LM-sak Samfunnsviternes halvårsberetning Innledning Hovedstyret vedtok i sak Samfunnsviternes halvårsberetning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011"

Transkript

1 LM-sak Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Innledning Hovedstyret vedtok i sak Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Hovedstyrtes forslag til vedtak: Landsmøtet tar Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 til orientering.

2 Samfunnsviternes halvårsberetning - første halvår

3 Innhold Arbeids- og lønnsvilkår... 4 Tariffkonferansen... 4 Samfunnsviternes tariffkrav... 5 Resultater i årets lønnsoppgjør... 5 Lønnsundersøkelsen... 7 Medlemsbistand i lønn og arbeidsvilkår... 8 Kurs og opplæring... 9 Identitet og synlighet Identitet og posisjon Medieomtale Informasjon og kommunikasjon Samfunnsviteren Samfunnsviternes fagkonferanse Samfunnsengasjement Annonsering Profil og uttrykk Representasjon i Akademikerne og øvrige eksterne utvalg Rekruttering Medlemsutvikling Tillitsverv og lokallag Studentrekruttering Medlemstilbud Organisasjon Landsmøtet Hovedstyret Fagutvalget Redaksjonsrådet for Samfunnsviteren Prosjektgruppen for internasjonal solidaritet Arbeidsgruppe for likestilling og diskriminering Arbeidsgruppe for EVU Samfunnsviternes kompetanseutviklingsmidler Fylkesledermøtet Fylkesavdelingene Valgkomité Desisor Revisor Samfunnsviternes sekretariat Økonomi og halvårsregnskap Vedlegg

4 Arbeids- og lønnsvilkår Tariffkonferansen Samfunnsviternes årlige tariffkonferanse ble avholdt 7. og 8. mars i Oslo med 96 tillitsvalgte fra tariffområdene stat, kommune, Oslo kommune og Spekter helse. Formålet med konferansen er å videreutvikle foreningens lønnspolitikk og forankre tariffarbeidet blant medlemmer og tillitsvalgte. Årets konferanse tok blant annet for seg lokale lønnsforhandlingers effekt på likelønn. Temaet ble belyst ut fra undersøkelser foretatt av Akademikernes søsterforening i Sverige, SACO. Videre satte årets konferanse fokus på likelønn; status i arbeidet så langt og veien videre. Med dette som bakteppe diskuterte deltakerne Samfunnsviternes tariffmessige utfordringer og foreningens viktigste saker inn mot tariffoppgjøret. Noen av temaene ble gjennomgått i plenum for å sikre et felles ståsted og utgangspunkt for de sektorvise diskusjonene. På konferansens andre dag var deltakerne inndelt i sesjoner knyttet til egen tariffsektor, med det formål å diskutere Samfunnsviternes krav og interesser i tariffoppgjørene i Tariffkonferansen ble første gang avholdt i Inntrykket er at konferansen har befestet sin status som arena for diskusjon, læring og erfaringsutveksling og som premissleverandør for Samfunnsviternes tariffpolitikk. Også årets konferanse ble godt mottatt blant de tillitsvalgte og ga et godt grunnlag for det videre arbeid med foreningens lønnspolitikk og krav frem mot tariffoppgjørene i offentlig sektor. Sektorvise diskusjoner under konferansen: Deltakerne på KS-området diskuterte forventninger knyttet til oppgjørets økonomi, både for det sentralt førte kommuneoppgjøret og vårt eget forhandlingsregime med lokal lønnsdannelse. Erfaringer ble utvekslet om muligheter og utfordringer. Mange deltakere understreket behovet for å friske opp tankegodset bak vårt lokale forhandlingssystem. Systemet var ment å skape handlingsrom for å oppnå konkurransedyktige lønnsvilkår for akademisk arbeidskraft. Det ble påpekt at vi ikke må glemme å minne om dette og at KS har sluttet seg til det. Flere tillitsvalgte mente at vi også må beskytte vårt forhandlingssystem mot press i retning av likhet med det sentralt førte KS-oppgjøret. De tillitsvalgte i Oslo kommune diskuterte forhold knyttet til økonomisk ramme og forventingene til denne, samt hvordan vi kan påvirke oppgjørets profil slik at den ivaretar våre medlemmer. Det ble fokusert på at foreløpige tall for overheng og glidning er lavere enn kommunesektoren for øvrig og gir rom for lokale forhandlinger. Prøveordningene som ønskes iverksatt med full lokal lønnsdannelse ble diskutert og fikk tilslutning. Selv om årets oppgjør kun omhandlet økonomi, diskuterte man muligheten for et eget forhandlingskapittel for våre medlemmer og ny tvisteordning. Det ble for øvrig utvekslet erfaringer med lokal lønnsforhandling, samt hvordan fokus på likelønn kan påvirke årets oppgjør. Deltakerne fra det statlige tariffområdet diskuterte forventningene til den økonomiske rammen for årets oppgjør og fordelingen av rammen. Akademikernes pilotprosjekt i statlig sektor ble diskutert, og det ble uttrykt støtte til å videreføre dette arbeidet etter innlegg fra Akademikerne stats leder, Rikke Ringsrød. I sesjonen for tariffområdet Spekter helse var gangen i de lokale lønnsforhandlingene på de forskjellige helseforetakene i fokus. Man diskuterte de tillitsvalgtes begrunnelser for lønnskrav ut fra den økonomiske situasjonen i helseforetakene og manglede lønnsutvikling for grupper, særlig pedagogene. Mange fant det nyttig å utveksle erfaringer, særlig de nyeste 4

5 tillitsvalgte. Siden årets oppgjør var et mellomoppgjør og det kun var lønnsforhandlinger lokalt for våre medlemmer i Spekter helse, ble forslaget til sentralt tariffkrav i innhold som for to år tilbake, men med innspill om å beholde likelønnsfokuset og lønnssamtalen som et viktig virkemiddel for å oppnå dette. Det ble diskutert innhold og tidspunkt for tillitsvalgtopplæring og en samling for våre medlemmer i sektoren til høsten Det var ingen sektordiskusjon for privat sektor. Samfunnsviternes tariffkrav På bakgrunn av Samfunnsviternes tariffpolitiske plattform, innspill fra tillitsvalgte på tariffkonferansen, samt interne diskusjoner, vedtok hovedstyret tariffkrav for områdene KS, Oslo kommune, staten og Spekter Helse. Kravene ble fremmet overfor de respektive forhandlingsutvalg i Akademikerne, som med utgangspunkt i medlemsforeningenes krav utformet Akademikernes krav innen det enkelte tariffområde. Kopi av Samfunnsviternes krav ligger som vedlegg til denne halvårsberetningen. Resultater i årets lønnsoppgjør I statlig sektor ble det ført forhandlinger om lønnsregulering for andre avtaleår for perioden 1. mai april 2012 mellom Fornyings-, administrasjons-, og kirkedepartementet (FAD) og Akademikerne og de øvrige hovedsammenslutningene (LO Stat, YS Stat, og Unio). Det ble oppnådd en forhandlingsløsning uten at det var nødvendig å gå til mekling. Den økonomiske rammen for oppgjøret ble beregnet til 3,9 prosent og ble fordelt på to elementer: Generelle tillegg og lokale forhandlinger: Generelle tillegg: Det generelle tillegget ble gitt med virkning fra 1. mai: Kronetillegg fra ltr. 1 til og med ltr. 34 fra kr. 7000,- Kronetillegg fra ltr. 35 til og med ltr. 52 stigende fra kr. 7100,- til kr. 7400,- Prosenttillegg fra ltr. 53 til og med ltr. 98 på 1,72 prosent. Lokale forhandlinger: Det ble avsatt 0,15 prosent pr. 1. oktober og 0,1 prosent i resirkulerte midler til lokale forhandlinger, slik at den lokale potten blir på 0,25 prosent av lønnsmassen. I de årene det har blitt avsatt midler til lokale forhandlinger må man helt tilbake til 1992 for å se en tilsvarende liten lokal pott. Føringene i Hovedtariffavtalen for de lokale forhandlingene ble videreført slik at kvinner skal få en større andel av avsetningen i de lokale forhandlinger enn fordelingen av antall årsverk mellom kvinner og menn tilsier. Det skal legges spesiell vekt på å vurdere forholdet mellom kvinners og menns innplassering i stillingskoder ut fra kvalifikasjoner, oppgaver og ansvar. For øvrig skal målene i den omforente lokale lønnspolitikken prioriteres. I kommunal sektor resulterte oppgjøret i en økonomisk ramme i kapittel 4 på om lag 4,3 prosent. Det ble gitt et generelt tillegg i kapitel 4 på kr 1,72 prosent av den enkeltes grunnlønn med virkning 1. mai 2011, dog minimum kr 7 000,-. Det ble foretatt endringer i minstelønnssatsene med virkning 1. mai 2011, og det ikke ble avsatt midler til lokale forhandlinger. Partene ble enige om å følge opp tariffoppgjøret 2010 og meklingsmannens møtebok ved å nedsette partssammensatt arbeid knyttet til B-rundskriv om brukeres sosiale behov, oppfølging av nyansatte og oppfølging av verktøyet Trusler på arbeidsplassen arbeidsbok og veileder som en del av det partssammensatte IA-arbeidet. 5

6 Det skal dessuten nedsettes partsammensatt utvalgt som skal vurdere hvordan lønns- og avtalesystemet kan utvikles i kapittel 4. Om pensjon vises det til oppgjøret 2009 og Regjeringens forslag om nye uføreregler i folketrygden samt en rekke uavklarte forhold vedrørende offentlig tjenestepensjon, herunder særaldersgrenser, uttelling for små stillinger, samordning, etterlatte- og barnepensjon. Partene involveres i forberedelser til eventuelle endringer/tilpasninger i denne forbindelse. For Samfunnsviterens medlemmer som har full lokal lønnsdannelse i kapittel 3 og 5, er det for tidlig å si noe om konkrete resultater og tendenser pr. 30. juni 2011, men en generell prognose for kapittel 3 og 5 bør tilsi en lønnsjustering på om lag 4,5 5 prosent i datotillegg. Det er ventet at kommunene, som i mellomoppgjør ellers, i stor utstrekning benytter de sentrale avtalte tilleggene i kapittel 4 til å dempe optimismen knyttet til forhandlinger i kapittel 3 og 5. For Oslo kommune innebar oppgjøret etter mekling en økonomisk ramme på om lag 4 ¼ prosent. Det ble gitt et generelt tillegg på lønnstabellen på 3,35 prosent med virkning fra 1. mai 2011, dog minimum kr , noe som betyr prosentvis tillegg fra og med lønnstrinn ltr. 31 (kr ). Det ble ikke avsatt økonomiske midler til sentral justering eller lokal pott. Om pensjon vises det til møteboken fra 2009 og 2010, Regjeringens forslag om nye uføreregler i folketrygden samt uavklarte forhold vedrørende offentlig tjenestepensjon. Partene er enige om at lovendringer og endringer i tjenestepensjon i offentlig sektor for øvrig kan medføre behov for implementering i Oslo kommunes vedtekter og/eller avtaler vedrørende pensjon. Slik implementering vil skje i form av drøftinger og/eller forhandlinger. I tariffområdet Spekter helse (sykehusforetakene) var det også mellomoppgjør i år. Lønn forhandles kun lokalt for våre medlemmer i tariffområdet Spekter helse. I de lokale forhandlingene var det behov for sentral bistand ved noen få helseforetak, men det lyktes til slutt å komme til enighet ved alle helseforetakene der vi har medlemmer. Noen av våre medforeninger i forhandlingsutvalget Akademikerne helse kom derimot ikke til enighet, og sentrale forhandlinger om dette ble gjennomført i juni. Ifølge de innrapporterte resultatene havnet lønnsøkningen på om lag 4 prosent i årsvirkning. Det spesielle ved årets lønnsoppgjør i Spekter helse var at legene kun forhandlet lokalt for overleger på Lovisenberg sykehus. Man så igjen stor nytte av å ha en samling for tillitsvalgte i helseforetakene før lønnsforhandlingene startet. En lykkes med å få på plass tillitsvalgte involvert i de lokale forhandlingen i samtlige helseforetak der en kan danne lokallag (tre eller flere medlemmer). Når det gjelder privat sektor, er majoriteten av våre 996 medlemmer her ikke omfattet av kollektive lønnsforhandlinger. Vi har ikke oversikt over utfallet av forhandlinger innenfor ikketariffbundne virksomheter, selv om vi bistår mange med råd med tanke på å oppnå gunstig lønnsutvikling også i slike virksomheter. Samfunnsviterne har 180 medlemmer som arbeider i virksomheter som er innmeldt i arbeidsgiverorganisasjonen HSH (Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon), og her føres det kollektive lønnsforhandlinger. Fellesbetegnelsen på tariffområdet innenfor HSH hvor våre medlemmer arbeider, er HSH/HUK (helse, utdanning og kultur). De fleste av disse medlemmene, blant annet i Redd Barna, Kreftforeningen og forskjellige bistandsorganisasjoner, er omfattet av Landsoverenskomst for virksomheter, en av flere tariffavtaler innenfor HSH/HUK-området. Mellomoppgjøret i HSH/HUK i 2011 foregikk etter at mellomoppgjørene i offentlig sektor var avsluttet. Det ble raskt oppnådd et resultat i tråd med oppgjørene i offentlig sektor. Årets forhandlinger medfører, i samsvar med senere års historikk, at flertallet av Samfunnsviternes medlemmer får lønnen forhandlet i sin helhet lokalt. Dette gjelder blant annet vår store andel 6

7 HSH/HUK-medlemmer som omfattes av stillinger inntatt i Landsoverenskomst for virksomheters vedlegg Et mindretall blant våre medlemmer innenfor HSH/HUKområdet får hovedsakelig lønnsutviklingen fastsatt i sentrale oppgjør med eventuelle lokale potter i tillegg. For arbeidstakere med stillinger hvor lønnen i sin helhet forhandles lokalt, ble det avtalt at forhandlinger skal gjennomføres innen 15. september 2011, og at virkningsdatoen skal være 1. mai 2011 med mindre partene lokalt blir enige om noe annet. Det ble ikke avtalt føringer for disse forhandlingene. Arbeidstakere med stillinger hvor lønnstillegg hovedsakelig fastsettes i det sentrale oppgjøret, får omtrent samme tillegg som det som ble gitt til arbeidstakere omfattet av sentral lønnsdannelse i statlig og kommunal sektor. Samfunnsviterne har medlemmer også i virksomheter utenfor HSH-HUK, såkalt HSH tradisjonell. Hovedavtalen, kalt Parallellavtalen, hjemler at Samfunnsviterne og øvrige foreninger i Akademikerne kan opprette landsoverenskomster også i tariffområdet HSH tradisjonell. Akademikerne nedsatte derfor en gruppe der Samfunnsviterne har vært representert for å få på plass slike tariffavtaler. For å få til dette, har man forsøkt å få en oversikt over hvilke virksomheter som er medlemmer av HSH innen tradisjonelt område. Denne oversikten har en dessverre ikke lykkes i å få fra HSH, noe som kan stoppe arbeidet med å få på plass tariffavtaler i denne sektoren. Lønnsundersøkelsen Samfunnsviternes lønnsundersøkelse gikk ut i begynnelsen av januar 2011 til alle yrkesaktive medlemmer med gyldig e-postadresse registrert hos Samfunnsviterne respondenter svarte, noe som utgjør en svarprosent på 64 prosent. Dette er en god svarprosent som gir grunnlag for relativt omfattende analyser. Spørreskjemaet som ligger til grunn for statistikken er utarbeidet av Samfunnsviternes sekretariat. Analyseverktøyet QuestBack er brukt til innsamling av data, og Samfunnsviternes sekretariat har stått for bearbeiding av tallmaterialet. Det er viktig å merke seg at utvalget i lønnsstatistikken ikke er identisk fra år til år. Samfunnsviterne får årlig mange nye medlemmer, noen melder seg ut og andre er varig eller midlertidig ute av arbeid. En høy og stabil svarprosent bidrar til å motvirke utslag dette kan ha på tallene. Statistikken viser brutto årslønn (grunnlønn) for 100 prosent stilling og inkluderer ikke bonuser, provisjon eller godtgjørelser. Medlemmene er spurt om lønnsnivå per Av personvernhensyn presenteres ikke tall som baserer seg på svarene til færre enn fire respondenter. Lønn etter kjønn, 2010: Kjønn Gjennomsnitt Nedre kvartil Median Øvre kvartil Antall Alle Menn Kvinner Sammenlignet med lønnsundersøkelsen for 2009 hadde Samfunnsviternes medlemmer en samlet lønnsvekst på 5,0 prosent i Tilsvarende økning fra 2008 til 2009 var på 2,8 prosent. 7

8 Forskjell i beregningsmetode gjør at disse tallene ikke er direkte sammenlignbare med tallene for årslønnsvekst fra Teknisk beregningsutvalg (TBU). Den viktigste forskjellen er at mens Samfunnsviterne måler endring i lønnsnivå fra til , måler TBU endring i gjennomsnittlig lønnsnivå i løpet av hele året. Lønnsgapet mellom samfunnsvitere og humanister ansatt i ulike tariffområder øker med ansettelsestiden. Etter rundt ti år i arbeid utgjør lønnsgapet i gjennomsnitt over kroner mellom ansatte i staten og privat sektor. Privat sektor skiller seg ut ved å ha den laveste begynnerlønnen, men er allerede etter få års arbeid er privat sektor den sektoren med de best betalte av våre medlemmer. Kvinnelige medlemmers lønn utgjør i gjennomsnitt 92 prosent av mannlige medlemmers lønn. Det er en mindre differanse enn i samfunnet for øvrig. Ser man på kjønnsforskjeller etter sektor, er differansen størst i privat sektor, hvor den ligger nesten på linje med landet som helhet, det vil si at kvinner tjener 87 prosent av det menn tjener. Forskjellen er betydelig mindre i de andre sektorene, hvor andelen ligger fra 91 til 93 prosent. Lønn etter kjønn og sektor, 2010 Kjønn Totalt Stat Kommunal sektor Oslo kommune Privat Spekter trad. Spekter Helse Begge kjønn Menn Kvinner Lønn etter sektor. Prosentvis endring fra 2009 til 2010 År Totalt Stat Kommunal sektor Privat Spekter Helse Oslo kommune Endring 2,8 1,8 4,2 3,6 5,9 2,5 Sekretariatet opplever at resultatene fra undersøkelsen møtes med stor interesse fra våre tillitsvalgte. Lønnsstatistikken er derfor trykket opp og utgitt som et eget særtrykk og sendt til våre over 600 lokale og sentrale tillitsvalgte. Lønnsstatistikken ble også lagt som åpen, nedlastbar pdf-fil i et nyhetsbrev som ble sendt til alle medlemmer våren Hele undersøkelsen er tilgjengelig i pdf-format for alle medlemmer på medlemsnettet. Der er det også lagt ut supplerende tabeller. Medlemsbistand i lønn og arbeidsvilkår En viktig del av foreningens virksomhet er å hjelpe medlemmer som har behov for råd og bistand knyttet til sine lønns- eller arbeidsvilkår. Bistanden varierer fra enkel veiledning til omfattende bistand i tyngre arbeidsrettslige saker og ytes både overfor det berørte medlem og via lokale tillitsvalgte som bistår medlemmet. Medlemshenvendelsene kommer både fra privat og offentlig sektor. Eksempler på saksfelter som behandles er oppsigelse/nedbemanning, sluttavtaler, konkurranseklausuler arbeidskonflikter, bonusavtaler, midlertidig ansettelse, tilsettingssaker, diskriminering, oppfølgning av sykemeldte med sikte på gjeninntreden, samt arbeidsgivers tilretteleggingsplikt overfor den enkelte ansatte. Sakene løses i hovedsak gjennom dialog og forhandlinger mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Sekretariatet har i løpet av første halvår 2011 bistått medlemmer i om lag 50 arbeidsrelaterte saker, en økning på ti saker sammenlignet med første halvår Økningen reflekterer en gradvis økning i antall henvendelser, trolig som følge av foreningens medlemsvekst. Tallet 8

9 omfatter kun saker hvor bistanden enten har krevd partsrepresentasjon i form av møter med arbeidsgiver eller arbeidskrevende bistand overfor medlemmet i form av brev eller juridisk veiledning. Ut over dette håndteres et høyt antall henvendelser løpende pr. e-post og telefon. For å sikre høy tilgjengelighet og effektivt saksmottak har foreningen et eget e-postmottak for henvendelser om lønns- og arbeidsvilkår. Det er også etablert et særskilt telefonnummer med vaktordning i kontortiden for slike spørsmål. Det er for tiden ansatt en advokat og to advokatfullmektiger i Samfunnsviternes sekretariat. Disse kan ved behov ta saker for rettsapparatet. Saker for rettsapparatet er ofte svært arbeidskrevende og kan også være en stor personlig belastning for det berørte medlem. Av disse og andre grunner vurderes det nøye fra sak til sak om foreningen skal yte denne type bistand, jf. de retningslinjer som er fastsatt. For øvrig håndterer foreningens lokale tillitsvalgte svært mange henvendelser fra medlemmene knyttet til både lønn og arbeidsvilkår. Lokale tillitsvalgte har tilbud om kurs i blant annet arbeidsrett og i forhandlingsteknikk, og de har viktig lokalkunnskap. Tillitsvalgte yter ved behov sin bistand til det enkelte medlem i samarbeid med sekretariatet. Samfunnsviterne har i løpet av første halvår 2011 ikke gitt bistand i saker for rettsapparatet. Kurs og opplæring Samfunnsviterne har i løpet av første halvdel av 2011 avholdt ti kurs og konferanser rettet inn i mot alle sektorer. Kurstilbudet varierer fra rene opplæringskurs for nye tillitsvalgte og medlemmer som skal inn i tillitsverv, til mer generelle emnekurs som kurs i omstilling, arbeidsrett, tilsettingsprosesser, økonomi og IA og konflikthåndtering. Om lag 240 tillitsvalgte og medlemmer har blitt kurset i løpet av første halvdel av 2011, og vi har fått gjennomgående gode deltakerevalueringer fra kursene. I tillegg har flere tillitsvalgte deltatt på kurs og konferanser i Akademikerregi. I første halvdel av 2011 har det også vært arrangert lokale kurs og samlinger for medlemmer og tillitsvalgte i bl.a. NAV, UDI, departementene, Politiet og universitets- og høgskolesektoren. Samfunnsviternes kurstilbud evalueres årlig, og det tas hensyn til tilbakemeldingene fra deltakerne når ny kursplan skal utarbeides. Samfunnsviterne står selv for avviklingen av kurs og konferanser for sine medlemmer, men holder også kurs i samarbeid med andre Akademikerforeninger. Felles Akademikerkurs har vist seg svært nyttig for utveksling av erfaringer og bygging av lokalt Akademikersamarbeid på tvers av Akademikernes medlemsforeninger. 9

10 Identitet og synlighet Identitet og posisjon Landsmøtet i 2009 vedtok blant annet at hovedstyret i perioden skal arbeide for å styrke foreningens og medlemmenes profesjon og identitet og at Samfunnsviterne skal fremme økt yrkesstolthet og faglig identitet hos medlemmene. Med utgangspunkt i dette vedtok hovedstyret i sak å igangsette et oppstartsprosjekt med å utarbeide et forslag til foreningens arbeid med identitet og markedsføring av medlemmenes kompetanse. Et kommunikasjonsbyrå fikk i oppdrag å kartlegge medlemmenes faglige kvalifikasjoner og hvordan de kan styrke sin identitet og bli mer bevisst på sin kompetanse, samt å forsøke å finne en felles identitet for samfunnsvitere og humanister. Hovedgrunnlaget for kartleggingsarbeidet er 16 kvalitative intervjuer med medlemmer i Oslo, Bergen og Tromsø, supplerende intervjuer med næringslivsledere og rekrutteringseksperter, samt funnene fra Samfunnsviternes medlemsundersøkelse Kommunikasjonsbyrået la fram sin rapport på fylkesledermøtet i mars. Hovedstyret vedtok i sitt møte i juni å følge opp identitets- og omdømmearbeidet med utgangspunkt i rapporten med ulike tiltak og aktiviteter. Medieomtale I første halvår av 2011 har Samfunnsviterne ikke hatt stor aktivitet mot media. I forbindelse med fagkonferansen i februar ble det sendt ut en pressemelding til aktuelle medier. Karrieremagasinet Kaleidoskopet en god omtale av fagkonferanse. Foreningen har imidlertid hatt høyt fokus på bruk av sosiale medier, og Samfunnsviterne har gjennom sitt engasjement i disse kanalene satt fokus på sine saker og andre saker som er av interesse for medlemmene og foreningen. Foreningen opplever at innlegg i sosiale medier blir retweeted og videresendt av andre aktører i sosiale medier. (Se for øvrig Sosiale medier under Informasjon og kommunikasjons under.) Informasjon og kommunikasjon Samfunnsviterne jobber kontinuerlig med å forbedre og tilpasse interne informasjons- og kommunikasjonsrutiner. Det store flertallet av medlemmene har oppgitt e-postadresse for mottak av medlemsinformasjon, og sekretariatet har svært gode rutiner for oppdatering av e- postadresser. Ut over direktekommunikasjon via e-post og nyhetsbrev, legges det stor vekt på å videreutvikle foreningens nettsider, som er en av foreningens viktigste kommunikasjonskanaler. Samfunnsviternes nettsted Arbeidet med nettsidene har høy prioritet i sekretariatet. Statistikken for trafikk på Samfunnsviternes nettsted er jevnt god. Besøkstallene får en naturlig økning ved utsending av nyhetsbrev, under tariffoppgjøret om våren og i forbindelse med lokale forhandlinger om høsten. Samfunnsviterne setter informasjonssikkerhet høyt, også i arbeidet med foreningens nettsider. Foreningen lanserte nye nettsider i mars måned. Struktur og design har blitt forbedret i henhold til vanlig praksis på nett og for å øke brukervennligheten. Parallelt med dette har sekretariatet i samarbeid med våre leverandører arbeidet med å få på plass ny funksjonalitet på medlemsnettet (tidligere DIN SIDE ), herunder integrasjon mellom medlemsnettet og medlemsregisteret. Pga. praktiske og tekniske problemer vil dette bli lansert i andre halvår. 10

11 Antall besøk på nettsidene i 2011 Besøk på Besøk ("Visits") Besøk, unike ("Visits, unique") Besøk: Angir antallet besøkende til sammen. Her kan én IP-adresse være talt flere ganger. Besøk, unike: Angir antallet unike besøkende, der én IP-adresse er talt én gang pr. døgn. Antall innlogginger på medlemsnettet Innlogget på medlemsnettet (unike) Nyhetsbrev I løpet av første halvår ble det sendt ut to nyhetsbrev til tillitsvalgte og tre nyhetsbrev til hele medlemsmassen. Det ble i tillegg sendt et eget nyhetsbrev til medlemmer i kommunalsektor (KS) med tema lokale forhandlinger. Sekretariatet har kontinuerlig og etter behov sendt ut medlemsinformasjon til grupper av medlemmer og til alle medlemmer pr. e-post. Dette gjelder bl.a. spesielt viktig informasjon i forbindelse med tariffoppgjøret 2011, informasjon om og invitasjoner til kurs og informasjon til medlemmene fra de ulike fylkesstyrene. Nyhetsbrevene utarbeides av informasjons- og organisasjonsavdelingen i nært samarbeid med arbeidslivsavdelingen og generalsekretær. Sosiale medier Samfunnsviterne har valgt å satse på tre kanaler i de sosiale mediene. Foreningen har en egen fan-side på Facebook, en Twitter-konto og en gruppe på LinkedIn. 11

12 Sosiale medier har gitt foreningen nye profilerings- og informasjonsmuligheter. Samtidig fungerer det som et forum der medlemmer og tillitsvalgte kan diskutere og kommentere ulike temaer som engasjerer medlemmene og foreningen. Profilene i de sosiale mediene synliggjør foreningen ovenfor både nye og eksisterende medlemmer og er kanaler der vi aktivt markedsfører artikler som ligger på nettsidene og foreningen som helhet. Link til profilene er tilgjengelig fra foreningens nettside i tillegg til at de er søkbare i de enkelte sosiale nettverk. Under Samfunnsviternes fagkonferanse ble Twitter brukt aktivt for å markedsføre konferansen og temaene som ble diskutert. Flere twitrere ble med i debatten, og kommenterte Samfunnsviternes oppdateringer underveis. Foreningens side på Facebook passerte 730 fans i juni. Twitter-profilen hadde over 1500 følgere og LinkedIn-gruppa hadde totalt 300 medlemmer. Samfunnsviteren Redaksjonsrådet for medlemsbladet Samfunnsviteren arbeider i tråd med Grunnlagsdokument for Samfunnsviteren og øvrige styringsdokumenter for foreningen. I tillegg til å være et medlemsblad blir Samfunnsviteren benyttet i rekrutterings- og markedsføringsøyemed. I første halvår 2011 ble det som planlagt utgitt to utgaver av medlemsmagasinet Samfunnsviteren. Magasinets opplag øker i takt med medlemsutviklingen. Samfunnsviteren nr hadde et opplag på 8700, mens nr hadde et opplag på Temaer for bladene hittil i 2011 har vært: : Branding og nettverk : Ledelse I forbindelse med hver enkelt utgivelse blir det i 2011 lagt ut en enkel questbackundersøkelse på nettsidene, med annonsering av denne i bladet. Undersøkelsen inneholder enkle spørsmål om de mest sentrale artiklene i hvert blad samt mulighet til å komme med ønsker om temaer for framtidige utgivelser. Tilbakemeldingene på denne undersøkelsen brukes av redaksjonsrådet i planleggingen av framtidige blad. Blant de medlemmene som svarer og som legger inn sin e-postadresse, blir det trukket ut en vinner av et bokgavekort på kr 500. Samfunnsviternes fagkonferanse Samfunnsviternes fagkonferanse 2011 samlet over 140 deltakere på Thon Hotel Opera fredag 4. februar Fagkonferansen hadde tittelen Verdien av samfunnsvitenskapen. Konferansen er også åpen for ikke-medlemmer. Bakgrunnen for valget av tema var den debatten som kom rundt samfunnsvitenskapelig forskning i kjølvannet av programmet Hjernevask på NRK1. Fagutvalget i Samfunnsviterne spurte: Hvor står samfunnsvitenskapen i dag? Ligger den igjen med brukket rygg, eller har den kommet styrket ut av stormen? Lønner det seg å ta en samfunnsvitenskapelig eller humanistisk utdannelse? Hva er verdien av samfunnsvitenskapelig kompetanse? Konferansen ble ledet av statsviter og økonom Kristin Taraldsrud Hoff, og følgende innledere medvirket: Avdelingsdirektør Hege Torp (Forskningsrådet), professor Thomas Hylland Eriksen (UiO), professor Torberg Falch (NTNU), professor Joar Vittersø, (UiT), samt Marianne Aasen (Ap, leder av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget). 12

13 Samfunnsengasjement Samfunnsviterne har en egen prosjektgruppe for internasjonal solidaritet. Samarbeidsavtalen med SAIH og deres samarbeidspartnere i Nicaragua ble videreført i Samfunnsviterne bevilget i 2011 kr til kvinneforskningssenteret CEIMM ved Universitetet URACCAN i Nicaragua og deres arbeid med høyere utdanning, med særlig vekt på et prosjekt for bekjempelse av kjønnsbasert vold og vold mot kvinner. Støtten fra Samfunnsviterne går til å utarbeide en baseline-studie om kvinnebevegelsen på kysten, samt til kursvirksomhet innen kvinnerettigheter rettet mot lokale myndigheter, kvinnebevegelsen og for ansatte i kvinnesekretariater. Prosjektets mål er blant annet å styrke likestillingen og bidrar til økt kvinnedeltakelse, både på universitetet og ellers i samfunnet. Prosjektgruppen har våren 2011 revidert retningslinjene for internasjonal solidaritet, som skal legges fram for landsmøtet Samfunnsviterne har videreført sin støtte som fast Nødhjelpspartner i Leger Uten Grenser, med en årlig støtte på kr Samarbeidet med Leger Uten Grenser koordineres fra sekretariatet. Annonsering Samfunnsviterne har videreført avtalen med profil på Eniro i Gule Sider, Rosa Sider og 1880.no. Foreningen fornyet også avtalen med Opplysningen 1881/1881.no. Samfunnsviterne har i tillegg fokusert på å annonsere i studentrettede medier og har hatt annonseinnrykk i: Karrieremagasinet Kaleidoskopet Samfunnsviter n fakultetsavisa ved SV-fakultetet på UiO Studentkatalogen.no /m. oppføring i magasinet Campus Programbladet til Studentersamfunnet i Bergen Natt & Dag - Målgruppen år, fem lokale utgaver i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Mjøs-regionen PlanB et gratismagasin som distribueres i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger m.m, hvor Samfunnsviterne har hatt innrykk i studentutgaven. Samfunnsviterne har også fokusert på nettbasert annonsering i Google Adwords. Fire kampanjer med hovedvekt på målgruppen studenter ble laget i juni. Kampanjenes varighet er satt til ut september. Profil og uttrykk Samfunnsviterne samarbeider med Digitroll for videreutvikling av foreningens profil og design. Digitroll har blant annet designet Samfunnsviternes lønnsstatistikk 2010, annonsemateriell samt nettbannere til nettsidene m.m. Det er også kjøpt inn flere nye profil- og rekrutteringsprodukter med foreningens logo og nettadresse fra IDÉ House of Brands. Disse er blant annet brukt på kurs, sendt ut til tillitsvalgte, lokallag og fylkeslag, samt brukt på stands ved studiestedene Samfunnsviterne har besøkt. Samfunnsviternes årsberetning 2010 ble laget i en kortversjon i samarbeid med Arve Paulsen Kommunikasjon og Millimeterpress AS. 13

14 Representasjon i Akademikerne og øvrige eksterne utvalg Samfunnsviterne har i første halvår 2011 hatt følgende representasjon i Akademikernes organer, arbeidsgrupper, råd og utvalg: Akademikernes styre: Akademikerne Stat: Akademikerne Kommune: Akademikerne Spekter: Leder Knut Aarbakke, leder av Akademikerne Nestleder Aina Strand, observatør Johnny Marken, representant Åse Marie Eliassen, vara Jan Olav Birkenhagen, nestleder, leder for Oslo kommune Åse Marie Eliassen representant Gunn Elisabeth Myhren, vara Hans Christian Apenes, representant Johnny Marken, vara Akademikerne Privat: Hans Christian Apenes, representant frem til mars 2011, vara fra mars 2011 Øyvind Anmarkrud, representant fra mars 2011 SANs råd: Hans Christian Apenes, representant frem til mars 2011, vara fra mars 2011 Øyvind Anmarkrud, representant fra mars 2011 Generalsekretærmøter: Akademikernes info-nettverk: Gunn Elisabeth Myhren Torun Høgvold Enstad, Cecilie Hogstad Akademikernes pensjonsgruppe: Elisabeth Østreng, representant fra april 2011 Akademikernes arbeidstidsgruppe: Elisabeth Østreng, representant fra april 2011 Arbeidsrettslig nettverk: Åse Marie Eliassen Akademikersamarbeidet HSH-HUK: Hans Christian Apenes, representant frem til mars 2011, vara fra mars 2011 Øyvind Anmarkrud, representant fra mars 2011 Samarbeidsutvalg DnB NOR: Cecilie Hogstad, Torun Høgvold Enstad, Gunn Elisabeth Myhren 14

15 Rekruttering Medlemsutvikling 2011 Samfunnsviterne kan fortsatt vise til en positiv medlemsutvikling, men oppgangen har avtatt noe sammenlignet med fjoråret. Ved utgangen av 2010 var det totale medlemstallet Ved utgangen av juni 2011 var det totale medlemstallet Dette er en økning på 180 medlemmer første halvår, noe som tilsvarer 2,2 prosent, ut fra medlemstallet ved årsskiftet. Av netto tilvekst første halvår er 7,1 prosent (128 medlemmer) på fullt medlemskap, og 9,5 prosent (71 medlemmer) på første år i arbeid etter endt utdanning. For samme periodee i fjor var imidlertid veksten høyere, med netto 510 medlemmer eller 6,7 prosent. Inn- og utmeldinger første halvår 2011: Utviklingen er mer sprikende og tilveksten lavere enn i fjor. Samlet sett er det likevel fortsatt snakk om en reell tilvekst i medlemstallet, om enn noe lavere enn for samme periode i fjor. Per var kjønnsfordelingen i medlemsmassen 33,6 prosent menn og 66,3 prosent kvinner. Per var kvinneandelen økt med 0,3 prosentpoeng til 66,6 prosent. 15

16 Netto tilvekst 2009 og 2010: Netto tilvekst Antall medlemmer Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Netto tilvekst Netto tilvekst Medlemsutvikling første halvår 2011 etter sektor/medlemsstatus: Endring Sektor/ medlemsstatus Antall Prosent Alle Kvinner Menn Alle Totalt 180 2, Stat 45 1, Kommune (KS) 80 5, Privat * 3 0, Oslo kommune 7 1, Student 31 5, Spekter Helse 18 4, Andre * 8 5, Spekter trad. 7 10, Pensjonist 3 4, *Privat inkluderer HSH-HUK. *Andre inkluderer arbeidssøkende, permisjon, utland, ufør/attføring/arbeidstrening og ikke oppgitt 16

17 Medlemsutvikling første halvår 2011 fordelt på fylkesavdelinger: Endring Fylkesavdeling Antall Prosent Alle Kvinner Menn Alle Totalt 180 2, Oslo og Akershus 110 2, Hordaland 20 2, Trøndelag 6 0, Troms 8 2, Rogaland 11 3, Hedmark og Oppland 4 1, Nordland 2 1, Agder 17 7, Vestfold 2 0, Møre og Romsdal 2 1, Østfold 5 2, Finnmark 5 4, Buskerud 4 2, Telemark 4 5, Sogn og Fjordane 0 0, Utland 2 40, *Kategorien Utland viser stor endring grunnet omorganisering i medlemsregisteret, hvorved de fleste medlemmene er blitt plassert i sine respektive fylkesavdelinger innenlands. Tillitsverv og lokallag Arbeidet med definering, markedsføring og oppbygging av lokallag og tillitsvalgtapparatet pågår kontinuerlig og er en prioritert sak for Samfunnsviterne. Dette gjøres gjennom kurs for tillitsvalgte, medlemsmøter, direkte kontakt og rådgivning, Samfunnsviternes nettsider og i de enkelte fylkesavdelinger. Samfunnsviterne har medlemmer ved ca lokale arbeidsplasser på landsbasis, hvorav ca. 963 med ett og to medlemmer. Samfunnsviterne har medlemmer ved ca. 378 med tre medlemmer eller flere, hvorav 310 av disse har lokal samfunnsvitertillitsvalgt. Dekningsgraden i virksomheter med tre medlemmer eller flere var dermed 82 prosent. I tillegg vil en del av medlemmene være ivaretatt av lokalt akademikersamarbeid. Samfunnsviterne har totalt ca. 657 tillitsvalgte i offentlig og privat sektor. Det arbeides aktivt med å rekruttere tillitsvalgte i virksomheter med tre medlemmer eller flere uten tillitsvalgte. Dette har i første halvdel av 2011 blitt gjort via e-post til virksomheter uten tillitsvalgte i forkant av grunnkurs, ved telefonkontakt, samt ved medlemsmøter. Resultatet er flere nye tillitsvalgte ved virksomheter hvor dette ikke har vært på plass tidligere. I mange virksomheter der Samfunnsviterne ikke har egne tillitsvalgte, ivaretas medlemmene av lokalt Akademikersamarbeid. 17

18 Antall tillitsvalgte: Oslo kommune Spekter Kommune Stat Innføring av lokallag er ledd i en satsing på et sterkere og mer profesjonelt tillitsvalgtapparat på den enkelte arbeidsplass. Det er utarbeidet egne retningslinjer for lokallagene, og det er i budsjettet for 2011 avsatt midler til lokale aktiviteter. Lokallagene har i perioden selv søkt om midler til aktiviteter. Informasjon om lokallag og retningslinjer er å finne på våre nettsider. Samfunnsviternes lokallag har i løpet av første halvdel av 2011 arrangert diverse samlinger, årsmøter og medlemsmøter for sine respektive tillitsvalgte og medlemmer. Temaer på møtene og samlingene har blant annet vært lokalt Akademikersamarbeid, identitet og synlighet, medbestemmelse, tilsettinger, omstilling, lokal lønnspolitikk og tariff sentrale og lokale lønnsforhandlinger. Studentrekruttering Det jobbes kontinuerlig med å rekruttere og beholde studentmedlemmer og studentrepresentanter ved ulike universitet og høgskoler. Foreningen har våren 2011 vært representert med en studentrepresentant/studentlag ved Universitetet i Oslo (UiO), NTNU, Universitetet i Agder (UiA), Universitetet i Tromsø (UiT), Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Nordland (tidligere Høgskolen i Bodø) og Universitetet i Stavanger (UiS). Som et ledd i Samfunnsviternes satsing på studenter og i tråd med hovedstyrets handlingsplan for , ble det utarbeidet en rekrutteringsplan for vårsemesteret Planen involverte aller studiesteder der foreningen har vært representert. Rekrutteringsplanen har oppfordret til engasjement ved det enkelte studiested, og studentrepresentantene har vært involvert i arbeidet med rekrutteringsplanen. Blant annet ble det gjennomført jobbsøkerkurs i samarbeid med Kaleidoskopet og studentlagene ved fem av landets studiesteder. Kursene har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Studentrepresentantene og sekretariatet samarbeider for å opprette studentlag ved studiestedet og med rekruttering og synliggjøring av Samfunnsviterne. Studentrepresentanten er kontaktleddet inn mot sekretariatet og koordinerer samarbeidet innad i studentlaget. Rekrutteringsarbeidet foregår blant annet på stands og på karriere- og arbeidslivsdager, samt i sosiale medier. Mange av studentrepresentantene/studentlagene har arrangert stands og andre arrangement i løpet av semesteret, både på eget initiativ og i samarbeid med sin fylkesavdeling og sekretariatet. Samfunnsviterne har inngått et samarbeid med Frivillighet Norge om informasjonsmøter for studenter med temaet frivillighet. Samarbeidet involverer studentrepresentantene og sekretariatet og vil bli gjennomført i løpet av høsten Samfunnsviterne har videreført samarbeidsavtalen med ANSA (Association of Norwegian Students Abroad), som innebærer at ANSAs medlemmer, som studerer innen 18

19 samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag, får gratis studentmedlemskap i Samfunnsviterne. Medlemstilbud Samfunnsviternes medlemstilbud skal bidra til å rekruttere og beholde medlemmer, og organisasjonen har hatt følgende tilbud i 2011: Rådgivning og bistand. Sekretariatet yter rådgivning og bistand i spørsmål, problemstillinger og konflikter knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. Studenter tilbys jobbsøkerkurs ved enkelte universiteter, og sekretariatet gir veiledning og råd i overgangsfasen mellom studier og arbeidsliv. Tillitsvalgte blir tilsendt nyhetsbrev og informasjonshåndbøker innen blant annet arbeidsgivers styringsrett i tilegg til foreningens øvrige kurs- og opplæringstilbud. Samfunnsviternes advokatavtale. Samfunnsviterne har en advokatavtale med advokatfirmaet Legalis AS. Avtalen innebærer fri telefonkonsultasjon innen privatrettslige spørsmål med advokat/advokatfullmektig i inntil to timer per år for det enkelte medlem (unntatt arbeidsrett og strafferett). Ved behov for bistand utover to timer tilbys Samfunnsviternes medlemmer bistand etter satser for fri rettshjelp. Samfunnsviternes medlemmer har også muligheten til kostnadsfritt å laste ned et sett juridiske standardkontrakter til personlig bruk. Bank- og forsikringstjenester. Akademikerne og DnB NOR-konsernet en samarbeidsavtale som gir Samfunnsviternes medlemmer tilbud om fordelaktige bank- og forsikringstjenester i DnB NOR-konsernet. Dette innebærer gunstige banktilbud i DnB NOR, Postbanken og Nordlandsbanken, samt betalingskortet Cresco Unique. På forsikringssiden har medlemmene tilgang til gunstige forsikringsordninger i DnB NOR Skadeforsikring og Vital. DnB NOR og Postbanken har vært en del av samme konsern siden Postbankens kunder har våren 2011 blitt konvertert inn i DnB NOR-systemet. Kundene kan nå henvende seg til både postkontor, Post/Bank i butikk, Postbanken Kundesentre og DnB NOR-kontorer, uavhengig om de tidligere er Postbanken-kunde eller kunde i DnB NOR. Avtalen gir medlemmene bedre vilkår innen lån, sparing og forsikring. Blant annet er medlemmene sikret: en rentegaranti på lån over to millioner kroner bedre betingelser for innskudd mellom kroner nytt innskuddsprodukt- sparekonto for Akademikermedlemmer. gratis PC-forsikring for studentmedlemmer som har studentprogrammet. Tilslutning til DnB NOR-avtalen blant Samfunnsviternes medlemmer: Lån Skadeforsikring ,5 % 30,6 % * 20,3 % 32,2 % *Merk at det er medlemstallene pr som er lagt til grunn. OTP (obligatorisk tjenestepensjon). Samfunnsviterne har inngått rammeavtale med DnB NOR/VITAL vedrørende OTP for medlemmer som er selvstendig næringsdrivende. Lokale arrangementer. Fylkesavdelingene og studentrepresentantene/studentlagene arrangerer medlemsmøter og temakvelder med faglig innhold for medlemmene i de respektive fylker/studiested. Sekretariatet stiller opp dersom ønskelig. 19

20 Medlemsmagasinet Samfunnsviteren. Magasinet distribueres til medlemmene fire ganger i året. Hvert nummer dekker ulike temaer, som for eksempel aktuelle arbeidslivssaker, studentinfo, aktuell forskning og fagforeningsrelaterte saker. Kurs og konferanser. Samfunnsviterne tilbyr i hovedsak opplæring i lov- og avtaleverk for tillitsvalgte, men holder også enkelte emnekurs for alle medlemmer. Kursdeltakelse dekkes gjennom medlemskontingenten. I tillegg arrangeres det en årlig tariffkonferanse og fagkonferanse. Samfunnsviternes fagkonferanse er åpen for alle. KAN-kurs. Samfunnsviterne har en samarbeidsavtale med Econas utdanningssenter, KAN Econa, om kurstilbud til Samfunnsviternes medlemmer. Medlemmer av Samfunnsviterne har mulighet til å melde seg på hele kursporteføljen til KAN til samme pris som for Econas medlemmer. Informasjon om kurstilbudet har blitt gitt i nyhetsbrev og på nettsidene. Første halvår 2011 har fire av medlemmene benyttet seg av tilbudet. Medlemsnett, lukket område på samfunnsviterne.no. Samfunnsviternes lukkede nettsider gir tilgang til eksklusiv informasjon kun tilgjengelig for foreningens medlemmer, bl.a. lønnsstatistikken. Tillitsvalgtapparat på den enkelte arbeidsplass, nettverk og lignende. Samarbeidsavtalen med UiO. Foreningen har en samarbeidsavtale med UNIVETT, UiO om formidling av etter- og videreutdanningstilbud. Avtalen ble forlenget i oktober 2008 med automatisk fornyelse hvert år dersom ikke oppsigelse er varslet. UiO erkjenner at deres ambisjoner vedrørende tilbud er sterkt redusert og at tilbudet tidvis har hatt lav aktivitet. Samfunnsviterne er ikke kjent med at tilbudet er benyttet. Samarbeidsavtale med Aspire Utvikling. Samfunnsviterne har avtale med Aspire Utvikling om individuell coaching/veiledning i praktiske og emosjonelle spørsmål til fordelaktig pris. I samarbeid med den enkelte oppdragsgiver, vil de utvikle tilbud og tiltak som er tilpasset den enkelte person eller organisasjon. Nordisk samarbeidsavtale for gjensidig bistand i lønn- og arbeidsvilkår for nordiske arbeidstagere som jobber i andre nordiske land. I tillegg til Samfunnsviterne er avtalen inngått med Jusek i Sverige, Finlands Juristförbund, Statsviternes Forbund i Finland - SVAL, Danmarks Jurist- og Økonomiforbund (DJØF), Norges Juristforbund og Samfunnsøkonomene i Norge. Tidsskrifter fra Universitetsforlaget. Samfunnsviternes medlemmer har tilgang til prisreduserte abonnement på 26 utvalgte tidsskrifter fra Universitetsforlaget. Første halvår 2011 benyttet 164 medlemmer seg av tilbudet. Jobbsøkerhåndboka sendes til alle studentmedlemmer det semesteret de står registrert med eksamensdato. Jobbsøkerhåndboka er utarbeidet i samarbeid med Karrieremagasinet Kaleidoskopet. Sixt Bilutleie. Samfunnsviterne har en avtale med en av verdens største bilutleiefirmaer som gir våre medlemmer fordelaktige priser på leiebil. Hotellavtale. Gjennom avtale med Hotellmegleren får Samfunnsviternes medlemmer rabatt på hotellovernatting over hele verden. 20

LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011

LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011 LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011 LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011 Innledning/bakgrunn I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver

Detaljer

Samfunnsviternes. årsberetning 2010. Årsberetning 2010 1

Samfunnsviternes. årsberetning 2010. Årsberetning 2010 1 Samfunnsviternes årsberetning 2010 Årsberetning 2010 1 Høy aktivitet og stort potensiale Samfunnsviterne vokser i antall medlemmer og aktiviteter, og vi har potensiale for ytterligere vekst. Medlemsvekst

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 11.-12. DESEMBER 2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 11.-12. DESEMBER 2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 11.-12. DESEMBER 2014 Tid: 11. des. kl. 12.00-12. des. kl 13.00 Sted: Styremedlemmer: Radisson Blue Royal Hotel, Bergen Knut Aarbakke, leder Merete Nilsson Christer

Detaljer

LM-sak 7-11 Samfunnsviternes EVU-tilbud

LM-sak 7-11 Samfunnsviternes EVU-tilbud LM-sak 7-11 Innledning Landsmøtet 2009 vedtok i LM-sak 14-09 at hovedstyret skulle utrede foreningens EVUtilbud. Landsmøtet nedsatte i samme sak en arbeidsgruppe som skulle utrede foreningens EVU- tilbud

Detaljer

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 Innledning I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE OG STYRE- SEMINARSEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 16. OG 17. JANUAR 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE OG STYRE- SEMINARSEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 16. OG 17. JANUAR 2012 PROTOKOLL FRA STYREMØTE OG STYRE- SEMINARSEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 16. OG 17. JANUAR 2012 Tid: 16. januar kl 11-19 og 17. januar kl 09-15.30 Sted: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Sekretariatet: Bristol

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2012. Årsberetning 2012 1

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2012. Årsberetning 2012 1 SAMFUNNSVITERNE Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 1 Samfunnsviternes årsberetning 2012 Samfunnsviterne er en fagforening som organiserer arbeidstakere med samfunnsvitenskapelig og humanistisk utdanning.

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2013. Årsberetning 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2013. Årsberetning 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 1 Samfunnsviternes sekretariat Sekretariatet har i 2013 hatt 22 faste medarbeidere fordelt på 19,9 årsverk. 19 medarbeidere var ansatt i 100 prosent

Detaljer

Sak 56/12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Samfunnsviterne

Sak 56/12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Samfunnsviterne Sak 56-12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 JP/16.08.12 Sak 56/12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Samfunnsviterne Resultatregnskapet for 2 kvartal 2012 viser et overskudd på kr 3 153 600. Påløpte OU-inntekter

Detaljer

Sak 70/12 Resultatregnskap 3. kvartal 2012 Samfunnsviterne

Sak 70/12 Resultatregnskap 3. kvartal 2012 Samfunnsviterne Sak 70 /12 Resultatregnskap 3. kvartal 2012 JP/ 02.11.12 Sak 70/12 Resultatregnskap 3. kvartal 2012 Resultatregnskapet for 3 kvartal 2012 viser et overskudd på kr 4 788 813. Påløpte OU-inntekter er bokført

Detaljer

Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne

Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne Sak 45/13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 JP/ 21.08.2013 Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne Resultatregnskapet for 2. kvartal 2013 viser et overskudd på kr 2 377 586. Påløpte

Detaljer

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 27. MARS 2012

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 27. MARS 2012 PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 27. MARS 2012 Tid: 27. mars 2012 klokken 09 til 12 Sted: Styremedlemmer: Forfall: Hotel Skt. Petri, København Knut Aarbakke Siri Johnsen Margot Vågdal Anne

Detaljer

Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013. Samfunnsviterne. Generalsekretærs forslag til vedtak: JP/ 28.10.2013

Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013. Samfunnsviterne. Generalsekretærs forslag til vedtak: JP/ 28.10.2013 Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013 JP/ 28.10.2013 Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013 Resultatregnskapet for 3. kvartal 2013 viser et overskudd på kr 2 211 056. Påløpte OU-inntekter er bokført

Detaljer

Fagdag politisk verksted Innspill fra gruppene: Hva forventer du av Samfunnsviterne?

Fagdag politisk verksted Innspill fra gruppene: Hva forventer du av Samfunnsviterne? Fagdag politisk verksted Innspill fra gruppene: Hva forventer du av Samfunnsviterne? Anne Solheim (hovedstyret) Irene Brønlund Opseth (hovedstyret) Torun Høgvold Enstad (sekr.) Arbeidsgruppe fra hovedstyret

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016

LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016 LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2015 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Samfunnsviterne Trøndelag har fra januar 2005 til 1. januar 2016 økt fra 348 til 908. Dette

Detaljer

LM-sak 3.1-11 Samfunnsviternes årsberetning 2009

LM-sak 3.1-11 Samfunnsviternes årsberetning 2009 LM-sak 3.1-11 Samfunnsviternes årsberetning 2009 Innledning I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8

LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8 LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8 Innledning forutsetninger og bakgrunn for saken Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. h vedta vedtektsendringer.

Detaljer

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra vedtatte rammebudsjett

Detaljer

DITT FØRSTEVALG SAMFUNNSVITERNE

DITT FØRSTEVALG SAMFUNNSVITERNE DITT FØRSTEVALG SAMFUNNSVITERNE Er du samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå eller er i studiefasen innen disse fagområder, så hører du hjemme hos oss! Samfunnsviterne arbeider for å

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE PR. TELEFON SAMFUNNSVITERNE 10. JUNI 2015

PROTOKOLL FRA STYREMØTE PR. TELEFON SAMFUNNSVITERNE 10. JUNI 2015 PROTOKOLL FRA STYREMØTE PR. TELEFON SAMFUNNSVITERNE 10. JUNI 2015 Tid: 10. juni 2015 Sted: Styremedlemmer: Telefonmøte Knut Aarbakke, leder Merete Nilsson, nestleder Margot Vågdal Torill Monstad Vidar

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Tillitsvalgtkurs Modul 1 Region Helse Midt Trondheim, 04.-05. mars 2015 Spesialrådgiver/advokat Kristin Krogvold Rådgiver/advokatfullmektig Jan Eikeland Jus og arbeidsliv

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Sak 56-10 BUDSJETT 2011

Sak 56-10 BUDSJETT 2011 IP/10.11.10 Sak 56-10 BUDSJETT 2011 Med utgangspunkt i rammebudsjett for 2011 vedtatt av Landsmøte 2009, legger generalsekretær frem forslag til budsjett for 2011. Budsjettforslaget bygger på regnskaps

Detaljer

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Rapport om aktiviteter 2015 Bakgrunnen for landsforeningens søknad om

Detaljer

Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening

Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening 1.1.2016-31.12.2016 1 Styret Styret, valgt 9. mars 2016 har hatt følgende sammensetning: Leder: Senioringeniør Haneef Awan, Institutt for klinisk medisin Nestleder:

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O Til medlemmer av NFF-O NFF-O årsmøte 2016 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv.

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv. Prop. 139 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2010 mv. Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016

Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016 Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016 Vedtatt av hovedstyret i sak 58-14 Føringer: Strategisk mål for perioden 2014-2019 er 17 000 medlemmer, økt medlemsfokus og segmenterte medlemstilbud MÅL: MEDLEMSVEKST

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

2017 FAKTA OM NITO 1

2017 FAKTA OM NITO 1 2017 FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett en innføring

Kollektiv arbeidsrett en innføring Kollektiv arbeidsrett en innføring Modul I alle tariffområder Hotel Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Synne Bjørvik Staalen Advokat/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox

Detaljer

Styret tar underretningen om lokale 233-lønnsforhandlinger for 2011 til orientering.

Styret tar underretningen om lokale 233-lønnsforhandlinger for 2011 til orientering. US-SAK NR: 6/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG:PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR:2011/1605 Orientering etter lokalt

Detaljer

Viser til sak nr. 24/13 Resultatregnskap og balanse for Samfunnsviterne 2012 hvor hovedstyret fattet følgende vedtak.

Viser til sak nr. 24/13 Resultatregnskap og balanse for Samfunnsviterne 2012 hvor hovedstyret fattet følgende vedtak. JP/7.3.2013 Sak 25/13 Resultatregnskap og Balanse Samfunnsviterne 2012 Viser til sak nr. 24/13 Resultatregnskap og balanse for Samfunnsviterne 2012 hvor hovedstyret fattet følgende vedtak. Fondenes egne

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

LM-sak 11-11 Samfunnsviternes policy-dokument om mangfold og likestilling i arbeidslivet

LM-sak 11-11 Samfunnsviternes policy-dokument om mangfold og likestilling i arbeidslivet LM-sak 11-11 Samfunnsviternes policy-dokument om mangfold og likestilling i arbeidslivet Innledning Samfunnsviternes hovedstyre oppnevnte i forbindelse med sak 34-08 Likestillings- og diskrimineringspolitikk

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Overskudd i 2012 skyldes høyere inntekt av medlemskontingent og OU inntekter samt lavere kostnader på politisk virksomhet enn budsjettert.

Overskudd i 2012 skyldes høyere inntekt av medlemskontingent og OU inntekter samt lavere kostnader på politisk virksomhet enn budsjettert. JP/15.02.13 Sak 24/13 Resultatregnskap og Balanse Samfunnsviterne 2012 Foreningens resultat for 2012 viser et overskudd på kr 2 426 025. Overskudd i 2012 skyldes høyere inntekt av medlemskontingent og

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 01.01.16 01.02.16 01.03.16 01.04.16 01.05.16 Endring siste måned Endring i år 01 Østfold 20 516 20 568 20 616 20 622 20 700 78 184 02 Akershus 24 601 24 642

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Hovedtariffavtalen i Staten

Hovedtariffavtalen i Staten Hovedtariffavtalen i Staten Grunnkurs for tillitsvalgte Gabels Hus 9.- 10. september 2015 advokat/ sektoransvarlig stat Anette Bjørlin Basma 1 Hva er Hovedtariffavtalen (HTA)? Regulerer lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Foreslåtte vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013, med de endringer som foreslås av hovedstyrets i LM-sak 6-16

Foreslåtte vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013, med de endringer som foreslås av hovedstyrets i LM-sak 6-16 Vedlegg 1 til LM-sak 6-16 Organisasjonsendringer: Vedtektsspeil (sammenligning av gjeldende vedtekter og endringer som foreslås i LM-sak 6-16) Foreslåtte vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes

Detaljer

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Spekter Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Presentasjon av KIA Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Torger Kyrrestad Strøm. Leder av Econa Troms og Finnmark, styremedlem KIA, Tillitsvalgt Tromsø kommune 1 Beslutningsstruktur Lokalavde linger

Detaljer

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 UTARBEIDET TIL KAs STRATEGIKONFERANSER 2014 I forbindelse med at den gjeldende Hovedtariffavtalen (HTA) på KA-området utløper 30. april 2014 og skal reforhandles,

Detaljer

Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen

Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen NTFs vedtekter Foreningens formål er: 1. å samle norske tannleger for å ivareta tannlegestandens faglige, økonomiske og sosiale interesser

Detaljer

Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011

Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011 Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011 Sammensetning Sentralt forhandlingsutvalg (SF) har i perioden høsten 2009 våren 2011 hatt følgende sammensetning: Jan Theien, Akershus (leder),

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

Sekretariatet har 19 stillinger fordelt på 18,5 årsverk. I 2011 var 16,7 årsverk sysselsatt i lønnede stillinger.

Sekretariatet har 19 stillinger fordelt på 18,5 årsverk. I 2011 var 16,7 årsverk sysselsatt i lønnede stillinger. Sak 27/12 Samfunnsviternes årsregnskap 2011 IP/07.03.12 Sak 27/12 Resultatregnskap og Balanse Samfunnsviterne 2011 Foreningens resultat for 2011 viser et overskudd på kr 3 126 105. Overskudd i 2011 skyldes

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

Sak 71/12 Budsjett 2013

Sak 71/12 Budsjett 2013 IP/12.11.2012 Sak 71/12 Budsjett 2013 Ramme budsjett for 2013 ble vedtatt på landsmøtet i 2011, LM sak 15-11 Generalsekretær legger frem budsjett for 2013 med utgangspunkt i rammebudsjettet, men foretar

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 54/13 Lønnsoppgjøret i staten 2013 ephortesak: 2013/1503 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 13.06.2013 Informasjonsansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør

Detaljer

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 20. august 2015 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 20. august 2015 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 20. august 2015 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Rapport om aktiviteter 2014 Bakgrunnen for landsforeningens søknad

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi 2013 2016 Vedtatt av Forskerforbundets Hovedstyre 13.12.2012 1. FORSKERFORBUNDETS LØNNSPOLITISKE STRATEGI (LPS) Hovedfokus for Forskerforbundet fram mot 2016 er

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2015 NFF-O årsmøte 2015 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2014 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2014 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2016 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT SEKTOR 2017

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT SEKTOR 2017 Til - Styret i Naturviterne Privat - Forhandlingsutvalg - Tillitsvalgte Oslo, april 2017 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT SEKTOR 2017 Tidspunktet for de årlige lønnsforhandlingene nærmer seg. Årets oppgjør

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING

ORGANISASJONSUTVIKLING GRUPPE: DISKUSJONSSAK: ORGANISASJONSUTVIKLING Diskusjonsnotat for organisasjonsutvikling Innledning: Parat er i dag en etablert samleorganisasjon med medlemmer i alle sektorer av norsk arbeidsliv. Antall

Detaljer

Tariffoppgjøret i staten Til medlemmene

Tariffoppgjøret i staten Til medlemmene Tariffoppgjøret i staten 2016 Til medlemmene Årets tarifforhandlinger mellom LO Stat og staten ble avsluttet etter tvungen mekling 26.mai 2016. Det har vært krevende forhandlinger og en krevende mekling.

Detaljer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer HTA anno 2017 - lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer 2 Prosessen frem til HTA 2017 3 Rammene rundt oppgjøret - partene 4

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2012

Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2012 LM-sak 4.2-13 Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2012 I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

Akademikerne kommune. Lokale forhandlinger etter HTAs kap. 3.4 og kap. 5.2 (kortversjon) Foredragsholdere: Jon Ole Whist, Legeforeningen

Akademikerne kommune. Lokale forhandlinger etter HTAs kap. 3.4 og kap. 5.2 (kortversjon) Foredragsholdere: Jon Ole Whist, Legeforeningen Akademikerne kommune Lokale forhandlinger etter HTAs kap. 3.4 og kap. 5.2 (kortversjon) Foredragsholdere: Jon Ole Whist, Legeforeningen Temaer som bl.a. vil bli berørt Kort om Akademikerne Gjennomføring

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Tillitsvalgtes rolle. Idealet. Mandat Grunnkurs for tillitsvalgte 16. september 2016 Dagne Sigrid Nordli, rådgiver

Tillitsvalgtes rolle. Idealet. Mandat Grunnkurs for tillitsvalgte 16. september 2016 Dagne Sigrid Nordli, rådgiver Tillitsvalgtes rolle Grunnkurs for tillitsvalgte 16. september 2016 Dagne Sigrid Nordli, rådgiver dsn@norsklektorlag.no Idealet «En formann må omgås medlemmene som en god kamerat. Han skal være den ivrigste

Detaljer

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune)

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Årsberetning 2012 SAK 1/2013 NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Styret i NFF-O 2012 Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Jorunn Austad Helsedirektoratet Anne Marthe Ringerud

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 2 29. april 2013 kl. 10.00 Dette kravet erstatter i sin helhet krav nr. 1. Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 63/16 Lønnsoppgjøret i staten - lokale lønnsforhandlinger 2016 Saksnr: 15/06843-7 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 08.06.2016

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms 12.-13.10.2010 Lokale forhandlinger lokal pott kap. 4.A.1 0,85% med virkningsdato 1.8.2010 0,25% med virkningsdato 1.1.2011 Den samlede potten beregnes på

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. september 2009

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. september 2009 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 02.01.09 03.08.09 01.09.09 Endring siste måned Endring fra 02.01.09 01 Østfold 18 179 18 263 18223-40 44 02 Akershus 21 012 21 282 21226-56 214 03 Oslo 34

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Illustrasjon: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

Illustrasjon: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Illustrasjon: Kai Hovden Lønnsstatistikk 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Innhold: Om lønnsstatistikken NFF-A NFF-F Tabell 1. NFF-A Apotekere etter eksamensår Tabell 2. NFF-A Cand.pharm. / master i farmasi

Detaljer

God HMS gir lavere pensjonskostnader. Bodil Dimmen og Vibeke Os Bratlie BTV-samling 8.juni 2017

God HMS gir lavere pensjonskostnader. Bodil Dimmen og Vibeke Os Bratlie BTV-samling 8.juni 2017 God HMS gir lavere pensjonskostnader Bodil Dimmen og Vibeke Os Bratlie BTV-samling 8.juni 2017 KLP - Interkommunalt selskap i 1949 KLP ble opprettet for å levere kostnadseffektive pensjonstjenester til

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Fornyings- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 88 (2008 2009) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Tilråding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2012 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1 29. mars 2012 kl. 9.00 Innledning Fornyelse og effektivisering av offentlig sektor er en politisk prioritert oppgave.

Detaljer

Organisasjonsmessig behandling Tariff Oslo. Steffen Handal 3/

Organisasjonsmessig behandling Tariff Oslo. Steffen Handal 3/ Organisasjonsmessig behandling Tariff 2014- Oslo Steffen Handal 3/ 9-2013 Disposisjon Prosessen i den organisasjonsmessige behandlingen Grunnlagsdokumentet Lønnsutvikling De ulike elementene i tariffoppgjøret

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

Forhandlingshjemler i statens tariffområde

Forhandlingshjemler i statens tariffområde Forhandlingshjemler i statens tariffområde C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012 advokat/rådgiver Bente A. Kvamme Tariffområder Statlig sektor KS Oslo Kommune Spekter

Detaljer