Høringsuttalelse - Forskrift om bruk av kjøretøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelse - Forskrift om bruk av kjøretøy"

Transkript

1 Statens Vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep Oslo Vår dato: Vår ref: ÅK 2012/00011 Høringsuttalelse - Forskrift om bruk av kjøretøy Norsk Landbrukssamvirke vil her komme med innspill til arbeidet med å revidere regelverket for forskrift om bruk av kjøretøy 25. januar 1990 med mer. Norsk Landbrukssamvirke er positive til forslaget om å øke lengden på tømmertransport fra 22 meter til 24 meter. I tillegg er vi av den oppfatning at vektgrensen for tømmertransport bør økes til 60 tonn. Norsk Landbrukssamvirke er spesielt kritiske til forslaget om å følge direktiv 97/27 angående akselløft. Ut fra hensynet til god fremkommelighet og trafikksikkerhet er det av avgjørende betydning at akselløftbestemmelsen blir forstått og praktisert slik den har blitt gjort tidligere. Norsk Landbrukssamvirke er en interesseorganisasjon for den landbruksbaserte samvirkeindustrien. Av våre medlemmer er Nortura, TINE og Felleskjøpene de største transportaktørene. Landbrukssamvirkebedriftene har hele landet som arbeidsfelt, og dette gir seg utslag i mye transport. Våre medlemmer har mye transport inn til anlegg, mellom anlegg og ut til sluttleddet (grossist/detaljist). Tungtransporten er i all hovedsak å finne i inn- og mellomtransporten. Den samlede transporten til våre medlemmer er betydelig, og gjennomgangen av dette regelverket er av stor interesse. Vekt- og lengdegrenser Norsk Landbrukssamvirke støtter forslaget om å øke lengden på tømmertransport fra 22 meter til 24 meter. Videre mener vi at den tillatte totalvekt for tømmertransport må økes fra 56 tonn til 60 tonn. Dette vil kunne øke nyttelasten med om lag 10 prosent, og det vil være et viktig bidrag for å styrke skognæringens konkurransekraft. Norsk Landbrukssamvirke mener prinsipielt at vektgrensen på vogntog må øke fra 50 tonn til 60 tonn hvor veinettet gir rom for dette. Videre bør det bli tillatt å kjøre modulvogntog på 25,25 meter på stamveinettet. Disse endringene bør gjennomføres permanent for hele stamveinettet når infrastrukturen er oppgradert til tilstrekkelig kvalitet. Det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å øke tillatt vekt og lengde på vogntog. En overgang til større og lengre vogntog vil gi bedre trafikksikkerhet totalt sett. Dette skyldes at hvis vekt- og lengdegrensene for kjøretøy økes, vil dette bety færre vogntog på veiene, og det vil i sum redusere antall trafikkulykker hvor vogntog er involvert. Postadresse: Pb.9347 Grønland 0135 Oslo Besøksadresse: Schweigaards gate 34C Oslo Telefon: Telefaks: E-postadresse: Internett: Norsk Landbrukssamvirke Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor AS Org.nr: Org.nr: Bank: Bank:

2 Færre vogntog på veiene vil også redusere veislitasjen gjennom at den totale kjørelengden fra tungtransporten vil gå ned. Det vil i neste omgang bety at lavere vedlikeholdskostnader på veinettet. En permanent heving av vekt- og lengdegrenser vil totalt sett bety en betydelig reduksjon i klimagassutslipp fra transportsektoren. Større og færre lass vil være et direkte resultat av en slik regelendring. En heving av vekt- og lengdegrenser for tungtransport vil bidra til å øke konkurransekraften til norsk industri. Lavere kostnad per transporterte enhet vil også være en viktig faktor for å styrke industrien i en tid med økende internasjonal konkurranse. I Sverige er vektgrensen for vogntog på 60 tonn, og det er tillatt å kjøre modulvogntog på 25,25 meter på hovedveinettet. Med den kraftige hevingen av veistandarden i Norge som vi har vært gjennom de senere årene, er det ingen grunn til at norsk vekt- og lengdegrenser for vogntog ikke skal kunne harmoniseres med de svenske. Dette vil også bidra til å utligne differansen i transportkostnader for norsk og svensk industri, som har sitt utspring i landenes ulike vekt- og lengdegrenser. Ved å tillate modulvogntog på 25,25 meter på permanent basis også i Norge kan eksempelvis nyttelasten økes med opp til 25 prosent fra dagens last på biler med maksimallengde på 19,5 meter (tømmerbiler holdt utenfor). Akselløft på bil Norsk Landbrukssamvirke mener det er av avgjørende betydning at forslaget om å følge direktiv 97/27 vedrørende akselløft ikke blir en realitet. Landbrukssamvirkene er avhengig å frakte varer i hele landet til alle årstider. Av hensyn til både fremkommelighet og trafikksikkerhet er det særdeles viktig at den norske praktisering av akselløftbestemmelsen fortsetter som før. Det å følge direktiv 97/27 slavisk ville være et kraftig tilbakeskritt for å kunne sikre en mest mulig effektiv og trygg tungtransport vinterstid. Norsk Landbrukssamvirke er av den oppfatning at artikkel 5 i direktivet gir Norge anledning til å praktisere akselløftbestemmelsene slik de har blitt gjort. Teleløsningsrestriksjoner Norsk Landbrukssamvirke er tilfreds med forslaget om at dyretransporter omfattes av transporter som det kan gis dispensasjon til i perioder med telerestriksjoner. Det er viktig at transporter av typen melketransport, dyretransport og transport av dyrefôr kan få unntak i telerestriksjonsperioden. Et slikt unntak er viktig for å kunne ivareta gode dyrevelferdsstandarder. Kyllingtransport trenger tilpasninger til forskriften Nortura har utfordringer med hensyn til en effektiv kyllingtransport innenfor dagens regelverk. Vogntogene, som brukes til henting av slaktekylling, er bygd etter dagens lengdebestemmelser på 19,5 meter. Nortura bruker to varianter innenfor denne lengden. Den ene er basert på kort bil og lang henger, den andre like lang bil som henger. Dagens lengdebegrensning på 19,5 meter er imidlertid en klar begrensning for en effektiv transport av slaktekyllinger. Kyllingene blir fraktet i containere som spesielt tilpasset formålet. Det er plass til 24 containere på bil og henger. For å laste disse containerne på bil og henger er Nortura avhengig av å ha en såkalt medbringertruck. Denne blir hengt bak på hengeren og er i veitrafikkloven definert som last og dermed går den inn under loven om lengdebestemmelser. 2

3 Bygging av vogntog etter dagens lengdebestemmelser innebærer et bortfall av 4 containerplasser, og det utløser et betydelig større transportbehov. Nortura henter kylling hos produsenter på Østlandet og i Trøndelag for slakting på anlegget på Elverum. Dette innebærer til dels store transportavstander. Hos hver produsent er det flere lass etter hvor stort huset er. Dette betyr at det kun er første bil er avhengig av å ha med seg trucken ut til produsenten og siste bil tar med seg trucken tilbake. Dagens lengdebegrensninger for kyllingtransporten medfører et betydelig større press en nødvendig på både klima, miljøet og et allerede overbelastet veinett. Nortura kjører omtrent 600 lass fra Trøndelag per år og gjennomsnittet pr. tur er omtrent 80 mil. Logistikken rundt transporten derfra er også slik at det er et fåtall transporter som går sørover med ledig plass. Lokalt på Østlandet kjøres det inn omtrent lass til anlegget på Elverum. Dette kunne vært redusert betydelig med en dispensasjon. Et svært forsiktig anslag tilsier at vi bare her på Elverum kunne spart ca mil med kjøring hvert eneste år. Dette tilsvarer sparte kostnader i størrelsesorden 1 MNOK når vi inkluderer alle driftskostnader som f.eks. drivstoff, rep/vedlikehold, lønn osv. Nortura har søkt om dispensasjon fra lengdebestemmelsene tidligere men fått avslag. I og med at tømmernæringen for noen år siden fikk aksept for kjøring med totallengde på 22 meter, burde det også være mulig å gi en generell dispensasjon fra lengdebestemmelsene for transport av slaktekylling slik at medbringertrucken ikke omfattes av lengdebegrensningen. I tillegg er vi også kjent med transport av nye personbiler har dispensasjon, og i etterkant har vi på enkelte strekninger fått såkalt modul-vogntog med totallengde på 25,5 meter. Avslutningsvis er det også verdt å merke seg at denne transporten ikke drives i konkurranse med annen transport. Dette er spesialbygde biler som kun er godkjent til transport av fjørfe, og som har lass begge veier. Containerne som benyttes til å frakte kyllingen i fyller vogntogene 100 % fysisk uansett om de er fylt med fjørfe eller ikke, og containerne har vi med oss både til og fra slakteriet. Det vil derfor ikke oppstå noen form for konkurransevridning ved en eventuell innføring av dispensasjon fra lengdebestemmelsene for transport av fjørfe. Med vennlig hilsen Norsk Landbrukssamvirke Eugen Tømte Direktør Åge Klepp Rådgiver 3

4 Vedlegg: Bilde 1 viser vogntoget opplastet med containere Bilde 2 viser vogntoget og medbringertrucken hengt bak på hengeren Bilde 1: 4

5 Bilde 2: 5

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE 1.Bakgrunn. 1.1 Generelt I dag har vi ingen generell bestemmelse som angir høydebegrensning på kjøretøy i Norge. Høyden er kun begrenset

Detaljer

Begrensede konsekvenser av fjørfedirektivet Utredning av konsekvenser av EUs fjørfedirektiv

Begrensede konsekvenser av fjørfedirektivet Utredning av konsekvenser av EUs fjørfedirektiv NOTAT 2010 1 Begrensede konsekvenser av fjørfedirektivet Utredning av konsekvenser av EUs fjørfedirektiv Lars Øystein Eriksen Ivar Pettersen Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Begrensede konsekvenser

Detaljer

Høring om endring i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Høring om endring i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Oslo, 25. sep. 2014 Vår ref: 423.41/ME Deres ref: 14.2420- Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Høring om endring i forskrift om tilskudd til frivillige barne-

Detaljer

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB)

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) KVALITETEN PÅ VEINETTET Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) FORORD INNHOLD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ønsker å bidra til at landets veinett blir bedre. OFVs

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Rammebetingelser i transport og logistikk

Rammebetingelser i transport og logistikk Sammendrag: Rammebetingelser i transport og logistikk TØI rapport 1353/2014 Forfattere: Inger Beate Hovi, Svein Bråthen, Harald M. Hjelle og Elise Caspersen Oslo 2014 132 sider Vi har i denne rapporten

Detaljer

Utvikling av Røros- og Solørbanen

Utvikling av Røros- og Solørbanen Utvikling av Røros- og Solørbanen Nødvendig utbygging for å få vekst i godstrafikken nord sør og livskraftig tømmertransport fra innlandet Rapport 11.09.2012 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 4 1 Bakgrunn

Detaljer

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Vår dato: 1.9.2014 Vår ref: CB Deres dato: 30.5.2014 Deres ref: 14/107- Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Norsk

Detaljer

Kommentar til forskriften og høringsnotatet til forskriften

Kommentar til forskriften og høringsnotatet til forskriften Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Att.: saksbehandler Elin Elisabeth Norby Dato: 18. desember 2012 Deres ref: 2010/024624-008 Vår ref: HK/21/AB121221 Vegdir/ Forsk om bruk av

Detaljer

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 361/EB Grønn skattekommisjon 27. mars 2015 postmottak@fin.dep.no Synspunkter til

Detaljer

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no Medlem av: Samferdselsdepartementet Boks 8010 Dep 0030 OSLO Vår dato: 2008-04-30 Vår ref: ohø Deres dato: 17. januar 2008 Deres ref: Statsråd Navarsete/ pressemelding

Detaljer

Innspill til helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene

Innspill til helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene Finansdepartementet postmottak@fin.dep.no Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 16. juni 2014 13/5470 EB/361 bilavgifter fin 21. juli 2014 Innspill til helhetlig gjennomgang

Detaljer

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet Rapport fra NHO Synspunkter på bilavgiftssystemet Forord Transportsektoren står for en tredel av klimagassutslippene i Norge, og transportsektoren utgjør 65 % av utslippene utenfor kvotepliktig sektor.

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist: 30. september Vegdirektoratet Trafikant-

Detaljer

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven TØI rapport 498/2000 Forfatter: Fridulv Sagberg Oslo 2000, 45 sider Sammendrag: Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven Aldersgrensen for øvelseskjøring

Detaljer

Konsekvenser av økt hastighet på veinettet. av Thor-Erik S. Hanssen Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS)

Konsekvenser av økt hastighet på veinettet. av Thor-Erik S. Hanssen Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) Konsekvenser av økt hastighet på veinettet av Thor-Erik S. Hanssen Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1002/2006 Forord Dette notatet er skrevet på oppdrag

Detaljer

PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE

PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE FORSLAG TIL REVIDERT REGELVERK BLE SENDT PÅ HØRING 16.JULI 2012. HØRINGSFRISTEN VAR 21. DESEMBER

Detaljer

Innspill til regjeringens helhetlige gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene

Innspill til regjeringens helhetlige gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene Til Finansdepartementet Oslo, 4. august 2014 Innspill til regjeringens helhetlige gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene ZERO takker for invitasjonen til å komme med innspill til regjeringen i

Detaljer

? ' DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato TDL/asm 11/1938- ABS 09.12.2011

? ' DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato TDL/asm 11/1938- ABS 09.12.2011 ? ' DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Statsråden Stortingets transport- og kommunikasjonskomit Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato TDL/asm 11/1938- ABS 09.12.2011 Dokument 8:30 S (2011-2012)

Detaljer

Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden,

Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden, Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden, Vennlig hilsen Per Sørensen Leder Arendal Høyre Tel: 37033808 Mob: 92032760 Mail: pso@flosta.com

Detaljer

Synspunkter på bilavgiftssystemet

Synspunkter på bilavgiftssystemet Synspunkter på bilavgiftssystemet Utredning fra NHO Som en oppfølging av Næringslivets klimapanels rapport fra desember 2009, satte NHO i gang et videre arbeid om fremtidig innretning på bilavgiftene.

Detaljer

Nordisk Logistikkbarometer 2014

Nordisk Logistikkbarometer 2014 Nordisk Logistikkbarometer 2014 Nordisk Logistikkbarometer 2014 1 Forord Markedet for logistikkløsninger er i rask endring, og våre kunder vareeierne venter at utviklingen fortsetter i høyt tempo de neste

Detaljer

Statens vegvesen. 2. Krav til kjørbarhet Høringsnotatets punkt 6.5 og foreslått 7-3 andre og tredje ledd.

Statens vegvesen. 2. Krav til kjørbarhet Høringsnotatets punkt 6.5 og foreslått 7-3 andre og tredje ledd. Statens vegvesen Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Hilde Haugen -22073861 2013/024838-017

Detaljer

Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet

Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet Statens vegvesen Notat Saksbehandler/innvalgsnummer: Pål Rosland - 22073488 Vår dato: 17.08.2011 Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet Klima- og forurensningsdirektoratet

Detaljer

KRAV TIL SNUPLASSER FOR LANDBRUKSVEIER

KRAV TIL SNUPLASSER FOR LANDBRUKSVEIER Oppdragsrapport fra Skog og landskap 22/2008 KRAV TIL SNUPLASSER FOR LANDBRUKSVEIER Jørn Lileng Oppdragsrapport fra Skog og landskap 22/2008 KRAV TIL SNUPLASSER FOR LANDBRUKSVEIER Jørn Lileng ISBN 978-82-311-0072-0

Detaljer

Vi foreslår i tillegg noen lovtekniske endringer som ikke vil ha materiell betydning.

Vi foreslår i tillegg noen lovtekniske endringer som ikke vil ha materiell betydning. Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for produktgjenvinning

Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for produktgjenvinning Statens forurensningstilsyn v/ seksjonssjef Kari Aa Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/617 MAB BIBR 548.0 Dato: 02.07.2008 Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for

Detaljer