FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer"

Transkript

1 FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser og retningslinjer 1

2 GENERELL INFORMASJON OM KOMMUNEPLANEN. Virkninger av kommuneplanen (pbl 20-6, 3. ledd) Reguleringsplaner (pbl 20-6, 3. ledd): Stadfestet/vedtatt reguleringsplan (merket R1-R6 på kommuneplankartet) skal gjelde foran kommuneplanens arealdel. Disse planene er: Navn Godkjent dato Antall tomter R1 Dagali R2 Raubekken R3 Styrmannstjern R4 Rimenatten R5 Skarsdalen inntil 300 R6 Trøgaset Disposisjonsplaner godkjent av fylkesmannen: Disposisjonsplaner tidligere godkjent av fylkesmannen er på plankartet vist som eksisterende byggeområder med egen skravur. I den utstrekning det fortsatt finnes ledige hyttetomter i disse disposisjonsplanene må det før bygging og/eller fradeling utarbeides reguleringsplan for de resterende tomter (det vises for øvrig til bestemmelser og retningslinjer for byggeområder under pkt. 1.0 nedenfor). De aktuelle disposisjonsplaner er: Navn Godkjent Antall tomter Bygd/fradelt Ledige tomter dato D1 Bruhaug seter D2 Vassfarmoen D3 Bødalsvatnet D4 Trøstheimsetra D5 Sørstølen Øst/Svartelien D6 Grønliseter/Ransarliseter D7 Raudfjell D8 Sørstølen BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Teksten i ramme er juridisk bindende etter pbl 20-4 i plan- og bygningsloven. Retningslinjene vil bli vektlagt ved behandling av enkeltsaker. PLANOMRÅDET (pbl 20-4): Områder unntatt rettsvirkning (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav h): Planområdet omfatter hele Flå kommune unntatt Stavn, Flå sentrum, Gulsvik og Gulsvikfjellet. I disse områdene utarbeides det egne kommunedelplaner (avmerket på plankartet) som er mer detaljerte. Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser og retningslinjer 2

3 Kommunen har som mål å ha vedtatt disse delplanene innen utgangen av BYGGEOMRÅDE (pbl 20-4, nr.1): Krav om reguleringsplan (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav a): I områder merket H1 H14 på plankartet kan utbygging som nevnt i pbl 81, 85, og 93 samt fradeling til slike formål kun skje etter godkjent reguleringsplan. Utforming av fritidshus (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav b) a) Bygningene skal ha saltak, vinkel mellom 22 og 34 grader. b) Maks. grunnmurshøyde: 100 cm c) Hel grunnmur minimum på byggets langsider (unntak hvis særlige grunner foreligger). d) Jordlovens 9 og 12 gjøres gjeldende for disse H- områdene. Private forslag om regulering: - Når varsel om privat regulering av hytteområder foreligger, skal det faste utvalg for plansaker vurdere om det skal kreves utarbeidd felles plan for flere grunneiere i samme område. Utforming og plassering av bygninger: - Ved utforming og plassering av bygninger skal det i størst mulig grad tas hensyn til lokal byggeskikk, estetikk og byggemåte. - Ved plassering av bygninger skal det tas hensyn til terrenget slik at en unngår skjemmende skjæringer/fyllinger. Bygninger må ikke plasseres så nær myr og bekker at landskapets karakter endres vesentlig eller at fare for forurensing oppstår. Det skal etterstrebes å beholde en randsone av vegetasjon mot myrområder og bekkedrag. I områdene U1-U4 skal det ved detaljplanleggingen legges vekt på hensynet til kantsonene langs Hallingdalselva og Krøderen. - I eksisterende byggeområder kan det, hvis forholdene ligger til rette for det, foretas en viss grad av fortetting. En slik fortetting innebærer at krav til reguleringsplan utløses. - I eksisterende byggeområder merket som tidligere godkjente disposisjonsplaner, og hvor det fortsatt er ledige tomter eller det ligger til rette for en viss grad av fortetting, skal det utarbeides reguleringsplan hvis disse tomter skal fradeles/bebygges (se eget oppsett over ledige tomter i disse områdene ovenfor). 2.0 LANDBRUK- NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE (pbl 20-4, nr.2): 2.1 LNF: Område med lite tekniske inngrep (pbl 20-4, nr 2) I disse LNF-områdene kan det kun oppføres nye bygg i tilknytning til stedbunden næring. Fritidshus ( 20-4, 2. ledd, bokstav e): Oppføring av nye og vesentlig utvidelse av fritidshus er ikke tillatt. Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser og retningslinjer 3

4 Utforming og plassering av bygninger: - Ved utforming og plassering av bygninger skal det i størst mulig grad tas hensyn til lokal byggeskikk og byggemåte. - Bygningene skal ha saltak, vinkel mellom 22 og 34 grader. - Ved plassering av bygninger skal det tas hensyn til terrenget slik at en unngår skjemmende skjæringer/fyllinger og slik at mest mulig av eksisterende vegetasjon og terreng bevares. - Spredt bygging må ikke komme i konflikt med rammeplan for avkjørsler: Riksveg 7: Meget streng holdning. I prinsippet avkjørselsfri. 2.2 LNF-1: Områder for spredt boligbygging (pbl 20-4, nr 2.) Spredt bolig- og mindre ervervsbebyggelse I disse områdene (merket SB1- SB7 på arealplankartet) kan det gis tillatelse til spredt boligbygging og mindre ervervsbebyggelse om det ikke kommer i konflikt med viktige landbruk-, natur-, vilt-, landskapfriluft- og kulturlandskapinteresser og kulturminner. Utbygging, utforming og plassering av bygninger (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav b, og c): a) Det maksimale antall boliger innenfor hvert område framgår av plankartet. b) Det må være godkjent drikkevannsforsyning og grunnforholdene må kunne godkjennes for nødvendig utslipp av kloakk. c) Blir det grupper av 3 eller flere boliger i et naturlig avgrenset område skal det utarbeides bebyggelsesplan. Før bygging/fradeling i område SB3 ogsb5, skal det utarbeides bebyggelsesplan som viser avkjørselsforholdene til Rv.7. d) Det maksimale antall bolighus innenfor hvert enkelt område framgår av arealplankartet. e) Jordlovens 9 og 12 gjøres gjeldende for disse områdene. Fritidshus (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav e): Oppføring av nye og vesentlig utvidelse av fritidshus er ikke tillatt - Spredt bygging må ikke komme i konflikt med rammeplan for avkjørsler: Riksveg 7: Meget streng holdning. I prinsippet avkjørselsfri. Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser og retningslinjer 4

5 2.3 LNF-2: Område for spredt fritidsbebyggelse (pbl 20-4, nr. 2) Spredt fritidsbebyggelse I LNF-2 områdene (merket SH1- SH11 på arealplankartet) kan det tillates enkelte nye spredte fritidshus. Utbygging skal ikke føre til konflikt med viktige landbruk-, natur-, vilt-, landskap-, friluft- og kulturlandskapinteresser og kulturminner. Omfang og lokalisering (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav c): a) Det maksimale antall fritidshus innenfor hvert enkelt område framgår av arealplankartet. b) Jordlovens 9 og 12 gjøres gjeldende for disse områdene. Utforming av fritidshus (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav b) c) Bygningene skal ha saltak, vinkel mellom 22 og 34 grader. d) Maks. grunnmurshøyde: 100 cm e) Hel grunnmur minimum på byggets langsider (unntak hvis særlige grunner foreligger). - Tillatelse til oppføring av uthus må vurderes i hvert enkelt tilfelle avhengig av terreng, tomtestørrelse og andre særlige tilfeller. - Ved utforming av bygninger skal det i størst mulig grad tas hensyn til lokal byggeskikk og byggemåte. - Ved plassering av bygninger skal det tas hensyn til terrenget slik at en unngår skjemmende skjæringer/fyllinger og slik at mest mulig av eksisterende vegetasjon og terreng bevares. - Avstand til vann skal minimum være 50 m. Bygninger må ikke plasseres så nær myr og bekker at landskapets karakter endres vesentlig eller at fare for forurensing oppstår. Det skal etterstrebes å beholde en randsone av vegetasjon mot myrområder og bekkedrag. Avløpsløsning: Det er ikke tillatt å legge inn vann i fritidshus innenfor disse områdene. 3.0 OMRÅDE FOR RÅSTOFFUTVINNING (pbl 20-4, nr.3) Krav om reguleringsplan (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav a): I områder for råstoffutvinning skal det utarbeides reguleringsplan som viser drift og istandsetting av massetak samt forholdet til avkjørsel fra Rv.7. - I området ved Gislerud er det viktig at området for masseuttak ikke kommer i konflikt med kulturlandskapet. I behandlingen av en event. reguleringsplan for masseuttak i dette området vil kommunen legge avgjørende vekt på hensynet til kulturlandskapet i samme området. Det vises i Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser og retningslinjer 5

6 denne sammenheng til rapporten Kulturlandskapskart for Flå Prioritering av særlig verdifulle kulturlandskap i Flå. - Mot Hallingdalselva er det et generelt byggeforbud på 100 m. Bygging nærmere Hallingdalselva enn 100 m må gis en konkret vurdering når det utarbeides reguleringsplan for utnytting av grusressursene. 4.0 BÅNDLAGTE OMRÅDER OG OMRÅDER SOM SKAL BÅNDLEGGES (pbl 20-4, nr.4) 4.1 Områder vernet etter lov om naturvern: Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde Indre Vassfaret landskapsvernområde Bringen naturreservat Festningen naturreservat Bukollen naturreservat Flenten naturreservat 4.2 Nedslagsfelt, reservevannkilde - Flå vannverk Området er klausulert til reservevannkilde for Flå sentrum. 4.3 Fareområde Gulsvikskogen skytebane 5.0 SÆRSKILT BRUK ELLER VERN AV SJØ OG VASSDRAG (pbl 20-4, nr. 5) 5.1 Nedbørsfelt varig verna mot kraftutbygging: Vassfaret verneplan I Høgevarde Gråfjellområdet (Norefjellomr.) verneplan I Soknavassdraget verneplan IV 6.0 VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEMET (pbl 20-4, nr.6) 6.1 Riksveg 7: Generell byggeforbudsgrense mot riksveg: 50 meter (veglovens 29). Utbygging må ikke komme i konflikt med rammeplan for avkjørsler: Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser og retningslinjer 6

7 Riksveg 7: Meget streng holdning. I prinsippet avkjørselsfri. 6.2 Jernbanen: Byggeforbudsgrense mot jernbanen: 30 meter (jernbanelovens 10) målt fra senter nærmeste spor. Det er en målsetting å redusere tallet på planoverganger langs Bergensbanen. Sikre planfrie kryssinger er derfor en forutsetting for ny boligutbygging. 7.0 GENERELLE BESTEMMELSER 7.1 Byggeforbud langs vassdrag (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav f) Byggeavstand til vann og vassdrag: Hallingdalselva og Krøderen: 100 meter. Andre vann og vassdrag i kommunen: 50 meter. Unntak fra denne generelle regel om hhv. 100 m og 50 m byggeavstand er bygge- og anleggstiltak som er direkte knyttet til bruken av vassdraget og for bygg og anlegg i landbruket. Ovennevnte avstander måles i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand. Ved vurdering av dispensasjon (jfr. pkt. 7.2 nedenfor) fra byggeforbudssonen, legges det vekt på de gitte terreng- og naturforhold og landskapets karakter. 7.2 Dispensasjon (pbl 7) Fast utvalg for plansaker har anledning til å gi dispensasjon fra planen når særlige grunner foreligger. Ved dispensasjon fra kommuneplanen sin arealdel skal fylkeskommunen og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, ha anledning til å uttale seg før dispensasjon blir gitt, jfr. pbl 7. Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser og retningslinjer 7

Flå kommune. Planbestemmelser Arealdel av kommuneplan for Flå, 2015-2027. Planforslag til høring 02.07.2015

Flå kommune. Planbestemmelser Arealdel av kommuneplan for Flå, 2015-2027. Planforslag til høring 02.07.2015 Flå kommune Planbestemmelser Arealdel av kommuneplan for Flå, 2015-2027 Planforslag til høring 02.07.2015 Utfyllende planbestemmelser og retningslinjer Bestemmelsene er utformet etter plan- og bygningslovens

Detaljer

PLANBESTEMMELSER TIL SEL KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER TIL SEL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN ULA-DOVRE GRENSE Planbestemmelser PLANBESTEMMELSER SEL KOMMUNE TIL Vedtatt av Sel kommunestyre 31.01.2011 KOMMUNEDELPLAN ULA-DOVRE GRENSE Planbestemmelser GENERELT Kommunedelplan Ula- Dovre

Detaljer

1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD

1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD KOMMUNEDELPLAN ALDERSUNDET 1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD 1.1 PLANINNHOLD Arealdelen består av : - Arealplankart over Aldersundet M=1:8 000 - Planinnhold, arealbrukskategorier og bestemmelser - Beskrivelse

Detaljer

Vedlegg 3 Kommuneplan Midtre Gauldal Arealdel Oversiktskart

Vedlegg 3 Kommuneplan Midtre Gauldal Arealdel Oversiktskart Vedlegg 3 Kommuneplan Midtre Gauldal 200 2020 Arealdel Oversiktskart PLANKART Rettslig bindende bestemmelser knyttet til planen med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) 20-4 er uthevet med ramme. Øvrig

Detaljer

Bestemmelser. c) I område B.2 kan utbygging av boliger ikke skje før de sikkerhetsmessige forholdene på riksvegen er tilfredsstillende.

Bestemmelser. c) I område B.2 kan utbygging av boliger ikke skje før de sikkerhetsmessige forholdene på riksvegen er tilfredsstillende. 1. Byggeområder Bestemmelser Det tillates ikke oppført stengsler eller andre tiltak som hindrer de allmenne frilufts- og ferdselsinteressene langs stranda. 1.1 Byggeområde bolig a) I B1, B.2 og B3 kan

Detaljer

Kommunedelplan Myrset-Ånesgården

Kommunedelplan Myrset-Ånesgården Kommunedelplan Myrset-Ånesgården 2009 2020 Nore og Uvdal kommune Bestemmelser 23.01.09 Vedtatt i kommunestyret 16. mars 2009, sak nr. 17/09-1 - Innledning Arealdelen av kommuneplan for Nore og Uvdal kommune

Detaljer

Bestemmelser og Retningslinjer for Kommuneplanens arealdel

Bestemmelser og Retningslinjer for Kommuneplanens arealdel Bestemmelser og for Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Gratangen 7.4.2010 Behandlet i Formannskapet: 21.4.2010 Sak 10/22 Vedtak i Kommunestyret: 22.4.2010 Sak 10/25 Steinar Nygård/Erlis Anderzén BESTEMMELSER

Detaljer

STORSAND Planbestemmelser til Kommunedelplan for Storsand, vedtatt av Hurum kommunestyre i sak 081/04, den

STORSAND Planbestemmelser til Kommunedelplan for Storsand, vedtatt av Hurum kommunestyre i sak 081/04, den STORSAND Planbestemmelser til Kommunedelplan for Storsand, vedtatt av Hurum kommunestyre i sak 081/04, den 28.09.04. 1.0 BYGGEOMRÅDER, 20-4 FØRSTE LEDD NR. 1. 1.1 I byggeområdene kan tiltak som nevnt i

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Kommunedelplan Venneslaheia

Kommunedelplan Venneslaheia Kommunedelplan Venneslaheia Planbestemmelser Høringsforslag 02.01.2013 INNHOLD 1. Generelle bestemmelser, jfr. pbl kapittel 11...3 1.1 Rettsvirkning av kommunedelplanen (pbl 11-6)... 3 1.2 Plankrav (pbl

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er datert 29.04.2013, sak nr. 31/13, sist rev. 12.01.2017. Mindre endring vedtatt av kommunestyret 27.10.2014,

Detaljer

LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle

LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle Kva seier lova: 11-7 nr 5 Landbruks,-natur-og friluftsformål Underformål a)areal for nødvendige tiltak for landbruk

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER. Byggeområder med verneverdige kulturminner og -miljøer (pbl 20-4 første ledd nr 1)

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER. Byggeområder med verneverdige kulturminner og -miljøer (pbl 20-4 første ledd nr 1) KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER Bestemmelser og retningslinjer Generelt Disse bestemmelsene og retningslinjene gjelder for områdene med verneverdige kulturminner og miljøer (herunder også

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 08.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2004-2015 (hovedkart) Planbestemmelser og retningslinjer

Kommuneplanens arealdel 2004-2015 (hovedkart) Planbestemmelser og retningslinjer 04/01689-008 Kommuneplanens arealdel 2004-2015 (hovedkart) Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Hemne kommunestyre i sak nr.005/05 den 01.02.2005.. Hemne kommune Planinnhold og generell retningslinje.

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Side 1 av 1. Registreres inn på 2013/6646. Hei!

Side 1 av 1. Registreres inn på 2013/6646. Hei! file:///c:/pdfconverterdocprocessingdirectory/ephorte/450885_fix.html Side 1 av 1 28.04.2014 Fra: Inger Andreassen[inger.andreassen@tranoy.kommune.no] Dato: 28.04.2014 15:26:01 Til: Postmottak Harstad

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2003-2020

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2003-2020 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2003-2020 Med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl.) 20-4 2.ledd fastsetets følgende bestemmelser til kommuneplanens arealdel. Juridisk bindende

Detaljer

Næringsutvikling i LNFR-områder

Næringsutvikling i LNFR-områder Næringsutvikling i LNFR-områder Lise Solbakken Hjerkinn, 12. september 2014 Aktuelt tema Viktig tema i oppfølgingen av regionale planer for villreinfjella Hardangerviddaplanen fokus på utmarksnæring, politisk

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R7 - ÅSSETRA

REGULERINGSPLAN FOR R7 - ÅSSETRA REGULERINGSPLAN FOR R7 - ÅSSETRA Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 21/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R7 - ÅSSETRA I NORDRE LAND KOMMUNE 1 REGULERINGSFORMÅL DATO 10.05.05 Pbl. 25,

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer Namdalseid kommune Kommuneplanens arealdel Bestemmelser og retningslinjer 21.08.2003 Innledning Arealforvaltningen skal baseres på en bærekraftig utvikling der hensynet til natur, miljø og friluftsliv

Detaljer

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling?

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling? Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune ser at det kan være ønskelig å legge klare rammer for spredte boliger og fritidsboliger som i kommuneplanens arealdel ligger i LNFområdene. Hensyn som klarhet,

Detaljer

Juridiske utfordringer

Juridiske utfordringer Juridiske utfordringer Erfaringene fra Askøy kommune med utarbeidelse av bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanarbeidet." Svein Gjesdal Juridiske utfordringer - utgangspunkt Vedr. hjemmelsgrunnlaget

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 22/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R8 NYLEN I NORDRE LAND KOMMUNE 1 REGULERINGSFORMÅL DATO 10.05.05 Pbl. 25, 1.ledd

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2003-2014

KOMMUNEPLAN 2003-2014 SELBU KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2003-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. UTVIKLINGSTREKK 1.1 Befolkningsutvikling 1.2 Grendastruktur 1.3 Boligbygging 1.4 Næringsarealer 1.5 Fritidsbebyggelse 2. BESKRIVELSE TIL AREALDELEN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN

REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 18/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R4 - KLEVMOSETERVEGEN- KROKHØLEN I NORDRE LAND KOMMUNE. 1

Detaljer

WIPIQ FLÅ KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN GULSVIKFJELLET. Reguleringsbestemmelser. Vedtatt av kommunestyret den 19.2.2015

WIPIQ FLÅ KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN GULSVIKFJELLET. Reguleringsbestemmelser. Vedtatt av kommunestyret den 19.2.2015 WIPIQ FLÅ KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN GULSVIKFJELLET FOR Reguleringsbestemmelser Vedtatt av kommunestyret den 19.2.2015 Vedtatte reguleringsbestemrnelser 19.2.2015 Virkninger av områdereguleringsplanen

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2010-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Vedtatt: 07.05.2012 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene og plankartet gjelder alle

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2008-2020

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2008-2020 UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2008-2020 Kommunestyrets endelige vedtak 8. oktober 2008, 10. desember 2008, og 11. mars 2009. Juridiske bindende bestemmelser er uthevet med henvisning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR: 30 BNR. 9 STENLAND REINØYSUND I SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR: 30 BNR. 9 STENLAND REINØYSUND I SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR: 30 BNR. 9 STENLAND REINØYSUND I SØR-VARANGER KOMMUNE Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense, ligger innenfor LNF-område

Detaljer

Dispensasjon Heggøy Olderøen. Utvidelse av hytte

Dispensasjon Heggøy Olderøen. Utvidelse av hytte Arkiv: 15/4 Arkivsaksnr: 2016/2089-0 Saksbehandler: Victor Gamst Saksframlegg Saknummer Utvalg Planutvalget Møtedato Dispensasjon Heggøy Olderøen. Utvidelse av hytte Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/1099-0 Arkiv: 8/58 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 22.09.2013 Klagebehandling Søknad om oppføring av ny hytte Sted: Torskeberg gnr. 8 bnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

PLANKART, BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER

PLANKART, BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Rana Kommune Kommunedelplan for Utskarpen og Straumen PLANKART, BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Vedtatt av Rana Kommunestyre 03.10.2006 Plan datert: 15.03.2006 Bestemmelser datert: 15.03.2006 Revidert:

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2006-2017

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2006-2017 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2006-2017 GENERELLE OPPLYSNINGER Kommuneplanens arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:75 000 og kommunedelplaner for følgende tettsteder/områder: Segalstad Bru, Forset

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE?

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE? Skal du bygge, endre eller rive garasje, uthus, hobbybod eller lignende på inntil 50 m 2? Eller bygge et tilbygg på maksimalt 15m 2? I byggesaksforskriftens (SAK10) 4-1 er disse tiltakene (tiltak = det

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja Gbnr 054/003 - FRADELING HYTTETOMTER - DISPENSASJON Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Kommuneplanens arealdel. Evenes kommune

Kommuneplanens arealdel. Evenes kommune Kommuneplanens arealdel Evenes kommune 2007 2019 x TEKSTDELEN KARTDELEN BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER, vedtatt i kommunestyret 26.06.2007, sak 33/07. TEMAKART KONSEKVENSUTREDNING 2 INNHOLDSLISTE Innhold

Detaljer

Detaljregulering for Korbineset Fiskecamp Neiden, Sør-Varanger kommune, g/bnr: 7/2, 7/8, 7/35, 7/41 og 7/104.

Detaljregulering for Korbineset Fiskecamp Neiden, Sør-Varanger kommune, g/bnr: 7/2, 7/8, 7/35, 7/41 og 7/104. Detaljregulering for Korbineset Fiskecamp Neiden, Sør-Varanger kommune, g/bnr: 7/2, 7/8, 7/35, 7/41 og 7/104. Reguleringsbestemmelser Dato: 04.03.14 Planens ID: 20302010004 ArkivsakID: 10/1380 Fastsatt

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune

Deanu gielda Tana kommune Deanu gielda Tana kommune REGULERINGSPLAN FOR SIEIDDÁJOHGUOLBBA VEST PLANBESTEMMELSER Vedtatt av kommunestyret 25.06.2009 UTV-LS FORMÅL Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL OFFENTLIG ETTERSYN

RENDALEN KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL OFFENTLIG ETTERSYN Saknr. 4577/10 Ark.nr. 142. Saksbehandler: Hanne Thingstadberget RENDALEN KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010-2022 - OFFENTLIG ETTERSYN Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet slutter seg til

Detaljer

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel Planlegging i strandsonen Spesialrådgiver Tom Hoel Aktuelle lovbestemmelser Plan- og bygningsloven: 1-8 Forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen, åttende ledd 11-7

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER, HYTTEFELT I ALTEVATN Planid: R1922087

REGULERINGSBESTEMMELSER, HYTTEFELT I ALTEVATN Planid: R1922087 REGULERINGSBESTEMMELSER, HYTTEFELT I ALTEVATN Planid: R1922087 Dato:... 9.4.2010 Dato for siste revisjon:... 24.6.2010 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... 24.6.2010 I medhold av plan- og

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2012-2024

KRØDSHERAD KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2012-2024 KRØDSHERAD KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2012-2024 Planen er utarbeidet i henhold til Plan- og bygningsloven gjeldende før 1. juli 2009 Speilet til ny Plan- og bygningslov høsten 2011 1 Innholdsfortegnelse:...2

Detaljer

Kommunedelplan Tunhovd

Kommunedelplan Tunhovd Kommunedelplan Tunhovd 2006 2017 Nore og Uvdal kommune Bestemmelser 06.06.06 Vedtatt i kommunestyret 19. juni 2006, sak nr. 36/06-1 - Innledning Arealdelen av kommuneplan for Nore og Uvdal kommune for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Ref: 07435/reguleringsbestemmelser.doc Reguleringsplan for Sandvika Verdal kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Sak 07435 Steinkjer 07.05.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSBESTEMMELSER 3 1 GENERELT 3 2 FELLESBESTEMMELSER

Detaljer

7. PLANBESTEMMINGAR Byggeområde : PBL 20-4 1. ledd, nr. 1.

7. PLANBESTEMMINGAR Byggeområde : PBL 20-4 1. ledd, nr. 1. 7. PLANBESTEMMINGAR Byggeområde : PBL 20-4 1. ledd, nr. 1. 1-1 For byggeområde til bustadformål, skal det vera godkjent reguleringsplan. Når det gjeld 2 bustader på Vikalandet, blir det sett krav om bebyggelseplan.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA

REGULERINGSPLAN FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA REGULERINGSPLAN FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 17/05 den 10.05.2005. Mindre vesentlig endring D-sak 281/09 den 08.10.2009 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA

Detaljer

BESTEMMELSER. 1. Generelt. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune Reguleringsformål Området er vist på planen med reguleringsgrense.

BESTEMMELSER. 1. Generelt. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune Reguleringsformål Området er vist på planen med reguleringsgrense. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune BESTEMMELSER Reguleringsplanen er datert: 07.04.2016 Siste revisjon av bestemmelsene: 07.04.2016 Vedtatt av Planutvalget i sak xx.xx.xxxx 1. Generelt 1.1. Reguleringsformål

Detaljer

Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99. Planbeskrivelse

Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99. Planbeskrivelse Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99 Planbeskrivelse Holtålen 15.06.2012 Planbeskrivelse Nesvold hyttegrend 1. Sammendrag Sted/adresse: Nesvoll/Holtålen kommune G.nr/b.nr. 65/1, 65/2 og 65/4 Forslagsstiller:

Detaljer

Flå kommune. Planbestemmelser Arealdel av kommuneplan for Flå, Planbestemmelser til ny 2. gangs høring

Flå kommune. Planbestemmelser Arealdel av kommuneplan for Flå, Planbestemmelser til ny 2. gangs høring Flå kommune Planbestemmelser Arealdel av kommuneplan for Flå, 2015-2027 Planbestemmelser til ny 2. gangs høring Utfyllende planbestemmelser og retningslinjer Bestemmelsene er utformet etter plan- og bygningslovens

Detaljer

BESTEMMELSER TIL KOMMUNEDELPLAN FOR RØVÆR 2001-2013

BESTEMMELSER TIL KOMMUNEDELPLAN FOR RØVÆR 2001-2013 BESTEMMELSER TIL KOMMUNEDELPLAN FOR RØVÆR 2001-2013 Planområdet Planen dekker området innenfor markert plangrense. Størrelsen på planområdet er 17 260 daa (17.26 km 2 ). Opplysninger til arealbrukskategorier:

Detaljer

Kommunedelplan for Nåsvatnet

Kommunedelplan for Nåsvatnet EIDE KOMMUNE Kommunedelplan for Nåsvatnet Bestemmelser og retningslinjer Høringsutkast rev. 01.03.2016 Vedtatt i kommunestyret Bestemmelser og retningslinjer for Kommunedelplan Nåsvatnet 1 INNLEDNING Følgende

Detaljer

Virkemidler i Plan og bygningsloven. v/spesialrådgiver Tom Hoel

Virkemidler i Plan og bygningsloven. v/spesialrådgiver Tom Hoel Virkemidler i Plan og bygningsloven v/spesialrådgiver Tom Hoel Virkemidler Plan- og bygningsloven inneholder en rekke virkemidler som kan ivareta naturmangfoldet De viktigste juridiske virkemidlene er

Detaljer

VIKAHAMMEREN HYTTEFELT

VIKAHAMMEREN HYTTEFELT Planident: Utarbeidet dato: 08.12.2010 Revidert dato: 24.03.2011 Vedtatt i kommunestyret: REGULERINGSENDRING FOR EIENDOMMEN PÅ GID 1543/61/42 OG TILHØRENDE EIENDOMMER I VIKAHAMMER HYTTEFELT PÅ BUGGE I

Detaljer

BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL

BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNEPLAN FOR KARMØY KOMMUNE 2008-2019 BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vedtatt i Karmøy kommunestyre 19.06.07. PLANKRAV. (Bestemmelse til 20-4, 2.ledd bokstav a). 1. Innenfor arealer

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER

KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER Snillfjord Kommune - PORTEN TIL HAVET- KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2007-17 PLANBESTEMMELSER Administrasjonens forslag datert 17.03.05 Revisjoner: 31.05.05 19.09.06 29.06.09 Oppretting i henhold til Formannskapet

Detaljer

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE Gran kommune foreslår endring av kommuneplanens arealdel sine retningslinjer for eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF

Detaljer

DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT

DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT Planident: 201704 Utarbeidet dato: 10.02.2017 Revidert dato: 30.05.2017 Vedtatt i kommunestyret: 31.08.2017 REGULERINGSENDRING I EIDE KOMMUNE DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Bestemmelser til Vestby kommuneplan

Bestemmelser til Vestby kommuneplan Bestemmelser til Vestby kommuneplan 2007-2019 Vedtatt av kommunestyret i møte 04.06.2007, K-sak 32/07. Bestemmelsene er juridisks bindende. Bestemmelsene er innrammet, mens all annen tekst er kommentarer

Detaljer

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering BESTEMMELSER Dato: 30.06.2014 Revidert: Vedtatt: 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1.1 PLANTYPE Planen er en detaljregulering etter Plan- og bygningslovens 12-3. 1.2 FORMÅL Detaljreguleringen skal

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT Arkivsak 09/464 Arkivkode 001/2009 Vedtatt Forslag ved 27.5.2009 Offentlig ettersyn (dato) Sluttbehandling (dato) 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

REGULERINGSPLAN NEVERFJORD SØRNESSET - BOTNELV REGULERINGSBESTEMMELSER Datert

REGULERINGSPLAN NEVERFJORD SØRNESSET - BOTNELV REGULERINGSBESTEMMELSER Datert REGULERINGSPLAN NEVERFJORD SØRNESSET - BOTNELV REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 22.02.17 1 Formålet med planen: Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å legge forholdene til rette for

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN DEL. I : PLANKRAV 1 Plankrav I områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan det ikke utføres arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR AUENHAUGLIE, GOL KOMMUNE. Godkjent i kommunestyret 11.05.10, sak K 20/10. Dato for siste revisjon av føresegnene: 06.08.10 REGULERINGSBESTEMMELSER 1. GENERELT.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål

REGULERINGSBESTEMMELSER. 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål REGULERINGSBESTEMMELSER 1 av 5 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål Området er regulert til følgende formål: Byggeområde: Spesialområde:

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2011-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Sist datert: 14.06.2011 (rev B - til offentlig ettersyn) 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR KONGSTUNSFELTET HYTTEFELT

BEBYGGELSESPLAN FOR KONGSTUNSFELTET HYTTEFELT BEBYGGELSESPLAN FOR KONGSTUNSFELTET HYTTEFELT 1. Planbeskrivelse. 1.1 Området Kongstunsfeltet er betegnet som område I, i kommunedelplan for hytter i Olastølsområdet og Folkedalsfjellet, Granvin kommune,

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 02.03.05 Tid: etter F.møte Avsluttet:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 02.03.05 Tid: etter F.møte Avsluttet: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 02.03.05 Tid: etter F.møte Avsluttet: Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

NY BRUK AV GAMLE BYGG PLAN- OG BYGNINGSLOV. Fagdirektør Svein Kornerud Fylkesmannen i Hordaland

NY BRUK AV GAMLE BYGG PLAN- OG BYGNINGSLOV. Fagdirektør Svein Kornerud Fylkesmannen i Hordaland NY BRUK AV GAMLE BYGG PLAN- OG BYGNINGSLOV Fagdirektør Svein Kornerud Fylkesmannen i Hordaland 1 Landbruksbygg og kulturlandskap: Nye landbruksbygg og kulturlandskap - Bedre landskapstilpassing - Bedre

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE REGULERINGSPLAN: SKIBOTN KAI

STORFJORD KOMMUNE REGULERINGSPLAN: SKIBOTN KAI REGULERINGSPLAN: SKIBOTN KAI I Medhold til plan og bygningsloven 12-12 har Storfjord kommunestyre i møte den i sak vedtatt reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser. Bestemmelsene er skrevet inn i

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Landbruksavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Landbruksavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Landbruksavdelingen Utvikling i lys av det innskjerpede jordvernet den farbare veg jf. jordvernbrevet 21.02.06 For å nå dette målet er det nødvendig at kommunene trekker jordvernhensynet

Detaljer

HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL

HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL Utdypende opplysning til enkelte planbestemmelser Innhold Utdypende opplysning til enkelte planbestemmelser... 2 Pkt 1.2 om adkomstforhold... 2 Pkt 1.6 om lekearealer

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BREIVIKNES HYTTEFELT - PLAN NR. 1654

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BREIVIKNES HYTTEFELT - PLAN NR. 1654 Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BREIVIKNES HYTTEFELT - PLAN NR. 1654 Dato:... 14.07.08 Dato for siste revisjon:... * Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... *

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA MED NÆRLIGGENDE BEBYGDE ØYER, GNR. 41 OG TILSTØTENDE SJØAREALER.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA MED NÆRLIGGENDE BEBYGDE ØYER, GNR. 41 OG TILSTØTENDE SJØAREALER. 99c Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 28.06.95 i henhold til plan og bygningslovens 27. Asker kommune, teknisk sjef, 20. mars 1996. Bjørn Orhagen REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA

Detaljer

Nittedal kommune FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR RV. 4 KJUL ÅNEBY SØR DATO:

Nittedal kommune FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR RV. 4 KJUL ÅNEBY SØR DATO: Valg av alternativ skjer gjennom vedtak i Nittedal kommune. Kart og planbestemmelser vil oppdateres i henhold til vedtak ved at uaktuelle alternativer fjernes. Behovet for bestemmelser til kommunedelplanen

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 143 15/1619

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 143 15/1619 Trøgstad kommune Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 143 15/1619 Høring - forslag til endringer av kommuneplanens arealdel (hyttevedtekter) Saksnr Utvalg Type Dato

Detaljer

Kommunedelplan Tromsdalen. Planbestemmelser

Kommunedelplan Tromsdalen. Planbestemmelser Kommunedelplan Tromsdalen Planbestemmelser Verdal kommune 2012 Datert: 9.10.2012 1. Planformål 1.1 Innenfor planområdet er det avsatt områder for disse formålene: Bebyggelse og anlegg: Område for råstoffutvinning

Detaljer

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa MELØY KOMMUNE ALT.2 Reguleringsbestemmelser Utarbeidet av: Dato: 4. november 2011 Reguleringsbestemmelser Hyttefelt H601, 8178 Halsa Side 1 av 5 4.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN ØVRE DEL AV MÅNAVASSDRAGET 1. FELLES BESTEMMELSER FOR BYGGEOMRÅDER OG LNF- OMRÅDER

KOMMUNEDELPLAN ØVRE DEL AV MÅNAVASSDRAGET 1. FELLES BESTEMMELSER FOR BYGGEOMRÅDER OG LNF- OMRÅDER KOMMUNEDELPLAN ØVRE DEL AV MÅNAVASSDRAGET Bestemmelser ( 20-4) og retningslinjer Vedtatt i Tinn kommunestyre 18.06.09 Rettslig bindende bestemmelser med hjemmel i 20-4 er uthevet med ramme. Øvrig tekst

Detaljer

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07 Orientering om Kommuneplanens arealdel FOLKEMENGDE: AREAL(km2) Innherred samkommune 31980 2193 Levanger kommune 18080 645 Verdal kommune 13900 1548 Målsettinger for Innherred samkommune: bedre tjenester

Detaljer

Kommuneplan 2013 2024 Bestemmelser og retningslinjer

Kommuneplan 2013 2024 Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplan 2013 2024 Bestemmelser og retningslinjer EIDSVOLL KOMMUNE Tekst i rammene er juridisk bindende bestemmelser. Rettsvirkningen følger av plan- og bygningsloven 11-6. Tiltak som ikke er i samsvar

Detaljer

Rendalen kommune. Reguleringsbestemmelser for Renåtangen hyttefelt Planid

Rendalen kommune. Reguleringsbestemmelser for Renåtangen hyttefelt Planid Rendalen kommune Reguleringsbestemmelser for Renåtangen hyttefelt Planid 201404 Revidert dato: 3.3.2016 Det regulerte området er vist på plankart. Følgende dokumenter inngår i reguleringsplanen: - Planbeskrivelse

Detaljer

Planområdet er i kommunedelplan for Gautefallheia vist som område H10.

Planområdet er i kommunedelplan for Gautefallheia vist som område H10. REGULERINGSPLAN BLEKA SØLIANE - REGULERINGSBESTEMMELSER SIDE 1 AV 6 DRANGEDAL KOMMUNE - REGULERINGSPLAN FOR "BLEKA SØLIANE" DEL AV GNR. 44 BNR. 1 M. FL. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato for Drangedal kommunestyres

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 12/553 VEDR. BYGGESAK GNR. 10 BNR. 219

Detaljer

BESTEMMELSER TIL AREALDELEN

BESTEMMELSER TIL AREALDELEN BESTEMMELSER TIL AREALDELEN Utfyllende bestemmelser til kommunedelplanen med hjemmel i 20-4 i plan- og bygningsloven. Bestemmelsene ligger også på plankartet. Rettslig bindende bestemmelser er vist med

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak:

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak: Arkivsaknr: 2017/116 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik Rådmannens forslag

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I. GENERELT

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I. GENERELT REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Vedtatt kommunestyret: Revidert: Sist revidert: I. GENERELT a) Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense.

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer