KOMMUNEPLAN NES KOMMUNE. Fotograf: Tore Haraldset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEPLAN 2011 2023 NES KOMMUNE. Fotograf: Tore Haraldset"

Transkript

1 KOMMUNEPLAN NES KOMMUNE Fotograf: Tore Haraldset AREALDELEN Planbeskrivelse Vedtatt av Nes kommunestyre

2 FORORD FORORD Plan- og bygningsloven gir kommunen en viktig rolle som planmyndighet. Kommunen skal drive en sektorovergripende samfunns- og arealplanlegging gjennom en samlet kommuneplan. Kommuneplanen skal omfatte en samfunnsdel med handlingsprogram og en arealdel. Planen skal vedtas av kommunestyre og arealdelen skal omfatte kart og bestemmelser, samt en planbeskrivelse. Planbeskrivelsen skal bl.a. redegjøre for planes formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til de rammer og retningslinjer som gjelder for området. I den grad arealdelen gir rammer for fremtidig utbygging som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal planbeskrivelsen inneholde en særskilt beskrivelse, - konsekvensutredning, av planens virkninger for miljø og samfunn. Arealdelen er bl.a. et verktøy til å gjennomføre samfunnsdelen og skal bidra til å sikre en langsiktig bærekraftig utvikling av kommunens areal-, natur- og kulturressurser. Den skal vise hvordan viktige hensyn skal følges opp i detaljplanlegging og derigjennom senere forvaltning av arealene. Arealdelen skal være utformet i et langsiktig perspektiv og skal være tilstrekkelig fleksibel slik at det er mulig å innpasse nye behov og muligheter. I områder hvor det er behov for ytterligere detaljering kan det lages kommunedelplaner, eller alternativt områdeplaner. Arealdelen skal i nødvendig utstrekning vise følgende arealformål m/tilhørende underformål: 1. Bebyggelse og anlegg 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 3. Grønnstruktur 4. Forsvaret 5. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone Side 2

3 INNHOLD FORORD OPPSTART AV PLANARBEIDET ORGANISERING AV PLANARBEIDET HJEMMELSGRUNNLAG/RETTSVIRKNING PLANBAKGRUNN FORMÅL GENERELT SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLANEN FORHOLD TIL TIDLIGERE AREALDEL OG REGULERINGSPLANER KARTGRUNNLAG M.M KONSEKVENSUTREDNING KULTURMINNER PLANKRAV OMRÅDER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG KLIMA OG ENERGI BYGGESKIKK/TERRENGTILPASNING/UTEOMRÅDER HENSYNSSONER OMRÅDEREGULERING VANN, AVLØP OG RENOVASJON ADKOMST, TRAFIKK, VEGER, PARKERING M.M AKTIVITETER/BARN OG UNGE MILJØPÅVIRKNING/ROS REGULERINGSPLANER SOM FORTSATT SKAL GJELDE Side 3

4 PLANBESKRIVELSE 1. OPPSTART AV PLANARBEIDET Kommuneplan for perioden ble vedtatt av Nes kommunestyre den Med bakgrunn i at mange av målsetningene som der var nedfelt allerede var gjennomført, samt at nye planbestemmelser i plan- og bygningsloven ble vedtatt sommeren 2009, bestemte Nes kommunestyre høsten 2009 å starte opp arbeidet med en rullering av kommuneplanen for Nes. Den nye planen skulle omfatte både en samfunnsdel og en arealdel og arbeidet med de enkelte delene skulle utarbeides parallelt og fremmes til behandling som en samlet plan. Som et ledd i planarbeidet ble det den 21. august 2009 avholdt et møte med Nes kommunestyre og representanter fra h.h.v. Buskerud fylkeskommune og Fylkesmannen i Buskerud. Oppstart av planarbeidet ble annonsert den 21. november 2009 samtidig med utleggelsen av planprogrammet. Etter utlysningen mottok Nes kommune tilbakemelding fra Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud, NVE, Statens vegvesen og i alt 7 innspill fra grunneiere til arealbruksendringer i arealdelen. Innkomne merknader er vurdert i planarbeidet. Forslag til planprogram for Nes kommune ble vedtatt av Nes kommunestyre den , sak nr. 9/10. Nes kommune hadde i forkant av planoppstart mottatt 32 innspill med søknader om endringer i gjeldende arealdel. Samtlige innsendere ble etter planstart tilskrevet med orientering om oppstart av kommuneplanarbeidet. Den 17. juni 2010 annonserte Nes kommune det pågående planarbeidet på nytt med frist frem til 12. juli 2010 for innsending av nye innspill, både til arealdelen og samfunnsdelen. Samtidig utarbeidet kommunen et skjema for arealopplysninger. Skjemaet skulle fylles ut av innsender og følge det enkelte innspill. Ved fristens utløp hadde kommunen mottatt ytterligere 15 innspill til planarbeidet. Innspillene/merknadene er vurdert i planarbeidet. 2. ORGANISERING AV PLANARBEIDET Arbeidet med kommuneplanen har i prinsippet vært organisert som prosjekt. Kommuneplanutvalget som består av medlemmene i formannskap og teknisk utvalg, til sammen 10 personer, har vært styringsgruppe. Arbeidsutvalget for kommuneplanen, som har bestått av leder, nestleder og et medlem, (alle fra kommuneplanutvalget), samt rådmannen har fungert som prosjektgruppe. I tillegg har det vært oppnevnt 5 ad hoc-grupper som hver har vært sammensatt av 4 medlemmer fra kommunestyret samt en fra administrasjonen. Hver gruppe har hatt ansvar for sitt fokusområde i henhold til planprogrammet. Prosjektledelsen har vært ivaretatt av planleggerne. 3. HJEMMELSGRUNNLAG/RETTSVIRKNING Planen er hjemlet med grunnlag i PLB kap. 11. og består av samfunnsdel, arealdel med planbestemmelser og retningslinjer for saksbehandlingen samt beskrivelse. Plankartet og planbestemmelsene er juridisk bindende med rettsvirkning etter PBL Retningslinjene for saksbehandlingen og samfunnsdelen er ikke juridisk bindende og vil ikke kunne nyttes som hjemmelsgrunnlag for vedtak Side 4

5 4. PLANBAKGRUNN For enkelte områder/eiendommer vil tidligere vedtatte reguleringsplaner fortsatt gjelde. Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde, eventuelt foran kommuneplanen, er listet opp på plankartet. For nye områder som er avsatt til bebyggelse vil det bli krevd detaljregulering. 5. FORMÅL Formålet med arealdelen av kommuneplanen er å legge til rette for en gjennomføring av de tiltak som bl.a. fremkommer i samfunnsdelen, styrke og fornye kommunens hjemmelsgrunnlag ved senere plan- og byggesaksbehandling og sikre en balansert utvikling som tar nødvendig hensyn både til sentrale, regionale og lokale føringer og retningslinjer. Planen har videre som formål å belyse og å utrede viktige hensyn og forhold knyttet til den lokale arealbruken, og gjennom dette legge til rette for en helhetlig og bærekraftig/balansert utnyttelse av kommunens arealer. I særlig grad gjelder dette for områder avsatt til bebyggelse. Det er i planen vurdert hvilke nye arealer som kan bebygges og hvilke av allerede påbegynte byggeområder som vil kreve nyplanlegging før en videreutvikling og/eller fortetting kan skje. Plankartet viser i nødvendig utstrekning hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealene. For områder med bl.a. høy grad av infrastruktur, både kommunale og private vil det i nødvendig grad bli utarbeidet områdeplaner. 6. GENERELT Hovedtrekkene i den nye arealdelen følger arealdelen fra For fjellområdene gjelder at snaufjell og områder med liten eller ingen vegetasjon skal skånes mot utbygging. Videre skal det opprettholdes store ubebygde korridorer mellom de enkelte seterlag. I samsvar med planprogrammet skal ny fritidsbebyggelse i hovedsak skje gjennom en tiltetting av eksisterende områder samt en utvidelse av disse. I den grad nye områder for fritidsbebyggelse inntas i planen skal disse legges til skogkledde områder med middels eller lav bonitet og fortrinnsvis til områder med etablert infrastruktur. Planen skal ikke få virkning på registrerte inngrepsfrie områder. 7. SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLANEN Samfunnsdelen tar bl.a. for seg Nes kommunes grunnleggende verdier, visjon, utfordringer og hvilke områder kommunen vil satse på i planperioden. Gjennom denne delen av kommuneplanen pekes det spesielt på forhold som næringsutvikling, klima og energi samt samhandling og samarbeid. Bindingen mellom samfunnsdelen og arealdelen kommer særlig til uttrykk gjennom temaene klima og energi samt næringsutvikling og arealforvaltning. Gjennom mål og strategier gis det klare føringer for hvordan kommunen gjennom arealdelen skal forvalte egne arealer. 8. FORHOLD TIL TIDLIGERE AREALDEL OG REGULERINGSPLANER Tidligere arealdel til kommuneplanen, sist vedtatt 2003, ble utarbeidet i en periode med sterk vekst i hyttemarkedet og derigjennom et press på utmarksarealene. Særlig gjaldt dette i nærheten av områder med høy grad av teknisk infrastruktur og etablerte aktivitetstilbud. Side 5

6 Som følge av etterspørselen ble det i kommuneplansammenheng avsatt flere områder for bebyggelse med derpå følgende reguleringsplaner. I de senere år har aktiviteten innen hyttemarkedet avtatt noe. Dette har igjen har ført til at det i deler av kommunen er god tilgang på området avsatt til bebyggelse. Foreliggende arealdel til kommuneplanen har tatt hensyn til dette, og nye områder for bebyggelse og anlegg er i større grad enn tidligere lagt til allerede påbegynte områder. Selv om etterspørselen etter boligtomter utenfor Nesbyen har vært liten er det viktig å legge til rette for et variert tomtetilbud, og da med tomtemuligheter også i de enkelte kretsene. Planen viderefører tidligere vedtatte områder for feltutbygging i kretsene. Mulighet for næringsutvikling både i regulerte områder og som spredt etablering i LNFområdene er videreført og tenkes i hovedsak lagt som en utvidelse av tidligere etableringer og i tilknytning til etablert bebyggelse. Tidligere arealdel viser i liten grad arealer for næringsutvikling. Flere av områdene som nå vises er i dag i bruk og de fleste er å finne som vedtatte områder i reguleringsplaner. 9. KARTGRUNNLAG M.M. Planforslaget er utarbeidet på grunnlag av kommunens digitale kart og befaringer. Plankartet, planbestemmelsene og retningslinjene for saksbehandlingen utgjør kommuneplanens arealdel. Med unntak av de eiendommene som omfattes av vedtatt kommunedelplan for Nesbyen, omfatter arealdelen alle eiendommer i Nes kommune. 10. KONSEKVENSUTREDNING For de fleste områdene hvor planen fastsetter rammer for utbygging og for områder hvor planen innebærer en vesentlig endring i forhold til tidligere arealdel er det utarbeidet konsekvensanalyse. For senere reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn vil kravet om konsekvensutredning gjelde. 11. KULTURMINNER Det er foretatt en helhetlig registrering/undersøkelse om hvorvidt det finnes automatisk fredete kulturminner innenfor foreslåtte nye områder for bebyggelse og anlegg. For de fleste gjeldende reguleringsplaner, er det tidligere foretatt kulturminneregistrering. Ytterligere registrering vil måtte bli å foreta i forbindelse med senere detaljregulering. 12. PLANKRAV Det er stilt krav om detaljregulering før tiltak kan igangsettes i områder avsatt til bebyggelse og anlegg. Unntak fra bestemmelsen gjelder for mindre byggearbeider på tidligere godkjente tomter. 13. OMRÅDER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG Generelt I samsvar med vedtatt planprogram vil Nes kommune gjennom arealdelen styre fremtidig utviklingen av ny bebyggelse i de fleste tilfellene til allerede påbegynte områder, og da igjen Side 6

7 til områder med etablert infrastruktur. Dette gjelder både for bolig-, nærings- og fritidsbebyggelse. De største nye områdene, hvor nye tiltak i form av etableringer og aktiviteter kan forventes, er lagt i tilknytning til områdene langs den gamle vegen til Bøgaset. D.v.s. fra Eidal i Rukkedalen og opp til krysset ved Einan samt i tilknytning til allerede etablert bebyggelse og vedtatte planer i Natten-området. Slik kommunen ser det, vil en ved videreutvikling av disse områdene kunne nytte allerede etablert infrastruktur, styrke eksisterende aktivitetstilbud og samtidig danne grunnlag for etablering av nye tilbud. Fritidsbebyggelse Nes kommune hadde ved tidspunkt for planstart ca registrerte fritidsbygg. I tillegg til dette er det ca godkjente, ubebygde tomter i kommunen. Bl.a. i lys av den store reserven av fritidsenheter er det i mindre grad lagt ut nye områder for fritidsbebyggelse. Planen åpner allikevel for både nye felt samt utvidelse, tiltetting og standardhevning av eksisterende områder. Slik sett har planen også tatt hensyn til innkomne ønsker og forslag såfremt disse ikke er i vesentlig konflikt med planprogram og andre viktige interesser og forutsetninger. Det har over flere år vært et uttalt ønske om at det i kommunens eget plan- og regelverk legges til rette for oppføring av fritidsbygg for utleie. Dette gjelder i særlig grad i områder med høy teknisk standard og med tilrettelagte aktivitetstilbud. De nye planbestemmelsene til arealdelen har tatt hensyn til dette. Hensynet til eksisterende bygnings- og kulturmiljø på og i nærheten av støler og voller er innskjerpet. Både for nye områder og for utvidelse og vesentlig tiltetting av eksisterende felt kreves det godkjent reguleringsplan før tiltak kan igangsettes. Det finnes i dag flere fradelte og ubebygde tomter for fritidsbygg i LNF-områdene. For disse har kommunen utarbeidet egne retningslinjer/bebyggelighetskriterier som skal legges til grunn ved behandlingen av søknader. Listen nedenfor nevner nye og utvidelse av eksisterende områder for fritidsbebyggelse. Områder som er vist i tidligere arealdel og hvor ingen endring ut over tiltetting er planlagt er ikke nevnt i listen, men er vist på plankartet. Nye områder/utvidelse for fritidsbebyggelse/turisme H1 Søndre Buhovd (Nytt område) H2 Jordeslii (Nytt område) H3 Vestre Storehalle (Tiltetting/mindre utvidelse) H4 Foss (Delvis nytt/bytte av område) H5 V/Ranten (Nytt område/utvidelse) H6 Buvann vest (Mindre utvidelse) H7 Grønhovd (Nytt område/utvidelse) H8 Bostjernlia (2 områder. Fortetting/mindre utvidelse) H9 Tverrlia (2 områder. Utvidelse/nytt) H10 Eidalsmarka (Utvidelse) H11 Enan (Nytt) H12 Brøtset skog (Nytt/utvidelse) Side 7

8 Næringsbebyggelse/råstoffutvinning Listen nedenfor nevner kun nye og utvidelse av eldre områder for næringsbygg og områder for råstoffutvinning. Områder som er vist i tidligere arealdel, og hvor ingen endring er tenk, er ikke nevnt i listen, men er vist på plankartet. Områder for næringsvirksomhet og råstoffutvinning N1 Buvann vest (Nytt. Massetak) N2 Skaret (Utvidelse. Råstoffutvinning/pukk) N3 Brenno (Utvidelse. Lager) N4 Smedsgården (Utvidelse Massetak/grus) N5 Rukkedalen/Bilplaneten (Uendret. Forretning/verksted) N6 Ranten (Nytt. Utleie/overnatting) N7 Vestlii (Råstoffutvinning/grus) N8 Gamlebrennhøgd (Råsoffutvinning) N9 Smedsgården (Overnatting) N10 Geiteryggen (Råstoffutvinning) Spredt boligbygging For å møte etterspørselen etter tomter ut over feltutbygging har kommunen lagt ut i alt 6 avgrensede områder i LNF-områdene hvor spredt boligbebyggelse vil kunne tillates på visse vilkår. Med unntak av SB6, er områdene identiske med tidligere områder for spredt boligbebyggelse. Betingelsene for denne type boligetablering er at etableringen ikke skal berøre dyrket eller dyrkbar mark, skog av høy bonitet, ny bebyggelse skal lokaliseres i rimelig nærhet av allerede etablert bebyggelse samt at adkomst til privat og offentlig veg, vann og avløpssituasjonen skal være sikret. Adkomst til nye eiendommer skal, der dette er mulig, legges via underordnet vegnett før tilknytning til riks- eller fylkesveg. SB1 Haugen/Bråten SB2 Rukkedalen SB3 Liagardane SB4 Bromma SB6 Børtnes Ødegårdene Områder for feltutbygging i kretsene Tidligere avsatte områder for mindre boligfelt i kretsene opprettholdes. Listen nedenfor inneholder både nye områder og områder som i dag er i bruk, men som ikke tidligere er vist i arealdelen. Alle felt, både eksisterende og nye, vises på plankartet. Det skal utarbeides reguleringsplan for alle nye områder før disse tas i bruk. B1 Svenkerud (Nytt) B2 Grasdokk. B3 Eidal (Nytt) B7 Lysverkfeltet B9 Svenkerud (Tidligere) B10 Paddedokk (Tidligere) B11 Eidal (Tidligere) B12 Liagardane (Nytt) B13 Børtnes Ødegårdene (Nytt) B14 Bergheim (Tidligere) Side 8

9 Arealavgang i forhold til LNF-områder Beregnet arealavgang som følge av utvidelse av eksisterende og nye områder for bebyggelse og anlegg sett i forhold til LNF-områder er beregnet til 1560 da. Dette fordeler seg slik: Fritidsbebyggelse: 1200 da Boligfelt: 140 da. Næring: 220 da. Nevnte tall er bruttotall. Ved senere detaljreguleringer vil arealavgangen bli redusert. 14. KLIMA OG ENERGI Gjennom retningslinjene oppfordres det til å velge miljøvennlige oppvarmingskilder. Der dette er praktisk mulig skal alle nye fritidsboliger/hytter skal ha minst 2 oppvarmingssystemer hvorav hovedoppvarmingskilden skal være basert på biobrensel eller geovarme. I tettbygde områder skal bruk av felles varmeforsyning utredes. Ny utvendig belysning skal begrenses i antall og skjermes. 15. BYGGESKIKK/TERRENGTILPASNING/UTEOMRÅDER Hvordan kommunens utbyggingsområder skal oppleves og fremstå bestemmes i stor grad gjennom kommunal plan- og byggesaksbehandling, og hensynet til estetisk standard i utbygningsområdene trenger derfor å bli nedfelt i de tilhørende plandokumentene. Det er derfor viktig at alle involverte parter har en tilnærmet felles forståelse for samspillet mellom arkitektur, natur og landskapstilpassning. Arealdelen med bestemmelser og retningslinjer er basert på overordnede prinsipper og kan derfor ikke alene styre byggeskikken i kommunen. Planen forutsetter derfor at etterfølgende detaljplaner sammen med den kommunale saksbehandlingen tar opp i seg og vektlegger dette fagområdet. Også opparbeidelse og istandsettelse av uteområder/restområder innen de enkelte planområdene er viktig for helheten og må gis tilstrekkelig oppmerksomhet. 16. HENSYNSSONER Planen beskriver i alt 4 typer hensynssoner. 1. a): For områdene langs Hallingdalselva gjelder sonen i forhold til 200 års flom. For områdene Arnegardslie og Nordhagen Søndre gjelder sonen restriksjoner i forhold til tiltak som kan utløse ras/jordskred. Ved Trytetjern er skytebaneanleggene merket som faresoner. Et område rundt Vardefjell i Nes Østmark er registrert med fare for Radon i grunnen. 2. c): Deler av kommunen ligger i områder hvor hensynet til villrein er en viktig faktor. For stølsområdene Saupeset, Skålsrudstølen og Bruset er hensynssonen innført i den hensikt å sikre støls-/seterområdene for fortsatt tradisjonell jordbruksdrift. I del av området Garnås gjelder hensynet til meteorittnedslag og geologi. Deler av gammelt, bro m.m. over Hallingdalselva., skal hensyntas som krigsminne. 3. d): Områder som er båndlagt etter lov er Svangtjernmyra naturreservat, Bringen naturreservat, Indre Vassfaret landskapsvernområdet samt Bjørhusnatten og Fiskebekkjuvet skogsreservat. 4. e): I planen er det avsatt i alt 4 områder hvor en senere felles detaljregulering skal skje. Side 9

10 Også Espeset, Garnås og Kastet er vurdert hvor bl.a. kulturmiljø, landskap og landbruk er viktige faktor. Nes kommune har allikevel ikke funnet det riktig å legge disse områdene ut som hensynssoner. 17. OMRÅDEREGULERING Innenfor området Einan, Del av gammel Bøgasetvei, Nedre Natten og Eidal Syd er det satt krav om utarbeidelse av områderegulering. Kravet begrunnes med nødvendigheten av felles tekniske løsninger som hovedadkomst, internveger, vann- og avløpsordninger, aktivitetstilbud samt retningslinjer for en styrt utvikling og arealbruk av hele området. For området gjelder at kommunen vil vurdere å inngå avtale om offentlig-privat samarbeid om områdereguleringen. 18. VANN, AVLØP OG RENOVASJON Vannforsyning og avløpsproblematikken til områder for bebyggelse og anlegg må for de fleste områdene baseres på private enkelt- eller fellesløsninger. Utslipp til tette tanker skal være unntaket. For avløp utenfor de områdene som dekkes av overføringsledning til Nesbyen renseanlegg må utslipp behandles lokalt. Som en del av områdereguleringen under punkt 17, og for å forberede en senere realisering/utbygging av de samme områdene, må det for Nesbyen renseanlegg med tilhørende utslippstillatelse og overføringsledning foretas en kapasitetsberegning samt en teknisk vurdering av mulighetene for en kapasitetsøkning på de forskjellige delene av anlegget. Kommunen dekkes i sin helhet av interkommunal renovasjonsordning. 19. ADKOMST, TRAFIKK, VEGER, PARKERING M.M. Adkomst til nye områder for bebyggelse og anlegg samt utvidelse av eksisterende byggeområder skjer i all hovedsak via eksisterende vegnett. Utleggelse av nye områder for bebyggelse og anlegg samt muligheter for tiltetting vil føre til trafikkøkning. Planen gir for de fleste allikevel signaler om en begrenset utbygging og trafikkøkningen bør derfor kunne skje uten behov for større tekniske inngrep. Eventuelle krav fra overordnet vegmyndighet, og da i forhold til tilknytningen til riks- og fylkesveger, vil bli å vurdere på reguleringsplannivå. For de fleste nye områdene for bebyggelse og anlegg vil den mertrafikken disse skaper belaste både Nesbyen og hovedavkjørslene fra Rv. 7. Denne mertrafikken er, sammen med økt støy i forhold til boligbebyggelsen langs Fv. 214 gjennom Nesbyen sentrum, hensyntatt i den tidligere fremlagte trafikkanalysen tilknyttet kommunedelplan for Nesbyen. Parkering i ved nyetableringer vil i hovedsak måtte skje på egen eiendom. Stier, turveger, kulturminner og lignende må sikres gjennom senere detaljregulering. 20. AKTIVITETER/BARN OG UNGE Planen kan ikke ses å gi negative konsekvenser for barn og unge, idrett og lek. Eventuelle særlige behov for tilrettelegging relatert til barn og unge i områder med plankrav skal ivaretas gjennom senere detaljregulering. Tilrettelagte aktiviteter for bl.a. barn og unge, og planer for slike, finnes i hovedsak i tilknytning til byggeområder med høy grad av utnytting. Det er ønskelig med et ytterligere Side 10

11 mangfold i aktivitetstilbudet samt at mulighetene for helårsbruk av eksisterende tilbud utredes. 21. MILJØPÅVIRKNING/ROS Størrelsen på de avsatte områdene for utbygging medfører en avgang/arealtap av LNFområder på ca daa. Områdene for utbygging er i lagt utenfor dyrket jord og skogsboniteten i de avsatte områdene er i det alt vesentligste fra middels til lav bonitet. Snaufjellet blir ikke berørt av ny utbygging. De fleste områdene for bygge og anleggsvirksomhet er lagt slik at fremføring av nye og lengre adkomstveger i sjelden grad er nødvendig. Eksisterende setermiljø og kulturlandskap, inkl. voller og bygninger, er hensyntatt gjennom planbestemmelsene. Krav om beskyttelse mot radon er tatt med i planbestemmelsene. For områder avsatt til bebyggelse og anlegg er det innført grenseverdier for bebyggelse i bratt terreng. Det er innført hensynssoner langs Hallingdalselva p.g.a. flom og i tilknytning til områder som tidligere har vært utsatt for jordras. 22. REGULERINGSPLANER SOM FORTSATT SKAL GJELDE Flere av de opplistede reguleringsplanene er og anse som utbygde. Nes Kommune har allikevel valgt å opprettholde også disse. (Se egen opplisting på plankartet). Gjennom arbeidet med en kommunal planstrategi vil de opplistede reguleringsplanene bli vurdert på nytt og da med hensyn både på kvalitet og varighet. Side 11

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng og Trine-Marie Fjeldstad Leknes, fredag 1. mars Foto: Bjørn Erik Olsen Innhold Kommuneplanlegging tilpasset utfordringene i Nordland Planstrategi og kommuneplan Overordnede

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-108 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart

Detaljer

Juridiske utfordringer

Juridiske utfordringer Juridiske utfordringer Erfaringene fra Askøy kommune med utarbeidelse av bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanarbeidet." Svein Gjesdal Juridiske utfordringer - utgangspunkt Vedr. hjemmelsgrunnlaget

Detaljer

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging Et nytt verktøy for regional planlegging Hva er Regional planbestemmelse? En juridisk bindende bestemmelse Innebærer byggeforbud mot nærmere angitte tiltak Bestemmelsen er tidsbegrenset Skal knyttes til

Detaljer

Kommuneplan for Modum

Kommuneplan for Modum Kommuneplan for Modum 2011-2020 I Modum strekker vi oss lenger.. Spesialrådgiver Morten Eken Samling for politikere i Hovedutvalg for teknisk sektor Lampeland, 5.-6.3.2012 1 Disposisjon Lovgrunnlaget for

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Ny plan og bygningslov plandelen

Ny plan og bygningslov plandelen Ny plan og bygningslov plandelen Tema i presentasjonen: Hvem vil merke en ny lov? Kommunal planlegging Kommuneplanen Reguleringsplaner Krav til planbeskrivelse Dispensasjoner Regional planlegging Interkommunal

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4 Selbu kommune Arkivkode: 1664/097/004 Arkivsaksnr: 2015/1230-16 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

Reguleringsplan for

Reguleringsplan for <navn på planen> XX kommune Vedtatt dato: Dato for siste mindre endring: Reguleringsplan for Med plannavn menes angivelse av sted planen gjelder for, eksempelvis område, stedsnavn (fra SSR), adresse Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser. Tone Hammer, Tromsø kommune

Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser. Tone Hammer, Tromsø kommune Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser Tone Hammer, Tromsø kommune Kartforskriften: Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister. Kapittel 3 Framstilling av arealplan

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre Kommuneplanens arealdel 2014-2026

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser en arealbruk som sikrer samfunnsutviklingen. Omfatter: Hovedformål for arealbruk, som etter behov kan underdeles Generelle

Detaljer

1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD

1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD KOMMUNEDELPLAN ALDERSUNDET 1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD 1.1 PLANINNHOLD Arealdelen består av : - Arealplankart over Aldersundet M=1:8 000 - Planinnhold, arealbrukskategorier og bestemmelser - Beskrivelse

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

Område- og detaljregulering

Område- og detaljregulering Område- og detaljregulering Bergen 29 april 2009 Erik Plathe, Asplan Viak AS Ny plan og bygningslov Sterkere vekt på offentlig planlegging Det skal lønne seg å følge overordnet plan og delta i planprosesser

Detaljer

LNF(R)-spredt. Veileder

LNF(R)-spredt. Veileder LNF(R)-spredt Veileder Oppdraget Nasjonal veileder for bruk av arealformålet LNF(R) spredt jfr. 11-7 nr. 5b Arealstrategier i samfunnsdelen Framstilling av LNF(R)-spredt i arealplan Tilrettelegge for framtidig/eksisterende

Detaljer

Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av kommunen selv

Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av kommunen selv Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av Vedtatt i kommuneplanutvalget 13.05.15 sak 10/15. Forslag lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 21.05.15-01.07.015 Dokumentdato:

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Plansystemet etter ny planlov

Plansystemet etter ny planlov Plansystemet etter ny planlov av Tore Rolf Lund, Horten kommune Vestfold energiforum 26.oktober 2009 Ny plan- og bygningslov Plandelen trådte i kraft fra 1.7.2009 Nye virkemidler for klima- og energiarbeidet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Det faste utvalg for plansaker gangs behandling - reguleringsplan Samstad Nordre, gbnr. 138/1 ved Sørungen

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Det faste utvalg for plansaker gangs behandling - reguleringsplan Samstad Nordre, gbnr. 138/1 ved Sørungen Selbu kommune Arkivkode: 1664/138/001 Arkivsaksnr: 2015/1624-4 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 17.01.2017 1. gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for

Reguleringsplan for <navn på planen> XX kommune Reguleringsplan for Vedtatt dato: Revidert dato: Med plannavn menes angivelse av sted planen gjelder for, eksempelvis område, stedsnavn (fra SSR), adresse Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /17. Kommunestyret har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /17. Kommunestyret har behandlet saken i møte Flå kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 12/00014-37 Saksbehandler Jon Andreas Ask Kommunedelplan for Gulsvik - Sluttbehandling Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret 2015-2019 28.03.2017 30/17 Kommunestyret

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018. UTSENDELSE PÅ 1. GANGS HØRING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan og

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

Fra kunnskap og prosess! til regionale og kommunale planer Plangrep i regionale planer

Fra kunnskap og prosess! til regionale og kommunale planer Plangrep i regionale planer Fra kunnskap og prosess! til regionale og kommunale planer Plangrep i regionale planer Midtveisseminar Kongsberg 08.12.08 Erik Plathe Asplan Viak AS 1 08.12.09 AV/EP Handle lokalt og tenke regionalt om

Detaljer

Plantyper og behandling i kommunen

Plantyper og behandling i kommunen Plantyper og behandling i kommunen Anna Auganes Virksomhetsleder for plan og miljø, Hvaler kommune siv.ark MNAL, nestleder NKF Plansak Kommuneplanens samfunnsdel 11.3 Samfunnsdelen skal legges til grunn

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERLIE - PLANPROGRAM

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERLIE - PLANPROGRAM Arkivsak-dok. 14/01081-24 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERLIE - PLANPROGRAM Saken avgjøres av: Kommuneplanutvalget Vedlegg: Forslag til planprogram

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven?

Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven? Grunnkurs i sykkelplanlegging Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven? Planlegging for sykkel: Viktigste plantyper Planprosess Planframstilling (arealformål og bestemmelser)

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer PLANKRAV TOLKNING AV KOMMUNEPLANEN PKT 1

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer PLANKRAV TOLKNING AV KOMMUNEPLANEN PKT 1 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Notat Utarbeidet av Bjørn Bertelsen Dato: 22.07.2014 Saksnr.: 201422078/1 Emnekode: EBYGG - 5210 PLANKRAV TOLKNING AV KOMMUNEPLANEN

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Revisjon av kommuneplanens arealdel Velkommen til folkemøte 9. mai 2017 Lindesnes Revisjon av planens arealdel 2017-2030 http://www.lindesnes..no/plan Program Presentasjon av planarbeidet og planprosessen ordfører Janne Fardal Kristoffersen

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Saksmappe:2017/382 Saksbehandler:STL Dato:12.05.2017 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/17 Plan- og bygningsrådet 01.06.2017 31/17 Kommunestyret 15.06.2017 Fastsetting av

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling

KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling FORSLAG TIL PLANPROGRAM juni 2017 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 3 2 Planprogram 3 3 Varslingsgrense

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 17.02.2016 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664-162 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Utlegging til høring og offentlig ettersyn. Kommunedelplan for Dagalifjellet

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune

LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune 2018 2030 Forslag til offentlig ettersyn Bystyresak 66/17. Frist for innspill: 22. august 2017. 1 Innhold Bakgrunn... 3 1. Rammer for

Detaljer

Kommunedelplan Venneslaheia

Kommunedelplan Venneslaheia Kommunedelplan Venneslaheia Planbestemmelser Høringsforslag 02.01.2013 INNHOLD 1. Generelle bestemmelser, jfr. pbl kapittel 11...3 1.1 Rettsvirkning av kommunedelplanen (pbl 11-6)... 3 1.2 Plankrav (pbl

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 2. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 2. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-83 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 2. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: 1)Statens vegvesen,

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Ark: L13 Arkivsaksnr.: 15/1416 l.nr. 15/13476 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato

SAKSFRAMLEGG. Ark: L13 Arkivsaksnr.: 15/1416 l.nr. 15/13476 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato SAKSFRAMLEGG Ark: L13 Arkivsaksnr.: 15/1416 l.nr. 15/13476 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Rådhuset Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: PLANPROGRAM FOR FAGERLUND NÆRINGSOMRÅDE

Detaljer

VA-jus Facebookcom/fylkesmannen/oppland

VA-jus  Facebookcom/fylkesmannen/oppland VA-jus Tema 1. Sammenhengen mellom forurensningsforskriften, naturmangfoldloven, vannforskriften og pbl 2. Spredt avløp i planarbeid 3. Utarbeiding av lokal forskrift Utgangspunktet Forurensningsloven

Detaljer

NY PLANLOV OG REGULERINGSPLAN

NY PLANLOV OG REGULERINGSPLAN NY PLANLOV OG REGULERINGSPLAN AREALFORMÅL OG PLANBESTEMMELSER Ebba Friis Eriksen, teamleder/rådgiver, Akershus fylkeskommune og styremedlem i NKFs Forum for fysisk planlegging dato valgfri tekst 1 Ny plan-

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL OFFENTLIG ETTERSYN

RENDALEN KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL OFFENTLIG ETTERSYN Saknr. 4577/10 Ark.nr. 142. Saksbehandler: Hanne Thingstadberget RENDALEN KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010-2022 - OFFENTLIG ETTERSYN Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet slutter seg til

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering BESTEMMELSER Dato: 30.06.2014 Revidert: Vedtatt: 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1.1 PLANTYPE Planen er en detaljregulering etter Plan- og bygningslovens 12-3. 1.2 FORMÅL Detaljreguleringen skal

Detaljer

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa MELØY KOMMUNE ALT.2 Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 2. august 2011 Planbeskrivelse Hyttefelt H601, 8178 Halsa Side 1 av 8 2. august 2011 Reguleringsplan

Detaljer

Kommuneplanens arealdel gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 132/14 Formannskapet

Kommuneplanens arealdel gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 132/14 Formannskapet Kvinesdal kommune Kommuneplanens arealdel 2014-2026 - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012001 2012/339 17438/2014 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg: Dato: 132/14 Formannskapet

Detaljer

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring Arkivsak. Nr.: 2012/666-66 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 66/13 21.10.2013 Formannskapet 70/13 23.10.2013 Hovedutvalg Natur 79/13 18.11.2013 Formannskapet

Detaljer

Ramme gård - Planbeskrivelse

Ramme gård - Planbeskrivelse Vestby kommune Ramme gård - Planbeskrivelse Områderegulering Rådmannens forslag 24. september 2009 Formål Ramme gård er under utvikling som et allsidig gårdsbruk med lokalt, økologisk, sesong- og tradisjonsbasert

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er datert 29.04.2013, sak nr. 31/13, sist rev. 12.01.2017. Mindre endring vedtatt av kommunestyret 27.10.2014,

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING

JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING Nes Kommune Arkivsak-dok. 15/01481-12 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01201506 - JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Planbeskrivelse_Jordeslie_110816

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING Arkivsaksnr.: 13/516-3 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, 2013-2024 - HØRING Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Plan- og bygningsloven og landbruk pluss. Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling

Plan- og bygningsloven og landbruk pluss. Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling Plan- og bygningsloven og landbruk pluss Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling Tema Kommunens rolle Samfunnshensyn, nasjonale og regionale føringer?

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLAN FOR NES AREALDELEN MED BESTEMMELSER Nes kommune Vedtatt i Nes kommunestyre

PLANPROGRAM KOMMUNEPLAN FOR NES AREALDELEN MED BESTEMMELSER Nes kommune Vedtatt i Nes kommunestyre PLANPROGRAM KOMMUNEPLAN FOR NES AREALDELEN MED BESTEMMELSER 21.06.2012 Nes kommune Vedtatt i Nes kommunestyre 21.06.2012 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og situasjonen i dag... 2 2. Rammer og føringer...

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Reguleringsplaner (1)

Reguleringsplaner (1) Reguleringsplaner (1) Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Trondheim, 24. januar 2012 Reguleringsplan som virkemiddel Et produkt basert på virkemidler og prosess gitt i pbl Allmenne

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Grong kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/424 Saksbehandler: Lars Arnesen Dato: 30.03.2012 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 26.05.2011 90/11 Formannskapet 12.01.2012 4/12 Formannskapet

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

IBESTAD KOMMUNE. Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009

IBESTAD KOMMUNE. Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009 IBESTAD KOMMUNE Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009 Hvorfor Arealplan? Gjennom arealplanarbeidet får en synliggjort konsekvensene av ulike måter å bruke

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE. Dato: Vår ref.: 2010/ L10 Saksbehandler: Vigdis Hole DELPLAN FOR HUNDEGÅRDER I BOLTERDALEN

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE. Dato: Vår ref.: 2010/ L10 Saksbehandler: Vigdis Hole DELPLAN FOR HUNDEGÅRDER I BOLTERDALEN LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Dato: 19.11.2010 Vår ref.: 2010/1186-1-L10 Saksbehandler: Vigdis Hole DELPLAN FOR HUNDEGÅRDER I BOLTERDALEN Utkast til planprogram 19.11.2010 2010/1186-1 Side 2 av 6 Innhold DELPLAN

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense. REGULERINGSPLAN FOR KANTVEIEN 19 I LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 04.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 04.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Reguleringsplan. Væktarstuaområdet 190/14 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan. Væktarstuaområdet 190/14 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Væktarstuaområdet 190/14 m.fl Tydal kommune Planident 1665-2014-003 Reguleringsbestemmelser Planforslag 01.13.2017 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for kommuneplan Samt innspill til varsel om oppstart av planarbeid

Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for kommuneplan Samt innspill til varsel om oppstart av planarbeid VEDLEGG 2 Oppsummering av uttalelser og innspill Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for kommuneplan 2015-2027 Samt innspill til varsel om oppstart av planarbeid Det er i oppsummeringen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/707 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING ØSTRE KULLERØD - GBNR 32/4, 32/13 OG 32/61 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13 Saksnr.:

Detaljer