Fakta om CargoNet. Transportvalg er verdivalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakta om CargoNet. Transportvalg er verdivalg"

Transkript

1 Fakta om CargoNet Transportvalg er verdivalg 2

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Generelt om CargoNet Side 3 Geografisk plassering Side 4 Enkelhet - Elektronisk service Side 5 Servicetilbudet - En viktig del av logistikkjeden Side 6 Trekkraft og materiell - Sikkerheten i høysetet Side 7 Miljøvennlighet - Transportvalg er verdivalg Generelt om CargoNet CargoNet er Nordens største jernbaneselskap for transport av containere, vekselflak og trailere. Selskapet kjører rundt 170 tog med containere og trailere mellom de største byene i Norge hver uke. I tillegg kjøres et stort antall Systemtog, som er heltog for industrikunder. 10 norske byer er utgangspunktet for vårt nettverk av togpendler for containere, vekselflak og trailere. Bildistribusjon tilbys rundt alle terminaler i Norge. Våre Systemtog er spesielt rettet mot industrikunder. CargoNet tilbyr egne tog med spesialtilpasset løsning avhengig av kundens behov. Togene opererer over hele jernbanenettet, inklusivt sidespor/ industrispor nasjonalt og internasjonalt. Faktatall for konsernet 2013: Omsetning: MNOK Antall ansatte: ca 508 Antall TEU s: ca CargoNet avlastet i 2013 norske veier for ca 550 vogntog hver eneste dag hele året gjennom. CargoNet er et heleid datterselskap av NSB AS, med hovedkontor i Oslo. 2

3 Geografisk plassering Kundeportalen gir enkel oversikt over transportene. Sanntidsinformasjon om eventuelle forstyrrelser i trafikken gir mulighet for god avvikshåndtering. Informasjonen kan vises både på WEB eller direkte på mobiltelefon. Les mer om kundeportalen på neste side. Kundesenteret er tilgjengelig hele døgnet. Her tilbys innhenting, lasting, togtransport, lossing og utkjøring. Ved import/eksport vil CargoNet kunne ta hånd om fortollingen, slik at godset er ferdig fortollet ved ankomst til terminal. Les mer på side 5. Våre selgere har inngående kjennskap til de beste transportløsningene, og står til disposisjon for å finne de løsninger som passer din bedrift. Under fanen Kontakter på våre nettsider finnes de viktigste telefonnummer og e- postadresser. Se CargoNet sitt nettverk fra og med 4. februar I samarbeid med ulike aktører på sjø og land tilbys transporter til/fra en rekke europeiske terminaler. Reduser transaksjonskostnadene gjør hverdagen enklere. Fra Narvik i nord til Trelleborg i sør har CargoNet et nettverk for kombinerte transporter på jernbane. I Norge hentes og bringes lastbærerne til og fra terminalene med lastebil. Togpendlene har høy frekvens og kundetilpassede laste- og lossetider. Mellom Bergen og Oslo kjøres 12 tog hver dag. Lastbærere som semitrailere, vekselbeholdere og containere fra 20 til 45 fot kan fremføres på togene. Lastbærerne må være tilpasset for kombinerte transportsystemer. 3

4 Enkelhet elektronisk service Sanntids informasjonsflyt og rapportering rundt godstransportene er stadig viktigere for kundene. CargoNet har over flere år bygget ut sitt elektroniske tjenestetilbud knyttet til togpendlene. Kundeportalen gir raskt oversikt over transportene. Det reduserer kundenes transaksjonskostnader på en sikker og effektiv måte og gir optimal utnyttelse av transportavtalen. Få oversikt og kontroll: Ledig kapasitet Sanntidsinfo om ledig kapasitet i togene og enkel booking ved ekstra behov. Reservering av plass Bekreftelse på booking/ reservasjon på få minutter. Forhåndsreservering kan gjøres langt frem i tid. For faste plasser trenger kunden kun å oppdatere med endringer/ tilleggsinfo. Er toget i rute? Sanntids trafikkinfo og avvik på portal og mobil 24/7 og 48 timer tilbake i tid. Informasjonen gis per lastbærer slik at eventuelle avvik kan følges opp. Informasjonen kan filtreres eksempelvis i forhold til ruteplan eller terminaler. Sporing av containere Gir rask info om hvor lastbærer er. Følger lastbærer hele veien fra gate in til gate out på terminalene. Containere i depot Gir oversikt over enheter i depot (per terminal/ antall dager i depot/hvor mange avbooket). Gir mulighet til å styre depot. Statistikk over transporterte enheter. Oversikt over alle kundens kundenumre i ett bilde. Kunder som har flere avtaler, eller har flere lokasjoner som booker på samme kundenummer, får gjennom portalen oversikt over totalutnyttelsen på de enkelte kundenumre og kan optimere bruken av plassene. For å benytte tjenesten trengs brukernavn og passord. Dette vil bli tildelt fra kundesenteret. Kundesenteret gir også starthjelp i å bruke portalen. Mobilløsning CargoNet tilbyr trafikkinformasjon på mobil. Kunden kan søke på spesielle avganger og/eller spesielle enheter. Dette er spesielt nyttig for kundens sjåfører som enkelt kan sjekke om enheter de skal hente er i rute. Webadressen er På våre nettsider finner du brukerveiledningen under fanen Elektroniske tjenester. E-faktura CargoNet tilbyr e-faktura for å lette kundens fakturamottak. Denne gir detaljert informasjon om hver enkelt forsendelse/ enhet. Et nyttig grunnlag for kundens videre transportanalyser. Maskin til maskin CargoNet kan tilby kundene samme informasjon som i kundeportalen maskin til maskin, dvs informasjonen kan gå elektronisk direkte fra vårt IT-system til kundens IT-system. 4

5 Servicetilbudet en viktig del av logistikkjeden CargoNet kjører over 170 tog i uken mellom de største byene i Norge. Allianser med aktører innen sjø- og landtransport i forlengelsen av togene, utgjør et effektivt og miljøvennlig transportnettverk. Togpendlene brukes av transportører, speditører, rederier og logistikkselskaper. Terminalene som CargoNet benytter for togpendler i Norge er utstyrt for løft av alle typer lastbærere som er tilpasset kombinerte transportsystemer (vekselflak, container, tank- og sjøcontainer, sidelaster og semitrailer). Plassvalg i togpendlene: Fast plass (Partner) garanterer kundene 3 måneders fast kapasitet i spesifikke tog. Variabel plass (Flex) kan bestilles tett opp til avgangstidspunktet ved ledig kapasitet i toget. Tilbudet benyttes av kunder med varierende transportbehov. Ocean er et tilbud for ikke tidskritiske transporter av sjøcontainere. Kunden garanteres avgang innen 48 timer fra terminalen enheten er levert på. Systemtog opererer over hele jernbanenettet, inklusivt sidespor/ industrispor nasjonalt og internasjonalt. Konseptet er basert på nært samarbeid med kunder som ønsker egne spesialtilpassede løsninger. Våre selgere har inngående kunnskap til vårt produkttilbud og kombinasjonsmulighetene dette gir for effektiv utnyttelse av båttog-bil. Kompetansen står til din rådighet. Få hjelp til å finne ut hva en effektiv transportløsning kan spare din bedrift for. Staben ved vårt kundesenter løser transportutfordringer som kan oppstå i din hverdag: Håndtering av lastbæreren. Ved én bestilling kan du ordne lasting av lastbærer, innhenting, togtransport, utkjøring, lossing/lasting av lastbærer, returtransport med tog og utkjøring etter ankomst. Bildistribusjon til eller fra terminalen. Mindre reparasjoner, omlasting, snøring av kapell og sikring av last. Import-/eksportklarering av stykkgods for alle transportmåter, EU-fortolling, transittering i tollvesenets elektroniske system. Terminaltjenester som deponering, overvåking av termoenheter, strømtilkopling, dieselpåfylling, containerovervåking. Er det manglende plass i våre tog kan kundesenteret hjelpe med å skaffe biltransport. Er det nødvendig å leie inn ekstra lastbærere er de også behjelpelig med det. Spar tid, personell, materiell og miljø i én og samme operasjon kontakt oss! 5

6 Trekkraft og materiell sikkerheten i høysetet CargoNet har lav skadefrekvens. Sikkerhet er en viktig del av kvaliteten ved transportene. Kravet til lastbærere følger internasjonale bestemmelser. CargoNet er sertifisert av myndighetene til å godkjenne og kodifisere enheter for jernbanetransport, og kan på forespørsel tilby å utføre dette for kunder. CargoNet tilbyr i en viss utstrekning også trekketjeneste for andre aktørers togstammer der dette er hensiktsmessig for begge parter. RailCombi AS og Terminaldrift AS drifter til sammen 10 terminaler i Norge. Begge er heleide datterselskaper av CargoNet. Ni av terminalene driftes av RailCombi, mens Ganddal terminalen ved Sandnes, driftes av Terminaldrift. Løfteutstyret på alle terminalene er tilpasset for kombinerte transportersystemer. Terminalene eier og leier en rekke kraner, trucker, reachstackere (bildet under), skiftelokomotiver m.m. ved ulike terminaler og stasjoneringspunkter i Norge. Vårt vognmateriell er tilpasset for lastbærere fra 20 til 45 fot, samt trailere. CargoNet sin lokomotivpark per 2014: 15 stk 15 stk 20 stk. 8 stk. 2 stk. CE 119 (Traxx) Effekt 5600 kw. Vekt 84 tonn. El 16 Effekt 4440 kw. Vekt 80 tonn. El 14 Effekt 5082 kw. Vekt 105 tonn. CD 312 (Euro 4000) Effekt 2850 kw. Vekt 120 tonn. BR 193 (Vectron) Effekt 6400 kw. Vekt 90 tonn. Gjennom vintersesongen har terminalselskapene ekstra beredskap på maskiner og personell for å trygge leveransene til jernbaneaktører som eksempelvis CargoNet. CargoNet sine vogntyper for kombitransport er: 2-akslede vogner. Plass til 2 containere/vekselflak. 6-akslede vogner. Plass til 4 containere/vekselflak eller 2 semitrailere (se bildet). 4-akslede vogner. Plass til 3 containere eller 2 vekselflak. 6

7 Miljøvennlighet transportvalg er verdivalg Transporten alene står i dag for over 1/3-del av alle klimagassutslippene. CargoNet har beregnet miljøgevinstene ved transportmengden i togpendlene i 2009 sammenliknet med om samme godsmengde skulle vært fremført på vei. Resultatene per banestrekning vises på grafene i bildet under. Spart energi (%), Co2-utslipp (tonn) og Nox-utslipp (kg) per banestrekning er betydelig også på dieselstrekninger er besparelsene betydelige. CargoNet sine miljøbesparelser er i snitt som følger: Energiforbruk redusert med 82 %, CO2-utslipp redusert med over 94 % Nox-utslipp redusert med 86 % I samfunnsøkonomiske termer sparte CargoNet i 2013 norske veier for over 550 vogntog hver dag alle 365 dager i året. Hvis godset fraktes med CargoNet minimeres utslipp av klimagasser og forsurende nedbør. Samtidig reduseres energiforbruket og bruk av fossilt brensel. I tillegg kommer den samfunnsøkonomiske gevinsten ved reduksjon i antall trafikkskadde og bedre fremkommelighet på veiene. Næringslivet ser at bedriftenes troverdighet og profesjonalitet styrkes ved å velge en miljøvennlig transportform. Miljøvern er en konkurransefaktor i seg selv og kan åpne nye markeder for en bedrift. Kvaliteten på dagens infrastruktur er en utfordring for alle godsaktører på jernbane. CargoNet har sammen med NHO Logistikk og Transport, Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk Industri utarbeidet rapporten "Hurtig, punktlig og miljøvennlig nødvendige tiltak for å styrke godstogets konkurransekraft." Rapporten påpeker en rekke kortsiktige tiltak som kan forbedre forholdene på jernbane. Her nevnes kort: Økte midler til drift, vedlikehold og beredskap på linjenettet. Rask utbygging av kryssingsspor og andre tiltak på linjen. Bedre prioritering av godstog på Østlandet som bidrar til å øke fremføringshastigheten. Utbygging av Alnabru terminalen ut fra realistiske vekstprognoser og en prosjektorganisering og finansiering som øker tempoet i planlegging og utbygging. Hele rapporten finnes på vår nettside Om oss, og kan lastes ned derfra. *) Beregningen tar utgangspunkt i at godset alternativt transporteres på vei med 40 tonns vogntog/semitrailer med EURO 4 motor. Transportarbeidet viser våre faktiske transporter i Norge. Det er lagt inn et løft i hver ende av banetransporten samt en kortere strekning for innhenting og utkjøring av godset. Beregningene er gjort ved hjelp av Ecotransit s miljøkalkulator. 7

8 Kontakt oss Hovedkontor: CargoNet AS, Schwegaards gate 23, 0191 Oslo Telefon E-post: Internett: Kundeservice: Kundesenter, Oslo Trafikk nord for Oslo Trafikk vest/sør for Oslo Trafikk til/fra utlandet

Sch brosjyre org 2 03-01-08 15:10 Side 3. Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERair SCHENKERocean SCHENKERlogistics

Sch brosjyre org 2 03-01-08 15:10 Side 3. Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERair SCHENKERocean SCHENKERlogistics Sch brosjyre org 2 03-01-08 15:10 Side 3 Schenker AS En til alt over alt SCHENKERland SCHENKERair SCHENKERocean SCHENKERlogistics 2008 Sch brosjyre org 2 03-01-08 15:10 Side 4 Sch brosjyre org 2 03-01-08

Detaljer

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi Godstransport på bane Jernbaneverkets strategi 1 Innhold Forord 3 Sammendrag 4 1. Bakgrunn 12 2. Formål 13 3. Overordnede mål og strategier 14 4. Godstransport på bane utfordringer og muligheter 15 5.

Detaljer

Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk

Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk Schenker AS En til alt over alt SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk Produktinformasjon 2007 Innledning ved Administrerende direktør SCHENKER AS En til alt over alt 03 Administrerende

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

1 Godstransportens organisering

1 Godstransportens organisering 1 Godstransportens organisering Mål for kapitlet Du skal kunne gjøre rede for godstransportens organisering og samfunnsmessige betydning. Mål for delemnet: Godstransportens plass i samfunnet Du skal kjenne

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6)

Logistikk NETTVERK. Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6) Logistikk NETTVERK Nr 1 Mars 2009 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6) Ny infrastuktur

Detaljer

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge NF-notat nr. 1008/2011 Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge Nord-Norgelinjen 20 15 Odd Jarl Borch Jarle Løvland 10 5 30 år 1979 2009 P.Box 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76

Detaljer

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine Magasin for transportkjøpere 2014 Konkurransedyktig sjøtransport Best på pris, punktlighet og miljø Container øker mest Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med

Detaljer

Log:nett SUPPLY CHAIN MADE SIMPLE

Log:nett SUPPLY CHAIN MADE SIMPLE Log:nett SUPPLY CHAIN MADE SIMPLE SUPPLY CHAIN MADE SIMPLE. Våre logistikkløsninger gjør det enkelt, og du sparer tid og penger. Vi er den perfekte samarbeidspartner for deg som trenger en komplett Transport

Detaljer

DB Schenker Forskningpris

DB Schenker Forskningpris NR. 3 SEPTEMBER 2014 NETTVERK LANDTRANSPORT SJØ- OG FLYFRAKT SAMFERDSEL Vinneren av DB Schenker Forskningpris møter du på Transport & Logistikk 2014! Side 31. Transport & logistikk CLARION HOTEL & CONGRESS

Detaljer

LEDERGRUPPEN. Adm. direktør Kjell Frøyslid. Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson. Viseadm. direktør Arild Dragset. Stabsdirektør Bjarne I.

LEDERGRUPPEN. Adm. direktør Kjell Frøyslid. Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson. Viseadm. direktør Arild Dragset. Stabsdirektør Bjarne I. ÅRSBERETNING 2003 LEDERGRUPPEN Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson Adm. direktør Kjell Frøyslid 2003 I KORTHET Omsetningen for CargoNet-konsernet var i 2003 MNOK 1.336 (1.342). Resultat etter skatt

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Nr. 3 september 2013 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Logistikkhjelp får du hos oss side 8 Jakten på kundens beste side 10 Stortingsvalget

Detaljer

OTTS - din foretrukne transportpartner

OTTS - din foretrukne transportpartner OTTS - din foretrukne transportpartner OTTS AS ble etablert i 2011 etter en fusjon av Transportsentralen A/L og Orkdal Transport AS - to solide aktører med fartstid i bransjen siden henholdsvis 1947 og

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Full kontroll over logistikken til Volvo Ocean Race. transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 3 September 2006

Logistikk NETTVERK. Full kontroll over logistikken til Volvo Ocean Race. transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 3 September 2006 Logistikk NETTVERK Nr 3 September 2006 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Side 16: Full kontroll over logistikken til Volvo Ocean Race Side 2: Transportrasjonering Side 10: Transportøren

Detaljer

Bedre utnyttelse av lastebiler

Bedre utnyttelse av lastebiler Bedre utnyttelse av lastebiler Integrering i forsyningskjeder gir økt transporteffektivitet V D r a p p o r t Vegdirektoratet 2 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanlegging

Detaljer

Utvikling av Røros- og Solørbanen

Utvikling av Røros- og Solørbanen Utvikling av Røros- og Solørbanen Nødvendig utbygging for å få vekst i godstrafikken nord sør og livskraftig tømmertransport fra innlandet Rapport 11.09.2012 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 4 1 Bakgrunn

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune www.transportutvikling.no 30. september 2014/rev. desember 2014 Innhold 1 Sammenfatning

Detaljer

Logistikknæringens samfunnsmessige betydning

Logistikknæringens samfunnsmessige betydning Rapport Logistikknæringens samfunnsmessige betydning MENON-PUBLIKASJON NR. 3/2012 Februar 2012 av Heidi Ulstein, Lisbeth M. Iversen og Leo A. Grünfeld Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Logistikk-

Detaljer

24SevenOffice funksjoner og produkter

24SevenOffice funksjoner og produkter Nyhetsbrev fra 24SevenOffice 24SevenOffice funksjoner og produkter I dette skrivet vil du informasjon om noen av våre funksjoner og produkter som vil hjelpe deg å utnytte 24SevenOffice mer optimalt, og

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Økt virkestransport på jernbane

Økt virkestransport på jernbane Utredning til Landbruks- og matdepartementet og Samferdselsdepartementet Statens landbruksforvaltning og Jernbaneverket November - 2010 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Landbruks-

Detaljer

CRAMO. utleieselskap

CRAMO. utleieselskap CRAMO et moderne utleieselskap Leieløsninger gir større fleksibilitet og lavere risiko I Cramo nøler vi ikke med å innrømme at vi har store ambisjoner. Vi har som mål å bli markedsledende i alle våre hjemmemarkeder.

Detaljer

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Rapport 2008-079 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Econ-rapport nr. 2008-079, Prosjekt nr. 57280 ISSN: 0803-5113 ODN/KOK/mja, 23. september 2008 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Detaljer

tempo Fornøyd med konkurranse på skinner » Kjøper eget «Tollpost-tog»» Mer gods fra vei til bane 1.2013

tempo Fornøyd med konkurranse på skinner » Kjøper eget «Tollpost-tog»» Mer gods fra vei til bane 1.2013 Marit Arnstad og Erna Solberg i duell om veibygging tempo Logistikkbladet Tempo. Et fagblad om logistikk fra PostNord. 1.2013 Avtalen mellom Ica og NorgesGruppen KJEMPER OM RETT TIL Å SAMARBEIDE Befraktere

Detaljer

Logistikk. Vet vi nok om hva som påvirker godstransport? Logistikk Informasjon Transport Nr. 1 2005. Selger transportløsninger. Side 6.

Logistikk. Vet vi nok om hva som påvirker godstransport? Logistikk Informasjon Transport Nr. 1 2005. Selger transportløsninger. Side 6. Logistikk N e t t v e r k Logistikk Informasjon Transport Nr. 1 2005 Tema: Asia. Side 20. Selger transportløsninger. Side 6. Skjer ikke hos oss! Side 16. Vet vi nok om hva som påvirker godstransport? Innhold

Detaljer

tempo Frisk vekst i detaljhandelen » Flater ut etter ketsjup-effekt i første kvartal» Bransjen kan forvente vekst 2.2013

tempo Frisk vekst i detaljhandelen » Flater ut etter ketsjup-effekt i første kvartal» Bransjen kan forvente vekst 2.2013 Netthandel i Norden: Slik lykkes du med handel over grensene tempo Logistikkbladet Tempo. Et fagblad om logistikk fra PostNord. 2.2013 Laksens siste reise Effektiv tur med Termo GOD LOGISTIKK Samarbeider

Detaljer

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Smarte firmaer bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Å bestille forretningsreisen på internett kan gi store besparelser. Om man faktisk gjør det. Hos Travellink bestilles

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Schenker Forum 2006: Farvel til Linjegods Inn med Schenker. transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 4 November 2006

Logistikk NETTVERK. Schenker Forum 2006: Farvel til Linjegods Inn med Schenker. transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 4 November 2006 Logistikk NETTVERK Nr 4 November 2006 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Michael Holmstrøm om Schenker. Bjørn Kjos om Norwegian. Odd Børretzen om Linjegods. Side 6: Schenker Forum 2006: Farvel

Detaljer