Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026"

Transkript

1 NEDRE EIKER KOMMUNE Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel Nedre Eiker kommune la ut forslag til ny kommuneplans arealdel til høring og offentlig ettersyn i perioden 8.desember 2014 til 2.februar 2015, og mottok totalt 83 høringsuttalelser. Samtlige høringsuttalelser er behandlet i kommuneplanutvalget for Nedre Eiker kommune. Behandlingene av høringsuttalelsene i møte den 22.april 2015 og i møte den 3.juni 2015 har gitt føringer for rådmannens videre behandling av ny kommuneplans arealdel mot endelig vedtak. Dette innebærer at plankartet endres på 34 områder, som vist under punkt Endringer som er konsekvensutredet Det er foretatt konsekvensutreding i tråd med Forskrift om konsekvensutredninger (FOR , nr. 855) for 12 av endringene på plankartet. Hensikten med konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer eller tiltak. Konsekvensutredningene ligger i et eget vedlegg. De resterende endringene i plankartet krever ikke konsekvensutredning. Postboks C, 3051 Mjøndalen Besøksadresse: Rådhusgata 2 Tlf.:

2 Dato Vår ref. -/ 2 av Mjøndalen: gbnr. 23/97, Evja/Hatten Evja/ Hatten Gbnr. 23/97 Nedre Eiker kommunes opprinnelige høringsforslag endret arealformålet boligbebyggelse til arealformålet grønnstruktur for gbnr. 23/97, Evja/Hatten. Etter behandling i kommuneplanutvalgets møte den 3.juni 2015 endres arealformålet grønnstruktur tilbake til arealformålet boligbebyggelse som i gjeldende kommuneplans arealdel. Arealformålet grønnstruktur fra høringsperioden opprettholdes for deler av eiendommen i øst som en følge av gjeldende reguleringsplan MJ 24 Del av Krok. 2. Krokstadelva: gbnr 37/143, 37/582 og 37/604, Langrand/Gamle Riksvei Langrand/Gamle Riksvei Nedre Eiker kommunes opprinnelige høringsforslag endret arealformålet boligbebyggelse til arealformålet grønnstruktur for gbnr. 37/48, gbnr. 37/143, gbnr. 37/582 og gbnr. 37/604 Langrand/Gamle Riksvei. Etter behandling i kommuneplanutvalgets møte den 3.juni 2015 endres arealformålet grønnstruktur tilbake til arealformålet boligbebyggelse som i gjeldende kommuneplans arealdel.

3 Dato Vår ref. -/ 3 av Solbergelva Gbnr 46/103 Spinnerisletta 40 Spinnerisletta Gbnr. 46/103 Nedre Eiker kommunes opprinnelige høringsforslag endret arealformålet næring til arealformålet grønnstruktur for deler av gbnr. 46/103, Spinnerisletta 40. Etter behandling i kommuneplanutvalgets møte den 3.juni 2015 endres arealformålet grønnstruktur til nytt arealformål boligbebyggelse. Endringen er konsekvensutredet. Se konsekvensutredning 1 i vedlegget. 4. Krokstadelva: gbnr. 37/11, Brattlia/ Åsveien Eiendommen, gbnr. 37/11 Nedre Eiker kommunes opprinnelige høringsforslag endret arealformålet boligbebyggelse til arealformålet grønnstruktur for gbnr. 37/11. Etter behandling i kommuneplanutvalgets møte den 3.juni 2015 endres arealformålet grønnstruktur tilbake til arealformålet boligbebyggelse som i gjeldende kommuneplans arealdel. Eiendommen, gbnr. 37/11 omfattes av reguleringsplan for Gosen Langløkka (KR 24) og er avsatt til friområde. Deler av eiendommen er omfattet av hensynssone H310 Faresone steinsprang. Før eventuell utbygging av eiendommen må den omreguleres.

4 Dato Vår ref. -/ 4 av Krokstadelva: Boligtomt, gbnr 41/34 Boligtomt, gbnr. 41/34 Etter behandling i kommuneplanutvalgets møte den 3.juni 2015 justeres grensen mellom arealformålet boligbebyggelse og arealformålet grønnstruktur, slik at justeringen følger eiendomsgrensen til gbnr. 41/34. Endringen krever ikke konsekvensutreding. 6. Steinberg: gbnr. 30/41 Steinberg, gbnr.30/41 Nedre Eiker kommunes opprinnelige høringsforslag fulgte gjeldende kommuneplans arealdel der området er avsatt til grønnstruktur. Etter behandling i kommuneplanutvalgets møte den 3.juni 2015 er nytt høringsforslag at arealformålet grønnstruktur endres til arealformålet boligbebyggelse for deler av eiendommen, gbnr. 30/41. Eiendommen er regulert til friområde i reguleringsplan ST Før utbygging av eiendommen må den omreguleres. Endringen er konsekvensutredet. Se konsekvensutredning 2 i vedlegget.

5 Dato Vår ref. -/ 5 av Solbergmoen: Gbnr 43/33 Solbergmoen legehus Solbergmoen, gbnr. 43/33 Nedre Eiker kommunes opprinnelige høringsforslag opprettholdt gjeldende kommuneplans arealformål grønnstruktur for gbnr. 43/33. Etter behandling i kommuneplanutvalgets møte den 3.juni 2015 endres arealformålet grønnstruktur til tjenesteyting på deler av gbnr.43/33 i øst. Samtidig ble tilstøtende teig av gbnr. 43/1 omdisponert fra arealformålet boligbebyggelse til offentlig tjenesteyting. Arealet i øst er regulert til veiareal og friområde i reguleringsplan SO 25 Del av Solbergmoen. Endringen er konsekvensutredet. Se konsekvensutredning 3 i vedlegget. 8. Solbergelva: Vinnes, gbnr. 49/3 Gbnr. 49/3, teig 4 Nedre Eiker kommunes opprinnelige høringsforslag opprettholdt gjeldende kommuneplans arealformål grønnstruktur for gbnr. 49/3, teig 4. Etter behandling i kommuneplanutvalgets møte den 3.juni 2015 endres arealformålet grønnstruktur til arealformålet landbruks, natur og friluftsområde på gbnr.49/3, teig 4, i nytt høringsforslag. Endringen krever ikke konsekvensutredning.

6 Dato Vår ref. -/ 6 av Solbergelva: gbnr. 48/171, Nedre Vinneslia Boligtomt, gbnr. 48/171 Nedre Eiker kommunes opprinnelige høringsforslag opprettholdt gjeldende kommuneplans arealformål boligbebyggelse for gbnr. 48/171. Etter behandling i kommuneplanutvalgets møte den 3.juni 2015 endres arealformålet boligbebyggelse til nytt arealformål grønnstruktur på gbnr.48/171. Arealformålet er endret i samsvar med gjeldende reguleringsplan SO Vinneslia nedre. Endringen krever ikke konsekvensutredning. 10. Solbergelva: Gbnr 50/1 Vinnes Vinnes, gbnr. 50/1 Nedre Eiker kommunes opprinnelige høringsforslag opprettholdt gjeldende kommuneplans arealformål landbruk, natur, friluftsliv, samt reindrift (LNFR) for gbnr. 50/1. Etter behandling i kommuneplanutvalgets møte den 3.juni 2015 endres arealformålet LNFR til nytt arealformål boligbebyggelse på deler av gbnr.50/1. Endringen er konsekvensutredet. Se konsekvensutreding nr. 4.

7 Dato Vår ref. -/ 7 av Solbergelva: Gbnr 48/8 Vinnes Vinnes, gbnr. 48/8 Nedre Eiker kommunes opprinnelige høringsforslag opprettholdt gjeldende kommuneplans arealformål landbruk, natur, friluftsliv, samt reindrift (LNFR) for gbnr. 48/1. Etter behandling i kommuneplanutvalgets møte den 3.juni 2015 endres arealformålet LNFR til arealformålet boligbebyggelse på gbnr.48/8 i nytt høringsforslag. Endringen er konsekvensutredet. Se konsekvensutreding nr Krokstadelva: Gbnr. 37/168 Bjurstrømveien Bjurstrømveien, gbnr. 37/168 Nedre Eiker kommunes opprinnelige høringsforslag opprettholdt gjeldende kommuneplans arealformål landbruk, natur, friluftsliv, samt reindrift (LNFR) for gbnr. 37/168. Etter behandling i kommuneplanutvalgets møte den 3.juni 2015 endres arealformålet LNFR i nytt høringsforslag til arealformålet boligbebyggelse på gbnr. 37/168. Endringen er konsekvensutredet. Se konsekvensutreding nr. 6.

8 Dato Vår ref. -/ 8 av Solbergelva: Gbnr 45/31 Omgjøring av boligformål til sentrumsformål Nedre Eiker kommunes opprinnelige høringsforslag opprettholdt gjeldende kommuneplans arealformål boligbebyggelse for gbnr. 45/31. Etter behandling i kommuneplanutvalgets møte den 3.juni 2015 endres arealformålet boligbebyggelse til sentrumsformål på gbnr. 45/31. Endringen er konsekvensutredet. Se konsekvensutreding nr Solbergelva: Gbnr 44/1 Fallaksøya Området som ønskes omgjort til LNF, gbnr. 44/1 I Nedre Eiker kommunes opprinnelige høringsforslag var det avsatt areal til nytt renseanlegg innenfor område med arealformål grønnstruktur. Etter behandling i kommuneplanutvalgets møte den 3.juni 2015 ble området for renseanlegg tatt ut av plankartet og tilbakeført til grønnstruktur som i gjeldende kommuneplans arealdel. Dessuten fikk deler av gbnr. 44/1 endret arealformål fra grønnstruktur til arealformålet landbruk, natur, friluftsliv, samt reindrift (LNFR). Endringen er konsekvensutredet. Se konsekvensutreding nr. 8.

9 Dato Vår ref. -/ 9 av Mjøndalen: Opphevelse av reguleringsplan MJ Åsen felt H Etter behandling i kommuneplanutvalgets møte den 3.juni 2015 foreslås det i nytt høringsutkast å oppheve reguleringsplan MJ Åsen felt H. Endringen krever ikke konsekvensutredning. 16. Hagatjern, Gbnr 8/91 Nedre Eiker kommunes opprinnelige høringsforslag endret arealformålet landbruks, natur og friluftsområde samt reindrift (LNFR) til arealformålet landbruks, natur og friluftsområde der spredt fritidsbebyggelse er tillatt (LNFR merket G ) for gbnr. 8/91. Eiendommen Gbnr 8/91 tilbakeføres til LNFR da denne har strandlinje mot Hagatjern. 18. Mjøndalen: Skramnes, gbnr. 28/8. Nedre Eiker kommunes opprinnelige høringsforslag endret arealformålet landbruks, natur og friluftsområde samt reindrift (LNFR) til arealformålet grønnstruktur for gbnr. 28/8. Del av eiendommen gbnr. 28/8 tilbakeføres til LNFR da arealet benyttes til landbruk.

10 Dato Vår ref. -/ 10 av Mjøndalen, Klopptjerngata Klopptjerngata Nytt høringsforslag Videreføring av Klopptjerngata avsettes i kommuneplanens arealdel da det foreligger planer om å gjenåpne denne traseen i forbindelse med regulering av inntilliggende kvartal. Endringen krever ikke konsekvensutreding. 20. Steinberg, veiforbindelse under jernbanesporene ved Steinberg stasjon Nytt høringsforslag Trase for ny atkomst Steinbergveien/ Haftornveien er lagt inn i plankartet da det foreligger en eldre reguleringsplan, ST12, Nye E76, Evja Øvre Eiker grense (RV11), som viser krysning av jernbanen. Endringen krever ikke konsekvensutreding.

11 Dato Vår ref. -/ 11 av Solbergelva: gbnr. 45/113,forslag til ny grav /urnelund Grav-/urnelund Solbergelva Nedre Eiker kommunes opprinnelige høringsforslag endret arealformålet fra landbruks, natur og friluftsområde samt reindrift til grav /urnelund for gbnr. 45/113. Etter behandling i kommuneplanutvalgets møte den 22.april 2015 endres arealformålet grav /urnelund tilbake til arealformålet landbruks, natur og friluftsområde samt reindrift som i gjeldende kommuneplans arealdel. 22. Krokstadelva: Langemyr Opprinnelig høringsforslag Nytt høringsforslag Nedre Eiker kommunes opprinnelige høringsforslag endret arealformålet fra landbruks, natur og friluftsområde samt reindrift til arealformålet boligbebyggelse for Langemyr. Etter behandling i kommuneplanutvalgets møte den 22.april 2015 endres arealformålet boligbebyggelse tilbake til arealformålet landbruks, natur og friluftsområde samt reindrift som i gjeldende kommuneplans arealdel.

12 Dato Vår ref. -/ 12 av Mjøndalen: gbnr. 9/21, Ryghkollen Endring til fremtidig LNF I Nedre Eiker kommunes høringsforslag ble arealformålet endret fra arealformålet råstoffutvinning til arealformålet landbruks, natur og friluftsområde samt reindrift for gbnr. 9/21. Denne endringen gjør arealformålet i tråd med reguleringsplaner for området MJ 50, Ryghkollen, massetak Syd. Ved en feil ble eieren ikke tilskrevet. Endringen krever ikke konsekvensutreding. 24. Mjøndalen: gbnr. 19/30 Saurtippen Nedre Eiker kommunes opprinnelige høringsforslag endret arealformålet fra boligbebyggelse til arealformålet landbruks, natur og friluftsområde samt reindrift for gbnr. 19/30. Etter behandling i kommuneplanutvalgets møte den 22.april 2015 endres arealformålet landbruks, natur og friluftsområde samt reindrift tilbake til arealformålet boligbebyggelse som i gjeldende kommuneplans arealdel.

13 Dato Vår ref. -/ 13 av 18

14 Dato Vår ref. -/ 14 av Mjøndalen: Orkidéhøgda og Mile Nedre Eiker kommunes opprinnelige høringsforslag opprettholdt arealformålet næring for eiendommene gbnr. 12/182, 12/158, 12/168, 12/169, 12/94, 12/74, 12/214, 12/181, 12/180, 10/180/ 10/121. I planbestemmelsene ble tillatelse til handel i området videreført fra gjeldende arealdel. I tråd med statlige føringer endres arealformålet derfor fra næring til kombinert bebyggelses og anleggsformål forretning/næring/tjenesteyting for gbnr. 12/73 (Orkidéhøgda) og kombinert bebyggelses og anleggsformål forretning/næring for gbnr. 12/182, 12/158, 12/168, 12/169, 12/94, 12/74, 12/214, 12/181, 12/180, 10/180/ 10/121 (Mile). Endringen krever ikke konsekvensutreding. 26. Krokstadelva, Bekkebo Nedre Eiker kommunes opprinnelige høringsforslag endret arealformålet næring til sentrumsformål. Deler av området endres fra sentrumsfomål til arealformålet veg i tråd med gjeldende reguleringsplan KR 42 Del av Fv 283 Mjøndalsbrua Bruveien. Endringen krever ikke konsekvensutreding.

15 Dato Vår ref. -/ 15 av Krokstadelva: Temte gård, gbnr. 32/51 Nedre Eiker kommunes opprinnelige høringsforslag endret arealformålet landbruks, natur og friluftsområde samt reindrift til arealformålene småbåthavn og grønnstruktur på gbnr.32/51. Etter behandling i kommuneplanutvalgets møte den 22.april 2015 endres arealformålet boligbebyggelse tilbake til arealformålet landbruks, natur og friluftsområde samt reindrift og grønnstruktur som i gjeldende kommuneplans arealdel. Endringen krever ikke konsekvensutredning. 28. Mjøndalen: Orkidéåsen Nedre Eiker kommunes opprinnelige høringsforslag endret arealformålet fra landbruks, natur og friluftsområde samt reindrift til samferdsel og tekniske infrastruktur for gbnr. 2036/1. Arealformålet samferdsel og tekniske infrastruktur endres tilbake til arealformålet landbruks, naturog friluftsområde samt reindrift som i gjeldende kommuneplans arealdel.

16 Dato Vår ref. -/ 16 av Krokstadelva, boligtomter ved Krokstad skole Opprinnelig høringsforslag Nytt høringsforslag Nedre Eiker kommunes opprinnelige høringsforslag endret arealformålet fra boligbebyggelse til offentlig og privat tjenesteyting for gbnr. 36/75 og 36/93. Etter behandling i kommuneplanutvalgets møte den 22.april 2015 endres arealformålet offentlig og privat tjenesteyting tilbake til arealformålet boligbebyggelse som i gjeldende kommuneplans arealdel. 30. Mjøndalen, boligtomter ved Mjøndalen skole og Suterud Opprinnelig høringsforslag Nytt høringsforslag Nedre Eiker kommunes opprinnelige høringsforslag endret arealformålet fra boligbebyggelse til offentlig og privat tjenesteyting for gbnr. 14/267, 14/44 og 14/269. Gbnr. 14/21 Suterud ble endret fra sentrumsformål til offentlig og privat tjenesteyting. Etter behandling i kommuneplanutvalgets møte den 22.april 2015 endres arealformålet offentlig og privat tjenesteyting tilbake til arealformålet boligbebyggelse for gbnr. 14/267, 14/44 og 14/269 som i gjeldende kommuneplans arealdel. For gbnr. 14/21 Suterud endres arealformålet offentlig og privat tjenesteyting til arealformålet boligbebyggelse. Endringene krever ikke konsekvensutredning.

17 Dato Vår ref. -/ 17 av Steinberg, boligtomter ved Steinberg skole Opprinnelig høringsforslag Nytt høringsforslag Nedre Eiker kommunes opprinnelige høringsforslag endret arealformålet fra boligbebyggelse til offentlig og privat tjenesteyting for gbnr. 33/135, 33/48, 33/280 og 33/72. Etter behandling i kommuneplanutvalgets møte den 22.april 2015 endres arealformålet offentlig og privat tjenesteyting tilbake til arealformålet boligbebyggelse som i gjeldende kommuneplans arealdel. 32. Mjøndalen, gbnr. 16/164 Korsgårdlia Nedre Eiker kommunes opprinnelige høringsforslag opprettholdt arealformålet landbruks, natur og friluftsområde samt reindrift for eiendommen gbnr. 16/164. Deler av eiendommen endres fra arealformålet landbruks, natur og friluftsområde samt reindrift til arealformålet boligbebyggelse i tråd med dispensasjonsvedtak gitt i Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester den , utvalgssak nr. 87/10. Endringen er konsekvensutredet. Se konsekvensutreding nr. 11.

18 Dato Vår ref. -/ 18 av Ytterkollen: Gbnr. 6/12, 6/44 Nedre Eiker kommunes opprinnelige høringsforslag opprettholdt arealformålet landbruks, natur og friluftsområde samt reindrift for eiendommen gbnr. 6/12 og arealformålet boligbebyggelse for gbnr. 6/44 som i gjeldende kommuneplans arealdel. Nytt høringsforslag endrer deler av eiendommen gbnr. 6/44 fra arealformålet landbruks, natur og friluftsområde samt reindrift til arealformålet boligbebyggelse, mens deler av eiendommen gbnr. 6/12 endres fra arealformålet boligbebyggelse til arealformålet landbruks, natur og friluftsområde samt reindrift. Endringen er konsekvensutredet. Se konsekvensutreding Mjøndalen: Gbnr. 12/12 Blåklokkeveien, Åsen Nedre Eiker kommunes opprinnelige høringsforslag opprettholdt arealformålet friområde på gbnr. 12/12. Nytt høringsforslag endrer deler av eiendommen gbnr. 12/12 fra arealformålet friområde til arealformålet boligbebyggelse. Endringen er konsekvensutredet. Se konsekvensutreding nr. 9.

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK.

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/540 Arkiv: 140 Saksbehandler: Steinar Lien SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 3/09 Kommuneplanutvalget

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk 26.06.12 Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Rettslig utgangspunkt Pbl. 1-6. Tiltak Med tiltak etter lovene menes ( ) opprettelse og endring av eiendom ( ). Iverksetting av tiltak som

Detaljer

Forslag til ny kommuneplan i Oslo

Forslag til ny kommuneplan i Oslo Forslag til ny kommuneplan i Oslo Oslo mot 2030 Smart, trygg og grønn v/ Stig L. Bech og Henrik Rudene Taubøll Advokatfirmaet BA-HR 14. oktober 2014 Om ny kommuneplan - Overordnet plan for Oslo, jf. plan-

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 PLAN-ID 162222010005 REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 Beskrivelse og bestemmelser til planforslag VEDTATT AV KST SAK 28/11 DEN 07.09.11 Reguleringsplan forløvneset hytteområde på

Detaljer

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Fylkeshuset, mandag den 13.04.2015: Til stede: Fylkesmannen i Vest-Agder (FM):

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 Revidert 15.09.2011 Plan- bygg og oppmålingsenheten INNSPILL Nr. B02 (1.4) Forslagstiller Forslag til kommuneplan

Detaljer

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse DE TALJPLAN FOR 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse IN NLEDNIN G Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Boråsen

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 Spesifikasjon for plankart Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr. 12. juli 2012 1-1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av kommunen selv

Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av kommunen selv Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av Vedtatt i kommuneplanutvalget 13.05.15 sak 10/15. Forslag lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 21.05.15-01.07.015 Dokumentdato:

Detaljer