KOMMUNEPLAN NES KOMMUNE. Fotograf: Tore Haraldset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEPLAN 2011 2023 NES KOMMUNE. Fotograf: Tore Haraldset"

Transkript

1 KOMMUNEPLAN NES KOMMUNE Fotograf: Tore Haraldset AREALDELEN Planbeskrivelse Vedtatt av Nes kommunestyre

2 FORORD FORORD Plan- og bygningsloven gir kommunen en viktig rolle som planmyndighet. Kommunen skal drive en sektorovergripende samfunns- og arealplanlegging gjennom en samlet kommuneplan. Kommuneplanen skal omfatte en samfunnsdel med handlingsprogram og en arealdel. Planen skal vedtas av kommunestyre og arealdelen skal omfatte kart og bestemmelser, samt en planbeskrivelse. Planbeskrivelsen skal bl.a. redegjøre for planes formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til de rammer og retningslinjer som gjelder for området. I den grad arealdelen gir rammer for fremtidig utbygging som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal planbeskrivelsen inneholde en særskilt beskrivelse, - konsekvensutredning, av planens virkninger for miljø og samfunn. Arealdelen er bl.a. et verktøy til å gjennomføre samfunnsdelen og skal bidra til å sikre en langsiktig bærekraftig utvikling av kommunens areal-, natur- og kulturressurser. Den skal vise hvordan viktige hensyn skal følges opp i detaljplanlegging og derigjennom senere forvaltning av arealene. Arealdelen skal være utformet i et langsiktig perspektiv og skal være tilstrekkelig fleksibel slik at det er mulig å innpasse nye behov og muligheter. I områder hvor det er behov for ytterligere detaljering kan det lages kommunedelplaner, eller alternativt områdeplaner. Arealdelen skal i nødvendig utstrekning vise følgende arealformål m/tilhørende underformål: 1. Bebyggelse og anlegg 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 3. Grønnstruktur 4. Forsvaret 5. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone Side 2

3 INNHOLD FORORD OPPSTART AV PLANARBEIDET ORGANISERING AV PLANARBEIDET HJEMMELSGRUNNLAG/RETTSVIRKNING PLANBAKGRUNN FORMÅL GENERELT SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLANEN FORHOLD TIL TIDLIGERE AREALDEL OG REGULERINGSPLANER KARTGRUNNLAG M.M KONSEKVENSUTREDNING KULTURMINNER PLANKRAV OMRÅDER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG KLIMA OG ENERGI BYGGESKIKK/TERRENGTILPASNING/UTEOMRÅDER HENSYNSSONER OMRÅDEREGULERING VANN, AVLØP OG RENOVASJON ADKOMST, TRAFIKK, VEGER, PARKERING M.M AKTIVITETER/BARN OG UNGE MILJØPÅVIRKNING/ROS REGULERINGSPLANER SOM FORTSATT SKAL GJELDE Side 3

4 PLANBESKRIVELSE 1. OPPSTART AV PLANARBEIDET Kommuneplan for perioden ble vedtatt av Nes kommunestyre den Med bakgrunn i at mange av målsetningene som der var nedfelt allerede var gjennomført, samt at nye planbestemmelser i plan- og bygningsloven ble vedtatt sommeren 2009, bestemte Nes kommunestyre høsten 2009 å starte opp arbeidet med en rullering av kommuneplanen for Nes. Den nye planen skulle omfatte både en samfunnsdel og en arealdel og arbeidet med de enkelte delene skulle utarbeides parallelt og fremmes til behandling som en samlet plan. Som et ledd i planarbeidet ble det den 21. august 2009 avholdt et møte med Nes kommunestyre og representanter fra h.h.v. Buskerud fylkeskommune og Fylkesmannen i Buskerud. Oppstart av planarbeidet ble annonsert den 21. november 2009 samtidig med utleggelsen av planprogrammet. Etter utlysningen mottok Nes kommune tilbakemelding fra Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud, NVE, Statens vegvesen og i alt 7 innspill fra grunneiere til arealbruksendringer i arealdelen. Innkomne merknader er vurdert i planarbeidet. Forslag til planprogram for Nes kommune ble vedtatt av Nes kommunestyre den , sak nr. 9/10. Nes kommune hadde i forkant av planoppstart mottatt 32 innspill med søknader om endringer i gjeldende arealdel. Samtlige innsendere ble etter planstart tilskrevet med orientering om oppstart av kommuneplanarbeidet. Den 17. juni 2010 annonserte Nes kommune det pågående planarbeidet på nytt med frist frem til 12. juli 2010 for innsending av nye innspill, både til arealdelen og samfunnsdelen. Samtidig utarbeidet kommunen et skjema for arealopplysninger. Skjemaet skulle fylles ut av innsender og følge det enkelte innspill. Ved fristens utløp hadde kommunen mottatt ytterligere 15 innspill til planarbeidet. Innspillene/merknadene er vurdert i planarbeidet. 2. ORGANISERING AV PLANARBEIDET Arbeidet med kommuneplanen har i prinsippet vært organisert som prosjekt. Kommuneplanutvalget som består av medlemmene i formannskap og teknisk utvalg, til sammen 10 personer, har vært styringsgruppe. Arbeidsutvalget for kommuneplanen, som har bestått av leder, nestleder og et medlem, (alle fra kommuneplanutvalget), samt rådmannen har fungert som prosjektgruppe. I tillegg har det vært oppnevnt 5 ad hoc-grupper som hver har vært sammensatt av 4 medlemmer fra kommunestyret samt en fra administrasjonen. Hver gruppe har hatt ansvar for sitt fokusområde i henhold til planprogrammet. Prosjektledelsen har vært ivaretatt av planleggerne. 3. HJEMMELSGRUNNLAG/RETTSVIRKNING Planen er hjemlet med grunnlag i PLB kap. 11. og består av samfunnsdel, arealdel med planbestemmelser og retningslinjer for saksbehandlingen samt beskrivelse. Plankartet og planbestemmelsene er juridisk bindende med rettsvirkning etter PBL Retningslinjene for saksbehandlingen og samfunnsdelen er ikke juridisk bindende og vil ikke kunne nyttes som hjemmelsgrunnlag for vedtak Side 4

5 4. PLANBAKGRUNN For enkelte områder/eiendommer vil tidligere vedtatte reguleringsplaner fortsatt gjelde. Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde, eventuelt foran kommuneplanen, er listet opp på plankartet. For nye områder som er avsatt til bebyggelse vil det bli krevd detaljregulering. 5. FORMÅL Formålet med arealdelen av kommuneplanen er å legge til rette for en gjennomføring av de tiltak som bl.a. fremkommer i samfunnsdelen, styrke og fornye kommunens hjemmelsgrunnlag ved senere plan- og byggesaksbehandling og sikre en balansert utvikling som tar nødvendig hensyn både til sentrale, regionale og lokale føringer og retningslinjer. Planen har videre som formål å belyse og å utrede viktige hensyn og forhold knyttet til den lokale arealbruken, og gjennom dette legge til rette for en helhetlig og bærekraftig/balansert utnyttelse av kommunens arealer. I særlig grad gjelder dette for områder avsatt til bebyggelse. Det er i planen vurdert hvilke nye arealer som kan bebygges og hvilke av allerede påbegynte byggeområder som vil kreve nyplanlegging før en videreutvikling og/eller fortetting kan skje. Plankartet viser i nødvendig utstrekning hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealene. For områder med bl.a. høy grad av infrastruktur, både kommunale og private vil det i nødvendig grad bli utarbeidet områdeplaner. 6. GENERELT Hovedtrekkene i den nye arealdelen følger arealdelen fra For fjellområdene gjelder at snaufjell og områder med liten eller ingen vegetasjon skal skånes mot utbygging. Videre skal det opprettholdes store ubebygde korridorer mellom de enkelte seterlag. I samsvar med planprogrammet skal ny fritidsbebyggelse i hovedsak skje gjennom en tiltetting av eksisterende områder samt en utvidelse av disse. I den grad nye områder for fritidsbebyggelse inntas i planen skal disse legges til skogkledde områder med middels eller lav bonitet og fortrinnsvis til områder med etablert infrastruktur. Planen skal ikke få virkning på registrerte inngrepsfrie områder. 7. SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLANEN Samfunnsdelen tar bl.a. for seg Nes kommunes grunnleggende verdier, visjon, utfordringer og hvilke områder kommunen vil satse på i planperioden. Gjennom denne delen av kommuneplanen pekes det spesielt på forhold som næringsutvikling, klima og energi samt samhandling og samarbeid. Bindingen mellom samfunnsdelen og arealdelen kommer særlig til uttrykk gjennom temaene klima og energi samt næringsutvikling og arealforvaltning. Gjennom mål og strategier gis det klare føringer for hvordan kommunen gjennom arealdelen skal forvalte egne arealer. 8. FORHOLD TIL TIDLIGERE AREALDEL OG REGULERINGSPLANER Tidligere arealdel til kommuneplanen, sist vedtatt 2003, ble utarbeidet i en periode med sterk vekst i hyttemarkedet og derigjennom et press på utmarksarealene. Særlig gjaldt dette i nærheten av områder med høy grad av teknisk infrastruktur og etablerte aktivitetstilbud. Side 5

6 Som følge av etterspørselen ble det i kommuneplansammenheng avsatt flere områder for bebyggelse med derpå følgende reguleringsplaner. I de senere år har aktiviteten innen hyttemarkedet avtatt noe. Dette har igjen har ført til at det i deler av kommunen er god tilgang på området avsatt til bebyggelse. Foreliggende arealdel til kommuneplanen har tatt hensyn til dette, og nye områder for bebyggelse og anlegg er i større grad enn tidligere lagt til allerede påbegynte områder. Selv om etterspørselen etter boligtomter utenfor Nesbyen har vært liten er det viktig å legge til rette for et variert tomtetilbud, og da med tomtemuligheter også i de enkelte kretsene. Planen viderefører tidligere vedtatte områder for feltutbygging i kretsene. Mulighet for næringsutvikling både i regulerte områder og som spredt etablering i LNFområdene er videreført og tenkes i hovedsak lagt som en utvidelse av tidligere etableringer og i tilknytning til etablert bebyggelse. Tidligere arealdel viser i liten grad arealer for næringsutvikling. Flere av områdene som nå vises er i dag i bruk og de fleste er å finne som vedtatte områder i reguleringsplaner. 9. KARTGRUNNLAG M.M. Planforslaget er utarbeidet på grunnlag av kommunens digitale kart og befaringer. Plankartet, planbestemmelsene og retningslinjene for saksbehandlingen utgjør kommuneplanens arealdel. Med unntak av de eiendommene som omfattes av vedtatt kommunedelplan for Nesbyen, omfatter arealdelen alle eiendommer i Nes kommune. 10. KONSEKVENSUTREDNING For de fleste områdene hvor planen fastsetter rammer for utbygging og for områder hvor planen innebærer en vesentlig endring i forhold til tidligere arealdel er det utarbeidet konsekvensanalyse. For senere reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn vil kravet om konsekvensutredning gjelde. 11. KULTURMINNER Det er foretatt en helhetlig registrering/undersøkelse om hvorvidt det finnes automatisk fredete kulturminner innenfor foreslåtte nye områder for bebyggelse og anlegg. For de fleste gjeldende reguleringsplaner, er det tidligere foretatt kulturminneregistrering. Ytterligere registrering vil måtte bli å foreta i forbindelse med senere detaljregulering. 12. PLANKRAV Det er stilt krav om detaljregulering før tiltak kan igangsettes i områder avsatt til bebyggelse og anlegg. Unntak fra bestemmelsen gjelder for mindre byggearbeider på tidligere godkjente tomter. 13. OMRÅDER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG Generelt I samsvar med vedtatt planprogram vil Nes kommune gjennom arealdelen styre fremtidig utviklingen av ny bebyggelse i de fleste tilfellene til allerede påbegynte områder, og da igjen Side 6

7 til områder med etablert infrastruktur. Dette gjelder både for bolig-, nærings- og fritidsbebyggelse. De største nye områdene, hvor nye tiltak i form av etableringer og aktiviteter kan forventes, er lagt i tilknytning til områdene langs den gamle vegen til Bøgaset. D.v.s. fra Eidal i Rukkedalen og opp til krysset ved Einan samt i tilknytning til allerede etablert bebyggelse og vedtatte planer i Natten-området. Slik kommunen ser det, vil en ved videreutvikling av disse områdene kunne nytte allerede etablert infrastruktur, styrke eksisterende aktivitetstilbud og samtidig danne grunnlag for etablering av nye tilbud. Fritidsbebyggelse Nes kommune hadde ved tidspunkt for planstart ca registrerte fritidsbygg. I tillegg til dette er det ca godkjente, ubebygde tomter i kommunen. Bl.a. i lys av den store reserven av fritidsenheter er det i mindre grad lagt ut nye områder for fritidsbebyggelse. Planen åpner allikevel for både nye felt samt utvidelse, tiltetting og standardhevning av eksisterende områder. Slik sett har planen også tatt hensyn til innkomne ønsker og forslag såfremt disse ikke er i vesentlig konflikt med planprogram og andre viktige interesser og forutsetninger. Det har over flere år vært et uttalt ønske om at det i kommunens eget plan- og regelverk legges til rette for oppføring av fritidsbygg for utleie. Dette gjelder i særlig grad i områder med høy teknisk standard og med tilrettelagte aktivitetstilbud. De nye planbestemmelsene til arealdelen har tatt hensyn til dette. Hensynet til eksisterende bygnings- og kulturmiljø på og i nærheten av støler og voller er innskjerpet. Både for nye områder og for utvidelse og vesentlig tiltetting av eksisterende felt kreves det godkjent reguleringsplan før tiltak kan igangsettes. Det finnes i dag flere fradelte og ubebygde tomter for fritidsbygg i LNF-områdene. For disse har kommunen utarbeidet egne retningslinjer/bebyggelighetskriterier som skal legges til grunn ved behandlingen av søknader. Listen nedenfor nevner nye og utvidelse av eksisterende områder for fritidsbebyggelse. Områder som er vist i tidligere arealdel og hvor ingen endring ut over tiltetting er planlagt er ikke nevnt i listen, men er vist på plankartet. Nye områder/utvidelse for fritidsbebyggelse/turisme H1 Søndre Buhovd (Nytt område) H2 Jordeslii (Nytt område) H3 Vestre Storehalle (Tiltetting/mindre utvidelse) H4 Foss (Delvis nytt/bytte av område) H5 V/Ranten (Nytt område/utvidelse) H6 Buvann vest (Mindre utvidelse) H7 Grønhovd (Nytt område/utvidelse) H8 Bostjernlia (2 områder. Fortetting/mindre utvidelse) H9 Tverrlia (2 områder. Utvidelse/nytt) H10 Eidalsmarka (Utvidelse) H11 Enan (Nytt) H12 Brøtset skog (Nytt/utvidelse) Side 7

8 Næringsbebyggelse/råstoffutvinning Listen nedenfor nevner kun nye og utvidelse av eldre områder for næringsbygg og områder for råstoffutvinning. Områder som er vist i tidligere arealdel, og hvor ingen endring er tenk, er ikke nevnt i listen, men er vist på plankartet. Områder for næringsvirksomhet og råstoffutvinning N1 Buvann vest (Nytt. Massetak) N2 Skaret (Utvidelse. Råstoffutvinning/pukk) N3 Brenno (Utvidelse. Lager) N4 Smedsgården (Utvidelse Massetak/grus) N5 Rukkedalen/Bilplaneten (Uendret. Forretning/verksted) N6 Ranten (Nytt. Utleie/overnatting) N7 Vestlii (Råstoffutvinning/grus) N8 Gamlebrennhøgd (Råsoffutvinning) N9 Smedsgården (Overnatting) N10 Geiteryggen (Råstoffutvinning) Spredt boligbygging For å møte etterspørselen etter tomter ut over feltutbygging har kommunen lagt ut i alt 6 avgrensede områder i LNF-områdene hvor spredt boligbebyggelse vil kunne tillates på visse vilkår. Med unntak av SB6, er områdene identiske med tidligere områder for spredt boligbebyggelse. Betingelsene for denne type boligetablering er at etableringen ikke skal berøre dyrket eller dyrkbar mark, skog av høy bonitet, ny bebyggelse skal lokaliseres i rimelig nærhet av allerede etablert bebyggelse samt at adkomst til privat og offentlig veg, vann og avløpssituasjonen skal være sikret. Adkomst til nye eiendommer skal, der dette er mulig, legges via underordnet vegnett før tilknytning til riks- eller fylkesveg. SB1 Haugen/Bråten SB2 Rukkedalen SB3 Liagardane SB4 Bromma SB6 Børtnes Ødegårdene Områder for feltutbygging i kretsene Tidligere avsatte områder for mindre boligfelt i kretsene opprettholdes. Listen nedenfor inneholder både nye områder og områder som i dag er i bruk, men som ikke tidligere er vist i arealdelen. Alle felt, både eksisterende og nye, vises på plankartet. Det skal utarbeides reguleringsplan for alle nye områder før disse tas i bruk. B1 Svenkerud (Nytt) B2 Grasdokk. B3 Eidal (Nytt) B7 Lysverkfeltet B9 Svenkerud (Tidligere) B10 Paddedokk (Tidligere) B11 Eidal (Tidligere) B12 Liagardane (Nytt) B13 Børtnes Ødegårdene (Nytt) B14 Bergheim (Tidligere) Side 8

9 Arealavgang i forhold til LNF-områder Beregnet arealavgang som følge av utvidelse av eksisterende og nye områder for bebyggelse og anlegg sett i forhold til LNF-områder er beregnet til 1560 da. Dette fordeler seg slik: Fritidsbebyggelse: 1200 da Boligfelt: 140 da. Næring: 220 da. Nevnte tall er bruttotall. Ved senere detaljreguleringer vil arealavgangen bli redusert. 14. KLIMA OG ENERGI Gjennom retningslinjene oppfordres det til å velge miljøvennlige oppvarmingskilder. Der dette er praktisk mulig skal alle nye fritidsboliger/hytter skal ha minst 2 oppvarmingssystemer hvorav hovedoppvarmingskilden skal være basert på biobrensel eller geovarme. I tettbygde områder skal bruk av felles varmeforsyning utredes. Ny utvendig belysning skal begrenses i antall og skjermes. 15. BYGGESKIKK/TERRENGTILPASNING/UTEOMRÅDER Hvordan kommunens utbyggingsområder skal oppleves og fremstå bestemmes i stor grad gjennom kommunal plan- og byggesaksbehandling, og hensynet til estetisk standard i utbygningsområdene trenger derfor å bli nedfelt i de tilhørende plandokumentene. Det er derfor viktig at alle involverte parter har en tilnærmet felles forståelse for samspillet mellom arkitektur, natur og landskapstilpassning. Arealdelen med bestemmelser og retningslinjer er basert på overordnede prinsipper og kan derfor ikke alene styre byggeskikken i kommunen. Planen forutsetter derfor at etterfølgende detaljplaner sammen med den kommunale saksbehandlingen tar opp i seg og vektlegger dette fagområdet. Også opparbeidelse og istandsettelse av uteområder/restområder innen de enkelte planområdene er viktig for helheten og må gis tilstrekkelig oppmerksomhet. 16. HENSYNSSONER Planen beskriver i alt 4 typer hensynssoner. 1. a): For områdene langs Hallingdalselva gjelder sonen i forhold til 200 års flom. For områdene Arnegardslie og Nordhagen Søndre gjelder sonen restriksjoner i forhold til tiltak som kan utløse ras/jordskred. Ved Trytetjern er skytebaneanleggene merket som faresoner. Et område rundt Vardefjell i Nes Østmark er registrert med fare for Radon i grunnen. 2. c): Deler av kommunen ligger i områder hvor hensynet til villrein er en viktig faktor. For stølsområdene Saupeset, Skålsrudstølen og Bruset er hensynssonen innført i den hensikt å sikre støls-/seterområdene for fortsatt tradisjonell jordbruksdrift. I del av området Garnås gjelder hensynet til meteorittnedslag og geologi. Deler av gammelt, bro m.m. over Hallingdalselva., skal hensyntas som krigsminne. 3. d): Områder som er båndlagt etter lov er Svangtjernmyra naturreservat, Bringen naturreservat, Indre Vassfaret landskapsvernområdet samt Bjørhusnatten og Fiskebekkjuvet skogsreservat. 4. e): I planen er det avsatt i alt 4 områder hvor en senere felles detaljregulering skal skje. Side 9

10 Også Espeset, Garnås og Kastet er vurdert hvor bl.a. kulturmiljø, landskap og landbruk er viktige faktor. Nes kommune har allikevel ikke funnet det riktig å legge disse områdene ut som hensynssoner. 17. OMRÅDEREGULERING Innenfor området Einan, Del av gammel Bøgasetvei, Nedre Natten og Eidal Syd er det satt krav om utarbeidelse av områderegulering. Kravet begrunnes med nødvendigheten av felles tekniske løsninger som hovedadkomst, internveger, vann- og avløpsordninger, aktivitetstilbud samt retningslinjer for en styrt utvikling og arealbruk av hele området. For området gjelder at kommunen vil vurdere å inngå avtale om offentlig-privat samarbeid om områdereguleringen. 18. VANN, AVLØP OG RENOVASJON Vannforsyning og avløpsproblematikken til områder for bebyggelse og anlegg må for de fleste områdene baseres på private enkelt- eller fellesløsninger. Utslipp til tette tanker skal være unntaket. For avløp utenfor de områdene som dekkes av overføringsledning til Nesbyen renseanlegg må utslipp behandles lokalt. Som en del av områdereguleringen under punkt 17, og for å forberede en senere realisering/utbygging av de samme områdene, må det for Nesbyen renseanlegg med tilhørende utslippstillatelse og overføringsledning foretas en kapasitetsberegning samt en teknisk vurdering av mulighetene for en kapasitetsøkning på de forskjellige delene av anlegget. Kommunen dekkes i sin helhet av interkommunal renovasjonsordning. 19. ADKOMST, TRAFIKK, VEGER, PARKERING M.M. Adkomst til nye områder for bebyggelse og anlegg samt utvidelse av eksisterende byggeområder skjer i all hovedsak via eksisterende vegnett. Utleggelse av nye områder for bebyggelse og anlegg samt muligheter for tiltetting vil føre til trafikkøkning. Planen gir for de fleste allikevel signaler om en begrenset utbygging og trafikkøkningen bør derfor kunne skje uten behov for større tekniske inngrep. Eventuelle krav fra overordnet vegmyndighet, og da i forhold til tilknytningen til riks- og fylkesveger, vil bli å vurdere på reguleringsplannivå. For de fleste nye områdene for bebyggelse og anlegg vil den mertrafikken disse skaper belaste både Nesbyen og hovedavkjørslene fra Rv. 7. Denne mertrafikken er, sammen med økt støy i forhold til boligbebyggelsen langs Fv. 214 gjennom Nesbyen sentrum, hensyntatt i den tidligere fremlagte trafikkanalysen tilknyttet kommunedelplan for Nesbyen. Parkering i ved nyetableringer vil i hovedsak måtte skje på egen eiendom. Stier, turveger, kulturminner og lignende må sikres gjennom senere detaljregulering. 20. AKTIVITETER/BARN OG UNGE Planen kan ikke ses å gi negative konsekvenser for barn og unge, idrett og lek. Eventuelle særlige behov for tilrettelegging relatert til barn og unge i områder med plankrav skal ivaretas gjennom senere detaljregulering. Tilrettelagte aktiviteter for bl.a. barn og unge, og planer for slike, finnes i hovedsak i tilknytning til byggeområder med høy grad av utnytting. Det er ønskelig med et ytterligere Side 10

11 mangfold i aktivitetstilbudet samt at mulighetene for helårsbruk av eksisterende tilbud utredes. 21. MILJØPÅVIRKNING/ROS Størrelsen på de avsatte områdene for utbygging medfører en avgang/arealtap av LNFområder på ca daa. Områdene for utbygging er i lagt utenfor dyrket jord og skogsboniteten i de avsatte områdene er i det alt vesentligste fra middels til lav bonitet. Snaufjellet blir ikke berørt av ny utbygging. De fleste områdene for bygge og anleggsvirksomhet er lagt slik at fremføring av nye og lengre adkomstveger i sjelden grad er nødvendig. Eksisterende setermiljø og kulturlandskap, inkl. voller og bygninger, er hensyntatt gjennom planbestemmelsene. Krav om beskyttelse mot radon er tatt med i planbestemmelsene. For områder avsatt til bebyggelse og anlegg er det innført grenseverdier for bebyggelse i bratt terreng. Det er innført hensynssoner langs Hallingdalselva p.g.a. flom og i tilknytning til områder som tidligere har vært utsatt for jordras. 22. REGULERINGSPLANER SOM FORTSATT SKAL GJELDE Flere av de opplistede reguleringsplanene er og anse som utbygde. Nes Kommune har allikevel valgt å opprettholde også disse. (Se egen opplisting på plankartet). Gjennom arbeidet med en kommunal planstrategi vil de opplistede reguleringsplanene bli vurdert på nytt og da med hensyn både på kvalitet og varighet. Side 11

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

Område- og detaljregulering

Område- og detaljregulering Område- og detaljregulering Bergen 29 april 2009 Erik Plathe, Asplan Viak AS Ny plan og bygningslov Sterkere vekt på offentlig planlegging Det skal lønne seg å følge overordnet plan og delta i planprosesser

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av kommunen selv

Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av kommunen selv Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av Vedtatt i kommuneplanutvalget 13.05.15 sak 10/15. Forslag lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 21.05.15-01.07.015 Dokumentdato:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring Arkivsak. Nr.: 2012/666-66 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 66/13 21.10.2013 Formannskapet 70/13 23.10.2013 Hovedutvalg Natur 79/13 18.11.2013 Formannskapet

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Plan- og bygningsloven og landbruk pluss. Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling

Plan- og bygningsloven og landbruk pluss. Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling Plan- og bygningsloven og landbruk pluss Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling Tema Kommunens rolle Samfunnshensyn, nasjonale og regionale føringer?

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Ramme gård - Planbeskrivelse

Ramme gård - Planbeskrivelse Vestby kommune Ramme gård - Planbeskrivelse Områderegulering Rådmannens forslag 24. september 2009 Formål Ramme gård er under utvikling som et allsidig gårdsbruk med lokalt, økologisk, sesong- og tradisjonsbasert

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Tønsberg, 15. januar 2015 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Kommunale informasjonsmøter januar og februar 2012 Ellen Korvald prosjektleder Et oppdrag fra Miljøverndepartementet til fylkeskommunene,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE PLAN ID: 19422015-XXX Dato: 20.05.2015 Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Notodden, 2. september 2014 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM april 2014 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 2 2 Planprogram 2 3 Planavgrensing 4 4 Hovedmål for

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Dokumenter oversendt til regionalt planforum: 1. Dette notatet med problemstillinger 2. Delplankart.pdf (skannet av gjeldende kommunedelplaner (Baksiden

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5 PLANBESKRIVELSE MED ROS FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR YTTERJORDA Utarbeidet av Viggo Einan. Revidert 04.06. 13 Bodø Kommun ne Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 1 av 5 Innhold Kartutsnitt.... 3 1. Innledning...

Detaljer

Hemnes kommune. Planbestemmelser. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen

Hemnes kommune. Planbestemmelser. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen Hemnes kommune Planbestemmelser Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen 1 Generelle bestemmelser Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen, jfr. 3, 1. ledd: Ingen må uten at det er lovlig

Detaljer

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026 NEDRE EIKER KOMMUNE Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Nedre Eiker kommune la ut forslag til ny kommuneplans arealdel til høring og offentlig ettersyn i perioden 8.desember 2014

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling:

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Behandling i Formannskap den 09.06.2015 Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Rådmannens endrede innstilling: Innsigelse, datert 13.07.12, fra Nordland Fylkeskommune,

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3714-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/1699 / 27 Ordningsverdi: 09062012-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommunedelplan for Kystsonen

Kommunedelplan for Kystsonen SAKSFREMLEGG Kommunedelplan for Kystsonen Saksnummer: 15/258 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Formannskapet Møtedato: Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune. Planid: 01201204

REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune. Planid: 01201204 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune Planid: 01201204 Dato: 05.04.13 Sist revidert (dato): 25.02.14 Egengodkjent i kommunestyret 11.09.2014, sak 42/14 Tilhørende

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 13.05.2015 kl. 9:00 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/1931 / 28 Ordningsverdi: 1523pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Gulknapp flyplass

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STRAUMEN HYTTEFELT, VESTVÅGØY PLANBESKRIVELSE. Planområde. Leknes. Mette Henriksen & Åsmund Rajala Strømnes

REGULERINGSPLAN FOR STRAUMEN HYTTEFELT, VESTVÅGØY PLANBESKRIVELSE. Planområde. Leknes. Mette Henriksen & Åsmund Rajala Strømnes 2011 REGULERINGSPLAN FOR STRAUMEN HYTTEFELT, VESTVÅGØY PLANBESKRIVELSE Planområde Leknes Mette Henriksen & Åsmund Rajala Strømnes 19.09.2011 Navn på plan/tiltak: Reguleringsplan for Strømmen (PlanID 001-2010-1860)

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

REGULERINGSPLAN HAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN HAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN HAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR HAUGEN INDERØY KOMMUNE BESTEMMELSER Oppdrag: Emne: Planbestemmelser Oppdragsgiver Jakob Olav Wibe Dato: 02.07.2013 Oppdragsnr: 12121 Utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/133-23 Arkiv: 141 Saksbehandler: Åsmund Austarheim Dato: 19.06.2015 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 1. gangs behandling

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. Navn Adresse Poststed Deres ref Vår ref. 19.08.2014 Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. I medhold av plan- og bygningsloven

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret sak 21/13 den 23. mai 2013 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Planprogram kommuneplan for Rennebu kommune Rennebu kommune v/ rådmann Revisjon

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/03875-21 Arkivkode. Geilo- 178 Saksbehandler Trond B. Augunset Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 17.09.2015 29/15 2 Kommunestyret 30.09.2015

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM

REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM Ark.: L12 213 Lnr.: 369/11 Arkivsaksnr.: 10/1033-12 Saksbehandler: Linn Haugseth Kind/Gudmund Forseth REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram revidert

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE Plankart datert 06.02.2014 Plan ID 201407 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på

Detaljer

!!! Kystplan!Midt-!og!Sør-Troms! Planprogram!

!!! Kystplan!Midt-!og!Sør-Troms! Planprogram! KystplanMidt-ogSør-Troms Planprogram Interkommunalplanforsjøområdeneikommunene: Berg,Dyrøy,Gratangen,Harstad,Ibestad,Kvæfjord, Lavangen,Lenvik,Salangen,Skånland,Sørreisa,Torsken ogtranøy VedtattavinterkommunaltkystsoneplanutvalgforKystplanMidt-ogSør-Tromsden

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Oppsummering av innkomne merknader til varsel om oppstart for Oscar Torp Heimen i Halden kommune

Oppsummering av innkomne merknader til varsel om oppstart for Oscar Torp Heimen i Halden kommune Prosjektnr.: A033713 Utarbeidet: ILOS Kontrollert: JOLA Dato: 22.02.2013, rev. 18.03.2013 Oppsummering av innkomne merknader til varsel om oppstart for Oscar Torp Heimen i Halden kommune Oppstart av planarbeidet

Detaljer

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan?

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Hordaland, 9. desember 2010 Planprogram, konsekvensutredning og planomtale v/ Jan Martin Ståvi, Asplan Viak Dokumentasjonskrav i ny PBL Krav: Regional

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Ny plandel i plan- og bygningsloven. Kursdagene 2009 Trondheim

Ny plandel i plan- og bygningsloven. Kursdagene 2009 Trondheim Ny plandel i plan- og bygningsloven Kursdagene 2009 Trondheim Ny plan- og bygningslov ny struktur Første del: Alminnelig del Andre del: Plandel (Tredje del: Gjennomføring Sjette del: Sluttbestemmelser)

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622 SENTRALADMINISTRASJONEN Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer