Rapport: Lidenskap for jobben. En spørreundersøkelse blant ansatte ved UMB (Universitet for Miljø og Biovitenskap)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport: Lidenskap for jobben. En spørreundersøkelse blant ansatte ved UMB (Universitet for Miljø og Biovitenskap)"

Transkript

1 Rapport: Lidenskap for jobben En spørreundersøkelse blant ansatte ved UMB (Universitet for Miljø og Biovitenskap)

2 Innhold Innledning... 1 Lidenskap... 1 Konsekvenser av harmonisk og tvangspreget lidenskap... 2 Overengasjement... 3 Lidenskap for jobben... 4 Jobbtilfredshet... 4 Mellomliggende faktorer... 5 Tilfredsstillelse av psykologiske behov... 5 Oppnåelsesmål... 5 Resultater... 6 Diskusjon av resultater... 7 Lidenskap, jobbtilfredshet og overengasjement... 7 Oppnåelsesmål... 8 Behovstilfredstillelse... 8 Konklusjon... 9 Hvordan fremme jobbtilfredshet?... 9 Tilrettelegge for harmonisk lidenskap på arbeidsplassen... 9 Vedlegg i

3 Innledning Denne rapporten presenterer de viktigste aspektene ved teoriene som ligger til grunn for våre respektive masteroppgaver, samt de viktigste funnene i undersøkelsen vår. Datagrunnlaget er innhentet via en elektronisk spørreundersøkelse blant de ansatte ved to større bedrifter, hvorav UMB er den ene. Mens de respektive masteroppgavene kun fokuserte på et fåtall faktorer (dimensjoner), vil vi her presentere flere av faktorene fra spørreundersøkelsen og hvordan disse forholder seg til hverandre ved deres bedrift. Først vil vi presentere den teoretiske bakgrunn relatert til de ulike dimensjonene som ble målt i undersøkelsen: lidenskap, behovstilfredsstillelse, oppnåelsesmål og overengasjement. Deretter vil de konkrete funnene fra studiene våre bli presentert og diskutert, før rapporten avsluttes med en overordnet konklusjon, samt forslag til mulig tilrettelegging ved arbeidsplassen. Lidenskap Lidenskapsbegrepet, slik det brukes her, refererer til aktiviteter et individ anser som viktig, liker og bruker mye tid på. Slike aktiviteter og deres tilhørende verdier antas å internaliseres i selvet, slik at individet opplever at den lidenskapelige aktiviteten blir en del av vedkommendes identitet. Med andre ord vil individer med en lidenskap for fotball eller dans kunne omtale seg selv som en fotballspiller eller danser. Videre kan lidenskap forstås som et dualistisk begrep, ved at det kan komme til uttrykk gjennom enten en harmonisk eller tvangspreget form, avhengig av hvordan individet internaliserer den lidenskapelige aktiviteten. En autonom internalisering, der individet velger å utføre aktiviteten på en selvbestemt måte, i tråd med personlige verdier og mål, knyttes til utviklingen av harmonisk lidenskap. En mer kontrollert form for internalisering, der individet opplever et ytre eller indre press til å utføre aktiviteten, er antatt å være forbundet med tvangspreget lidenskap. Selve utviklingen av lidenskap vil avhenge av om individet verdsetter aktiviteten, mens adopteringen av harmonisk eller tvangspreget lidenskap vil avhenge av hvordan individet internaliserer aktiviteten. To ulike faktorer kan framheves som viktige for denne internaliseringsprosessen. Den første antas å være personlighet; enkelte individer antas å ha en 1

4 autonom internaliseringsstil, mens andre antas å ha en mer kontrollerende stil, der en form for indre press bestemmer individets internalisering av aktiviteten. Internaliseringsprosessen kan også påvirkes av det eksterne, sosiale miljøet som følger med aktiviteten. Eksempelvis vil et arbeidsmiljø som tilbyr autonomi og valgmuligheter til arbeidstakeren, kunne fremme en autonom internalisering av jobben, som igjen vil kunne lede til en harmonisk lidenskap for jobben. Derimot vil et kontrollerende og begrensende arbeidsmiljø kunne fremme en kontrollert internalisering, og dermed lede til en tvangspreget lidenskap, forutsatt at lidenskapskriteriene fortsatt er tilstede. I forhold til viktige områder i livet, som for eksempel familieliv og venner, vil et lidenskapelig engasjement til jobb eller fritidsaktiviteter kreve en viss grad av selvregulering med hensyn til å balansere de lidenskapelige aktivitetene med andre livsområder. Flere studier har vist at personer dominert av harmonisk lidenskap utviser en mer fleksibel holdning til sin lidenskapelige interesse og i større grad evner å balansere jobb og fritid. Denne selvreguleringsprosessen synes imidlertid å være problematisk for personer dominert av tvangspreget lidenskap. Som følge av den kontrollerte formen for internalisering som kjennetegner tvangspreget lidenskap, er denne type lidenskap også assosiert med en rigid utholdenhet. I motsetning til individer med harmonisk lidenskap, som selv avgjør og regulerer tidsforbruk og aktivitetens betydning for selvet, viser studier at individer dominert av tvangspreget lidenskap ikke evner å stoppe eller avslutte en aktivitet frivillig, selv om dette medfører negative utfall. Forskere har foreslått at dette skyldes aktivitetens betydning for selvet, gjennom at vedkommendes selvverd er avhengig eller betinget av aktiviteten. Dette bidrar til svekket eller manglende selvregulering hos personer med tvangspreget lidenskap. Konsekvenser av harmonisk og tvangspreget lidenskap De to lidenskapsbegrepene er blitt vist å være forbundet med ulike konsekvenser. Harmonisk lidenskap er blitt relatert til positive emosjoner under og etter selve aktiviteten, mens tvangspreget lidenskap er blitt relatert til negative emosjoner, negativt velvære og en følelse av skam under selve aktiviteten. Tvangspreget lidenskap er også blitt relatert til negative emosjoner etter at aktiviteten er avsluttet, samt når individet forhindres fra å utføre den lidenskapelige aktiviteten. En annen ulempe ved tvangspreget lidenskap er økt sannsynlighet for interpersonlige konflikter, som følge av vanskeligheter med å holde aktiviteten adskilt fra andre livsdomener. For eksempel har tvangspreget lidenskap for henholdsvis fotball og Internett blitt relatert til konflikter i parforhold. 2

5 Den rigide utholdenheten og manglende selvreguleringen assosiert med tvangspreget lidenskap, synes også å bidra til at folk engasjerer seg i aktiviteten selv når denne kan føre til økt helserisiko. I en studie av kanadiske rekreasjons- og mosjonssyklister, ble det funnet at en tredjedel av deltagerne i studien fortsatte med syklingen også gjennom vintermånedene, selv om dette ble ansett som svært risikabelt på grunn av vanskelige veiforhold. Vintersyklistene hadde betydelig høyere grad av tvangspreget lidenskap enn syklistene som ikke syklet om vinteren. Lidenskap er også undersøkt i forhold til skader og helseforebyggende atferd blant profesjonelle dansere. Mens dansere med harmonisk lidenskap syntes å ivareta egen helse og forebygge skader, var dansere med tvangspreget lidenskap mindre opptatt av helseforebyggende atferd. Tvangspregede dansere tok for eksempel ikke pause fra dansingen for å bli frisk for eventuelle skader, og rapporterte at stoltheten deres forhindret dem fra å be om adekvat behandling. I arbeidssammenheng vil manglende selvregulering blant annet kunne bidra til et overdrevent engasjement i jobben, som igjen er assosiert med økt helserisiko. Overengasjement I litteraturen er overengasjement karakterisert som en overdreven streben etter aksept og anerkjennelse, som igjen bidrar til overdreven innsats utover hva som normalt forventes og en manglende evne til å trekke seg unna jobben. På lik linje med tvangspreget lidenskap, bærer også dette preg av svekket selvregulering. Overengasjement er i kraft av sin natur (konstant engasjert i jobben) antatt å være en betydelig helserisiko i seg selv, og er i stor grad funnet å være assosiert med stressrelaterte sykdommer og økt risiko for hjerte-/karsykdommer, vital utmattelse og jobbmisnøye. Det er også funnet støtte for negative konsekvenser i en nyere norsk studie, hvor overengasjement hos deltagere som opplever høy grad av ubalanse mellom innsats og belønning var assosiert med økt grad av depresjon, utbrenthet og muskel- og skjelettplager. Overengasjement over tid synes derfor å bidra til økt helserisiko og redusert jobbtilfredshet. Likhetstrekkene med tvangspreget lidenskap kan tyde på at overengasjement innehar en viss grad av denne lidenskapstypen, og at tvangspreget lidenskap kommer til uttrykk gjennom et overdrevent engasjement i jobben. Lidenskap og oppnåelsesmål Et annet funn som også kan være relevant for arbeidsplassen, er at harmonisk og tvangspreget lidenskap har vist seg å være ulikt relatert til oppnåelsesmål. Oppnåelsesmål kan 3

6 defineres som mål et individ setter seg i en prestasjons- eller kompetansebasert kontekst, og slike mål er blitt inndelt i to distinkte kategorier: såkalte mestrings- og prestasjonsmål. Harmonisk lidenskap har vist seg å være positivt relatert til mestringsmål, som tar sikte på å utvikle egen kompetanse gjennom personlig mestring av en aktivitet. Denne typen mål er også positivt relatert til samarbeidsorientering. Tvangspreget lidenskap er først og fremst forbundet med prestasjonstilnærmings- og prestasjonsunngåelsesmål. Disse målene innebærer henholdsvis at individet søker å prestere bedre, eller unngå å prestere dårligere, enn andre mennesker, som for eksempel arbeidskollegaene. Særlig er prestasjonstilnærming relatert til en konkurranseorientert tilnærming til jobben. Lidenskap for jobben Forskning på lidenskapsbegrepet er først og fremst blitt gjort i sammenheng med idrett og fritidsaktiviteter, og ofte med studenter som målgruppe. Studier som er blitt gjort i jobbsammenheng, har konkludert med at begrepet også er relevant i en arbeidskontekst. For eksempel har en nyere studie vist at harmonisk lidenskap, men ikke tvangspreget lidenskap, kan fremme jobbtilfredshet. Harmonisk lidenskap har også blitt relatert til bedre psykologisk tilpasning på arbeidsplassen, sammenlignet med tvangsmessig lidenskap og amotivasjon. Tvangspreget lidenskap kan for øvrig minne om andre arbeidsrelaterte begreper, som for eksempel arbeidsnarkomani. Det kan derimot settes et skille mellom tvangspreget lidenskap og arbeidsnarkomani, ved at det sistnevnte begrepet som regel karakteriseres av at individet ikke liker jobben sin. Individer med arbeidsnarkomani kan for eksempel kun være motivert av penger, hvilket gjør at atferden ikke omtales som lidenskapelig. I arbeidssammenheng synes også tvangsmessig lidenskap å ha flere likhetstrekk med overengasjement, som for eksempel et overdrevent engasjement i jobben og jobbens betydning for selvet. Overengasjement ble derfor antatt å ha en medierende effekt på forholdet mellom de respektive lidenskapstypene og jobbtilfredshet. Jobbtilfredshet Jobbtilfredshet defineres her som en generell tilfredshet med jobben, og ikke som tilfredshet med bestemte aspekter ved jobben. Jobbtilfredshet er det mest undersøkte begrepet i organisasjonslitteraturen. Det er særlig to grunner til at forskning på jobbtilfredshet har blitt 4

7 ansett som viktig: Jobbtilfredshet er blitt antatt å lede til mindre turnover og sykefravær, samt til økt prestering på arbeidsplassen. Slike sammenhenger er blitt bekreftet i flere ulike studier, selv om sammenhengen mellom jobbtilfredshet og prestering har vist seg å være noe svakere enn først antatt. I denne rapporten foreslås det i tillegg at jobbtilfredshet er viktig, fordi det kan fremme individets fysiske og psykologiske helse, både på og utenfor jobben. Flere studier har bekreftet at jobbtilfredshet kan ha slike positive sammenhenger; blant annet kan jobbtilfredshet fremme kreativ problemløsning, samarbeidsorientering og følelse av mestring. Dessuten har studier vist at positive emosjoner kan styrke individets sosiale, fysiske og kognitive ressurser. Manglende jobbtilfredshet kan derimot relateres til faktorer som utbrenthet, stress, depresjon og angst. Jobbtilfredshet kan også lede til henholdsvis positivt og negativt (ved manglende tilfredshet) humør utenfor jobben, gjennom en såkalt spill-over effekt. Dette antyder at jobbtilfredshet har en viktig betydning også utenfor arbeidsplassen. Jobbtilfredshet fremstår altså som et viktig begrep både i lys av bedriftens og den ansattes interesser. Mellomliggende faktorer Tilfredsstillelse av psykologiske behov Flere forskere har framsatt teorier om at mennesker har grunnleggende og universelle psykologisk behov, som må tilfredsstilles for å oppnå optimal psykologisk vekst og velvære. Behovene for autonomi, kompetanse og sosiale relasjoner fremstår som gjennomgående i disse teoriene. Særlig framstår behovene for autonomi og kompetanse som viktige i relasjon til jobben: Forskning har vist at individer som opplever manglende evne til å påvirke omgivelsene sine, i enkelte situasjoner vil kunne reagere med destruksjon og vandalisering, i et forsøk på å oppnå en følelse av mestring eller kontroll. Betydningen av kompetanse er også blitt fremhevet i teorier om lært hjelpeløshet, der opplevelsen av manglende evne til å endre utfallet i en situasjon, antas å kunne lede til depresjon og andre psykiske lidelser. Det har dessuten blitt vist at opplevelsen av lav kompetanse kan relateres til større grad av emosjonell utmattelse og depersonalisering under stressende jobbomstendigheter. Oppnåelsesmål For å forklare hvordan individer reagerer i prestasjonssituasjoner, har forskere foreslått at mennesker adopterer ulike mål, kalt oppnåelsesmål. Flere forskere har argumentert for to 5

8 hovedtyper av slike mål: mestringsmål, som innebærer å utvikle egne evner og potensiale, og prestasjonsmål, som innebærer å demonstrere egne evner overfor andre. Det er igjen mulig å dele prestasjonsmål inn i henholdsvis prestasjonstilnærming og prestasjonsunngåelse, samt å dele mestringsmål i henholdsvis mestringstilnærming og mestringsunngåelse, slik at det til sammen kan skilles mellom fire ulike oppnåelsesmål. Mens tilnærmingsbaserte mål er relatert til et ønske om å prestere eller utvikle kompetanse, er unngåelsesbaserte mål relatert til et ønske om å unngå å feile, eller unngå å fremstå som ukompetent. Studier har relatert unngåelsessmål til negative utfall, som økt angst for å feile og svakere prestasjoner. Av de to tilnærmingsmålene fremstår mestringstilnærming som det mest fordelaktige i relasjon til samarbeid, positive emosjoner og positiv opplevelse av egen kompetanse. Prestasjonstilnærming er sterkere relatert til prestering, men innebærer også en større grad av konkurranseorientering. Flere studier har vist at kontekstuelle faktorer kan fremme og hindre adopteringen av slike mål. Eksempelvis kan prestasjons- eller resultatorienterte kontekster fremme et interpersonlig fokus som kjennetegner såkalte prestasjonsmål. Fokus på personlig utvikling og kompetanse vil derimot i større grad fremme mestringsmål. Hvorvidt en person adopterer en tilnærmings- eller unngåelsesbasert orientering til disse målene, vil avhenge av om vedkommende opplever sin egen kompetanse som henholdsvis høy eller lav. Her kan bedriften bidra til å fremme tilnærmingsmål ved å styrke den ansattes opplevelse av sin egen kompetanse. Resultater Bakgrunnsinformasjon Det var hele 199 (gyldige) respondenter fra deres bedrift, hvorav 49,7 % kvinner (99) og 45,7 % menn (91), samt 4,5 % som ikke oppgav kjønn. Mens gjennomsnittalderen for hele gruppen lå mellom år, var den i underkant av 40 år for kvinner og i underkant av 45 år for menn. Nesten 80 % av respondentene er gift eller samboende, og over 70 % har barn. Når det gjelder arbeidstimer pr. uke ligger en gjennomsnittlig arbeidsuke i overkant av 37,5 timer. Dataene viser dog at over 40 % av respondentene tilbringer et sted mellom timer pr. uke på jobben. Signifikante gruppeforskjeller antyder at menn har lengre arbeidsuker enn kvinner. Ikke overraskende er nesten 90 % av respondentene høyskole-/universitetsutdannet, 6

9 hvorav over 70 % på høyere nivå. Det var ingen signifikante kjønnsforskjeller på utdannelsesnivå. Litt statistikk Gjennomsnittsskåre på de ulike dimensjonene, fra lavest (helt uenig) til høyest (helt enig). På en skala fra.. UMB Forsikringsbedrift Harmonisk lidenskap 1 til 7 4,16 4,21 Tvangspreget lidenskap 1 til 7 2,21 2,07 Mestringstilnærming 1 til 7 5,80 5,99 Mestringsunngåelse 1 til Prestasjonstilnærming 1 til 7 3,57 4,21 Prestasjonsunngåelse 1 til 7 2,35 3,05 Autonomi 1 til 7 5,42 5,15 Kompetanse 1 til 7 5,57 5,97 Relasjoner 1 til 7 5,51 5,91 Samarbeid-konkurranse (lav skåre indikerer høyere 1 til 7 2,72 2,19 samarbeidsorientering) Overengasjement 1 til 4 3,32 3,13 Jobbtilfredshet 1 til 5 4,84 4,98 Diskusjon av resultater Lidenskap, jobbtilfredshet og overengasjement Dataene viser at drøyt 80 % av UMBs deltagere (ansatte) har en moderat til høy grad av harmonisk tilnærming til jobben (diagram 1a/b). På den andre synes det å være liten grad av tvangspreget lidenskap blant UMBs respondenter (diagram 2a/b). Når det gjelder jobbtilfredshet viser over 80 % av deltagerne i denne undersøkelsen høy grad av jobbtilfredshet (diagram 3a/b). Diagram 4a/b viser grad av overengasjement blant UMBs ansatte og selv om bortimot 45 % synes å ha liten grad av overengasjement er det dog en betydelig andel som skårer høyt på skalaen. Over en tredjedel av skårer på den øvre tredjedelen av skalaen ( høy grad ), som i henhold til litteraturen er assosiert med økt helserisiko. 7

10 Diagram 5a/b viser grad av jobbtilfredshet i forhold til de respektive lidenskapstypene. Mens økt grad av harmonisk lidenskap viser en klar tendens til økt jobbtilfredshet synes tvangspreget lidenskap å gi betydelig større svingninger i jobbtilfredsheten. At tvangspreget lidenskap til en viss grad bidrar til jobbtilfredshet antas å være på grunn av lidenskapen som ligger til grunn for begge lidenskapstypene. Resultatene fra studien viste også en mediering av overengasjement på effekten mellom tvangspreget lidenskap og jobbtilfredshet, noe som antyder at denne lidenskapstypen bidrar til overengasjement heller enn jobbtilfredshet. Den positive effekten av harmonisk lidenskap som synes å bidra til økt jobbtilfredshet, antas å forhindre utvikling av overengasjement. Diagram 6a/b viser grad av overengasjement i forhold til henholdsvis harmonisk og tvangspreget lidenskap. I tråd med litteraturen antyder resultatene at tilrettelegging og utvikling av en harmonisk tilnærming til jobben vil kunne bidra til positiv affekt, økt grad av jobbtilfredshet og motvirke overengasjement i jobben. Dette vil på sikt redusere helserisikoen assosiert med overengasjement og den negative affekten assosiert med tvangspreget lidenskap. Oppnåelsesmål 1. Tilnærmingsmålene, da først og fremst mestringstilnærming, er positivt relatert til jobbtilfredshet og opplevd kompetanse. Begge unngåelsesmål er negativt relatert til jobbtilfredshet og opplevd kompetanse. Behovstilfredstillelse 2. Individer med en harmonisk lidenskap for jobben vil i større grad oppleve at behovene for autonomi, kompetanse og relasjoner blir tilfredsstilt på arbeidsplassen. Individer med en tvangspreget lidenskap vil oppleve lavere eller manglende tilfredsstillelse av de tre behovene. 3. Det er først og fremst tilfredsstillelse av behovene for autonomi og kompetanse som fremmer jobbtilfredshet i denne bedriften. Tilfredsstillelse av relasjonsbehovet er urelatert til opplevelsen av jobbtilfredshet når det kontrolleres for de to andre behovene. 4. Den positive sammenhengen mellom lidenskap for jobben og jobbtilfredshet er delvis et resultat av opplevd behovstilfredsstillelse på jobben. Individer med en harmonisk lidenskap vil derfor oppleve høyere jobbtilfredshet enn individer med en tvangspreget lidenskap. 8

11 Konklusjon Hvordan fremme jobbtilfredshet? Flere faktorer er blitt funnet å kunne fremme jobbtilfredshet. I tillegg til en lidenskapelig interesse for jobben, fremstår også tilfredsstillelse av behovene for autonomi og kompetanse som viktige i denne sammenhengen. Tilfredsstillelse av relasjonsbehovet er også positivt relatert til jobbtilfredshet, men framstår som mindre viktig, sammenlignet med autonomi og kompetanse. Tilrettelegge for harmonisk lidenskap på arbeidsplassen Med bakgrunn i tidligere studier på lidenskapsmodellen, samt funnene i våre studier, kan det anbefales å tilrettelegge for harmonisk lidenskap på arbeidsplassen. I følge lidenskapsmodellen er det særlig to faktorer som bør vektlegges: jobbens betydning og autonomi. Jobbens betydning kan blant annet styrkes ved å skape et arbeidsmiljø som fremmer og verdsetter arbeidstagernes bidrag til bedriften, for eksempel gjennom anerkjennelse og positive tilbakemeldinger, noe som bidrar til at arbeidstakeren selv opplever jobben som betydningsfull. Her kan organisasjonell støtte, som at organisasjonen viser interesse for individets velferd gjennom eksempelvis gode HMS-ordninger, være et relevant tiltak. Det kan også argumenteres for at belønningssystemer som utelukkende baseres på prestasjoner, kan fremme utviklingen av tvangspreget lidenskap, eller hindre utviklingen av lidenskap generelt, ved å svekke indre motivasjon for jobben. Dette støttes blant annet av flere studier, som har funnet at ytre belønning med henblikk på å kontrollere atferd kan undergrave indre motivasjon for atferden. Det er også mulig å styrke den ansattes opplevelse av arbeidsmiljøet gjennom såkalt transformasjonell ledelse, definert som en visjonær, karismatisk og inspirerende ledelsesstil. Den andre faktoren som bør vektlegges er at internaliseringsprosessen skjer på en autonom måte, det vil si at arbeidstakeren føler eierskap og medbestemmelse når det gjelder jobben sin. Organisasjoner som gjør sitt beste for å skape et variert arbeidsmiljø, og tilby den ansatte valgmuligheter i utføringen av arbeidsoppgaver, vil dermed kunne fasilitere utviklingen av harmonisk lidenskap. Med bakgrunn i de positive konsekvensene av harmonisk lidenskap, vil kunnskap om individers nåværende jobblidenskap også kunne være nyttig ved rekruttering av ansatte. Det bør likevel manes til forsiktighet i forhold til å velge ut ansatte kun basert på deres nåværende nivå av lidenskap. Dersom arbeidsmiljøet ikke støtter opp under faktorer som autonomi og selvstendighet, kan de ansattes lidenskap endres fra en harmonisk til en mer tvangspreget 9

12 form, eller amotivasjon. Bedriften kan for øvrig kartlegge de ansattes internaliseringsstil ved å benytte skalaer som Global Motivation Scale: (http://www.er.uqam.ca/nobel/r26710/lrcs/scales/emg28_en.doc), som måler ulike typer av indre og ytre motivasjon, eller ved General Causality Orientations Scale (http://www.psych.rochester.edu/sdt/measures/gcos_text.php) som kartlegger i hvilken grad individets generelle atferdsmotivasjon er preget av en autonom, kontrollert eller amotivert orientering. Bedriften kan også benytte slike spørreskjemaer til å kartlegge i hvilken grad arbeidsmiljøet fremmer en indre eller ytre motivasjon hos den ansatte, og dermed eventuelt kunne iverksette relevante tiltak. Positive emosjoner som er assosiert med harmonisk lidenskap, synes å gi en positiv spill over effekt på tilfredshet generelt og bidra til utvikling av en adaptiv atferd, kognitive og sosiale mestringsteknikker, samt økt engasjement og deltagelse i aktiviteter. Tvangspreget lidenskap synes ikke å være assosiert med de positive fordelene som kjennetegner harmonisk lidenskap. En arbeidsgiver har derfor alt å vinne på å tilrettelegge for et stimulerende og sosialt arbeidsmiljø, hvor medarbeiderne tas på alvor og gis muligheter til både faglig og personlig utvikling. 10

13 Vedlegg Lidenskap ved de respektive bedriftene i undersøkelsen Resultatene viser små (og ubetydelige) gruppeforskjeller mellom de respektive bedriftene (AA = forsikringsbedrift) i undersøkelsen. Mens over 80 % av medarbeiderne ved begge arbeidsplassene opplever moderat til høy grad av harmonisk lidenskap for jobben..opplever nærmere 90 % av medarbeiderne ved de respektive arbeidsplassene liten grad av tvangspreget lidenskap. 11

14 Diagrammene viser hvordan respondentene prosentvis fordeler seg på de respektive bakgrunnsvariablene. 12

15 Diagram 1a: Harmonisk lidenskap, totalt Diagram 2a: Tvangspreget lidenskap, totalt Diagram 1b: Harmonisk lidenskap, kjønn Diagram 2b: Tvangspreget lidenskap, kjønn 13

16 Diagram 4a: Overengasjement, totalt Diagram 3a: Jobbtilfredshet, totalt Diagram 3b: Jobbtilfredshet, kjønn Diagram 4b: Overengasjement, kjønn 14

17 Diagram 5a: Jobbtilfredshet og harmonisk lidenskap Diagram 6a: Overengasjement og harmonisk lidenskap Diagram 5b: Jobbtilfredshet og tvangspreget lidenskap Diagram 6b: Overengasjement og tvangspreget lidenskap 15

Hvilke positive og negative innvirkninger har det på de ansatte når to forskjellige organisasjonskulturer skal smelte sammen til en ved fusjon?

Hvilke positive og negative innvirkninger har det på de ansatte når to forskjellige organisasjonskulturer skal smelte sammen til en ved fusjon? kunnskap gir vekst Hvilke positive og negative innvirkninger har det på de ansatte når to forskjellige organisasjonskulturer skal smelte sammen til en ved fusjon? Monica Martinussen Leder FF ved UiT Oversikt

Detaljer

Møre og Romsdal Fylkeskommune Medarbeiderundersøkelse i ny innpakning 2015

Møre og Romsdal Fylkeskommune Medarbeiderundersøkelse i ny innpakning 2015 Møre og Romsdal Fylkeskommune Medarbeiderundersøkelse i ny innpakning 2015 Tore Hegstad Molde 05.11.15 MRFKs medarbeiderundersøkelse i ny innpakning Om medarbeiderundersøkelsen endringer siden 2012 Engasjement

Detaljer

Betingelser for frivillig innsats motivasjon og kontekst

Betingelser for frivillig innsats motivasjon og kontekst Betingelser for frivillig innsats motivasjon og kontekst Dag Wollebæk, Synne Sætrang og Audun Fladmoe Presentasjon av rapport, 23. juni 2015 Formål/hovedbidrag 1. Hva skjer i de ulike fasene av? Hvordan

Detaljer

Førde, 25. februar 2016 Astrid Paulsen

Førde, 25. februar 2016 Astrid Paulsen Avsluttende masteroppgave ved Handelshøyskolen BI: Motivasjonsklima, målorientering og kunnskapsutveksling - Kilder til ansattes deling og skjuling av kunnskap i en organisasjon Førde, 25. februar 2016

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Betydningen av motivasjonsprosesser i utvikling av unge utøvere i kunst og sport

Betydningen av motivasjonsprosesser i utvikling av unge utøvere i kunst og sport Betydningen av motivasjonsprosesser i utvikling av unge utøvere i kunst og sport Heidi M. Haraldsen, PhD prosjekt Norges Idrettshøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo Helhetlig talentutvikling Faglig talent ferdigheter/teknisk

Detaljer

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen TØI-rapport 913/2007 Forfattere: Agathe Backer-Grøndahl, Astrid Amundsen, Aslak Fyhri og Pål Ulleberg Oslo 2007, 77 sider Sammendrag: Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen Bakgrunn og formål

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE Innhold Medarbeiderundersøkelsen 2016... 3 1.1. Endringer... 3 Undersøkelsen... 3 2. 10Faktor... 4 2.1. Kort om 10Faktor... 4 3. Hvem, hva og hvor mange ifht 10Faktor?... 5 3.1. Kjønnsfordeling... 5 3.2.

Detaljer

Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no)

Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no) Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no) 1 Strategisk satsing på kompetanse Systematisk, målbasert og langsiktig satsing på tiltak for å sikre

Detaljer

Psykisk helse i folkehelsearbeidet- hva er det og hvordan jobbe med det?

Psykisk helse i folkehelsearbeidet- hva er det og hvordan jobbe med det? Psykisk helse i folkehelsearbeidet- hva er det og hvordan jobbe med det? 12.05.2017 1 Litt historikk 12.05.2017 2 Folkehelsearbeidets vridning 3 12.05.2017 4 Barn og unges psykiske helse i Norge 2016 Ca

Detaljer

En forskningsbasert modell

En forskningsbasert modell En forskningsbasert modell LP modellen bygger på forskning om: hva som kan forklare uro og disiplinproblemer i skolen elevers sosial og skolefaglige ut bytte i skolen hva som kjennetegner gode skoler den

Detaljer

Positive faktorer i arbeidslivet -nytt fokus gir nye perspektiv

Positive faktorer i arbeidslivet -nytt fokus gir nye perspektiv 1 Positive faktorer i arbeidslivet -nytt fokus gir nye perspektiv Marit Christensen Psykologisk institutt NTNU NSH-konferanse om arbeidsnærvær og sykefravær i helsesektoren, 14.februar, 2011 2 Agenda Hva

Detaljer

Ulikheter og variasjoner. Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning København,

Ulikheter og variasjoner. Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning København, Ulikheter og variasjoner Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning København, 11.10.10 Utvalg og svarprosent Utvalg Antall Svarprosent Elever og klasselærers vurdering av elevene

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

Lokal lønspolitikk og nytt lønssystem Sogn og Fjordane 18. nov. 2016

Lokal lønspolitikk og nytt lønssystem Sogn og Fjordane 18. nov. 2016 Lokal lønspolitikk og nytt lønssystem Sogn og Fjordane 18. nov. 2016 Nytt lønnssystem med felles sentrale lønnsstiger Siden hovedtariffoppgjøret i 2008 har lokale lønnstillegg helt eller delvis blitt videreført

Detaljer

Lidenskap for jobben

Lidenskap for jobben Lidenskap for jobben En medieringsanalyse av overengasjement på effekten mellom harmonisk og tvangspreget lidenskap og jobbtilfredshet. Åshild D. Christensen Master i Helse- og sosialpsykologi Psykologisk

Detaljer

Hva forstår vi med jobbtilfredshet?

Hva forstår vi med jobbtilfredshet? Hva forstår vi med jobbtilfredshet? Hva jobben gir oss En lønn til å leve av Meningsfull aktivitet Tidsstruktur, dagsorden Sosial identitet, selvbekreftelse Sosialt fellesskap Karrieremuligheter, fremtidsutsikter

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Korleis kan arbeidstrening på gard føre til motivasjon og betre psykisk helse?

Korleis kan arbeidstrening på gard føre til motivasjon og betre psykisk helse? Korleis kan arbeidstrening på gard føre til motivasjon og betre psykisk helse? Lina H. Ellingsen-Dalskau, stipendiat Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Prosjektleder og hovedveileder:

Detaljer

Motivasjon. Jan Frich Institutt for helse og samfunn Universitetet i Oslo. Kurs i administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere 14.

Motivasjon. Jan Frich Institutt for helse og samfunn Universitetet i Oslo. Kurs i administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere 14. Motivasjon Jan Frich Institutt for helse og samfunn Universitetet i Oslo Kurs i administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere 14. mars 2012 Fire myter om motivasjon Motiverte medarbeidere er nødvendigvis

Detaljer

FoU-prosjekt : sammendrag og konklusjoner

FoU-prosjekt : sammendrag og konklusjoner FoU-prosjekt 164023: sammendrag og konklusjoner Resymé Sykefraværet er høyere i kommunesektoren enn i privat sektor. Det er godt dokumentert at det er store forskjeller i fraværet mellom kjønn, aldersgrupper,

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

Betingelser for frivillig innsats -omfang, motivasjon og kontekst

Betingelser for frivillig innsats -omfang, motivasjon og kontekst Betingelser for frivillig innsats -omfang, motivasjon og kontekst Audun Fladmoe Nasjonalforeningen for folkehelsen, 8. april 2016 Disposisjon Frivillighetens omfang Rekruttering til frivillig arbeid Motivasjon

Detaljer

Motiverende Lederskap Manual for presentasjon av trenerkurset

Motiverende Lederskap Manual for presentasjon av trenerkurset Motiverende Lederskap Manual for presentasjon av trenerkurset Dette dokumentet inneholder hovedpunkter til hvert power-point bilde. Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet

Detaljer

Motivasjon hos vernepleiere som jobber som førstelinjeledere. Christian Haaland seksjonsleder og vernepleier

Motivasjon hos vernepleiere som jobber som førstelinjeledere. Christian Haaland seksjonsleder og vernepleier Motivasjon hos vernepleiere som jobber som førstelinjeledere Christian Haaland seksjonsleder og vernepleier Hvem er jeg? 2003: Vernepleier HiB 2006: Seksjonsleder OK-BSR 2012: MVBL - kvantitativ studie

Detaljer

Trivsel, tydelighet og tålmodighet

Trivsel, tydelighet og tålmodighet Trivsel, tydelighet og tålmodighet Lederens rolle i arbeidet med å redusere og forebygge høyt sykefravær Tjøme, 8. Juni 2017 SSHF Norge og resten av verden Helsetilstanden til den norske befolkningen er

Detaljer

Aldring og forutsetninger for lengre yrkeskarrierer

Aldring og forutsetninger for lengre yrkeskarrierer Aldring og forutsetninger for lengre yrkeskarrierer Per Erik Solem NOVA/ HiOA Seminar i Pensjonsforum, Fafo 16. Oktober 2015 Aldring er vekst og svekkelser med ulik sammensetning i ulike faser Fase Vekst,

Detaljer

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Hvordan skape medarbeiderengasjement i SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Dale Carnegie Training White Paper www.dalecarnegie.no Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_102914_wp_norway

Detaljer

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 HØGSKOLEN I HEDMARK KOMMENTERT HOVEDRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsesperiode: 13. mars til og med 27. mars Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent:

Detaljer

05.11.15. Hva har vi oversett? (Keyes, 2005;2009) Psykisk sykdom vs psykisk helse? Vitenskapelig galskap? (Keyes, 2012)

05.11.15. Hva har vi oversett? (Keyes, 2005;2009) Psykisk sykdom vs psykisk helse? Vitenskapelig galskap? (Keyes, 2012) Regional Nettverkskonferanse Bodø, 05-06.11.15 Helsefremmende arbeid: Med fokus på styrker og ressurser Lisa Vivoll Straume Ph.D / Faglig leder Psykisk sykdom vs psykisk helse? Vitenskapelig galskap? (Keyes,

Detaljer

Fastlegenes roller og oppgaver i folkehelsearbeidet: Om motivasjons- og endringsarbeid

Fastlegenes roller og oppgaver i folkehelsearbeidet: Om motivasjons- og endringsarbeid Fastlegenes roller og oppgaver i folkehelsearbeidet: Om motivasjons- og endringsarbeid Eirik Abildsnes Ass. kommuneoverlege Kristiansand Postdoktor Universitetet i Bergen Varsleren Treffer de fleste Lav

Detaljer

DET TERAPEUTISKE ROMMET DER SKAM IKKE ER SKAMBELAGT Mary Nivison Forskningsleder, Viken senter 20. oktober 2016

DET TERAPEUTISKE ROMMET DER SKAM IKKE ER SKAMBELAGT Mary Nivison Forskningsleder, Viken senter 20. oktober 2016 DET TERAPEUTISKE ROMMET DER SKAM IKKE ER SKAMBELAGT Mary Nivison Forskningsleder, Viken senter 20. oktober 2016 DET TERAPEUTISKE ROMMET DER SKAM IKKE ER SKAMBELAGT? Mary Nivison Forskningsleder, Viken

Detaljer

Hvordan kan man øke overgangen til arbeid i grensesnittet helse, utenforskap og livsmestring i veiledning?

Hvordan kan man øke overgangen til arbeid i grensesnittet helse, utenforskap og livsmestring i veiledning? Hvordan kan man øke overgangen til arbeid i grensesnittet helse, utenforskap og livsmestring i veiledning? NAV Østfold Ressursenhet 01.11.2017 Andreas Tjernsli // Utenforskapet Å finne gode svar på hvordan

Detaljer

Forberedelse til første samtale

Forberedelse til første samtale Forberedelse til første samtale Velkommen til emeistring Raskere Tilbake! Teksten og øvelsene du her får tilbud om er ment som en hjelp til deg som har en arbeidsplass å gå tilbake til og som enten står

Detaljer

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1 VERDI-DOKUMENT Malm 2013 1 Visjon Jekta AS har som visjon for sin virksomhet: Gi folk muligheter I dette legger vi at alle hos oss skal bidra, slik at hver enkelt som kommer til oss skal få muligheter

Detaljer

Arbeidsglede og ledelse. Arbeidsgledeseminar Virke Førsteamanuensis/ Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

Arbeidsglede og ledelse. Arbeidsgledeseminar Virke Førsteamanuensis/ Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Arbeidsglede og ledelse Arbeidsgledeseminar Virke Førsteamanuensis/ Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Ledelse som kilde til ansattes jobbmotivasjon Opplevd lederstøtte

Detaljer

Kursholder: Dato. Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010.

Kursholder: Dato. Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010. Kursholder: Dato Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010. Fremme psykososial utvikling og en sunn livsstil blant barn og unge GJENNOM DELTAKELSE I BARNE-

Detaljer

PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 1

PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 1 PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 1 Vidar Kaldhol Ertesvåg NIH 20-21 august 2010 Add your Uni logo here FAKTA: Det er mer enn 25000 lag i barne- og ungdomsfotballen i Norge. Av

Detaljer

AFF FRA 1952 TIL 2012

AFF FRA 1952 TIL 2012 AFF FRA 1952 TIL 2012 AFFS LEDERUNDERSØKELSER TEMA Hva er ledere i dag opptatt av og hva utfordres de på? noen myter om ledere AFFs LEDERUNDERSØKELSE 2011 Utgangspunktet for et representativt utvalg av

Detaljer

Lidenskap og jobbtilfredshet

Lidenskap og jobbtilfredshet Lidenskap og jobbtilfredshet Den medierende effekten av behovstilfredsstillelse Ivan Spehar Master i Helse- og sosialpsykologi Psykologisk institutt UNIVERSITETET I OSLO Mai 2009 Forord Det rettes først

Detaljer

Psykososialt arbeidsmiljø. UiO

Psykososialt arbeidsmiljø. UiO Psykososialt arbeidsmiljø Psykisk helse og omstilling UiO 12.06.2015 Trine Lanes Østbye og Sidsel Dobak seniorrådgivere NAV Arbeidslivssenter Oslo Alle har en psykisk helse Definisjon av god psykisk helse:

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi

Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi Faglig kontakt under eksamen: Ingrid Steen Rostad Tlf.: Psykologisk institutt 73591960 Eksamensdato: 29.5.2013 Eksamenstid

Detaljer

Profesjonelt kunnskapsarbeid i en byråkratisk kontekst. Prof. Thomas Hoff Psykologisk institutt Universitetet i Oslo

Profesjonelt kunnskapsarbeid i en byråkratisk kontekst. Prof. Thomas Hoff Psykologisk institutt Universitetet i Oslo Profesjonelt kunnskapsarbeid i en byråkratisk kontekst Prof. Thomas Hoff Psykologisk institutt Universitetet i Oslo NOCM 22. september 2013 FOA seminar Prof.Dr. Thomas Hoff 3 22. september 2013 FOA seminar

Detaljer

Skolevandring i et HR-perspektiv. Prosjektoppgave EMM BI, vår 2011 Elin Hannevik, Kristi Ø. Odéen og Charlotte M. Corneliussen

Skolevandring i et HR-perspektiv. Prosjektoppgave EMM BI, vår 2011 Elin Hannevik, Kristi Ø. Odéen og Charlotte M. Corneliussen Skolevandring i et HR-perspektiv Prosjektoppgave EMM BI, vår 2011 Elin Hannevik, Kristi Ø. Odéen og Charlotte M. Corneliussen Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Tankeprosesser. Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland. Fagstoff hentet fra videreutdanning i

Tankeprosesser. Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland. Fagstoff hentet fra videreutdanning i Tankeprosesser Fagstoff hentet fra videreutdanning i kognitiv terapi trinn 1 og 2 og Jæren DPS Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland Tanker... I kognitiv terapi

Detaljer

Arbeidsmiljøkartlegging -Bør vi gjøre det?

Arbeidsmiljøkartlegging -Bør vi gjøre det? Arbeidsmiljøkartlegging -Bør vi gjøre det? Bjørn Lau, Dr. philos Statens Arbeidsmiljøinstitutt Arbeidsmiljøkartlegging. Bør vi gjøre det? Arbeidsmiljølovens 3-1, punkt c Om arbeidsgivers plikter: kartlegge

Detaljer

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK SAMMENDRAG - Medarbeiderundersøkelsen ble avsluttet 8.oktober 2012, etter en to ukers datainnsamlingsperiode. Samlet svarprosent

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Dato: 18.11.2013 Saksbehandler: Monica Holmen Skjeldrum/ Karin Ask-Henriksen Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: HR- avdelingen Medarbeiderundersøkelsen 2013. Møte Saksnr.

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

Motivasjon for fysisk aktivitet blant psykiatriske pasienter Norges Idrettshøgskole's satsning på fysisk aktivitet i psykisk helsevern

Motivasjon for fysisk aktivitet blant psykiatriske pasienter Norges Idrettshøgskole's satsning på fysisk aktivitet i psykisk helsevern Motivasjon for fysisk aktivitet blant psykiatriske pasienter Norges Idrettshøgskole's satsning på fysisk aktivitet i psykisk helsevern Marit Sørensen Professor Anders Farholm Doktorgradsstipendiat Hva

Detaljer

Tillitsbasert ledelse og behov for en tillitsreform. Legeforeningen, Professor Bård

Tillitsbasert ledelse og behov for en tillitsreform. Legeforeningen, Professor Bård Tillitsbasert ledelse og behov for en tillitsreform Legeforeningen, 18.01.2018 Professor Bård Kuvaas bard.kuvaas@bi.no @BKuvaas Hva er tillitsbasert ledelse? Å ta sjansen på å stole på sine medarbeideres

Detaljer

3. Arbeidsvilkår, stress og mestring

3. Arbeidsvilkår, stress og mestring 3. Arbeidsvilkår, stress og mestring Barometerverdien for arbeidsvilkår, stress og mestring har steget jevnt de tre siste årene. Hovedårsaken til dette er at flere har selvstendig arbeid og flere oppgir

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi

Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi Faglig kontakt under eksamen: Fay Giæver Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 03.12.2014 Eksamenstid (fra-til): 09:00 15:00

Detaljer

Harbachelor-ogmasterstudenter ulikeoppfatningeravkvaliteti studieprogrammenesine?

Harbachelor-ogmasterstudenter ulikeoppfatningeravkvaliteti studieprogrammenesine? NOKUTssynteserogaktueleanalyser Harbachelor-ogmasterstudenter ulikeoppfatningeravkvaliteti studieprogrammenesine? SteinErikLid,juni2014 Datagrunnlaget for Studiebarometeret inkluderer en rekke bakgrunnsvariabler

Detaljer

Professor, Dr. Thomas Hoff

Professor, Dr. Thomas Hoff Måling av arbeidsmiljø i U&H sektoren Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO FORMÅL Alle metoder for måling av arbeidsmiljø har sine unike styrker og svakheter Formålet med arbeidsnotatet

Detaljer

Trenerhelga i Nordland 13-14 november 2010 Anne Fylling Frøyen

Trenerhelga i Nordland 13-14 november 2010 Anne Fylling Frøyen Trenerhelga i Nordland 13-14 november 2010 Anne Fylling Frøyen Hva er motivet ditt / gruppas motiv? Motivasjon er motoren / motivet for personers handlinger Ordet kommer fra motus (latin = bevege) 29.11.2010

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

PROSJEKT STYRKE. Utvalget i Prosjekt Styrke

PROSJEKT STYRKE. Utvalget i Prosjekt Styrke SAMMENHENGEN MELLOM FAKTORENE I JOBMATCHTALENT TESTEN OG PERSONLIGHETSTREKKENE I FEMFAKTOR MODELLEN SAMT EN EVALUERING AV TESTENE BENYTTET I PROSJEKT STYRKE PROSJEKT STYRKE Prosjekt Styrke er et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Seminar om 10-FAKTOR. Strategikonferansen i Nordland 1 mars Anne Margrete Fletre Fagsjef, ledelse KS arbeidsgiverpolitikk

Seminar om 10-FAKTOR. Strategikonferansen i Nordland 1 mars Anne Margrete Fletre Fagsjef, ledelse KS arbeidsgiverpolitikk Seminar om 10-FAKTOR Strategikonferansen i Nordland 1 mars 2017 Anne Margrete Fletre Fagsjef, ledelse KS arbeidsgiverpolitikk «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Seminar 10-FAKTOR Strategikonferansen

Detaljer

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Thermometer Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Totalt har 36 av 44 gjennomført analysen (82 %)_ Analysedato: 11.10.2011 Utskriftsdato:

Detaljer

Tema i undersøkelsen:

Tema i undersøkelsen: Om undersøkelsen: - Norges største undersøkelse om studenters helse og trivsel - Formål: kartlegging av helse og trivsel blant norske studenter. Oppfølging av SHoT 2010 som er mye brukt og referert til.

Detaljer

Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010.

Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010. Kursholder: Dato Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010. Dagens plan Oppsummere fra i går Hvordan skape et MOTIVERENDE TRENER KLIMA i barne- og ungdomsfotball?

Detaljer

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 03.06. 2009 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE Tom Sørensen Berit S. Øygard Andreas P. Sørensen I undersøkelsen som har vært foretatt i Hedalen og 11 andre lokalsamfunn i Valdres er det fokus på sosiale nettverk,

Detaljer

Høsten 2014. Hva kan motivere for læring hos elever?

Høsten 2014. Hva kan motivere for læring hos elever? Høsten 2014 Hva kan motivere for læring hos elever? Johansen, Bente Anita HSH, PPU Høsten 2014 Innledning I denne oppgaven skal jeg gjøre greie for hovedinnholdet i læringssynet/motivasjonssynet til B.

Detaljer

Sykefraværsprosjektet ved Sørlandet Sykehus Målrettet Systematisk Langsiktig

Sykefraværsprosjektet ved Sørlandet Sykehus Målrettet Systematisk Langsiktig Sykefraværsprosjektet ved Sørlandet Sykehus Målrettet Systematisk Langsiktig 20. April 2016 Elin M. Fjeldbraaten Sykefraværsprosjektet ved Sørlandet Sykehus Hensikten med prosjektet: 1. Finne spesifikke

Detaljer

Motivasjon. En oppgave om studenters motivasjon til å engasjere seg i frivillig arbeid. - Juni

Motivasjon. En oppgave om studenters motivasjon til å engasjere seg i frivillig arbeid. - Juni Motivasjon En oppgave om studenters motivasjon til å engasjere seg i frivillig arbeid - Juni 2015 - Innhold Innledning 2 Teori 4 Behovsteorier 4 Jobbkarakteristika-modeller 6 Metode 7 Kvalitativ tilnærming

Detaljer

Se mulighetene: Jobbfokusert terapi ved depresjon, angstplager og utmattelse. Psykolog Torkil Berge Schizofrenidagene Stavanger 5.

Se mulighetene: Jobbfokusert terapi ved depresjon, angstplager og utmattelse. Psykolog Torkil Berge Schizofrenidagene Stavanger 5. Se mulighetene: Jobbfokusert terapi ved depresjon, angstplager og utmattelse Psykolog Torkil Berge Schizofrenidagene Stavanger 5. november 2014 Selvhjelp Trange rom og åpne plasser. Hjelp til mestring

Detaljer

LIV LEDERE I VEKST Evaluering av effekter av coaching. Gro Ladegård 1. amanuensis UMB

LIV LEDERE I VEKST Evaluering av effekter av coaching. Gro Ladegård 1. amanuensis UMB LIV LEDERE I VEKST Evaluering av effekter av coaching Gro Ladegård 1. amanuensis UMB Organisering av rapporten 1. Informasjon om prosjektet, og utvalget av ledere og medarbeidere som har deltatt (s.4)

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Lillehammer kommune - samlet resultat Balansert virksomhetsstyring i Lillehammer kommune Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1). Åpen 9.12.2005-9.1.2006

Detaljer

Når habilitering lykkes!

Når habilitering lykkes! Når habilitering lykkes! Hvordan skaber vi en habiliterende indsats, der sikrer, at borgerens ressourcer, potentialer og behov er i centrum, når borgeren har varigt nedsat funktionsevne? Professor Karl

Detaljer

Myter eller fakta om mennesker som går inn i hjelperyrker

Myter eller fakta om mennesker som går inn i hjelperyrker Myter eller fakta om mennesker som går inn i hjelperyrker Har et sterkt ønske om å bidra med noe meningsfullt i forhold til andre Engasjerte og handlingsorienterte Har som ideal å være sterke og mestrende

Detaljer

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2014 TNS

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2014 TNS Frivillighet Norge Innhold 1 Om Frivillighetsbarometeret 3 2 Overordnet oppsummering 6 3 Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 10 4 Hvilke organisasjoner gjør man frivillig arbeid for? 16 5 Om frivillig

Detaljer

Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014. Jobbfokusert terapi

Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014. Jobbfokusert terapi Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014 Jobbfokusert terapi Arbeid for alle! Alle moderne reformer bygger opp under Arbeidslinja Oppretthold en høy arbeidsstyrke og hjelp grupper som

Detaljer

Fysisk aktivitet og psykisk helse

Fysisk aktivitet og psykisk helse Fysisk aktivitet og psykisk helse Innlegg på emnekurs: Exercise is medicine PMU 21. oktober 214 Egil W. Martinsen UiO/OUS Generelle psykologiske virkninger av fysisk aktivitet Økt velvære og energi Bedre

Detaljer

TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER aard Herman orge Institutt for økonomi- og samfunnsfag Høgskolen i Harstad Havnegaten HARSTA Vår dato:.. Vår ref: / / L eres dato: eres ref: TILAKEMELING PÅ MELING OM EHANLING AV PERSONOPPLYSNINGER Vi

Detaljer

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge Frivillighetsbarometeret 2017 Frivillighet Norge Innhold 1. Om frivillighetsbarometeret 3 2. Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 6 3. Nordmenns deltakelse i frivillige organisasjoner 11 4. Rekruttering

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Motivasjon i konkurranse lagidrett: Fra teori til praksis. Blake W. Miller, Dr. Scient. Høgskolen i Hedmark

Motivasjon i konkurranse lagidrett: Fra teori til praksis. Blake W. Miller, Dr. Scient. Høgskolen i Hedmark Motivasjon i konkurranse lagidrett: Fra teori til praksis Blake W. Miller, Dr. Scient. Høgskolen i Hedmark 11.03.2008 Hva er motivasjon??? Innsats!!! Retning av innsats (+ eller -) Intensitet av innsats

Detaljer

Resultater og utfordringer i arbeid med LP-modellen. Thomas Nordahl

Resultater og utfordringer i arbeid med LP-modellen. Thomas Nordahl Resultater og utfordringer i arbeid med LP-modellen Thomas Nordahl 24.08.11 Utfordringer i utdanningssystemet Danske elever skårer relativt dårlig på internasjonale undersøkelser sett i forhold til ressursinnsatsen

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Arbeidsplassutforming

Arbeidsplassutforming Arbeidsplassutforming I dag ser vi endringer i arbeidslivet og i offentlig forvaltning. Arbeidsoppgaver og måter å samarbeide på har endret seg i de siste tiårene. Endringer i tjenesteyting, spesialisering

Detaljer

Sykefravær blant lærere. HMS-samarbeidsforum 25. november 2010 HMS-sjef Ruth Brudvik

Sykefravær blant lærere. HMS-samarbeidsforum 25. november 2010 HMS-sjef Ruth Brudvik Sykefravær blant lærere HMS-samarbeidsforum 25. november 2010 HMS-sjef Ruth Brudvik Fra ide til realitet Ide lansert vår 2009 Rask avklaring med Uni-Rokkan senteret Interne diskusjoner h-2009 Politisk

Detaljer

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29.

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. Mestring i fysisk aktivitet Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. oktober 2014 HVORDAN skape mestring gjennom motiverende lederskap? Motivasjon Team

Detaljer

Pårørende til pasienter med alvorlig traumatisk hjerneskade

Pårørende til pasienter med alvorlig traumatisk hjerneskade Pårørende til pasienter med alvorlig traumatisk hjerneskade Omsorgsbelastning og livstilfredshet hos pårørende etter alvorlig traumatisk hjerneskade. En norsk multisenterstudie Unn Sollid Manskow, spesialsykepleier,

Detaljer

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse Agdenes Tjenesten Faktor Navn Agdenes. for funskjonshe mmede Faktor 1 Oppgavemotivasjon

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse Agdenes Tjenesten Faktor Navn Agdenes. for funskjonshe mmede Faktor 1 Oppgavemotivasjon Tjenesten Faktor Navn for funskjonshe Norge mmede Faktor 1 Oppgavemotivasjon 4.1 3.6 4.3 Faktor 2 Mestringstro 4.3 4.1 4.3 Faktor 3 Selvstendighet 4.1 3.3 4.2 Faktor 4 Bruk av kompetanse 4.1 3.5 4.2 Faktor

Detaljer

Recovery fagkonferanse Bergen, mai MI som recovery orientert samtale form. Psykolog Tom Barth

Recovery fagkonferanse Bergen, mai MI som recovery orientert samtale form. Psykolog Tom Barth Recovery fagkonferanse Bergen, mai 2017 MI som recovery orientert samtale form Psykolog Tom Barth tom.barth@allasso.no MI - motivational Interviewing motiverende intervju Miller, W.R. & Rollnick, S.:Motivational

Detaljer

FASE 1 BEHOVET: JOBBANALYSE

FASE 1 BEHOVET: JOBBANALYSE FASE 1 BEHOVET: JOBBANALYSE Stilling Avdeling Dato Beskrivelse av stillingen Mål Mål/formål med stillingen? (i dag og om 1-2 år) Resultatkrav Krav til resultater? (kvalitativt/kvantitativt) Oppgaver e

Detaljer

Er det belastende å gi omsorg til nære pårørende? Sammenhenger mellom å yte pleie og mental helse og livskvalitet

Er det belastende å gi omsorg til nære pårørende? Sammenhenger mellom å yte pleie og mental helse og livskvalitet Er det belastende å gi omsorg til nære pårørende? Sammenhenger mellom å yte pleie og mental helse og livskvalitet Thomas Hansen (han@nova.no), Britt Slagsvold & Reidun Ingebretsen Definisjoner Omsorgsgiving

Detaljer

Evaluering av kampanjeskiltet for samspillskampanjen

Evaluering av kampanjeskiltet for samspillskampanjen Sammendrag: Evaluering av kampanjeskiltet for samspillskampanjen TØI Rapport 1365/2014 Forfattere: Alena Høye, Aslak Fyhri, Torkel Bjørnskau Oslo 2014, 62 sider Et skilt med teksten «Del veien» og et bilde

Detaljer

Les mer om faktorene på

Les mer om faktorene på 2015 Denne rapporten til består av 12 arkfaner. Bruk lenkene under eller klikk på de ulike fanene i bunn av arbeidsboken for å bytte mellom innholdet. Gå direkte til Tabell med resultater Diagrammer med

Detaljer

Jobbe med stemmer i hodet? Arbeidsrehabilitering for personer med alvorlig psykisk lidelse

Jobbe med stemmer i hodet? Arbeidsrehabilitering for personer med alvorlig psykisk lidelse Jobbe med stemmer i hodet? Arbeidsrehabilitering for personer med alvorlig psykisk lidelse Erik Falkum Avdeling for forskning og utvikling, OUS Institutt for klinisk medisin. UiO Psykologikongressen, Oslo

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN 1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN Bang. Modell: Storaas er med på å forme er med på å forme ORGANISASJONENS KULTUR SAMSPILLET MELLOM MENNESKER HVILKEN SAMHANDLING OG KULTUR ØNSKER

Detaljer

Tilpasset opplæring tilpasset hvem? Hva vet vi om tilpasset opplæring i norsk skole

Tilpasset opplæring tilpasset hvem? Hva vet vi om tilpasset opplæring i norsk skole Tilpasset opplæring tilpasset hvem? Hva vet vi om tilpasset opplæring i norsk skole Kristin Børte, PhD og Lotta Johansson, PhD Forskere ved Kunnskapssenter for utdanning Faglig råd for PP-tjenestens konferanse

Detaljer

Lærer-elev relasjonen og psykisk helse

Lærer-elev relasjonen og psykisk helse Lærer-elev relasjonen og psykisk helse Oslo, 30/10-2012 May Britt Drugli Førsteamanuensis RBUP, NTNU Psykisk helse! Hvorfor er det viktig å rette fokus mot elevers psykiske helse og kvalitet på lærer-elev

Detaljer

Beskriv hvordan tilknytning utvikles i følge Bowlby. Drøft kort hvilke andre faktorer som kan påvirke tilknytning hos barn.

Beskriv hvordan tilknytning utvikles i følge Bowlby. Drøft kort hvilke andre faktorer som kan påvirke tilknytning hos barn. Tilknytning kan defineres som det sterke emosjonelle båndet som oppstår mellom spedbarn og primær omsorgsgiver. Definisjonen fremhever at tilknytning har en emosjonell komponent i form av det faktiske

Detaljer

Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010.

Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010. Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010. Fremme psykososial utvikling og en sunn livsstil blant barn og unge GJENNOM DELTAKELSE I BARNE- OG UNGDOMSFOTBALL

Detaljer