KOMMUNEPLAN NES KOMMUNE. Fotograf: Tore Haraldset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEPLAN 2011 2023 NES KOMMUNE. Fotograf: Tore Haraldset"

Transkript

1 KOMMUNEPLAN NES KOMMUNE Fotograf: Tore Haraldset AREALDELEN Planbeskrivelse Vedtatt av Nes kommunestyre

2 FORORD FORORD Plan- og bygningsloven gir kommunen en viktig rolle som planmyndighet. Kommunen skal drive en sektorovergripende samfunns- og arealplanlegging gjennom en samlet kommuneplan. Kommuneplanen skal omfatte en samfunnsdel med handlingsprogram og en arealdel. Planen skal vedtas av kommunestyre og arealdelen skal omfatte kart og bestemmelser, samt en planbeskrivelse. Planbeskrivelsen skal bl.a. redegjøre for planes formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til de rammer og retningslinjer som gjelder for området. I den grad arealdelen gir rammer for fremtidig utbygging som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal planbeskrivelsen inneholde en særskilt beskrivelse, - konsekvensutredning, av planens virkninger for miljø og samfunn. Arealdelen er bl.a. et verktøy til å gjennomføre samfunnsdelen og skal bidra til å sikre en langsiktig bærekraftig utvikling av kommunens areal-, natur- og kulturressurser. Den skal vise hvordan viktige hensyn skal følges opp i detaljplanlegging og derigjennom senere forvaltning av arealene. Arealdelen skal være utformet i et langsiktig perspektiv og skal være tilstrekkelig fleksibel slik at det er mulig å innpasse nye behov og muligheter. I områder hvor det er behov for ytterligere detaljering kan det lages kommunedelplaner, eller alternativt områdeplaner. Arealdelen skal i nødvendig utstrekning vise følgende arealformål m/tilhørende underformål: 1. Bebyggelse og anlegg 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 3. Grønnstruktur 4. Forsvaret 5. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone Side 2

3 INNHOLD FORORD OPPSTART AV PLANARBEIDET ORGANISERING AV PLANARBEIDET HJEMMELSGRUNNLAG/RETTSVIRKNING PLANBAKGRUNN FORMÅL GENERELT SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLANEN FORHOLD TIL TIDLIGERE AREALDEL OG REGULERINGSPLANER KARTGRUNNLAG M.M KONSEKVENSUTREDNING KULTURMINNER PLANKRAV OMRÅDER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG KLIMA OG ENERGI BYGGESKIKK/TERRENGTILPASNING/UTEOMRÅDER HENSYNSSONER OMRÅDEREGULERING VANN, AVLØP OG RENOVASJON ADKOMST, TRAFIKK, VEGER, PARKERING M.M AKTIVITETER/BARN OG UNGE MILJØPÅVIRKNING/ROS REGULERINGSPLANER SOM FORTSATT SKAL GJELDE Side 3

4 PLANBESKRIVELSE 1. OPPSTART AV PLANARBEIDET Kommuneplan for perioden ble vedtatt av Nes kommunestyre den Med bakgrunn i at mange av målsetningene som der var nedfelt allerede var gjennomført, samt at nye planbestemmelser i plan- og bygningsloven ble vedtatt sommeren 2009, bestemte Nes kommunestyre høsten 2009 å starte opp arbeidet med en rullering av kommuneplanen for Nes. Den nye planen skulle omfatte både en samfunnsdel og en arealdel og arbeidet med de enkelte delene skulle utarbeides parallelt og fremmes til behandling som en samlet plan. Som et ledd i planarbeidet ble det den 21. august 2009 avholdt et møte med Nes kommunestyre og representanter fra h.h.v. Buskerud fylkeskommune og Fylkesmannen i Buskerud. Oppstart av planarbeidet ble annonsert den 21. november 2009 samtidig med utleggelsen av planprogrammet. Etter utlysningen mottok Nes kommune tilbakemelding fra Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud, NVE, Statens vegvesen og i alt 7 innspill fra grunneiere til arealbruksendringer i arealdelen. Innkomne merknader er vurdert i planarbeidet. Forslag til planprogram for Nes kommune ble vedtatt av Nes kommunestyre den , sak nr. 9/10. Nes kommune hadde i forkant av planoppstart mottatt 32 innspill med søknader om endringer i gjeldende arealdel. Samtlige innsendere ble etter planstart tilskrevet med orientering om oppstart av kommuneplanarbeidet. Den 17. juni 2010 annonserte Nes kommune det pågående planarbeidet på nytt med frist frem til 12. juli 2010 for innsending av nye innspill, både til arealdelen og samfunnsdelen. Samtidig utarbeidet kommunen et skjema for arealopplysninger. Skjemaet skulle fylles ut av innsender og følge det enkelte innspill. Ved fristens utløp hadde kommunen mottatt ytterligere 15 innspill til planarbeidet. Innspillene/merknadene er vurdert i planarbeidet. 2. ORGANISERING AV PLANARBEIDET Arbeidet med kommuneplanen har i prinsippet vært organisert som prosjekt. Kommuneplanutvalget som består av medlemmene i formannskap og teknisk utvalg, til sammen 10 personer, har vært styringsgruppe. Arbeidsutvalget for kommuneplanen, som har bestått av leder, nestleder og et medlem, (alle fra kommuneplanutvalget), samt rådmannen har fungert som prosjektgruppe. I tillegg har det vært oppnevnt 5 ad hoc-grupper som hver har vært sammensatt av 4 medlemmer fra kommunestyret samt en fra administrasjonen. Hver gruppe har hatt ansvar for sitt fokusområde i henhold til planprogrammet. Prosjektledelsen har vært ivaretatt av planleggerne. 3. HJEMMELSGRUNNLAG/RETTSVIRKNING Planen er hjemlet med grunnlag i PLB kap. 11. og består av samfunnsdel, arealdel med planbestemmelser og retningslinjer for saksbehandlingen samt beskrivelse. Plankartet og planbestemmelsene er juridisk bindende med rettsvirkning etter PBL Retningslinjene for saksbehandlingen og samfunnsdelen er ikke juridisk bindende og vil ikke kunne nyttes som hjemmelsgrunnlag for vedtak Side 4

5 4. PLANBAKGRUNN For enkelte områder/eiendommer vil tidligere vedtatte reguleringsplaner fortsatt gjelde. Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde, eventuelt foran kommuneplanen, er listet opp på plankartet. For nye områder som er avsatt til bebyggelse vil det bli krevd detaljregulering. 5. FORMÅL Formålet med arealdelen av kommuneplanen er å legge til rette for en gjennomføring av de tiltak som bl.a. fremkommer i samfunnsdelen, styrke og fornye kommunens hjemmelsgrunnlag ved senere plan- og byggesaksbehandling og sikre en balansert utvikling som tar nødvendig hensyn både til sentrale, regionale og lokale føringer og retningslinjer. Planen har videre som formål å belyse og å utrede viktige hensyn og forhold knyttet til den lokale arealbruken, og gjennom dette legge til rette for en helhetlig og bærekraftig/balansert utnyttelse av kommunens arealer. I særlig grad gjelder dette for områder avsatt til bebyggelse. Det er i planen vurdert hvilke nye arealer som kan bebygges og hvilke av allerede påbegynte byggeområder som vil kreve nyplanlegging før en videreutvikling og/eller fortetting kan skje. Plankartet viser i nødvendig utstrekning hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealene. For områder med bl.a. høy grad av infrastruktur, både kommunale og private vil det i nødvendig grad bli utarbeidet områdeplaner. 6. GENERELT Hovedtrekkene i den nye arealdelen følger arealdelen fra For fjellområdene gjelder at snaufjell og områder med liten eller ingen vegetasjon skal skånes mot utbygging. Videre skal det opprettholdes store ubebygde korridorer mellom de enkelte seterlag. I samsvar med planprogrammet skal ny fritidsbebyggelse i hovedsak skje gjennom en tiltetting av eksisterende områder samt en utvidelse av disse. I den grad nye områder for fritidsbebyggelse inntas i planen skal disse legges til skogkledde områder med middels eller lav bonitet og fortrinnsvis til områder med etablert infrastruktur. Planen skal ikke få virkning på registrerte inngrepsfrie områder. 7. SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLANEN Samfunnsdelen tar bl.a. for seg Nes kommunes grunnleggende verdier, visjon, utfordringer og hvilke områder kommunen vil satse på i planperioden. Gjennom denne delen av kommuneplanen pekes det spesielt på forhold som næringsutvikling, klima og energi samt samhandling og samarbeid. Bindingen mellom samfunnsdelen og arealdelen kommer særlig til uttrykk gjennom temaene klima og energi samt næringsutvikling og arealforvaltning. Gjennom mål og strategier gis det klare føringer for hvordan kommunen gjennom arealdelen skal forvalte egne arealer. 8. FORHOLD TIL TIDLIGERE AREALDEL OG REGULERINGSPLANER Tidligere arealdel til kommuneplanen, sist vedtatt 2003, ble utarbeidet i en periode med sterk vekst i hyttemarkedet og derigjennom et press på utmarksarealene. Særlig gjaldt dette i nærheten av områder med høy grad av teknisk infrastruktur og etablerte aktivitetstilbud. Side 5

6 Som følge av etterspørselen ble det i kommuneplansammenheng avsatt flere områder for bebyggelse med derpå følgende reguleringsplaner. I de senere år har aktiviteten innen hyttemarkedet avtatt noe. Dette har igjen har ført til at det i deler av kommunen er god tilgang på området avsatt til bebyggelse. Foreliggende arealdel til kommuneplanen har tatt hensyn til dette, og nye områder for bebyggelse og anlegg er i større grad enn tidligere lagt til allerede påbegynte områder. Selv om etterspørselen etter boligtomter utenfor Nesbyen har vært liten er det viktig å legge til rette for et variert tomtetilbud, og da med tomtemuligheter også i de enkelte kretsene. Planen viderefører tidligere vedtatte områder for feltutbygging i kretsene. Mulighet for næringsutvikling både i regulerte områder og som spredt etablering i LNFområdene er videreført og tenkes i hovedsak lagt som en utvidelse av tidligere etableringer og i tilknytning til etablert bebyggelse. Tidligere arealdel viser i liten grad arealer for næringsutvikling. Flere av områdene som nå vises er i dag i bruk og de fleste er å finne som vedtatte områder i reguleringsplaner. 9. KARTGRUNNLAG M.M. Planforslaget er utarbeidet på grunnlag av kommunens digitale kart og befaringer. Plankartet, planbestemmelsene og retningslinjene for saksbehandlingen utgjør kommuneplanens arealdel. Med unntak av de eiendommene som omfattes av vedtatt kommunedelplan for Nesbyen, omfatter arealdelen alle eiendommer i Nes kommune. 10. KONSEKVENSUTREDNING For de fleste områdene hvor planen fastsetter rammer for utbygging og for områder hvor planen innebærer en vesentlig endring i forhold til tidligere arealdel er det utarbeidet konsekvensanalyse. For senere reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn vil kravet om konsekvensutredning gjelde. 11. KULTURMINNER Det er foretatt en helhetlig registrering/undersøkelse om hvorvidt det finnes automatisk fredete kulturminner innenfor foreslåtte nye områder for bebyggelse og anlegg. For de fleste gjeldende reguleringsplaner, er det tidligere foretatt kulturminneregistrering. Ytterligere registrering vil måtte bli å foreta i forbindelse med senere detaljregulering. 12. PLANKRAV Det er stilt krav om detaljregulering før tiltak kan igangsettes i områder avsatt til bebyggelse og anlegg. Unntak fra bestemmelsen gjelder for mindre byggearbeider på tidligere godkjente tomter. 13. OMRÅDER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG Generelt I samsvar med vedtatt planprogram vil Nes kommune gjennom arealdelen styre fremtidig utviklingen av ny bebyggelse i de fleste tilfellene til allerede påbegynte områder, og da igjen Side 6

7 til områder med etablert infrastruktur. Dette gjelder både for bolig-, nærings- og fritidsbebyggelse. De største nye områdene, hvor nye tiltak i form av etableringer og aktiviteter kan forventes, er lagt i tilknytning til områdene langs den gamle vegen til Bøgaset. D.v.s. fra Eidal i Rukkedalen og opp til krysset ved Einan samt i tilknytning til allerede etablert bebyggelse og vedtatte planer i Natten-området. Slik kommunen ser det, vil en ved videreutvikling av disse områdene kunne nytte allerede etablert infrastruktur, styrke eksisterende aktivitetstilbud og samtidig danne grunnlag for etablering av nye tilbud. Fritidsbebyggelse Nes kommune hadde ved tidspunkt for planstart ca registrerte fritidsbygg. I tillegg til dette er det ca godkjente, ubebygde tomter i kommunen. Bl.a. i lys av den store reserven av fritidsenheter er det i mindre grad lagt ut nye områder for fritidsbebyggelse. Planen åpner allikevel for både nye felt samt utvidelse, tiltetting og standardhevning av eksisterende områder. Slik sett har planen også tatt hensyn til innkomne ønsker og forslag såfremt disse ikke er i vesentlig konflikt med planprogram og andre viktige interesser og forutsetninger. Det har over flere år vært et uttalt ønske om at det i kommunens eget plan- og regelverk legges til rette for oppføring av fritidsbygg for utleie. Dette gjelder i særlig grad i områder med høy teknisk standard og med tilrettelagte aktivitetstilbud. De nye planbestemmelsene til arealdelen har tatt hensyn til dette. Hensynet til eksisterende bygnings- og kulturmiljø på og i nærheten av støler og voller er innskjerpet. Både for nye områder og for utvidelse og vesentlig tiltetting av eksisterende felt kreves det godkjent reguleringsplan før tiltak kan igangsettes. Det finnes i dag flere fradelte og ubebygde tomter for fritidsbygg i LNF-områdene. For disse har kommunen utarbeidet egne retningslinjer/bebyggelighetskriterier som skal legges til grunn ved behandlingen av søknader. Listen nedenfor nevner nye og utvidelse av eksisterende områder for fritidsbebyggelse. Områder som er vist i tidligere arealdel og hvor ingen endring ut over tiltetting er planlagt er ikke nevnt i listen, men er vist på plankartet. Nye områder/utvidelse for fritidsbebyggelse/turisme H1 Søndre Buhovd (Nytt område) H2 Jordeslii (Nytt område) H3 Vestre Storehalle (Tiltetting/mindre utvidelse) H4 Foss (Delvis nytt/bytte av område) H5 V/Ranten (Nytt område/utvidelse) H6 Buvann vest (Mindre utvidelse) H7 Grønhovd (Nytt område/utvidelse) H8 Bostjernlia (2 områder. Fortetting/mindre utvidelse) H9 Tverrlia (2 områder. Utvidelse/nytt) H10 Eidalsmarka (Utvidelse) H11 Enan (Nytt) H12 Brøtset skog (Nytt/utvidelse) Side 7

8 Næringsbebyggelse/råstoffutvinning Listen nedenfor nevner kun nye og utvidelse av eldre områder for næringsbygg og områder for råstoffutvinning. Områder som er vist i tidligere arealdel, og hvor ingen endring er tenk, er ikke nevnt i listen, men er vist på plankartet. Områder for næringsvirksomhet og råstoffutvinning N1 Buvann vest (Nytt. Massetak) N2 Skaret (Utvidelse. Råstoffutvinning/pukk) N3 Brenno (Utvidelse. Lager) N4 Smedsgården (Utvidelse Massetak/grus) N5 Rukkedalen/Bilplaneten (Uendret. Forretning/verksted) N6 Ranten (Nytt. Utleie/overnatting) N7 Vestlii (Råstoffutvinning/grus) N8 Gamlebrennhøgd (Råsoffutvinning) N9 Smedsgården (Overnatting) N10 Geiteryggen (Råstoffutvinning) Spredt boligbygging For å møte etterspørselen etter tomter ut over feltutbygging har kommunen lagt ut i alt 6 avgrensede områder i LNF-områdene hvor spredt boligbebyggelse vil kunne tillates på visse vilkår. Med unntak av SB6, er områdene identiske med tidligere områder for spredt boligbebyggelse. Betingelsene for denne type boligetablering er at etableringen ikke skal berøre dyrket eller dyrkbar mark, skog av høy bonitet, ny bebyggelse skal lokaliseres i rimelig nærhet av allerede etablert bebyggelse samt at adkomst til privat og offentlig veg, vann og avløpssituasjonen skal være sikret. Adkomst til nye eiendommer skal, der dette er mulig, legges via underordnet vegnett før tilknytning til riks- eller fylkesveg. SB1 Haugen/Bråten SB2 Rukkedalen SB3 Liagardane SB4 Bromma SB6 Børtnes Ødegårdene Områder for feltutbygging i kretsene Tidligere avsatte områder for mindre boligfelt i kretsene opprettholdes. Listen nedenfor inneholder både nye områder og områder som i dag er i bruk, men som ikke tidligere er vist i arealdelen. Alle felt, både eksisterende og nye, vises på plankartet. Det skal utarbeides reguleringsplan for alle nye områder før disse tas i bruk. B1 Svenkerud (Nytt) B2 Grasdokk. B3 Eidal (Nytt) B7 Lysverkfeltet B9 Svenkerud (Tidligere) B10 Paddedokk (Tidligere) B11 Eidal (Tidligere) B12 Liagardane (Nytt) B13 Børtnes Ødegårdene (Nytt) B14 Bergheim (Tidligere) Side 8

9 Arealavgang i forhold til LNF-områder Beregnet arealavgang som følge av utvidelse av eksisterende og nye områder for bebyggelse og anlegg sett i forhold til LNF-områder er beregnet til 1560 da. Dette fordeler seg slik: Fritidsbebyggelse: 1200 da Boligfelt: 140 da. Næring: 220 da. Nevnte tall er bruttotall. Ved senere detaljreguleringer vil arealavgangen bli redusert. 14. KLIMA OG ENERGI Gjennom retningslinjene oppfordres det til å velge miljøvennlige oppvarmingskilder. Der dette er praktisk mulig skal alle nye fritidsboliger/hytter skal ha minst 2 oppvarmingssystemer hvorav hovedoppvarmingskilden skal være basert på biobrensel eller geovarme. I tettbygde områder skal bruk av felles varmeforsyning utredes. Ny utvendig belysning skal begrenses i antall og skjermes. 15. BYGGESKIKK/TERRENGTILPASNING/UTEOMRÅDER Hvordan kommunens utbyggingsområder skal oppleves og fremstå bestemmes i stor grad gjennom kommunal plan- og byggesaksbehandling, og hensynet til estetisk standard i utbygningsområdene trenger derfor å bli nedfelt i de tilhørende plandokumentene. Det er derfor viktig at alle involverte parter har en tilnærmet felles forståelse for samspillet mellom arkitektur, natur og landskapstilpassning. Arealdelen med bestemmelser og retningslinjer er basert på overordnede prinsipper og kan derfor ikke alene styre byggeskikken i kommunen. Planen forutsetter derfor at etterfølgende detaljplaner sammen med den kommunale saksbehandlingen tar opp i seg og vektlegger dette fagområdet. Også opparbeidelse og istandsettelse av uteområder/restområder innen de enkelte planområdene er viktig for helheten og må gis tilstrekkelig oppmerksomhet. 16. HENSYNSSONER Planen beskriver i alt 4 typer hensynssoner. 1. a): For områdene langs Hallingdalselva gjelder sonen i forhold til 200 års flom. For områdene Arnegardslie og Nordhagen Søndre gjelder sonen restriksjoner i forhold til tiltak som kan utløse ras/jordskred. Ved Trytetjern er skytebaneanleggene merket som faresoner. Et område rundt Vardefjell i Nes Østmark er registrert med fare for Radon i grunnen. 2. c): Deler av kommunen ligger i områder hvor hensynet til villrein er en viktig faktor. For stølsområdene Saupeset, Skålsrudstølen og Bruset er hensynssonen innført i den hensikt å sikre støls-/seterområdene for fortsatt tradisjonell jordbruksdrift. I del av området Garnås gjelder hensynet til meteorittnedslag og geologi. Deler av gammelt, bro m.m. over Hallingdalselva., skal hensyntas som krigsminne. 3. d): Områder som er båndlagt etter lov er Svangtjernmyra naturreservat, Bringen naturreservat, Indre Vassfaret landskapsvernområdet samt Bjørhusnatten og Fiskebekkjuvet skogsreservat. 4. e): I planen er det avsatt i alt 4 områder hvor en senere felles detaljregulering skal skje. Side 9

10 Også Espeset, Garnås og Kastet er vurdert hvor bl.a. kulturmiljø, landskap og landbruk er viktige faktor. Nes kommune har allikevel ikke funnet det riktig å legge disse områdene ut som hensynssoner. 17. OMRÅDEREGULERING Innenfor området Einan, Del av gammel Bøgasetvei, Nedre Natten og Eidal Syd er det satt krav om utarbeidelse av områderegulering. Kravet begrunnes med nødvendigheten av felles tekniske løsninger som hovedadkomst, internveger, vann- og avløpsordninger, aktivitetstilbud samt retningslinjer for en styrt utvikling og arealbruk av hele området. For området gjelder at kommunen vil vurdere å inngå avtale om offentlig-privat samarbeid om områdereguleringen. 18. VANN, AVLØP OG RENOVASJON Vannforsyning og avløpsproblematikken til områder for bebyggelse og anlegg må for de fleste områdene baseres på private enkelt- eller fellesløsninger. Utslipp til tette tanker skal være unntaket. For avløp utenfor de områdene som dekkes av overføringsledning til Nesbyen renseanlegg må utslipp behandles lokalt. Som en del av områdereguleringen under punkt 17, og for å forberede en senere realisering/utbygging av de samme områdene, må det for Nesbyen renseanlegg med tilhørende utslippstillatelse og overføringsledning foretas en kapasitetsberegning samt en teknisk vurdering av mulighetene for en kapasitetsøkning på de forskjellige delene av anlegget. Kommunen dekkes i sin helhet av interkommunal renovasjonsordning. 19. ADKOMST, TRAFIKK, VEGER, PARKERING M.M. Adkomst til nye områder for bebyggelse og anlegg samt utvidelse av eksisterende byggeområder skjer i all hovedsak via eksisterende vegnett. Utleggelse av nye områder for bebyggelse og anlegg samt muligheter for tiltetting vil føre til trafikkøkning. Planen gir for de fleste allikevel signaler om en begrenset utbygging og trafikkøkningen bør derfor kunne skje uten behov for større tekniske inngrep. Eventuelle krav fra overordnet vegmyndighet, og da i forhold til tilknytningen til riks- og fylkesveger, vil bli å vurdere på reguleringsplannivå. For de fleste nye områdene for bebyggelse og anlegg vil den mertrafikken disse skaper belaste både Nesbyen og hovedavkjørslene fra Rv. 7. Denne mertrafikken er, sammen med økt støy i forhold til boligbebyggelsen langs Fv. 214 gjennom Nesbyen sentrum, hensyntatt i den tidligere fremlagte trafikkanalysen tilknyttet kommunedelplan for Nesbyen. Parkering i ved nyetableringer vil i hovedsak måtte skje på egen eiendom. Stier, turveger, kulturminner og lignende må sikres gjennom senere detaljregulering. 20. AKTIVITETER/BARN OG UNGE Planen kan ikke ses å gi negative konsekvenser for barn og unge, idrett og lek. Eventuelle særlige behov for tilrettelegging relatert til barn og unge i områder med plankrav skal ivaretas gjennom senere detaljregulering. Tilrettelagte aktiviteter for bl.a. barn og unge, og planer for slike, finnes i hovedsak i tilknytning til byggeområder med høy grad av utnytting. Det er ønskelig med et ytterligere Side 10

11 mangfold i aktivitetstilbudet samt at mulighetene for helårsbruk av eksisterende tilbud utredes. 21. MILJØPÅVIRKNING/ROS Størrelsen på de avsatte områdene for utbygging medfører en avgang/arealtap av LNFområder på ca daa. Områdene for utbygging er i lagt utenfor dyrket jord og skogsboniteten i de avsatte områdene er i det alt vesentligste fra middels til lav bonitet. Snaufjellet blir ikke berørt av ny utbygging. De fleste områdene for bygge og anleggsvirksomhet er lagt slik at fremføring av nye og lengre adkomstveger i sjelden grad er nødvendig. Eksisterende setermiljø og kulturlandskap, inkl. voller og bygninger, er hensyntatt gjennom planbestemmelsene. Krav om beskyttelse mot radon er tatt med i planbestemmelsene. For områder avsatt til bebyggelse og anlegg er det innført grenseverdier for bebyggelse i bratt terreng. Det er innført hensynssoner langs Hallingdalselva p.g.a. flom og i tilknytning til områder som tidligere har vært utsatt for jordras. 22. REGULERINGSPLANER SOM FORTSATT SKAL GJELDE Flere av de opplistede reguleringsplanene er og anse som utbygde. Nes Kommune har allikevel valgt å opprettholde også disse. (Se egen opplisting på plankartet). Gjennom arbeidet med en kommunal planstrategi vil de opplistede reguleringsplanene bli vurdert på nytt og da med hensyn både på kvalitet og varighet. Side 11

Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Kommuneplanens arealdel 2013-2025 ed Kommuneplanens arealdel 2013-2025 Planbeskrivelse med planbestemmelser Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 2 1.0 Forord Melhus er en randkommune til den tredje største by i Norge, og dette medfører

Detaljer

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter KOMMUNEPLAN 2011 2023 Vedtatt planprogram for revisjon av arealdelen Behandlet i Plan og teknisk hovedutvalg den 03.03.10 i sak 9/10 Offentlig gjennomsyn (høring) fra 05.03.10 til 19.04.10 Revidert 15.01.2011

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 2.11.213 Tidspunkt: 9: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Navn på plan og tiltaket: PLANID 201505 Områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata Vår ref.: 2014/1389-3018/2015 Saksbehandler: Mari Solbrekken Arkiv: 141 Dato: 23.03.2015 Saksframlegg Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023

Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 Egengodkjent i bystyret 16.06.2011og egengodkjent tilleggsvedtak 08.12.2011 Saksnr.: 2010/17882 Dokumentnr.: 165 Løpenr.: 127122/2011 Klassering: 143 Saksbehandler:

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANPROGRAM for revisjon Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Kommuneplanens arealdel, Planprogram

Detaljer

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift.

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift. UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010 2022 De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2011 Verran kommune

Kommuneplanens arealdel 2011 Verran kommune Kommuneplanens arealdel 2011 201111-2015 Verran kommune kommune Planbeskrivelse med: Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Retningslinjer, utfyllende planbestemmelser Retningslinjer for bygging av hytter

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør.

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Foto: John Lie Sist revidert: 08.10.2014 Side 1 FORORD Grunneier Unni Steinsholt er

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 LEIRFJORD KOMMUNE RESSURS OG UTVIKLING SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 Detaljregulering Planbeskrivelse 16.03.15 Navn på plan/tiltak: Solsiden Kommune: Leirfjord kommune Stedsnavn: Leines, Vardhaugen

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer