SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning Årsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2012. Årsberetning 2012 1"

Transkript

1 SAMFUNNSVITERNE Årsberetning 2012 Årsberetning

2 Samfunnsviternes årsberetning 2012 Samfunnsviterne er en fagforening som organiserer arbeidstakere med samfunnsvitenskapelig og humanistisk utdanning. Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og å fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser. Pr har foreningen 9663 medlemmer. Samfunnsviterne er tilknyttet Akademikerne. Landsmøtet Landsmøtet er foreningens øverste organ og avholdes hvert annet år. Landsmøtet ble forrige gang avholdt november 2011 på Thon Hotel Opera i Oslo. Landsmøtet valgte da nytt hovedstyre for perioden Det nye hovedstyret tiltrådte 1. januar Hovedstyret Hovedstyret består av følgende medlemmer: Knut Aarbakke leder Siri Johnsen nestleder Torill Monstad styremedlem Christer Wiik Aram styremedlem Beate Krogstad Austvold styremedlem Margot Vågdal styremedlem Anne Solheim styremedlem Frode Svartvatn styremedlem Mariam Johnsen studentobservatør Varamedlemmer: Merete Nilsson Kleveland 1. vara Vidar Anderssen 2. vara Irene Brønlund Opseth 3. vara Unn-Tove Andreassen 4. vara Arbeidsgrupper Foreningen hadde i 2011 følgende arbeidsgrupper, nedsatt av hovedstyret: Fagutvalg Arbeidsgruppe for policy-dokument om høyere utdanning Arbeidsgruppe for internasjonal solidaritet Arbeidsgruppe for ny strategi for Samfunnsviterne Redaksjonskomite for medlemsbladet Samfunnsviteren Ressursgruppe for pedagogiske tjenester Samfunnsviternes sekretariat Sekretariatet har i 2012 hatt 18 medarbeidere fordelt på 17,5 årsverk. Sekretariatet har i tillegg hatt en jusstudent i 20 prosent stilling. Sekretariatet ledes av generalsekretær Gunn Elisabeth Myhren. Sekretariatet har som mål å jobbe for et inkluderende og variert arbeidsmiljø og for en livsfasepolitikk som legger til rette for ansatte i forskjellige aldre og livsfaser. Sekretariatet etterstreber full likestilling mellom kjønnene i alle stillingskategorier. Samfunnsviterne er IA-bedrift. Det totale sykefraværet i sekretariatet i 2012 var på 6,74 prosent. Arbeidsmiljøet anses som godt. Det har ikke vært rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Virksomheten medfører ikke forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Økonomi og regnskap Samfunnsviterne er ikke skattepliktig, men foreningen er blitt regnskapspliktig etter Regnskapsloven 1-2 første ledd nr. 9, da eiendelenes verdi overstiger 20 millioner kroner. Under utarbeidelse av regnskapet er det tatt utgangspunkt i god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Vi følger kongruensprinsippet, som betyr at alle endringer i egenkapitalen, med unntak av kapitalinnskudd og kapitaluttak, skal regnskapsføres via resultatregnskapet/aktivitetsregnskapet. Den økonomiske situasjonen i foreningen er stabilt god. Foreningens hovedinntektskilde er medlemskontingent. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Samfunnsviternes samlede inntekter i 2012 var kr Samfunnsviternes årsregnskap for 2012 viser et overskudd på kr Foreningens formålskapital er på kr Sikringsfondets formålskapital er på kr Juridisk bistandsfonds formålskapital er på kr Foreningen har god likviditet. Medlemsvekst Samfunnsviterne kan vise til en positiv medlemsutvikling. Pr var det totale medlemstallet steget til 9663, hvorav 67 er dobbeltmedlemmer i Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). Dette tilsvarer en økning på 7,2 prosent. Pr var kjønnsfordelingen i medlemsmassen 32,5 prosent menn og 67,5 prosent kvinner. Andelen studentmedlemmer var 6,6 prosent. Meldte meg akkurat inn i Samfunnsviterne. Føler meg voksen og 2 Årsberetning 2012 Årsberetning

3 Medlemsutvikling Samfunnsviterne Medlemmer per Samfunnsviterne Studenter Foreningen legger vekt på å arbeide kontinuerlig med å rekruttere og beholde studentmedlemmer og studentrepresentanter ved ulike studiesteder. Foreningen har i 2012 vært representert med studentrepresentant/studentlag ved Universitetet i Oslo, NTNU, Universitetet i Agder, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Bergen, Universitetet i Nordland og Universitetet i Stavanger. Studentlagene har hatt ulike aktiviteter som stands, medlemsmøter, jobbsøkerkurs og bedriftsbesøk m.m. for å rekruttere og beholde studentmedlemmer. Samfunnsviterne har deltatt på flere karriere- og arbeidslivsdager med stands og paneldebatter i løpet av 2012, blant annet ved Høgskolen i Vestfold, BI-Bergen, arbeidslivsmesse i Bergen, NTNU, Universitetet i Tromsø og ANSA-konferansen i Oslo. Samfunnsviterne har en samarbeidsavtale med ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) for studenter som studerer samfunnsvitenskap og humaniora ved utenlandske universiteter. Årets studentkonferanse handlet om faglig identitet og jobbmuligheter og inkluderte også jobbsøkerkurs. Det ble også så arrangert en egen samling for studentrepresentantene. Med 140 studenter og andre påmeldte deltakere arrangerte Samfunnsviterne og Naturviterne til debatt på Litteraturhuset i Oslo på høsten om forskjellene mellom samfunnsvitenskapen og naturvitenskapen under overskriften Naturviter vs. samfunnsviter - Hvor stor er kløften? Lønns- og arbeidsvilkår Samfunnsviternes arbeid med lønns- og arbeidsvilkår foregår på flere arenaer. Tariffkonferansen Tariffkonferansen er foreningens øverste organ for å utforme foreningens tariffkrav i perioden. Årets tariffkonferanse samlet om lag 60 tillitsvalgte. Det ble avholdt plenumssesjoner og sektorvise tariffdiskusjoner. Diskusjonene på tariffkonferansen dannet bakgrunn for hovedstyrets vedtak om foreningens tariffkrav i staten, KS, Oslo kommune og Spekter Helse for Tariffoppgjøret 2012 Samfunnsviterne deltar i de årlige tariffoppgjørene via Akademikerne. Årets oppgjør var et hovedoppgjør. Samfunnsviterne er omfattet av partsforhold i statlig sektor, kommunesektoren, Spekter og Virke-HUK. Selv om andre hovedsammenslutninger valgte å gå til streik i statlig sektor, KS og Oslo kommune, oppnådde Akademikerne meklingsløsning, betydelig på overtid, i tariffoppgjøret Resultatene i tariffoppgjøret 2012 er tilgjengelig på foreningens nettsider, og viktig informasjon formidles til medlemmene via e-post. Medlemsbistand Foreningens kjernevirksomhet er å hjelpe medlemmer som har behov for råd og bistand knyttet til sine lønnseller arbeidsvilkår. Sakene løses i hovedsak gjennom dialog og forhandlinger mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Sekretariatet har i løpet av 2012 bistått medlemmer i om lag 100 arbeidsrelaterte saker. Eksempler på sakstyper er oppsigelse, nedbemanning, arbeidskonflikter, midlertidig ansettelse, arbeidsgivers styringsrett, diskriminering, oppfølging av sykemeldte osv. I tillegg håndteres et høyt antall henvendelser løpende pr. e-post og telefon. For øvrig håndterer foreningens lokale tillitsvalgte svært mange henvendelser fra medlemmene knyttet til både lønn og arbeidsvilkår. Lønnsundersøkelsen Samfunnsviternes lønnsundersøkelse sendes medlemmene en gang i året. Undersøkelsen for 2012 hadde en svarinngang på 60 prosent. Undersøkelsen viser brutto årslønn (grunnlønn) for 100 prosent stilling (ikke inkludert bonuser, provisjon eller godtgjørelser) pr Samfunnsviternes medlemmer hadde en samlet lønnsvekst i 2012 på 5,3 prosent. Alle medlemmer kr Kvinner kr Menn kr Gjennomsnittlig årslønn pr Årsberetning 2012 Årsberetning

4 Tariffkonferansen Tariffkonferansen er foreningens øverste organ for å utforme foreningens tariffkrav i perioden. Årets tariffkonferanse åpnet med en fagdag med eksterne innledere for å kaste lys over årets utfordringer. På konferansens andre dag ble det holdt sektorvise tariffdiskusjoner. Diskusjonene på tariffkonferansen danner bakgrunn for hovedstyrets vedtak om foreningens tariffkrav i staten, KS, Oslo kommune og Spekter Helse. Kurs og opplæring Samfunnsviternes kurstilbud varierer fra rene opplæringskurs for nye tillitsvalgte og medlemmer som skal inn i tillitsverv, til mer generelle emnekurs. I 2012 ble det avholdt 23 kurs og konferanser rettet inn i mot alle sektorer. Om lag 500 tillitsvalgte og medlemmer har blitt kurset i løpet av I tillegg har flere tillitsvalgte deltatt på kurs og konferanser i regi av Akademikerne. I 2012 har det også vært arrangert lokale kurs og samlinger for medlemmer og tillitsvalgte i de større virksomhetene. Tillitsvalgtkursene har en trinnvis oppbygging. Trinn 1 og 2 er sektortilpasset grunnopplæring for nye tillitsvalgte. Trinn 3 er diverse påbygningskurs knyttet til ulike emner, f.eks. omstilling, arbeidsrett, tilsettingsprosesser, økonomi og IA og konflikthåndtering. Trinn 4 er kurs for erfarne tillitsvalgte. Tillitsverv og lokallag Samfunnsviterne hadde pr medlemmer ved ca lokale arbeidsplasser på landsbasis, hvorav ca. 920 med ett og to medlemmer. Samfunnsviterne har medlemmer ved ca. 438 virksomheter med tre medlemmer eller flere, hvorav 278 av disse har lokal Samfunnsviter-tillitsvalgt. Dekningsgraden i virksomheter med tre medlemmer eller flere var dermed på om lag 64 prosent. I tillegg er en del av medlemmene ivaretatt av lokalt Akademiker-samarbeid. Samfunnsviterne har totalt ca. 660 tillitsvalgte i offentlig og privat sektor. Arbeidet med oppbygging og drifting av lokallag har høy prioritet. Det arbeides aktivt med å rekruttere tillitsvalgte i virksomheter med tre medlemmer eller flere uten tillitsvalgte. Antall tillitsvalgte Oslo kommune Spekter Kommune Stat I dag mottok jeg liste over kurs for tillitsvalgte Imponerende, viktig å utvikle dyktige Fylkesavdelinger Fylkesavdelingenes hovedoppgaver er å drive organisasjonsbygging, rekruttering og studentarbeid, arrangere samlinger for tillitsvalgte og avholde faglige aktiviteter for sine medlemmer i fylkene. Fylkesavdelingene er rådgivende organ for hovedstyret i aktuelle saker og ansvarlig for å velge delegater til Samfunnsviternes høyeste organ, landsmøtet. Det er i løpet av 2012 avholdt to fylkesledermøter. I 2012 har foreningen hatt aktive fylkesavdelinger i Agder, Finnmark, Hordaland, Nordland, Oslo og Akershus, Rogaland, Sogn og Fjordane, Troms, Trøndelag og Østfold. Det ble også opprettet nye fylkesavdelinger i Møre og Romsdal, Vestfold og i Hedmark og Oppland. Det har vært arbeidet målrettet for å opprette fylkesavdelinger i Buskerud og i Telemark. På fylkesledermøtet i mars lanserte foreningen en rekke aktivitetspakker som kan danne grunnlag for kortere eller lengre foredrag i fylkesavdelinger eller på arbeidsplasser. Det er foreløpig utarbeidet forslag til tema- og diskusjonsopplegg innen temaene IA, pensjon, fag og kompetanse, samt Samfunnsviternes politikk. Aktivitetspakkene er tilgjengelige for alle medlemmer på medlemsnettet. Høsten 2012 var aktivitetene i fylkesavdelingene i stor grad knyttet til arbeidet med utarbeidelse av forslag til ny strategi for foreningen, som skal behandles på landsmøtet i De øvrige faglige arrangementene i fylkesavdelingene i 2012 favnet bredt, fra temaer som tariffoppgjør og Samfunnsviternes lønnspolitikk, offentlig tjenestepensjon og demokrati på arbeidsplassen, til samhandlingsreformens konsekvenser og krav til kompetanse i kommunene. I tillegg til en del aktuelle lokale temaer tok fylkesavdelingene også opp temaer som fremme av samfunnsvitenskapelig kompetanse, entreprenørskap som karrieremulighet for samfunnsvitere, kreativitet, møteledelse og innovasjonskultur, strategisk bruk av sosiale medier, etikk/dilemmatrening, coaching og karriereutvikling. I løpet av 2012 har lokallagene arrangert samlinger, årsmøter og medlemsmøter for sine respektive tillitsvalgte og medlemmer. Temaer her har blant annet vært lokalt Akademiker-samarbeid, identitet og synlighet, medbestemmelse, tilsettinger, omstilling, lokal lønnspolitikk og tariff sentrale og lokale lønnsforhandlinger. 6 Årsberetning 2012 Årsberetning

5 Leder #fk2012. Sjeldent gode og interessante innlegg og diskusjoner om dilemmaene i mer åpenhet, mer Kommunikasjon, identitet og synlighet Internett og sosiale medier Foreningen benytter seg i høy grad av internett og sosiale medier til profilering, markedsføring og kommunikasjon med medlemmene. Arbeidet med foreningens nettsider har høy prioritet. I 2012 lanserte foreningen nytt medlemsnett der medlemmene bl.a. kan oppdatere kontaktopplysninger om seg selv og sende til medlemsregisteret. Samfunnsviterne setter informasjonssikkerhet høyt, også i arbeidet med foreningens nettsider. Samfunnsviterne kommuniserer direkte med medlemmene via e-post og ulike elektroniske nyhetsbrev som tilrettelegges for hele eller deler av medlemsmassen avhengig av tema. I 2012 ble det utarbeidet to nyhetsbrev til tillitsvalgte og seks nyhetsbrev til alle medlemmer, i tillegg til fem sektorspesifikke nyhetsbrev om lokale forhandlinger. Medlemsbladet Foreningens medlemsblad, Samfunnsviteren, utkommer med fire utgaver årlig. Samfunnsviteren utgis som temanummer, og temaer i 2012 var Verdensøkonomien snur(rer), Samfunnsvitere og humanister før og nå, Jeg + privat næringsliv = sant? og Normer i arbeidslivet. Bladet er også tilgjengelig på foreningens nettsider. Arbeid med ny strategi for foreningen Landsmøtet i 2009 vedtok at hovedstyret i strategiperioden skal arbeide for å styrke foreningens og medlemmenes profesjon og identitet og fremme økt yrkesstolthet og faglig identitet hos medlemmene. Foreningen har igangsatt og forsterket en rekke tiltak som ledd i dette arbeidet. Blant annet nedsatte hovedstyret i 2012 en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til ny strategi for foreningen, herunder en revidering av foreningens eksisterende policy-dokumenter. I den forbindelse er det sendt ut ulike undersøkelser til representative utvalg av medlemsmassen. Det ble avholdt en strategisamling med utvalgte tillitsvalgte i foreningen i august. Arbeidsgruppen inviterte også fylkesavdelingene og lokallag med 20 eller flere medlemmer til å arrangere medlemsmøter og diskutere innspill til arbeidet med ny strategi. Innspill kom inn fra ti fylkesavdelinger og to lokallag. Et eksternt konsulentfirma kom mot slutten av 2012 inn i prosessen for å bistå arbeidsgruppen i strategiarbeidet, og det er også kjøpt inn to rapporter om samfunnsvitere og humanister på arbeidsmarkedet fra eksterne konsulentfirmaer til bruk i arbeidet. Forslag til ny strategi legges fram for landsmøtet i Media Medieoppslag med Samfunnsviterne 2012: Kom dere ut av sentrum et anslag kommer sjelden alene Intervju med forsker Sunniva Meyer i Samfunnsviteren nr gjengitt på abcnyheter.no 13. januar Vil ikke lese nett-debatten Omtale av AUF-leder Eskil Pedersens innlegg på Samfunnsviternes fagkonferanse i Aftenposten 4. februar Bekymret for jobbmuligheter Omtale av Arbeidslivsdag ved HF-fakultetet, UiB, der Samfunnsviterne deltok, på bstv.no (Bergen Student-TV) 24. februar Satte pris på studentene Artikkel om karrieredag på NTNU Dragvoll, der leder Knut Aarbakke deltok, universitetsavisa.no 15. mars To av deltakerne under Naturviterne og Samfunnsviternes debattkveld Naturviter vs. samfunnsviter Hvor stor er kløften ved Litteraturhuset 25. september, deltok samme formiddag i et direktesendt studiointervju på TV2 Nyhetskanalen i anledning arrangementet. Debatten ved Litteraturhuset ble også profilert gjennom Twitter. Redde på jobb Artikkel om fysisk sikring av Justisdepartementets midlertidige lokaler i Nydalen i VG 27. august. Uttalelse fra Samfunnsviternes tillitsvalgt i departementet. Nær halvparten av hennes ansatte vil slutte Artikkel om arbeidskultur i Justisdepartementet i Aftenposten 26. sept. 2012, med uttalelse fra Samfunnsviternes tillitsvalgt. Flere andre medier skrev om saken. Sekretariatet har i 2012 arbeidet for å komme til orde i debatten rundt andre faggruppers påstander i media om at det utdannes for mange samfunnsvitere og humanister på bekostning av realfagene. Høringer Samfunnsviterne ga i 2012 innspill til Akademikerne i fire offentlige høringer: Lovforslag om rett til lønn under ammefri i barnets første leveår (oppfølging av Likelønnsmeldingen) NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak NOU 2011:18 Struktur for likestilling Gründerrådets rapport 8 Årsberetning 2012 Årsberetning

6 Fagkveld er også NM i intellektuelle Medlemstilfredshetsundersøkelsen 2012 Samfunnsviterne gjennomfører toårige medlemstilfredshetsundersøkelser. Undersøkelsen for 2012 hadde en svarinngang på 32 prosent. Det er få endringer fra undersøkelsen i Medlemmene er i svært stor grad fornøyd med sitt medlemskap i Samfunnsviterne. Det vises for øvrig til egen rapport om medlemstilfredshetsundersøkelsen. Samfunnsengasjement SAIH er hovedsamarbeidspartner i foreningens internasjonale solidaritetsengasjement for perioden Foreningen støtter SAIH med kr i Denne bevilgningen skal gå via SAIH til deres samarbeidspartner, kvinneforskningssenteret CEIMM ved Universitetet URACCAN i Nicaragua og dets arbeid med høyere utdanning, med særlig vekt på et prosjekt for bekjempelse av kjønnsbasert vold og vold mot kvinner. Dette prosjektet er bl.a. beskrevet i Samfunnsviteren. Foreningen bevilget også kr til Amnesty International i Beløpet gikk til TV-aksjonen. I tillegg har Samfunnsviterne i samarbeid med Leger uten grenser trykket en artikkel i Samfunnsviteren om behovet for folk med bakgrunn fra samfunnsvitenskap og humaniora i ulike funksjoner i felt for Leger uten grenser. Denne artikkelen ble også frontet i foreningens sosiale mediekanaler. I stedet for å sende ut trykte julekort, ga foreningen en julegave på kr til Leger uten grenser. Faglige medlemstilbud Samfunnsviternes årlige fagkonferanse samlet over 100 deltakere i Oslo. Under tittelen Hvor går demokratiet i Norge? fikk deltakerne blant annet høre Eskil Pedersen snakke om demokrati og sikkerhet i Norge etter 22. juli. Innleggene ble filmet og er tilgjengelige via medlemsnettet. Samfunnsviterne har i perioden et prøveprosjekt med tildeling av kompetanseutviklingsmidler for medlemmer som tar etter- og videreutdanning. Foreningen fordelte i 2012 kr Medlemmer av Samfunnsviterne kan delta gratis på en rekke utvalgte faglige møter i regi av Polyteknisk forening. Medlemmene inviteres jevnlig til faglige møter i regi av fylkesavdelinger og lokallag. Samfunnsviterne har et sett aktivitetspakker til bruk i fylkesavdelinger og lokallag. Aktivitetspakkene er tilgjengelige på medlemsnettet. Foreningen har en samarbeidsavtale med Univett, Universitetet i Oslo, om formidling av etter- og videreutdanningstilbud til medlemmene. Samfunnsviterne inngikk høsten 2012 avtale med NTNU VIDERE om rabatt på masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Medlemmer tilbys redusert abonnementspris på en rekke tidsskrifter fra Universitetsforlaget. 10 Årsberetning 2012 Årsberetning

7 Våre medlemsfordeler Juridisk rådgivning innen lønn- og arbeidsvilkår Rådgivning innen øvrige juridiske forhold (unntatt arbeidsrett og strafferett) Lønnsforhandlinger og lønnsstatistikk Bank og forsikring Cresco Unique Strømavtale med Fjordkraft Kurs og konferanser Medlemsmagasinet Samfunnsviteren Rabatt på masterprogram i organisasjon og ledelse ved NTNU VIDERE Samfunnsviternes kompetanseutviklingsmidler Veiledning/coaching Tidsskrifter fra Universitetsforlaget Rabatt på abonnement på Dagsavisen, Ukeavisen Ledelse og Kultmag Deltakelse på utvalgte møter i Polyteknisk forening Hotellavtale Rabatt på leiebil Rabatt på Brilleland Rabatt på reiser med Discover Travel Nordisk gjestemedlemskap 12 Årsberetning 2012

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2013. Årsberetning 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2013. Årsberetning 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 1 Samfunnsviternes sekretariat Sekretariatet har i 2013 hatt 22 faste medarbeidere fordelt på 19,9 årsverk. 19 medarbeidere var ansatt i 100 prosent

Detaljer

LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011

LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011 LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011 LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011 Innledning/bakgrunn I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver

Detaljer

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Hovedstyrtes forslag til vedtak: Landsmøtet tar Samfunnsviternes halvårsberetning

Detaljer

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 Innledning I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning

Detaljer

årsrapport 2009 I naturviterens årsrapport 2009 I

årsrapport 2009 I naturviterens årsrapport 2009 I årsrapport 2009 I naturviterens årsrapport 2009 I MEDLEMME Naturviternes årsmelding 2009 Krise og endringer mulighetenes marked? Finn Roar BrUun Leder «Vi er med og gir trygghet for at arbeidslivets rettigheter

Detaljer

Med hjerte for bærekraft. Hovedstyrets årsberetning 2013 1

Med hjerte for bærekraft. Hovedstyrets årsberetning 2013 1 Med hjerte for bærekraft Hovedstyrets årsberetning 2013 1 Naturviterne trenger medlemsvekst! 2013 har vært et år med høy aktivitet i Naturviterne. Aldri har vi g jennomført så mange medlemsmøter, debattmøter,

Detaljer

Aktivitetsrapport 2011-2013

Aktivitetsrapport 2011-2013 Aktivitetsrapport 2011-2013 Innhold Politisk analyse Aktiviteter Kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og rekruttering Vedlegg Representasjon og møtevirksomhet

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE - TROMS FYLKESAVDELING

SAMFUNNSVITERNE - TROMS FYLKESAVDELING ÅRSMØTE 2013 SAMFUNNSVITERNE TROMS I henhold til e-post av 29. april 2013, ble det varslet om årsmøte i Samfunnsviterne i Troms. Dato: Torsdag 30. mai 2013 Tid: 16:30-18:30 (forfriskninger ved ankomst,

Detaljer

Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar 2015.

Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar 2015. LM-sak 01/15 Åpning, opprop og konstituering Åpning: Ved landsmøtets ordstyrer. Opprop: Navneopprop etter deltakerliste. Konstituering: Tidspunkt og sted for Naturviternes landsmøte 2015 ble kunngjort

Detaljer

Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2012

Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2012 LM-sak 4.2-13 Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2012 I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning

Detaljer

Vararepresentanter: 1. Geir-Åge Svenning, Troms (styremedlem fra 18.05.09) 2. Sissel Aasheim, Rogaland 3. Åse Jektvik, Nordland

Vararepresentanter: 1. Geir-Åge Svenning, Troms (styremedlem fra 18.05.09) 2. Sissel Aasheim, Rogaland 3. Åse Jektvik, Nordland Aktivitetsrapport for landsmøteperioden 2007-2009 (november 2007 november 2009) Sentralstyret Norsk Lektorlag har hatt følgende styresammensetning: Leder: Gro Elisabeth Paulsen, Oppland 1. nestleder: Helge

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN

HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN 2 NORGES JURISTFORBUND Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for jurister, advokater og juridiske studenter. Vi gir medlemmene

Detaljer

Landsmøtet nærmer seg!

Landsmøtet nærmer seg! Landsmøtet nærmer seg! Her har du en komplett oversikt over sakene til Bibliotekarforbundets landsmøte 1999. De fleste landsmøtesakene er klare og trykt i dette nummeret. Det samme gjelder noe landsmøteinformasjon.

Detaljer

Årsrapport 2013 INNHOLD 4 10 20 24 28 32 36 40 44 48 52 53 52 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 Styrets beretning 2013 Resultatregnskap for 2013 Revisors beretning for 2013 Region Midt-Norge Region Nord

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 LØNNSSTATISTIKKEN 2013 For de fleste av våre medlemmer innebar 2013 et mellomoppgjør. Lønnstatistikken for 2013 viser derfor ikke overraskende

Detaljer

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra vedtatte rammebudsjett

Detaljer

1. Kjære medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Huseiernes Landsforbund!

1. Kjære medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Huseiernes Landsforbund! ÅRSBERETNING FOR HUSEIERNES LANDSFORBUND 2009 2 1. Kjære medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Huseiernes Landsforbund! Det er en stor glede for meg å se tilbake på året som er passert. Det var mitt første

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2007

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2007 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2007 Presidenten har ordet: Hvilke mål har NTF oppnådd?............................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Kjære medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Huseiernes Landsforbund!

Kjære medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Huseiernes Landsforbund! ÅRSBERETNING FOR HUSEIERNES LANDSFORBUND 2011 2 Kjære medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Huseiernes Landsforbund! Det har vært en stor glede for meg å signere årsberetningen for Huseiernes Landsforbund

Detaljer

Samfunnsviteren. Fargeløs. forvaltning !!!! Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2007

Samfunnsviteren. Fargeløs. forvaltning !!!! Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2007 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2007 Fargeløs forvaltning!!!! - Jippi, eg fekk jobben, kjem det entusiastisk frå kompisen min. Begeistringa er ikkje til å ta feil av i andre enden

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR HUSEIERNES LANDSFORBUND

ÅRSBERETNING FOR HUSEIERNES LANDSFORBUND ÅRSBERETNING FOR HUSEIERNES LANDSFORBUND 2012 2 Kjære medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Huseiernes Landsforbund! Det er en stor glede for meg å signere årsberetningen for Huseiernes Landsforbund (HL)

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Innhold Leder

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer