landbruksområde som også omfatter en del hyttebebyggelse i LNF-område, samt noen setre som brukes som fritidseiendommer. Området ligger som hensynsone landbruk og kulturlandskap i dagens kommuneplan. Det er en mindre reguleringsplan i området. En foreslår at området legges ut som et LNFområde for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Hensynsone landbruk og kulturlandskap opprettholdes. Området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Hensynsone landbruk og kulturlandskap opprettholdes. Vises i kartet som område SF Side 30

32 114. Svangtjern LNF og fritidsbebyggelse LNF spredt fritidsbebyggelse 195 daa Skogsområde langs fylkesveg, ca. 650 moh. Grenser inntil Svangtjern naturreservat. Noen Sefrak-registrerte bygg ellers ingen kjente kulturminner i området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Området grenser inntil naturreservat som bl.a. er yngleområde for trane. Observasjon av storlom Ellers ingen funn i Naturbase eller miljøstatus.no. i det foreslåtte område. Det er ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre vesentlig skade på økosystem, naturtyper eller arter. Skogsområde, grenser inntil større myrområde med naturreservat Området berører ikke dyrka mark. ssikkerhet, risiko Fylkesveg gjennom området. Området omfatter både bebygde og ubebygde hyttetomter i LNF-område, samt noen setre som brukes som fritidseiendommer. En foreslår at området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter, pga. nærhet til naturreservat Området legges ut som et LNF-område for spredt hyttebygging. Det legges ikke til rette for ny hyttebebyggelse ut over eksisterende tomter. Vises i kartet som område SF Side 31

33 115. Synstevatn LNF LNF spredt bolig-, nærings- og fritidsbebyggelse 203 daa Skogsområde nord for Synstevann ca. 830 moh med noe spredt hyttebebyggelse og tidligere næringsdrift på Synstevassbu. Ingen kjente kulturminner på eller i umiddelbar nærhet av området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Skogsområde med grense til Synstevatn. Området berører ikke dyrka mark. ssikkerhet, risiko Fylkesveg gjennom området. Område foreslås til LNF-spredt hyttebygging på eksisterende tomter og spredt næringsbebyggelse knytta til Synstevassbu, med egne bestemmelser. Område foreslås til LNF-spredt hyttebygging på eksisterende tomter og spredt næringsbebyggelse knytta til Synstevassbu, med egne bestemmelser. Vises i kartet som område SP Side 32

34 116. Veneli Fritidsbebyggelse LNF og LNF spredt fritidsbebyggelse 152 daa Hytteområde i fjellskog ca. 980 moh. Ingen kjente kulturminner på eller i umiddelbar nærhet av området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Fjellskog. Området berører ikke dyrka mark. ssikkerhet, risiko Privat veg. Område foreslås til LNF-spredt hyttebygging på eksisterende tomter. Godkjente reguleringsplaner skal fortsatt gjelde. Område foreslås til LNF-spredt hyttebygging på eksisterende tomter. Godkjente reguleringsplaner skal fortsatt gjelde. Vises i kartet som område SF Side 33

35 117. Volelie Fritidsbebyggelse LNF og LNF spredt fritidsbebyggelse 173 daa til LNF spredt fritidsbebyggelse Seterområde i glissen fjellskog ca. 870 moh. Sefrakregistrerte bygninger i seterlaget, ellers ingen kjente kulturminner på eller i umiddelbar nærhet av området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Mindre seterlag med seterbebyggelse, dyrka mark og noe spredt hyttebebyggelse. Deler av området er dyrka mark. ssikkerhet, risiko Privat veg. Landbruksområde med spredte hytter som bør beholdes uten særlig ny hyttebebyggelse. Det bør kunne være rom for noen få nye hytter i skogsområder som grenser inntil seterområdet. LNF-område med spredt hyttebebyggelse, med åpning for noen få nye hytter etter nærmere beskrivelse. Vises i kartet som område SF Side 34

36 118. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Eksisterende returpunkt for søppel er lagt inn i planen. Det gjelder: Eggedalsvegen, Bergheim, Sanden, Liodden, Paddedokk, Haugaplassan, Garnås, Trondrudvegen, Gudbrandsrud, Saupesetvegen, Rukke og Myking. Det er lagt inn areal fra 0,2 til 2,2, daa. Ingen kjente kulturminner på eller i umiddelbar nærhet av områdene Ingen kjent konflikt Tidvis forsøpling ved noen returpunkt. Området berører ikke dyrka mark. ssikkerhet, risiko Ligger ved offentlig veg. Ikke aktuelt. Kartfesting av eksisterende virksomhet. Kartfesting av eksisterende virksomhet Side 35

37 122. Myking LNF Fritidsbebyggelse Ca. daa Åpent stølslandskap 883 moh. med en del private hytter. Ingen registrerte kulturminner i området. Vurdering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Småskala åpent stølslandskap med noe dyrka mark, beitemark og stølsbebyggelse og fritidseiendommer i nærheten Eksisterende hyttetomter berører ikke dyrka mark. ssikkerhet, risiko Privat veg til området Området omfatter 2 bebygde hyttetomter i LNF-område, som grenser inntil reguleringsplanen for Myking. Det er naturlig at tomtene innlemmes i dette byggeområdet. To eksisterende hyttetomter legges inn som område for fritidsbebyggelse. Vises i kartet som område B Side 36

38 123. Bjørnerud LNF LNF Spredt bolig, fritid, næring 66 da Landbruksområde med spredte boliger og hytter. Sefrak-registrerte bygg i og i umiddelbarnærhet til området. Registrering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Småskala jord- og skogbruk. Området grenser inntil dyrka mark. ssikkerhet, risiko Private veger inn i området. Området omfatter landbruksområde med spredte hyttetomter og boligtomter. Det legges ut til spredt bolig og fritidsbebyggelse, med mulighet for fradeling av nye tomter til boliger og hytter. Område for spredt bolig og fritidsbebyggelse. Vises i kartet som område SP Side 37

39 124. Buvatn (øst) LNF Fritidsbebyggelse 195 da Det er fire fritidsboliger og fem ubebygde tomter innenfor området. Ingen kjente kulturminner på eller i umiddelbar nærhet av tomta. Ingen funn i Naturbase eller miljøstaus.no. det er ikke sannsynlig at Området ligger i glissen fjellskog og ikke nær jordbruksarealer i drift. Ikke kjent, området ligger ca m fra vassdrag på motsatt side av Vassfarvegen. Området berører ikke dyrka mark. ssikkerhet, risiko Private veger i området, området ligger langs Vassfarvegen. Se innspill 62, 68 og 85. Område for fritidsbebyggelse. Vises i kartet som område F Side 38

40 125. Paddedokk Næringsbebyggelse Boligbebyggelse 7 da Tidligere næringstomt, som nå brukes som bolig. Ingen registrerte kulturminner i området. Vurdering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Skog med boligtomt. Eksisterende boligtomt, berører ikke dyrka mark. ssikkerhet, risiko Kommunal veg fram til eiendommen. Området omfatter en bebygd boligtomt. Formålet endres for å stadfeste dagens bruk av området. Område for boligbebyggelse. Vises i kartet som område B Side 39

41 126. Trytehølet LNF Fritidsbebyggelse 198 da Fjellskog Det er ikke kjente kulturminner i områdene eller i umiddelbar nærhet. Ingen funn i Naturbase eller miljøstaus.no. det er ikke sannsynlig at Fjellskog med spredte hytter. Vestre del av F3 og F4 er svært bratt. Områdene berører ikke dyrka mark. ssikkerhet, risiko Private veger i området. Områdene må detaljplanlegges gjennom en reguleringsplan for å sikre adkomst og vurdere byggemulighetene i bratt terreng. Jfr. innspill 82. Område for fritidsbebyggelse. Vises i kartet som område F3 F Side 40

42 127. Søre Buhovd LNF Fritidsbebyggelse 2 da Bebygd hyttetomt i fjellskog Ingen registrerte kulturminner i området. Vurdering av kulturminner må foretas i forbindelse med en evt. utbygging. Småskala åpent stølslandskap med noe dyrka mark, beitemark og stølsbebyggelse og fritidseiendommer i nærheten Eksisterende hyttetomt berører ikke dyrka mark. ssikkerhet, risiko Privat veg til området. Området omfatter en bebygde hyttetomter i LNF-område, som grenser inntil område for fritidsbebyggelse. Det er naturlig at tomten innlemmes i dette byggeområdet. En eksisterende hyttetomt legges inn som område for fritidsbebyggelse. Vises i kartet som område F Side 41

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter Nore og Uvdal Kommune Planområdet alpinbakken til høyre Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 07.11.2011, rev. 15.12.11 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 Revidert 15.09.2011 Plan- bygg og oppmålingsenheten INNSPILL Nr. B02 (1.4) Forslagstiller Forslag til kommuneplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 Nye utbyggingsområder Sande kommune bevaringsverdig kulturlandskap foto: Bjørn Elnan Vedlegg 1 til Kommuneplanens arealdel 2014 2026 Vedtatt av kommunestyret 7. mai 2014 justert

Detaljer

KU 17 nye utbyggingsområder

KU 17 nye utbyggingsområder KONSEKVENSVURDERING AV 17 NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Metode: Konsekvensutredninger på et overordnet nivå er gjort av alle nye utbyggingsområder som nå foreslås lagt inn i kommuneplanen. Foruten en enkel vurdering

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Rettslig utgangspunkt Pbl. 1-6. Tiltak Med tiltak etter lovene menes ( ) opprettelse og endring av eiendom ( ). Iverksetting av tiltak som

Detaljer

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL 10 38 35 30 3 41 46 48 1 25 37 8 29 26 40 34 12 47 6 19 32 27 4 31 2 7 24 11 5 11 44 13 11 45 33 28 43 23 42 9 18 22 16 14 11 17 20 15 21 BYPLAN 2014 38 46 37 44 45 Kommuneplanens arealdel VURDERING AV

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON. Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON. Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE 15.01.2013, REV. 1, 28.01.2013 REV 2 24.04.2013 1 Forord Stortinget vedtok i 2009 innkjøp av nye kampfly

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Fylkeshuset, mandag den 13.04.2015: Til stede: Fylkesmannen i Vest-Agder (FM):

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Nye Etne Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Melding med prosjektbeskrivelse og forslag til konsekvensutredningsprogram 2 Sammendrag Haugaland Kraft AS er et regionalt

Detaljer

AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027

AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027 AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027 AREALERTIL NYEBOLIGERI GJEMNES 2 Oppdragsnummer 5135317 Leveranse 17. april 2015 ARBEID UTFØRT AV: Hans Petter Duun, oppdragsleder Torbjørn

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer PLANOMRÅDET 1. Beliggenhet Planområdet ligger ca 12 km vest for Oppdal sentrum, ved sørenden av Skardvatnet. Planområdet grenser i nord mot gnr. 208/bnr. 4 og gnr. 208/ bnr.15 og gnr. 241/ bnr. 1. I sør

Detaljer