Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel:"

Transkript

1 Vedlegg 1 Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel: Til informasjon er viltarter/funksjonsområder for vilt oppført med et tall i parantes. Dette er vekttall som sier noe om hvor viktige artene/områdene er vurdert å være. Skalaen går fra 1 5, der 3-5 er arter/områder av regional/nasjonal/internasjonal verdi, mens arter/områder med vekting 1 2 er av mer lokal verdi. Systemet er utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning og er å finne i hefte: Viltkartlegging, DN håndbok Videre er systemet utviklet regionalt/lokalt av Fylkesmannen i Sør Trøndelag. I områder for der det ikke er eksisterende vintervei har vi målt ca avstand til nåværende opparbeidet vinterparkering. Det er i den forbindelse tatt utgangspunkt i gjeldende skutertraseer for Midtre Gauldal vedtatt av kommunestyret i sak 35/94. Støren - Raudåsen generelt innspill om felt for - Utvidelse av eksisterende område for rekreasjonsområder - Gode lysforhold med fin utsikt. -I forslag til fremlagt område for ligger en tiurlek (anbefalt 500 m varsomhetssone rundt tiurlek) (5). - Avstand til helårsvei er ca. 3 km. Innspillet avvises med bakgrunn i viltinteresser (tiurlek). Støren - nord - øst for Langvatnet generelt innspill om felt for - Utvidelse av eksisterende område for - Orrfugllek innenfor varsomhetssone til dette forslaget (500 m varsomhetssone) (5). - Avstand til helårsvei er ca 2,6 km. Innspillet avvises med bakgrunn i viltinteresser (orrfugllek). Støren - nord vest for Langvatnet - generelt innspill om felt for - Utvidelse av eksisterende område for - Avstand til helårsvei er ca 2 km.

2 Med bakgrunn i avstand til eksisterende infrastruktur utvides sone 2 i nordvestlig retning. Støren - vestside av Langvatnet generelt innspill om - Eksisterende sone 2. - Eksisterende i området. - Avstand til opparbeidet sommer- og vinterparkering/vei er ca. 3 km. Eksisterende sone 2 opprettholdes. Støren/Rognes - Folstad/Bjørgen/Løkken (Litjbjørgen, vest for Bjørgen, nord for Tyssråa, sør for Langvatnet) generelle innspill om områder for - 2 av de 4 forslagene til områder for ligger i eksisterende sone 2 områder. De 2 andre forslagene ligger nært opp til eksisterende boligbebyggelse. - 2 av de 4 forslagene ligger i tilknytning til eksisterende veg på sommer. Innspillet som ligger sør for Langvatnet har en avstand til opparbeidet vinterparkering på ca 1,7 km mens innspillet vest for Bjørga har en avstand til vinterparkering på ca. 700 m. - Skogbruksinteresser i området. - Solvendte områder med gode lysforhold. - Bratt adkomst til områdene som er foreslått (med unntak av Langvatnet). Ved Langvatnet utvides eksisterende sone 2. De 3 andre innspillene legges ut som byggeområder. Dette med bakgrunn i eksisterende vei og bebyggelse. Støren/Rognes - Folstad/Bjørgen/Løkken forslag om omgjøring fra sone 2 til sone 4 - spredt boligbebyggelse. - Forslag til boligområde ligger ved eksisterende helårdvei og bebyggelse. - Adkomst til foreslåtte boligområder vil være fra Rognes og opp til Bjørga. - Solvendte områder med gode utsiktsforhold. Med bakgrunn i eksisterende infrastruktur

3 legges innspillene ut som byggeområder. Støren - Prestvollen forslag om opprettholdelse av eksisterende sone 2 - Fremtidige ønsker om i området, men foreløpig foreligger ingen konkrete planer. Aktuelle områder for opprettholdes som sone 2 område. Soknedal - område ved Garli stasjon forslag om omgjøring fra sone 1 til sone 3. - I forrige periode var dette innspillet sone 3 (øst og vest for dette avgrensede område er det fortsatt sone 3 område). - Avgrenset område med lite landbruksinteresser. - Området har vært bebygd i over 80 år. - Ett elgtrekk går i gjennom området. Med bakgrunn i lite andre brukerinteresser legges innspillet ut som sone 3. Soknedal - Liin Garli generelt forslag om - Eksisterende sone 3. - Forslag til innspill ligger ved eksisterende bosetting. - Noe eksisterende i området. - Helårsvei inn til området. - Helårs leveområde for elg og storfugl, vinterområde for lirype (2). Sone 3 omgjøres til sone 2 for spredt Dette med bakgrunn i eksisterende og vei, samt at området har vært lite aktuelt for boligbebyggelse i forrige planperiode. Soknedal Fossumsvollan (Garli) forslag om omgjøring fra sone 1 til sone 2 spredt - 6 grunneiere ønsker på sine ulike eiendommer, men innspillet kommer som et samlet forslag. - De 4 sørligste eiendommene ligger høyt i terrenget (ca 700m), samtidig som de er planlagt i randsonen mellom et myrområde

4 og et skogområde. Denne randsonen er viktig i forbindelse med biologisk mangfold (Jfr. undersøkelse biologisk mangfold sommer 2007). - Det er ikke vei inn til disse eiendommene. - Forslag til på disse 4 eiendommene vil bli liggende i et turområde som brukes aktivt både fra vest- og østside av Skrubben og Svarttjønna (spesielt på vinter). - Fin utsikt. - Eiendommen som ligger nord- øst i forslag til innspill har en mosaikk av skog og myr. - Eiendommen ligger ca 650 moh og det er ikke vei inn til eiendommen. - De 3 vestlige eiendommene i forslag til innspill ligger ved sommervei. - Avstand til opparbeidet vinterparkering for er ca 2 km. - Eksisterende seter- og i området. Det anbefales at det utvikles et grunneiersamarbeid, og at det i denne forbindelse legges ut to byggeområder for ved henholdsvis Nyhussetra og Fossumsvollan. Dette med bakgrunn i allerede eksisterende sommervei og bebyggelse ved setervollene. Det må tas hensyn til kulturlandskapet i forbindelse med evt. utbygging. Soknedal - Vindstad - Johansdalen - forslag om omgjøring fra sone 1 til sone 2 spredt - 5 grunneiere ønsker på sine ulike eiendommer, men innspillet kommer som ett samlet forslag. - Forslag til innspill ligger mellom Stor- og Midt-Stavilla (2 elver). - Det er lite i området. - Nåværende adkomst inn i planlagte område for vil bli i nordkant av

5 feltet, der det er opparbeidet bru over elva. Det er ingen eksisterende vei inn i planlagte område for (adkomst frem til feltet vil bli via eksisterende sommervei fra Stensåsen). - Nordlige del av forslaget vil komme inn i varsomhetssone for tiurlek, som ligger øst for forslag til innspill. - Store tilgjengelige områder for jakt, fiske og friluftsliv. - Et stort antall hytter i dette området vil sannsynligvis øke ferdselen inn mot Forollhogna villreinområde. - Avstand til nåværende opparbeidet vinterparking vil være ca. 4 km (i nordkant). Innspillet avvises med bakgrunn i viltinteresser (tiurlek), og nærhet til villreinområde. Samtidig vises det til utvidelse av eksisterende sone 2 ved Grubbslætte, og at det i den forbindelse ikke er ønskelig med åpning av to nye områder for på et mindre avgrenset område. Soknedal Vindstad - Grubbslættet - forslag om omgjøring fra sone 1 til sone 2 spredt - 6 grunneiere ønsker på sine ulike eiendommer, men innspillet kommer som ett samlet forslag. - Det er lite eksisterende i området. - Forslag til innspill (østlige del) ligger i, eller tett opp til allerede eksisterende sone 2. - Det er ingen eksisterende vei inn i planlagte område (adkomst frem til feltet vil bli via eksisterende sommervei fra Stensåsen). - Avstand til nåværende opparbeidet vinterparkering vil være 2,5-3 km (i østlige del av området). - Store tilgjengelige områder for jakt, fiske og friluftsliv. Det anbefales at det utvikles et grunneiersamarbeid. Det foretas en utvidelse av eksisterende sone 2 sørvestover. Soknedal - Grønseten - forslag om utvidelse - Innspill er i tilknytning til eksisterende

6 av eksisterende sone 2 spredt bolig og - Helårsvei inn i området. - Noe kulturminner i område (jernvinner, dyregraver osv), som det må tas hensyn til. - Store tilgjengelige områder for jakt og friluftsliv. Sone 2 utvides med bakgrunn i eksisterende boligbebyggelse og helårsvei. Soknedal Sommervoll generelt innspill om felt for - Eksisterende sone 2. - Eksisterende fritids- og boligbebyggelse i området. - Helårsvei inn til området. bakgrunn i eksisterende infrastruktur i området. Soknedal - Øveregga forslag om byggeområde for - Forslag til innspill ligger i eksisterende sone 2. - Forslaget ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse. - Helårsvei inn i området. - Gode lys- og utsiktsforhold. - Leveområde for skogsfugl og lirype (2). - Noe kulturminner i område (jernvinner, 62 gjenstander fra yngre jernalder), som det må tas hensyn til. bakgrunn i eksisterende bebyggelse og helårs vei. Det må tas hensyn til kulturminner ved utbygging av området. Soknedal - Killingmoan generelt forslag om - Vei inn i området på sommer. - Eksisterende rekreasjonsområder (oppkjørte skispor på vinter). - Avstand til nåværende opparbeidet

7 vinterparkering er ca 2,5-3 km. - Leveområde for skogsfugl og lirype (2). - Beiteinteresser for sau i området. bakgrunn i eksisterende vei og Soknedal - Varghaugen forslag om utvidelse av eksisterende sone 2 spredt - Vei inn i området på sommer. - Eksisterende rekreasjonsområder (oppkjørte skispor på vinter). - Avstand til nåværende opparbeidet vinterparkering er ca 2,5 km - Leveområde for skogsfugl og lirype (2). - Beiteinteresser for sau i området. bakgrunn i eksisterende vei og Soknedal - Aasenhusbakken forslag om utvidelse av eksisterende boligområde - Eksisterende boligfelt. Med bakgrunn i eksisterende boligbebyggelse legges innspillet ut som boligområde. Hauka - Enden røkterbolig som ønskes omdisponert til fritidsformål. - Område med seter-/ beiteinteresser. - Saken bør evt. kjøres som en dispensasjonssak. Sone 1 opprettholdes med bakgrunn i seter-/ beiteinteresser. Hauka - Setersgården forslag om byggeområde for - Ved eksisterende boligbebyggelse. - Avstand til eksisterende helårsvei er ca 500 meter. - Gode lys- og utsiktsforhold.

8 bakgrunn i eksisterende helårsvei og bebyggelse. Hauka - Lyset forslag om større byggeområde for - Deler av forslag til innspill ligger i eksisterende sone 2. - Avstand til helårsvei vil være ca 2 km. - Det er ikke eksisterende i området. - Helårs leveområde for storfugl (2) Sone 2 utvides med bakgrunn i eksisterende infrastruktur. Et større byggeområde bør evt. komme som en konsekvens av et grunneiersamarbeid Hauka Setersgården - motorsportbane - Vei inn til foreslåtte område for motorsportbane. - Det er ingen boliger i umiddelbar nærhet til skissert motorsportbane. - Forslag til ny motorsportbane ligger i mellom Soknedal og Budal (sentral plassering i forhold til flere potensielle brukere). - Østre del av forslag til innspill ligger i leveområde for storfugl (2). Innspillet legges ut som område for motorsport med bakgrunn i eksisterende adkomst til området, ingen boliger i umiddelbar nærhet samt sentral plassering i forhold til at også Budal ønsker motorsportbane. Dette anlegget bør kunne utvikles til et felles anlegg for Budal, Hauka og Soknedal. Budal Tovmo motorsportbane - Ingen boligbebyggelse i umiddelbar nærhet til skissert motorsportbane. - Forslag til innspill ligger i et nedlagt granittbrudd som er planlagt restaurert ved etablering av motorsportbane. - Forslaget ligger helt inntil grensen for landskapsvernområde til Forollhogna nasjonalpark. - Et område med store kulturhistoriske

9 verdier (gammelt fangstsystem, museumssætra, kultursti osv.) - Forslaget til motorsportbane ligger innenfor leveområde for villrein. - Vinterområde for fjellrype og lirype, hekkeplasser for kongeørn, dvergspett, jaktfalk osv (5). Innspillet avvises med bakgrunn i nærhet til landskapsvernområde med store kulturhistoriske verdier, villreinområde, samt at område er viktig for flere viltarter. Det vises imidlertid til innspill om motorsportbane i Hauka. Dette anlegget bør evt. kunne utvikles til et felles anlegg for Budal, Hauka og Soknedal. Budal Mellomriksen forslag om omgjøring fra sone 4 til sone 2, samt økning av antall hytter for sone 2 - Deler av området ligger i eksisterende sone 2. - Foreslåtte område ligger ved helårsvei. - Eksisterende i foreslåtte område. - God adkomst til tur- /rekreasjonsområder samt jakt- og fiskeområder. - Deler av forslaget ligger i utkanten av vinterområde for storfugl (3). bakgrunn i eksisterende vei og Budal Mellomriksen generelt forslag om - Eksisterende sone 4. - Foreslåtte område ligger ved helårsvei. - Eksisterende i foreslåtte område - God adkomst til tur-/ rekreasjonsområder samt jakt- og fiskeområder. - Deler av forslaget ligger i utkanten av vinterområde for storfugl (3). bakgrunn i eksisterende vei og

10 Budal forslag om caravan/camping - Foreslåtte område ligger ved eksisterende sommerveg. - Eksisterende i området. - Eksisterende sone for pelsdyr. - Beiteinteresser i området. - Caravan-/campingplass vil bryte med den tradisjonelle byggeskikken i området. - God adkomst til tur-/rekreasjonsområder og jakt- og fiskeområder. - Deler av feltet ligger i utkanten av vinterområde for storfugl (3). Innspillet avvises med bakgrunn i at en helårs caravanplass ikke vurderes som ønskelig like ved en av hovedadkomstene til nasjonalpark/ landskapsvernområde, samt at tiltaket vil bryte med lokal byggeskikk. Budal vest for Ena generelt forslag om - Foreslåtte område ligger ved sommervei. - Eksisterende på østside av Ena, mens det er lite bebyggelse på vestside. - God adkomst til tur-/rekreasjonsområder og jakt- og fiskeområder. ca 1,5 km. - Beiteinteresser i området. - Frednings område (bestemt av fjellstyrene) for rype i Endalen, mellom Budal og Soknedal. Innspillet avvises med bakgrunn i at det er åpnet for på østside av Ena (Refsetvollen) og ved Mellomriksen. Det anbefales at ovennevnte områder bygges ut først, før det vurderes utlegging av nye områder for vest for Ena. Budal Dahl - generelt forslag om - Forslag til innspill er et lite avgrenset område øst for Bjørbekken (nærhet til vassdrag jfr. planbestemmelse om 50 meter fra vassdrag). - 2 kryssende elgtrekk midt i forslag til innspill. - Ca 700 m fra helårsvei.

11 Innspillet avvises med bakgrunn i viltinteresser, og nærhet til vassdrag (når det tas hensyn til dette blir det lite igjen av forslaget). Singsås - Nekjådalen forslag om omgjøring fra sone 1 til sone 2 spredt - Opprinnelig seterområde som nå benyttes til fritidsformål (eksisterende ). - Sommervei. - Avstand fra opparbeidet vinterparkering er ca 10 km. - God adkomst til tur-/ rekreasjonsområder samt gode muligheter for jakt og fiske. - Tett opp til grensen for landskapsvernområde og villreinområde. Innspillet avvises med bakgrunn i at det vurderes som ikke er ønskelig med ytterligere fortetting av fritidsboliger i umiddelbar nærhet til nasjonalpark og villreinområde. Singsås - Fordalen forslag om omgjøring fra sone 1 til sone 2 spredt Forslaget innebærer vurdering av et primærområde og et sekundærområde. - Eksisterende i området. - Adkomst til området er via sommervei. - God adkomst til tur-/rekreasjonsområder, og jakt- og fiskeområder. - God utsikt. ca. 6,5 km. Med bakgrunn i eksisterende legges primærområdet ut som sone 2. Dette området bør bygges ut før sekundærområdet vurderes. Singsås - Fordalen forslag om byggeområde - Eksisterende sone 2. - Eksisterende i området. - Adkomst til område er via sommervei. - God adkomst til tur-/rekreasjonsområder og jakt- og fiskeområder. ca. 6,5 km.

12 bakgrunn i eksisterende Singsås - Storstu Winsnes med høy tilretteleggingsgrad. - Eksisterende reguleringsplan for området fra 1988 (området er regulert til ski- og alpinanlegg). - Bratt adkomst til foreslåtte område for - Eksisterende helårsvei inn i området. Med bakgrunn i eksisterende reguleringsplan legges innspillet ut som byggeområde. Singsås - Storstu Winsnes innspill om fiskehytter i forbindelse med Gaula - Grunneier har planer om 4 8 fiskehytter på et avgrenset område mellom Gaula og RV Parkering og vei til område. - Eksisterende reguleringsplan fra Med bakgrunn i eksisterende reguleringsplan og vei legges innspillet ut som byggeområde. Singsås - Brennvollen Almås generelt innspill om - Nært opp til eksisterende sone eksisterende hytter i området. - Sommervei inn i området. ca 4,5 km. Deler av innspillet legges ut som byggeområde med bakgrunn i nærhet til eksisterende sone 2. Singsås - Holttjønna generelt innspill om - Nært opp til eksisterende sone 2. - Eksisterende vest og sør for forslaget. - Forslag til innspill er skissert helt inn til grense for naturreservat. - Våtmarksområde i forslag til innspill må ses i sammenheng med våtmarksområde for Hukkelvatna naturreservat. - Vinterområde for lirype, leveområde for storfugl og hekkeplasser for tårnfalk (3)

13 - Sommervei inn til området. ca. 7,5 km. - Forslag til innspill ligger delvis i et åpent myrområde, eventuell her blir svært synlig. Innspillet avvises med bakgrunn i nærhet til våtmarksområde og - naturreservat. Ytterligere fortetting i området vurderes som ikke ønskelig. Singsås - øst for Granåsvollen generelt innspill om - Nært opp til eksisterende sone eksisterende hytter i forbindelse med forslag til innspill. - Sommervei inn til området. ca. 3 km. - Noe kulturminner i området (jernvinner). - Vinterområde for elg, helårs leveområde for storfugl (2). - Tilhold av bever i Holta ca. 500 m fra forslag til innspill. bakgrunn i nærhet til eksisterende sone 2 og Kotsøy - Burusjøen forslag om omgjøring fra sone 1 til sone 2 spredt - Forslag til innspill gjelder 3 hytter. - Mye eksisterende bebyggelse konsentrert på et avgrenset område. - Sommervei inn i området. - Avstand til opparbeidet vinterparkering ca. 6 km. Området er befart, og funnet egnet for ytterligere 3 hytter. Legges ut som mindre byggeområde. I forbindelse med evt. planer om ytterligere må det vurderes en helhetlig plan for området.

14 Støren - Skilbreitjønna forslag om omgjøring fra sone 1 til sone 2 spredt - Noe eksisterende bebyggelse i området rundt Skilbreitjønna. - Vei inn til området på sommer. ca. 7 km. Innspillet legges ut som et mindre byggeområde. Dette med bakgrunn i at områdene rundt (bl.a. Håen og Burusjøen) allerede har betydelig Det bør av denne grunn utvises forsiktighet i forbindelse med ytterligere fortetting. Rognes - Håen forslag om vei fra Melhus kommune over kommunegrensen til Midtre Gauldal. - Ønsket i forbindelse med setrer og eksisterende i området. - Vinterområde for lirype (2). - Uklart om vei fra vestsiden av Håen (Melhus kommune) blir realisert. Dette vil være en forutsetning for mulig forlengelse på Midtre Gauldal sin side. Veisaker relatert til behandles etter Plan- og bygningsloven. Innspillet tas ikke inn i arealplanen da saken evt. vil bli behandlet etter PBL. Støren - Skildbredalen generelt innspill om - Eksisterende sone 2. - Eksisterende i området. - Vinterområde for lirype, helårsområde for storfugl (2). - Sommervei. ca. 6 km. Eksisterende sone 2 opprettholdes. Singsås Nognillosen (Samsjøen) forslag om byggeområde - Eksisterende vei inn til Nognillosen på sommer. - Lite eksisterende (5 hytter) i området fra før. - Vinterområde for lirype (3)

15 ca. 11 km. Innspillet avvises med bakgrunn i avstand til eksisterende vei på vinter. Det er ikke ønskelig med en ytterligere fortetting av i dette området. Det vises videre til eksisterende sone 2D ved Samsjøen hvor det er mulighet for Budal Ena - Minikraftverk Soknedal (Stensås) Stavilla - Minikraftverk Soknedal (Moen) Stavilla - Minikraftverk I følge prosjektet: Miljøtilpasset el kraftproduksjon ved små vannkraftverk i distrikts-norge ble det funnet 62 potensielle mikro-, minikraftverk i Midtre Gauldal hvor det er teknisk forsvarlig med utbygging. Det er usikkert hvilke av disse kraftverkene som vil bli forsøkt realisert. Hvis alle disse kraftverkene skal legges inn i arealplanen vil det legge store beslag på arealer. Det vurderes som mer formålstjenlig å utarbeide et temakart eller evt. en kommunedelplan. Temaet minikraftverk tas opp som eget tema ved en seinere anledning. Det presiseres likevel at arealplanen ikke skal være til hinder for at det bygges minikraftverk i Midtre Gauldal kommune. Verbalt innspill Per Ingar Almås Forslag om en målrettet hyttebygging i kommunen langs eksisterende veier. Dette vil redusere presset på nytt areal og minske nye terrenginngrep. Vinterbrøyting av bomveier vil redusere scootertrafikken frem til hyttene. Ellers er det forslag om mer hyttebygging i sentrumsnære områder hvor det kan være naturlig og der det kan gis et helårs rekreasjonstilbud.

Vedlegg 1 Merknader til kommuneplanen

Vedlegg 1 Merknader til kommuneplanen Vedlegg 1 Merknader til kommuneplanen 2008 2020 Det er til sammen kommet 26 nye innspill til kommuneplanen etter første gangs offentlig ettersyn, i tilegg til de 50 vi hadde fra første innspillsrunde.

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Reguleringsplan for Killingmoan hyttefelt Sandbakken i Soknedal. Dato 28.07.08 Revisjon:- Revidert 03.11.08 ØYA

Reguleringsplan for Killingmoan hyttefelt Sandbakken i Soknedal. Dato 28.07.08 Revisjon:- Revidert 03.11.08 ØYA Reguleringsplan for Killingmoan hyttefelt Sandbakken i Soknedal Dato 28.07.08 Revisjon:- Revidert 03.11.08 ØYA INNLEDNING Nils Jarle Botnan er eier av eiendom med gårds og bruksnr 137/1 i Midtre Gauldal

Detaljer

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 OMRÅDEREGULERING GRØNLIA HYTTEFELT Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 Plannavn: Grønlia hyttefelt Nasjonal PlanID: 1636 20130003 Meldal kommune

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - oppføring av skogskoie - gbnr 80/4

Dispensasjonsbehandling - oppføring av skogskoie - gbnr 80/4 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2015/3742-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - oppføring av Dokumenter i saken: 1 I Søknad

Detaljer

Kommunedelplan Øvre Måna

Kommunedelplan Øvre Måna Kommunedelplan Øvre Måna 2. gangs behandling, mai 2009 Uttalelse fra Skarfoss hytteforening Per Bjørnsrud for Skarfoss hytteforening Innholdsfortegnelse: Behandling i Skarfoss hytteforening... 3 Presisering...

Detaljer

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune Nelvika bolig og hyttefelt Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune 1. Forord...3 2. Grunnlag og målsetting for planarbeidet...4 2.1 Merknader etter varsel om oppstart...4 2.2 Planer

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer

Kommuneplanens arealdel Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer Generelle retningslinjer Næringsliv Ved vurdering av tiltak i planområdet

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Eksempel fra Trøgstad kommune I planprogrammet Utredningsprogram Ifølge forskrift av 01.04.05 om konsekvensutredninger skal endringer i arealdelens kart og

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Guri Conradi Referanse GUCO/2011/325-10/119/3 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 Forslag til detaljeguleringsplan for Gravåbakken

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - oppføring av ny seterbu - gbnr 137/2 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dispensasjonsbehandling - oppføring av ny seterbu - gbnr 137/2 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2017/1271-11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - oppføring av ny seterbu - gbnr 137/2 - Dispensasjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR GJUVSJÅ Revidert etter høring 08.08.02 Vedtatt i kommunestyret 29.08.02

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR GJUVSJÅ Revidert etter høring 08.08.02 Vedtatt i kommunestyret 29.08.02 REGULERINGS REGULERINGSPLAN FOR GJUVSJÅ Revidert etter høring 08.08.02 Vedtatt i kommunestyret 29.08.02 1 BYGGEOMRÅDE ( 20-4 NR 1) 1.1 Plankrav: Før det gies tillatelse til fradeling eller til tiltak etter

Detaljer

STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR 38, BNR 402 - RØYKEN KOMMUNE. 1 Forslag til arealbruksendring... 1. 2 Beliggenhet... 2

STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR 38, BNR 402 - RØYKEN KOMMUNE. 1 Forslag til arealbruksendring... 1. 2 Beliggenhet... 2 Oppdragsgiver: Storebrand Eiendom AS Oppdrag: 535323 Planbistand Storebrand - Slemmestad Dato: 2014-06-04 Skrevet av: Kari Kiil Kvalitetskontroll: Hans Baalerud STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER.

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Håkon Økland Arkiv: SAKNR Arkivsaksnr.: FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. Innstilling: :::

Detaljer

Innspill til kommuneplanens arealdel

Innspill til kommuneplanens arealdel DBC arkitektur AS Hans A. Tandberg Utvikling i Tverrlia området 24.09.2012 Innspill til kommuneplanens arealdel HR 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 KONTAKTINFORMASJON... 3 2 FORSLAGSSTILLER...

Detaljer

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER STRAUMSUNDBRUA - LIABØ 29/30-05-2012 Lars Arne Bø HVA ER IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER? Ikke prissatte konsekvenser er konsekvenser for miljø og samfunn som ikke er

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN PÅ DEL AV UFSVATN GNR. 10 BNR. 3.

VEGÅRSHEI KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN PÅ DEL AV UFSVATN GNR. 10 BNR. 3. VEGÅRSHEI KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN PÅ DEL AV UFSVATN GNR. 10 BNR. 3. EIER: Torgeir Selås INNHOLD: - Planbeskrivelse - Reguleringsbestemmelser - Plankart reguleringsplan M 1:1000 AT- Plan AS

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Mai 2009 Område som er vurdert Hansrud Sjøli søndre Rafjellvegen Nordbyvegen Hokkåsen (sentrum) Magnhildhaugen Helgebergåsen

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Konsekvensutredning av enkeltområder

Konsekvensutredning av enkeltområder Konsekvensutredning av enkeltområder For hvert område blir hvert enkelte tema vurdert og plassert etter en fargeskala på fem trinn. Bruk av farger, og ikke tegn, gjør det lettere å lese de ulike vurderingene.

Detaljer

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Trondheimsregionens Friluftsråd Sak 04/07 HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Behandlet i møte 11. januar 2007 Vedtak: Vurderingene i saksframlegget sendes Melhus kommune som uttalelse til

Detaljer

Reguleringsplan for eiendom 108 /478 m.fl., Vinterbro

Reguleringsplan for eiendom 108 /478 m.fl., Vinterbro Reguleringsplan for eiendom 108 /478 m.fl., Vinterbro Landskapsanalyse Figur 1 Skråfoto av planområdet, sett fra sør (1881/kart 2014), 29.08.2014 Revidert: 15.03.15 Forord Denne landskapsanalysen er laget

Detaljer

LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle

LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle Kva seier lova: 11-7 nr 5 Landbruks,-natur-og friluftsformål Underformål a)areal for nødvendige tiltak for landbruk

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIG - DISPENSASJONSSØKNAD Rådmannens innstilling: ::: &&&

Detaljer

REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05

REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05 REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05 1. FORMÅLET MED PLANEN Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å legge forholdene til rette for etablering av hotell/rorbuer,

Detaljer

Reguleringsplan for. Hulsjøen hytteområde

Reguleringsplan for. Hulsjøen hytteområde Reguleringsplan for Hulsjøen hytteområde 1 Reguleringsplan for HULSJØEN hytteområde Planen er utarbeidet av Meldal kommune i henhold til plan- og bygningslovens 12 som en områdeplan. Planen er utarbeidet

Detaljer

Oppstart av reguleringsplanarbeid (jf. pbl. 12-8) OPPSTARTSMØTE REFERAT

Oppstart av reguleringsplanarbeid (jf. pbl. 12-8) OPPSTARTSMØTE REFERAT Deltakere: Geir Rødseth Utbygger Finn Dyb-Sandnes Utbygger, OBOS Synnøve Devold Arkitekt, Plot Grete Valen Blindheim Arkitekt, Plot John Fylling Plan og bygning Terje Bratholm Eidsvik Plan og bygning (ref.)

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av kommunestyret (KST) den 08.09.2010 sak 35/10

Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av kommunestyret (KST) den 08.09.2010 sak 35/10 REGULERINGSPLAN FOR FJÆRVIKA HYTTEFLT del av eiendommene gnr.92/12, 94/2 og 94/6 Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av kommunestyret (KST) den 08.09.2010 sak 35/10 PLAN-ID 16222009003 Side 1 av 8

Detaljer

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Ortofoto over sentrale deler av planområdet 1: 5000 arkitektbua a/s revisjonsdato 20.03.09 side 1 av 6 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Helge Rustad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 101/1 Arkivsaksnr.: 16/1982-5

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 101/1 Arkivsaksnr.: 16/1982-5 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 101/1 Arkivsaksnr.: 16/1982-5 JOHN ANDERS SCHEI/HILDE LISS TAFTØ SCHEI - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNF-FORMÅLET I KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPFØRING

Detaljer

Foto: Sindre Skrede / NRK

Foto: Sindre Skrede / NRK Foto: Sindre Skrede / NRK Samling for landbruks- og miljøforvaltninga i kommunane. Hotel Alexandra 4-5. november 2015 Villrein Arealbruk, kommunane sin forvaltning av villreinareal Foto: Harald Skjerdal

Detaljer

Reguleringsplan for Støversetra. Innholdsfortegnelse

Reguleringsplan for Støversetra. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Reguleringsbestemmelser... 2 1.1 Byggeområde... 2 1.1.1 Fritidsbebyggelse... 2 a) Felles bestemmelser... 2 1.2 Spesialområder... 2 1.2.1 Veg og parkering... 2 2. Planbeskrivelse...

Detaljer

Skarvan og Roltdalen. Vakker seterdal og mektige fjell. Norges nasjonalparker natur som får være seg selv

Skarvan og Roltdalen. Vakker seterdal og mektige fjell. Norges nasjonalparker natur som får være seg selv SKARVAN OG ROLTDALEN NASJONALPARK Skarvan og Roltdalen Norges nasjonalparker natur som får være seg selv I Norges nasjonalparker er det naturens lover som gjelder. Det er naturen selv som bestemmer, og

Detaljer

Hvor trykker skoen Utfordringer i regionen

Hvor trykker skoen Utfordringer i regionen Fritidssamfunnet setter kysten under press. - fritidsbebyggelse- Hvor trykker skoen Utfordringer i regionen - Vidar Hansen, Arealplanlegger m.m. Gildeskål kommune Mitt utgangspunkt: Gildeskål en kystkommune

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DALSET SAMEIE, NORE OG UVDAL KOMMUNE REVIDERT 6. JUNI 2011 A. PLANBESKRIVELSE B. REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR DALSET SAMEIE, NORE OG UVDAL KOMMUNE REVIDERT 6. JUNI 2011 A. PLANBESKRIVELSE B. REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DALSET SAMEIE, NORE OG UVDAL KOMMUNE REVIDERT 6. JUNI 2011 A. PLANBESKRIVELSE B. REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplanen er utarbeidet av: Naturforvalter Kjetil Heitmann, Numedalstunet,

Detaljer

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU)

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune Eiendom: gnr.87 bnr. 1 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - oppføring av jakt- og fiskebu - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 401/1

Dispensasjonsbehandling - oppføring av jakt- og fiskebu - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 401/1 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/131-13 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - oppføring av jakt- og fiskebu - fra kommuneplanens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: V10 2010/426-33 26.10.2011 Harald Nøding Østvik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011 Utsendte vedlegg Ikke

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Eksempler fra en planhverdag Overarkitekt Erik A. Hovden, Planavdelingen, Ski kommune Velkommen til Ski kommune ca 29.300 innbyggere - 165 km 2 totalt

Detaljer

SUPPLERENDE KONSEKVENSUTREDNING AV TO NYE AKVAKULTUR-OMRÅDER I KARLSØY KOMMUNE.

SUPPLERENDE KONSEKVENSUTREDNING AV TO NYE AKVAKULTUR-OMRÅDER I KARLSØY KOMMUNE. INTERKOMMUNAL KYSTSONEPLAN FOR TROMSØREGIONEN SUPPLERENDE KONSEKVENSUTREDNING AV TO NYE AKVAKULTUROMRÅDER I KARLSØY KOMMUNE. Dette dokumentet inneholder konsekvensutredning av to nye akvakulturområder

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2008-2020 til 2. gangs behandling og - offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel 2008-2020 til 2. gangs behandling og - offentlig ettersyn Saksframlegg Arkivnr. 140 Saksnr. 2007/258-108 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Formannskapet 57/08 25.08.2008 Kommunestyret Saksbehandler: Siri Solem Vedlegg 1 Vedlegg 1: Merknader

Detaljer

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/186-11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 45/11 - SOKN - PLANID: 2007 008 NY FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Oversiktskart

Detaljer

Uttalelse til planforslag for kommuneplanens arealdel i Meråker kommune

Uttalelse til planforslag for kommuneplanens arealdel i Meråker kommune Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Troondelagen fylhkenlma Meråker kommune 7530 Meråker Vår dato: 12.10.2014 Deres dato: 11.8.2014 Vår ref. 2014/1887 Deres ref. Uttalelse til planforslag for kommuneplanens

Detaljer

Dispensasjonssøknad- oppføring av naust ved Tildertjern gbnr 3/68

Dispensasjonssøknad- oppføring av naust ved Tildertjern gbnr 3/68 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2015/1037-11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonssøknad- oppføring av naust ved Tildertjern gbnr 3/68

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Kommuneplanens arealdel LØDINGEN KOMMUNE

Kommuneplanens arealdel LØDINGEN KOMMUNE Kommuneplanens arealdel LØDINGEN KOMMUNE Samfunnsdelen til kommuneplan for Lødingen kommune, 2014-2026: Følgende utfordringer er sentrale i arbeidet med Levende lokalsamfunn Beredskap/sikkerhet - infrastruktur

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.04.2012 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Arnhild Gorsetbakk, Narinder Singh, Ragnhild Kulbrandstad

Detaljer

DETALJREGULERING AV EIENDOM GNR. 14, BNR. 3 I MUNKEFJORD, SØR- VARANGER KOMMUNE.

DETALJREGULERING AV EIENDOM GNR. 14, BNR. 3 I MUNKEFJORD, SØR- VARANGER KOMMUNE. DETALJREGULERING AV EIENDOM GNR. 14, BNR. 3 I MUNKEFJORD, SØR- VARANGER KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser PlanID: 2011010 Saksnummer: 10/1246 Dato: 23.08.11 Revidert: 24.05.12 Varsel om oppstart: 16.01.09

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEOMRÅDE

DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 05/923-77 Arkiv: PLNID 20050008 Sakbeh.: Renate Mienna Olsen Sakstittel: KLAGEBEHANDLING- DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEOMRÅDE Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 1 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 HAREIMA KRAFTVERK, SUNNDAL KOMMUNE (Reg.nr. 5818) SVAR PÅ HØRINGSUTTALELSER I FORBINDELSE

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR NYBU. GNR 36 BNR 1 og 5 I TINN KOMMUNE. 01. BAKGRUNN Prosjektform as har på vegne av og i samarbeid med grunneier Tarjei Rue utarbeidet ett forslag

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune Statsråden Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2008/4257 15/4200-11 20.05.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Detaljer

Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010

Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010 Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010 Planbeskrivelse Åmøyhamn, 8170 Engavågen Side 1 av 8 8. oktober 2010 Reguleringsplan

Detaljer

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund Planbeskrivelse 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG Side 3 2. BAKGRUNN 3 2.1 Hensikten med planen 3 2.2 Forslagsstiller 3 2.3 Krav om konsekvensutredning 3 3. PLANPROSESS

Detaljer

Området omfatter tilnærmet sammenhengende barskog på middels og dårligere bonitet.

Området omfatter tilnærmet sammenhengende barskog på middels og dårligere bonitet. 9. Støy Ikke registrert. 10. Gang og sykkel Ikke relevant. 11. Kollektiv Ikke relevant. 12. Trafikk Ikke registrert. 13. Veger Avklares i reguleringsplan 14. Markslag Skog 15. Fredning /vern 16. Inngrepsfri

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NESBYEN - KONSEKVENSUTREDNING

KOMMUNEDELPLAN NESBYEN - KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNEDELPLAN NESBYEN - KONSEKVENSUTREDNING Godkjent av Nes kommunestyre den 13.08.15, sak 44/15 03.11.2014 Nes kommune Foto: Vibeke Hjønnevåg Innhold Planprogrammets krav til konsekvensutredning, metodebruk

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, som grunnlag for søknad om fradeling

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, som grunnlag for søknad om fradeling Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 GBNR-53/3 14/301 14/5529 Ragnhild Haugen 25.08.2014 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, som grunnlag

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Lille Møtesal Møtedato: 11.06.2008 Tid: 1600 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Tønsberg, 15. januar 2015 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

Rullering av kommuneplanens arealdel

Rullering av kommuneplanens arealdel Saksframlegg Arkivnr. 140 Saksnr. 2007/258-41 Utvalg Utvalgssak Møtedato LNT-utvalget 103/07 16.11.2007 Helse- og omsorgsutvalget 44/07 16.11.2007 Kultur- og opplæringsutvalget 49/07 16.11.2007 Formannskapet

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - riving/oppføring av nytt tilbygg til hytte - gbnr 18/ Rognes - søker Aril Røttum

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - riving/oppføring av nytt tilbygg til hytte - gbnr 18/ Rognes - søker Aril Røttum Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2015/1491-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra riving/oppføring av nytt tilbygg til hytte -

Detaljer

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Myllakollen

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Myllakollen Planbestemmelser Reguleringsplan for Myllakollen Referanse: 07/1229-29 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 BESTEMMELSER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10. PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.12 1 Bakgrunn 2 Planprosess 3 Planstatus og rammebetingelser

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00. Saksliste. Tilleggspapirer.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00. Saksliste. Tilleggspapirer. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00 herredshus Tilleggspapirer Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 69/15 15/925 GNR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 09/855 GNR 136 BNR 5 REGULERINGSPLAN FOR SØLAND-LANGSETERMARK KLAGE PÅ VEDTAK

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 09/855 GNR 136 BNR 5 REGULERINGSPLAN FOR SØLAND-LANGSETERMARK KLAGE PÅ VEDTAK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 09/855 GNR 136 BNR 5 REGULERINGSPLAN FOR SØLAND-LANGSETERMARK KLAGE PÅ VEDTAK Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune viser til

Detaljer

Regional plan Rondane - Sølnkletten

Regional plan Rondane - Sølnkletten Regional plan Rondane - Sølnkletten Fra to til en Utgangspunkt: ulik planstatus (revidering av plan og ny plan) to planprogram (noe likt og noe ulikt) ulik organisering av og innhold i prosessene (tema,

Detaljer

Søknad om mindre endring - del av bebyggelsesplan for Breen hytteområde, gnr/bnr 183/1. Oppdal kommune.

Søknad om mindre endring - del av bebyggelsesplan for Breen hytteområde, gnr/bnr 183/1. Oppdal kommune. 1 2 Vedlegg 1- oversiktskart 3 Vedlegg 2 - gjeldende plankart 4 Vedlegg 3 gjeldende planbestemmelse 5 6 7 8 9 10 Vedlegg 4 varslingsliste naboer- offentlige myndigheter. Oppdal kommune, 7340 Oppdal. Sør-Trøndelag

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2010-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Vedtatt: 07.05.2012 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene og plankartet gjelder alle

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING AV 4 MINDRE OMRÅDER FORESLÅTT SOM UTVIDELSE/FORTETTING AV EKSISTERENDE OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE, SAMT ETT NYTT AREAL AVSATT TIL FORMÅL FRITIDSBEBYGGELSE, MENT FOR

Detaljer

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Vår dato: 27.01.2016 Vår referanse: 15/69966-3 Deres dato: 06.01.2016 Deres referanse: Uttalelse - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2014

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anders Breili Arkiv: HEIGB 1/8/2 13/6860-10 Dato: 06.01.2015

Saksframlegg. Saksb: Anders Breili Arkiv: HEIGB 1/8/2 13/6860-10 Dato: 06.01.2015 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anders Breili Arkiv: HEIGB 1/8/2 13/6860-10 Dato: 06.01.2015 DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL. MODELLFLYPLASS PÅ NYSÆTERHØGDA - LILLEHAMMER MODELLFLYKLUBB

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR VIKA SMÅBÅTHAVN OG HYTTEFELT, VED OSENSJØEN, ÅMOT KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE FOR VIKA SMÅBÅTHAVN OG HYTTEFELT, VED OSENSJØEN, ÅMOT KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE FOR VIKA SMÅBÅTHAVN OG HYTTEFELT, VED OSENSJØEN, ÅMOT KOMMUNE. 1.Lokalisering Planområdet ligger langs Rv 215 like ved Slemmas utløp i Osensjøen i Nordre Osen, i Åmot kommune. Planen omfatter

Detaljer

Planarbeid for Markveien. Åpent informasjonsmøte 21.6.2011

Planarbeid for Markveien. Åpent informasjonsmøte 21.6.2011 Planarbeid for Markveien Åpent informasjonsmøte 21.6.2011 Agenda Bakgrunn for arbeidet Planprosessen Rammer og føringer Overordnede myndigheter Aktuelle temaer i planarbeidet Opplysninger Spørsmål og synspunkter

Detaljer

Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre: Saknr. 14/?? den??.??.2014

Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre: Saknr. 14/?? den??.??.2014 ENGERDAL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage (detaljregulering, jfr. pbl 12-3) PlanID: 2014 0200 Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre:

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3714-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt

Detaljer