Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007."

Transkript

1

2 Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til Linjegods ble i 1994 som første samlaster i Norge sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO 9002: Selskapet ble da sertifisert for alle områder av virksomheten, inkludert termotransport. For våre kunder og Schenker Linjegods er sertifiseringen en bekreftelse på at vi holder en høy internasjonal standard. Vi har integrert NS-EN ISO-9001: 2000 i den daglige driften. Kvalitetssikringen er med å gi kundene en garanti og trygghet for sikker varefremføring av alle slag. Vi ble også i 1998, som en av de første transportbedriftene i Norge, miljøsertifisert etter NS-EN ISO 14001: Nytt sertifikat ble utstedt og er gyldig til

3 Policy Kvalitet Organisasjonenes overordnede hensikt med styring av kvalitet, miljø og HMS er uttrykt i bedriftens politikk. Den skal sikre at Linjegods ansatte arbeider mot felles mål. Utgangspunktet vil være Linjegods til enhver tid gjeldende forretningsidé og hovedmål. Målet med Linjegods politikk er å sikre lønnsomhet og styrking av konkurranseevnen for selskapet og våre kunder. 3

4 Policy Miljø Organisasjonen skal bidra til en langsiktig bærekraftig utvikling gjennom å tilby, og utvikle effektive transporter med minst mulig miljøpåvirkning, samt utvikle en miljøplan i samarbeid med våre leverandører. Vi skal videre følge de lover og forskrifter som er relevant for vår virksomhet. 4

5 5

6 Alle kunder har en skriftlig avtale med Schenker Linjegods AS. Dette er standardiserte kontrakter som skal sikre at både vi og kunden har felles forståelse av avtalens innhold. Før avtaleinngåelse er det viktig at alle rutiner er gjennomgått av markedsapparatet. Dette er avgjørende for at alle oppdrag kan behandles og fremføres i henhold til våre rutiner og kundens avtalte krav. Bookingkontorene har som hovedoppgave å ta i mot og registrere oppdrag fra våre kunder. Bookingene kommer via telefon, faks, og elektronisk. Alle nødvendige opplysninger skal være gjennomgått av markedsapparatet før avtaleinngåelse. Dette er avgjørende for at oppdragene kan behandles og fremføres i henhold til våre rutiner. Oppdraget blir registrert i Bookingsystemet i LG meny. Det bestemmes under registrering om oppdragene deretter blir henteoppdrag for Nettverk eller transportoppdrag for Direkte, og deretter utført av andre avdelinger i vår logistikk kjede. Innhenting av gods starter med en henteliste/oppdragsliste som sjåføren mottar fra kjørekontor eller trafikkleder. For at sjåføren skal kunne utføre oppdraget i henhold til våre kvalitetsstandarder, er det viktig at alle opplysninger om oppdraget er registrert. Sjåføren foretar vår første inngangskontroll og er den som skal kvalitetssikre at sendingsinformasjon og gods stemmer overens. Når sjåføren har utført sine henteoppdrag, blir bilen losset på en av våre terminaler. Det er viktig at både gods og informasjon ankommer i riktig rekkefølge, og til den kvalitet som vi krever 6

7 For å sikre en rask og effektiv fremføring, er det viktig at godset er riktig og tydelig merket. For å unngå skade skal godset behandles varsomt og i henhold til emballasjemerking. Ved opplasting er det viktig å tenke på at gods og transportenhet kan bli utsatt for store påkjenninger underveis. Kjøretøy kan bli ustabile og trafikkfarlige hvis gods ikke er lastet skikkelig og forskyver seg, f eks ved bråbrems eller ved høy sjø på ferge, eller hvis container er utsatt for hard skifting på jernbanen. Gods kan skades, og det kan bli vanskelig og farlig for personale som skal losse enheten. Nøkkelordet er derfor riktig lasting, og god og riktig sikring av godset i enheten. Sentral Trafikkstyring har ansvaret for fremføring av Direkte og trafikken mellom de ulike terminalene. Godset blir fremført på bil og/eller bane. Det er viktig at Sentral Trafikk utnytter enhetene optimalt for å sikre bedriftens lønnsomhet og redusere miljøpåvirkningen. Sentral Trafikk har ansvaret for å stille med rent og godkjent materiell ved fremføring av temperaturregulerte sendinger, jfr. IKmatforskriftene, og kjøretøy, utstyr og sjåfører med gyldig ADR-kompetansebevis for transport av farlig gods. Når en terminal mottar gods er det viktig for den videre produksjon at enhetene er riktig innmeldt. Hvis det er lagt inn feil informasjon kan dette forsinke produksjonen og skape brudd i vår leveringspålitelighet. Det er viktig at enhetene losses i riktig rekkefølge slik at prioritert gods blir losset først. Rekkefølgen bestemmes av informasjon fra sendersted. Lossingen skal foregå på en rask, effektiv, sikker og forsvarlig måte. 7

8 Mottatt terminal har som oppgave å sortere ankommet gods på en rask og effektiv måte, og ferdigstille godset på distribusjonssonene. Rett godsmerking er avgjørende for at sorteringen skjer på en riktig og effektiv måte. Godset behandles varsomt og i henhold til emballasjemerking. Før og under opplasting er det viktig at sjåføren kontrollerer at sendingene som er planlagt inn på ruta er fulltallige. Det er avgjørende at sorteringen er korrekt gjennomført. Hvis kolli mangler og sporing viser at kolliet er ankommet terminalen, skal leting iverksettes før utkjøring. Lasteliste skal ikke utleveres sjåfør før pallkvittering er forevist og kvitteringsnummer er påført utkjøringslista. For at sjåføren og derved Schenker Linjegods, skal utføre oppdraget etter avsenders avtalte krav, er det viktig at foregående produksjon er gjennomført i henhold til rutinene. Da sjåføren er siste ledd mellom avsender og mottaker, er det viktig at alt ligger til rette for at vedkommende kan gjøre en god jobb. Hvis avvik/mangel oppstår et annet sted tidligere i produksjonsprosessen, kan dette medføre leveringsbrudd som sjåføren urettmessig får ansvaret for. For å sikre en riktig og rask dokumentregistrering og fakturering av våre tjenester, er det viktig at fraktdokumentene returneres umiddelbart etter utlevering. Når disse registreres er informasjonen om sendingen tilgjengelig for Infoservice og våre kunder. Ajouriteten på registrering er et av våre viktige kvalitetsmål. Det er også viktig at pallkvittering umiddelbart leveres for registrering. 8

9 9

10 Ledelsens gjennomgang skal gjennomføres både lokalt og sentralt. Det er lagt opp til en styrt rapportering på bestemte områder. De standardene som vi har valgt å sertifiseres etter krever kontinuerlig forbedring. Dette innebærer at det både lokalt og sentralt må være en jevnlig gjennomgang av systemene for å se at de fungerer tilfredsstillende samt en gjennomgang av potensielle forbedringsområder. Bedriftens ledelse har en uttalt politikk innen både kvalitet og miljø. Denne skal gjennomgåes en gang pr. år under ledelsens gjennomgang for å sikre at den er i tråd med bedriftens policy og våre systemer. Ved gjennomgang av systemene for kvalitet og miljø vil det kunne oppstå endringer i både rutiner og systemer. Beslutninger fra ledelsen om endringer og omlegginger av vår drift kan også påvirke våre rutiner. Det er sentral kvalitetsavdeling som er ansvarlig for rettelser og publiseringer før de settes i drift. Opplæring er det den enkelte lokale kvalitetsleder som i samarbeid med regional opplæringsleder planlegger og gjennomfører før iverksettelse av endringer. Vi skal vise til kontinuerlig forbedring og da må vi kunne identifisere våre forbedringsområder. Dette gjøres ved å analysere vår måloppnåelse mot våre måltall. Det er etablert mange målepunkter i vår produksjonslinje og disse tallene skal gjennomgåes både sentralt og lokalt. For å sikre at hele bedriften følger de rutiner som er bestemt og bruker måltallene for kontinuerlig forbedring er det etablert rutiner for interne revisjoner. Resultatene fra disse interne revisjonene blir gjennomgått både sentralt og lokalt. 10

11 Schenker Linjegods skal som ansvarlig bedrift følge de lover og forskrifter som gjelder for bedriften og dens virksomhetsområde. For å sikre at bedriften til enhver tid er oppdatert i forhold til dette er det etablert egne rutiner for oppdatering av endringer i lovverket. Helse, miljø og sikkerhet er organisert på alle nivåer i bedriften. Det er etablert lokal arbeidsmiljøutvalg hvor lokal verneleder er de ansattes representant. Det er også etablert et sentralt arbeidsmiljøutvalg hvor representanter fra ledelsen og valgte representanter fra de ansatte sitter. For å ivareta de ansattes sikkerhet er det utviklet rutiner som finnes i våre produksjonsrutiner. Vi er sertifisert i henhold til NS-EN ISO Dette innebærer at miljøspørsmål er satt i fokus ved alle de gjøremål og arbeidsoppgaver som utføres ved våre terminaler og under transport. Det er viktig at alle ansatte har den nødvendige kunnskap. Det er derfor utviklet et opplæringsprogram som administreres av vår opplæringsavdeling. En gang pr. år gjennomføres det en kundeanalyse for å avdekke om kundenes krav til oss som leverandør er tilfredsstillende. Det er sentral utviklingsavdeling som gjennomfører denne i samarbeid med eksternt selskap. Det er etablert flere mål i undersøkelsen som viser utviklingen fra år til år og hvilke områder som krever forbedring. 11

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon 2Kvalitetsstyring MÅL FOR KAPITLET >>> MÅL FOR KAPITLET Når du har lest dette kapitlet, skal du forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon kjenne til kvalitetsstyring og de vanligste begrepene

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Samarbeidsavtale mellom (helseregionen) og Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi 1 Avtalen, formål og parter Oppdatert avtale 01.01.14 1.1 Felleserklæring Mål med avtalen I denne samarbeidsavtalen

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020.

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020. 1 av 6 Eiendomsforvaltningen GSK / LBU NTNUs Miljøambisjon Miljømål Målene bygger på føringer fra NTNUs strategi 2011 2020, og er utviklet i samarbeid med driftsavdelingen, eiendomsavdelingen, innkjøpsseksjonen

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst Dokumenter som er overordnet kvalitetssystemet i sin helhet: HF- Prosjekt Dok. type L.nr Beskrivelse OD 0001 Overordnede strategier, vedtak, føringer, rammer OD 0002 Overordnede krav til eiendommer i Helse

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner 1 Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Utgiver: Nasjonalt folkehelseinstitutt Adresse: Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET / 3 FORORD Politiet står overfor store utfordringer i tiden som kommer, med et kriminalitetsbilde som er komplisert,

Detaljer