TANNHELSEPERM FOR INSTITUSJONER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TANNHELSEPERM FOR INSTITUSJONER"

Transkript

1 TANNHELSESEKTOREN TANNHELSEPERM FOR INSTITUSJONER

2 INNHOLD TANNKLINIKKEN DU SKAL KONTAKTE TANNHELSESEKTORENS TILBUD LOVER OG FORSKRIFTER INFORMASJONSSKRIV SKJEMAER SAMARBEIDSAVTALER HENVISNINGER TIL TANNHELSESEKTOREN PROSEDYRER FOR TANN OG MUNNSTELL AKTUELT FAGSTOFF Tannhelsesektoren

3 TANNKLINIKKEN DU SKAL KONTAKTE: Tannklinikk:.. Adresse: Telefon: Telefaks: adr: Tannlegevakten AS i Vestfold Er åpen kun på lørdager, søndager og helligdager fra kl. 09:00 11:00 Tannlegevakten AS ligger i Rambergvn.3, 5 etg. (Lokalene til Kaldnes tannhelse) Trenger du akutt tannlegehjelp i helger og høytider kan du henvende deg dit på Vakt telefon. Tlf (ring før du kommer) Se mer info på

4 TANNHELSESEKTORENS TILBUD Etter lov om tannhelsesektoren skal blant annet gruppene under gis tilbud om undersøkelse, forebyggende og kurativ behandling: Alle psykisk utviklingshemmede over 18 år i institusjon og utenfor institusjon Alle som etter vedtak hjemlet i Helse- og Omsorgstjenestelovens 3-2,første ledd, punkt 6 bokstav c har hatt sammenhengende institusjonsplass i 3 mnd. eller mer.

5 LOVER OG FORSKRIFTER SOM STYRER SAMARBEIDET: Lov om tannhelsetjenesten (1983) gir eldre, langtidssyke og funksjonshemmede som forventes å bli i institusjon i mer enn 3 måneder rett til gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven, 2012) Kap.3 og Kommunens plikt til samhandling og samarbeid Kommunens ansvar etter 3-1 første ledd innebærer plikt til å legge til rette for samhandling mellom ulike deltjenester innad i kommunen og med andre tjenesteytere der dette er nødvendig for å tilby tjenester omfattet av loven her. Kommunen skal samarbeide med fylkeskommune, regionalt helseforetak og stat, slik at helse- og omsorgstjenesten i landet best mulig kan virke som en enhet. 7-1 Individuell plan. Kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med langvarige og koordinerte tjenester. Lov om folkehelsearbeid Kap.4, 20 og 21. Fylkeskommunens ansvar. Lov om helsepersonell (1999) pålegger pleie- og omsorgstjenesten å sikre, at pasienten har samtykket til at tannhelsetjenesten får melding om at de ønsker å ta i mot tilbudet om behandling. Når pasienten har samtykket til å motta tilbudet, kan tannhelsetjenesten innhente opplysninger fra samarbeidende personell om helsetilstand og medisinbruk, som er relevant for tannbehandling. Lov om pasient- og brukerrettigheter(1999) sier at befolkningen har rett til helsehjelp, og rett til å få informasjon om helsehjelpen. Viser også (Kap.4, samtykke til helsehjelp) Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (2003) sier at pleie- og omsorgs-personellet har ansvar for det daglige tann- og munnstell på brukere som ikke klarer dette selv. Til dette vil individuelle pleieplaner være et godt verktøy. Samme forskrift sier at tannhelsetjenesten har ansvar for opplæring av pleie- og omsorgspersonellet i tann- og munnstell.

6 INFORMASJONSSKRIV Utgifter til behandling ved tapte tannproteser. I en del tilfeller får Tannhelsesektoren spørsmål fra pleiepersonale, primærkontakter eller pårørende om ny fremstilling av proteser som er blitt borte. Der det er fremstilt ny protese eller foretatt rebasering og protesen så blir borte, anses Tannhelsesektoren å ha oppfylt pasientens rett til gratis behandling. Ny behandling som klinikken eventuelt har kapasitet til å utføre, må i slike tilfeller betales av pasienten. Det anses ikke som Tannhelsesektorens ansvar å gjenta en slik behandling uten begrensninger. Tannhelsesektoren har imidlertid ansvar for at denne informasjonen blir gitt, og at det foreligger samtykke til egenbetaling før ny behandling igangsettes. Kostnadene som i slike tilfeller vil måtte dekkes av pasienten, gjelder både behandlingen og tannteknikerutgiftene. Med vennlig hilsen Jostein W. Eikeland direktør

7 INFORMASJONSSKRIV ORIENTERING OM DET FYLKESKOMMUNALE TANNBEHANDLINGSTILBUDET TIL PASIENTER I PÅ INSTITUSJON. I henhold til Lov om tannhelsetjenesten gir den offentlige tannhelsetjenesten tilbud om fri tannbehandling til langtidspasienter. Med dette menes pasienter som mottar helsehjelp etter vedtak hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven 3-2,første ledd, punkt 6 bokstav c. Pasienten må ha vært innlagt i institusjonen i minst 3 mnd. sammenhengende og tjenesten må være aktiv på behandlingspunktet. Det er pleiepersonalets ansvar å formidle beskjed til pasientene om tannhelsetjenestens tilbud, og å sørge for at det blir gitt tilbakemelding både for de som vil benytte tilbudet og for de som ikke ønsker behandling. Tannhelsesektorens tilbud omfatter: - Veiledning til pleiepersonalet i munn- og tannstell, samt vurdering av tannhelse. - Hjelp for akutte plager. - Nødvendig tannbehandling for å bevare tenner og tyggefunksjon. For de som i en kort tid kommer inn under ordningen er hovedintensjonen at vedkommendes tannsett ikke skal forfalle i en vanskelig periode. Det er tannhelsetjenestens personale som sammen med pasienten avgjør hva som er nødvendig tannbehandling. Nødvendig tannbehandlingen er uten utgifter for pasienten. Der det er fremstilt ny protese eller laget ny basis og protesen så forsvinner, anses Tannhelsesektoren å ha oppfylt pasientens rett til gratis behandling. Fremstilling av ny protese må da betales av pasienten. Generelt gis det ikke refusjon fra den offentlige tannhelsetjenesten for tannbehandling som er utført hos privat tannlege. Pasientbehandling skjer fortrinnsvis på tannklinikkene, men hvis pasienten er lite mobil, kan noe behandling gjøres på bostedet. Pasienter som henvises til oss vil bli behandlet så fort det er praktisk mulig. Vi ber om at innholdet i dette brevet gjøres kjent for det personell som behandler pasientene. Dette er viktig for at vårt tilbud skal nå ut, til de som trenger det. Vi ser fram til et nyttig samarbeid. Jostein Werner Eikeland Direktør for Tannhelsesektoren i Vestfold fylkeskommune

8 Registreringsskjema for Tannhelsesektoren klinikkens stempel Fylles ut av pasienten: Du som er i institusjon eller har helsehjelp utenfor institusjon med hjemmel i Helse- og Omsorgstjenesteloven 3-2, første ledd, pkt. 6 og har hatt tjenesten i minimum 3 måneder og minst 1 gang pr. uke, har rett til gratis nødvendig tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Vennligst fyll ut første del av dette skjemaet og levere det til sykepleier for videre håndtering. Vi ønsker svar fra deg, selv om du ikke ønsker behandling. Navn...Fødselsnr:...(11 siffer) Adresse Postnr:... Telefon: Ja Nei Ønsker du tilsyn og tannbehandling av den offentlige tannhelsetjenesten? Når jeg takker ja til tilbudet samtykker jeg samtidig i at Tannhelsesektoren kan innhente opplysninger om min helsetilstand og medisinbruk. Samtidig samtykker jeg at nødvendige opplysninger om min tannhelse blir gitt til institusjonen/hjemmesykepleien. Dato.. Underskrift Må være utfylt av institusjon / hjemmesykepleien: Institusjon:. Avd.:.. Hjemmesykepleien i:..avd/sone/distrikt: Telefon...Kontaktperson: Jeg bekrefter at ovenfor nevnte person har et aktivt vedtak fattet / -20. (dato) om helsehjelp hjemlet i Helse- og Omsorgstjenesten 3-2, første ledd,pkt.6 bokstav a eller c, hvor hjelpen enten består i 1): Helsehjelp utenfor institusjon minimum en gang pr uke over en periode på minst 3 måneder, eller 2): Er innlagt i institusjon i minimum 3 måneder fra /..20 Vurder: Ja Nei Haster det med å få behandling? Har pasienten smerter? Eventuelt andre opplysninger:... Dato.. Underskrift sykepleier

9 VURDERINGSSKJEMA Til tannhelsekontakten ved. sykehjem, avd : Pasientene på denne listen bør nå undersøkes for behov av tannbehandling. Vennligst fyll ut rubrikkene og eventuelle tilleggsopplysninger. Navn: F.år Undersøkt og vurdert, trenger tannbehandling Ja Nei Endring/tilleggs- opplysning: ønsker ikke, for syk, død, utskrevet/flyttet(hvor?), etc Listen sendes i retur til klinikken innen:. Sted: Dato:.... Underskrift SJEKKLISTE: Har pasienten: Endret spisevaner? Brukne tenner fyllinger? Sår i munn/ på tunge? Skarpe kanter på fyllinger/ proteser Røde slimhinner? Munntørrhet? Hevelser? Blødning ved tannpuss? Protese? Fungerer protesene? Tannhelsesektoren

10 Undersøkelsesprotokoll Til tannhelsekontakten: Dato: Vennligst før dette inn på vedkommende kardex/journal, evt. der det oppbevares personlige opplysninger av betydning for omsorgsoppgaver. Tilbakemelding:

11

12 SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtaler mellom kommunen og Tannhelsesektoren inngås lokalt. Avtalene er individuelle og inngås på: Overordnet nivå Avdelings- eller tannhelsekontakt nivå Kopi av inngåtte avtaler skal finnes i tannhelsepermen.

13 Når skal det henvises? HENVISNINGER TIL TANNHELSESEKTOREN Det bør tas kontakt med tannhelsesektoren når: Pasienten klager over smerte, ubehag eller eventuelle forandringer i munnhulen. Pleiepersonalet ser avvik fra det normale Sjekkliste for tannhelsekontakt/ pleiepersonell: Har pasienten: Endret spisevaner? Brukne tenner/fyllinger? Sår i munn eller på tunge? Skarpe kanter på fyllinger eller proteser? Røde slimhinner? Munntørrhet? Hevelse? Blødning ved tannpuss? Protese? Fungerer protesen? Er dere usikre, så ta kontakt med tannklinikken.

14 PROSEDYRER FOR TANN OG MUNNSTELL Det er i samarbeid med Universitetet i Bergen, odontologisk fakultet utarbeidet egne munnstellkort for å illustrere ulike daglige rutiner knyttet til munn og tannstell. Dersom du ønsker å se på munnstellkortene kan du klikke på denne linken: F:\munnstellkort.pdf

15 PROSEDYRER STELL AV TERMINALE PASIENTER MÅL: Opprettholde munnhygienen for å: unngå smerte velvære eliminere infeksjoner i munnhulen som kan påvirke allmenntilstanden. HJELPEMIDLER: Låsbar pinsett Gastupfer eller skumgummipinne Tungespatel Håndkle Pussbekken Liten myk tannbørste Tannkrem for eksempel Zendium el. Salutem Eventuelt tannstikker, tanntråd, el. Flaskekost 1 % hydrogenperokyd, el. Fysiologisk saltvann Leppepomade, vaselin Oralbalance

16 UTFØRELSE; STELL AV TERMINALE PASIENTER Etter behov, 2 til 8 ganger pr dag. Før munnstellet begynner smøres pasientens lepper med leppepomade eller vaselin Hvis såre slimhinner bedøves pasientens slimhinner med for eksempel Xylocain viscøs eller annet smerte stillende medikament Legg pasientens hode på siden og bruk pussbekken Start med å vaske tungespissen, arbeid videre innover tungen, så ganen og til slutt kinnslimhinnene. Forsøk å pusse med myk børste enten med Salutem eller Zendium tannkrem Oppdager du spesielle sår undersøk hvorvidt det kan være bakterier, sopp eller virus Ved behov bruk flaskekost, tanntråd eller tannstikker Etter tannpuss smøres pasientens slimhinner med glyserol eller Oralbalance Smør pasienten med krem i ansiktet og til slutt leppepomade eller vaselin på leppene

17 PROSEDYRER Stell av tannproteser MINST EN GANG DAGLIG: Protesen tas ut og rengjøres. Munnhulen rengjøres. HJELPEMIDLER: Protesebørste + mildt oppvaskmiddel eller lignende for rengjøring av protesen. Rent vann eller munnvann til å skylle munnen. PROTESEMIDDEL: må alltid fjernes grundig før nytt festemiddel legges på protesen. TANNSTEIN PÅ PROTESEN: Bør fjernes! Protesen legges i eddikoppløsning, 1 del 7 % eddik og 1 del vann. La protesen ligge natten over. MISFARGEDE PROTESER: Legges i: 1-2 spiseskjeer Klorin i 1 glass vann 3-4 timer. BELEGG PÅ TUNGE/SLIMHINNE: Skylling/pensling med CORSODYL munnskyllevæske 2 ganger daglig. Evt. CORSODYLGEL på myk tannbørste. Myk tannbørste eller tupfer (i låsbar pinsett) fuktet med CORSODYL munnskyllevæske (2 mg/ml) for rengjøring av tunge og slimhinner. SKRAP ALDRI PÅ PROTESEN MED HARDE ELLER SPISSE GJENSTANDER.

18 AKTUELT FAGSTOFF Tenner Kroner Broer Delproteser Proteser Hull Fluor Kosthold Tannkjøttbetennelse (Gingivitt) Tannløsningssykdom (Periodontitt) Munntørrhet Soppinfeksjoner Aktuelt fagstoff kan fås ved henvendelse til tannklinikken. (se side 3)

19 AKTUELT FAGSTOFF Fluor ANBEFALINGER: Helsemyndighetene anbefaler bruk av fluor i det kariesforebyggende arbeidet. Basistiltak: Tannpuss med fluortannkrem anbefales morgen og kveld. Andre fluortiltak: Fluortabletter eller andre fluorpreparater til utsatte grupper. Det er en fordel at fluordosen fordeles best mulig utover dagen. VIRKNING: Fluor senker den kritiske ph-verdien for emaljen. Det hjelper til å remineralisere en demineralisert emalje. Det vil si at fluor kan stoppe eller hemme utviklingen av karies, og til en viss grad gjenoppbygge emaljen. God munnhygiene forsterker effekten av fluor, det er derfor viktig med godt renhold av tennene. RISIKOGRUPPER: Munntørre pasienter Pasienter som bruker medisiner som inneholder sukker eller fører til munntørrhet Pasienter som har et uregelmessig kosthold. Eldre mennesker med egne tenner Pasienter med hjertefeil Kronisk syke Disse bør bruke fluortabletter eller andre fluorpreparater i tillegg til fluortannkrem

20 ÅRSAKER: Legemidler Sykdommer Strålebehandling Pusting gjennom munnen Understimulering og inaktivitet AKTUELT FAGSTOFF Munntørrhet KONSEKVENSER: Subjektive symptomer: o problemer med talen o vond smak i munnen o nedsatt smaksevne o problemer med å svelge o dårlig ånde o svie Subjektive symptomer: o Karies o Tannkjøttbetennelse o Soppinfeksjoner/stomatitt o Problemer med tannprotesen o Understimulering og inaktivitet

21 Munntørrhet RISIKOGRUPPER: Langtidssyke Stråleskadde Mennesker med psykiske lidelser Astmatikere / allergikere Dårlig regulert diabetes Mennesker med hjertesvikt og/eller hypertoni Andre spesielle sykdommer BEHANDLING: Spyttstimulerende midler: o Xerodent (sugetablett med Fluor) o Fluortabletter/Fluortyggegummi o Salivin sugetabletter Spyttstimulerende/smørende midler: o Munnspray (proxident munnspray) o Gel (oral balance) Spytterstatningsmidler: Munnspray (Saliva Orthana)

22 AKTUELT FAGSTOFF Soppinfeksjoner i munnhulen ÅRSAKER: Dårlig munnhygiene/protesehygiene Munntørrhet Langvarig antibiotika behandling Sukkersyke (Diabetes mellitus) B-vitaminmangel Anemier SYMPTOMER: Røde slimhinner, eller hvitt belegg som kan skrapes av og etterlater en rød, blødende flate Sprekker i munnvikene Enkelte vil merke svie eller brenning i munnen BEHANDLING: Enklere tilfeller behandles ved et godt renhold av munnhulen og eventuelle proteser legges i Corsodyl Soppdrepende midler som Fungizone sugetabletter eller Mycostatin mikstur/salve brukes i samråd med lege/tannlege. Unngå Corsodyl i denne perioden, da Corsodyl ødelegger effekten av disse Soppinfeksjon i munnvikene kan behandles med Mycostatin salve. Det kan være behov for korrigering av protesene. Ta kontakt med tannhelsetjenesten

23 AKTUELT FAGSTOFF Protesestomatitt TILTAK 1 2 X DAGLIG: Grundig rens av tenner. Vaske slimhinner med 1.5 % hydrogenperoksid (3 % tynnet 1:1). Deretter smøres slimhinner med Glycerol evt Zendium Saliva gel DAGLIG: Grundig rengjøring av protesen før den legges i 0,2 mg ufortynnet Corsodyl i 15 min. Corsodyl skiftes daglig. PROTESEN SKAL LIGGE TØRT OM NATTEN. KONTROLL ETTER 2 UKER. DERSOM STOMATITTEN ER VEDVARENDE, SKAL PASIENTEN HENVISES TIL TANNLEGE. TILTAK 2 Justering av protesens form ved foring av protesen med tissueconditioner, Kerr Fit. Antifugal behandling: Nystatin mixtur 1 ml. ( Mycostatin ) som dryppes i protesen før den settes på plass 4 x daglig. Sugetabletter Amphoterisin B (Fungizone ) 4 x daglig i 4 6 uker I spesielt vanskelige tilfeller kombineres Nystatin og Amphoterisin B.

24 Reservert