Saker til behandling. 91/5, 92/11,12 og 101/45, Tørrisplass - Konsesjon på erverv av fast eiendom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til behandling. 91/5, 92/11,12 og 101/45, Tørrisplass - Konsesjon på erverv av fast eiendom"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01240 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Varamedlemmer møter kun etter avtale. SAKSKART Side 46/15 15/ Saker til behandling 91/5, 92/11,12 og 101/45, Tørrisplass - Konsesjon på erverv av fast eiendom 6 47/15 15/ Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Del av Nesbyen sentrum 9 48/15 15/ /43, Persmoen - søknad om konsesjon 12 49/15 15/ /24, Miljøstasjon Natten - Dispensasjon for oppføring av garasje for lagring av grus Delegerte saker /15 15/ /104, Bøgaset - Ferdigattest på hytte Innvilget 362/15 15/ Motorferdsel i utmark - melding om vedtak Innvilget 363/15 15/ Motorferdsel i utmark - melding om vedtak Innvilget 364/15 15/ Motorferdsel i utmark - melding om vedtak Innvilget 365/15 15/ Motorferdsel i utmark - melding om vedtak Innvilget 366/15 15/ Motorferdsel i utmark - melding om vedtak Innvilget 367/15 15/ /356 og 56/359, Buvassbrenna - søknad om endring av ansvarlig utførende på avløpsanlegg Innvilget 1

2 368/15 15/ /38 - Endringsmelding plassering Innvilget 369/15 15/ /27, Engene Avslag på søknad om oppføring av låve Avslått 370/15 15/ /98, Blingsmovegen søknad om tilbygg til bolig Innvilget 371/15 15/ /116, Buvassbrenna - oppføring av fritidsbolig Innvilget 372/15 14/ /66, Myking - Ferdigattest for hytte Innvilget 373/15 15/ /15 15/ /52, Liemarka - fradeling av tilleggsareal til 37/80 - vedtak 78/215, Vassfarvegen tilbygg hytte + flytting av bod 20 Innvilget 375/15 15/ /1, Rukkedalsvegen - Håndtering av organisk gjødsel /15 15/ /15 15/ /1110, Natten 1 - oppføring av kjøletårn og flytting av kontainer 95/74, Nørdre Buhovdvegen Igangsettingstillatelse for hytte og bod Innvilget Innvilget 378/15 15/ /321- Bøgaset - Rammetillatelse for tilbygg Innvilget 379/15 15/ /135, Liagardan Utslippstillatelse Innvilget 380/15 15/ /86, 120, Langevatn - Utslippstillatelse Innvilget 381/15 15/ /865, Tverrlie - fradeling av golfbanen - vedtak Innvilget 382/15 15/ /865, Tverrlie - fradeling av tomt til golfhuset - vedtak Innvilget 383/15 15/ /356 og 56/359, Buvassbrenna - Utslippstillatelse Innvilget 384/15 15/ , Syningset og Lyseren - mindre endring av reguleringsplan- Flytting av adkomst Innvilget 385/15 15/ /5, Brøtovegen Igangsettingstillatelse for riving Innvilget 386/15 15/ /83- Syningset 59 - Igangsettingstillatelse for anneks Innvilget 387/15 15/ /909, Venehallet - Ferdigattest på hytte Innvilget 388/15 15/ /246, Liamarkvegen Oppføring av hytte Innvilget 389/15 15/ Søknad om dispensasjon for spredetidspunkt på eng /15 15/ /32 Ulovlighetsoppfølging, varsel om byggestans Pålegg 2

3 391/15 15/ /844, Natten oppføring av hytte Innvilget 392/15 15/ /1132, Bøgasetvegen oppføring av hytte Innvilget 393/15 13/ /1095, Nesbyen Fjellandsby Ferdigattest på hytte Innvilget 394/15 15/ /15 15/ /865, K1-feltet - fradeling av tomtene 17, 19, 22 og 24 - vedtak 54/30, Espesetvegen riving av gammel låve/oppføring av ny Innvilget Innvilget 396/15 15/ /251, Liemarka - Oppføring av hytte og anneks Innvilget 397/15 15/ /169, Myking - fradeling av tomtene vedtak. Innvilget 398/15 15/ /15 14/ K1a og K1b- Vedtak om mindre endring av byggegrenser for tomtene 26 og 27 95/4, Brøtovegen 93 - Ferdigattest for garasje og fasadeendring bolig Delvis innvilget Innvilget 400/15 14/ /6, Nes stasjon - Ferdigattest på riving av garasje Innvilget 401/15 14/ /1040, Vestre Tverrlie 65 - Ferdigattest på hytte Innvilget 402/15 15/ /495, Storhalle 97 - Midlertidig brukstillatelse på hytte Innvilget 403/15 15/ /112, Lyseren 88 - Ferdigattest på hytte Innvilget 404/15 15/ /15 15/ /770 og 56/1111, Natten - fradeling av parsell 1 til antatt nedfart/hytter og parsell 2 til festeareal til Nesbyen alpinsenteras - vedtak. 37/251, Liemarka - søknad om utslippstillatelse fra mindre avløpsrenseanlegg Innvilget Innvilget 406/15 15/ /1160, K1-feltet - Oppføring av hytte Innvilget 407/15 15/ /24, Bøgasest - fradeling av tomt H44 - vedtak Innvilget 408/15 15/ /1130, Tverrlie 5 - fradeling av tomt 42 - vedtak Innvilget 409/15 15/ /1164, K1-feltet - Oppføring av hytte Innvilget 410/15 15/ /1165, K1A og B - Oppføring av hytte Innvilget 411/15 15/ /24 - Trondrudvegen- Igangsettingstillatelse Innvilget 412/15 15/ /2, Promtjernlie - fradeling av tomt M3 - vedtak Innvilget 413/15 15/ Motorferdsel i utmark - melding om vedtak Innvilget 3

4 414/15 15/ Motorferdsel i utmark - melding om vedtak. Innvilget 415/15 15/ Motorferdsel i utmark - melding om vedtak Innvilget 416/15 15/ Motorferdsel i utmark - melding om vedtak Innvilget 417/15 15/ Motorferdsel i utmark - melding om vedtak Innvilget 418/15 15/ Motorferdsel i utmark - melding om vedtak. Innvilget 419/15 12/ /183 Grønhovd - Ferdigattest på hytte og anneks Innvilget 420/15 15/ /1142, Tverrlie - Hytte og garasje Innvilget 421/15 15/ /1161, K1-feltet - oppføring av hytte Innvilget 422/15 15/ /719, Tverrlie ferdigattest for bod og badstu Innvilget 423/15 15/ /158, Skreiva - Igangsettingstillatelse for hytte og bod Innvilget 424/15 15/ /102, Lyseren -Igangsettingstillatelse for hytte Innvilget 425/15 15/ /33, Fjellsetvegen 30 - Utslippstillatelse Innvilget 426/15 15/ /236, Kråkehaugvegen Utslippstillatelse Innvilget 427/15 15/ /105, Skålsrudstølvegen Utslippstillatelse Innvilget 428/15 15/ /91, Lyseren - Oppføring av fritidsbolig Innvilget 429/15 15/ /346, Buvassbrenna - Utslippstillatelse Innvilget 430/15 15/ /1135, Nesbyen Fjellandsby - Midlertidig brukstillatelse på hytte og bod Innvilget 431/15 15/ /364, Buvassbrenna - Utslippstillatelse Innvilget 432/15 15/ /169, Myking - fradeling av tomtene Innvilget 433/15 15/ /495, Storhalle 97 - Ferdigattest på hytte Innvilget 434/15 15/ Motorferdsel i utmark - melding om vedtak /15 15/ Motorferdsel i utmark - melding om vedtak /15 15/ /201, Natten - fradeling av tomt vedtak /15 15/ Motorferdsel i utmark - melding om vedtak /15 15/ /58, YX, Bromma - oppsetting av skilt og prismast Innvilget 4

5 Nesbyen, Nils Rodegård leder 5

6 Saker til behandling 46/15 91/5, 92/11,12 og 101/45, Tørrisplass - Konsesjon på erverv av fast eiendom Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 91/5, 92/11,12 og 101/45 Saksbehandler: Arnstein Matheson 1 Teknisk utvalg /15 Saken avgjøres av: Teknisk Utvalg Vedlegg: Søknad om konsesjon fra Fingar Tørrisplass. Dokument i saken: Skriv inn dokument i saka her Saksopplysninger: Eiendommen Tørrisplass, /12, er beliggende i Børtnesødegårdene. Eiendommen er utbygd med våningshus, driftsbygning, stabbur og stølsbu med gammelt stølsfjøs. Eiendommen består av 20 da dyrka mark, 22 da innmarksbeite, 200 da produktiv skog og 233 da annen utmark. Dyrka mark på eiendommen leies i dag ut. Eier ønsker nå å selge innmark, skog og utmark til nabo, Fingar Tørrisplass. Dette vil styrke driftsgrunnlaget for eiendommen Tørrisplass, /10, som består av 72 da dyrka mark, 30 da innmarksbeite, 340 da produktiv skog og 1175 da annen utmark. Forhold til overordnet plan: Eiendommen ligger innenfor LNF-område i kommuneplanen for Miljøkonsekvenser: Ingen endring Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen endring Økonomiske konsekvenser: Ingen ut over privatrettslige 6

7 Vurdering: Bakgrunn i lovverket: Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, jfr. Konsesjonslovens 1. Kommunens rolle er å utøve lokalt skjønn og forvalte de landbrukspolitiske virkemidlene innen rammene av nasjonal politikk. Det er i tillegg et kommunalt ansvar å følge Jordlovens føringer for bruksstrukturen ved behandling av konsesjonspliktige overdragelser av landbrukseiendommer. Jordlovens formålsbestemmelse fordrer at ressursene disponeres slik at en får en tjenlig og variert bruksstruktur. Konsesjonsloven skal tilgodese: 1. framtidige generasjoners behov 2. landbruksnæringen 3. behovet for utbyggingsgrunn 4. hensynet til miljø, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 5. hensynet til bosettingen Konsesjonsloven 9 omhandler særlige forhold for landbrukseiendommer og får spesiell relevans for denne saken. Til fordel for søker skal det legges særlig vekt på: 1. om den avtalte prisen tilgodeser hensynet til bosettingen i området 2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen 5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet Prisvurdering Prisen er oppgitt til kr ,-. I følge rundskriv M-2/2012 av skal prisvurdering unnlates for bebygde, konsesjonspliktige landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under ,-. Hensynet til bosetting Hensynet til bosetting ansees ikke å være relevant da kjøper driver nabogård. Kjøper vil erverve hele eiendommen med unntak av omsøkt areal rundt gardstun og støl sammen med sin egen eiendom. Bosetting for fradelte parseller vil ikke endre på dagens bosetting og anses derfor ha liten relevans. 7

8 Ervervets driftsmessige løsning Søker oppgir at eiendommen skal brukes til vanlig jordbruksdrift med husdyr, dermed ansees driveplikten å være ivaretatt. Driftsmessig vil også ervervet være gunstig da arealene ligger inntil arealer som i dag drives av søker. Søkers egnethet Søker opplyser at han driver naboeiendom i dag med husdyr. Ut fra gitte opplysninger ansees søker som skikket til å drive eiendommen. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet Dersom erverver oppfyller de intensjoner og planer som oppgis i søknaden, må hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet betraktes å være oppfylt. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i konsesjonslovens 1, 9 og 11 innvilges Fingar Tørrisplass konsesjon på erverv av eiendommen Tørrisplass Gnr./Bnr. 91/5, 92/11 og 12, 101/45. Konsesjon gis med følgende vilkår: - Driveplikten skal oppfylles i hht. Jordlovens 8 - Eiendommen bør søkes sammenføyd med Gnr./Bnr. 95/10 Prisen for eiendommen er oppgitt til kr ,-. 8

9 47/15 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Del av Nesbyen sentrum Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 81/27 Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 1 Teknisk utvalg /15 Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Søknad fra Magne Roger Andersen, Nesbyen mottatt Kart Brev fra Statens Vegvesen datert Dokument i saken: Jfr. dokumentjournal Saksopplysninger: Det søkes om ny avkjørsel til eksisterende privatbolig (leilighet) i Rukkedalsvegen 41, gnr. 81/27/2. Bygget består både av en forretningsdel og en boligdel. Søker sier han har vurdert ulike alternative avkjøringer og kommet til at den beste løsningen er slik det er vist på vedlagt kart. Statens Vegvesen har fått søknaden til uttalelse, og vil ikke tilrå at det gis dispensasjon fra reguleringsplanen for deler av Nesbyen sentrum for å anlegge en ny avkjørsel i tillegg til de som er angitt i planen. En anbefaler at det benyttes avkjørsel som er vist i planen eller oppnås en avtale med nabo i vest om en felles avkjøring. 9

10 Dersom kommunen vil gi dispensasjon og tillate en avkjøring til, vil Statens Vegvesen vurdere å klage på vedtaket. Kommunen er i dialog med søker og nabo i vest om en felles avkjøring slik som vist i kartskisse fra Statens Vegvesen: Forhold til overordnet plan: Området ligger i reguleringsplan Del av Nesbyen sentrum. Det er ikke regulert inn avkjøring der søker ønsker det. Med det er avkjøring øst for leiligheten i forbindelse med forretningsbygget og i vest fra naboeiendommen. Det er disse to alternativene Statens vegvesen anbefaler. Miljøkonsekvenser: Ikke relevant. Økonomiske konsekvenser: Ingen for kommunen. Vurdering: Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplankartet i forhold til ny avkjøring planid Del av Nesbyen sentrum. For at kommunen skal kunne gi dispensasjon må følgende være oppfylt: 1. Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt. 2. Fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene. 10

11 Det søkes om ny avkjøring til fylkesveg 214. Spørsmålet om avkjøringer er nøye vurdert i gjeldende reguleringsplan og Statens Vegvesen som regional vegmyndighet frarår tiltaket. Det finnes dessuten en alternativ løsning som er akseptabel. Selv om det er flere avkjøringer fra private hus og direkte ut på FV 214 i samme området, er det ikke dermed sagt at det bør tillates ytterligere avkjøringer. Dette er en gjennomfartsveg med relativt stor trafikk og med økt hyttebygging i fjellet, vil trafikken gjennom Nesbyen sentrum øke ytterligere i årene som kommer. Forutsetningene i reguleringsplanen blir tilsidesatt dersom kommunen godkjenner en ny avkjøring. I en dispensasjonssak er det fordeler og ulemper for allmenne interesser som skal avveies, dvs. samfunnsmessige hensyn. Konsekvensene for de allmenne interessene i denne saken er klart negative. I følge pbl 19-2 bør ikke kommunen dispensere fra planer når direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. I dette tilfellet har Statens Vegvesen klart uttalt seg negativt. Ut fra en samlet vurdering vil en ikke tilrå at det gis dispensasjon for ny avkjøring fra Rukkedalsvegen 41 til FV 214. Rådmannens innstilling: Søknad om dispensasjon til ny avkjøring fra Rukkedalsvegen 41 til FV 214 avslås, jfr. pbl. 19-2, med begrunnelse at konsekvensene for samfunnsmessige hensyn er klart negative og forutsetningene i reguleringsplanen blir tilsidesatt. Vedlegg til sak 11

12 48/15 86/43, Persmoen - søknad om konsesjon Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 86/43 Saksbehandler: Svein Magne Bråten 1 Teknisk utvalg /15 Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Søknad om konsesjon datert Vedlegg til søknad om konsesjon datert Dokument i saken: Ingen ut over vedlegg Saksopplysninger: Nelly Karin Mikkelsplass Bjørnebråten, f , søker konsesjon på eiendommen gbnr. 86/43, Persmoen. Overdrager er Halgrim Tørrisplass. Overdrager har fått innvilget fradeling av gårdstunet under vilkår om at øvrig areal selges som tilleggsjord til eiendommen /2, Høllo. Eiendommen Persmoen, er beliggende på Nesmoen langs RV 7, og består av Fulldyrka areal: Skog S & H bonitet: Skog M & L bonitet: Annet areal: Totalt: 20 daa 28 daa 23 daa 35 daa 106 daa Jorda på eiendommen er i dag utleid til søker. Søkers eiendom Høllo består av Fulldyrka areal: Innmarksbeite: Skog S & H bonitet: Skog M & L bonitet: Annet areal: Totalt: 28 daa 120 daa 66 daa 100 daa 625 daa 941 daa Forhold til overordnet plan: Eiendommen ligger i LNF-område i kommuneplanen 12

13 Vurdering: Bakgrunn i lovverket: Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, jf. Konsesjonsloven 1. Kommunens rolle er å utøve lokalt skjønn og forvalte de landbrukspolitiske virkemidlene innenfor rammene av nasjonal politikk. Det er i tillegg et kommunalt ansvar å følge Jordlovens føringer for bruksstrukturen ved behandling av konsesjonspliktige overdragelser av landbrukseiendommer. Jordlovens formålsbestemmelse fordrer at ressursene disponeres slik at en får en tjenlig og variert bruksstruktur. Konsesjonsloven skal tilgodese: 1. framtidige generasjoners behov 2. landbruksnæringen 3. behovet for utbyggingsgrunn 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 5. hensynet til bosettingen Konsesjonsloven 9 omhandler særlige forhold for landbrukseiendommer. Ved behandling av søknader skal det legges særlig vekt på: 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen 5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet 1. Prisvurdering: Prisen for eiendommen gbnr. 86/43 er oppgitt til kr I Rundskriv M-2002/3 med endringer framgår det at en skal unnlate priskontroll av bebygde landbrukseiendommer hvis prisen er lavere enn kr Eiendommen er ikke bebygd, da bygningsmassen/gårdstunet er fradelt. Jord og skog selges som tilleggsjord. Prisen er vurdert og ikke funnet for høy i forhold til gjeldende regelverk. 2. Hensynet til bosetting Det framgår allerede av konsesjonslovens formålsbestemmelse at hensynet til bosettingen skal tilgodeses. Dette er gjentatt og forsterket for landbrukseiendommer. Eiendommen selges som tilleggsjord til eiendom i aktiv drift og bidrar dermed til å øke driftsgrunnlaget og sikre fast bosetting for eiendommen Høllo. Hensynet til fast bosetting ansees imidlertid ivaretatt i og med at overdrager har fått fradelt gårdstunet. 3. Ervervets driftsmessige løsning Erverver opplyser at hun akter å bruke eiendommen i egen drift. Ervervet bidrar dermed til å oppfylle landbrukspolitiske mål om større og mer rasjonelle driftsenheter. Jorda på eiendommen Persmoen ligger ca. 10 km fra hovedbruket Høllo. Avstanden mellom eiendommene betraktes som akseptabel i forhold til rasjonell drift. Erverver driver kjøttproduksjon og har den største ammekyrbesetninger i Nes kommune, 30 mordyr og 40 kalver. Hun har allerede leid jordene i flere år og det antas at dyrket mark vil 13

14 bli drevet bedre når søker får et eierforhold til dyrka marka. Løsningen er vurdert til å være god for ivaretakelsen av driveplikten, jfr. jordlova Søkers egnethet Erverver har drevet eiendommen Høllo i aktiv jordbruksdrift i 11 år. I denne perioden er eiendommens beitearealer ryddet, noe areal dyrket og produksjonen bygd opp, se vedlegg til søknad om konsesjon. Erverver ansees å være egnet. 5. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet Ved å oppfylle driveplikten gjennom aktiv drift av jord- og skogressursene på eiendommen, må hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet betraktes å være oppfylt. Konklusjon Søknad om konsesjon på erverv av Persmoen, gbnr. 86/43, anbefales innvilget. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i konsesjonslovens 1 og 9 innvilges Nelly Karin Mikkelsplass Bjørnebråten, f , konsesjon på erverv av eiendommen gbnr. 86/43, Persmoen. Konsesjonstildelingen forutsetter at driveplikten jfr. jordlovens 8 oppfylles. Prisen for eiendommen er oppgitt til kr Vedlegg til sak 14

15 49/15 56/24, Miljøstasjon Natten - Dispensasjon for oppføring av garasje for lagring av grus Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 56/24 Saksbehandler: Svein Magne Bråten 1 Teknisk utvalg /15 Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Søknad om dispensasjon Situasjonskart, plan, snitt og fasader Dokument i saken: Søknad om oppføring av garasje for lagring av grus med vedlegg Saksopplysninger: Det søkes om å sette opp en garasje for lagring av tørr grus til vintervedlikehold av veinettet i Natten, Tverrlia, Bøgaset og Trondrudmarka. For plassering se vedlagte situasjonskart. Søker er grunneier der garasjen skal settes opp. Saken er ikke sendt på høring til regionale myndigheter, da det er vurdert at regionale myndigheter ikke har interesser i saken. Forhold til overordnet plan: Området ligger som uregulert og er avsatt til LNF i Kommuneplan for Nes Miljøkonsekvenser: Saken er vurdert etter naturmangfoldlovens bestemmelser 8-12, uten at det er funnet registeringer i tilgjengelige databaser slik som naturbase.no, skogoglangskap.no eller artskart.no. Videre er det gjort en vurdering av om tiltaket kan ha negativ miljøeffekt utover selve utbyggingen. Kommunen kan ikke se at det vil bli veldig store endringer for omgivelsene da området allerede er brukt til miljøstasjon. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ut fra miljø- og beredskapsperspektiv vil et så omfattende veinett som det som er i Nesfjellet ha behov for ett slikt lager for tørrgrus. Økonomiske konsekvenser: Tiltaket har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Nes kommune. 15

16 Vurdering: Det søkes om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-området i kommuneplanen. I henhold til plan og bygningslovens 19-2, første ledd kan kommunen gi dispensasjon der det foreligger særlige grunner som taler for det. For at kommunen skal kunne gi dispensasjon må følgende være oppfylt: 1. Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt. 2. Fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene. 3. Vurdering av om kommunen finner grunnlag for å gi dispensasjon jf. kommunen kan gi dispensasjon. Formålet med byggeforbudet i LNF områder er i første omgang å sørge for at landbruksinteresser samt viktige fritidsinteresser får tilstrekkelig prioritet. Tiltaket berører slik kommunen ser saken ingen av delene. I dette tilfelle ligger det allerede en miljøstasjon i LNF-området, og det søkes om å bygge ytterligere infrastrukturtiltak i forbindelse med eksisterende miljøstasjon. Garasjen for grus vil arealmessig dekke det samme området som miljøstasjonen, og er hensiktsmessig plassert i forhold til eksisterende aktivitet, adkomst, terrenginngrep mm. Hensynene i lovens formålsbestemmelse blir ikke vesentlig tilsidesatt. I en dispensasjonssak er det fordeler og ulemper for allmenne interesser som skal avveies, dvs. samfunnsmessige hensyn. Konsekvensene for de allmenne interessene er i denne saken overveiende positive, da et gruslager i området vil kunne bedre framkommeligheten vinterstid også i beredskapssammenheng og for utrykningskjøretøy. Miljøkonsekvensene er vurdert og ikke funnet å være negative (se avsnitt om miljøkonsekvenser). Fordelene med å gi dispensasjon er i sum vurdert å være større enn ulempene. Ut fra en samlet vurdering vil en tilrå at det gis dispensasjon for oppføring av garasje for lagring av grus. Rådmannens innstilling: Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje for lagring av grus innvilges, jfr. pbl. 19-2, som omsøkt i sak 15/01212 med begrunnelse at hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt og fordelene med å gi dispensasjon er større enn ulempene. Vedlegg til sak 16

17 361/15 52/104, Bøgaset - Ferdigattest på hytte Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 56/104 1 Teknisk utvalg /15 362/15 Motorferdsel i utmark - melding om vedtak Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 1 Teknisk utvalg /15 363/15 Motorferdsel i utmark - melding om vedtak Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 1 Teknisk utvalg /15 364/15 Motorferdsel i utmark - melding om vedtak Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 17

18 1 Teknisk utvalg /15 365/15 Motorferdsel i utmark - melding om vedtak Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 1 Teknisk utvalg /15 366/15 Motorferdsel i utmark - melding om vedtak Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 1 Teknisk utvalg /15 367/15 56/356 og 56/359, Buvassbrenna - søknad om endring av ansvarlig utførende på avløpsanlegg Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 56/356 og 56/359 1 Teknisk utvalg /15 368/15 98/38 - Endringsmelding plassering Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 98/38 18

19 1 Teknisk utvalg /15 369/15 80/27, Engene Avslag på søknad om oppføring av låve Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 80/27 1 Teknisk utvalg /15 370/15 78/98, Blingsmovegen søknad om tilbygg til bolig Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 78/98 1 Teknisk utvalg /15 371/15 74/116, Buvassbrenna - oppføring av fritidsbolig Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 74/116 1 Teknisk utvalg /15 372/15 74/66, Myking - Ferdigattest for hytte Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 74/66 19

20 1 Teknisk utvalg /15 373/15 37/52, Liemarka - fradeling av tilleggsareal til 37/80 - vedtak Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 37/52 Saksbehandler: Jan Børre Øien 1 Teknisk utvalg /15 374/15 78/215, Vassfarvegen tilbygg hytte + flytting av bod Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 78/215 1 Teknisk utvalg /15 375/15 54/1, Rukkedalsvegen - Håndtering av organisk gjødsel Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 54/1 Saksbehandler: Arnstein Matheson 1 Teknisk utvalg /15 376/15 56/1110, Natten 1 - oppføring av kjøletårn og flytting av kontainer Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 56/

21 1 Teknisk utvalg /15 377/15 95/74, Nørdre Buhovdvegen Igangsettingstillatelse for hytte og bod Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 95/74 1 Teknisk utvalg /15 378/15 56/321- Bøgaset - Rammetillatelse for tilbygg Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 56/321 1 Teknisk utvalg /15 379/15 37/135, Liagardan Utslippstillatelse Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 37/135 1 Teknisk utvalg /15 380/15 77/86, 120, Langevatn - Utslippstillatelse Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 77/86,

22 1 Teknisk utvalg /15 381/15 56/865, Tverrlie - fradeling av golfbanen - vedtak Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 56/865 Saksbehandler: Jan Børre Øien 1 Teknisk utvalg /15 382/15 56/865, Tverrlie - fradeling av tomt til golfhuset - vedtak Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 56/865 Saksbehandler: Jan Børre Øien 1 Teknisk utvalg /15 383/15 56/356 og 56/359, Buvassbrenna - Utslippstillatelse Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 56/356 og 56/359 1 Teknisk utvalg /15 384/ , Syningset og Lyseren - mindre endring av reguleringsplan- Flytting av adkomst Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: Saksbehandler: Jan Erik Tilghman 22

23 1 Teknisk utvalg /15 385/15 95/5, Brøtovegen Igangsettingstillatelse for riving Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 95/5 1 Teknisk utvalg /15 386/15 40/83- Syningset 59 - Igangsettingstillatelse for anneks Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 40/83 1 Teknisk utvalg /15 387/15 56/909, Venehallet - Ferdigattest på hytte Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 56/909 1 Teknisk utvalg /15 388/15 37/246, Liamarkvegen Oppføring av hytte Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 37/246 23

24 1 Teknisk utvalg /15 389/15 Søknad om dispensasjon for spredetidspunkt på eng Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: --- V33 Saksbehandler: Arnstein Matheson 1 Teknisk utvalg /15 390/15 41/32 Ulovlighetsoppfølging, varsel om byggestans Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 41/32 Saksbehandler: Jan Erik Tilghman 1 Teknisk utvalg /15 391/15 56/844, Natten oppføring av hytte Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 56/844 1 Teknisk utvalg /15 392/15 56/1132, Bøgasetvegen oppføring av hytte Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 56/

25 1 Teknisk utvalg /15 393/15 56/1095, Nesbyen Fjellandsby Ferdigattest på hytte Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 56/ Teknisk utvalg /15 394/15 56/865, K1-feltet - fradeling av tomtene 17, 19, 22 og 24 - vedtak Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 56/865 Saksbehandler: Jan Børre Øien 1 Teknisk utvalg /15 395/15 54/30, Espesetvegen riving av gammel låve/oppføring av ny Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 54/30 1 Teknisk utvalg /15 396/15 37/251, Liemarka - Oppføring av hytte og anneks Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 37/251 25

26 1 Teknisk utvalg /15 397/15 71/169, Myking - fradeling av tomtene vedtak. Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 71/169 Saksbehandler: Jan Børre Øien 1 Teknisk utvalg /15 398/ K1a og K1b- Vedtak om mindre endring av byggegrenser for tomtene 26 og 27 Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: Saksbehandler: Jan Erik Tilghman 1 Teknisk utvalg /15 399/15 95/4, Brøtovegen 93 - Ferdigattest for garasje og fasadeendring bolig Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 95/4 1 Teknisk utvalg /15 400/ /6, Nes stasjon - Ferdigattest på riving av garasje Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 4000/6 26

27 1 Teknisk utvalg /15 401/15 56/1040, Vestre Tverrlie 65 - Ferdigattest på hytte Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 56/ Teknisk utvalg /15 402/15 58/495, Storhalle 97 - Midlertidig brukstillatelse på hytte Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 58/495 1 Teknisk utvalg /15 403/15 40/112, Lyseren 88 - Ferdigattest på hytte Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 40/112 1 Teknisk utvalg /15 404/15 56/770 og 56/1111, Natten - fradeling av parsell 1 til antatt nedfart/hytter og parsell 2 til festeareal til Nesbyen alpinsenteras - vedtak. Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 56/770 og 56/1111 Saksbehandler: Jan Børre Øien 27

28 1 Teknisk utvalg /15 405/15 37/251, Liemarka - søknad om utslippstillatelse fra mindre avløpsrenseanlegg Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 37/251 1 Teknisk utvalg /15 406/15 56/1160, K1-feltet - Oppføring av hytte Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 56/ Teknisk utvalg /15 407/15 56/24, Bøgasest - fradeling av tomt H44 - vedtak Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 56/24 Saksbehandler: Jan Børre Øien 1 Teknisk utvalg /15 408/15 56/1130, Tverrlie 5 - fradeling av tomt 42 - vedtak Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 56/1130 Saksbehandler: Jan Børre Øien 28

29 1 Teknisk utvalg /15 409/15 56/1164, K1-feltet - Oppføring av hytte Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 56/ Teknisk utvalg /15 410/15 56/1165, K1A og B - Oppføring av hytte Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 56/ Teknisk utvalg /15 411/15 56/24 - Trondrudvegen- Igangsettingstillatelse Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 56/24 1 Teknisk utvalg /15 412/15 99/2, Promtjernlie - fradeling av tomt M3 - vedtak Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 99/2 Saksbehandler: Jan Børre Øien 29

30 1 Teknisk utvalg /15 413/15 Motorferdsel i utmark - melding om vedtak Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 1 Teknisk utvalg /15 414/15 Motorferdsel i utmark - melding om vedtak. Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 1 Teknisk utvalg /15 415/15 Motorferdsel i utmark - melding om vedtak Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 1 Teknisk utvalg /15 416/15 Motorferdsel i utmark - melding om vedtak Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 30

31 1 Teknisk utvalg /15 417/15 Motorferdsel i utmark - melding om vedtak Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 1 Teknisk utvalg /15 418/15 Motorferdsel i utmark - melding om vedtak. Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 1 Teknisk utvalg /15 419/15 71/183 Grønhovd - Ferdigattest på hytte og anneks Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 71/183 1 Teknisk utvalg /15 420/15 56/1142, Tverrlie - Hytte og garasje Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 56/

32 1 Teknisk utvalg /15 421/15 56/1161, K1-feltet - oppføring av hytte Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 56/ Teknisk utvalg /15 422/15 56/719, Tverrlie ferdigattest for bod og badstu Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 56/719 1 Teknisk utvalg /15 423/15 74/158, Skreiva - Igangsettingstillatelse for hytte og bod Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 74/158 1 Teknisk utvalg /15 424/15 61/102, Lyseren -Igangsettingstillatelse for hytte Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 61/102 32

33 1 Teknisk utvalg /15 425/15 55/33, Fjellsetvegen 30 - Utslippstillatelse Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 55/33 1 Teknisk utvalg /15 426/15 37/236, Kråkehaugvegen Utslippstillatelse Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 37/236 1 Teknisk utvalg /15 427/15 54/105, Skålsrudstølvegen Utslippstillatelse Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 54/105 1 Teknisk utvalg /15 428/15 61/91, Lyseren - Oppføring av fritidsbolig Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 61/91 33

34 1 Teknisk utvalg /15 429/15 56/346, Buvassbrenna - Utslippstillatelse Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 56/346 1 Teknisk utvalg /15 430/15 56/1135, Nesbyen Fjellandsby - Midlertidig brukstillatelse på hytte og bod Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 56/ Teknisk utvalg /15 431/15 56/364, Buvassbrenna - Utslippstillatelse Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 56/364 1 Teknisk utvalg /15 432/15 71/169, Myking - fradeling av tomtene Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 71/169 Saksbehandler: Jan Børre Øien 34

35 1 Teknisk utvalg /15 433/15 58/495, Storhalle 97 - Ferdigattest på hytte Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 58/495 1 Teknisk utvalg /15 434/15 Motorferdsel i utmark - melding om vedtak Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 1 Teknisk utvalg /15 435/15 Motorferdsel i utmark - melding om vedtak Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 1 Teknisk utvalg /15 436/15 56/201, Natten - fradeling av tomt vedtak Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 56/201 Saksbehandler: Jan Børre Øien 35

36 1 Teknisk utvalg /15 437/15 Motorferdsel i utmark - melding om vedtak Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 1 Teknisk utvalg /15 438/15 92/58, YX, Bromma - oppsetting av skilt og prismast Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 92/58 1 Teknisk utvalg /15 36

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget. Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget. Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn. RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 20.11.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/798 14/5951 Ragnhild Haugen 17.10.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 78/8 Arkivsak: JournalpostID: 16/6128 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 03.08.2016 Konsesjon på erverv av eiendom som tilleggsjord Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

Delegerte saker 40/12 66/12 tas til orientering. 33/12 12/00004-5 Godkjenning av protokoll fra teknisk utvalg 13.03.12 2

Delegerte saker 40/12 66/12 tas til orientering. 33/12 12/00004-5 Godkjenning av protokoll fra teknisk utvalg 13.03.12 2 MØTEPROTOKOLL Teknisk utvalg Dato: 10.04.2012 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre),

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 21. januar 2010 kl. 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 01/10 SAK NR. 02/10 SAK NR. 03/10 SAK NR. 04/10

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Verran Servicekontor, møterom: Malm Medlemmene ble innkalt pr. telefon 13.02.14. Malm

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/1818-6 Saksbehandler: Grete Mari Sand, Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Alf Petter Reitan, Enhetsleder samfunnsutvikling Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM

Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): -Søknad om

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/24 Arkivsaksnr.: 15/859-2 OLE JOHAN ØIEN - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV LANDBRUKSAREAL

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/24 Arkivsaksnr.: 15/859-2 OLE JOHAN ØIEN - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV LANDBRUKSAREAL SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/24 Arkivsaksnr.: 15/859-2 OLE JOHAN ØIEN - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV LANDBRUKSAREAL Ferdigbehandles i: Driftsutvalget. Saksdokumenter: Søknad

Detaljer

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsplikten og boplikten

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsplikten og boplikten Saksframlegg Arkivnr. V60 Saksnr. 2014/3011-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Formannskapet Saksbehandler: Aril Røttum Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsplikten og boplikten

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel Saksfremlegg Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel Innstilling: Med hjemmel i konsesjonslovens 11 innvilges

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/15 15/709 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GBNR. 38/13

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/15 15/709 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GBNR. 38/13 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.09.2015 Tid: 13:00 14:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling:... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

Møteprotokoll. Teknisk utvalg. Audun Aasheim (Nes bygdeliste) for Nils Rodegård (Nes bygdeliste) (sak. Nils Rodegård (Nes bygdeliste)

Møteprotokoll. Teknisk utvalg. Audun Aasheim (Nes bygdeliste) for Nils Rodegård (Nes bygdeliste) (sak. Nils Rodegård (Nes bygdeliste) Nes Kommune Møteprotokoll Teknisk utvalg Dato: Sted: Arkivsak: Møteleder: 20.06.2017 kl. 09:00-12:00 Nes kommunehus, møterom teknisk 15/01240 Rune O. lhle Møtende medlemmer: Rune Owrenn lhle (H), Haldis

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9 og 34/59 i Sandlia, Tana kommune.

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9 og 34/59 i Sandlia, Tana kommune. Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/107-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Delegert landbruk 3/17 Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 8/2 16/1250 16/8667 Ragnhild Haugen 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: Kart over eiendommen M1:5000

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/2 Arkivsak: JournalpostID: 16/8667 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 5/164 Arkivsaksnr.: 11/598 SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR 164 Rådmannens innstilling: 1. Skånland kommune vedtar i medhold

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 1/8, GBNR - 1/216 16/1193 16/8169 Ragnhild Haugen 03.11.2016 Konsesjon på erverv av eiendom, Utigård Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Åfjord landbruks- og utmarksnemnd Møtested: Åfjord rådhus Stokksund Møtedato: 13.01.2016 Tid: 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Åfjord landbruks- og utmarksnemnd Møtested: Åfjord rådhus Stokksund Møtedato: 13.01.2016 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Åfjord landbruks- og utmarksnemnd Møtested: Åfjord rådhus Stokksund Møtedato: 13.01.2016 Tid: 12:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Solgunn Barsleth som sørger for innkalling

Detaljer

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 21.01.2015 2014/1931-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 98244043 Odd Arne Tangstad Almåvegen 5 7580 SELBU Melding om vedtak

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2010/4967-3 Saksbehandler: Elin Skard Øien Saksframlegg Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/997 SNR gnr. 141 bnr. 13 Dag Præsterud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/997 SNR gnr. 141 bnr. 13 Dag Præsterud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/997 SNR gnr. 141 bnr. 13 Dag Præsterud SØKNAD OM KONSESJON GNR. 141 BNR. 13 RÅDMANNENS FORSLAG: I medhold av konsesjonslova av 28. november

Detaljer

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 Landbruk Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV KONSESJONSLOVEN AV 28. NOVEMBER 2003 I VÅLER KOMMUNE VEDTAK: Viser til behandling

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 10.09.14 kl. 12.00 Møtedato: 10.09.2014 Klokkeslett: Innen kl. 12.00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy Arkivsaknr: 2016/1311 Arkivkode: 82/7 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås Saksframlegg Arkivnr. 174/4 Saksnr. 2016/1361-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10

Detaljer

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug Jordlov, konsesjonslov Ingebjørg Haug Tema 1. Driveplikt etter jordlova 2. Deling etter jordlova 3. Konsesjon virkemiddel ved omsetting av fast eiendom Konsesjonsplikt Overdragelser som ikke trenger konsesjon

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/3090-5 Arknr.: V60 &13 Saksbehandler: Tove Næs BEHANDLING: SAKNR. DATO Formannskapet 75/14 19.11.2014 Kommunestyret 102/14 03.12.2014 OPPHEVELSE AV KONSESJONSLOVEN

Detaljer

Side 2 av 16 TILLEGGS-SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 039/13 13/259 Konsesjon GBNR 41/3 og 9 - landbrukseig

Side 2 av 16 TILLEGGS-SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 039/13 13/259 Konsesjon GBNR 41/3 og 9 - landbrukseig SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 16 MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 28.05.2013 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/33/87 Arkivsaksnr.: 17/215-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/33/87 Arkivsaksnr.: 17/215-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/33/87 Arkivsaksnr.: 17/215-2 GUNN SYNNØVE STRØMME BJØRAVÅG - SØKNAD OM KONSESJON UTEN BOPLIKT VED ERVERV AV FAST EIENDOM. Ferdigbehandles i: Driftsutvalget

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen, VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen, 27/46 og 27/47 22.05.2009

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/1913-11 ROLV VIDAR OG JAN EVEN LIAN. SØKNAD OM KONSESJON. Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: Søknad om konsesjon

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/189 14/1881 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep. Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven Lov av 28.11.2003 nr 98, sist endret i 2009. 1 formål:

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Astri Christine Bævre Istad Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Astri Christine Bævre Istad Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten Averøy kommune Landbruks- og matdepartementet postboks 8007 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/2405-4 Astri Christine Bævre Istad 18.12.2014 Høring - Forslag om

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring.

Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring. Ås kommune Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring. Saksbehandler: Lars Martin Julseth Saksnr.: 14/03827-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet

Detaljer

GNR 178 BNR 1 ROGNRYGGEN - KONSESJON PÅ ERVERV SØKER TROND-ARNE LUND

GNR 178 BNR 1 ROGNRYGGEN - KONSESJON PÅ ERVERV SØKER TROND-ARNE LUND VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Sverre Stokka Tlf: 75 10 18 05 Arkiv: GNR 178/1 Arkivsaksnr.: 12/5525-2 GNR 178 BNR 1 ROGNRYGGEN - KONSESJON PÅ ERVERV SØKER TROND-ARNE LUND Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Høringssvar til forslag om opphevinga av konsesjonsloven og boplikt

Høringssvar til forslag om opphevinga av konsesjonsloven og boplikt ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 14/189 18.12.2014 Kommunestyret Arkivref: 2014/1099-2 Saksbeh.: Ida Karlstrøm, Jordbruksrådgjevar Avdeling: Plan- og næringsavdelinga Dir.tlf.: 37185252

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 49/7/15 Arkivsak: JournalpostID: 16/6585 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 28.10.2016 Konsesjon på erverv av eiendom Sørflata Utvalg Møtedato

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005382 : E: V62 : Daniela Dobbert Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og 21.10.2010 15/10 innlandsfiskenemnd SØKNAD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD Rådmannens innstilling: 1. Viser til søknad om konsesjon

Detaljer

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8 - søker Arne Jostein Eggen

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8 - søker Arne Jostein Eggen Saksframlegg Arkivnr. 123/8 Saksnr. 2014/723-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Rannveig Singsaas Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2017/1089 Dato: 11.05.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 28.06.2016 2016/1021-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Astrid Helene Opedal Follafossvegen 1335 7796 FOLLAFOSS Melding

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 28.10.2015 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk. Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.11.2015 Tid: 09.00-15.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk. Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.11.2015 Tid: 09.00-15.00. Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.11.2015 Tid: 09.00-15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Møteleder: Eli Krogstad, Per

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2 Saksframlegg Arkivnr. V62 Saksnr. 2010/1236-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr Dokumenter i saken:

Detaljer

KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE

KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE Ark.: GNRLG 174/10 Lnr.: 9250/12 Arkivsaksnr.: 12/1471-2 Saksbehandler: Geir Halvor Vedum KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE Vedlegg: Kartutsnitt Andre saksdokumenter

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2017/1089 Dato: 19.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 28.04.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: HERREDSHUSET : 20. 01.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2.etg, møterom Østfold Tidspunkt: 23.03.2010 kl. 09:15 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305680, e-post maga@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.06.2010 Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 49/7/15 16/914 16/6585 Ragnhild Haugen 28.10.2016 Konsesjon på erverv av eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anne Bjørg Rian L.nr.: 32153/2014 Arkivnr.: 611 Saksnr.: 2014/5058 Utvalgssak Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1 ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2015/2219 Arkivkode: 113/1 Saksbehandler: Gro Grinde Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Utvalg for teknikk og utvikling 11.02.2016 Tillatelse til dispensasjon, fradeling

Detaljer

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Arkivsaknr: 2015/422 Arkivkode: 70/3 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og 193/9 - søker Maren Røe

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og 193/9 - søker Maren Røe Saksframlegg Arkivnr. 187/3 Saksnr. 2010/3397-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 25.03.2009 Tid:18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3714-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 07.04.2015 008/15 Kommunestyret 13.04.2015 023/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 07.04.2015 008/15 Kommunestyret 13.04.2015 023/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 7 GBNR-74/7 15/198 15/1372 Ragnhild Haugen 17.02.2015 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Enhetsleder Svein Magne Bråten. Delegerte saker 67/14 85/14 tas til orientering. Godkjenning av protokoll fra teknisk utvalg 18.02.

Enhetsleder Svein Magne Bråten. Delegerte saker 67/14 85/14 tas til orientering. Godkjenning av protokoll fra teknisk utvalg 18.02. "! I - ( jc) MØTEPROTOKOLL Tekniskutvalg Dato: Sted: Arkivsak: 18.03.2014 kl. 9:00 13.00 Nes kommunehus 12/00152 Møtende medlemmer: Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Gerd Eli Berge (Nes Senterparti),

Detaljer

kl. 9:00-16:55 Nes kommunehus, møterom teknisk 15/01240

kl. 9:00-16:55 Nes kommunehus, møterom teknisk 15/01240 MØTEPROTOKOLL rs/were e S5 :ul-fl 2915 Teknisk utvalg Dato: Sted: Arkivsak: 31.05.2016 kl. 9:00-16:55 Nes kommunehus, møterom teknisk 15/01240 r. Leíäiif.. --.frr/í MØtende medlemmer: MØtende varamedlemmer:

Detaljer

Saksbehandler: leder for Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen

Saksbehandler: leder for Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 15/2240-1 Arkivnr.: GNR 77/1 Saksbehandler: leder for Landbrukskontoret

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jermund Vågen

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jermund Vågen Fræna kommune Landbruk Det kongelige landbruks- og matdepartement Postboks 8007 Dep. 0030 OSLO Melding om vedtak Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/2841-3 Jermund Vågen 16.12.2014 Høringsuttalelse

Detaljer

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06.

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-V60 12/165 12/3170 Hilgunn Anita Iversen 30.04.12 Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal Utvalg

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 24.06.2015 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29 SØKNAD OM KONSESJON, NORDRE KVISLE 7/2 Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av konsesjonsloven av

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 59/1 16/1252 16/8681 Ragnhild Haugen 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Linvik i Varntresk Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik

Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik Arkivsaknr: 2017/47 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 30.05.2017 Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik Rådmannens forslag

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Forslag om å oppheve bestemmelsen i konsesjonsloven om prisvurdering ved erverv av landbrukseiendom. Uttalelse fra Lardal kommune.

Forslag om å oppheve bestemmelsen i konsesjonsloven om prisvurdering ved erverv av landbrukseiendom. Uttalelse fra Lardal kommune. Lardal kommune Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Morten Ulleberg 33 15 52 06 14/985 FE- 26.02.2014 postmottak@lmd.dep.no. Forslag om å oppheve bestemmelsen i konsesjonsloven

Detaljer

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv.

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.12.2008 70850/2008 2007/6676 88/8 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/71 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/15 Planutvalget 27.01.2009

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal

Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 9/6 9/12 Arkivsak: JournalpostID: 16/6614 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 30.08.2016 Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal

Detaljer

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen.

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen. Arkivsaknr: 2015/440 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA GRETE STEINMO OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN FOR FRADELING AV BOLIGTOMT, G/B 53/2 - NYGÅRD Rådmannens

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2016/1562-4 Arkiv: V60 Dato: 26.09.2016 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Ann-Kathrine Kristensen Utv.saksnr Utvalg Møtedato 134/16 Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard Rådhuset Tidspunkt: 09.07.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løken Torp, telefon 69 30 56 40 / 41 26 51 88, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd. Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - Søknad om konsesjon

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd. Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1051-11 Saksbehandler: Ole Edvard Silderen,Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Karin Widegren,Rådmann Godkjent av: Karin Widegren,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i. Dere søkte konsesjon for ervervet ved brev av til

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i. Dere søkte konsesjon for ervervet ved brev av til Vår dato: 20.12.2016 Vår referanse: 16/30187-3 Deres dato: 12.07.2016 Deres referanse: Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i kommune Sammendrag: Dere leier jorda på konsesjonseiendommen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Søgne kommune Arkiv: 38/139 Saksmappe: 2015/1081-1684/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer